Letenye Város Önkormányzata Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája es időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Letenye Város Önkormányzata Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája 2011-2017-es időszakra"

Átírás

1 Letenye Város Önkormányzata Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája es időszakra Készítette: Farkas Szilárd e-közigazgatási szakmérnök önkormányzati képviselő 2011.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. FEJEZET... LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INFORMATIKAI HELYZETELEMZÉSE ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI ES IDŐSZAKRA A meglévő informatikai állapot bemutatása Letenye Város honlapja A Polgármesteri Hivatal informatikai eszközparkja Informatikai és számítógépes hálózat Adatvédelem, mentési rendszer és vírusvédelem Alkalmazások, szoftverek az osztályokon Alapvető stratégiai célkitűzések Kritikus és kulcs sikertényezők SWOT-analízis Problémafa szerkezete Stratégiai célkitűzések A papírmentes testületi munka víziója Az e-közigazgatásra való áttérés Az áttérést irányító személy illetve munkacsoport Az e-közigazgatásra való áttérés munkáinak megszervezése II. FEJEZET... ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA INFORMATIKAI HELYZETELEMZÉSE ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI Bevezetés Az oktatás informatikai jövőképe A stratégiai fejlesztés célterületei, tevékenységek, indikátor elemek Informatikai helyzetelemzés SWOT elemzés Problémafa a SWOT analízis alapján SWOT és problémaelemzés felhasználásával az IKT stratégia kialakításához szükséges célrendszer megfogalmazása Várható eredmények, jövőkép megfogalmazás

3 III. FEJEZET... LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TOVÁBBI INTÉZMÉNYEINEK INFORMATIKAI HELYZETELEMZÉSE ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSE Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága Városi Óvoda IV. FEJEZET... A STRATÉGIAI DOKUMENTUM ÖSSZEFOGLALÁSA FELHASZNÁLT (SZAK)IRODALOM

4 Ábrajegyzék 1. ábra: Magyar Információs Társadalom Stratégia elemei ábra: Szerver és munkaállomások ábra: Problémafa szerkezete a hivatal esetében ábra: Problémafa a SWOT elemzés alapján

5 Táblázatjegyzék 1. táblázat: Letenye Város Polgármesteri Hivatala IKT eszközparkja táblázat: Szoftverek az általános iskolában táblázat: Számítástechnikai ismeret megoszlása az általános iskolában táblázat: IKT stratégia célrendszer megfogalmazása

6 Bevezetés Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával kijelölte azt az irányt, amely felé a jövőben haladni kíván. Az európai fejlődési folyamat egyértelműen a tudásalapú (új) gazdaság és az információs társadalom irányába halad. A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) az ország felzárkózása kulcsának az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának kiterjesztését tekinti. Az információs és kommunikációs technológiák felhasználása meghatározó jelentőségű a folyamatok korszerűsítésében és a szolgáltatások modernizálásában. A folyamatok korszerűsítése jelenti a folyamatok belső működésének, back office-ének korszerűsítését, míg a szolgáltatások modernizálása ezen folyamatok funkcióinak, front office-ének tökéletesítését fedi le. Az információs társadalom megvalósulása érdekében az információ be kell épüljön az egyének, szervezetek és intézmények mindennapjaiba, és a társadalmi kommunikáció nagy része digitális csatornákon kell zajlódjon. Az információ mind szélesebb körű és könnyű elérése, fokozott termelése és átalakítása segíti a társadalom megújulását, mobilizációját, utat nyit az egyéni kezdeményezőkészségnek, továbbá globálissá teszi az emberi tudás megszerzését és megosztását, és soha nem látott mértékben megsokszorozza azt. Az e-közigazgatás a helyi és térségi szintű szolgáltató közigazgatás elektronikus formája. Négy oldal, a társadalom (állampolgárok, társadalmi és gazdasági szervezetek), az állam (nemzeti, regionális, kistérségi igazgatási szinteken szerveződő), az önkormányzat(ok), a tudásközpont(ok) (az adatvagyon kezelői) elektronikus kapuinak (portálok) összenyitásával (e-gyűjtőportál(ok) megvalósuló új tartalmú kommunikációja, és új típusú partneri együttműködése. Az együttműködés alapja és hordozója az info-kommunikációs infrastruktúra, amely lehetővé teszi a hatékony információáramlást és kezelést (nyitott és zárt adatbázisok létrehozása és frissítése, adatok újrahasznosítása, papírmentes elektronikus ügyvitel, interaktivitás), - 6 -

7 ugyanakkor megteremti az igazgatási folyamatok átláthatóságának (transzparencia) és a közszféra nyilvánosságának demokratikus feltételrendszerét. Döntéshozatali oldalon közvetlen és direkt kapcsolatot teremt a társadalom és az önkormányzás, valamint a kormányzás viszonyrendszerében (lehetőséget nyit a közvetett képviseleti demokrácia részvételi demokrácia felé való elmozdulásban e- demokrácia). Végrehajtói oldalon magába foglalja a döntést hozó (döntés előkészítés, döntéshozatal) és a végrehajtó hatalom működésének és működtetésének modernizálását - a hierarchikus kapcsolatrendszer helyébe a hálózottságra épülő horizontális viszonyrendszeren alapuló együttműködést állítja -, míg a társadalom és a gazdaság szereplőivel való közvetlen és interaktív kapcsolatteremtéssel partneri viszonnyá alakítja a korábbi alattvaló állampolgár és a hatóság tekintélyelven alapuló rendszerét. Ezzel megteremtődik a szolgáltatások és kommunikáció formájában megnyilvánuló új típusú horizontális viszonyrendszer feltételrendszere az állampolgár és a végrehajtó hatalom között. Letenye Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája (továbbiakban stratégia) fejezetekre bontja a kidolgozást. Az I. fejezet a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban hivatal) informatikai helyzetelemzését és stratégiai jövőképét, célkitűzéseit mutatja be, valamint forgatókönyv-szerűen tárgyalja a stratégiai dokumentum lényegi elemeit. A II. fejezet az Andrássy Gyula Általános Iskola informatikai helyzetelemzését és stratégiai jövőképét tárgyalja. A III. fejezet Letenye Város Önkormányzata további intézményeinek informatikai elképzeléseit taglalja. Az IV. fejezet a stratégiai dokumentum összefoglalását tartalmazza

8 Vezetői összefoglaló Információs korban és társadalomban élünk, ahol életvilágunkat egyre inkább átszövik az információs és kommunikációs technológiára (IKT) épülő rendszerek, melyek működési mechanizmusaikból, testreszabhatóságaikból fakadó nyitottságuk, rugalmasságuk, valamint használatuk térbeli és időbeli korlátozás nélkülisége révén változásra, alkalmazkodásra kényszerítő körülményként hat ránk. Az információs társadalom fogalmát megvizsgálva magyar oldalról a Magyar Információs Társadalom 2006 os éves jelentése szerint: Az információs társadalom messze több, mint az informatika vagy az elektronikus szolgáltatások köre. A társadalom, a gazdaság, és a hétköznapi élet olyan nagyléptékű átalakulása, amely a foglalkoztatásban, a termelésben és a fogyasztásban az információs és tudástermékeket, a kulturális javakat, az oktatás és a tudomány teljesítményét értékeli fel és teszi ezeket a versenyképesség zálogává. Magyarországon 2003 ban az akkori Informatikai és Hírközlési Minisztérium elkészítette a Magyar Információs Társadalom Stratégiát (MITS). A 11/2003. (XII. 12.) kormányhatározat 1. számú mellékletként közzétett Magyar Információs Társadalom Stratégia átfogó jelleggel, a MITS részeként és külön is szereplő ekormányzat Stratégia és Programterv pedig a maga területén elengedhetetlen egzaktsággal határozza meg a stratégiai kérdéseket. A stratégia egy hosszas egyeztető folyamat eredményeképpen született meg. Feladata, hogy azokat a teendőket fogalmazza meg víziók, tervek és akciók szintjén, amelyek azt szolgálják, hogy Magyarország új fejlődési és modernizációs útra léphessen. A Magyar Információs Társadalom Stratégia meghatározza azokat a feladatokat, amelyek végrehajtásával a stratégia sikeresen megvalósítható. A teljesítésben egyaránt szerepet kell vállalnia a piaci szektornak, a civil és az állami szférának, elengedhetetlen továbbá a szakmai, tudományos élet szereplőinek aktív részvétele

9 1. ábra: Magyar Információs Társadalom Stratégia elemei Az információs társadalomba történő átmenet változásait elemezve a MITS modellje a korszerűsítés két alappillérét határozta meg: a folyamatok modernizálása (a folyamatok belső működésének fejlesztése back office ), a szolgáltatások modernizálása (a folyamatok a felhasználók széles köre számára elérhető funkcióinak tökéletesítése front office ). A MITS végrehajtásának programterve ( ) jól tükrözte, hogy a stratégia célkitűzéseit a főirányokba besorolható, különböző szintű programokon keresztül kívánták megvalósítani (kiemelt központi program KKP, ágazati kiemelt program ÁKP, ágazati program ÁP). A megvalósítás során szükségessé váló koordináció felügyeletét az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság (ITKTB) látta el a Stratégiai Tervezési Albizottságán (SETA) keresztül. A hazai digitális esélyegyenlőség helyzetét vizsgálva az 1126/2003. (XII. 12.) kormányhatározat 1. számú mellékletében közzétett Magyar Információs Társadalom Stratégiát kell alapdokumentumnak tekinteni, amely Magyarország gazdaságának és társadalmának az európai fejlődéshez történő felzárkóztatási terve

10 A MITS esélyegyenlőségi stratégiája a horizontális elv érvényesítése mellett a pozitív diszkrimináció elvére épít. Az esélyegyenlőségi főirány központi programja a társadalmi esélyegyenlőséget biztosító Társadalmi integráció/ebefogadás, melynek célcsoportjai elsősorban az idősek, a fogyatékos személyek, a romák, a digitális megosztottság szempontjából hátrányos helyzetben lévők, színterei pedig az e- Magyarország Pontok (hivatalok, könyvtárak, stb.), ahol nemcsak az info kommunikációs technológia eszközhasználati igényeik elégíthetőek ki, hanem a célcsoportot és az információs technológiát egyaránt jól ismerő képzett segítők, etanácsadók (Információs Társadalmi Tanácsadók) is elérhetőek legyenek. A tudásalapú gazdaság és az információs társadalom kínálta előnyök kihasználása jelentős változásokat igényel az emberek, a vállalkozások, az állami szervezetek és a társadalom szintjén. Az információs társadalom kiépítésének alapja az információs és kommunikációs technológia széles körű alkalmazása. Az információs társadalomba történő átmenet változásait elemezve ez a stratégia a gazdaság és a társadalom korszerűsítésének két alapvető pillérét a folyamatok korszerűsítésében és a szolgáltatások modernizálásában jelöli meg. Erre a két pillérre támaszkodva lehetséges a tudásalapú gazdaság és az információs társadalom létrehozása. A folyamatok korszerűsítése elsősorban a gazdaság és a közszféra belső működésének átalakítását jelenti, a végrehajtó, majd pedig a tervező, ellenőrző és irányító tevékenységek modernizálását értjük. A szolgáltatások modernizálásának lehetőségét az info kommunikációs technológia korszerű, on line szolgáltatások formájában kínálja. Az önkormányzatoknál egyre fokozottabban jelentkezik az információszolgáltatási kényszer, amely kettős, belső és külső irányú. Befelé történő információszolgáltatáson egyrészt a helyi nyilvántartások kezelését értjük, másrészt azokét, amelyeket a hivatal valamely felettes szerv részére készít és továbbít rendszeresen. A növekvő igények teljesítését nehezíti az, hogy nem fogja össze egységes információs rendszer, esetleg integrált információs rendszer, a különböző nyilvántartásokat, ráadásul gyakorlatban találkozni párhuzamos folyamatokkal, így a papír alapú és elektronikus nyilvántartásokkal is

11 Az elektronikus közigazgatási és informatikai stratégiát jogszabály nem írja elő, de manapság már nélkülözhetetlen egy jól működő önkormányzat és hivatala szempontjából. A megnövekedett önkormányzati feladatok, az okmányirodák megjelenése, komplex rendszerek fejlesztésére felmerülő igények, a választások mind-mind jelzik a felkészült szakemberek szükségességét, továbbá ma már egyértelműen kijelenthetjük, hogy az önkormányzat működésének egyik fontos kulcs-tényezője az informatika és a digitális írástudás szükséges, de nem elégséges feltétele. A települési önkormányzat, az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény értelmében a helyi közösség önigazgatásán alapul. A lakosság az önkormányzat irányításában való közvetlen részvételt elsősorban az országos választások és helyi népszavazások alkalmával gyakorolhatja. Fontos, hogy az önkormányzat működését a nagyfokú átláthatóság és lakossági megnyilvánulási lehetőség kell, hogy jellemezze. A gyakorlás egyik alapvető feltétele a hatékony információ-áralmás. Fontos, hogy a lakosság naprakészen informált legyen az önkormányzat döntéseiről, gazdálkodásáról, eseményeiről, rendeleteiről és biztosítani kell számukra az azonnali, hatékony visszajelzési lehetőségeket, így egyenrangú, alapvetően demokratikus jellegű kapcsolat jellemezheti az önkormányzat és az állampolgár viszonyt, ahol a hangsúly a hatékony információ-áramláson van. Így a polgármesteri hivatalra, a képviselőkre és bizonyos vonatkozásaiban a helyi lakosságra kiterjedő munkában jelentős és nagyfokú előrelépést jelenthet egy informatikai rendszer. Jó megoldásként egy web-alapú (workflow) rendszer kiépítése válik szükségessé, amely kezeli a testületi és a bizottsági ülésekre készülő előterjesztések megalkotási és jóváhagyási folyamatát, azok eljutását a képviselőkhöz, támogatja a képviselők munkáját és a testületi, bizottsági ülések levezetését, kezeli a határozatokat és közvetíti azok végrehajtását kiegészítve azzal, hogy a lakosság az interneten keresztül hozzáférjen a határozatokhoz, fontosabb anyagokhoz, az ülések hang- és képanyagaihoz. Az évek tapasztalata során a legjelentősebb, legfőbb problémák a lakosság, ügyfelek, állampolgárok részére történő információszolgáltatásnál merülnek fel, hiszen a lakosság ma már egyre inkább ugyanazt a szolgáltatási színvonalat várja el egy hivataltól, mint egy gazdasági alapokon működő vállalattól. A technológiai

12 fejlődés gyors ütemének következtében az információs rendszerek egyre inkább elektronikus alapúak, ez a kor követelményeinek való megfelelés miatt is kiemelkedően szükséges. Indokolják az elektronikus alapú rendszerek bevezetését az Európai Unió ilyen tárgyú direktívái, ajánlásai. Az ilyen rendszerek bevezetése egyértelműen megköveteli a szervezet egyes elemeinek és a tevékenység ellátásához szükséges munkafolyamatok átszervezését, újraszervezését és racionalizálását. A változásokat érdemes először ott kezdeni, ahol az igények a leggyakrabban és legerősebben jelentkeznek, ez egy önkormányzatnál értelemszerűen az ügyféllel legtöbbször kapcsolatba kerülő területek. A racionalizálás és az elektronizálás legszélesebb perspektíváját a hatósági ügyintézés kínálja, amely változások szükségszerűen elvezetnek az ügyvitelnek és az információ-ellátásnak az egész szervezetre kiterjedő, hatékony, ügyfélközpontú és professzionális megszervezéséhez. Azonban a feladatok megfogalmazásánál figyelembe kell venni az Európai Unió (Common List of Basic Public Services) elvárásait, a MITS Elektronikus Önkormányzati részstratégiáját, a Digitális Magyarország Program és Intézkedési Tervet, valamint az önkormányzat anyagi tehervállalási lehetőségét az esetleges pályázati lehetőségekkel

13 I. fejezet Letenye Város Polgármesteri Hivatala informatikai helyzetelemzése és stratégiai célkitűzései es időszakra 1. A meglévő informatikai állapot bemutatása Az önkormányzati informatikát ma már a települési infrastruktúra részeként, közműnek indokolt tekinteni és kezelni, amely nélkül a nagyobb településeken már egyáltalán nem végezhetők el a közigazgatási feladatok. Ismeretes, hogy az önkormányzat szűkös költségvetési és létszám korlátok között tervezi, fejleszti és működteti a Hivatal informatikai infrastruktúráját, amely nem csak a számítógépes hálózatot és ügyviteli szoftvereket jelenti. Az internet alapú on-line, digitális ügyintézéshez az úgynevezett szolgáltató önkormányzat külső (front office)- és belső (back office) funkcióihoz szükséges háttér még nem teljes mértékben valósult meg és változtatások nélkül nem is leszünk rá képesek Letenye Város honlapja Megvalósult évekkel ezelőtt, az akkor korszerűnek mondható városi honlap, amely alapvető információkat közölt a lakossággal, aktualizálása, frissítése alkalomszerűen történt ben a kisvárosi honlap (www.letenye.hu) az alapvető információkon kívül már letölthető űrlapokat, nyomtatványokat, hivatali telefonkönyvet, a digitális ügyintézés lehetőségének csíráinak megjelenését tartalmazza, azonban ez szükséges, de nem elégséges feltétel. Az 1044/2005. (V. 11.) Kormányhatározatban foglaltak szerint a városi honlap elektronikus szolgáltatási szintje 1 eléri a 2-es fokozatot, amely azt jelenti, hogy egyirányú interakció megy 1 Az 1044/2055. (V. 11.) Kormányhatározatban foglaltak szerint 4 elektronikus szolgáltatási szint került megállapításra. Az 1. elektronikus szolgáltatási szint információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról. A 2. elektronikus szolgáltatási szint egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése, azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés nélküli kitöltése, amely esetben a dokumentum benyújtása hagyományos, legtöbb esetben papír alapon történik. A 3. elektronikus szolgáltatási szint kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amelyet a 2. szinten túl az jellemez, hogy az ügy indításához személyes megjelenésre nincs szükség, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés közlése, valamint a díj- vagy illetékfizetés hagyományos úton történik. A 4. elektronikus szolgáltatási szint teljes on-line

14 végbe, vagyis egy olyan szolgáltatási szint, amely az információs, tájékoztató szolgáltatástól elrugaszkodik és az adott ügy ügyintézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltését és a dokumentum hagyományos (papír alapon) úton (postai vagy személyes) történő benyújtását jelenti. Meglévő elemzések mutatják, hogy a városi honlap tárhelye meglehetősen kevés, a közeljövőben bővíteni szükséges a HTML 2 futtatási lehetőség mellett a portálok, php alapú alkalmazásokat is. Alapvető cél az is, hogy az ügy indításához személyes megjelenés elhanyagolható és az ügy közigazgatási döntésének közlése, valamint az ügyhöz kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés és elektronikus úton történne. Ebben az esetben már a 4. elektronikus szolgáltatási szintről beszélnék. A kormányzati portál az ügyfélkapu segítségével igénybe vehető ügyintézéseket a 3. elektronikus szolgáltatási szinten támogatja, amely azt jelenti, hogy az ügy indítása elektronikus, a kormányzati gerinchálózaton egyszeri személyes azonosítással történik, azonban az ügyhöz kapcsolódó döntés, illeték- és díjfizetés hagyományos úton megy végbe A Polgármesteri Hivatal informatikai eszközparkja A felhasználói munkaállomások, személyi számítógépek felújítására az elmúlt években nem volt lehetőségünk a megfelelő pályázatok hiánya miatt. Szűk pénzügyi lehetőségeink miatt csak a legszükségesebb fejlesztéseket és karbantartási célú felújításokat tudtuk elvégezni. Azonban a valós igényeknek megfelelő számítógépes parkja felújítását tekintve a jövőben el kell érni azt, hogy legkésőbb háromévenként minden munkahelyen új korszerű eszközöket tudjunk elhelyezni annak érdekében, hogy meg lehessen felelni a jelen informatikai stratégia célkitűzéseinek. E a gyakorlatban azt jelentené, hogy a számítógépes és berendezéseik amortizációját figyelembe véve 4-5 évenként le kell cserélni az elavult eszközöket. Azonban ez a gyakorlatban szinte lehetetlen. A Polgármesteri Hivatal eszközparkjában jócskán tranzakciót biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó döntés is elektronikus úton kerül közlésre, iletve a kapcsolódó díj- vagy illetékfizetés elektronikus úton is intézhető. Egyes szakirodalmak említenek 5. szintet is, amely a 4. szintre épül, kiegészül személyre szabott, proaktív, automatizált szolgáltatásokkal (targetizáció). 2 A HTML rövidítés jelentése: Hyper Text Macro Language, vagyis ha magyarra fordítjuk, akkor valahogy így hangzana: Adatkapcsolatokra épülő nyelv

15 találhatók olyan számítógépes munkaállomások, melynek életkora meghaladja a 4 évet. A következő összefoglaló táblázat bemutatja az eszközpark februári hardver 3 és szoftver 4 jellemzőit. A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a számítógépes munkaállomások többsége elavult, nem felel meg a mai kor korszerű technológiájának, ezen számítógépeken végzett munka hatékonysága és gyorsasága akadályokba ütközik. Legtöbb problémát a memória és a processzor mérete okozza. Ezen amortizálódott számítógépek hardver eszközökkel történő bővítése nem javallott. A számítógépes munkaállomások számítógépes hálózatot alkotnak, azonban a rajtuk futtatott szoftverek elszigetelten, szigetszerű megjelenéssel működnek. A Polgármesteri Hivatal egyes osztályain korszerűtlen szakági-, specifikusan szakmaiszoftverek működnek, kimeneti adatait egy, másik osztályon működő számítógépen futtatott szoftver nem képes értelmezni, így egy-egy statisztikai dokumentum, jelentés összeállítása az integráltság miatt időigényessé válik, a hibalehetőség növekszik. Az operációs rendszereket megvizsgálva látható, hogy a legtöbb munkaállomáson Windows XP operációs rendszer fut. Tudni kell, hogy ezen rendszerek szoftver támogatása várhatóan a közeljövőben megszűnik, támogatás hiányában a rendszerek magukra maradnak, frissítési lehetőségük megszűnik. Az operációs rendszerek közül megfontolandó a nyílt forráskódú operációs rendszerek használata (Linux, OpenOffice) ingyenes, így költséget lehet megtakarítani a szoftver-rendszerek beszerzése esetében. 3 A hardver (hardware) eredeti angol jelentése kemény áru (vas-áru). Lényegében ez a számítógépet alkotó, kézzel fogható eszközök összefoglaló neve, a számítógép elektronikus áramköreit, mechanikus berendezéseit, kábeleit, csatlakozásait és perifériáit nevezzük így. 4 Számítógépet működtető utasítási rendszer, gépparancs, művelet-irányító, művelet-vezérlő program

16 A Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának listája Számítógép HDD RAM CD/DVD Printer Operációs rendszer UPS Igazgatási osztály 1. Szerver Intel Pentium 4 2,33GHz 160GB 4GB DVD MS WIN 2003 Server SMART-UPS Intel Cel-A 433MHz 10GB 32MB 48x MS WIN98 SE 3. Intel Celeron 2400MHz 80GB 512MB DVDRW HP DeskJet 5150 MS WIN XP Prof. SP3 4. Intel Celeron 1,66GHz 300GB 1GB DVDRW HP LaserJet P1005 MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Celeron 2800MHz 80GB 512MB DVDRW MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Pentium 4 2,8GHz 40GB 2GB CD-ROM HP LaserJet 6L MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Celeron 2800MHz 80GB 512MB DVDRW Canon BJC-250 MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Pentium DualCore T440 2,2 GHz 320GB 2GB DVDRW HP LaserJet 1020 MS WIN 7 Home Premium BACK-UPS Intel Pentium 4 2,8GHz 40GB 256MB CD-ROM MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS 500 Műszaki osztály 10. Intel Cel4-A 2080MHz 40GB 256MB CDRW Toshiba e-studio 166 MS WIN XP Prof. SP2 11. ITR gép Intel Cel 667MHz 9GB 32MB 52x HP DesignJet 220 MS WIN 98 SE 12. Intel Cel4-A 2800MHz 40GB 256MB CDRW XEROX DocuPrint 8ex MS WIN XP Prof. SP2 13. Intel Pentium 4 2,8GHz 40GB 256MB CD-ROM MS WIN XP Home 14. Intel Celeron 2800MHz 80GB 512MB DVDRW MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Cel4-A 2800MHz 40GB 2GB CDRW MS WIN XP Prof. SP2 16. Intel Pentium 4 3GHz 80GB 256MB DVDRW HP DeskJet 5150 MS WIN XP Prof. SP2 Pénzügyi osztály 17. Intel Celeron 2800MHz 80GB 512MB DVDRW HP LaserJet 1100 MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Celeron 1,8 GHz 160GB 1GB DVDRW EPSON FX 1050 MS WIN XP Prof. SP3 19. Intel Cel4-A 2800MHz 40GB 2GB CDRW Canon BJC-250 MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Pentium 4 2,8GHz 40GB 2GB CD-ROM MS WIN XP Prof. SP2 21. Intel Cel4-A 2000MHz 20GB 128MB 52x EPSON FX 1050 MS WIN XP Prof. SP2 STANDBY UPS 22. Intel Cel-A 433MHz 10GB 64MB 40x EPSON FX 1170 MS WIN 98 SE 23. Mobile AMD Athlon XP 1457MHz 20GB 256MB DVD 8x MS WIN XP Prof. 24. Intel Celeron 1,7 GHz 40GB 512MB CD-ROM HP LaserJet 1100 MS WIN XP Prof. SP2 STANDBY UPS

17 Gyermekvédelmi és Szociális osztály 25. Intel Celeron 700MHz 40GB 256MB CDRW Toshiba e-studio 161 MS WIN XP Prof. SP2 26. Intel Cel4E 2400MHz 40GB 96MB DVD MS WIN XP Prof. SP2 AMCOM 600 VA 27. Intel Celeron 2000 MHz 40GB 256MB 52x Toshiba e-studio 120 MS WIN XP Home 28. Intel Celeron 2000 MHz 40GB 256MB 52x MS WIN XP Prof. SP2 BACK-UPS Intel Celeron 1100MHz 30GB 256MB CD-ROM MS WIN XP Prof. SP3 30. Intel Pentium 4 2,8GHz 40GB 256MB CD-ROM MS WIN XP Prof. SP2 31. Intel Celeron 1,7 GHz 40GB 128MB CD-ROM HP LaserJet 1000 MS WIN XP Prof. SP3 BACK-UPS táblázat: Letenye Város Polgármesteri Hivatala IKT eszközparkja

18 1.3. Informatikai és számítógépes hálózat A Polgármesteri Hivatal informatikai hálózata UTP 5 technológiával épült ki, ezen hálózat a mai napig alapul szolgál a további fejlesztésekhez. Nagy sebességű gerinchálózatot nem sikerült az utóbbi években kiépíteni. Az irodák többségében kiépítésre került az UTP végpont, melyen keresztül csatlakoztathatók a munkaállomások. A hivatal internet-sávszélessége meglehetősen kevés, egyszerre egy időben az internet alapú ügyintézés megvalósítása csak korlátokkal lehetséges. A szerver állomás a munkaállomásokhoz hasonlóan jelentősen amortizálódott, cseréje szükségessé válhat a további meghibásodások és szerver problémák elkerülése végett. A számítógépes hálózat csillag topológiát 6 követi, amelynél a szerver és munkaállomások egy közös pontra csatlakoznak. A hálózat előnyeit kihasználva a dolgozóknak lehetőségük van a hálózatba kötött számítógépek erőforrásainak igénybe vételére a következők szerint: Osztott háttértár használat: a szerver merevlemezének megosztásával a munkaállomásokon dolgozó felhasználók a megosztott háttértáron tárolják adataikat. Minden osztálynak van egy mappája, azon belül név szerint minden dolgozónak. A felhasználóknak osztályon belül minden mappához van hozzáférési jogosultsága. Közös nyomtató használat: nem szükséges minden munkaállomás mellé nyomtató, elegendő irodánként egy nagyobb teljesítményű, melyre az irodában lévő összes munkaállomásról lehet nyomtatni. Ezzel költségmegtakarítást lehet elérni. Internet megosztás: a hálózatba épített router (forgalomirányító) megfelelő konfigurálásával elegendő egy internet hozzáférés, melynek segítségével minden munkaállomáson elérhetővé válik a világháló. 5 Az Unshielded Twisted Pair (UTP) egy árnyékolatlan, csavart érpáras hálózati kábeltípus a számítástechnikában. 6 A csillag topológia csökkenti a hálózati meghibásodás esélyét azzal, hogy minden csomópont kapcsolatban áll a központi csomóponttal. Ha alkalmazzuk ezt a megoldást egy busz hálózatra, akkor ez a központi hub minden kapott üzenetet szétküld minden csomópont számára, ami azt jelenti, hogy két perifériális csomópont mindig a központi csomóponton keresztül tud kommunikálni. A központi csomópont és egy "perifériális" csomópont közötti átviteli vonal meghibásodása ugyan elszigeteli a hálózattól az adott csomópontot, de a hálózat többi részének a működőképességére ez nincsen hatással.

19 Alkalmazás-szerver: a Polgármesteri Hivatalban több olyan szoftver is van, ami a szerveren fut, a felhasználók pedig a saját munkaállomásaikról férnek hozzá. Ilyen esetben a munkaállomásokon csak az adatbevitel és az eredmény megtekintése történik, a számításokat az alkalmazás-szerver végzi. A megoldás előnye, hogy szoftverenként egy adatbázis van, ami a szerveren tárolódik. Mivel a szerveren lévő adatok mentése ütemezetten történik, nem kell külön gondoskodni a munkaállomások mentéséről. A hivatali hálózatban lévő munkaállomások csoportot alkotnak, úgy mint PENZUGY, így az egyes csoportokon belül lévő számítógépes munkaállomások egymással kommunikálhatnak. Azonban az egyes osztályokon belül kialakított számítógépes csoportok is képesek egymással kommunikálni. Összesen 34 db munkaállomásból álló számítógépes hálózat került egykor beüzemelésre, melyet az alábbi ábra is mutat. Nyomtató 1. Nyomtató 2. Munkaállomás 1. Munkaállomás 2. Munkaállomás 3. Munkaállomás 4. Munkaállomás 5. Rack szekrény SZERVER Munkaállomás 6. Munkaállomás 7. Munkaállomás 8. Munkaállomás Munkaállomás 34. Nyomtató 3. Nyomtató ábra: Szerver és munkaállomások

20 A számítógépes hálózat zárt rendszerű, így a hivatalban dolgozók számára az internet felől a hálózat nem elérhető, csak a belső hálózaton keresztül. A hivatal teljes területén vezeték nélküli internet csatlakozási lehetőség, hozzáférési pont nem biztosított. A hálózaton belül helyi levelezőrendszer, üzenetküldő alkalmazás specifikusan nem került kialakítása. Az elektronikus levelezés, mint egyfajta kommunikációs lehetőség biztosított, mert a hivatal osztályain szeparált címek kerültek kiosztásra az felépítéssel, melyből előtti rész azonosítja az osztályt és utáni rész pedig azt, hogy Letenye Városhoz tartozik a tartomány név Adatvédelem, mentési rendszer és vírusvédelem Kiemelkedően fontos a biztonsági alapdokumentumok (informatikai szabályzat, adatvédelmi szabályzat) megléte és naprakészsége, valamint a biztonsági követelmények meghatározása és érvényesítése. A évben a kormányzati jogalkotó szervek több jelentős lépést tettek a e- közigazgatási folyamatokat érintve a jogi szabályozás megteremtését figyelembe véve. Napvilágot látott az elektronikus közszolgáltatásokról szóló évi LX. törvény, mely az informatikai biztonsággal összefüggésben a következőket rendeli el: Az elektronikus közszolgáltatás részeként igénybe vett távolról történő ügyintézéshez szükséges azonosítás előfeltétele a személyes megjelenéssel, vagy azzal jogszabály szerint egyenértékű módon végzett előzetes regisztráció, és az azonosításra alkalmas adatnak az adat kezelésére feljogosított által történő nyilvántartásba vétele. Az azonosítás az alábbiak szerint történhet: az azonosítás alanya által ismert egyedi információ alapján (a továbbiakban: tudás alapú azonosítás), az azonosítás alanya által birtokolt egyedi eszköz, információhordozó alapján (a továbbiakban: birtoklás alapú azonosítás),

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2007. Székesfehérvár március 12-14. Az előadás tartalma: A TAKARNET hálózaton

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Vörös Balázs Folyamatosan növekedő költségek Az ügyfélkör növekedésével párhuzamosan növekszik: A feldolgozandó és

Részletesebben

EgroupWare: A csoportmunka megoldás

EgroupWare: A csoportmunka megoldás EgroupWare: A csoportmunka megoldás Bemutatás Az egroupware egy üzleti szintű, PHP alapú, szabad csoportmunka szerver megoldás, a Stylite AG terméke. A közösségi verzió szabadon letölthető és ingyenesen

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL nexonbér elektronikus munkabérjegyzék modul Kiszámolta már valaha, hogy mennyibe kerül egyetlen munkavállaló egyetlen havi munkabérjegyzéke (a nyomtatás, a borítékolás

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában TIOP 1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában Varjasy Gábor Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. IT Fejlesztési Osztály Miről lesz szó? cél főbb

Részletesebben

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt?

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt? A cégünk Hogyan űködhetnénk együtt? Mi a munkánk célja? Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Üdvözlöm Önöket a Konferencián!

Üdvözlöm Önöket a Konferencián! Üdvözlöm Önöket a Konferencián! Nyílt Forráskódú Szoftverek a Közigazgatásban 2009. június 2., Miniszterelnöki Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Készítette: Kuskó István Reverse proxy megoldás

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu Nyílt forráskódú szoftverek helyzete és lehetőségei az önkormányzati ASP központok szemszögéből Nyílt szoftverek a közigazgatásban Budapest, Arany 10 Konferenciaközpont 2010. 04. 15. Szegfű László szegfu.laszlo

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket?

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? Egy email szövegében elhelyezet információ annyira biztonságos, mintha ugyanazt az információt

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze. Dokumentumkezelés fejlődése Fejlettség Javasolt előrelépés Papírmentes iroda DMS rendszer +WF Iratkezelő rendszer

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Központi Jogosultsági Rendszer Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2010. július 23. Verziószám: 1.0 Végleges Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 1 2 A Központi Jogosultsági Rendszer

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu Miért az ELOoffice iratkezelő rendszer mellett döntöttünk? dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu A céges adminisztráció

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben