Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához"

Átírás

1 Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:19

2 Szerző FÜLÖP PÉTER Lektor ZSAKÓ LÁSZLÓ Bíráló FÁRINÉ BOROS ERIKA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet AP ISBN Fülöp Péter, átdogozott kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Raster Stúdió Kft., Kecskemét Terjedelem: 6,7 A/5 ív Tömeg: 120 g Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:19

3 Bevezetés Tisztelt Kolléganő/Kolléga! Szeretettel köszöntöm, és megtiszteltetésnek érzem, hogy az Apáczai Kiadó 5. évfolyamos informatika taneszközeit választotta. Magam is gyakorló pedagógus vagyok, átérzem tehát a mindennapi küzdelmet és a szépségeket is, amelyeket ennek a tantárgynak a tanítása jelent. Igyekeztem a NAT aktuális verziójához, elvárásaihoz igazítani a tartalmakat és a formát. Ennek lényege, hogy egyenlő esélyeket adhasson az iskola az információs társadalom elvárásaihoz. Tehát: Minden diákunk tudja értelmezni és használni az információs kultúra legfontosabb elemeit. Tegye ezt úgy, hogy közben nem felejtkezik el az olvasás, a valós kísérletezés, a szabadban való játék, a sport örömeiről sem. A tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig az 5. évfolyam számára és az Információtól a műveltségig munkafüzet az 5. évfolyam számára, valamint a hozzá tartozó CD használatához íródott. A három dokumentum szerves egységet alkot. Az átjárhatóságot sajátos szimbólumrendszer biztosítja, megkönnyítve a gyerekek számára az eligazodást: Új ismeret, nagyon figyelmesen olvasd! Összefoglalás Különleges információk, érdekességek Kérdés, feladat Korábbiakhoz kapcsolódó ismeret A munkafüzet használata szükséges (Mf. oldalszáma/feladat száma) Az alábbi jelek valamelyike számítógép vagy munkafüzet használatát kéri: Gépeld be (adatbevitel a billentyűzettel)! Az elkészült program futtatása Írj, rajzolj a munkafüzetbe! 3 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

4 NÉHÁNY TECHNIKAI FELTÉTEL 1. Szerencsés, ha minden tanuló külön gépet használhat. 2. A szükséges operációs rendszer a Windows XP (Windows 98 alatt nem használható minden példaanyag, illetve nem futtatható néhány segédprogram) A kisvideók megtekintéséhez érdemes letölteni a RealPlayer ingyenes megjelenítő programot. (A kisvi de ók a CD-mellékletből, szükség esetén tanári demonstrációval is bemutathatók.) 4. A Problémamegoldás informatikai eszközökkel cí mű fejezet (a könyvben: Irányítsunk programmal! ) szükségessé teszi az Imagine Logo program letöltését. Ezt a Cd\Videoklip könyvtárból könnyen indíthatjuk az Itt az Imagie!.mht állományból, értelemszerűen. 5. A munkafüzet és a tankönyv minden általam javasolt órán szükséges! 6. A CD általában szükséges, a munkafüzetben kis ikon jelzi ezt. Az is elképzelhető, hogy a tartalmát az iskolában egy hálózati könyvtárba letöltjük, ezzel elkerülhető, hogy az otthon felejtett vagy elvesztett CD-t a tanórán pótoljuk. Erősen javallott, hogy a gyerekek mindig használják, hisz technikai, informatikai ismereteik ezáltal is fejlődnek, mélyülnek. 7. A rajzolás és az animációkészítés egyik új lehetősége az ingyenesen letölthető LogoMotion program. Ezzel kapcsolatos, részletes kezelési útmutatót a tankönyvben találunk. 8. Az egyes témakörök (pl.: Médiainformatika) kiegészíthetők saját példaanyaggal is. Például kézbe adhatunk kiscsoportonként egy-egy multimédiás CD-t, amit aztán a tanulók egymás közt cserélhetnek. (Ők maguk is behozhatják kedvenc CD-jüket.) NÉHÁNY GYAKORLATI PEDAGÓGIAI SZEMPONT 1. Próbáljuk a feldolgozás során megtartani az óratervben jelzett arányokat. 2. Természetesen az egyes témakörök átfedhetik egy - mást, valamint szorosan egymásra is épülnek. Tehát nem vegytiszta médiainformatikát taní tok, mert az roppant szorosan kapcsolódik az infokommunikáció hoz stb. is. 3. Nagyon gyakori gond, hogy évfolyamonként 1-1 részterület tanulmányozása teljesen elmarad, helyet- 1 Természetesen adaptálhatók a feladatok kis odafigyeléssel a meglévő operációs rendszerre is. Erről a tanulókat érdemben tájékoztatni kell. te prioritást kap mondjuk a programozás. Ez ugyan kényelmes lehet, de súlyosan árt az eredeti célkitűzésünknek, az esélyegyenlőség megteremtésének. 4. Vannak olyan tanulók, akik nagyon gyorsan haladnak. Számukra igyekezzünk differenciált, nehezített feladatokat is adni! (Terveink szerint a Kiadó honlapjáról elérhető lesz még jó néhány feladatsor, illetve a feladatgyűjtemény 1-2 éves periódusokban megújul.) A feladatok között különösen az alkalmazói ismereteknél vannak nehezebb, időigényesebb, továbbfejleszthető (nehezíthető) elemek is, de minden fejezetben találkozhatunk legalább 1-2 ilyennel. Ezeket bátran lehet alkalmazni, többletmunkaként is megadni. (A tanmenetben külön jelölöm ezeket a feladatokat. Jelölése: D!) 5. Az ellenőrzésre összesen 3 tanóra áll rendelkezésre, ezért törekedni kell az otthoni gyűjtőmunka, a tanórai részfeladatok, a kiemelkedő teljesítmények értékelésére. Beiktathatunk egy-egy 5 perces feladatot is, amelyet azután osztályozhatunk, értékelhetünk. 6. A tankönyv, a munkafüzet és a CD együttesen 37 óránál nagyobb órakeretre is elegendő. Ott is használható tehát, ahol heti 1,5 óra áll rendelkezésre. 7. A tankönyvben zöld színnel kiemelt megfogalmazások nem kérhetők vissza szó szerint, de körülírtan illik megfogalmazni azokat. 8. Ha Ön tanít/tanított 3 4. osztályban, bátran jelöljön meg a tankönyvben több kapcsolódási pontot is! Magam, pusztán a kerettanterv ismeretében, ennyit tudtam biztosan megadni. 9. A munkafüzet nem azért van, hogy csak oda szabad írni, rajzolni! (Engedjük meg a tanulónak, hogy kiemeljen, összekössön, bekarikázzon, kiegészítsen stb. a tankönyvben is. Esetleg magunk is használjuk ezen jelöléseket.) 10. A margóra szedett képek szorosan illenek a futó szöveghez. A barnás hátterű szövegrészek kiegészítő jellegűek, nem kérhetők számon. Törekedjünk arra, hogy ennek ellenére elolvassák! Az otthoni gyűjtőmunkát is igyekeznek katalizálni ezek a kis széljegyzetek, hisz a gyerekek többsége őszintén érdeklődik és szívesen kutat érdekességek, mélyebb ismeretek után. 11. A Kislexikon időnként túlmutat az átlagos érdeklődésen és tudásszinten, mégis fontosnak érzem, mert bevezet a szabatos nyelvhasználatba, és további kutatómunkát kezdeményezhet. 12. Az új ismeretek tanításakor kapjon döntő szerepet a tankönyv! 4 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

5 Biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy a gyermek a könyv útmutatásai alapján, időnként maga szerezzen új ismereteket! A felzárkóztatásban, korrepetálásban is legyen segítőtárs a tankönyv, még ha időigényesebb is a tanulási folyamat. 13. Adhatunk a tankönyvből önálló, otthoni tanulásra is feladatot, melyből például a tanuló írásbeli beszámolót (írásbeli házimunkát) készíthet. 14. A munkafüzet feladatait ne használjuk értékelésre, de kitöltés (önálló munka) előtt ellenőrizzük, hogy tiszta-e! A helyes megoldásokat amennyiben tesztszerű feladatról van szó akár közösen is megbeszélhetjük. Ha teljes a tanácstalanság, forduljunk bizalommal a tankönyvhöz! 15. Nagy veszély az internethasználat, mert az ilyen feladatoknál elkalandoznak, mást is vizsgálgatnak, figyelmüket elvonja a sokféle lehetőség. Próbáljuk mederben tartani az ilyenfajta munkát úgy, hogy legyen világos kimenet, értékelési szempont! 16. Külön kell szólnunk a könyvtári informatika súlyáról és szerepéről. Már most leszögezhetjük, döntő jelentőségű. Sajnálatosan kevés óra jut erre a területre, de a könyvhasználattal, a példaanyagok megválasztásával igyekeztem hangsúlyozni fontosságát. A könyv és a munkafüzet is megemelt terjedelemben foglalkozik a könyvtárral, ugyanakkor a mindennapi munkában, például a könyvek gyakori használatában, hangsúlyozni lehet fontosságát. 17. A tanulók olvasási készsége állandó fejlesztésre szorul. Olvasásmegértésük az informatika szövegtartalmainak használatával, a tankönyv és a munkafüzet mind gyakoribb használatával növelhető. A TERVEZŐMUNKA SEGÍTÉSE Az iskola helyi tantervének kialakításához segítséget nyújt az Apáczai Kiadó által évfolyamokra adaptált Kerettanterv. Gondolom, minden szakos kolléga részt vesz az iskola helyi tantervének kialakításában, így Ön is. Segítségül nézzük meg, milyen konkrét szempontok vehetők itt figyelembe! 5. ÉVFOLYAM (32 ÓRA + 4 ÓRA) [amely a helyi tantervbe bármelyik tematikus egységhez az elmélyítés megvalósítására beépíthető] Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Az informatikai eszközök használata Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Órakeret 5 óra Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. Ismeretek/fejlesztési követelmények Adott informatikai környezet tudatos használata Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazási területeivel. Egyes informatikai eszközök célszerű használata, működési elveinek bemutatása. Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak megismerése. Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata. Kapcsolódási pontok Természetismeret: a számítógépek szerepe a természeti folyamatok megismerésében; számítógépes modellek alkalmazása; mérések és vezérlések számítógéppel. 5 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

6 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet bemutatása. A számítógép előtt végzett munka káros hatását csökkentő szabályok alkalmazása, egyszerű mozgásgyakorlatok végzése. Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése Az operációs rendszerek funkcióinak megismerése. Természetismeret: az egyes életszakaszokra jellemző testarányok és -méretek; az érzékszervek védelme. A környezeti állapot és az ember egészsége közötti kapcsolat. Testnevelés és sport: az irodai és a számítógép előtt végzett munkához kapcsolódó gyakorlatok. Természetismeret, matematika, idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom: a jelek világa, titkosírások. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű használata. Több felhasználós környezetben való munkavégzés (például: be- és kijelentkezés, hálózati meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. Kulcsfogalmak/ fogalmak Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, hozzáférési jog, számítógépes hálózat, adatvesztés. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 12 óra 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. A rajzeszközök megfelelő használata. Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. Ismeretek/fejlesztési követelmények Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése A rajzeszközök megfelelő használata. Képszerkesztő programok alkalmazása. Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel. Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg begépelése, javítása. A dokumentum mentése és nyomtatása segítséggel. Kapcsolódási pontok Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, szaknyelv használata, beszédkultúra, kommunikáció. Vizuális kultúra, dráma és tánc: mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata Médialejátszó alkalmazása. Animációk megtekintése, értelmezése, tervezése, készítése. Ének-zene: népdalok meghallgatása. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben. Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. Kulcsfogalmak/ fogalmak Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 6 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

7 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. Adatok csoportosítása, elemzése. Néhány közhasznú információforrás ismerete. Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Ismeretek/fejlesztési követelmények Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése Az adatrögzítési módok (például: rajz, fénykép, szöveg, videofelvétel) összevetése. Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök használata. Kapcsolódási pontok Matematika: tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, összességek összehasonlítása mennyiségi tulajdonságaik szerint; becslés; mennyiségek fogalmának alapozása; tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; tapasztalati függvények, sorozatok alkotása, értelmezése stb.; matematikai modell keresése változások leírására, rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése tevékenységgel, történés kitalálásával, szavakban megfogalmazott helyzetről, történésről készült matematikai szöveg értelmezése. Természetismeret: az anyagok és testek érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése, összehasonlítása; kísérletek végzése, a történés többszöri megfigyelése, adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása; együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak jegyzése. Néhány közhasznú információforrás használata Keresés, adatgyűjtés közhasznú információforrásokban. Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben (SDT) Adatkeresés digitális tantárgyi adatbázisokban, tudástárakban (például: Sulinet Digitális Tudásbázis). Kulcsfogalmak/ fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis. 7 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

8 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Órakeret 7 óra 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre osztása önállóan vagy tanári segítséggel. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás lépéseinek ismerete. A megoldási folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel. Ismeretek/fejlesztési követelmények Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése A problémamegoldáshoz szükséges információk gyűjtése, felhasználása. Például saját titkosírás vagy az iskola szabályrendszeréhez illeszkedő jelképrendszer készítése. Az egyes képzési területeken használt, illetve a hétköznapi életben megfigyelhető kommunikációs jelrendszerek alapjainak ismerete. Az informatikai eszközökön használt jelek, ikonok információtartalmának értelmezése, ismerete. Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése Informatikai eszközökkel megoldható problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. Folyamatábrák készítése. Kapcsolódási pontok Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, matematika, erkölcstan, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport: a tantárgyak által használt jelölésrendszerek ismerete. Természetismeret, technika, életvitel és gyakorlat: a tantárgyakban tanult tevékenységek szöveges, rajzos megfogalmazása, algoritmizálása, folyamatábrák készítése. Matematika: gondolkodás, értelmezésmodellek (pl. rajzos modellek, gráfok) megértése. Algoritmus követése, értelmezése, készítése. Alkotás és kreativitás rendszeralkotás (elemek elrendezése különféle szempontok szerint; rendszerezést segítő eszközök fadiagram, útdiagram, táblázatok használata, készítése). Megalkotott rendszer átalakítása. A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 8 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

9 Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek az ismerete: tervezés, különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása, hibalehetőségek számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés folyamata. A problémamegoldás különböző fázisaiban az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. Kulcsfogalmak/ fogalmak Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, matematika, erkölcstan, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport: a tantárgyak tananyagainak egyéni vagy csoportos feldolgozása, a produktum bemutatása multimédiás eszközökkel. Többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése. Probléma, információ, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, folyamatábra, teknőc. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek és összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusának megvalósítása Logo vagy más automata elvű fejlesztői rendszer segítségével. Egyszerű programok írása közösen. Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszerrel Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas szoftverek tanulmányozása. Problémamegoldás folyamatának értelmezése. Grafika készítése teknőccel. Kulcsfogalmak/ fogalmak Kapcsolódási pontok Matematika: modellek (pl. rajzos modellek, gráfok) értelmezése, algoritmus követése, értelmezése, készítése. Rendszeralkotás, elemek elrendezése különféle szempontok szerint; rendszerezést segítő eszközök fadiagram, útdiagram, táblázatok használata, készítése; megalkotott rendszer átalakítása. A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. Matematika: tájékozódás a síkban (alapvető fogalmak és eljárások felidézése, alkalmazása). A tájékozódást segítő viszonyszavak. Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése a megalkotásuk előtt. Szerkesztések különböző eszközökkel és eljárásokkal. Objektumok létrehozása adott feltételek szerint. Geometriai alakzatok tulajdonságai. Koordináta-rendszer, koordináták. Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, paraméter, utasítás, algoritmus. 9 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

10 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás 4. Infokommunikáció Órakeret 4 óra 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek Információforrások kiválasztása, használata. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása Ismeretek/fejlesztési követelmények Keresőkérdések megfogalmazása Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése. Kulcsfogalmak/ fogalmak Webhely, webcím, böngésző, link, keresés. Kapcsolódási pontok Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás 4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák Információforrások kiválasztása, használata. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját cím készítése. Netikett ismerete. Ismeretek/fejlesztési követelmények Az információ küldésének és fogadásának megismerése Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Felelős magatartás az online világban Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. Kulcsfogalmak/ fogalmak Kapcsolódási pontok Idegen nyelvek: levelezés külföldi diákokkal, partneriskolákkal. Levelezőrendszer, cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, netikett. 10 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

11 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 4.3. Médiainformatika Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata Weboldalak megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektronikus média, médiatár, oktatóprogram. Idegen nyelv: nyelvi oktatóprogramok használata. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom: korabeli filmek megtekintése (Magyar Nemzeti Filmarchívum), közkönyvtárak felkeresése, elektronikus könyv olvasása. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 5. Az információs társadalom Órakeret 4 óra 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése. Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. Ismeretek/fejlesztési követelmények Az informatikai biztonság kérdései Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. Az adatokat különösen a személyes információkat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. A személyes adatok védelme. Kulcsfogalmak/ fogalmak Kapcsolódási pontok Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység elvégzéséhez és eredményéhez kapcsolódó biztonságos eszközhasználat. Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes életvitel tevékenységei, eljárásai. Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 11 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

12 Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése. Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentumban. Technika, életvitel és gyakorlat: közreműködés a közösségi normák kialakításában. Fizika, kémia, biológia-egészségtan: az információ gyűjtéséhez és feldolgozáshoz szükséges kommunikációs készségek megalapozása. Magyar nyelv és irodalom: az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése A globális információs társadalom jellemzői. Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben. Kulcsfogalmak/ fogalmak Kapcsolódási pontok Biológia-egészségtan: egészséges életmód. Technika, életvitel és gyakorlat: a környezetben megismerhető munkatevékenységek. Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 12 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

13 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 6. Könyvtári informatika Órakeret 2 óra A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek ismerete. A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. Ismeretek/fejlesztési követelmények Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári abc ismeretében. Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. Könyvtári szolgáltatások A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. Információkeresés Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. Dokumentumtípusok, kézikönyvek Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos használata. Kapcsolódási pontok Matematika: ismeretek rendszerezése. Minden tantárgy keretében: ajánlott olvasmányokkal kapcsolatos feladatok. Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári óra. Magyar nyelv és irodalom: az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek elkülönítése és gyakorlása (könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, gyermeklexikon). Magyar nyelv és irodalom: írás, szövegalkotás. Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése különböző nyomtatott (lexikonok, kézikönyvek) és elektronikus forrásokból. Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés különböző információhordozók természetével, kommunikációs funkcióival és kultúrájával. A média kifejező eszközei. Az újság tartalmi és formai jellemzése, a nyomtatott és az online felületek összehasonlítása. Sajtóműfajok. A nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői. Szövegek műfaji különbségének érzékelése. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről. Helyesírási kézikönyvek. A média különféle funkcióinak felismerése. Adott szöveg fikciós vagy dokumentum-jellegének megfigyelése, felismerése. 13 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:24

14 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használata. Tanult események, jelenségek topográfiai helyének megmutatása térképen. Természetismeret: tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról információgyűjtés tanári irányítással (földrajzi helyek, térképek keresése, digitális lexikonhasználat). Térképfajták. Térkép és földgömb használata. Forráskiválasztás A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő feladatok. Matematika: ismerethordozók használata (pl. matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, képletgyűjtemények). Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás, csoportosítás, tematikus tájékozódás). Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források segítségével. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: információk gyűjtése adott témához segítséggel könyvtárban, médiatárban, múzeumokban. Vizuális kultúra: tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotásokkal kapcsolatos információk gyűjtése. Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység információforrásainak használata, az egyéni tevékenységhez, tervekhez kapcsolódó szöveges, képi, hang alapú információk célzott keresése tapasztalati, valamint nyomtatott és elektronikus forrásokban. Természetismeret: tájékozódás a környezet anyagairól. Válogatás információs anyagokban és gyűjteményeikben (könyv- és médiatár, kiállítási-múzeumi anyagok). 14 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

15 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. Kulcsfogalmak/ fogalmak Minden tantárgy, feladat esetében: a forrásfelhasználás jelölése. Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 15 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

16 A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén A tanuló Az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat; ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. A tanuló Az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban keresni. A tanuló a Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; tudjon egyszerű programot készíteni; legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. A tanuló az Infokommunikáció témakör végére legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait. A tanuló Az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. A tanuló a Könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 16 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

17 1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei Hardver- és szoftverkörnyezet. Ergonómiailag megfelelő számítógépes munkakörnyezet. A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér, monitor, lemezmeghajtók). Informatikai eszközök kezelése. Egyes informatikai eszközök működési elveinek bemutatása. Vágólap használata. A számítógépterem rendjének, a gépek baleset mentes használatának meg ismerése. A billentyűzet és az egér helyes használata. A háttértárak (lemezek) szerepének megértése. Adott informatikai eszközök kezelésének gyakorlása. A számítógép indítása u tán Jegyzettömb, Számológép stb. kezelése, hasznosítása. Ablakok kezelése, bezárás, áthelyezés, méret, kis méret. Ismerje fel egy számítógépes konfiguráció elemeit, tudja azokat használni! Tudjon információt bevinni egér és/vagy billentyűzet segítségével! Tudja kezelni a kapott információkat a monitoron és a nyomtatón! Ismerje fel, hogy a fu tó prog ramok és a lét rehozandó dokumentumok álta lában a merevlemezen helyezkednek el! Tudjon egyszerű szöveget, számítási feladatokat megoldani az operációs rendszer segédprogramjaival, ismerje meg a Vágólap használatát! 2. INFORMATIKAALKALMAZÓI ISMERETEK Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei Rajzolás és szerkesztés számítógéppel. Szövegszerkesztés számítógéppel. Szöveg és rajz együttes használata. Korábban megismert rasztergrafikus (pixelgrafikus) program használata vagy hasonló megismerése (pl.: PAINT). Vektorgrafikus rajzolóprogram megismerése (Word rajzolás eszköztára). Alakzatok használata. Beépített alakzatok: vonal, nyíl, téglalap, ellipszis használata. Szabályos síkmértani alakzatok rajzolása (SHIFT billentyű). Jegyzettömb és mobil szer kesztési felület használata (WYSIWYG). Rajz készítése a Wordeszköztárral. Minta és egyéni elképzelés alapján grafikus alakzat megjelenítése. Önálló tervezés alapján grafikai alkotás létrehozása. Szöveg bevitele, javítás, ke resés, csere, vágólap használata. Sajátos, a témához illő rajz készítése, formázása. Tudjon megkülönböztetni geometriailag szabályos és nem szabályos alakzatokat! Legyen képes e zeket megrajzolni rajzolás eszköztárral vagy pixelgrafikus programmal! Tudja a különböző alakzatokat szerkeszteni! Tudjon egyszerű szöveget számítógépes környezetben megírni, a hibákat ja ví tani, illetve a betűformákat beállítani! Tudjon rajzot készíteni és beilleszteni szövegkörnyezetbe! 17 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

18 3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei Interaktív program(nyelv) (pl.: LOGO) használata egyszerű feladatok modellezésére. Grafikus alakzatok készítésének vezérlése programnyelv segítségével. Nyitott és zárt alakzatok, zárt alakzat kifestése. Alakzatok vizsgálata. Sík-, és térbeli alakzatok elemzése után az algoritmus és a leírásához szükséges adatok értelmezése, adaptálása az adott programnyelvre. Az első lépéseknél domináljon a tanári irányítás, majd a szükséges elemek megismerése után önálló feladat-, illetve problémamegoldás szükséges! Tudjon egyszerű (pl.: rajzi) feladatokat értelmezni, elemezni és adaptálni adott programozási nyelvre! Tudjon elemi problémákat (pl.: nyitott/zárt alakzat) megoldani az adott programozási nyelven! 4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei Hálózati alapismeretek. Jelszó, kulcs. A hálózatba lépés etikája; viselkedés a kommunikációban. Letöltés az internetről. Belépés a hálózatba. Azonosító, jelszó ismerete, jelentősége. Párbeszédes program kipróbálása. A névtelenség etikájának viselése. Képek, szövegek letöltése az internetről. Barangolás az interneten. A hálózatba lépés momentumainak ismertetése. Egy csevegőprogram bemutatása. Jártasság szerzése a csevegőprogram használatában. Ismerje az iskola hálózati adatainak használatát! Legyen erről átvihető tudása! Tudjon használni párbeszédes programot; ismerje annak etikai szabályait! Legyen képes letölteni képet, szöveget (zenét) stb. információk megjelenítésére! 5. MÉDIAINFORMATIKA A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei CD, DVD olvasása, kezelése. Zene és videó lejátszása. Oktatási, nevelési célú CD-k és DVD-k olvasása, katalógusaiknak kezelése, tartalmak letöltése (pl.: szövegfájlba). Vegyen kézbe CD- és DVD-formátumú oktatási és szórakoztató kiadványokat! Tudjon ezekből információkat gyűjteni, azokat letölteni, pl.: szövegfájlba! Ismerje a multimédiás anyagok használatát: betöltés, katalógus, tartalomkiválasztás, letöltés! Tudjon lejátszani zenei és video-, (DVD-)felvételeket, tanári felügyelettel és önállóan! 18 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

19 A Mire használhatjuk a számítógépet?, Hogyan kezelhetjük adatainkat?, továbbá a Mi az algoritmus? című részterületek mérése a munkafüzet aktuális feladataival is történhet, rövid, 5-10 perces időtartamú visszakérdezéssel. Ugyanakkor elképzelhető hasonló feladatok szaktanári generálása is. 6. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei Dobozos CD-ROM megtekintése, feliratok kezelé se. A program mint szellemi termék. A szellemi termék védelme. Hologram, feliratok. Szellemi termék. Mit kell megfigyelni egy dobozos szoftveren? Kísérje figyelemmel egy a dott szellemi termék hasznosításának útját! Tanulmányozza egy CDformátumú termék hologramját, licencszerződését! CD-n kapott jogtiszta és korlátos programok közötti különbségtétel. A kiválasztás képessége. Ismerje fel a hologramot és a licencszerződést! 7. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tud jon információkat keres ni az életkorának megfelelő anyagokból! Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket! Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni! Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait megnevezni! A könyvtár terei, szolgáltatásai. A könyvkölcsönzés módja. Olvasási szokások alakítása a könyvtárban. Gyermeklexikon használata. Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: leporellók, képeskönyvek, mesekönyvek. A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok tanulása. Legyen képes gyermekkönyvek és folyóiratok szerkezetében eligazodni, a ki választott szövegrészek tartalmáról beszámolni! Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait! Az összes tanuló minden munkáját ellenőrizzük és értékeljük! Szóban nem verbális módszerekkel, vagy érdemjeggyel! Az értékelésben törekedjünk objektivitásra (pl.: pontozás, táblára felírt értékrend)! Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani, amit tervezett, készít vagy gondolt). Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát! Szövegszerkesztés, rajz, minta, leírás alapján. Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. Tanulással kapcsolatos, hálózatról vagy CD-ről letöltött gyűjtőmunka közszemlére bocsátása, kiállítása. Szabadpolcos kiválasztás figyelembevétele adott téma keresése kapcsán. Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). Feleletválasztos kérdőív összeállítása és kitöltése. Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: szövegfájlok). 19 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

20 HALADÁSI ÜTEMTERV (SEGÉDLET A TANMENET KÉSZÍTÉSÉHEZ) Témakör Óraszám Év eleji tudnivalók 2 óra Mire használjuk a számítógépet? Az informatikai eszközök használata 1 óra Tananyag A számítógép helyes használata. Munkarend. Amit az informatikáról tudni lehet. Számítógép a tervezésben, gyártásban, tanulásban, szórakoztatóiparban stb. A számítógép és kapcsolódó részei. Az operációs rendszer. Tevékenység Felhasznált eszközök Beszélgetés, bemutatás. A tankönyv oldalának olvasása, lényeges részek közös kiemelése. Feladatgyűjtemény 4. oldal ismétlő kérdéseinek megválaszolása, önálló munkával (15 ). Munkafüzet 5 6. oldal 1 6. feladatainak megoldása. Mf.: 5 7. oldal/1 9. feladatai. Tankönyv oldal tanulmányozása. Beszélgetés, valóságos eszköz (eltávolított burkolatú asztali számítógép) megtekintése. 1 óra A billentyűzet és az egér. A merevlemez. 2 óra Az operációs rendszer segédprogramjai: Jegyzettömb, Számológép, WordPad. Ablakkezelés. Nyomtatás, mentés. Munkafüzet 6 7. oldal 7 9. feladatainak megoldása, ellenőrzése. Tankönyv 12. és oldal olvasása, tanulmányozása. Valóságos tárgy (szétszedett vincsesz ter, egér, esetleg billentyű) bemutatása. Munkafüzet 10. és feladatok önálló megoldása. Jegyzettömb ablak konkrét vizsgálata a tankönyv 15. oldalának ábrája alapján; műveletek közös elvégzése: átméretezés, kis méret, bezárás stb. Tankönyv 17. és oldala. Normál és Tudományos nézet megkülönböztetése a Számológépen. Számolási műveletek végrehajtása először a tankönyv példája alapján. Munkafüzet feladatai. Munkafüzet 10/ feladatok. 1 óra Összefoglalás, ellenőrzés. Feladatsort az alábbiakban (1. számú melléklet) közlünk. 20 Informatika 5.oszt_kk_raster.indd :49:25

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra)

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) HELYI TANTERV Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) Az ajánlott óraszám 32 tanítási hétre van lebontva. Adaptálva a Mozaik kiadótól. Tartalomjegyzék Írásbeli és szóbeli beszámoltatás témakörei

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk AP 070632 ISBN 978-963-465-390-5 Fülöp Péter, 2011 1. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára 9. Ny 9. 10. heti óraszám 3,5 1 1 éves óraszám 126 36 36 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM Kerettantervi megfelelés Helyi tanterv Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1 4. alapján készült Célok és feladatok A digitális

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Informatika tantárgy helyi kerettanterve (informatika real osztály) (9-12. évfolyam) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom

Részletesebben

Informatika. 5-8. osztály

Informatika. 5-8. osztály Informatika 5-8. osztály INFORMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM 1. Informatikai feladatokhoz kapcsolódó kulcskompetenciák fejlesztése Fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák Fejlesztési területek 1. Az informatikai

Részletesebben