CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROGRAMJA"

Átírás

1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROGRAMJA Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Gróf Széchenyi István)

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2014.évben a polgármester és megválasztott képviselők arra kaptak felhatalmazást a választópolgároktól, hogy Csákánydoroszló fejlődése érdekében, illetve az elért fejlesztési eredmények megőrzése érdekében, mindenkor a község érdekeit szem előtt tartva ténykedjenek az elkövetkezendő években. Ezt a felhatalmazást és bizalmat valamennyi képviselő nevében megköszönöm a választópolgároknak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a megválasztástól számított 6 hónapon belül a Képviselő-testületnek meg kell alkotnia az Önkormányzatnak a választási ciklusra szóló társadalmi-gazdasági programját, amit az alábbiakban terjesztek elő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a programban leírtakat, és a program végrehajtásával tegyen meg mindent a község további fejlődése, gyarapodása érdekében. Csákánydoroszló, március 25. Horváth István polgármester

3 es időszak fejlesztési lehetőségeinek háttere Ismert mindenki előtt, hogy a közötti új EU-s programozási időszak kezdetén vagyunk, miközben ez évben zárjuk le a as programozási időszak beruházásait is. Az Európai Bizottság (EB) és Magyarország Kormánya között szeptember 11-én létrejött a as európai uniós fejlesztési időszak forrásainak tervezéséről szóló Partnerségi Megállapodás. Az új tervezési időszakban a Kormány a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani, a legtöbb forrás a foglalkoztatás ösztönzésére jut, ez az EB elvárásaival is egybeesik. Az EB az alábbi területekre helyezte a hangsúlyt a as ciklus során: foglalkoztatás növelése, egész életen át tartó tanulásban valéó beruházás, ifjúság nagyobb részvétele a foglalkoztatásban kis és középvállalkozások fejlesztése, versenyképességének javítása kutatás+ fejlesztés, innováció alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra átállás, energetikai fejlesztések A Kormány létrehozta a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalt, amelyre jelentős szerep hárul az elkövetkezendő időszakban. 10 operatív programmal számol a Kormány az alábbiak szerint: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

4 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek hosszú távú változásokat is figyelembe vevő védelmével összhangban valósuljon meg. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánja a Kormány biztosítani Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését. A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtják végre. Az operatív program ad egyben helyet a időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.

5 A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza. Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. Jelenleg ezen operatív programoknak zajlik a Bizottsággal való jóváhagyatása, több már jóváhagyást is kapott (IKOP, KEHOP, GINOP, TOP, VEKOP, RSZTOP). Ezt követően monitoring bizottságok kerülnek felállításra, melyek munkáját Irányító Hatóságok irányítják. A pályázatokon való részvételi feltételek és a pályázatok végrehajtásának általános szabályai is most állnak kidolgozás alatt, az ígéretek szerint a forrásfelhasználás könnyebb és kevésbé bürokratikus lesz. A legtöbb forrás a foglalkoztatásra és a kkv-k fejlesztésére jut, ezt követné a közlekedés, az energiahatékony gazdaság, kutatás-fejlesztés és innováció es önkormányzati ciklus célkitűzései Tisztelt Képviselő-testület! Nyilvánvaló, hogy Csákánydoroszlónak ezen operatív programokhoz kell igazodnia fejlesztési elképzeléseivel, illetve a fejlesztései elképzeléseket kell ezen OP-ba beilleszteni a forráshoz jutás szándékában. Ennek megfelelően a es önkormányzati ciklusra az alábbi célkitűzéseket javaslom meghatározni: helyi székhelyű kis-és középvállalkozások támogatása, részükre a verseny szabályait is

6 tiszteletben tartva részvétel biztosítása az önkormányzati projektek megvalósítása során, infrastrukturális fejlesztések, karbantartások megvalósítása ütemezetten, az Európai Bizottság célkitűzéseivel egyezően az energiatakarékos gazdaságra való átállás, energiatakarékos közvilágítás megteremtése, energiatakarékosság jegyében közintézmények felújítása, helyben fontos feladatok, igények felmérése, ezekhez rendelt források előteremtése és ezáltal a kitűzött célok megvalósítása, Rába folyó árhullámai elleni védekezés, véderőmű kiépítése, környezeti szennyezés terhelésének csökkentése az erre a célra létrejött önkormányzati társulásban (Nyugat-dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási Társulás) való részvétellel, helyi közművagyon (út, víz és szennyvízvezeték, csapadékvízelvezető rendszerek) jó színvonalon való fenntartása és pályázati lehetőségekhez mért fejlesztése, a községben élő emberek életminőségét és lehetőségeit befolyásoló fejlesztések megvalósítása minden lehetséges területen (letelepedés, családalapítás, életkezdet, bölcsődei gondoskodás, kedvező óvodai nevelési környezet, támogatás felsőfokú tanulmányokhoz, helyi foglalkoztatásra lehetőség megteremtése, életkor előrehaladtával a szociális ellátások biztosítása, egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások helyben való igénybevétele), az ifjúság részvételének növelése a helyi döntéshozatal során, az ifjúságban, mint cselekvő erőben rejlő lehetőségek megragadása, az idősebb kort elért személyek részére a nappali tartózkodás, együttlét, közösségi programok lehetőségének megteremtése intézményesített módon, helyi civil szerveződésekkel való együttműködés megtartása, Kerekasztalba tömörítés.

7 A célokhoz rendelt intézkedések Az uniós források 60%-a gazdaságfejlesztést céloz meg. Ehhez kapcsolódóan feladatunk az, hogy: önkormányzati projektek során biztosítsuk a lehetőségek mentén a helyi vállalkozásoknak a projektek végrehajtásában való részvételét, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálatakor fel kell mérni a befektetésre alkalmas, jó megközelítéssel bíró területeket, azok tulajdoni viszonyait, és ismertté kell tenni azt a beruházási szándékkal bíró vállalkozások előtt, meg kell tenni mindent azért, hogy az M8-as elkerülő út 2X2 sávos keresztmetszettel valósuljon meg, mert ez szolgálja csak a térség ipari fejlődését, a közfoglalkoztatotti programot továbbra is működtetni kell, mert ez sok esetben az egyetlen megélhetési lehetőség az érintettek számára. az EU-ban támogatott cél lett az, hogy minél kisebb területi-földrajzi egységek gondoskodjanak önmagukról, ellátásukról élelmiszer stb. területén. Csákánydoroszló jó adottságokkal bír e téren is, mert sok olyan termelő van, aki helyben állít elő minőségi terméket, meg kell vizsgálni azt, hogy van-e igény és lehetőség ezen vállalkozások kapacitásának növelésére és azt is, hogyan tud ehhez partneri kezet nyújtani a faluvezetés. célunk olyan helyi, kulináris és kulturális egyedi rendezvény megteremtése, amely lehetőséget ad a helyi vállalkozások bemutatkozására, forgalmuk növelésére, és amely egyúttal megállítja a falunkban az Őrségbe igyekvőket. Csákánydoroszló jól kiépített, teljes körű infrastruktúrával bír. De van még teendő: a víz-és szennyvízközművagyon fejlesztése gördülő terv mentén kell, hogy megvalósuljon a járdák állapota is felülvizsgálandó és ütemezetten megvalósítandó a felújításuk, úgy mint: Körmendi utca, Vasút utca, Fő utca. a csapadékvízelvezető árkok karbantartása igen nagy költséget emészt fel mihelyst gépi munkaigény jelentkezik, a feladat ugyanakkor megoldandó keresve hozzá a forrásokat is. Problémás területek: Csaba József utcai árok, Batthyány utca - házak mögötti árok, Kis utca árokrendszer.

8 A környezeti erőforrások kímélése az Európai Bizottság prioritása a as ciklusban. A talaj és vízbázis szennyezettségét csökkenti kell, a levegőszennyezettség is központi kérdés, nem beszélve a rendelkezésre álló erőforrások (kőolaj, ásványi anyagok, gáz, vízkészlet, faállomány stb. stb.) végességéről. Az Önkormányzatnak: olyan pályázatokhoz kell csatlakoznia, amely pályázatok csökkentik a környezeti erőforrások igénybevételét, és megújuló energiát termelnek, erre vonatkozóan keresni kell az együttműködési lehetőségeket, a közvilágítás korszerűsítésével jelentős mennyiségű energia takarulhat meg, részt kell vennünk a KEHOP pályázaton, a nagyfogyasztó közintézmények energiahatékony felújítása szintén energiamegtakarítással jár. A megválasztott képviselőknek ismerniük kell a helyben fontos feladatokat, igényeket, és meg kell majd találnunk a megjelenő pályázati források közt azokat, amelyekbe azok beilleszthetőek. Feladataink: kérdőíves felméréssel és közmeghallgatással az igények felmérése, pályázatírók segítségével annak felmérése, hogy az igények megvalósítására mekkora a realitás, a már ismert feladatainkhoz pályázati források rendelése, úgy mint: temetői úthálózat kialakítása, későbbi temetőbővítés előkészítése, faluközpont kialakítása, ehhez szükséges térrendezés, közvilágítás korszerűsítése, bölcsődei ellátás, időkorúak nappali ellátásának kiépítése, tornaterem kialakításának minden fórumon való képviselete, KLIK el való kapcsolattartás a tornaterem minél hamarabbi időpontban való kialakítása érdeke végett is,

9 egykori várkert helyreállítása, itt pihenőövezet kialakítása, közösségi (civil) ház végleges funkciójának megteremtése, használati rendjének kialakítása, falun belüli közösségi vérkeringésbe való bekapcsolása, szociális bérlakásállomány felújítása, ingatlanvásárlással új lakások vásárlása. Rába folyó árhullámai elleni védekezés fontossága nem részletezendő, a megoldás módja keresendő inkább. A kapott tájékoztatás szerint, ha egy falu védelmét szolgálja a védműrendszer, abban az esetben a falunak, településnek magának kell a védelmet pályázati úton megoldania. A szabályozás értelmetlensége ellenére feladatunk az, hogy megismerjük olyan települések projektjeit, ahol sikerült ezt egyedül megvalósítani (pl. Csörötnek) meg kell találni azt a pályázatírót, és lebonyolítót, aki az egész projekt megvalósításáért megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés szakmai és jogi felelősséget tud vállalni, meg kell találni a hozzárendelt több száz millió Ft-ot is kitevő forrást közben folyamatosan napirenden kell tartani a község problémáját a sajtóban, hiszen 2014-ben már lakhatatlanná váltak házak a településen, ahonnét embereket is ki kellett költöztetni. A helyi közművagyon milliárdos értéket képvisel, forgalomképtelen vagyontárgyakról van szó. Célunk az, hogy ezen vagyon meglévő színvonalon fenntartható és a pályázatok révén fejleszthető legyen, hiszen több vezeték már cserére szorul az időmúlás következtében meg kell őrizni azon stratégiai együttműködéseket, amelyek eddig is lehetővé tették a vagyon jó gazda módjára történő megőrzését és gyarapítását A Csákánydoroszlóban élő emberek életminőségét és lehetőségeit befolyásoló fejlesztések megvalósítása a megválasztott képviselők legfontosabb feladata. Minden korábban felsorolt intézkedési cél is ennek van alárendelve. Minden képviselőnek a csákánydoroszlói emberek jólétéért, egészségéért, munkahelyeinek megőrzéséért és gyarapításáért kell dolgozni, és olyan projekteket kell kidolgozni, ahol ezt az élet

10 minden területén biztosítani tudjuk a lakosoknak. Élhető települést kell biztosítanunk az itt élőknek és ide költözőknek azzal, hogy: biztosítjuk a beköltözés, építkezés lehetőségét építési telkekkel, ezek közművesítéséhez azonban a forrást több száz millió Ft-nyi nagyságrendben biztosítani kell, ez központi támogatás nélkül nem lehetséges, biztosítjuk az első lakáshoz, otthonhoz jutók további egyszeri anyagi támogatását rendeleti úton, biztosítjuk a családalapítás lehetőségét azzal, hogy segítjük a családokat az előttük álló, új típusú élethelyzet megoldásában (újszülöttek támogatása, gyermek elhelyezésének támogatása bölcsődei, óvodai gondoskodással, iskola megtartása, felsőfokú oktatásban részt vevő és jól teljesítő csákánydoroszlói diákok ösztöndíjtámogatása, olyan közlekedési rendszer fenntartása, amely révén a munkahelyek megközelítése gyorsan és kényelmesen történhet az itt élők számára, gondoskodás az időskorú személyekről, számukra étkezés, nappali ellátás biztosítása) Az ifjúságnak a helyi döntéshozatalban való részvétele új színt vihet a Testület munkájába. A fiatalok kritikai szemlélete jelzésértékű kell, hogy legyen a faluvezetés számára, ugyanakkor a fiataloktól is elvárt lesz az, hogy tevőlegesen vegyenek részt a kritikai észrevételekre adott megoldások, feladatok megvalósításában. Feladataink ennek kapcsán: érdekeltté tenni az ifjúságot a helyi döntéshozatalban való részvételre, biztosítani ennek formális kereteit, megtalálni az erre nyitott korosztályt, kialakítani velük nekik szóló fórumokon a kapcsolatot, közvetíteni az ifjúság felé a faluvezetés őket érintő elképzeléseit, döntéseit közös pályázati lehetőségek keresése és megvalósítása fenntartani a fiatal korosztály érdeklődését a közügyek iránt, és hídat teremteni az Ifjúság és az önkormányzati intézményrendszerek közé, ebben a szerkezetben a lehetőségek megtalálása és kiaknázása

11 Az idősebb emberek más típusú segítséget igényelnek mindennapjaikban. Amiben a falu ehhez segítséget tud adni: Igény esetén bevásárlás, étkezés biztosítása nappali időtöltést biztosító ellátás megszervezése intézményesített módon problémáik, igényeik felmérése, ügyeik intézésében segítségnyújtás. A helyi civil szerveződések értéket képviselnek a községben. A civil szerveződésektől nagy energiát és kitartást, elhivatottságot igényel a fennmaradás és a programszervezés, és teszik ezt önzetlenül, szabadidejük terhére. A község: továbbra is elismeri a civil szervezetek munkáját, és lehetőségei mentén támogatja azt saját költségvetési forrásából, a támogatásnak azonban az ismert múltbeli tapasztalatok miatt - minden esetben feltétele az együttműködésre és partneri, tisztességes viszonyra épülő kapcsolat a civil szerveződés és Önkormányzat viszonylatában, lehetőséget ad a nagyrendezvényeken a civilek bemutatkozására, lehetőséget ad a civileknek a testvértelepülések hasonló szervezeteivel való kapcsolattartásra, együttműködésre, és ha lehet, közös pályázatok megvalósítására elérendő cél, hogy a civileket sikerüljön Kerekasztalba tömöríteni, ami a velük való kapcsolattartást, a problémák, nehézségek és egyben lehetőségek megismerését is biztosítaná, egyben a működésük jogi bürokratikus feladataihoz is segítséget biztosíthatna. A helyi sportéletről is szót szeretnénk ejteni a programban. Tekecsapatunk a megyében is ismert, lelkes, összetartó közösségről van szó. A helyi football is népszerű a lakosok közt. TAO pályázatokkal, azok lebonyolításával lehetne a folyamatos működés és fejlesztés lehetőségeit megteremteni e sportágak számára, egyúttal célunk az is, hogy olyan nagyrendezvények is megvalósuljanak a faluban hagyományteremtő célzattal -, melyek az egész falu lakosságát és testét megmozgatja (futóversenyek, sportnap egyidőben zajló különböző sporteseményekkel, túranap stb.)

12 A program készítésekor ismert pályázati terveink a foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Településfejlesztés Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Környezetvédelmi infrastruktúra Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés településfejlesztés Leromlott területek rehabilitációja Általános iskola energiatakarékos felújítása Közvilágítás korszerűsítése Bölcsőde kialakítása Cél: Családbarát szolgáltatás nyújtása korszerű körülmények között Tartalom: egy csoport fogadására alkalmas bölcsőde kialakítása Projekt tervezett költsége: tervek elkészülte után lesz ismert Ütemezése: évi tervezéssel, évi kivitelezéssel Helyi faluközpont megújítása Cél: Faluközpont gazdasági funkciójának erősítése Térrendezés, egységesebb településkép biztosítása Helyi termékek korszerű piacra juttatása Tartalom: meglévő tér és hozzá kapcsolódó épületek megújítása Projekt tervezett költsége: tervek elkészülte után lesz ismert Ütemezése: évi tervezéssel, évi kivitelezéssel pályázat függvényében Csapadékvíz-elvezetés megoldása Helyi temetőrendezés, belső úthálózat kialakítása Projekt tervezett költsége: tervek elkészülte után lesz ismert Ütemezése: évi tervezéssel, későbbi kivitelezéssel pályázat függvényében Leszakadással veszélyeztetett terület lakhatási és foglakoztatási problémáinak megoldása Tartalom: szociális bérlakások felújítása Projekt tervezett költsége: Ütemezése: Nyertes KEOP pályázat alapján, évi megvalósítással KEHOP pályázaton való részvétellel

13 Számos kihívásnak kell tehát megfelelnünk, de erre kaptunk felhatalmazást is egyben. A program jóváhagyását kérem a Testülettől, annak megvalósításához pedig erőt, jó egészséget, jó érdekérvényesítő képességet kívánok mindenkinek. Csákánydoroszló, március 12. Horváth István polgármester A társadalmi-gazdasági programot a Képviselő-testület./2015. (..) sz. határozatával jóváhagyta.

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

2014. novemberi hírek

2014. novemberi hírek 2014. novemberi hírek Hírek Itt a ritka lehetőség: most juthat könnyen pénzhez Pályázati hírek Már az első napon túligényelték az első Széchenyi 2020 vállalkozásfejlesztési pályázatot Elküldtük Brüsszelnek

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Bonyhád Város Gazdasági Programja 2015-2020

Bonyhád Város Gazdasági Programja 2015-2020 Bonyhád Város Gazdasági Programja Bonyhád, 2015. április.. Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. A gazdasági program jogszabályi háttere... 5 1.2 Gazdasági Program jelentősége, vállalásai... 5 2. Gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Körmend város önkormányzati programja 2010-2014.

Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. TARTALOM 1. A PROGRAMALKOTÁS TÖRVÉNYI HÁTTERE ÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZETE...3 2. A PROGRAM CÉLJAI... 5 Az ipari park kínálta lehetőségek kiaknázása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre 1. BEVEZETÉS 1.1. Előszó A Gazdasági Program a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Nemzeti

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben