Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) Átfogó szemléletében a prioritási tengely fı célja a régió településeinek hálózatszerő fejlesztése, elsısorban gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevı fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás kettıs feladata egyrészt az elsıdleges térségi dinamizáló tényezıként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, másrészt élhetıbb és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok általánosan és egyedileg jelentkezı belsı problémáinak kezelése. Ennek érdekében megfogalmazott közvetlen célok: városközpontok és városi alközpontok értékmegırzı fejlesztése; a leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városi lakóterületek integrált rehabilitációja a régió városhálózatát alkotó települések integrált, illetve komplex szemlélető fejlesztési programjai mentén; a kistelepülések tudatos fejlesztése, élhetı és örökségvezérelt települési környezet kialakítása A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés Indikátor megnevezése A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése A fejlesztéssel érintett célterületen az elégedett lakosok száma A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma (férfi/nı) A fejlesztések által érintett lakosság létszáma A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások száma Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek % ,00 efı fı efı db Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés 0,00 6,65 5,76 5,50 2,26 1,02 0,00 21, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 3. Fenntartható településfejlesztés 0,00 0,30 6,54 4,88 5,10 2,91 1,26 0,20 0,00 21,19 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám Konstrukció/komponens neve Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban Alkalmazott eljárás Támogatás formája Vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatás (hitel, kamattámogatás, tıkegarancia) kombinációja. A konstrukció keretében lehetıség nyílik a JESSICA finanszírozási konstrukció alkalmazására. Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege ,- Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma , mft %* 1-2 db Pályázó: nyílt, kétfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal ,- - települési önkormányzatok (megyei jogú városok Támogatásban részesülı partnerek: - Városi, megyei, önkormányzatok és intézményeik; - központi költségvetési szervek, azok intézményei; - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület; közhasznú társaság); - Állami gazdálkodó szervezet; - Gazdasági társaságok; - Fenti szervezetek konzorciumai; Közremőködı és egyéb partnerek: - Az akcióterületen mőködı mft %* 4 db 3 A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. *A projekt egészére vonatkozó átlagos támogatási intenzitás (összes támogatás/az összes elszámolható költség): fı feletti állandó lakosságszám feletti városok esetében maximum 75%; és lakos közötti városok esetében: maximum 80%. 4

5 Sor-szám Konstrukció/komponens neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege egyéb szervezetek Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma C. Kistelepüléseken nyílt, településkép javítása egyfordulós ( fı alatti városok pályázat és fı feletti szakaszos falvak) döntéshozatallal D. Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Kiemelt projekt eljárásrend Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatás (hitel, kamattámogatás, tıkegarancia) kombinációja. A konstrukció keretében lehetıség nyílik a Jessica finanszírozási konstrukció alkalmazására ,- Pályázó: ,- - Települési önkormányzatok; Támogatásban részesülı partnerek: - Önkormányzati ill. központi költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik; - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület); - Állami gazdálkodó szervezet; - Gazdasági társaságok; - Fenti szervezetek konzorciumai Pályázó: - települési önkormányzatok (kizárólag megyei jogú városok esetén Támogatásban részesülı partnerek: - Önkormányzati ill. költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik; - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület; közhasznú társaság); - Állami gazdálkodó szervezet; - Gazdasági társaságok; - Társasházak, mft % 6 db mft % 2 db A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 5

6 Sor-szám Konstrukció/komponens neve Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok Alkalmazott eljárás nyílt, kétfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. Támogatás formája Vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatás (hitel, kamattámogatás, tıkegarancia) kombinációja. A konstrukció keretében lehetıség nyílik a Jessica finanszírozási konstrukció alkalmazására. Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás minmax összege lakásszövetkezetek (szociális típusú városrehabilitáció esetén); ,- - Fenti szervezetek konzorciumai; Közremőködı és egyéb partnerek: - Az akcióterületen mőködı egyéb szervezetek Pályázó: - települési önkormányzatok (megyei jogú városok Támogatásban részesülı partnerek: - Városi, megyei, önkormányzatok és intézményeik; - Önkormányzati többségi tulajdonban levı nem profit orientált, közhasznú városfejlesztési gazdasági társaság - Önkormányzati ill. költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik - Non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak; alapítvány; köztestület; közhasznú társaság); - Állami gazdálkodó szervezet; - Társasházak, lakásszövetkezetek - Gazdasági társaságok; - Fenti szervezetek konzorciumai Közremőködı és egyéb partnerek: - Az akcióterületen mőködı egyéb szervezetek Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma mft % 2 db 6

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Indokoltság Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja A régió településeinek más-más problémával kell szembe nézni települési funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési igényeik terén. Differenciált fejlesztési célkitőzéseket és beavatkozási irányokat igényel az egyes város(rész)központok komplex szemlélető, vonzerejének növelése érdekében tett rehabilitációja a kisebb települések központjainak megújításához szükséges egyedi jellegő megközelítésektıl. A konstrukció keretein belül kerülnek támogatásra így egyrészt a régió város(rész)központjai ( fı népesség feletti városok esetében, MJV-ok funkcionalitásának (használhatóságának) és vonzerejének, megjelenésének javítására, fizikai és társadalmi megújítására irányuló fejlesztések, elsısorban közterek kialakítása, épületek felújítása, a kis- és középvállalkozások és non-profit szervezetek betelepülését, funkcióbıvülést elısegítı infrastrukturális fejlesztések, történelmi és kulturális örökség megırzése integrált városi fejlesztési stratégiák és akcióterületi tervek alapján. Ezen fejlesztések elsısorban a város(rész)központok szolgáltató funkcióinak újjáélesztésére, sokszínősítésére, a betelepülıket vonzó város(rész)központi területek fizikai-környezeti megújítására koncentrálnak. Másrészt a konstrukció a kisebb települések ( fı népesség alatti városok és fı népesség feletti községek) vonzerejének növelése érdekében egyedi beavatkozási akciókat is lehetıvé tesz azzal, hogy a települések szolgáltató funkcióinak megújítását az épített és természeti elemek, a kapcsolódó közterületek, illetve az örökségvédelem beavatkozásaival összehangoltan kell megvalósítani, az egymásra épülı fejlesztések elınyt élveznek A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban Míg a fejlettségi színvonalat jelzı társadalmi gazdasági mutatók alapján a régiót alkotó városok közül kiemelkedik a négy megyei jogú város (ezirányú fejlesztéseik külön, ugyanezen konstrukció D) komponense alatt kerülhetnek támogatásra), addig a többi érintett város gazdasági, társadalmi, infrastrukturális elérhetıségi helyzete változó képet mutat, illetve a városok központi szerepe nem minden térségben érvényesül, funkciók hiányosak. A konstrukció kiemelten kezeli a városi területek fizikai és társadalmi-gazdasági megújítását különösen a térségi központi funkciókat ellátó városokban. A magyar nemzet kialakulásával egybeforrt történelmi helyek, városok száma, aránya jelentıs a régióban. Az itt található kulturális örökség, örökségvédelmi szempontból jelentıs épületek, tárgyi értékek védelme, méltó állapotba hozása, a védett épületek és épületegyüttesek egységes, város(rész)központba és a város mőködésébe integrált megújítása a konstrukció keretében támogatott fejlesztések másik fontos eleme. A komponensek mindemellett a környezeti szempontok érvényesítése érdekében hangsúlyt fektetnek az akcióterületen található, alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli városszerkezetbe és városi mőködésbe való illesztésére. A városfejlesztési beavatkozások sikerességének záloga az eddigi tapasztalatok (Urban, brit fenntartható közösségek koncepciója) szerint az integrált megközelítés, melyben a beavatkozások együttesen célozzák meg a társadalmi és gazdasági kohéziót. A helyi szereplık bevonásával készített, koherens és szinergiára épülı integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek a régió városaiban hiányosak, különösen abból a szempontból, hogy a tervek elıfeltételei lehetnek/legyenek a privát befektetık mobilizálásának a leromlott területek rehabilitálására, valamint a közösségi-privát együttmőködések ösztönzésére. Az A) D) és E) komponens keretében támogatott városfejlesztésekhez szükséges, fınél népesebb városok esetén kötelezı a komplex, átfogó városfejlesztési stratégiák megléte, melyek a majdan támogatásra kerülı projektek kiválasztásának alapjául szolgálnak azzal, hogy már a megalapozó tervek kidolgozásakor szükséges erısíteni a városok lokálpatrióta szemléletének elmélyítését, a település értékeinek védelmét, támogatni az ezzel kapcsolatban jelentkezı lakossági igényeket és felkarolni a civil szervezıdések kezdeményezéseit, tevékenységeit. Az A) és D) komponens - pályázat keretében elszámolható költségként - támogatja a régió érintett városai fejlesztését megalapozó, részvételt elısegítı, integrált és fenntartható stratégiák elkészítését, melyek a városi térségekben koncentráltan jelentkezı gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak C. Kistelepüléseken A kisebb települések ( fı népesség alatti városok és fı állandó népesség feletti, illetve 100 fı/km2 népsőrőséget meghaladó községek) esetében a településkép minıségi élettér, a közszolgáltatások és egyéb társadalmi célú szolgáltatások elérhetıségének biztosítása szükséges, amelynek keretében meg kell oldani a - javítása ( túlnyomórészt önkormányzati tulajdont képezı, viszont kötelezı önkormányzati kötelezettségeken túli feladatokat ellátó - helyi intézményhálózat megfelelı kiépítését, fı alatti városok amelyek a település kulturális, közmővelıdési, sportolási igényeit szolgálják. A jelenlegi kiépítettség, az adott létesítmények mőszaki színvonala csekély, tehát a és fı feletti meglevık korszerősítése, felújítása, a jelenlegi követelményeknek megfelelı, a kor színvonalát tükrözı felszereltségének, technikai hátterének létrehozása is falvak) szükséges. Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a vidéki lakosság számára korlátozott, vagy nem megfelelı minıségben biztosított, hiányos a modern, korszerő, közösségi és szolgáltató funkciókat ellátó épület. A vidéki térségek vonzerejének növeléséhez elengedhetetlen a településkép javítása keretében a vidéki élethez kapcsolódó kulturális és természeti örökség fenntartható fejlesztése és bemutathatóvá tétele. 7

8 megvalósításának támogatása Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok) Sorszám Konstrukció neve Indokoltság D. Megyei jogú A külön komponens lehatárolásának szükségességét indokolja, hogy a Közép-Dunántúl megyei jogú városai egészében vagy részlegesen a régió jelentıs részére városok integrált kiterjedı szerepkört töltenek be egyértelmően kiemelkedve a fejlettségi színvonalat jelzı társadalmi gazdasági mutatók alapján. Figyelembe véve a koncentráció városfejlesztési stratégiái elvét, illetve építve a helyi magántıke jelenlétére és mobilizálhatóságára a megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatására külön komponenst látunk megvalósítandónak, tovább erısítve ezen városok térségi dinamizáló hatásait. A fejlesztések a megyei jogú városi jogállású településekre és az ott mőködı szervezetekre fókuszálnak az érintett városok fizikai környezete és társadalmi Sorszám megújítása céljából. Ezekben a városokban jellemzıen szükséges mind a központi városrészek strukturális esetenként infrastrukturális továbbfejlesztése, megújítása illetve új funkciókkal való ellátása, mind pedig a többségében hátrányos helyzetőek, szegények által lakott városrészek komplex megújítása. Elıbbi elem esetében a városok gazdasági-, turisztikai-, életminıségbeli-, kulturális vonzerıit tekintve szükségszerő szolgáltatói értelemben az adott központi városrészeknek a mai illetve prognosztizált befektetıi, idegenforgalmi és természetesen a városlakói igényeknek való megfeleltetése. Utóbbi elem tekintetében pedig egyértelmő hogy legfejlettebb városaink nem csak a régió gazdasági, szolgáltatói funkcióit koncentrálják, hanem szociális és lakhatósági problémákat is, melyek elsısorban a leromlott infrastruktúrájú telepszerő lakóterületeken vagy iparosított technológiával épített lakótelepi városrészekben koncentrálódnak. Figyelembe véve, hogy a városfejlesztési beavatkozások sikerességének záloga az integrált megközelítés, melyben a beavatkozások együttesen célozzák meg a társadalmi és gazdasági kohéziót, jelen komponens hasonlóan a konstrukció A) komponensében és a konstrukció keretében támogatott fı feletti városok fejlesztéseihez kizárólag a helyi szereplık bevonásával készített, koherens és szinergiára épülı integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek mentén kívánja támogatni a város(al)központok vonzerejének, használhatóságának növelését, illetve az esetlegesen jelentkezı társadalmi problémák kezelésére irányuló fejlesztéseket, leszakadással veszélyeztetett városrészek komplex rehabilitációját. Mindez azt is jelenti, hogy jelen komponens keretében a megyei jogú városok Integrált Városfejlesztési Stratégiáikban megjelölt és részprojektekben kibontott fejlesztési elképzeléseit kívánjuk kiemelt projektként támogatni. A helyi szereplık bevonásával készített, koherens és szinergiára épülı integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek a régió ezen városaiban is hiányosak, különösen abból a szempontból, hogy a tervek elıfeltételei lehetnek/legyenek a privát befektetık mobilizálásának a leromlott területek rehabilitálására, valamint a közösségi-privát együttmőködések ösztönzésére. A komponens - hasonlóan a konstrukció A) komponenséhez és a konstrukcióhoz elszámolható költségként - támogatja a régió érintett városai fejlesztését megalapozó, részvételt elısegítı, integrált és fenntartható stratégiák elkészítését, melyek a városi térségekben koncentráltan jelentkezı gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányulnak. A szociális típusú városfejlesztésnek alapeleme a többségében hátrányos helyzetőek, szegények által lakott városrészek komplex megújítása. A konstrukció hangsúlyosan kezeli a lehatárolt városi akcióterületek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttesén keresztül a leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett lakóterületek felújítását, a városok élhetı és vonzó lakókörnyezetté válását, a hátrányos társadalmi csoportok re-integrációját komfortérzet növelése és minıségi élettér biztosítása, szegregáció oldása, megelızése érdekében, illetve a lehetı legminimálisabb lakosságcsere árán. A konstrukció keretein belül kerülnek támogatásra a régió városrészei funkcionalitásának (használhatóságának), élhetıségének, megjelenésének javítására, fizikai és társadalmi megújítására irányuló fejlesztések, elsısorban közterek kialakítása, épületek (közösségi és magán célú) felújítása, városrész szegregációjának oldását, megelızését elısegítı infrastrukturális fejlesztések, kulturális, szabadidıs létesítmények megújítása, társadalom megújulása integrált városi fejlesztési stratégiák és akciótervek alapján. Ezen fejlesztések elsısorban a városrészek szolgáltató (és lakó) funkcióinak újjáélesztésére, sokszínősítésére, a városrészek fizikai-környezeti megújítására koncentrálnak. A fejlesztések során mindenkor figyelemmel kell lenni a meglévı városi zöldfelületek megırzésére, megújítására, illetve ezek növelésére. A konstrukció tartalmazza a leszakadó, leromlással veszélyeztetett városrészeken a lakótelepek, panelépületek fizikai megújítását, nem lakáscélú épületek, közterek, parkok megújítását és kialakítását, valamint az infrastrukturális fejlesztéseken túl a hátrányos helyzető és leszakadó társadalmi státuszú népesség integrálása érdekében közösségi és szociális jellegő, valamint közbiztonsági fejlesztések végrehajtását Támogatható tevékenységek köre 5 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 5 A prioritás ESZA típusú oktatási-képzési elemeket is támogat, a vonatkozó rendeletek által a prioritásra tengelyre megállapított maximum 10% os, valamint a projektkomponens-konstrukció szintekre vonatkozó maximum 50 %-os korlátok figyelembe vételével. 6 Nem taxatív felsorolás 8

9 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Település (al)központok kialakítása, érték-megırzı rehabilitációja A. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti városokban (megyei jogú városok B. Értékmegırzı rehabilitáció a fı feletti és fı alatti városokban Kijelölt akcióterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: Városi funkciót erısítı tevékenységek: közterületek rehabilitációja vagy kialakítása (közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása, közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerősítése, városrészt érintı belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerősítése) és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése közbiztonság javítása: biztonságtechnikai rendszerek, térfigyelı rendszerek kialakítása közterületen; Gazdasági funkciót erısítı tevékenységek: Kereskedelmi és turisztikai célú ingatlanfejlesztés, kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek támogatása (pl. üzlethelyiségek és irodák felújítása) ; Közösségi funkciót erısítı tevékenységek: Bizonyítandó, hogy e tevékenységek hozzájárulnak fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erısítéséhez: közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bıvítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttmőködések, szabadidı eltöltését szolgáló infrastruktúra építése, kulturális funkciót ellátó infrastruktúra kialakítása (pl.: szabadidıparkok, mővelıdési házak, sportpályák); Közfunkciót (államigazgatási, közszolgáltatási) erısítı tevékenységek: Közfunkciót (államigazgatási, közigazgatási) ellátó épületek bıvítése, felújítása, humán közszolgáltatások ellátását biztosító épületek felújítása, bıvítése, átalakítása, kivételes esetben építése; Épített és természeti értékek védelmét erısítı tevékenységek város(rész)központ funkcionalitásának növelése érdekében: kulturális örökség (tárgyi, építészeti, mőemléki és régészeti értékek) védelme és megırzése, örökségvédelmi szempontból védett mőemlékek felújítása, használaton kívüli épületek a közösség szempontjából értékes funkciókkal történı megtöltése, a mőemlékhez méltó épített környezet kialakítása; városi környezet fejlesztése: belterületi természeti értékek értékvédelme; a helyi sajátosságokat tükrözı történeti tájak és az egyedi örökségi értékeket hordozó épített tájértéki elemek rehabilitációja; jelentıs természeti elemek (folyópartok, tavak, sétányok) védelme, fejlesztése, közkinccsé tétele; zöldterületek revitalizációja; új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás; barnamezıs területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése, amennyiben releváns, ennek keretében az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése (pl.: tényfeltárás és mőszaki beavatkozás, kármentesítés); A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi infrastrukturális tevékenységek: o azbesztmentesítés a fejlesztés által érintett épületekben; o energiahatékonysági korszerősítés a fejlesztés által érintett épületekben; o Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben új építések részeként, illetve meglévı épületek felújítása keretében utólagosan; o Szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése; infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítı, kisléptékő ( soft ) elemek, tevékenységek: o A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, 9

10 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 egyeztetı fórumok, részvételi tervezés ösztönzése, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, városi marketing akciók, stb.), o Helyi vállalkozások együttmőködését, valamint (helyi) piacra jutását elısegítı akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése, o Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötıdést és büszkeséget erısítı tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra; o Kulturális szolgáltatások kínálatának fejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezés (amennyiben közösségi funkciót erısítı tevékenységet tartalmaz szolgálva a társadalmi kohéziót és beruházás fenntarthatóságát); o Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók; o Helyi hálózatok kialakítása, közösségépítés érdekében megfogalmazott programok (pl.: képzési, ifjúsági-, szabadidıs programok) támogatása; A közösségi forrásokból nem támogatható tevékenységek: C. Kistelepüléseken településkép javítása ( fı alatti városok és fı feletti falvak) Lakás célú beruházások; A beavatkozási terület keretében támogatott a települések ( fı állandó lakosságszám alatti városok, fı állandó lakosságszám, illetve 100 fı/km 2 népsőrőség feletti falvak) tudatos, igények és elképzelések menti fejlesztése érdekében egyrészt az egy vagy többcélú közösségi és szolgáltató terek fejlesztése, másrészt az épített örökség és kapcsolódó természeti értékek összehangolt, egymásra épülı fejlesztése az alábbi tevékenységeken keresztül: Funkcióerısítı, sőrőség növelı fejlesztések esetén: Épületek külsı és/vagy belsı felújítása, amelyek közigazgatási funkciót, közösségi vagy gazdasági célokat szolgálnak, funkciójuk fenntartásával, vagy új funkció betelepítésével; közterületek rehabilitációja vagy kialakítása (közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása, közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerősítése, településrészt érintı belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerősítése) és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése Épített és természeti értékek védelmét szolgáló tevékenységek: legalább helyi védettség alatt lévı épületek külsı, belsı felújítása, korszerősítése, valamint bemutathatóvá tétele, közösség szempontjából értékes funkciókkal történı megtöltése, méltó épített környezet kialakítás és a szervesen kapcsolódó zöld felületek (parkok, játszóterek) létrehozása, felújítása, valamint megközelítést szolgáló gyalogutak kialakítása; belterületi természeti örökség megırzése és fejlesztése: a helyi sajátosságokat tükrözı történeti tájak és az egyedi örökségi értékeket hordozó épített tájértéki elemek rehabilitációja; jelentıs természeti elemek (folyópartok, tavak, sétányok) védelme, fejlesztése, közkinccsé tétele; zöldterületek revitalizációja; új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás; barnamezıs területek rehabilitációja, közösség számára értékes funkcióval való megtöltése; A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi kiegészítı jellegő tevékenységek: a fejlesztés által érintett épületek energiahatékonysági korszerősítése; Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben új építések részeként, illetve meglévı épületek felújítása keretében utólagosan; A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, egyeztetı fórumok, részvételi tervezés ösztönzése, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, városi marketing akciók, stb.), Helyi vállalkozások együttmőködését, valamint (helyi) piacra jutását elısegítı akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése, Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötıdést és büszkeséget erısítı tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra; 10

11 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 6 Kulturális szolgáltatások kínálatának fejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezés (amennyiben közösségi funkciót erısítı tevékenységet tartalmaz szolgálva a társadalmi kohéziót és beruházás fenntarthatóságát); Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók; Helyi hálózatok kialakítása, közösségépítés érdekében megfogalmazott programok (pl.: képzési, ifjúsági-, szabadidıs programok) támogatása; szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése; Jelen komponens esetében a fentieken kívül támogatható tevékenységek továbbá a település integrált, komplex fejlesztése esetén - a B) komponens támogatható tevékenységei ( B komponens támogatási feltételei teljesítésével) A közösségi forrásokból nem támogatható tevékenységek: D. Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja ( fı feletti városok, megyei jogú városok Lakás célú beruházások. Kijelölt akcióterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: Funkcióbıvítı, értékmegırzı városrehabilitáció esetén a A) komponens támogatható tevékenységei; A szociális célú rehabilitáció esetén a konstrukció támogatható tevékenységei, ahol a tevékenység esetében az akcióterület kiválasztásának kritériumai: - Alacsony iskolázottság; - Alacsony gazdasági aktivitás; - Munkanélküliség magas szintje; - Szegénység és kirekesztettség magas szintje; - Erısen leromlott környezet; - A lakóépületek alacsony energiahatékonysága; A szociális célú rehabilitáció és a funkcióbıvítı célú rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de önálló akcióterületen valósul meg A kijelölt akcióterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: A többlakásos lakóépületek komplex felújítása (iparosított technológiával épített lakóépületek, legalább négylakásos hagyományos építéső társasházak szegregált vagy erısen leromlott területeken, és szociális bérlakás) Közterületek rehabilitációja vagy kialakítása (közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, kialakítása, közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerősítése, városrészt érintı belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerősítése) és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése. Közbiztonság javítása: biztonság technikai rendszerek, térfigyelı rendszerek kialakítása közterületen, kríziskezelı szolgáltató központok (kizárólagos bejárással elérhetı területek nem támogathatók). A D) komponens esetében a támogatható tevékenységek köre kiegészül a konstrukció vonatkozó elemeivel is, hiszen a megyei jogú városok esetében egy helyen kell megoldani a szociális és a funkcióbıvítı fejlesztéseket is egy komplex IVS mentén! A szociális típusú rehabilitáció és a funkcióbıvítı, értékmegırzı rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de külön lehatárolt akcióterületeken is megvalósulhat. A konstrukció jelen támogatható tevékenységei vonatkoznak a konstrukció D) komponensére is, hiszen a megyei jogú városok esetében egy helyen kell megoldani a szociális és a funkcióbıvítı fejlesztéseket is egy komplex IVS mentén! A szociális típusú rehabilitáció és a funkcióbıvítı, értékmegırzı rehabilitáció egy fejlesztés keretében, de külön lehatárolt akcióterületeken is megvalósulhat. 11

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

VÁROSREHABILITÁCIÓ A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

VÁROSREHABILITÁCIÓ A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Akcióterületi terv A városközpont értékmegırzı megújítása 2009. március 11. HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail:

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

(ROP 2.2.): A városi területek rehabilitációját. célzó intézkedések értékelése Zárótanulmány. Készítette: MTA RKK KÉTI Témavezetı: Barta Györgyi

(ROP 2.2.): A városi területek rehabilitációját. célzó intézkedések értékelése Zárótanulmány. Készítette: MTA RKK KÉTI Témavezetı: Barta Györgyi Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP 2.2.): A városi területek rehabilitációját Zárótanulmány Készítette: MTA RKK KÉTI Témavezetı: Barta Györgyi Budapest, 2007. szeptember Regionális Fejlesztés

Részletesebben