A munkapszichológia egyes kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkapszichológia egyes kérdései"

Átírás

1 A munkapszichológia egyes kérdései

2 Munka: olyan fizikai és szellemi tevékenység, melyet meghatározott cél érdekében, meghatározott idıben és helyen, pénz ellenében végez valaki. A munkapszichológia olyan tudomány, mely a dolgozó emberek munkakörnyezetben lejátszódó tevékenységének pszichológiai vonatkozásait vizsgálja a hatékonyabb termelés és a dolgozók jóléte érdekében. A munkapszichológia így alapvetıen 3 tényezıvel foglalkozik: - a dolgozó ember (mint egyén, és mint a csoport tagja) - a dolgozó munkakörnyezete - a termelési tevékenység

3 Kapcsolódási pontjai más pszichológiai tudományokkal Általános pszichológia: reakcióidı mérése, figyelem, emlékezetvizsgálat Személyiségpszichológia, fejlıdéslélektan: pályaválasztás, kiválasztás Szociálpszichológia: munkacsoportok mőködése, dinamikája; szerep, szerepkonfliktus, norma Pedagógiai pszichológia: képzés, képességfejlesztés, tréning

4 A munkapszichológia alkalmazási területei (A British Psychological Society /1986/ felosztása szerint) 1. Személyzet kiválasztás és értékelés: minden fajta munkára különbözı eljárásokkal, beleértve a teszteket és interjúkat 2. Tréning/képzés: képzési szükségletek azonosítása, képzések tervezése, kivitelezése és értékelése 3. Teljesítményértékelés: a munkateljesítmény lényeges aspektusainak azonosítása, a megfelelı teljesítményértékelı rendszer kialakítása, az értékelési technikák alkalmazása 4. Szervezeti változások: rendszerek és kapcsolatok elemzése a lehetséges változás fényében, bármilyen jellegő változás megvalósítása (pl. új technológia)

5 A munkapszichológia alkalmazási területei 5. Ergonómia: a munkaeszközök és munkakörnyezet elemzése és tervezése úgy, hogy azok illeszkedjenek az ember fizikai és kognitív sajátosságaihoz 6. Pályaválasztás és tanácsadás: egyéni képességek, érdeklıdés és értékek elemzése, s ezek átültetése foglalkozási terminológiákra 7. Interperszonális készségek megismerése és fejlesztése: képességek azonosítása és fejlesztése, mint pl. vezetıi készség, asszertivitás, tárgyalási készség, csapatmunka és másokkal való kapcsolat 8. Egyenlı esélyek: a kisebbségi csoportok munkahelyi megfigyelése, s ha szükséges erısítése

6 A munkapszichológia alkalmazási területei 9. Foglakoztatási biztonság és egészség: a balesetek okainak vizsgálata és olyan rendelkezések bevezetése, melyekkel ezek gyakorisága csökkenthetı 10. Munkatervezés: a feladatok olyan elrendezése, mely révén a munka olyan kielégítı és a motiváló lesz, amennyire csak lehetséges 11. Attitődvizsgálat: a dolgozók nézeteinek és munkaélményeinek megismerésére kérdıívek tervezése, felvétele és elemzése 12. Jólét és munka: munkastressz és munkanélküliség kialakulásához vezetı tényezık vizsgálata, olyan lehetıségek feltárása, melyek megelızhetıvé vagy kezelhetıvé teszik a stresszt

7 Munkapszichológia feladatai 1. Alkalmasságvizsgálatok (pl. kiválasztási modellek, interjú, tesztek, beválás) 2. Szervezeti lélektan, szociálpszichológia (pl. döntéshozatal, kommunikáció, hatalom, vállalat felépítése, kiscsoportok) 3. Motiváció, attitőd, morál (pl. megelégedettség, teljesítmény és motiváció, anyagi és erkölcsi ösztönzés) 4. Mőszaki pszichológia (pl. ember-gép elv, berendezéskialakítás, jelzı- és kezelıelemek tervezése) 5. Rendszerelemzés (pl. emberi hibázás, folyamat-, mővelet- és mozdulattervezés, teljesítménymérés, munkaértékelés) 6. Munkafeltételek, környezeti tényezık (pl. vizuális és akusztikus környezet)

8 Munkapszichológia feladatai 7. Módszertan (pl. kísérlettervezés, skálázás) 8. Képzés, oktatás (pl. fejlesztés, vezetık és beosztottak képzése) 9. Rendszertervezés és rendszerelmélet (pl. modellek, a tervezés emberi tényezıi) 10. Általános munkapszichológia (pl. tárgya, története, helyzete, távlatai) 11. Vezetés (pl. vezetési stílusok, elméletek, eszközök) 12. A dolgozó ember jellemzıi (pl. izmok, anyagcsere, testméret, mozgás, idegrendszer, észlelés)

9 Munkapszichológia feladatai 13. Baleset, biztonság, elfáradás 14. Gyakorlati alkalmazások (pl. meózás, szállítás, esztétika, építészet, környezet) 15. A dolgozók értékelése 16. Munkaszervezés 17. Kisebbségek problémái 18. A szakszervezet és vállalatvezetés viszonya Stb.

10 A munkapszichológia által alkalmazott módszerek Munkapszichológiai kutatások, vizsgálatok folyamata: témaválasztás => hipotézisek felállítása =>adatforrások, adatgyőjtési módszerek meghatározása => az adatgyőjtés, - feldolgozás -kiértékelés megtervezése =>az adatok felvétele => kiértékelése =>eredmények értelmezése, általánosítása, hasznosítása MÓDSZEREK: - Megfigyelés - Kérdezés - kérdıív - interjú (pl. alkalmasság-i.; stresszi.; munkafolyamat-elemzı i.) - Kísérlet

11 A munkapszichológia által alkalmazott módszerek - Modellek és szimuláció - Matematikai módszerek (kibernetika) - Orvosi és fiziológiai módszerek (pl. alkalmasságvizsgálat; balesetek okainak feltárása) - Tesztek (pl. intelligenciat.; látást, hallást, mechanikai képességet mérı t.) - Grafológia - Mőszerek (pl. reakcióidı-mérı készülék; periméter látótér vizsg., audiométer, stb.)

12 A munkapszichológia története 1. Elızmények tudományos munkaszervezés F. W. Taylor - az elsı kísérlet, amely a tudományt hívta segítségül a nagyiparban jelentkezı, a munkaerıvel kapcsolatos problémák egészének tanulmányozásához és megoldásához - alapvetı törekvése a különféle tevékenységek hatékonyságának növelése A Taylor által kidolgozott rendszer a következı feladatokból állt: 1. keressük meg a kiválasztott munkához a legjobb eljárást 2. válogassuk ki azokat az embereket, akik ezekkel az eljárásokkal a legrövidebb idı alatt tuják elvégezni a termelési mőveleteket 3. az ilyen külön kiválogatott emberek munkájának idıtartamából állapítsuk meg minden egyes mővelet elvégzésének normaidejét 4. tanítsuk be ezeket az összes munkásnak, és a bér szabályozásával, büntetésrendszerrel, felmondási fenyegetéssel, stb. kényszerítsük ıket a normaidı betartására Taylor elméletét a gyakorlat igazolta, a termelékenység nıtt; ugyanakkor a munkások részérıl erıs ellenállás => a rendszer nem a munkások érdekében mőködött.

13 2. Elızmények A vezetés tudományos megalapozása H. Fayol - kidolgozta a vezetés elméletét, elsıként fogalmazta meg a rendszeres vezetıképzés szükségességét. Tanulmányozta az üzemi szervezetet, elkülönítette annak 6 alapvetı funkcióját =mőszaki, kereskedelmi, pénzügyi, biztonsági, nyilvántartó, vezetési tevékenység) Felismerte, hogy a vezetésen kívül minden funkcióra felkészítik az embereket különbözı oktatási formákban és szinteken Kidolgozta a vezetés 14 alapelvét 1. munkamegosztás 2. hatáskör és a felelısség 3. fegyelem 4. rendelkezés egysége (mindenki csak egy személytıl kaphat utasítást) 5. vezetés egysége (a szervezeti cselekvés egysége; az erıfeszítések koordinálása) 6. a részérdekek alárendelése az általános érdekeknek 7. megfelelı anyagi ellenszolgáltatás 8. centralizálás 9. hierarchia pontos meghatározása 10. rend 11. méltányosság 12. a személyzet állandósága 13. kezdeményezés 14. a szervezet tagjainak egysége (csoportszellem)

14 3. A kezdetek ( ) 1879: Wundt laboratóriuma megalakul Lipcsében. 2 tanítványa: W. D. Scott (a reklám és az üzleti élet pszichológiája) H. Münsterberg (alkalmasságvizsgálatok) Az üzemek ebben az idıben nem nagyon lelkesedtek a munkapszichológiáért => az ún. technokrata szemlélet volt uralkodó: a termelési eredményeket a modernebb és tökéletesebb gépek biztosíthatják. Az emberi tényezı szerepét még nem ismerték fel, nem foglalkoztak vele

15 4. Pszichotechnika ( ) A munkalélektan elsı nagy fellendülése Alkalmasságvizsgálatok (fıként katonai: vizsgálati technika kifejlesztése a pszichológiai ismeretek felhasználásával) Alapkérdései: - a munkafolyamatok racionalizálása - a fizikai környezet alakítása - a munka és személyiség összhangja vizsgálati módszerek, tesztek; az alkalmasság és a beválás elméleti alapvetéseinek kidolgozása

16 5. Human relations ( ) - E. Mayo a taylori szemlélettel szemben - a dolgozók lelkiállapotát helyezte a középpontba Hawthorne-vizsgálatok: - nagy volt fluktuáció és alacsony volt a termelés M. pihenıidık bevezetését javasolta => a fluktuáció 250%-ról 5%-ra csökkent - világítási kísérletek - ennek kapcsán felfedezték, hogy a dolgozók személyes kapcsolatai nagymértékben befolyásolták csoporton belüli státuszát, a többiek elvárásait; a termelési szintet is a kiscsoport határozta meg, s nem a vezetés Lewin és munkatársai ( 30-as évek vége) vezetési stílusok: autokratikus, demokratikus, laissez-faire

17 6. Mőszaki pszichológia, ergonómia (1943-) II. vh. => felmerült az ember-gép kölcsönös alkalmasságának kérdése ergon=munka, nomos=törvény Az ergonómia alapvetı feladata az ember és a technikai környezet közötti harmónia biztosítása. (a különbözı eszközök, technológiák hatékony alkalmazásának feltételeit úgy kell kialakítani, hogy az azokkal kapcsolatba kerülı emberek biológiai, pszichológiai és szociális érdekei, igényei is minél jobban érvényesüljenek)

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató? E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik.

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben.

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben. EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD: MULTISZEKTORÁLIS IRÁNYMUTATÁSOK A HARMADIK FÉL ÁLTAL A MUNKAVÉGZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ELKÖVETETT ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK ÉS ZAKLATÁS MEGOLDÁSÁRA (I) BEVEZETÉS 1. Jelen iránymutatások

Részletesebben

BEVEZETÉS. módosításáról 2. A részleteket lásd a mellékletben.

BEVEZETÉS. módosításáról 2. A részleteket lásd a mellékletben. (I) BEVEZETÉS 1. Jelen iránymutatások célja annak biztosítása, hogy minden egyes munkahely rendelkezzen olyan eredmény-orientált politikával, amely a harmadik fél által elkövetett er szakos cselekmények

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben