KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM (Tervezet: KEOP_0.10_2006_09_11) szeptember 11.

2 BEVEZETÉS A Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP) a közötti Európai Uniós (EU) költségvetési tervezési időszakra vonatkozó második magyar Nemzeti Fejlesztési Terv, EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) négy középtávú, átfogó céljának és hat tematikus és területi prioritási tengely végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezeti és Energetikai Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. Az NSRK legfőbb stratégiai célja az Új, Kreatív Magyarország létrejöttének támogatása, amely elképzelhetetlen az élhető környezet megteremtésének középtávú célja elérése nélkül. A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy: a környezetvédelem erősítése az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi problémák megoldása, valamint a kapcsolódó intézkedések révén mind rövid, mind hosszú távon elősegíti az életminőség javulását, az infrastruktúra környezeti szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételéhez, az erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, valamint lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlődésben. A KEOP az élhető környezet megteremtésén túl szervesen hozzájárul az NSRK másik három középtávú céljához: a versenyképes gazdaság (kereslet teremtés), a megújuló társadalom (jobb, egészségesebb életkörülmények), és a területi kohézió megteremtéséhez (elmaradott térségek felzárkoztatása). A Környezeti és Energetikai Operatív Program fejlesztései megalapozzák és elősegítik Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növekedését. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább javítható számos termelő és szolgáltató szektor teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. A bennünket körülvevő környezeti és természeti rendszerek megóvása és körültekintő fejlesztése az emberi életminőség javításának egyik alapfeltétele, és egyben a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés meghatározó tényezője. A KEOP az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap általános szabályozásáról szóló 1083/2006/EK sz. Tanácsi rendelet,, valamint a Közösségi Stratégiai Útmutató (CSG) szóló Bizottsági dokumentum tervezetének figyelembevételével készült. A KEOP beavatkozásai megfelelnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK sz. Intézményközi Európai Parlamenti és Tanácsi ST08751/06 sz. rendelettervezetben, illetve a Kohéziós Alapról szóló 1084/2006/EK sz., Tanácsi rendeletben foglaltaknak. A Környezeti és Energetikai Operatív Program tervezetének készítése során számos magyar és európai uniós jogszabályt, terv- és programdokumentumot is felhasználtunk /2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról; 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról; 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról stb. KEOP_0.10_2006_09_11 ii

3 KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM (Tervezet: KEOP_0.09_2006_08_29) TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 1 I.1 A közelmúlt társadalmi-gazdasági folyamatai, mint a környezet állapotát alakító eredeti okok... 3 I.3. A környezet állapotát közvetlenül alakító hatótényezők, kibocsátások...11 I.3.3. Települési hatótényezők, emberi tevékenységek kibocsátása...11 I.3.4. Természeti hatótényezők...17 I.4. A környezet állapota...19 I.4.1. Települési életminőség...19 I.4.2. Természeti környezet...24 I.4. SWOT elemzés...32 I.5. Az európai uniós források felhasználásának tapasztalatai...35 II. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK II.3. Nemzeti stratégiai környezet...39 II.3.3. A hazai környezetpolitika főbb irányai...39 II.3.4. Kapcsolat az NSRK (Új Magyarország Fejlesztési Terv) többi operatív programjával, az EMVA által finanszírozott intézkedésekkel II.4. A KEOP fejlesztési stratégiája...45 II.4.3. Magyarország hosszú és középtávú fejlesztési céljaihoz való kapcsolódás...45 II.4.4. A horizontális politikák érvényesítése...46 II.4.5. A KEOP célrendszere...46 II.4.6. A célokhoz kapcsolódó prioritási tengelyek...47 II.5. A prioritási tengelyek...53 II.5.3. Egészséges, tiszta települések prioritási tengely...53 II.5.4. Vizeink jó kezelése prioritási tengely...64 II.5.5. Természeti értékeink jó kezelése prioritási tengely...70 II.5.6. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely II.5.7. Hatékony energia felhasználás prioritási tengely...80 II.5.8. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely.. 84 II.5.9. Technikai segítségnyújtás prioritási tengely...94 II.6. Programindikátorok...96 III. PÉNZÜGYI TÁBLA IV. A MEGVALÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK IV.1. A végrehajtásban érintett és ellenőrző szervezetek, a kifizetéseket igazoló és utaló szervezet IV.1.1. A Környezeti és Energetikai Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH) IV.3.3. Az OP Menedzsment Bizottság IV.3.4. A minisztériumok közreműködése a KEOP végrehajtásában IV.3.5. Közreműködő Szervezetek IV.3.6. Igazoló Hatóság IV.3.7. Ellenőrző Hatóság KEOP_0.10_2006_09_11 iii

4 IV.4. A Monitoring Bizottság, a monitoring és értékelő rendszerek leírása IV.2.1. Az OP Monitoring Bizottság IV.4.3. A mutatószámrendszerrel kapcsolatos intézkedések IV.4.4. Értékelés IV.5. A projekt-kiválasztási és pénzügyi folyamatok és eljárások IV.3.1. Projektkiválasztás IV.5.3. Adatgyűjtés IV.5.4. Közösségi politikák érvényesülésének biztosítása IV.5.5. Éves jelentések elkészítése IV.5.6. A pénzügyi folyamatok IV.5.7. Pénzügyi irányítás és ellenőrzés szabályai IV.6. Információs rendszer IV.7. Kommunikációs terv IV.5.1. Nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések V. NAGY PROJEKTEK INDIKATÍV LISTÁJA VI. MELLÉKLETEK VI.1. Partnerségi egyeztetések VI.3. Az ex-ante értékelés eredményei VI.4. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat eredményei VI.5. Rövidítések jegyzéke KEOP_0.10_2006_09_11 iv

5 I. HELYZETELEMZÉS A Környezeti és Energetikai Operatív Programban (KEOP) megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. A környezeti problémák társadalmi, gazdasági és természeti okokra vezethetők vissza. A KEOP helyzetelemzése feltárja a környezeti problémák okait, az okok hatótényezőit és bemutatja a kialakult környezeti állapotot. A hatékony, megelőző beavatkozásokat elsősorban az okok szintjén kell megtalálnunk, de bizonyos mértékben szükséges a hatótényezők megfelelő kezelése is. A megelőző környezetvédelemre való áttérés fontos eszközei a kedvező környezet állapot fenntartását biztosító beavatkozások is. A KEOP középtávon tartalmazza a szükséges fejlesztéseket, ezért a helyzetelemzésnek feladata, hogy meghatározza a középtávon legsürgetőbb problémák kijelölését. A környezetre ható ágazatpolitikák környezeti fejlesztéseit más Operatív Programok tartalmazzák, illetve egyes környezeti fejlesztések regionális szinten kerülnek kezelésre a Regionális Operatív Programokban. A KEOP által kiemelten kezelt problémákat szövegdobozban jelöltük. 1

6 A Környezeti és Energetikai Operatív Program környezeti probléma szemlélete és beavatkozási struktúrája EREDETI OKOK HATÓTÉNYEZŐK Hatáskeltők KÖRNYEZETÁLLAPOT Hatásviselők TÁRSADALOM ÁLLA- POTA Termelés Energia-gazdálkodás Fogyasztás Életmód Környezeti tudatosság Területfoglalás, településkép, szolgáltatások, szállítás, ipar Települési környezet Levegőszennyezés Zajhatások Szennyvizek Hulladékok TERMÉSZETI KÖRNYEZET Árvizek Belvizek Aszály Területfoglalás, vonalas infrastruktúra, tájkép, mező- és erdőgazdálkodás TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET Levegőminőség, zöldterület hiány, túlzott beépítettség, ivóvízminőségi problémák, felhalmozódott szennyezések, árvízi veszélyeztetettség TERMÉSZETI KÖRNYEZET Élettér csökkenés, biológiai sokféleség alakulása, vízminőségi és mennyiségi problémák, felhalmozódott szennyezések Tervezett beavatkozások A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása Hatékonyabb energia felhasználás Fenntartható termelés elősegítése Fenntartható fogyasztás elősegítése Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések Az erdei iskola hálózat fejlesztése Tervezett beavatkozások Hulladékgazdálkodás fejlesztése Szennyvízkezelés fejlesztése Vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítás Tervezett beavatkozások Környezeti kármentesítések, Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, VKI végrehajtásának állami intézkedései, Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek valamint területek megőrzése, Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése, Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklését szolgáló beruházások 2

7 I.1 A közelmúlt társadalmi-gazdasági folyamatai, mint a környezet állapotát alakító eredeti okok Az elmúlt másfél évtized társadalmi-gazdasági átalakulása bár jelentősen megváltoztatta a környezet állapotát befolyásoló hatások jellegét és nagyságrendjét, a környezet összességében javuló állapota ellenére mára új problémákkal terhelődik. A rendszerváltáskor bizonyos környezet terhelések jelentősen csökkentek (pl. nehézipar levegőszennyezése, mezőgazdasági vegyszerfelhasználás stb.), azonban a termelés környezeti problémáit enyhítő lépések, a javuló ökohatékonyság eredményeit a növekvő fogyasztás, illetve a növekedés maga felemészti (pl. a hulladékok mennyiségének növekedése és összetételének kedvezőtlen változása stb.). Tehát illúzió, hogy a hatékonyság növekedése hosszú távon is csökkenti a környezeti terheket. Mivel a gazdasági növekedés újabb és újabb fejlesztéseket igényel, ezért a csökkenések csak átmenetiek maradnak. Helyzetünket az jellemzi, hogy az egészség, az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény tekintetében Magyarország elmarad az Unió fejlettebb országaitól, de jórészt ez utóbbi kettőnek köszönhetően a fenntartható fejlődés egyes mutatói (pl. ökológiai lábnyom) hazánkban még kedvezőbbek. A méltányosan rendelkezésére álló 1,8 globális hektárral szemben az Unió lakói jelenlegi életminőségük biztosításához ennél 2,7-szer többet, 4,9 globális hektárt vesznek igénybe 2. Magyarország összesített ökológiai lábnyoma 3,5 globális hektár/fő. Ez azt is jelenti, hogy a fejlett országok eddigi, és az ezt utánzó általunk jelenleg is követett fejlesztési pálya nem fenntartható, változtatásra van szükség. Környezeti jogi és gazdasági szabályozórendszer A környezetet érintő döntések megfelelőségét javítani hivatott jogi és gazdasági szabályozórendszer nem volt képes biztosítani, hogy a fejlesztések együttesen ne vezessenek további környezeti terhelésekhez. Ennek részleges oka, hogy a környezetük érdekében fellépő állampolgárok, sokszor a környezetvédelmi hatóságok törekvései is, szembe kerülnek a közvetlen gazdasági érdekeket érvényesítő érdekcsoportokkal. A környezet védelmét a modernizáció gátjának tekintő gyakori szemlélet is megakadályozza, hogy a rendelkezésre álló jogi és közgazdasági eszközök a környezet érdekében hatásosan működjenek. A hazai környezetpolitika egyik legfontosabb célkitűzése lehet, hogy a régebb óta működő piacgazdaságok tapasztalataira, illetve a Lisszaboni Stratégia álláspontjára támaszkodva a környezetvédelem versenyképességet növelő hatásait hangsúlyozza a gazdasági szereplők körében. Az elmúlt években jelentős jogalkotási munka folyt, a jelentősebb jogalkotási eredmények a következők: Törvények: a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről, a környezetvédelmi termékdíjról, kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról, az üvegházhatású gázok kibocsátásáról (javaslat). 2 KEOP_0.09_2006_09_11 3

8 Kiemelt jelentőségű rendeletek és határozatok: a vízgyűjtő-gazdálkodásról, a felszíni vizek minőségéről, a felszín alatti vizek védelméről, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, a természet védelmét szolgáló állami támogatásokról és kártalanítási szabályokról, a Natura 2000 területekre vonatkozó részletes szabályokról, az üvegházhatású gázok kibocsátásáról, a hulladékká vált gépjárművekről, az elektromos és elektronikai berendezések visszavételéről, az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program felülvizsgálatáról, a területi hulladékgazdálkodási tervekről, az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról, a Nemzeti Erdőprogramról, A megújuló energiák nagyobb arányú felhasználását ösztönző jogszabályok (a bioüzemanyagok és egyéb megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról, a bioüzemanyagok gyártásának fejlesztéséről és közlekedési célú alkalmazásuk ösztönzéséről, a biogáz gázellátó rendszerbe táplálásának törvényi feltételeiről, területalapú támogatás az energetikai növénytermesztésre) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló rendelet a Stratégiai Környezeti Vizsgálatról. A jogi szabályozással párhuzamosan a környezet és a természet védelmét, ezen belül alapvetően a szennyező fizet elv érvényesítését szolgáló közgazdasági szabályozók kerültek bevezetésre. Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a környezetterhelési díj törvényi szabályozását, amely a környezeti elemek igénybevételét, terhelését sújtja, így a költségekbe építve ösztönzi a környezetkímélő tevékenységek elterjedését. (A vízterhelési díjfizetési kötelezettség január 1-én, a talajterhelési díjé július 1-én lépett hatályba.) Az externális környezeti költségek energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása, valamint a villamosenergia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatásához szükséges feltételek megteremtése érdekében hatályba lépett az energiaadóról szóló törvény. Az alternatív és megújuló forrásokra épülő villamosenergia termelő beruházások befektetőinek nagyobb biztonsága érdekében elején hatályba lépett az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, amely az egyébként alkalmazott átvételi árakhoz képest lényegesen kedvezőbb kötelező átvételi árat írt elő a zöld áram átvételéhez. A termékdíj rendszer törvényi szabályai igazodtak az uniós feltételekhez, s a kormány elfogadta a termékdíj fizetés kötelezettségének kiterjesztését az elektromos, elektronikai termékekre, valamint bevezette a csomagolások egy része tekintetében a darabalapú termékdíjtételt. A szabályozórendszer fejlesztésével a képződő hulladékok begyűjtésében és hasznosításában egyre nagyobb szerepet kapott a gyártói felelősség. A termékdíj-rendszer átalakításával, a hulladékká vált gépjárművekre, valamint a hulladék elektromos és KEOP_0.09_2006_09_11 4

9 elektronikai berendezésekre bevezetett visszavételi kötelezettséggel további lendületet kapott a szelektív gyűjtés és a hasznosító-ipar. A vízgazdálkodás területén a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás szabályozása keretében az állami tulajdonú vízmű társaságok esetében megvalósult a biztonságos közszolgáltatást lehetővé tevő kéttényezős ivóvíz- és csatornadíjakra való áttérés. A természetvédelmi támogatásokról és kártalanításról szóló kormányrendelet hatályba lépésével lehetőség nyílt a gazdálkodók és a természet védelme között gyakran fellépő súlyos konfliktusok érdemi enyhítésére. Emelkedett a környezetre káros autók regisztrációs díja. A kvótakereskedelem alapjainak megteremtésével (mely révén hazánk csatlakozott az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszeréhez) egy egészen új típusú, a jövőben más területeken is várhatóan alkalmazható környezetpolitikai szabályozóeszköz jött létre. Folyamatos fejlesztés alatt állnak további közgazdasági szabályozók: környezeti biztosítás/ céltartalék képzési rendszer/ felelősségbiztosítás, a minősített környezetbarát termékek termékdíj mentességének, illetve ÁFA kedvezményének elérése. Termelés A rendszerváltást követően a hirtelen jött, éles gazdasági verseny a jelenlegi formájában mind az emberi egészségre, mind a társadalmi kohézióra kedvezőtlenül hatott. A versenyképesség és a foglalkoztatás növelésének eddigi lépései a területi különbségek nem kívánatos szintű növekedésével jártak. A verseny vesztesei a tőkeszegény hazai kis- és középvállalkozások és mezőgazdasági termelők jó része, viszont a fenntartható fejlődésnek ezen gazdasági szereplők lehetnek a letéteményesei. A fejlesztések hatására a beépített területek gyorsan növekedtek a természetes területek rovására, annak ellenére, hogy nagy számban álltak rendelkezésre felhagyott iparterületek. A nagyarányú autópálya fejlesztések hatására az összefüggő természetes területek feldarabolódnak. A területhasználat szerkezete között figyelemre méltó módon változott. A termőterület területe mintegy 300 ezer ha-ral, aránya 86,1%-ról 83,1%-ra (3,3%- kal) csökkent (KSH). A mezőgazdasági termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett földek új hasznosítása meghatározó módon a belterületbe vonás és az útépítés (mintegy 40% mértékben), továbbá az ipar és a bányászat (összesen 22%). A mezőgazdaságban továbbra is az iparosított, intenzív technológiákat alkalmazó gazdaságok, és az ezek termékeit feldolgozó, szintén túliparosított élelmiszeripar jelenti a tőkeerős vállalkozásokat, amelyek jelentős lobbi erőt képviselnek. Az intenzív mezőgazdaság térhódítása miatt a talajok és felszíni vizeink veszélyeztettek. Ez fokozza a génkezelt növényi és állati alapanyagokat tartalmazó árucikkek terjedésének veszélyét. A talajok mezőgazdasági alkalmassága hazánkban viszonylag jónak mondható, a többfunkciós mezőgazdasági tevékenységekhez jók az adottságok, hazánk még rendelkezik az extenzív gazdálkodás hagyományos ismereteivel. Ennek ellenére a biogazdálkodásba bevont területek aránya csekély, de nagyságuk évről-évre nő. A sok fejlesztést igénylő környezetvédelmi követelmény hatására a környezetvédelmi ipar az átlagos növekedési ütemet messze meghaladó mértékben növekszik. KEOP_0.09_2006_09_11 5

10 A) Anyagfelhasználás tekintetében kezdenek előtérbe kerülni az öko-hatékony megoldások, nyersanyag helyettesítések, a hulladékhasznosítás különböző formái, ugyanakkor többek között a fogyasztási oldal nem megfelelő attitűdje miatt is a rövid élettartamú termékek, anyagigényes csomagolóanyagok nagy mennyisége, vissza nem forgatott, nem újrahasznált és/vagy nem lebomló anyagok felhasználása továbbra is meghatározó jellemzője a jelenlegi termelési folyamatoknak. A környezetbarát termékek tekintetében Öko-címkével jelenleg Magyarországon jelenleg 32 cég összesen 352-féle terméke rendelkezik nemzeti termékjellel, az Európai Unió ökocímkéjével egy Magyarországon tevékeny cég (szálloda), de ezzel a védjeggyel rendelkező külföldi termékek vásárolhatóak hazánkban is. B) Hazánkban a környezetbarát termékjelnek jelenleg nincs presztízse, a gyártók egyéni termékjelzései nem megfelelően ismertek, sokszor félrevezetők, a lakosság környezettudatosságának és átlagjövedelmének alacsony volta komoly akadálya a környezet érdekű piaci pozitív ösztönzés és visszacsatolás elterjedésének. Ennek megfelelően eleve alacsony az ilyen termékek száma a piacon. Közlekedés, szállítás A fizikai elérhetőség eddigi javulása környezet-, és egészségvédelmi szempontból kedvezőtlen változásokkal járt. Ezt jól mutatja, hogy a közúti közlekedés mind a levegőtisztaság, mind a zajhatások elleni védelem szempontjából a legproblémásabb ágazattá vált az utóbbi 15 évben. Az ipari kibocsátások mérséklődésével párhuzamosan növekedtek a közúti közlekedésből eredő emissziók. A személygépkocsik száma 2000 óta 463 ezerrel, a tehergépkocsiké 35 ezerrel nőtt, így 2004-re számuk összesen ezerre emelkedett. Áruszállításon belül a közút aránya több mint 60%, ami ugyan kevesebb, mint az Európai Uniós átlag (>70%), mégsem megnyugtató, miközben ismeretes a kiépített vasúthálózat és a hajózás rendelkezésére álló kapacitása. Az export-import szállítások növekedéséből származó kereskedelmi deficit változása, valamint a környezeti károk keletkezése nincs arányban. A lakosság nem rendelkezik elegendő információval a közlekedési módok környezeti hatását illetően. Részben emiatt is, megnőtt a személy- és áruszállítás energiafogyasztása és az egyéni közlekedés teret nyert a tömegközlekedéssel szemben. A közúti közlekedés teret nyert a vasút terhére. A távolság az otthon, a munkahely, az iskola, az üzletek és a szabadidős tevékenységek között folyamatosan nő. A hazai, helyi, lokális gazdaság erősítése, a helyi fogyasztás részarányának növelése szükséges. 2. ábra: Közlekedési munkamegosztás 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EU25 HU EU25 HU EU25 HU földi személy közúti áru légi víz vasút KEOP_0.09_2006_09_11 6

11 Fogyasztás, kereskedelem C) A médiában idealizált fogyasztói társadalomban a társadalom anyagi értékrendje, és az ehhez kapcsolódó etikai válság miatt a fenntartható fogyasztási magatartásformák alig terjednek. A környezeti nevelésben megjelenő normákat a mindennapi élet gyakorlata nem erősíti. A reklámok, a média által sugallt életmódok teljesen ellentétesek a fenntarthatósággal. A reklámoknak már a gyermekek is elfogadott célterületei lettek, ami a jövő generációk kedvezőtlen környezeti attitűdjét vetíti előre. A lakosság környezettudatosságának növelése pedig alapvető feltétele lenne a fenntartható fogyasztási és termelési módok elterjedésének. A fogyasztói társadalom alapvető motorjaként a gyors fogyasztású cikkek tömeges termelését és fogyasztását, a rövid élettartamú termékek gyártását és fogyasztását tekintik. Ennek megfelelően hazánkban is terjed a hiper- és szupermarketek száma, és jelentősen növekszik az általuk kínált, sokszor gyenge minőségű, olcsó termékek fogyasztása. A felmérések szerint a lakosság fele tisztában van azzal, hogy a fogyasztásnak vannak kedvezőtlen környezeti hatásai, azonban ezek háromnegyede úgy véli, a problémát technikai fejlődéssel kell áthidalni. Az emberek nem akarnak életmódjukon változtatni, holott belátják a jelenlegi életmódminták fenntarthatatlanságát. Az attitűdökből kiindulva mintegy 40%-os piaci növekedési potenciál rejlik a környezetileg felelős vállalatok termékeinek piacában, ha környezetvédelmi programokat megfelelő kommunikáció, a termékekhez való hozzájutást megfelelő infrastruktúra támogatja. A társadalom a fenntarthatóságról nem mint integrált fogalomról vélekedik, felfogásában a klasszikus környezetvédelem szétválasztva jelenik meg a társadalmi, gazdasági kérdésektől. Az Magyar Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért megbízásából készült felmérés azt mutatja, hogy a lakosság mindössze 3%-ka van tisztában a fenntartható fejlődés fogalmával. A felmérésekből az is kitűnik, hogy a lakosság a felelősséget sokkal kevésbé érzi magáénak a környezeti problémák és megoldásuk kapcsán, mint amennyire elvárják a megoldást a kormányzattól, vagy az úgynevezett nagy szennyezőktől. Mind a cselekvők, mind a nem cselekvők úgy látják, egyénileg nem sok hatásuk van, ha mások és/vagy a nagy szennyezők nem tesznek semmit. Mindez a szemléletformálás, társadalmi részvétel további erősítésének szükségességére hívja fel a figyelmet. A globális kereskedelmi piac következtében felbomlóban van a város és környezetének termelői, szolgáltatói, fogyasztói kapcsolata, mivel a városokat növekvő részben multinacionális cégek látják el globális termékekkel. A gazdasági centrum ettől kezdve nem a vonzáskörzetében termelt árut veszi fel, hiszen az versenyképtelen a globális áruval, hanem a vonzáskörzet is a centrumban szerzi be az olcsó árut. Ezzel a vidék termelő szerepe leértékelődik, tovább szűkül a jövedelemtermelési lehetőség. KEOP_0.09_2006_09_11 7

12 Energiagazdálkodás Az összenergia felhasználás kb. az 1970-es szintre csökkent, és ott stagnál, a villamosenergiafelhasználás nő. 1.a táblázat: Magyarország összenergia és villamos energia felhasználása (Forrás: Energia Központ Kht.) Összenergia (PJ/év) Villamos energia (GWh) Az energiafelhasználás struktúrája a rendszerváltás (1990) óta jelentősen átalakult. 1.b táblázat: Az összenergia felhasználás ágazatok szerinti megoszlása(%) (Forrás: Energia Központ Kht) Ipar Anyag-jellegű+ nem energetikai Lakosság Kereskedelem és szolgáltatás Mezőgazdaság Közlekedés ,9 6,9 32,4 11,9 5,1 13, ,1 9,2 31,8 17,0 4,0 17, ,2 7,9 32,8 16,9 3,3 19,7 Az 1990-óta 2004-ig kb. 14%-kal lecsökkent összenergia-felhasználáson belül közel 30%-ról, 20%-ra (44%-kal) csökkent az ipar szerepe, miközben a lakossági felhasználás aránya 32% körül maradt, a kereskedelem és szolgáltatás szerepe pedig 5 százalékponttal nőtt, ami azonban több mint 28%-os fogyasztásnövekedést takar. Hasonlóan látványos a közlekedési szektor részarány növekedése (6 százalékpont), ami viszont 40%-os fogyasztásnövekedést jelent. A villamosenergia-felhasználás 5%-os növekedésén belül az ipari fogyasztás 31%-kal, a mezőgazdaság 45%-kal esett vissza, miközben a háztartások 20%-kal, a kereskedelmi és közszolgáltatói szektor 64%-kal növekedett 3. D) Az elmúlt 15 évben az öko-hatékonyság javult, de még mindig komoly elmaradások vannak az EU-15-höz, sőt az EU-25-höz képest is. A közlekedési és lakossági szektorban egyaránt energiafelhasználás növekedés prognosztizálható. Az alábbi táblázatból látszik, hogy bár folyamatosan javul az energiaintenzitási mutatónk, ez még több mint 2,5-szerese az EU-25 átlagos értékének. Jelentősen, 8%-kal javult a széndioxid intenzitás. 2. táblázat: Energiaintenzitás és széndioxid intenzitás E nergiaintenzitás (toe/meuro1995) Forrás: EUROSTAT Széndioxid intenzitás tco2/toe Forrás: EU Energy and Transport in Figures, Magyarország ,33 2,14 2,15 EU ,33 2,18 2,17 EU ,43 2,25 2,23 3 Forrás: Energia Központ Kht, IEA-nak történő Annual Electricity Adatszolgáltatási idősor táblája, 2005 E KEOP_0.09_2006_09_11 8

13 Az IEA vásárlóerő paritásra vonatkoztatott GDP-vel számított energiaintenzitás adatai szerint a lemaradásunk kisebb, de még így is jelentős. 3. táblázat: Energiaintenzitás 2003 (Forrás: IEA. 2005) GDP (milliárd USD, 2000) GDP (PPP) TPES (Mtoe) TPES/ GDP (PPP) Magyarország 51,70 135,92 26,34 0,19 EU-25 országai 342,92 424,46 69,48 0,16 EU-15 országai 546,43 645,99 101,70 0,16 Az EU-25 országai, illetve EU-15 országai sorok átlagértékeket tartalmaznak. Az egy főre jutó villamosenergia-felhasználás továbbra is növekszik, miközben a GDP növekedés a gazdasági szerkezetváltás következtében elszakadt az energiafelhasználás növekedésétől. 1. ábra: Magyarország belföldi energiafelhasználása, összes villamosenergia fogyasztása, és a bruttó hazai termék (GDP) termelés alakulása ( ) (Forrás: VESTÉK, 2004) Bruttó hazai termék 1970=100 Villamosenergia fogyasztás* 1970=100 Belföldi energiafelhasználás* 1970=100 Az ország végső energiafelhasználási hatékonyságában lévő energiahatékonysági tartalék domináns része a lakossági fogyasztásban érhető el. Ezzel párhuzamosan, a villamosenergiafogyasztás növekedésében is a lakossági fogyasztásé a főszerep. A lakossági (és kisebb részben az egyéb kommunális) energiafelhasználásban a fűtés mellett a villamosenergiahasználatban is jelentős megtakarítási (illetve az életszínvonal további növekedése esetén a fogyasztás növekedési ütemét mérséklő) lehetőségek vannak. (Pl. a klímaberendezések szaporodnak, de az épületek hőtechnikai megoldásai ezek villamosenergia-fogyasztását is befolyásolják; lényeges a háztartási készülékek, cikkek energiahatékonysága, a csúcsidei fogyasztás főleg szabályozással történő befolyásolása stb.) Magyarország importfüggősége eltekintve az atomerőmű fűtőanyag behozatalától ban 52% volt. Ez az érték az azt követő tizenkét évben éves átlagban 2,1%-kal növekedett. A 2005-ös előzetes adatok szerint az ország importfüggősége mintegy a 66%. Legjelentősebb a KEOP_0.09_2006_09_11 9

14 (82%-os) földgáz-importarány. A földgáz korábban elsősorban lakossági hőigényt elégített ki, 2004-re azonban már a villamosenergia 35%-át földgázból állította elő az ország táblázat: A primer energiaimport- függőség alakulása ,% (Forrás: Energia Központ Kht) Szén 16,4 28,6 39,6 Olaj 75,9 80,9 86,1 Földgáz 58,0 72,7 81,8 Villamosenergia (primer) 21,1 1,7 12,9 Egyéb (koksz, brikett, tűzifa és egyéb megújuló) 43,4-16,0 8,5 Ennél is magasabb értéket mutat (évi 1,67%-os növekedés mellett) a behozatal atomerőművi importtal növelt aránya (az atomerőműben felhasznált fűtőanyagot is külföldről szerzi be az ország) ban 64,0%-os volt az ország energiahordozó import függősége, a 2005-ös előzetes adatok alapján ez az érték eléri a 78,0%-ot. Energia importunk legnagyobb része (gázimportunk 90%-a) Oroszországból származik (míg az EU-15 esetén ez összesen 32%), amely egyoldalú függőség jelentős bizonytalanságot visz ellátásunkba, nagy kitettséget jelent az árváltozásoknak. E) Probléma, hogy a kétségtelen növekedés mellett az importfüggőséget is mérséklő megújuló energiahordozó-felhasználás alacsony, az egyes megújuló energiaforrások (elsősorban bioenergia, geotermális energia, napenergia, geotermikus energia) számára kedvező természeti adottságok ellenére is. Amíg 2003-ban az összes megújuló energiahordozó-felhasználás 38,6 PJ volt, ez az érték 2005-re 51,7 PJ-ra nőtt (az összes primer energia-felhasználáson belül a évi 3,5%-os megújuló energiahordozó részarány 2005-ben előzetes becslések szerint 4,33%-ra (kommunális hulladékkal együtt 4,6%-ra) emelkedett) táblázat: Megújuló villamosenergia termelés (GWh)(Forrás: Magyar Energia Hivatal) Biomassza Víz Szél Egyéb Összesen A megújuló energiahordozón alapuló villamosenergia termelés 2005-ben 1627 GWh volt. Ennek 96%-át régi szenes erőművi blokkok tisztán 6 fatüzelésre történő átállásával, illetve biomassza együttégetésével állítják elő 7. 4 VESTÉK, es adatok alapján az összes megújuló megoszlása: 78,8% tűzifa, 8,9% geotermikus hőenergia, 3,4% biogáz és kommunális hulladék égetés, 8,6% zöld áramtermelés. A megújulókból termelt villamosenergia összetétele: 74% biomassza, 23% vízi energia, 2% biogáz és 0,6% szélenergia. 6 Pécsi Erőmű, Ajkai Erőmű, Kazincbarcikai Erőmű 7 Tiszapalkonyai Erőmű, Mátrai Erőmű KEOP_0.09_2006_09_11 10

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO002 Verzió: Oldalszám összesen: KEOP_070628.doc 165 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI PROBLÉMÁIRA ADOTT

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/96-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Környezetvédelmi kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

A S Á R O S P A T A K I K I S T É R S É G K Ö Z É P T Á V Ú K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I K O N C E P C I Ó J A

A S Á R O S P A T A K I K I S T É R S É G K Ö Z É P T Á V Ú K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I K O N C E P C I Ó J A A S Á R O S P A T A K I K I S T É R S É G K Ö Z É P T Á V Ú K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I K O N C E P C I Ó J A Készítette: MENTO Környezetkultúra Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19 Tel/fax: 46/532-233

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben