Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) Átfogó szemléletében a prioritási tengely fı célja a régió településeinek hálózatszerő fejlesztése, elsısorban gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevı fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás kettıs feladata egyrészt az elsıdleges térségi dinamizáló tényezıként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, másrészt élhetıbb és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok általánosan és egyedileg jelentkezı belsı problémáinak kezelése. Ennek érdekében megfogalmazott közvetlen célok: városközpontok és városi alközpontok értékmegırzı fejlesztése; a leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városi lakóterületek integrált rehabilitációja a régió városhálózatát alkotó települések integrált, illetve komplex szemlélető fejlesztési programjai mentén; a kistelepülések tudatos fejlesztése, élhetı és örökségvezérelt települési környezet kialakítása A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés Indikátor megnevezése A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése A fejlesztéssel érintett célterületen az elégedett lakosok száma A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma (férfi/nı) A fejlesztések által érintett lakosság létszáma A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások száma Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek % ,00 efı fı efı db Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés 0,00 6,65 5,76 5,50 2,26 1,02 0,00 21, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés 0,00 0,30 6,54 4,88 5,10 2,91 1,26 0,20 0,00 21,19 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám Konstrukció/komponens neve Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban Alkalmazott eljárás Támogatás formája Vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatás (hitel, kamattámogatás, tıkegarancia) kombinációja. A konstrukció keretében lehetıség nyílik a JESSICA finanszírozási konstrukció alkalmazására. Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege ,- Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma , mft %* 1-2 db Pályázó: nyílt, kétfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal ,- - települési önkormányzatok (megyei jogú városok Támogatásban részesülı partnerek: - Városi, megyei, önkormányzatok és intézményeik; - központi költségvetési szervek, azok intézményei; - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület; közhasznú társaság); - Állami gazdálkodó szervezet; - Gazdasági társaságok; - Fenti szervezetek konzorciumai; Közremőködı és egyéb partnerek: - Az akcióterületen mőködı mft %* 4 db 3 A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. *A projekt egészére vonatkozó átlagos támogatási intenzitás (összes támogatás/az összes elszámolható költség): fı feletti állandó lakosságszám feletti városok esetében maximum 75%; és lakos közötti városok esetében: maximum 80%. 4

5 Sor-szám Konstrukció/komponens neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege egyéb szervezetek Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma C. Kistelepüléseken nyílt, településkép javítása egyfordulós ( fı alatti városok pályázat és fı feletti szakaszos falvak) döntéshozatallal D. Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Kiemelt projekt eljárásrend Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatás (hitel, kamattámogatás, tıkegarancia) kombinációja. A konstrukció keretében lehetıség nyílik a Jessica finanszírozási konstrukció alkalmazására ,- Pályázó: ,- - Települési önkormányzatok; Támogatásban részesülı partnerek: - Önkormányzati ill. központi költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik; - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület); - Állami gazdálkodó szervezet; - Gazdasági társaságok; - Fenti szervezetek konzorciumai Pályázó: - települési önkormányzatok (kizárólag megyei jogú városok esetén Támogatásban részesülı partnerek: - Önkormányzati ill. költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik; - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület; közhasznú társaság); - Állami gazdálkodó szervezet; - Gazdasági társaságok; - Társasházak, mft % 6 db mft % 2 db A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 5

6 Sor-szám Konstrukció/komponens neve Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok Alkalmazott eljárás nyílt, kétfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. Támogatás formája Vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatás (hitel, kamattámogatás, tıkegarancia) kombinációja. A konstrukció keretében lehetıség nyílik a Jessica finanszírozási konstrukció alkalmazására. Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege lakásszövetkezetek (szociális típusú városrehabilitáció esetén); ,- - Fenti szervezetek konzorciumai; Közremőködı és egyéb partnerek: - Az akcióterületen mőködı egyéb szervezetek Pályázó: - települési önkormányzatok (megyei jogú városok Támogatásban részesülı partnerek: - Városi, megyei, önkormányzatok és intézményeik; - Önkormányzati többségi tulajdonban levı nem profit orientált, közhasznú városfejlesztési gazdasági társaság - Önkormányzati ill. költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület; közhasznú társaság); - Állami gazdálkodó szervezet; - Társasházak, lakásszövetkezetek - Gazdasági társaságok; - Fenti szervezetek konzorciumai Közremőködı és egyéb partnerek: - Az akcióterületen mőködı egyéb szervezetek Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma mft % 2 db 6

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Indokoltság Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja A régió településeinek más-más problémával kell szembe nézni települési funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési igényeik terén. Differenciált fejlesztési célkitőzéseket és beavatkozási irányokat igényel az egyes város(rész)központok komplex szemlélető, vonzerejének növelése érdekében tett rehabilitációja a kisebb települések központjainak megújításához szükséges egyedi jellegő megközelítésektıl. A konstrukció keretein belül kerülnek támogatásra így egyrészt a régió város(rész)központjai ( fı népesség feletti városok esetében, MJV-ok funkcionalitásának (használhatóságának) és vonzerejének, megjelenésének javítására, fizikai és társadalmi megújítására irányuló fejlesztések, elsısorban közterek kialakítása, épületek felújítása, a kis- és középvállalkozások és non-profit szervezetek betelepülését, funkcióbıvülést elısegítı infrastrukturális fejlesztések, történelmi és kulturális örökség megırzése integrált városi fejlesztési stratégiák és akcióterületi tervek alapján. Ezen fejlesztések elsısorban a város(rész)központok szolgáltató funkcióinak újjáélesztésére, sokszínősítésére, a betelepülıket vonzó város(rész)központi területek fizikai-környezeti megújítására koncentrálnak. Másrészt a konstrukció a kisebb települések ( fı népesség alatti városok és fı népesség feletti községek) vonzerejének növelése érdekében egyedi beavatkozási akciókat is lehetıvé tesz azzal, hogy a települések szolgáltató funkcióinak megújítását az épített és természeti elemek, a kapcsolódó közterületek, illetve az örökségvédelem beavatkozásaival összehangoltan kell megvalósítani, az egymásra épülı fejlesztések elınyt élveznek A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban Míg a fejlettségi színvonalat jelzı társadalmi gazdasági mutatók alapján a régiót alkotó városok közül kiemelkedik a négy megyei jogú város (ezirányú fejlesztéseik külön, ugyanezen konstrukció D) komponense alatt kerülhetnek támogatásra), addig a többi érintett város gazdasági, társadalmi, infrastrukturális elérhetıségi helyzete változó képet mutat, illetve a városok központi szerepe nem minden térségben érvényesül, funkciók hiányosak. A konstrukció kiemelten kezeli a városi területek fizikai és társadalmi-gazdasági megújítását különösen a térségi központi funkciókat ellátó városokban. A magyar nemzet kialakulásával egybeforrt történelmi helyek, városok száma, aránya jelentıs a régióban. Az itt található kulturális örökség, örökségvédelmi szempontból jelentıs épületek, tárgyi értékek védelme, méltó állapotba hozása, a védett épületek és épületegyüttesek egységes, város(rész)központba és a város mőködésébe integrált megújítása a konstrukció keretében támogatott fejlesztések másik fontos eleme. A komponensek mindemellett a környezeti szempontok érvényesítése érdekében hangsúlyt fektetnek az akcióterületen található, alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli városszerkezetbe és városi mőködésbe való illesztésére. A városfejlesztési beavatkozások sikerességének záloga az eddigi tapasztalatok (Urban, brit fenntartható közösségek koncepciója) szerint az integrált megközelítés, melyben a beavatkozások együttesen célozzák meg a társadalmi és gazdasági kohéziót. A helyi szereplık bevonásával készített, koherens és szinergiára épülı integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek a régió városaiban hiányosak, különösen abból a szempontból, hogy a tervek elıfeltételei lehetnek/legyenek a privát befektetık mobilizálásának a leromlott területek rehabilitálására, valamint a közösségi-privát együttmőködések ösztönzésére. Az A) D) és E) komponens keretében támogatott városfejlesztésekhez szükséges, fınél népesebb városok esetén kötelezı a komplex, átfogó városfejlesztési stratégiák megléte, melyek a majdan támogatásra kerülı projektek kiválasztásának alapjául szolgálnak azzal, hogy már a megalapozó tervek kidolgozásakor szükséges erısíteni a városok lokálpatrióta szemléletének elmélyítését, a település értékeinek védelmét, támogatni az ezzel kapcsolatban jelentkezı lakossági igényeket és felkarolni a civil szervezıdések kezdeményezéseit, tevékenységeit. Az A) és D) komponens - pályázat keretében elszámolható költségként - támogatja a régió érintett városai fejlesztését megalapozó, részvételt elısegítı, integrált és fenntartható stratégiák elkészítését, melyek a városi térségekben koncentráltan jelentkezı gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak C. Kistelepüléseken A kisebb települések ( fı népesség alatti városok és fı állandó népesség feletti, illetve 100 fı/km2 népsőrőséget meghaladó községek) esetében a településkép minıségi élettér, a közszolgáltatások és egyéb társadalmi célú szolgáltatások elérhetıségének biztosítása szükséges, amelynek keretében meg kell oldani a - javítása ( túlnyomórészt önkormányzati tulajdont képezı, viszont kötelezı önkormányzati kötelezettségeken túli feladatokat ellátó - helyi intézményhálózat megfelelı kiépítését, fı alatti városok amelyek a település kulturális, közmővelıdési, sportolási igényeit szolgálják. A jelenlegi kiépítettség, az adott létesítmények mőszaki színvonala csekély, tehát a és fı feletti meglevık korszerősítése, felújítása, a jelenlegi követelményeknek megfelelı, a kor színvonalát tükrözı felszereltségének, technikai hátterének létrehozása is falvak) szükséges. Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a vidéki lakosság számára korlátozott, vagy nem megfelelı minıségben biztosított, hiányos a modern, korszerő, közösségi és szolgáltató funkciókat ellátó épület. A vidéki térségek vonzerejének növeléséhez elengedhetetlen a településkép javítása keretében a vidéki élethez kapcsolódó kulturális és természeti örökség fenntartható fejlesztése és bemutathatóvá tétele. 7

8 megvalósításának támogatása Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok) Sorszám Konstrukció neve Indokoltság D. Megyei jogú A külön komponens lehatárolásának szükségességét indokolja, hogy a Közép-Dunántúl megyei jogú városai egészében vagy részlegesen a régió jelentıs részére városok integrált kiterjedı szerepkört töltenek be egyértelmően kiemelkedve a fejlettségi színvonalat jelzı társadalmi gazdasági mutatók alapján. Figyelembe véve a koncentráció városfejlesztési stratégiái elvét, illetve építve a helyi magántıke jelenlétére és mobilizálhatóságára a megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatására külön komponenst látunk megvalósítandónak, tovább erısítve ezen városok térségi dinamizáló hatásait. A fejlesztések a megyei jogú városi jogállású településekre és az ott mőködı szervezetekre fókuszálnak az érintett városok fizikai környezete és társadalmi Sorszám megújítása céljából. Ezekben a városokban jellemzıen szükséges mind a központi városrészek strukturális esetenként infrastrukturális továbbfejlesztése, megújítása illetve új funkciókkal való ellátása, mind pedig a többségében hátrányos helyzetőek, szegények által lakott városrészek komplex megújítása. Elıbbi elem esetében a városok gazdasági-, turisztikai-, életminıségbeli-, kulturális vonzerıit tekintve szükségszerő szolgáltatói értelemben az adott központi városrészeknek a mai illetve prognosztizált befektetıi, idegenforgalmi és természetesen a városlakói igényeknek való megfeleltetése. Utóbbi elem tekintetében pedig egyértelmő hogy legfejlettebb városaink nem csak a régió gazdasági, szolgáltatói funkcióit koncentrálják, hanem szociális és lakhatósági problémákat is, melyek elsısorban a leromlott infrastruktúrájú telepszerő lakóterületeken vagy iparosított technológiával épített lakótelepi városrészekben koncentrálódnak. Figyelembe véve, hogy a városfejlesztési beavatkozások sikerességének záloga az integrált megközelítés, melyben a beavatkozások együttesen célozzák meg a társadalmi és gazdasági kohéziót, jelen komponens hasonlóan a konstrukció A) komponensében és a konstrukció keretében támogatott fı feletti városok fejlesztéseihez kizárólag a helyi szereplık bevonásával készített, koherens és szinergiára épülı integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek mentén kívánja támogatni a város(al)központok vonzerejének, használhatóságának növelését, illetve az esetlegesen jelentkezı társadalmi problémák kezelésére irányuló fejlesztéseket, leszakadással veszélyeztetett városrészek komplex rehabilitációját. Mindez azt is jelenti, hogy jelen komponens keretében a megyei jogú városok Integrált Városfejlesztési Stratégiáikban megjelölt és részprojektekben kibontott fejlesztési elképzeléseit kívánjuk kiemelt projektként támogatni. A helyi szereplık bevonásával készített, koherens és szinergiára épülı integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek a régió ezen városaiban is hiányosak, különösen abból a szempontból, hogy a tervek elıfeltételei lehetnek/legyenek a privát befektetık mobilizálásának a leromlott területek rehabilitálására, valamint a közösségi-privát együttmőködések ösztönzésére. A komponens - hasonlóan a konstrukció A) komponenséhez és a konstrukcióhoz elszámolható költségként - támogatja a régió érintett városai fejlesztését megalapozó, részvételt elısegítı, integrált és fenntartható stratégiák elkészítését, melyek a városi térségekben koncentráltan jelentkezı gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak. A szociális típusú városfejlesztésnek alapeleme a többségében hátrányos helyzetőek, szegények által lakott városrészek komplex megújítása. A konstrukció hangsúlyosan kezeli a lehatárolt városi akcióterületek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttesén keresztül a leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett lakóterületek felújítását, a városok élhetı és vonzó lakókörnyezetté válását, a hátrányos társadalmi csoportok re-integrációját komfortérzet növelése és minıségi élettér biztosítása, szegregáció oldása, megelızése érdekében, illetve a lehetı legminimálisabb lakosságcsere árán. A konstrukció keretein belül kerülnek támogatásra a régió városrészei funkcionalitásának (használhatóságának), élhetıségének, megjelenésének javítására, fizikai és társadalmi megújítására irányuló fejlesztések, elsısorban közterek kialakítása, épületek (közösségi és magán célú) felújítása, városrész szegregációjának oldását, megelızését elısegítı infrastrukturális fejlesztések, kulturális, szabadidıs létesítmények megújítása, társadalom megújulása integrált városi fejlesztési stratégiák és akciótervek alapján. Ezen fejlesztések elsısorban a városrészek szolgáltató (és lakó) funkcióinak újjáélesztésére, sokszínősítésére, a városrészek fizikai-környezeti megújítására koncentrálnak. A fejlesztések során mindenkor figyelemmel kell lenni a meglévı városi zöldfelületek megırzésére, megújítására, illetve ezek növelésére. A konstrukció tartalmazza a leszakadó, leromlással veszélyeztetett városrészeken a lakótelepek, panelépületek fizikai megújítását, nem lakáscélú épületek, közterek, parkok megújítását és kialakítását, valamint az infrastrukturális fejlesztéseken túl a hátrányos helyzető és leszakadó társadalmi státuszú népesség integrálása érdekében közösségi és szociális jellegő, valamint közbiztonsági fejlesztések végrehajtását Támogatható tevékenységek köre 5 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 5 A prioritás ESZA típusú oktatási-képzési elemeket is támogat, a vonatkozó rendeletek által a prioritásra tengelyre megállapított maximum 10% os, valamint a projektkomponens-konstrukció szintekre vonatkozó maximum 50 %-os korlátok figyelembe vételével. 6 Nem taxatív felsorolás 8

9 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Település (al)központok kialakítása, érték-megırzı rehabilitációja A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban Kijelölt akcióterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: Városi funkciót erısítı tevékenységek: közterületek rehabilitációja vagy kialakítása (közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása, közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerősítése, városrészt érintı belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerősítése) és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése közbiztonság javítása: biztonságtechnikai rendszerek, térfigyelı rendszerek kialakítása közterületen; Gazdasági funkciót erısítı tevékenységek: Kereskedelmi és turisztikai célú ingatlanfejlesztés, kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek támogatása (pl. üzlethelyiségek és irodák felújítása) ; Közösségi funkciót erısítı tevékenységek: Bizonyítandó, hogy e tevékenységek hozzájárulnak fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erısítéséhez: közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bıvítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttmőködések, szabadidı eltöltését szolgáló infrastruktúra építése, kulturális funkciót ellátó infrastruktúra kialakítása (pl.: szabadidıparkok, mővelıdési házak, sportpályák); Közfunkciót (államigazgatási, közszolgáltatási) erısítı tevékenységek: Közfunkciót (államigazgatási, közigazgatási) ellátó épületek bıvítése, felújítása, humán közszolgáltatások ellátását biztosító épületek felújítása, bıvítése, átalakítása, kivételes esetben építése; Épített és természeti értékek védelmét erısítı tevékenységek város(rész)központ funkcionalitásának növelése érdekében: kulturális örökség (tárgyi, építészeti, mőemléki és régészeti értékek) védelme és megırzése, örökségvédelmi szempontból védett mőemlékek felújítása, használaton kívüli épületek a közösség szempontjából értékes funkciókkal történı megtöltése, a mőemlékhez méltó épített környezet kialakítása; városi környezet fejlesztése: belterületi természeti értékek értékvédelme; a helyi sajátosságokat tükrözı történeti tájak és az egyedi örökségi értékeket hordozó épített tájértéki elemek rehabilitációja; jelentıs természeti elemek (folyópartok, tavak, sétányok) védelme, fejlesztése, közkinccsé tétele; zöldterületek revitalizációja; új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás; barnamezıs területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése, amennyiben releváns, ennek keretében az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése (pl.: tényfeltárás és mőszaki beavatkozás, kármentesítés); A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi infrastrukturális tevékenységek: o azbesztmentesítés a fejlesztés által érintett épületekben; o energiahatékonysági korszerősítés a fejlesztés által érintett épületekben; o Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben új építések részeként, illetve meglévı épületek felújítása keretében utólagosan; o Szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése; infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítı, kisléptékő ( soft ) elemek, tevékenységek: o A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, 9

10 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 egyeztetı fórumok, részvételi tervezés ösztönzése, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, városi marketing akciók, stb.), o Helyi vállalkozások együttmőködését, valamint (helyi) piacra jutását elısegítı akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése, o Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötıdést és büszkeséget erısítı tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra; o Kulturális szolgáltatások kínálatának fejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezés (amennyiben közösségi funkciót erısítı tevékenységet tartalmaz szolgálva a társadalmi kohéziót és beruházás fenntarthatóságát); o Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók; o Helyi hálózatok kialakítása, közösségépítés érdekében megfogalmazott programok (pl.: képzési, ifjúsági-, szabadidıs programok) támogatása; A közösségi forrásokból nem támogatható tevékenységek: C. Kistelepüléseken településkép javítása ( fı alatti városok és fı feletti falvak) Lakás célú beruházások; A beavatkozási terület keretében támogatott a települések ( fı állandó lakosságszám alatti városok, fı állandó lakosságszám, illetve 100 fı/km 2 népsőrőség feletti falvak) tudatos, igények és elképzelések menti fejlesztése érdekében egyrészt az egy vagy többcélú közösségi és szolgáltató terek fejlesztése, másrészt az épített örökség és kapcsolódó természeti értékek összehangolt, egymásra épülı fejlesztése az alábbi tevékenységeken keresztül: Funkcióerısítı, sőrőség növelı fejlesztések esetén: Épületek külsı és/vagy belsı felújítása, amelyek közigazgatási funkciót, közösségi vagy gazdasági célokat szolgálnak, funkciójuk fenntartásával, vagy új funkció betelepítésével; közterületek rehabilitációja vagy kialakítása (közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása, közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerősítése, településrészt érintı belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerősítése) és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése Épített és természeti értékek védelmét szolgáló tevékenységek: legalább helyi védettség alatt lévı épületek külsı, belsı felújítása, korszerősítése, valamint bemutathatóvá tétele, közösség szempontjából értékes funkciókkal történı megtöltése, méltó épített környezet kialakítás és a szervesen kapcsolódó zöld felületek (parkok, játszóterek) létrehozása, felújítása, valamint megközelítést szolgáló gyalogutak kialakítása; belterületi természeti örökség megırzése és fejlesztése: a helyi sajátosságokat tükrözı történeti tájak és az egyedi örökségi értékeket hordozó épített tájértéki elemek rehabilitációja; jelentıs természeti elemek (folyópartok, tavak, sétányok) védelme, fejlesztése, közkinccsé tétele; zöldterületek revitalizációja; új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás; barnamezıs területek rehabilitációja, közösség számára értékes funkcióval való megtöltése; A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi kiegészítı jellegő tevékenységek: a fejlesztés által érintett épületek energiahatékonysági korszerősítése; Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben új építések részeként, illetve meglévı épületek felújítása keretében utólagosan; A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, egyeztetı fórumok, részvételi tervezés ösztönzése, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, városi marketing akciók, stb.), Helyi vállalkozások együttmőködését, valamint (helyi) piacra jutását elısegítı akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése, Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötıdést és büszkeséget erısítı tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra; 10

11 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 Kulturális szolgáltatások kínálatának fejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezés (amennyiben közösségi funkciót erısítı tevékenységet tartalmaz szolgálva a társadalmi kohéziót és beruházás fenntarthatóságát); Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók; Helyi hálózatok kialakítása, közösségépítés érdekében megfogalmazott programok (pl.: képzési, ifjúsági-, szabadidıs programok) támogatása; szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése; Jelen komponens esetében a fentieken kívül támogatható tevékenységek továbbá a település integrált, komplex fejlesztése esetén - a B) komponens támogatható tevékenységei ( B komponens támogatási feltételei teljesítésével) A közösségi forrásokból nem támogatható tevékenységek: D. Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok Lakás célú beruházások. Kijelölt akcióterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: Funkcióbıvítı, értékmegırzı városrehabilitáció esetén a A) komponens támogatható tevékenységei; A szociális célú rehabilitáció esetén a konstrukció támogatható tevékenységei, ahol a tevékenység esetében az akcióterület kiválasztásának kritériumai: - Alacsony iskolázottság; - Alacsony gazdasági aktivitás; - Munkanélküliség magas szintje; - Szegénység és kirekesztettség magas szintje; - Erısen leromlott környezet; - A lakóépületek alacsony energiahatékonysága; A szociális célú rehabilitáció és a funkcióbıvítı célú rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de önálló akcióterületen valósul meg A kijelölt akcióterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: A többlakásos lakóépületek komplex felújítása (iparosított technológiával épített lakóépületek, legalább négylakásos hagyományos építéső társasházak szegregált vagy erısen leromlott területeken, és szociális bérlakás) Közterületek rehabilitációja vagy kialakítása (közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása, közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerősítése, városrészt érintı belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerősítése) és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése. Közbiztonság javítása: biztonság technikai rendszerek, térfigyelı rendszerek kialakítása közterületen, kríziskezelı szolgáltató központok (kizárólagos bejárással elérhetı területek nem támogathatók). A D) komponens esetében a támogatható tevékenységek köre kiegészül a konstrukció vonatkozó elemeivel is, hiszen a megyei jogú városok esetében egy helyen kell megoldani a szociális és a funkcióbıvítı fejlesztéseket is egy komplex IVS mentén! A szociális típusú rehabilitáció és a funkcióbıvítı, értékmegırzı rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de külön lehatárolt akcióterületeken is megvalósulhat. A konstrukció jelen támogatható tevékenységei vonatkoznak a konstrukció D) komponensére is, hiszen a megyei jogú városok esetében egy helyen kell megoldani a szociális és a funkcióbıvítı fejlesztéseket is egy komplex IVS mentén! A szociális típusú rehabilitáció és a funkcióbıvítı, értékmegırzı rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de külön lehatárolt akcióterületeken is megvalósulhat. 11

12 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 Kulturális, sport és szabadidıs létesítmények felújítása, bıvítése, ennek keretében közcélú szabadidıparkok és sportlétesítmények fejlesztése; a rekreációs célú parkok és egyéb zöldterületek, játszóterek, sportpályák létesítése, meglévık korszerősítése; Közösségi intézmények felújítása, bıvítése (amennyiben új, a rehabilitáció céljait elısegítı közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek kialakítása; közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bıvítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttmőködések számára, Közintézmények felújítása, bıvítése, energiahatékonyság növelése, közösségi helyiségek kialakítása, közszolgáltatások nyújtására alkalmas épületek felújítása, bıvítése, kialakítása; kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek támogatása (pl. üzlethelyiségek és irodák felújítása); Barnamezıs területekhez kapcsolódó fejlesztések, azok közösségi célú újrahasznosítása beleértve az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölését és megszüntetését (tényfeltárás és mőszaki beavatkozás, kármentesítés); Az ESzA típusú beavatkozások közül kötelezıen kell tartalmaznia 3-at az akcióterületi lehatároláshoz választott szociális típusú indikátorokra reflektálóan): hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnıttképzésig) kialakítása és oktatása; ifjúsági és szabadidıs programok kialakítása; munkaerı-piaci beilleszkedést elısegítı tevékenységek; szociális- és gyermekvédelmi szolgáltatások; közösségépítés; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, civil hálózatok erısítése; tolerancia programok; foglalkoztatási kezdeményezések; bőnmegelızési és közbiztonság erısítı programok, kezdeményezések; A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: Épületek azbesztmentesítése; épületek energiahatékonysági korszerősítése kötelezı kiegészítı tevékenység, amennyiben releváns Épületek felújításának részeként utólagos akadálymentesítés kötelezı kiegészítı tevékenység, amennyiben releváns szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, városi marketing akciók, stb.); Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötıdést erısítı tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra; Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai mőködésének segítése tanácsadási rendszeren keresztül Támogatás célja Sorszám Sorszám Konstrukció neve Támogatás célja Település (al)központok A konstrukció általános célja a régió település(al)központjainak gazdasági és közösségi célú megújítása, valamint a térségi szerepét betölteni nem alkalmas, kialakítása, értékmegırzı lehetıségek kihasználása érdekében. funkcióhiányos városok esetén városközpont kialakítása a fizikai beavatkozások mellett az egyedi problémák kezelésével, a feltárt gazdasági, turisztikai, kulturális rehabilitációja A település térségi szerepébıl, település típusából adódóan célok: - integrált, illetve komplex szemlélető fejlesztési programok mentén - a megyei jogú városok gazdasági és közösségi célú valamint szociális szempontokat is figyelembe vevı - fizikai és funkcionális megújítása, a városrehabilitációs irányok egy helyen kezelésével a lehetséges együtthatások minél magasabb szintő kihasználása, a magán tıke mobilizálása, a közösségi-privát együttmőködések ösztönzése 12

13 3.2.1 Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok - a város(rész)központok vonzerejének növelése, gazdasági és társadalmi funkcióinak bıvítése, melynek keretében a konstrukció kitér a környezetvédelemre, a városi barnamezıs területek funkcióváltással történı újrahasznosítására, a város mőködésébe való bekapcsolására is. - a települések tudatos fejlesztése, igényeinek és elképzeléseinek bıvítése, élhetı települési környezet kialakítása érdekében célul fogalmazta meg: o az alapszolgáltatások körének térségi szinten összehangolt fejlesztését, elérhetıségének javítását, ésszerősítését; o a meglévı intézményhálózat fejlesztését, magasabb minıséget nyújtó szolgáltatások biztosítását; o a településkép és környezet javítását az épített, természeti és kulturális örökség, illetve a helyi identitás megırzésével, megújításával. A konstrukció célja a régió leromlott, leszakadó, vagy leromlással veszélyeztetett városainak/városrészeinek megújítása a fizikai beavatkozások mellett szociális problémák kezelésével, a társadalom megújítása révén. A konstrukció nem csak a lakóházak és a fizikai környezet, közterületek felújítását célozza meg, hanem a társadalomba történı integrációt/ reintegrációt, és a kijelölt akcióterület leromlását okozó folyamatok megállítását és megfordítását is Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja Projekt kiválasztási szempontok a) Jogosultsági feltételek (konstrukció szintő): Az önkormányzat rendelkezik hatályos településrendezési tervvel (településszerkezeti és szabályozási terv) és településfejlesztési koncepcióval; A pályázat tartalma és a pályázati kiírási célok összhangban vannak; A pályázó szerepel a lehetséges kedvezményezettek között; A pályázó, illetve pályázó partner székhelye, telephelye a közép-dunántúli régióban van, A projektmegvalósítás idıtartama a kötelezettségvállalástól számított maximum 24 hónap; A létrehozott kapacitást, szolgáltatást a projekt lezárását követıen legalább 5 évig mőködteti. Ha a pályázó kis- és középvállalkozás, akkor a fenntartási idıszak projekt fizikai befejezését követı 3 év. 7 A pályázó betartotta a költségvetés belsı arányaira vonatkozó elıírásokat; A pályázó által igényelt támogatás az igényelhetı minimális és maximális mérték és összeg közé esik; A pályázó igazolja és az elıírt formában biztosítja a szükséges önerıt; A pályázó min. 2 éves lezárt üzleti mérleggel kell, hogy rendelkezzen. Önkormányzatok, intézményeik és a társulások esetében a megelızı 2 év elfogadott éves beszámolója a mérvadó. Projekttársaság, vagy konzorcium esetén a tulajdonos(ok)ra terjed ki a jogosultsági vizsgálat; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelızıen megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni. A projekt megkezdésének legkorábbi idıpontjára kötelezı elıírás nincsen, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. A fejlesztéssel érintett településrész központi terület, mely a település életében meghatározó gazdasági társadalmi szerepet tölt be. b) Értékelési szempontok (konstrukció szintő): Pénzügyi kritériumok: Költségvetés belsı arányaira vonatkozó feltételek: 7 A Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl 57. cikk (1) pontja és a Bizottság 1628/2006/EK Rendelete (2006. október 24.) a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásról 4. cikk 2. bekezdés a) pontja alapján. 13

14 Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok a projekt keretében az összes elismerhetı költség maximum 10%-a fordítható a rehabilitáció céljainak megvalósulását lehetıvé tevı, önkormányzatok által történı ingatlan (azaz telek és épület) vásárlásra; az 1083/2006/EK rendelet 34. cikke alapján a közösségi támogatás maximum 50%-a fordítható a kapcsolódó ESZA-típusú tevékenységekre; komplex terület-elıkészítésre (bontás, ingatlanrendezés, közmővek felújítása, felosztása, kiépítése, rekultiváció) a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 30%-a fordítható; kármentesítési tevékenység esetén maximum 40%; közmő-fejlesztés esetén azok a gazdasági társaságok vehetnek részt támogatásban részesülı partnerként, amelyek a projekt keretében felújítandó vagy kiépítendı közmővek tulajdonjogával rendelkeznek; elınyben részesül a magán forrásokat sikeresen mozgósító projektjavaslat; A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok elınyt élveznek azok a projektek, ahol az (összességében, projekt egészében) vállalt önerı mértéke meghaladja a kötelezıen elıírtat; 1. forduló: integrált városfejlesztési stratégia bemutatása, akcióterületi terv tervezete Az elsı körben a város komplex fejlesztésére vonatkozó városfejlesztési stratégiának a KD OP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedı céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterületi terv tartalma, illetve az elızetes megvalósíthatósági tanulmány alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok. (Integrált városfejlesztési stratégia (IVS) készítése a 20 ezer fınél népesebb városokkal szemben elvárás, a 20 ezer fı alatti városok esetében az egész városra kiterjedı városfejlesztési stratégia helyett elegendı az akcióterület kijelölésének indokait ismertetni) 2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció (A második fordulóban is meg kell vizsgálni minden jogosultsági, teljességi szempontot) a.) Jogosultsági feltételek (komponens specifikus): A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió fı népesség feletti városaiban (megyei jogú rangú városok kell, legyen; fı állandó lakos feletti városok esetében az akcióterület kijelölését és indokoltságát alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplı módszertan szerint készült. A kijelölt akcióterületre vonatkozóan elkészített akcióterületi terv megfelel a módszertanát leíró mellékletben foglaltaknak; széleskörő partnerség mind a projekt elıkészítés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek (városvédı nonprofit szervezetek (ahol releváns)), gazdasági szereplık és intézmények (pl. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi irodája;) dokumentált bevonása; az akcióterületi fejlesztés megvalósítására az önkormányzatból kiszervezett Városfejlesztési társaság meg kell, hogy feleljen a mellékletben szereplı intézményi modellnek (pl.: limitált önkormányzati részesedés, meghatározott minimális vállalkozói jelenlét, a dolgozók nem állhatnak közalkalmazotti, köztisztviselıi alkalmazásban ); b) Értékelési szempontok (komponens specifikus): Szakmai kritériumok: Az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése, (területi szemlélető és partnerségi alapú elvárások teljesítése, tematikus komplexitás és alkalmasság, kidolgozottság) Az akcióterületi terv szakmai értékelése (az akcióterület társadalmi-gazdasági helyzete, a projekt integráltsága, a rehabilitáció hatása, közvetlen vagy közvetett munkahelyteremtı- és/vagy gazdaságélénkítı hatása, a pályázat helyi elfogadottsága, megvalósítási ütemezés realitása, a fejlesztés folytonossága) Pénzügyi kritériumok: 14

15 Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás; a fejlesztendı tevékenységek más operatív programból vagy a regionális operatív program más prioritásából nem nyerhetnek támogatást; Költségvetés belsı arányaira vonatkozó feltételek: építés, épület-felújítás a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a lehet azzal, hogy a. ebbıl új épületek építése projekt szinten maximum 30 % lehet; b. 65 %-ot abban az esetben érhet el, amennyiben közterület-rehabilitációra a projekt keretében elszámolható költségek legfeljebb 35%-a kerül betervezésre; kis- és középvállalkozások partnerként támogatást csak az általuk üzemeltetett és használt helységek, üzletek, kereskedelmi egységek külsı homlokzatának és utcafronti részének felújítására kaphatnak (belsı átalakítás nem támogatható); B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban elınyt élvez az a projekt, amely üzleti célú új ingatlanok építéséhez visszatérítendı támogatást vesz igénybe. 1. forduló: integrált városfejlesztési stratégia bemutatása, akcióterületi terv tervezete Az elsı körben a város komplex fejlesztésére vonatkozó városfejlesztési stratégiának a KD OP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedı céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterületi terv tartalma, illetve az elızetes megvalósíthatósági tanulmány alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok. (Integrált városfejlesztési stratégia (IVS) készítése a 20 ezer fınél népesebb városokkal szemben elvárás, a 20 ezer fı alatti városok esetében az egész városra kiterjedı városfejlesztési stratégia helyett elegendı az akcióterület kijelölésének indokait ismertetni) 2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció (A második fordulóban is meg kell vizsgálni minden jogosultsági, teljességi szempontot) a.) Jogosultsági feltételek (komponens specifikus): A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió fı népesség feletti és fı népesség alatti városaiban kell, legyen azzal, hogy amennyiben a C) komponens célterületét képezı települések (a Közép-dunántúli régió fı népesség alatti városai, és fı népesség feletti, illetve 100 fı/km 2 nél magasabb népsőrőségő községei) integrált, komplex településfejlesztést kívánnak megvalósítani, jelen B) komponens kritériumai mentén nyújthatnak be pályázatot; A kijelölt akcióterületre vonatkozóan elkészített akcióterületi terv megfelel a módszertanát leíró mellékletben foglaltaknak; széleskörő partnerség mind a projekt elıkészítés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek (városvédı nonprofit szervezetek (ahol releváns)), gazdasági szereplık és intézmények (pl. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi irodája;) dokumentált bevonása; az akcióterületi fejlesztés megvalósítására az önkormányzatból kiszervezett Városfejlesztési társaság meg kell, hogy feleljen a mellékletben szereplı intézményi modellnek (pl.: limitált önkormányzati részesedés, meghatározott minimális vállalkozói jelenlét, a dolgozók nem állhatnak közalkalmazotti, köztisztviselıi alkalmazásban ); b) Értékelési szempontok (komponens specifikus): Szakmai kritériumok: Az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése, (területi szemlélető és partnerségi alapú elvárások teljesítése, tematikus komplexitás és alkalmasság, kidolgozottság) Az akcióterületi terv szakmai értékelése (az akcióterület társadalmi-gazdasági helyzete, a projekt integráltsága, a rehabilitáció hatása, közvetlen vagy közvetett munkahelyteremtı- és/vagy gazdaságélénkítı hatása, a pályázat helyi elfogadottsága, megvalósítási ütemezés 15

16 Konstrukció neve C. Kistelepüléseken településkép javítása ( fı alatti városok és fı feletti falvak) D. Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái realitása, a fejlesztés folytonossága) Pénzügyi kritériumok: Projekt kiválasztási szempontok Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás; a fejlesztendı tevékenységek más operatív programból vagy a regionális operatív program más prioritásából nem nyerhetnek támogatást; Költségvetés belsı arányaira vonatkozó feltételek: építés, épület-felújítás a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a lehet azzal, hogy c. ebbıl új épületek építése projekt szinten maximum 30 % lehet; d. 65 %-ot abban az esetben érhet el, amennyiben közterület-rehabilitációra a projekt keretében elszámolható költségek legfeljebb 35%-a kerül betervezésre; az 1083/2006/EK rendelet 34. cikke alapján a közösségi támogatás maximum 50%-a fordítható a kapcsolódó ESZA-típusú tevékenységekre; kis- és középvállalkozások partnerként támogatást csak az általuk üzemeltetett és használt helységek, üzletek, kereskedelmi egységek külsı homlokzatának és utcafronti részének felújítására kaphatnak (belsı átalakítás nem támogatható); elınyt élvez az a projekt, amely üzleti célú új ingatlanok építéséhez visszatérítendı támogatást vesz igénybe. a.) Jogosultsági feltételek (komponens specifikus): A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió fı népesség alatti városaiban, és fı népesség feletti, illetve 100 fı/km 2 nél magasabb népsőrőségő községeiben kell, legyen azzal, hogy integrált fejlesztési igény esetén a B) komponens kritériumai mentén nyújthatnak be pályázatot; b) Értékelési szempontok (komponens specifikus): Szakmai kritériumok: A fejlesztéssel érintett terület társadalmi-gazdasági helyzete, a fejlesztés indokoltsága; fejlesztés hatása a térség fejlesztésére, közvetlen vagy közvetett munkahelyteremtı- és/vagy gazdaságélénkítı hatása, a pályázat helyi elfogadottsága, megvalósítási ütemezés realitása, a fejlesztés folytonossága.) Pénzügyi kritériumok: A tevékenység megvalósításához szükséges költségek szerepelnek a költségvetésben; igazoltan ökológiailag és gazdaságilag a leghatékonyabb megoldást szolgálják; Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a piaci árnak, feltételezve a végrehajtás ütemezését, amely a pályázat benyújtását követı években tervezett inflációt is figyelembe veszi; a.) Jogosultsági feltételek (komponens specifikus): A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió megyei jogú városaiban kell, legyen; Megyei jogú városok esetében az akcióterület kijelölését és indokoltságát alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplı módszertan szerint készült. 16

17 Konstrukció neve megvalósításának támogatása Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok Projekt kiválasztási szempontok A kijelölt akcióterületre vonatkozóan elkészített akcióterületi terv megfelel a módszertanát leíró mellékletben foglaltaknak; széleskörő partnerség mind a projekt elıkészítés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek (városvédı nonprofit szervezetek (ahol releváns)), gazdasági szereplık és intézmények (pl. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi irodája;) dokumentált bevonása; az akcióterületi fejlesztés megvalósítására az önkormányzatból kiszervezett Városfejlesztési társaság meg kell, hogy feleljen a mellékletben szereplı intézményi modellnek (pl.: limitált önkormányzati részesedés, meghatározott minimális vállalkozói jelenlét, a dolgozók nem állhatnak közalkalmazotti, köztisztviselıi alkalmazásban ); b) Értékelési szempontok (komponens specifikus): Szakmai kritériumok: Az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése, (területi szemlélető és partnerségi alapú elvárások teljesítése, tematikus komplexitás és alkalmasság, kidolgozottság) Az akcióterületi terv szakmai értékelése (az akcióterület társadalmi-gazdasági helyzete, a projekt integráltsága, a rehabilitáció hatása, közvetlen vagy közvetett munkahelyteremtı- és/vagy gazdaságélénkítı hatása, a pályázat helyi elfogadottsága, megvalósítási ütemezés realitása, a fejlesztés folytonossága) Pénzügyi kritériumok: Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás; a fejlesztendı tevékenységek más operatív programból vagy a regionális operatív program más prioritásából nem nyerhetnek támogatást; Költségvetés belsı arányaira vonatkozó feltételek: építés, épület-felújítás a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a lehet azzal, hogy e. ebbıl új épületek építése projekt szinten maximum 30 % lehet; f. 65 %-ot abban az esetben érhet el, amennyiben közterület-rehabilitációra a projekt keretében elszámolható költségek legfeljebb 35%-a kerül betervezésre; kis- és középvállalkozások partnerként támogatást csak az általuk üzemeltetett és használt helységek, üzletek, kereskedelmi egységek külsı homlokzatának és utcafronti részének felújítására kaphatnak (belsı átalakítás nem támogatható); elınyt élvez az a projekt, amely üzleti célú új ingatlanok építéséhez visszatérítendı támogatást vesz igénybe 1. forduló: integrált városfejlesztési stratégia bemutatása, akcióterületi terv tervezete Az elsı körben a város komplex fejlesztésére vonatkozó városfejlesztési stratégiának a KD OP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedı céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterületi terv tartalma, illetve az elızetes megvalósíthatósági tanulmány alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok. 2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció A második fordulóban is meg kell vizsgálni minden jogosultsági, teljességi szempontot. A D) komponens esetében a támogatható tevékenységek köre kiegészül a konstrukció vonatkozó elemeivel is, hiszen a megyei jogú városok esetében egy helyen kell megoldani a szociális és a funkcióbıvítı fejlesztéseket is egy komplex IVS mentén! A szociális típusú rehabilitáció és a funkcióbıvítı, értékmegırzı rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de külön lehatárolt akcióterületeken is megvalósulhat. 17

18 Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok a) Jogosultsági szempontok: A szociális városrehabilitáció támogatásában részesíthetı célterületek két csoportra osztottak. (Lakótelepek, és nem lakótelepi beépítéső területek hagyományos beépítéső városrészek), mindkettı önálló indikátorrendszerrel rendelkezik. Mindkét típusú beavatkozás esetében az akcióterület kiválasztásának kritériumai: o Alacsony iskolázottság o Alacsony gazdasági aktivitás o Munkanélküliség magas szintje o Szegénység és kirekesztettség magas szintje o Erısen leromlott környezet o A lakóépületek alacsony energiahatékonysága A városi önkormányzat rendelkezik hatályos településrendezési tervvel (településszerkezeti és szabályozási terv) és településfejlesztési koncepcióval; Az akcióterület kijelölését és indokoltságát ( fı állandó lakos feletti városok esetén) alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplı módszertan szerint készült. A pályázat egy elıre meghatározott, jól lehatárolható (utcahatárokkal kijelölt) akcióterületen valósul meg a fenti feltételeknek megfelelıen; A lehatárolt akcióterület, beavatkozási terület lakónépessége lakótelepi területek esetén legalább fı; szegregált, halmozottan hátrányos helyzetőek által lakott hagyományos városi beépítéső területek esetén legalább 500 fı. A létrehozott kapacitást, szolgáltatást a projekt lezárását követıen legalább 5 évig, szociális bérlakás fejlesztés esetén legalább 10 évig mőködteti. Ha a pályázó kis- és középvállalkozás, akkor a fenntartási idıszak projekt fizikai befejezését követı 3 év. 8 A kijelölt akcióterületen integrált fejlesztés jön létre az alábbi szempontoknak való megfeleléssel: o Az ERFA típusú beavatkozások közül kötelezıen kell tartalmaznia lakóépület felújítást (legalább az akcióterületen lévı lakóépületek 20% át érintıen); o Az ESZA típusú beavatkozásoknál megjelölt tevékenységek közül minimum az akcióterületi jogosultságot igazoló szociális típusú indikátorokra kell beavatkozást tartalmaznia. széleskörő partnerség mind a projekt elıkészítés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, helyi közösség, civil szervezetek dokumentált bevonása; az akcióterületi fejlesztés megvalósítására az önkormányzatból kiszervezett Városfejlesztési társaság meg kell, hogy feleljen a mellékletben szereplı intézményi modellnek A pályázó székhelye, vagy telephelye a Közép-dunántúli régióban van; A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió fı feletti állandó lakosságszámú (nem megyei jogú városi rangú) városaiban kell, legyen; A projektmegvalósítás idıtartama a kötelezettségvállalástól számított maximum 24 hónap; 2. fordulóra rendezett tulajdonviszonyokkal és jogilag lezárt telekalakítással, ingatlanvásárlással rendelkezik a projekt; b) Értékelési szempontok 8 A Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl 57. cikk (1) pontja és a Bizottság 1628/2006/EK Rendelete (2006. október 24.) a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásról 4. cikk 2. bekezdés a) pontja alapján. 18

19 Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok Az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése, (területi szemlélető és partnerségi alapú elvárások teljesítése, tematikus komplexitás és alkalmasság, kidolgozottság) Az akcióterületi terv szakmai értékelése (az akcióterület társadalmi-gazdasági helyzete, a projekt integráltsága, a rehabilitáció hatása, közvetlen vagy közvetett munkahelyteremtı- és/vagy gazdaságélénkítı hatása, a pályázat helyi elfogadottsága, megvalósítási ütemezés realitása, a fejlesztés folytonossága) Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás; a fejlesztendı tevékenységek más operatív programból vagy a regionális operatív program más prioritásából nem nyerhetnek támogatást; elınyben részesül a magán forrásokat sikeresen mozgósító projektjavaslat; elınyt élveznek azok a projektek, ahol a vállalt önerı mértéke meghaladja a kötelezıen elıírtat; 19

20 Konstrukció neve, száma 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 9 Célértékek 10 Indikátor megnevezése Összesen Település (al)központok kialakítása, érték-megırzı rehabilitációja Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok A fejlesztéssel érintett célterületen az elégedett lakosok száma (fı) Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fı) Létrehozott munkahelyek (db) száma (összes/nık/hátrányos helyzetőek) Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha) Fejlesztéssel érintett védett épületek, építmények száma (db) Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett városrészen (db) A megújított, újonnan kialakított zöldfelületek nagysága (m 2 ) Funkcióváltással felújított városi és barnamezıs területek nagysága (ha) Azbesztmentesített épületek száma (db) Akadálymentesített épületek száma (db) A fejlesztéssel érintett célterületen az elégedett lakosok száma (fı) Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fı) Támogatással felújított lakások / 178/ 178/ / 79/ 79/ , , A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 10 Kumulált érték D komponens keretében támogatott szociális célú városrehabilitáció mutatóival, illetve célértékeivel együttesen kerül kezelésre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Városfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás rövid

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Integrált szociális jellegő városrehabilitáció pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Integrált szociális jellegő városrehabilitáció pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Integrált szociális jellegő városrehabilitáció pályázathoz Kódszám: ÉMOP/2007/3.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Kistelepüléseken településkép javítása. Kódszám: KDOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Kistelepüléseken településkép javítása. Kódszám: KDOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Kistelepüléseken településkép javítása Kódszám: KDOP-2007-3.1.1/C komponens A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Integrált szociális városrehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Integrált szociális városrehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Integrált szociális városrehabilitáció Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (Kódszám: KMOP-2007-5.1.1/A) és Ipari technológiával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Integrált szociális jellegű városrehabilitáció pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Integrált szociális jellegű városrehabilitáció pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Integrált szociális jellegű városrehabilitáció pályázathoz Kódszám: ÉMOP/2007/3.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Integrált szociális városrehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Integrált szociális városrehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Integrált szociális városrehabilitáció Hagyományos építéső városi területek rehabilitációja (Kódszám: KMOP-2007-5.1.1/A) és Ipari technológiával

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Kulturális lis örökségvédelem szerepe a Közép-K dunánt ntúli régir gióban Közép-Dunántúli Operatív Program és s a Regionális Akcióterv pályázati lehetőségei 2007.10.04. Akcióterv (AT) Részletes programozási

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

SZAKMAI INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚT- MUTATÓ

SZAKMAI INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚT- MUTATÓ SZAKMAI INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚT- MUTATÓ a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁSOK KULCSINDIKÁTORAIHOZ A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TÁMOGATÁSA A FŐVÁROSBAN A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TÁMOGATÁSA A FŐVÁROSBAN A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TÁMOGATÁSA A FŐVÁROSBAN A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN OSZKÓ EMESE OSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-4.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, március 30.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, március 30. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívásra Ózd, 2016. március 30. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben