G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A"

Átírás

1 Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1

2 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a értelmében: (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Célja: az önkormányzat képviselő-testülete egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön. A gazdasági program tartalmazza: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat (kötelező és önként vállalt egyaránt), városként pedig a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. Táblázatos formában a program 1. sz. mellékletében. Jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. E programban foglaltak megvalósításához szükség van : pályázati lehetőségek felkutatására, a meglévő anyagi források minél hatékonyabb kihasználására, új lehetőségek keresésére következetes döntésekre. Jelen gazdasági program forrásai: Városi Gazdasági Programja évekre Polgármesteri Program Képviselő-testület elképzelései i intézmények vezetőinek javaslatai 2

3 Lakosság, civil szervezetek megfogalmazott igényei jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott fejlesztési elképzelések, stratégiai célok összhangban vannak a központi és térségi fejlesztési irányelvekkel, mivel a pályázati források ennek tükrében kerülnek kialakításra. A kormány gazdasági fejlesztési elképzeléseit alapvetően az Széchenyi2020 fejlesztési program határozza meg. Az elfogadott Operatív Programok pályázatai továbbra is elérhető források az önkormányzati fejlesztésekhez: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP), GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP), KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP), RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM ÉLELMISZERT ÉS/VAGY ALAPVETŐ ANYAGI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ OP (RSZTOP), TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP). Az egyik legfontosabb önkormányzatok számára elérhető fejlesztési forrás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). A kiírásra kerülő támogatási rendszer kialakításában fontos szerepet játszanak a megyei önkormányzatok, így Bács-Kiskun Megye a is. A fentiekben ismertetett programok határozzák meg elsődlegesen a város gazdasági programjában szereplő célok megvalósítását. Ezenkívül kizárólag kormányzati forrásokat tartalmazó alapok segítségével, illetőleg speciális EU-s, és egyéb nemzetközi támogatási lehetőségek kihasználásával tervezzük a jövőben is fejlesztéseink 3

4 1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 1.1. Települési adatok város az Alföld szívében, Bács-Kiskun megye északnyugati részén, a Duna- Tisza közi Homokhátságon fekszik, Kecskeméttől 20 km-re július 1-jén nyerte el a városi rangot. A város összterülete ha, a tanyás település szerkezet miatt jelentős nagyságú a külterület: ha, az összes terület 95,4 %-a. A lakosságszám-növekedés folyamatosnak mondható, melyet kevés település mondhat magának az országban. A Lakosság-szám jan. 1-jén 6190 fő jan. 1-jén 6479 fő jan. 1-jén 6509 fő Születések száma folyamatosan magas: A külterületi lakosság száma: jan fő Az állandó lakosság korcsoportos megoszlása: 0-18 évesig: fő, 21,25 % évesig: fő, 59,80 % 60 év felettiek: fő, 18,95 %. A településen a címnyilvántartás szerint a lakások száma: 2658, melyből lakott: 2331 belterületi: 2040 db, melyből lakott: 2024 db. külterületi: 618 db, melyből lakott: 307 db tanya. az ivóvízhálózatba bekapcsolt 2443 lakás gázellátásba bekapcsolt 2240 lakás a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás szennyvízgyűjtésbe bekapcsolt 2477 lakás ( vagy telek) egy lakásra jutó népesség 3,2 fő. Területi megoszlás szerint a lakott ingatlanok 13 %-a külterületi, az 1 lakott lakásra/tanyára jutó külterületi népesség: 2,7 fő. Az önkormányzat által fenntartott intézmények: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Kerekegyerdő Bölcsőde Kerekegyházi Közös i Hivatal (Fülöpháza Község ával közösen) Az önkormányzat által működtetett intézmény: Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4

5 és Térsége Feladatellátó Társulás által fenntartott intézmények (gesztor: Város a) Humán Szolgáltató Központ Kerekegyházi Bóbita Óvoda 5

6 1.2 Pénzügyi-költségvetési helyzet A Magyary Zoltán Terv és a Mötv. megteremtette az új közigazgatási rendszert. Finanszírozási oldalról a feladatfinanszírozás határozza meg a bevételek-kiadások alakulását, tervezését mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok esetében. Az önkormányzati feladatellátás során az önként vállalt feladatok ellátására csak és kizárólag az egyéb sajátos bevételből van lehetőség. Bevételek: unk évben az alábbi táblában foglalt bevételekkel gazdálkodott, valamint évben az alábbi bevételeket tervezte. A bevételeink több mint 50 %-át a különböző jogcímeken kapott állami támogatások a feladatfinanszírozás keretében alkotják, az adó bevételek az összbevétel 24 %-át adják. Az adósságkonszolidációt követően önkormányzatunk nem rendelkezik hitelállománnyal, a működés és a tervezett beruházások saját forrásból biztosítottak. Megnevezés A bevételek összege és aránya ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft % Adóbevételek ,50% ,26% ,81% Egyéb közhatalmi bevételek ,41% ,18% ,24% Működési bevételek ,25% ,07% ,00% ok működési támogatásai központi költségvetésből ,52% ,52% ,81% Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről ,67% ,22% ,76% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0,00% ,11% 0 0,00% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,56% 419 0,03% 0 0,00% Működési költségvetés ,91% ,38% ,62% Ingatlanok értékesítése ,82% 0,00% ,40% Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0,00% ,13% 0 0,00% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások központi költségvetésből ,28% ,14% 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,65% ,31% ,37% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0,00% 0 0,00% ,61% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,34% 400 0,03% 0 0,00% Felhalmozási költségvetés ,09% ,62% ,38% Bevételek összesen: ,00% ,00% ,00% 6

7 Kiadások: A működési kiadásokon belül a személyi juttatások, munkaadói járulékok 23,6 %-ot jelentenek. A dologi kiadások aránya 28,3 %, aminek nagy része intézmények működtetése, illetve a kötelező étkeztetési feladatok ellátása. Beruházásaink hányada 6,5 %, ami a szükséges tárgyi eszközpótlást, belterületi út építést, útfelújítást foglalja magában. A költségvetési tartalék ezer Ft, amely forrás biztosít az évközben megnyíló pályázati lehetőségek önrészének finanszírozására. Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások A kiadások összege és aránya ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft % ,25% ,71% ,70% ,43% ,71% ,94% ,61% ,09% ,25% ,07% ,64% ,18% ,65% ,97% ,48% Működési költségvetés ,01% ,12% ,55% Beruházási kiadások ,73% ,74% ,49% Felújítások 0 0,00% 0 0,00% ,15% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0,00% 0 0,00% ,56% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,26% 0 0,00% 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0,00% ,14% ,24% Felhalmozási költségvetés ,99% ,88% ,45% Kiadások összesen: ,00% ,00% ,00% 7

8 2. A GAZDASÁGI PROGRAM A Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések megvalósításához az a következő feladatokat rögzíti: - A megkezdett munka folytatásaként fejlődésének továbbra is három párhuzamosan és egymásra épülően fejlesztendő alappillére, területe van az egyéb szolgáltatások fejlesztése mellett -, ezek: az oktatás, a lakhatás, és a munkahelyteremtés. - Az sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit folyamatosan kutatja, és szélesíti. Törekednünk kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze a lakossági terhek csökkentésének és az sajátforrás növelésének, a gazdaságélénkítő hatás kifejtése mellett. - Az a fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását a jövőben is elsősorban az uniós és hazai, valamint egyéb pályázati források igénybevételével kívánja megvalósítani. - A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket, a feladatfinanszírozásból származó szigorú elszámolási rendszer teljesítése mellett. 2.1 Gazdaságfejlesztés Város ának Képviselő-testülete a -as évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg: (konkrét elképzelések az adott témakörhöz kapcsolódó táblázatban találhatók, a gazdasági program 1. sz. mellékleteként) Vállalkozói infrastruktúra fejlesztés, befektetés-ösztönzés Az ipar, a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik. Javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a települést. Mindezek elősegítése érdekében lehetőséget kell biztosítani minél több termelő, szolgáltató és kereskedelmi egység be-, illetve megtelepülésére. Az önkormányzat folyamatos feladata: - Az ipari terület értékesítésének folytatása, majd tovább folytatni az ipari terület kialakítást. - Népszerűsíteni, illetve vonzóvá kell tenni az ipari területet (HIPA hirdetéssel, honlapon történő közzététellel, ingatlanértékesítő cégek közreműködésével). - az adópolitika segítse elő a vállalkozói adóterhek csökkentését. - A vállalkozások támogatása, érvényesülésének elősegítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy mely vállalkozás mivel foglalkozik, hol található, foglalkoztatási adatait, fejlesztési elképzeléseit. 8

9 - Az honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 2 évente a Hírlevél mellékleteként közzétesszük a helyi vállalkozások listáját. - Segíteni kell a helyi vállalkozások érdekérvényesítésének szervezeteit, fórumait. ( I.1. tábla) Fejlesztési célok: az ipari terület II. ütemének befejezése napelem park kialakítása energetikai és befektetési ösztönzési célból Turisztikai fejlesztések fekvése, őshonos növényzete és különleges természeti képződményei révén a Duna-Tisza köze meghatározó üdülőhelyévé vált. A Település otthont ad az egyedülálló homokbuckás, ősborókás területén a Kiskunsági Nemzeti Park egy részének is, különleges növény és állatvilágával. Egyedülálló ökológiai adottságai és a lótartás hagyományai révén alakult ki a lovas-turizmus. Évente több, idegenforgalmi vonzerővel bíró rendezvény kerül megrendezésre a képviselőtestület által elfogadott rendezvényterv alapján. Helytörténeti Gyűjtemény került kialakításra a város főterén. A gyűjteményi anyagot bővíteni kell a Helyi Értéktár Bizottság irányításával, szervezésében. Az állandó kiállítást időszaki kiállítások szervezésével kell színesíteni. Az idegenforgalmat színvonalas programok szervezésével és a települési turisztikai marketing, PR tevékenységgel segíti az önkormányzat. Ennek érdekében a turisztikai pontokon tájékoztató térképek elhelyezése, a település összes látnivalójának bemutatásával. Fejlesztési célok: - Kerékpárút kialakítás, balatoni Farkas János Emlékpark kialakításának folytatása, turisztikai információs rendszer bővítése, helyi rendezvények népszerűsítése: kiemelve: Kereki Tojás és Szüretfesztivál, Arató Fesztivál, Művelődési Ház felújítása, rekonstrukciója. Fontos feladat az idegenforgalom továbbfejlesztése, szereplők érdekegyeztetése, pályázatok benyújtása az önkormányzattal együttműködve. ( I.2. tábla) 2.2 Közlekedésfejlesztés 9

10 Belterületi és külterületi utak: állami kezelésben mintegy 30 km teljes kiépítettségű, önkormányzati tulajdonban 36 km úthálózat van, melyből burkolt 24 km. Kiépített külterületi utak hossza 4,8 km és kiépítetlen földút 178,9 km hosszúságú. Az önkormányzati tulajdonú utakon a karbantartást rendszeresen végezni kell, a közúti jelzőtáblákat szükség szerint cseréljük, időszakos feladatokat jelent a síkosság mentesítés és hó eltakarítás valamint az útszéli fák tavaszi nyesése a villanyvezetékek miatt. Az utak fejlesztése érdekében út és kerékpárút építési és felújítási koncepciót dolgoztunk ki, mely az utak jelenlegi állapota és a forgalmi terhelés alapján került összeállításra a melléklet II.1.1. és II.1.2--es táblázatában részletezettek szerint Társadalmi megújulás Foglalkoztathatóság fejlesztése, munkahelyteremtés feltételeinek segítése Az önkormányzat részt vesz a közfoglalkoztatási programokon, elsődlegesen az intézményi és települési feladatellátás segítése érdekében. A munkahelyteremtés és megőrzés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség csökkentése elősegíti a segélyezési kiadások (települési támogatás) csökkentését, melynek elsődleges forrása a költségvetési támogatáson túl az iparűzési adóbevétel. Mindezek alapján fontos szempont, hogy a segélyezési rendszer további bővítése helyett a munkahelyteremtés kerüljön előtérbe a foglalkoztatás javítása érdekében. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében a képviselő-testület az alábbi feladatokat és célokat határozza meg: - a fejlesztési elképzeléseknél a kormányzati és szomszédos települési adópolitikára és gazdaságpolitikára is figyelemmel meghatározott feltételek szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, a munkaügyi szervezetekkel együtt azok kielégítésében, valamint honlapján hirdetési lehetőséget biztosít Közbiztonság Az önkormányzat lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a III.2.1. táblában meghatározott feladatokat tűzi ki célul. Anyagilag támogatja a rendőrség és a polgárőrség működését. (III.2 tábla) Kulturális és sport élet A kulturális élet fejlesztése, a település megismerése, a közösségi értékek megőrzése és növelése érdekében a III.3 táblában megjelölt kulturális rendezvények, alkotótáborok szervezését (éves rendezvényterv szerint) és a kulturális intézmények infrastruktúrájának fejlesztését tervezi. Az aktív szabadidő eltöltés ösztönzése érdekében a III.3. táblában megjelölt sportinfrastruktúra fejlesztéseket tűzi ki célul az önkormányzat Nevelési és oktatási intézmények 10

11 Az önkormányzatnak, mint az általános iskola működtetőjének elsődleges feladata az oktatási-nevelési körülmények javítása, infrastrukturális fejlesztések végrehajtása. A tervezett projekteket a III.4.1 tábla részletezi. A megvalósított DAOP új óvoda építése az Erdő utcában projekt eredményeként a jelenlegi óvodai férőhelyszám biztosított az intézményben. A telephelyek rekonstrukciója, fejlesztése azonban a továbbiakban is feladatként jelentkezik. Az óvodai fejlesztéseket a III.4.2 tábla tartalmazza. A szintén DAOP pályázatból megvalósult bölcsőde esetében a fenntartási időszakot követően a minél gazdaságosabb működtetés a cél, a karbantartási feladatok ellátása mellett Egészségügy A település lakosságának egészségmegőrzése, az egészségnevelés ösztönzése, kiemelve a prevenció fontosságát, össztársadalmi és helyi érdek. A fejlesztési terveket a III.5 tábla tartalmazza Humán infrastruktúra A szociális ellátásokat magában foglaló fejlesztéseket a III.5.4 tábla tartalmazza. Kiemelt feladat a mikrotérségi központi szerep megtartása és további erősítése. 11

12 2.4. Környezeti és energetikai fejlesztések Vízminőség javítás Az Uniós előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása alapvető követelmény. Az ivóvízminőség-javítási projekt megvalósítása folyamatban van. a IV.1. tábla szerint Energiagazdálkodás A magas energiaárak és a korlátozott elérhetőség miatt előtérbe kerül a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése, és az energiatakarékosság. A fejlesztési terveket a IV.2 tábla tartalmazza Épített és Természeti környezet védelme Lakó és élőkörnyezetünk minőségének fenntartása és javítása érdekében kiemelt szerepet kell biztosítani a természetvédelemnek, és a helyi építészeti örökség védelmének. ( IV.3. tábla). Helyi építészeti örökségként védett építmények: Katolikus templom, Református templom, Kunpusztai templom, Hercegegyházi kápolna lelet, Langó kápolna, Kunpusztai temető, André Emánuel síremléke, Rendek tanya, Polgármesteri hivatal, Helytörténeti Múzeum épülete, Könyvtár épülete Településfejlesztés Az településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások minél magasabb szintű fenntartásához kapcsolódnak Közműhálózat fejlesztése Az infrastruktúra-fejlesztések pozitív irányba befolyásolják minden település fejlődését. A megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. jól ellátott közműhálózattal rendelkezik. Hiány a felszíni vízelvezetés megoldása ( (V.1. tábla) Városközpont és közterület fejlesztés A városi és települési identitás erősítése, az otthonérzés erősítése érdekében elengedhetetlen a közösségi terek fejlesztése (V.2. tábla). Hosszú távon kiemelt fejlesztési cél egy olyan 12

13 többfunkciós művelődés, szolgáltató ház kialakítása a központban, mely egyrészt közművelődési, szolgáltató és pihenő funkciót is ellát Lakásgazdálkodás A lakástulajdon viszonyok átrendeződésének már látható és várhatóan erősödő tendenciája érdekében az önkormányzati tulajdonú lakások fenntartása szükséges. A pályázati és az anyagi lehetőségek függvényében az új bérlakások kialakítására a lakásépítési programot folytatni kell. A Településrendezési Tervben meghatározásra kerülnek olyan területek, melyek alkalmasak különböző lakásépítési módozatokra, így sorházak kialakítására, lakóparkok létrehozására, idősek otthonának kialakítására. ( V.3. tábla) Településmarketing településképének, megismerésének erősítése, fejlesztése, a városban élő, dolgozó, vagy ügyintéző emberek, vállalkozások, turisták informáltságának elősegítése egyik kiemelt feladatunk. ( V.4 tábla) Mezőgazdasági fejlesztés A helyi termelés piaci pozícióinak erősítése mindannyiunk érdeke, melyben településünkön kiemelt szerepe van az állattenyésztésnek, a helyi őstermelőknek, a tanyai életminőség feltételei javításának, a helyben termelt áruk feldolgozásának és értékesítésének. ( V. 5.3.tábla) i vagyonkezelés Az önkormányzat ingatlanvagyon-kezelése és fejlesztése kiemelt feladat. Jó gazdálkodással a település lakó, gazdasági, oktatási-nevelési funkciói is erősödnek. Az önkormányzati vállalkozások az önkormányzati feladatellátás költséghatékony ellátása érdekében fenntartandó. ( V.6. tábla) Tervezések A fejlesztési elképzelések megvalósításának elősegítése érdekében megfelelő tervdokumentációval kell az önkormányzatnak rendelkeznie. A fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges tervdokumentációs szükségleteket az V. 7. tábla tartalmazza Közszolgáltatások A hulladékgazdálkodás színvonalának növelése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés általánossá tételét és használatát kell elérni, az általános háztartási hulladék mennyiségének csökkentésével párhuzamosan. A szelektív gyűjtés sikeresen működik a településen. Településünkön az Izsák-Kom Nonprofit Kft és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft végzi a tevékenységet. 13

14 A köztemető fenntartására a Jóindulat Kft-vel van szerződésünk, melynek keretében a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések kezdődtek meg. Az önkormányzat feladata a temető területének bővítése, területvásárlással, tekintettel a jelenlegi temető nagyságára Tűzvédelem Településünkön önkormányzati tűzoltósági formában került megszervezésre a tűz elleni védekezés. A tűzvédelem 24 órás ügyeletben működik, nem csak, hanem Kunbaracs, Fülöpháza, Ágasegyháza tűzvédelmi feladatait is ellátják. Működésükhöz az önkormányzat és az állam anyagi támogatást biztosít. Az a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: - anyagilag támogatja a tűzoltó köztestületet - közreműködik a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati tevékenységben. 14

15 2.6. Közigazgatás A lakosság elsődlegesen a hivatalban szerzett tapasztalatai alapján alkot véleményt az önkormányzat munkájáról március 1. napjától Fülöpháza Község ával közösen fenntartott Kerekegyházi Közös i Hivatal látja el a hivatali feladatokat. A székhely település. A Közös i Hivatal jelenleg 25 köztisztviselővel látja el a feladatait. A projektszemléletnek a továbbiakban is meghatározó szerepe lesz a Hivatal működésén belül mivel a fejlesztések, beruházások megvalósítását ma már szinte teljes mértékben csak EU-s támogatások igénybe vételével lehet finanszírozni. Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a humánerőforrás gazdálkodás, a megfelelő szakembergárda biztosítása a jövőben meghatározó feladatként fog jelentkezni az új struktúrában. A kialakított, új járási kormányhivatalokhoz telepített államigazgatási hatósági feladatok csökkentették a polgármesteri hivatalok államigazgatási feladatainak a számát. A településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok, adóügyi feladatok, gazdaságszervezés, a települési szociális ügyek, közfoglalkoztatás jelentkeznek mindennapos feladatként a polgármesteri hivatalokban. A fentieken kívül egyik legnagyobb kihívás a központi kormányzati, közigazgatási rendszer fejlesztése eredményeként kialakuló e-közigazgatásból fakadó kötelezettségek teljesítése. A jelenleg hatályos helyi rendeleti szabályozás értelmében az i Hivatalnál jelen pillanatban kizárt az elektronikus ügyintézés. Az e-ügyintézés bevezetésének előfeltétele a szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, mind hardver oldalról, és szoftver oldalról is. Az i Hivatal által január 1. napjától használt, a RITEK Zrt. által működtetett ASP /alkalmazásszolgáltató/ TITÁN keretrendszer kerül továbbfejlesztésre az e- közigazgatás bevezetése érdekében a szolgáltató sikeres EKOP pályázata eredményeként. A pályázat keretében kiépülő központi szolgáltató rendszer ellenszolgáltatás megfizetése mellett biztosítja az e-ügyintézést Kerekegyházán a szolgáltatási központban kiépítésre kerülő hardverek, szoftverek használatával. A megbízható, zavartalan működés elengedhetetlen feltétele a számítógépparkunk folyamatos pénzügyi lehetőségekhez mért fejlesztése, ill. amennyiben a pályázat lehetőséget biztosít rá, úgy hardver, szoftver beszerzés. ( V.8 tábla). 15

16 2.7 A településfejlesztési politikai célkitűzése Az önkormányzat településfejlesztési politikájának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen, hanem növekedjen. A meglévő szolgáltatásokat megtartsa, lehetőség szerint színvonalát emelje. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyeket megvalósulása után problémamentesen, fenntarthatóan tud működtetni, finanszírozni Az adópolitika célkitűzései Az önkormányzat gazdálkodásában meghatározó szerepe van a helyi adóbevételeknek. Helyi adórendeleteink a következő adónemekben határoz meg adófizetési kötelezettséget: 1.magánszemélyek kommunális adója, 2.helyi iparűzési adó, 3.idegenforgalmi adó, A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben meghatározott határok között, illetve évtől a Helyi adókról szóló évi C. törvény /Htv./ 6. c) pontja szerint meghatározott fogyasztói árszínvonal változással növelt összegig terjedően megállapítsa évben alkalmazott adó mértékeket az alábbi tábla mutatja be: Adónem Magánszemélyek kommunális adója Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Adómérték felsőhatára 2015 Helyileg megállapított ,3 Ft/év/adótárgy ,- Ft/év/adótárgy 505,1 Ft/vendégéjszaka 420,- Ft/vendégéjszaka Helyi iparűzési adó 2% 2% unk gazdálkodásában meghatározó szerepet kap a helyi adóbevételek alakulása, évente % között mozog összbevételünkhöz viszonyítva. A helyi adók nagy terhet rónak a lakosságra és a vállalkozásokra egyaránt. A a település fenntartási és üzemeltetési költségek biztosítása mellett, az önkormányzatok csak a saját bevételeik terhére vállalhatnak önként vállalt feladatokat, és ezen forrásból biztosítható a fejlesztések önrésze is. Magánszemélyek kommunális adója növelhető lenne forintig, de vizsgálni kell a lakosság teherviselő képességét, ehhez igazodva megállapítani a helyi adó mértékét. A évi kommunális adócsökkentést követően a következő években nem javasolt annak emelése. Helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2,0 %-a, ami a Htv. szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa. Gazdaságélénkítő hatása miatt településünk versenyképességének megtartása érdekében fontos kérdés az iparűzési adó mértékének felülvizsgálata/csökkentése. A feladatfinanszírozásból fakadóan a csökkentésnél különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az adó mértékének csökkentése ne 16

17 eredményezze a bevételek csökkenését is. Ipari területünk folyamatos értékesítése, a betelepülő gazdálkodó szervezetek biztosíthatják a bevételek szinten tartását, az adómérték fokozatos csökkentése esetén. Az adómérték csökkentésekor figyelemmel kell lenni arra is, hogy évente fokozatosan nő az adóerő-képességünk is, ami a feladatfinanszírozás során további beszámítást/elvonást eredményez, így csökken a megállapításra kerülő költségvetési támogatás összege. Az elvonás eredményeként a kötelező, és önként vállalt feladatok legalább változatlan szolgáltatási szinten történő biztosítását szolgáló többletköltség további saját adóbevétel igénybevételét eredményezi. Ezen többletköltségek finanszírozását is biztosítania kell az adóbevételeknek. A fokozatosság elvét mindenképpen szem előtt kell tartanunk, így a bevételek alakulásától függően évente 0,1-0,2%-os csökkentési mértékkel számolhatunk a terv szerinti 1,6%-os adómérték szintig, várhatóan évtől. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó esetén a korábbi évekhez viszonyítva idegenforgalmi adóbevételünk nem változik, megközelíti a Ft-ot. Összesen 4 idegenforgalmi tevékenységet folytató adózó egy jelentősebb illetve három kisebb forgalmú kötelezett annak megfizetésére. Ezen adónem az állami normatív támogatások tekintetében is igen fontos, mivel minden beszedett forint után 1,5 forint támogatásban részesül önkormányzatunk, amely összeget az idegenforgalom fejlesztésére kell fordítanunk Önként vállalt, és továbbra is fenntartani kívánt feladatok Iskola működtetés: a továbbiakban is vállalja az önkormányzat az iskola működtetési feladatokat. Bölcsőde fenntartása. Az óvodában fejlesztőpedagógust alkalmazunk a gyermekek minél korábbi fejlesztésének elindítása érdekében. Hasznossága az általános iskolai tanulmányok során mérhető ténylegesen. Vérvételi helyet működtetünk a lakosság egészségügyi ellátási színvonalának megtartása érdekében. Ifjúsági Klubbot működtet a Településünk Fejlődéséért Alapítvánnyal együttműködve októberétől a könyvtár pincéjében a fiatalok kulturált szabadidő eltöltésének elősegítése, biztosítása érdekében Városi elismerések: Az önkormányzat az alábbi - a Képviselő-testület által alapított - díjakkal ismeri el a településünk érdekében végzett áldozatos munkát: a) Város Díszpolgára cím, b) Kerekegyházáért Díj c) Közművelődéséért Díj, d) Sportjáért Díj. e) Az Év Kerekegyházi Vállalkozója cím, f) Közszolgálatárért Díj 17

18 g) Közösségéért Díj h) Pedagógus Díszoklevél i) Kerekegyházi Tehetség Díj j) Nyugdíjbavonulási Emléklap 2.8. Az önkormányzat térségi szerepe A település elhelyezkedéséből adódóan mikro centrumként is működik a környező kistelepülések vonatkozásában. Ennek legjelentősebb megnyilvánulása a körzetközponti feladatok ellátása a járási kormányhivatal szervezeti egységeként, gyámügyi, okmányirodai feladatok, valamint a január 1. napjával létrejött jogi személyiségű és Térsége Feladatellátó Társulás látja el a gyermekvédelem, családsegítés, házi segítésnyújtás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás szolgáltatások, óvodafenntartás feladatokat. Tűz elleni védekezés tekintetében a Kerekegyházi i Tűzoltó Parancsnokság Kerekegyházán kívül további 3 település tűzvédelmét látja el (Fülöpháza, Kunbaracs, Ágasegyháza) A laboratórium működése településünkön kívül Kunbaracs lakosait is szolgálja. A térségi meghatározó szerep ezen és számos további területen tovább bővül, erősödik, ami természetesen többlet felelősséggel és humánerő ráfordítással is jár. További lehetőségként merül fel, hogy az i Hivatal keretein belül biztosítja Fülöpháza a, mint telephely település a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Kapcsolattartás a társadalmi élet más szereplőivel Lakosság Rendszeresen jelentetjük meg a Polgármesteri Hírlevelet, mely igényes és tartalmas időszaki kiadványban a lakosságot érintő, érdeklő témákat adjuk közre: önkormányzati rendeleteket, beruházásokat, felújításokat, költségvetés alakulását, adóbevételeket és annak felhasználását, intézményi, idegenforgalmi és társadalmi eseményeket, azok eredményeit. Lehetőséget adva a lakossági igények, alkotások, művek, és vélemények megjelenítésére is. Jogszabályból eredően is kötelezettség, de társadalmi igényektől indíttatva is évente megtartjuk a várospolitikai fórumot és a közmeghallgatást mely keretében a lakosság és a helyben érdekelt szervek képviselői általános tájékoztatást kapnak a város ügyeiről és közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. A helyi lakosság és az idelátogató turisták tájékoztatatására 3 buszmegállóban hirdetőfal és a városközpontban információs tábla került kihelyezésre. Folyamatos feladatunk a friss információk elhelyezése. A Kábeltelevízió működése folyamatos kapcsolattartásra ad lehetőséget a lakossággal, események, testületi ülések beszámolói, hirdetések és képújság biztosítja a lakossági információkat. honlapunk az elmúlt évben számos tartalommal bővült, galériák, tájékoztatók, jogszabályok stb. Napirenden van a szerkezeti átalakítása az egyre nagyobb igények miatt, hiszen a tartalombővülés következtében látogatottságát egy év alatt megnégyszerezte. 18

19 2 tanyagondnokot foglalkoztatunk, akik segítik az idős, beteg vagy egyedülálló személyek napi gondjait megoldani. Helyi vállalkozások Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei, és fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében vezette be az iparűzési adót, mely során elismeri, hogy a vállalkozások részére az egyébként is nehéz gazdasági élet terheit további kötelezettséggel növeli. Ugyanakkor minden eszközzel segíti, támogatja kell a helyi vállalkozások érvényesülésének, fejlődésének lehetőségét. Összefogással, közös pályázatokkal, közös érdekérvényesítéssel, és számos közös projekt, elképzelés végrehajtásával, mint azt fentebb is írtuk. Ehhez kommunikációra, együttgondolkodásra közös célokra van szükség, amiknek az alapjait sikerült az elmúlt években lerakni és több területen a fejlődés, fejlesztés is megkezdődhet. Városunkban falugazdász segíti mezőgazdasági vállalkozók és az őstermelők tevékenységét. Szakmai tanácsadással, pályázat beadás előkészítésével közreműködik a gazdák gondjainak megoldásában, az Uniós csatlakozással járó regisztráció, támogatási lehetőségek megismertetése területén. Társadalmi szervezetek A város polgárai különböző érdekcsoportosulásokat hoztak létre. A hasznos célkitűzések támogatása évente szerepel a képviselő-testület döntései között, és a korlátozott költségvetési lehetőségek ellenére a konkrét programok támogatás. Testvérvárosi kapcsolatok Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn abból a célból, hogy más önkormányzattal együtt működjön a kultúra, művelődés, oktatás, művészetek és a sport területén elért eredményeik kölcsönös megismertetésében, pihenési és üdülési lehetőséget biztosítson településeik polgárai számára. A szlovákiai Gútor községével 21 éves testvérvárosi kapcsolatot tartunk fenn. A település közelsége miatt a kapcsolattartás élénk, évente váltott en kerül sor a találkozásra, ahol a kultúra mellett a sport is jelentős szerepet kap. A lengyelországi Wolczyn településsel 3 éve alakítottunk ki testvér települési együttműködést elsődlegesen oktatás, ifjúság, kultúra területén. A fenti célok határozzák meg Város a céljait, fejlesztési irányait a -as évekre vonatkozóan., április 20. ZÁRADÉK: Dr. Kelemen Márk sk. polgármester Jelen gazdasági programot Város ának Képviselő-testülete../2015. (IV.29. ). sz. határozatával fogadta el. Vincze Miklós jegyző 19

20 Város a Gazdasági Program 1sz. melléklete KEREKEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA. I.: Gazdaságfejlesztés I. 1. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése, befektetés ösztönzés I.1.1. Ipari övezet kialakításának folytatása Ipari feltáró út II. ütem megépítése az ipari terület feltárása érdekében TOP projekt Napelem kialakítása park Befektetés ösztönzés érdekében a település kedvező adottságainak megismertetése Vállalkozói térkép összeállítása Bemutatkozási lehetőség biztosítása Honlapunkon Vállalkozók érdekérvényesítés i fórumának kialakítása 2417 hrsz Útfejlesztés Ipari Parknál ipari terület országos szinten, kiemelve a régió és megye szintje Polgármesteri Hivatal és Honlapunk Honlapunk Hírlevél 1 hektáros területen napelemek elhelyezése. A keletkezett villamos energia betáplálása az elektromos hálózatba Országos, térségi és helyi médiákban népszerűsíteni a települést Ft évig Ft év 100 Ft/év Helyi vállalkozói térkép összeállítása az információk áramlásának elősegítése érdekében - A helyi vállalkozások megkeresésével bemutatkozási lehetőséget biztosítani a honlapunkon, - Hírlevélbe közzétenni a helyi vállalkozások listáját 2 évente A helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás, igény és helyzetismeret erősítése - érdekében 20

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Kerekegyháza Város Önkormányzatának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A 2011-2016. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. -ában megfogalmazott kötelezés alapján a képviselő-testület

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2016.

KEREKEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2016. Város a Gazdasági Program 1sz. melléklete KEREKEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2016. I.: Gazdaságfejlesztés I. 1. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése, befektetés ösztönzés I.1.1. Ipari övezet

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére 5250-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai

Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai 3651-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i rendes ülésére Tárgy: Gazdasági program felülvizsgálata Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 04-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 04-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadta el: 74/2015. (VI. 04.) sz. NORMATÍV Kth. 2015. június 04-én megtartott képviselő-testület rendkívüli ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 04-i rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 79/2015. (VI. 24.) sz. NORMATÍV Kth. 2015. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére 5616-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben