Adatbányászat SAS Enterprise Miner

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbányászat SAS Enterprise Miner"

Átírás

1 Adatbányászat SAS Enterprise Miner Hajas Csilla ELTE SAS gyakorlataihoz segédlet. Forrásként (a webrıl letöltve) felhasználtam Kiss Attila, Lukács András, Sidló Csaba és Kósa Balázs diasorozatait is, lásd a linkeket az alábbi oldalon: 1

2 Ajánlott (magyar nyelvő) irodalom Bodon Ferenc magyar nyelvő Adatbányászati algoritmusok tanulmánya: 2

3 Tudásfeltárás (KDD) A tudásfeltárás az adatbázisokban tárolt adatokból implicit, korábban nem ismert és potenciálisan hasznosnak vélt információk nem triviális úton való kinyerésének folyamata. 3

4 Alkalmazási területek Kereskedelem Vásárlói szokások követése Pénzügy Banki hitelbírálat Bankkártya csalások detektálása Orvostudomány Diagnosztika (pl. rákkutatás) DNS láncok elemzése Telekommunikáció Vírusvédelem Hacker támadások 4

5 A tudásfeltárás fıbb lépései 5

6 A tudásfeltárás lépései Felhasználási célok meghatározása Céladatbázis létrehozása Adattisztítás Adatintegráció Adattér csökkentés Adatbányászati algoritmus kiválasztása Az algoritmus használata A kinyert információk értelmezése A megszerzett információk ellenırzése az elvárások alapján 6

7 Üzleti intelligencia Adatok > információ > tudás Döntés Modell Adatbányászat Adatok kinyerése, transzformálása Adattárház Termelés, Szolgáltatás => Adatbázis Hasznos információ Tudás reprezentázió Tisztított, feldolgozott adatok Nyers adatok

8 OLTP - OLAP rendszerek OLTP: On Line Transaction Processing Hagyományos adatbázis alkalmazások, nyilvántartások, vállalatok produktív rendszerei ERP rendszerek: Enterprise Resource Planning Pl.: SAP R/3, Oracle Financials, Libra, stb. OLAP: On Line Analytical Processing Elemzési célú rendszerek elterjedt követelményrendszere 8

9 OLTP OLAP tulajdonságok Tulajdonság OLTP OLAP Orientáció Tranzakciók hatékony tárolása, végrehajtása Adatanalízis Felhasználó Vállalati adminsztrátorok Döntéshozók Feladat Napi folyamatok követése Döntéstámogatás, információszolgáltatás Adatok Aktuális, up-to-date Történeti, archív adatok Összegzett adatok Nem jellemzı, részletes Összegzett, egyesített adatok Adatok nézete Relációs multidimenzionális Felhasználói hozzáférés Olvasás / írás Jellemzıen olvasás Hangsúly Adatbevitelen Információ- (tudás-) kinyerésen Feldolgozandó adat Alkalmanként tizes nagyságrendő Egyszerre akár milliós rekordszám Felhasználók száma Viszonylag sok Néhány, közép- és felsıvezetık Prioritás Állandó rendelkezésre állás, megbízhatóság Rugalmasság, felhasználói önállóság 9

10 Az adat útjának fı állomásai Forrásrendszerek Adattárház Elemzı frontend alkalmazások 10

11 Adattárházak (Data Warehousing) Három kulcsmozzanat: Adatkinyerés a tranzakciós (vagy más vállalat-mőködtetési) forrásrendszerekbıl A kinyert adatok átformálása riport (beszámoló) készítés számára A riportok, beszámolók elérhetıvé tétele a döntéshozók számára. 11

12 Adatbányászat (Data Mining) Data mining (knowledge discovery in databases): Extraction of interesting (non-trivial, implicit, previously unknown and potentially useful) information or patterns from data in large databases SAS: advanced methods for exploring and modelling relationships in large amounts of data Abonyi könyv: Az adatbányászat egy olyan döntéstámogatást szolgáló folyamat, mely érvényes, hasznos, és elızıleg nem ismert, tömör információt tár fel nagy adathalmazból. 12

13 Adatbányászat, mint tudományág Multidiszciplinális tudományág: Statics Pattern Recognition Neurocomputing Databases Data Mining KDD Machine Learning AI 13

14 SAS Enterprise Miner vs. egyéb adatbányász eszközök Angoss Software KnowledgeStudio and Mining Manager Computer Associates CleverPath Predictive Analysis Server Fair Isaac Enterprise Decision Management suite Genalytics Predictive Suite IBM DB2 Intelligent Miner Insightful Miner KXEN Analytic Framework Oracle Data Mining (adatbázisba integrált funkciók!) Quadstone System SAS Enterprise Miner (5.1! ELTE-n még a 4.1-es) SPSS Clementine SAP (adattárház integráció!) 14

15 Enterprise Miner vs. egyéb adatbányász eszközök 15

16 SAS Enterprise Miner 16

17 SAS SEMMA folyamat SAS adatbányászati eszközök csoportosítása a tudásfeltárás folyamatának megfelelıen. Sampling (mintavételezés) input data set, mintavételezés, particionálás Exploring (adatfeltárás) statisztikus és grafikus adatelemzı eszközök, klaszterezés, asszociációs szabály keresés, fontos változók kiemelése Modify (adatmódosítás) adatelıkészítés elemzéshez, változók kezelése, kiugró értékek és hiányzó értékek kezelése, változók szerepének módosítása Model (modellépítés) osztályozáshoz használható modellek: döntési fa, neurális háló, regresszió Assess (kiértékelés) modellek összehasonlítása, beszámolók készítése A gyakorlatokon a konkrét eszközök közül megnézzük a fontosabbakat a SAS Enterprise Miner segítségével 17

18 Input Data Source egy library sas dataset megfelelıje attribútumok szerepének kijelölése attribútumok alapstatisztikái (mint metaadatok) Mintavételezés 18

19 Mintavételezés Mintavétel a populációból: eredménye a (stat) minta A mintavétel módja is lényeges (legegyszerőbb eset: bármelyik elem ugyanakkora valószínőséggel kerül a mintába) A mintavétel eredménye: (statisztikai) minta: x 1,x 2,,x n (számsorozat) Ugyanakkor egy másik, hasonló mintavételnél más mintát kapnánk, azaz az adott minta véletlen kísérlet eredménye. Ha a minta véletlen jellegét vizsgáljuk: X 1,X 2,,X n valószínőségi változó-sorozat, az eloszlása nem ismert (vagy csak részben ismert). 19

20 Data partition node Seeds értéket a legtöbb véletlenszámot generáló algoritmus használ. Ha ezt megjegyezzük, és késıbb ugyanezzel az értékkel hajtatjuk végre az adathalmaz partícióját, akkor végeredményként ugyanazt kapjuk, mint korábban, feltéve persze, ha ugyanazokat a lépéseket hajtjuk végre. A rétegzett (stratified) mintavételezésnél az egyes értékek az eloszlásfüggvénynek megfelelı gyakorisággal kerülnek be a mintába. 20

21 Particionálás training set: modell építéséhez használt adathalmaz validation set: modell hangolásához, finomításához használt adathalmaz test set: modell kiértékeléséhez (mennyire illeszkedik az adathalmazra a modellünk, a test set-et mint új adathalmazt kezelve) Distribution Explorer vizualizációs eszköz, multidimenzionális hisztogramok, eloszlások vizsgálatához 21

22 Multiplot másik vizualizációs, grafikus adatelemzı eszköz automatikus bar chart / scatter plot generálás Insight SAS statisztikai elemzı alkalmazása nagy funkcionalitás több ablakos, egymással együttmőködı aktív elemekkel rendelkezı elemzı eszköz 22

23 Multiplot node 23

24 Hisztogram Adatainkat osztályokba soroljuk (mindegyiket pontosan egybe, pl. az i- edik osztály: a i x<a i+1 ), a csoportok relatív gyakoriságai megegyeznek az osztály fölé rajzolt téglalap területével. Összterület:1 (hasonló a sőrőségfüggvényhez) Frequency Pontszámok grafikus ábrázolása pontszám 24

25 Statisztikai elemzés Mintaátlag: x x1 : = n x n ha az egyes értékek (l i ) gyakoriságai (f i ) adottak: x f1 l : = n f k l k Medián: a sorbarendezett minta középsı eleme (ha páros sok eleme van: a két középsı átlaga). 25

26 Tapasztalati kvantilisek Elméleti kvantilis: abszolút folytonos, szigorúan monoton F esetén qz=f-1(z) Általában: inf{x:f(x)>z} A tapasztalati eloszlás kvantilisei: tapasztalati kvantilisek. Esetleg lineáris interpolációval lehet pontosítani a becsléseinket. z=1/2: medián. z=1/4, 3/4: kvartilisek 26

27 Az egyes dobozok az alsó kvartilistól a felsı kvartilisig tartanak. Középvonal a medián. A vonalak a teljes terjedelmet felölelik, ha ez az egyes irányokban nem nagyobb a kvartilisek közötti különbség 1.5- szeresénél. Ha ezen kívül Gam2 T5 Norm Uni05 boxplot is vannak pontok, azokat külön-külön jeleníti meg. 27

28 Association asszociációs szabály keresı algoritmus implementáció szekvencia elemzés szintén lehetséges, ehhez kell még egy sequence bemeneti változó Regresszió regressziószámítás és elırejelzés lineáris regresszió logisztikus regresszió 28

29 Klaszterezés Feladat: halmaz elemeinek diszjunkt csoportokba, klaszterekbe sorolása, melyekre igaz, hogy egy osztályba kerülı elempárok lényegesen hasonlóbbak egymáshoz, mint különbözı klaszterek elempárjai. ehhez: megfelelı hasonlósági függvény bevezetése, klaszterezés jóságának valamilyen mértéke MI megfelelıje: felügyelet nélküli tanulás particionáló klaszterezı algoritmusok: adott klaszterezés folyamatos finomításával haladunk elıre, amíg az eredmény elég jó nem lesz 29

30 Döntési fa szabályok leírása fa formában; belsı pontokhoz megfeleltetünk egy vágási feltételt, ami kettı vagy több osztályt határoz meg felépítéséhez eldönteni: milyen feltétel, milyen attribútum szerint vágjunk, mikor hagyjuk abba a felosztásokat prepruning: addig növesztjük a fát, amíg el nem érjük a kívánt pontosságot postpruning: felépítünk egy nagy fát, majd ezt visszavágjuk a megfelelı méretre döntési fa elınye: a felépített modell könnyen értelmezhetı 30

31 Mesterséges neuronhálózatok ld.: Futó Iván (szerk.): Mesterséges intelligencia (1999) pl. forrás: Gregorics Tibor többszintő perceptron modell universal approximator tulajdonság: tetszıleges folytonos, nem lineáris függvény approximációja (elégséges neuronszám esetén) hiányzó értékeket nem tudja kezelni 31

32 Modellek összehasonlítása Jelentése: az elemeket percentilisekbe sorolva - aszerint sorba rendezve ıket, hogy az elırejelzés mennyire pontos adott modellre - mekkora a helyes válaszok aránya? 32

33 Egyéb témák dimenzió-csökkentés (pl. klaszterezésnél fontos) Kiugró értékek szőrése, hiányzó értékek pótlása modell exportálása SAS illetve C kód formájában változó transzformációk EM eszközei profit mátrix modellek egyesítése (ensemble) 33

34 Adatbányászati alapproblémák A SAS gyakorlatokon az alábbi feladatok lesznek: 1. Klaszterezés 2. Asszociációs szabály keresés 3. Regresszió, elırejelzés 4. Osztályozás, döntési fa 34

35 Adatbányászat 1.téma: Klaszterezés 35

36 1. Klaszterezés Elıre nem ismert osztályok meghatározása Az azonos osztályba tartozó objektumok közel legyenek egymáshoz, a különbözı osztályokba tartozók távol Nem felügyelt tanulás 36

37 Eltérés elemzés Kiugró értékek keresése Legtöbbször kiszőrik mert zajnak tekintik Alkalmazási terület Vírus védelem Külsı támadások elleni védelem Csalások felderítése 37

38 1.Téma: Klaszterezés Feladat: halmaz elemeinek diszjunkt csoportokba, klaszterekbe sorolása, melyekre igaz, hogy egy osztályba kerülı elempárok lényegesen hasonlóbbak egymáshoz, mint különbözı klaszterek elempárjai. ehhez: megfelelı hasonlósági függvény bevezetése, klaszterezés jóságának valamilyen mértéke MI megfelelıje: felügyelet nélküli tanulás particionáló klaszterezı algoritmusok: adott klaszterezés folyamatos finomításával haladunk elıre, amíg az eredmény elég jó nem lesz 38

39 A k-átlag algoritmus Az elsı lépésben kiválasztunk k centroidot. Az összes pontot besoroljuk valamelyik csoportba aszerint, hogy melyik centroidhoz esik a legközelebb. Az ilymódon kialakult klasztereknek aztán változik a középpontja (az új középpont átlagszámítással könnyen megadható). A következı lépésben aztán ezek szerint az új centroidok szerint osszuk be klaszterekbe a pontokat. Az algoritmus mindaddig tart, amíg valami változik. Az eljárás a következı hibafüggvényt igyekszik minimalizálni: (p tetszıleges pont, m i centroid). k i= 1p C p m i i 2 39

40 K-means algoritmus 40

41 Adatbányászat 2.téma: Asszociációs szabályok keresése 41

42 Asszociációs szabály keresés forrás: Lukács András (http://www.sztaki.hu/~alukacs/) 42

43 Asszociációs szabályok Vásárlói kosarak elemzése Az X terméket vásárlók 80%-a Y terméket is vásárolt 43

44 Asszociációs szabály keresés 44

45 Asszociációs szabályok Egy asszociációs általános formája: {X 1,, X n } Y. Jelentése: ha egy (fogyasztói) kosárban elıfordulnak az X 1,, X n elemek, akkor nagy valószínőséggel az Y is elıfordul. Hogy pontosan mekkora valószínőséggel: ezt adja meg a szabály konfidenciája (confidence). Nyilván nem minden szabály egyforma jelentıségő: pl. lehet, hogy a {tej, vaj} kenyér szabály csupán amiatt teljesül, mert az emberek általában is nagy valószínőséggel vásárolnak kenyeret. A nagy valószínőség azonban nem elég. Az is fontos, hogy az X 1,, X n, Y elemek viszonylag sokszor forduljanak elı egy kosárban. A támogatottság (vagy szupport (support)), mint mérıszámok pontosan ezt hivatottak elısegíteni. 45

46 Adatbányászat 3.téma: Regresszió 46

47 3.téma: Regresszió Lineáris model Y i =ax i +b+ε i (X i a magyarázó változó értéke, ε i független, azonos eloszlású hiba. E(ε i )=0, általában feltesszük, hogy normális eloszlású. a,b a becsülendı együtthatók) E(Y-(aX+b)) 2 min Megoldás: a n ( xi x)( yi y) 1, bˆ = y i= ˆ = n 2 i= 1 ( x i x) ax ˆ 47

48 Lineáris regresszió Több magyarázó változót is bevonhatunk a modellbe: Y =βx +ε ahol Y,ε n hosszú vektorok, X nxk-as mátrix (ismert értékekbıl), β pedig k hosszú (ismeretlen) paramétervektor. E(Y) =βx. A legkisebb négyzetek módszere A megoldás: n i= 1 ε 2 i β' = ' = ( Y βx')( Y βx') ˆ 1 ( X' X) X' Y' 48

49 A becslés tulajdonságai Torzítatlan Kovarianciamátrix: E( ˆ β β ' )( ˆ β β) = 2 σ ( X' X) 1 Ha ε normális eloszlású, akkor a legkisebb négyzetes becslés egyúttal ML becslés is. Példák: lineáris regresszió, szórásanalízis. 49

50 Hipotézisvizsgálat a lineáris modellben A vizsgált hipotézis: H0 : βh' = ahol H rxk-as mátrix (r<k), rang(h)=r. A valószínőséghányados próba statisztika: ' ' ( Y ˆ βx')( Y ˆ βx') ( Y ˆ βx')( Y ˆ βx') F = ˆ ˆ ' ( Y βx')( Y βx') (n-k)/r F a H 0 esetén F eloszlású (r,n-k) szabadsági fokkal. (Akkor utasítjuk el H 0 t, ha F nagy.) 0 50

51 R2=0.56 R2=0.73 cipõméret cipõméret magasság R2= magasság R2=0.92 A regresszió vizsgálata cipõméret cipõméret magasság magasság 51

52 R2= magasság R2= magasság magasság 52 cipõméret cipõméret R2= magasság R2=0.87 cipõméret cipõméret

53 Regresszió Elırefelé történı választás: elsı lépésben azt a változót választja, amely a legjobban közelíti a célváltozót, ezután kiválasztja azt a két változót, amelyek lineáris kombinációja a legjobb, itt az egyik változó az elızı lépésben kiválasztott változó, a folyamat addig tart, míg egyetlen változónak sem lesz kisebb a p-értéke az elıre megadottnál. 53

54 Regresszió Hátrafelé történı választás: elsı lépésben az összes változó szerepel a modellben, ezek után elhagyja a legkevésbé szignifikáns változót, az eljárás leáll, ha az összes megmaradt változó p-értéke alacsonyabb a megadott küszöbnél. 54

55 Regresszió Lépésenkénti választás (az elırefelé történı választás egy módosítottja): mikor minden arra alkalmas változó bekerült a modellbe, az eljárás kiszőri azokat a változókat, amelyek nem szignifikánsak, az algoritmus leáll, ha nincs olyan változó a modellen kívül, melynek p-értéke egy megadott érték alatt van, a modellben pedig minden változó szignifikáns. 55

56 Logisztikus regresszió Az interval típusú célváltozóknál a rendszer lineáris regressziót használ. A bemeneti változók adott értékei mellett a célváltozó átlagát becsli. Diszkrét célváltozó esetén logisztikus regresszió alkalmazható. Ekkor a célváltozó egy-egy értékének valószínőségét becsli a rendszer. A módszer mögött az a feltételezés áll, miszerint a célváltozó logisztikus transzformációja lineáris kapcsolatot teremt a célváltozó és a bemeneti változók között. Megjegyzés: regresszió esetén a hiányzó értékeket pótolni kell, ellenkezı esetben a módszer automatikusan figyelmen kívül hagyja azokat a változókat, amelyeknél hiányzó értékek szerepelnek. 56

57 Adatbányászat 4.téma: Döntési fa 57

58 4. Osztályozás Elıre meghatározott osztályokba sorolás Felügyelt tanulás Minta alapján tanítás, szabályok generálása az osztályozáshoz Módszerek: Regresszió Döntési fa Neurális háló 58

59 Osztályozás folyamata Ismert adatok Új adatok tanítási halmaz teszt halmaz Tanuló rendszer modell Elırejelzés 59

60 Osztályozás, elırejelzés megfigyelések input célváltozó Osztályozás: Határozzunk meg egy olyan megfeleltetést, amely az ismert attribútum értékekhez hozzárendeli egy véges elemszámú halmaz egy elemét (tehát osztályoz). Elırejelzés (predikció): Hasonló, mint az osztályozás, viszont itt a célváltozó folytonos (intervallum skálán értelmezett).

61 Osztályozás példák banki hitelelbírálás: szabad-e hitelt adnunk egy adott paraméterekkel jellemezhetı ügyfélnek (fizetés, lakhely, családi állapot, életkor stb.) direkt marketing: kit érdemes megcélozni drágább, direkt marketing: kit érdemes megcélozni drágább, személyre szóló reklámmal

62 Döntési fák Készítsünk elemzést döntési fa segítségével is! (A döntési fák esetében nem feltétlenül jelentenek gondot a hiányzó értékek.) Hasonlítsuk össze a két modellt! 62

63 Modellépítés, partícionálás Adathalmaz partícionálás: training set: modell építéséhez használt adathalmaz validation set: modell hangolásához, finomításához használt adathalmaz test set: modell kiértékeléséhez (mennyire illeszkedik az adathalmazra a modellünk, a test set-et mint új adathalmazt kezelve)

64 Döntési fa példa hitelbírálatra (forrás:

65 Döntési fák szabályok leírása fa formában; belsı pontokhoz megfeleltetünk egy vágási feltételt, ami kettı vagy több osztályt határoz meg felépítéséhez eldönteni: milyen feltétel, milyen attribútum szerint vágjunk, mikor hagyjuk abba a felosztásokat prepruning: addig növesztjük a fát, amíg el nem érjük a kívánt pontosságot postpruning: felépítünk egy nagy fát, majd ezt visszavágjuk a megfelelı méretre döntési fa elınye: a felépített modell könnyen értelmezhetı

66 Vágási feltételek Bináris és nominális változóknál alapesetben a χ 2 -próbát, mint vágási kritériumot keresı módszert, használó döntési fa algoritmus kerül végrehajtásra, de használható az entrópiát, illetve a Gini-indexet használó döntési fa algoritmus is. Ordinális változó esetén csak az utóbbi kettı módszer választható. Intervallum változók esetén pedig egy F-próbát használó eljárás, illetve egy varianciát minimalizáló eljárás között választhatunk. 66

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Adatta rha zak, adatba nya szati technolo gia k

Adatta rha zak, adatba nya szati technolo gia k Adatta rha zak, adatba nya szati technolo gia k Tartalom 1. Az adatbányászat, tudásfeltárás feladata, a tudásfeltárása folyamata, példákkal magyarázva..... 4 1.1 Az adatbányászat... 4 1.2 Tudásfeltárás

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 70

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 70 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 7. ELŐADÁS - RENDSZERTERVEZÉS 3 Bánsághi Anna 1 of 70 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK

Részletesebben

Részvényelemzés klaszteranalízissel

Részvényelemzés klaszteranalízissel Részvényelemzés klaszteranalízissel Diplomamunka Írta: Dzsubák Edina Alkalmazott matematikus szak Küls témavezet : Sebestyén Géza, egyetemi adjunktus Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Budapesti

Részletesebben

és az közös tanfolyama. Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával (1999-2001)

és az közös tanfolyama. Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával (1999-2001) A regressziószámítás gyakorlati kérdései A Szent István Egyetem Állatorvosi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék, Budapest és az Bécsi Állatorvosi Egyetem Biofizika és Biostatisztika Tanszék,

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

Huzsvai László. STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások

Huzsvai László. STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások Huzsvai László STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások SENECA BOOKS 2012 Szerkesztő: Huzsvai László Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Subecz Zoltán 1 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből STOPSZÓ SZŰRÉS, LEMMATIZÁLÁS HATÁSA ÉS OSZTÁLYOZÁS A VEKTORTÉR MODELLEL A természetes

Részletesebben

CRM. 1 Analitikus CRM részei: - 1 -

CRM. 1 Analitikus CRM részei: - 1 - CRM Ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM): ügyfeleket középpontba helyező vállalati stratégia és taktika, amely az ügyfelek teljes körű megismerésén alapul annak érdekében, hogy az ügyfélkapcsolat rejlő lehetőségeket

Részletesebben

Statisztika 2000 Molnár D. László

Statisztika 2000 Molnár D. László Statisztika 000 Molnár D. László Tartalom Megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet... Hatásvizsgálatok logikai háttere... 6 Hatásvizsgálatok típusai:... 6 Félig-kísérletek... 8 Érvényesség... 9 A belső

Részletesebben

13. előadás. Matlab 7. (Statisztika, regresszió, mérési adatok feldolgozása) Dr. Szörényi Miklós, Dr. Kallós Gábor. Széchenyi István Egyetem

13. előadás. Matlab 7. (Statisztika, regresszió, mérési adatok feldolgozása) Dr. Szörényi Miklós, Dr. Kallós Gábor. Széchenyi István Egyetem 13. előadás Matlab 7. (Statisztika, regresszió, mérési adatok feldolgozása) Dr. Szörényi Miklós, Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Statisztikai alapfogalmak Populáció, hisztogram, átlag, medián, szórás,

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009.

SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009. SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS INFORMATIKAI INTÉZET A DUNA-IPOLY HATÁRMENTI EGYÜTTMŐKÖDÉS AKCIÓTERÜLET ÁTFOGÓ

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL

PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL Bóta László, e-mail: botal@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Adatbányászat, a webbányászat alapja A jól működő projektek döntés-előkészítési és ellenőrzési

Részletesebben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Bevezetés A tanulmányban az üzleti információmenedzsmenttel, azaz informatikai

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

A fenetikus és kladisztikus osztályozás alapjai

A fenetikus és kladisztikus osztályozás alapjai Tudományterületi áttekintés (Review) ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2003) 88(1): 11 36. A fenetikus és kladisztikus osztályozás alapjai KORSÓS ZOLTÁN Magyar Természettudományi Múzeum Állattár, H 1088 Budapest,

Részletesebben

Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László Pécs, 2004. november Konzulensek: Dr. Balogh Zsolt György, tanszékvezető egyetemi docens Dr. Polyák Gábor, egyetemi tanársegéd PTE ÁJK Informatikai

Részletesebben

Kochmeister pályázat. Portfoliókezelés adatbányászati eszközökkel

Kochmeister pályázat. Portfoliókezelés adatbányászati eszközökkel Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kochmeister pályázat Portfoliókezelés adatbányászati eszközökkel Készítette: Badics Milán Csaba Közgazdaság elemző Msc II. évfolyam Konzulens: Ferenczi

Részletesebben

IPARÁGI RÁTÁKON ALAPULÓ CSÔDELÔREJELZÉS SOKVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL*

IPARÁGI RÁTÁKON ALAPULÓ CSÔDELÔREJELZÉS SOKVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL* VIRÁG Miklós KRISTÓF Tamás IPARÁGI RÁTÁKON ALAPULÓ CSÔDELÔREJELZÉS SOKVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL* A tanulmány célja nyilvánosan hozzáférhetô éves beszámoló adatok alapján az iparági hovatartozást

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

Mintavételezés és becslés módszertana

Mintavételezés és becslés módszertana 1 Mintavételezés és becslés módszertana Készítette: KRISTÁLY-Audit Kft., 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5. www.kristalyaudit.hu Nyirati Ferenc kamarai tag könyvvizsgáló 2009. 2 Bevezetés A mintavételezés a

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben