KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 Jászberényi Vagyonkezelő ás Városüzemeltelő Nonprojit Zárikörűen Működő Rész vénylúrsasúg 5100 Jászberány, Margit sziget 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a december 31. fordu lónappal készített... Eves beszamolohoz 2014.n,ájus 19.

2 1. A részvénytársaság bemutatása I. Általános kiegészítések A társaság neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5100 lászberény, Margit sziget I A társaság jövője szempontjából lényeges az a változás, amely 2013.augusztus 30.-ától hatályos, miszerint cégünk a tulajdonosi jogokat gyakorló Pénzügyi-, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 136/201 3.(Vlll.30.) számú határozata alapján nonprofit társasággá alakult át. A változást jogszabályi háttér tette szükségessé. A hulladékról szóló CLXXXV. tv. rendelkezéseinek értelmében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet napjától csak az a nonprofit gazdálkodó szervezet végezhet,amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az Országos I-lulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, továbbá a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött A társaság rövidke! elnevezése: Jegyzet tőkéje: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt ezer Ft Alakulás időpontja: január I. A társaság alapítója Jászberény Város Önkormányzata. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. Az üzleti év január I -től december 3 1-ig tart. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A könyvvizsgáló társaság neve: Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Szolnok, Kossuth tér 10 b. Felelős könyvvizsgáló: Krajcsné Dezsőfi Katalin (MKVK szám ) 5008 Szolnok, Kaffka Margit u. 26. A beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj Ft. A társaság tulajdonosa 100 %-ban Jászberény város Önkormányzata. A társaság képviselője a vezérigazgató, mely feladatot napjától Horgosi Zsolt (5100 Jászberény, Tompa M. u. 10.) látja el. A társaság szakágazati besorolása: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása A társaságfő tevékenysége: 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése A társaságfőbb tevékenységi körei: TEAOR szám: Tevékenység megnevezése: 3600 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 4221 Folyadékszállítására szolgáló közmű építése 4291 Vízi létesítmény építése 4950 Csővezetékes szállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 2

3 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8130 Zöldterület kezelés 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9104 Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 93 II Sportlétesítmény működtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Kapcsolt vállalkozások: -BERENYEP Epítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,,v.a. székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13. A Jászberényi V. V. Zrt. részesedésének mértéke a kapcsolt vállalkozásokban: Berényép Kft. -Ertékvesztés Osszesen: Ft Ft 0 Ft A mérlegkészítés előtt rendelkezésre álló információk alapján a Berényép Kft napjával végelszámolási eljárás alá került, várható vesztesége és piaci helyzete indokolttá tette, hogy 100 ~ os értékvesztést számoljunk cl a részesedésre. 2. A számviteli politikafőbb vonásai A társaság számviteli politikájának céljai a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban: - a beszámolás és a könyvvezetés rendszerében a számviteli alapelvek érvényesítése - a választott értékelési elvek és eljárások következetes alkalmazása, - a könyvvezetés rendszerének kialakítása, - a könyvvizsgálatra, nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások teljesítése, - az éves beszámoláson keresztül megbízható és valós képet adni a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről Alkalmazott értékelési elvek A befektetett eszközök értékelése: A befektetett eszközöket a törvénynek megfelelően egyedileg, beszerzési áron értékeljük. Az értékelést egyedi és csoportos nyilvántartásra építjük. Csoportos nyilvántartást alkalmazunk kisebb értékű, azonos célokra használható tárgyi eszközöknél. Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegértéke a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbsége alapján kerül meghatározásra. A befektetett pénzügyi eszközöket mérlegkészítéskor egyedileg értékeljük. A forgóeszközök értékelése: A követelések és a pénzeszközök értékelésénél a Számviteli Törvényben rögzített szabályok szerint járunk cl. A vevőköveteléseket egyedi és csoportos értékelés alapján minősítjük. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A készletek értékelése átlagáron történik. A források értékelése: A forrásokat a Számviteli Törvény előírása értelmében könyv szerinti értéken értékeljük. Céltartalékot egyedi minősítés alapján képezünk Az értékesökkenés elszámolásának módszerei és ~akorisáza immateriális javak: Az immateriálisjavaknál lineáris leírást alkalmazunk a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására. A Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek körében egyösszegű leírást alkalmazunk. 3

4 Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközök elhasználódási idejét egyedenkénti minősítéssel állapítjuk meg. Társaságunknál a tárgyi eszközök terv szerinti leírása lineáris módon a bruttó érték alapján történik. A Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök körében egyösszegű leírást alkalmazunk. Az immateriális javak, tárgyi eszközök maradványértékét a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható ériékében állapítjuk meg. A bemutatóra tartott állatokat a tárgyi eszközök között tartjuk nyilván. A bruttó érték megegyezik a maradványértékkel, értékcsökkenési leírást nem alkalmazunk. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Társaságunk negyedévente számolja el az értékcsökkenést. Terven felüli értékesökkenést kell az immateriálisjavaknál, tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyvszerinti értéke tartósan ésjelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;. a vagyonértékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető Az eszközök értékvesztése Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az eszközök piaci értéke alacsonyabb a könyvszerinti (bekerülési) értékénél, immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a tervszerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékénél, az adott eszköz elszámolt értékhelyesbítést meghaladó különbözettel a könyvszerinti (bekerülési) értéket kell a terven felüli értékcsökkenéssel (immateriális javak, tárgyi eszközök esetében), vagy értékvesztés elszámolásával csökkenteni Jelentó s összezű hiba Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint A inérlez választott formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök,források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be Az eredménvkimutazás választolt formája Társaságunk tevékenységének jellemzői alapján az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerinti összköltség eljárás szerint állítja össze A mérlegkészítés időpontja: február 28.

5 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az immateriólis javak és tárgyi eszközök állományának alakulása BEFEKTETÉSI TÜKÖR Bruttó érték adatok e Ft főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber., gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg a Összesen: Értékcsökkenés adatok e Ft főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber, gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg Összesen: Nettó érték adatok e Ft főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber., gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg a 1 767a Összesen: A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás Ériékesökkenés elszárnolásának gyakorisága: Társaságunk negyedévente számolja el az értékcsökkenést. Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés: adatok ezer Ft Lineáris leírás szerinti értékcsökkenés: E~yössze~ben elszámolt ériékesökkenés: Összesen:

6 Megoszlás szerint: adatok ezer Ft Terv Megnevezes.. szerint I. Immateriális javak I/l Vagyoni értékű jogok I 3 Szellemi termékek 98 H. Tárgyi eszközök II 1 Ingatlanok II 2 Műszaki berendezések, felszerelések,járművek II 3 Egyéb berendezések felsz. járművek II 060 Összesen: A tárgyévben elszámolt terven felüli értékesökkenés összege: ezer Ft tárgyi eszk. Terven felüli écs főkönyv megnevezés összeg e Ft Vízi közmű kivezetésből meg nem valósul 1 13 Állatok elhullása Kisértékű selejtezés 147 Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Megnevezés Névérték ezer Ft-ban Könyvszerinti érték ezer Ft-ban Berényép KR Összesen A mérlegkészítés előtt rendelkezésre álló információk alapján a Berényép Kft napjával végelszámolási eljárás alá került, várható vesztesége és piaci helyzete indokolttá tette, hogy 100 %-os értékvesztést számoljunk el a részesedésre. Egyéb tartós részesedés: Megnevezés Mol NyRt Émász NyRt Dohányfermentáló ZRt Alföldinveszt Kft Összesen n O OO Névérték adatok Ft Könyvszerinti érték I O A MOL Nyrt részvényeinek tőzsdei árfolyama tartósan a névérték felett van, i záró árfolyam ,- Ftldb -Az EMASZ Nyrt. részvényeinek tőzsdei árfolyama tartósan a névérték felett van, a i záró árfolyam: ,- Ftldb -A. DOFER Dohányfermentáló Zrt a és évi beszámolója alapján a saját tőke mind a két évben meghaladja a jegyzett tőkét. Az elszámolt értékvesztés már nappal visszaírásra került. -Az Alföldinvest KR évi beszámolójában a saját tőkéje 1/3-a, a évi beszámolóban már negatív előjelű így 100%-os értékvesztés került elszámolásra. 6

7 4. Készletek A készleteket teljes egészében a vásárolt készletek anyagok, áruk, közvetített szolgáltatások és értékvesztése- alkotják. A tevékenységhez kapcsolódó főbb tételek december 31.-i záró állománya: L #~ ILUJ Adatok ezer Ft-ban építési anyagok 386 síkosság mentesítő I 562 üzem- és kenőanyagok benzin takarmány Állatkert propaganda áru Állatkert 796 Anyagok összesen Áruk: -TE-ből átsorolt áruk ezer Ft - fóliazsák, műa. szemétgyűjtő edény 513 ezer Ft - telek ezer Ft Aruk összesen: ezer Ft Készletek összesen: S. Követelések Vevő követelések: ezer Ft 101 (ezer Ft-ban) Vevő Elszámolt Vevő követelések könyv követelések értékvesztés szerinti értéke A követelések értékvesztése: évi értékvesztése levezetése ezer Ft Csökkenés Évközbeni Növeked Fk. Megnevezés Nyitó. befolyt behajth. Záró es.. összeg Osszevez Belföldi követelések egyedi értékveszt Belföldi követ, csoportos értékvesztése Kapcsolt váll. Értékvesztése Különféle köv. értékv Összesen Követelések kayesoli váll. szemben Követelések leányvállalattal szemben teljes egészében a BERENYEP KR felvásárolt szállítói tartozásait tartalmazzák, ezer Ft összegben. A társaság várható vesztesége és piaci helyzete indokolná tette, hogy 100%- os értékvesztést számoljunk el a követelésekre.

8 Az egyéb követelések tartalma: Fkv. szám Fkv. megnevezés Összeg e Ft 1933 Lakásépítési kölcsön Egyéb adott előleg Végrehajtónak adott előleg Munkaváll. Fizetési előleg Munkaváll. levont Forgó, Faragó Különféle egyéb követelés Egyéb köv. Cafetéria utalv Következő évet érintő áfa Gyógyfúrdő cisz Kártya és utalvány követelés ] I Társasági adó elsz Környezetterhelési díj ] 2 Körny. Innovációs díj Önellenőrzési pótlék Iparűzési adó cisz Gépjárműadóelsz Társ. Bizt. Ellátás 913 Szállítói túlfizetés Összesen Követelések mindösszesen: ezer Ft 6. Értékpapírok - Forgatási célú értékpapír: ezer Ft A pénzpiaci alap éves hozama átlagban 2,68 % míg a tartós (90 napos) lekötés éves hozama átlagba 2,72 % volt, nem sokkal kevesebb a hozam a hosszabb távú lekötésnél. Társaságunknak év közben gyakran bontania kellett a lekötött összegeket, így célszerű volt a pénzpiaci alapba lekötnünk pénzeszközeinket, amelyek napi kamatot jelentettek. 7. Pénzeszközök - Pénztár - Bankbetétek Összesen: 8. Aktív időbeli elhatárolások I.087 ezer Ft ezer Ft ezer Ft - Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Költsé ek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Osszesen: ].O76ezerFt 653 ezer Ft ezer Ft a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Tétel megnevezése I Összeg ezer Ft-ban Kamat Vízdíj továbbszámlázás telefon használat Gázdíj továbbszáml. Bérleti díj terület használat fóliazsák eladás jégpálya használat Összesen:

9 b) Költségek aktív időbeli elhatárolása Tétel me2nevezése I Összeg ezer Ft-ban Oktatás Biztosítás Folyóirat előfizetés Vízbérlet Osszesen: 9. A Saját tőke elemei (ezer Fl-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen: A Saját tőke elemeinek levezetése 2013 évre (ezer Ft-ban) Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Csökkenés e Ft Záró e Ft Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A jegyzett tőke nem változott. Az eredménytartalék növekedett a évi mérleg szerinti eredményünkkel ezer Ft-tal és a lekötött fejlesztési tartalék visszavezetésével, ezer Ft-tal. A lekötött tartalék a évre megképzett ezer Ft fejlesztési tartalék összegéből csökkent a évben felhasznált Fejlesztési tartalék 9.917ezer Ft összegével. A mérleg szerinti eredmény csökkent a évi mérleg szerinti eredménnyel, valamint az eredménytartalékba átvezetett évi mérleg szerinti eredménnyel. 11. Céltartalékok évi céltartalék változás levezetése Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Csökkenés e Ft Záró e Ft Egri László per szenyvíz bírság Epgépszer 2000 Bt K&N I 600 Szövetkezet u. 5 Társasház Munkás u. bontás munkavéd. bírság KÓTÁR szemétlerakó körny.véd. fel II 350 Bernyép Kit végelszámolás Sütő Georgina Állatkerti kártérítés Czank lstvánné Fürdő kartörés I Móczó Sándor munkahelyi baleset kát. I Gém utca I csőtörés kárigény I Víz túlfogyasztás miatti bírság Összesen A társaság az Egri féle fűtési peres ügyre képzett ezer Ft céltartalékot visszavezeti, a per befejeződött. - A évre képzett ezer Ft szennyvízbírság visszavezetésre került, mert én került kiszabásra ezer Ft. - Az EPGEPSZER 2000 Bt. vállalkozói díj megfizetése tárgyában indított pert a társaság ellen, melyre évben bírósági végzésben kötelezik a társaságunkat ennek a díjnak a megfizetésére. A bírósági 9

10 végzés alapján levélben kértük, hogy küldjék meg részünkre a kiállított számlát, de a mérleg készítés időpontjáig nem érkezett meg, ezért nem került visszavezetésre. - A Szövetkezet u. 5. Társasház pénzkövetelés tárgyában indított pert a társaság ellen, melyre évben 100 ezer Ft-ot képeztünk. A per nem fejeződött be, nem került visszavezetésre. - A Munkás utca épületének bontásához kapcsolódóan munkavédelmi hatósági eljárást folytattak, melyet évben megszüntettek. Az összeg visszavezetésre került, bírságot nem szabtak ki. - A KOTAR szemétlerakó telephez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok ellátására évben ezer Ft-ot képeztünk évben megszüntették az eljárást, bírságot nem szabtak ki, csak 3 db figyelő kút megépítésére kötelezték társaságunkat. - A BERENYEP Kit végelszámolásához kapcsolódó várható kötelezettségekre ezer Ft-ot képeztünk évben visszavezetésre került, mert szállítói tartozások kerültek megvásárlásra évben képzett céltartalék elemei: - Kiskorú Sütő Georgina képviseletében Surányi Tünde terjesztett elő kártérítési igényt a Jászberényi Allat és Növénykertben bekövetkezett baleset miatt ezer Ft összegben. Az ügy peren kívüli egyeztetési szakaszban van. - Czank lstvánné kárigénye a Jászberényi Termáltiirdőben bekövetkezett kartöréses sérülése miatt 1.672ezer Ft. - Móczó Sándor, társaságunk korábbi munkavállalója munkahelyi balesetből származó kártérítési igénye: ezer Ft -A Gém utca I. szám alatti ingatlanban csőtörés miatt bekövetkezett károkkal kapcsolatban benyújtott kárigény: ezer Ft. - Vízhasználattal kapcsolatosan várható környezetvédelmi hatósági eljárás miatti bírság ezer Ft 12. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek összetevői: - Szállítói kötelezettségek: ezer Ft - Egyéb rövid leiáratú: ezer Ft Összesen: ezer Ft Az_egyéb rövidlefára/á kötelezettségek tartalma: Fkv.szám Fkv. megnevezés Összeg ezer Ft 3619 Rövid lej. Kölcsön Kovács E SZiA elszámolás Vízkészlet járulék Cégautóadó Egbizt és munkaerő piaci jár Szociáli shozzájár. Adó Nyugdíjjárulék Rehabilitációs hozzájárulás El-lO I ÁFA Jövödelem kifiz. SzIa Fel nem vettjérandóságok Szakképzési hozzájárulás Munkaváll. Letiltása Önkorm. Szembeni cisz. BérI Besz. Árba tart. Egyéb köt Egyéb köt. Barátság Következő évet érintő AFA Egyéb rövidlej. Köt Egyéb rövidlej. Köt Közmüfejl. Hozzájár Vevő túlfizetés 267 Osszesen

11 A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége, valamint zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. 13. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek elhatárolás Költségek elhatárolása Halasztott bevételek Me~nevezés Allatkert bérlet Osszesen: Összeg ezer Ft-ban Tétel megnevezése Összeg ezer Ft-ban Aramdíj 74 GázdF 2426 Telefon Bankköltség Munkábajárás, kiküldetés felügyelet,megbízás,takarítás Szent I. Egyetem közüzemi díj 2174 vízdí 2482 vagyon kez. Feladatok biztosítás Összesen A közműfejlesztésre, beruházásokra kapott pénzeszközök, illetve a térítés nélkül átvett eszközök értékét mutatja, csökkentve a tárgyévi értékesökkenés arányában a bevételek közé átvezetett összeggel. Halasztott bevételek Fkv. Megnevezése Összeg e Ft Berénykom KEOP támogatás Önkormányzattól kapott támogatások Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök Térítés nélkül átvett eszközök Állatkert Kapott támogatás fejl Összesen Passz v időbeli elhatárolások összesen: 1. Bevételek részletezése ezer Ft. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés ne/tó árbevételének összetétele adatok ezer Ft Megnevezés év év Ingatlanok üzerneltetésének önkormányzat felé torteno atszamlazasa Építési telek árbevétele Vagyonkezelés árbevétele Saját bérleti díjak Iskolák karbantartása 434 II

12 Városüzemeltetési bevételek ebből: közterület tisztítás Közszolg. Hull.száll. árb. kukás Közszolg. Hull. Jászberény 2] 779 Közszolg. Hull. Jánoshida Közszolg. Hull. Jászladány Közszolg hull Alattyán Közszolg.hull Jászjákóhakma 9351 Közszolg hull Jásztelek Közszolg hull Jászboldogháza Közszolg hull Jfelsősztgy parküzemeltetés közút-híd üzemeltetés állategészségügyi tevékenység csapadékvíz elvezetés Továbbszámlázott közüzemi díj, egyéb átszáml Kukás szemétszállítás Konténeres szemétszállítás Közszolg hull árb. konténer Piac, illemhely árbevétele lllembely árbevétele 217 Komm. Ág. Egyéb árbevétele Víztermelés árbevétele Szennyvízelvezetés árbevétele Strandfürdő árbevétele Termálfbrdő árbevétele Uszoda árbevétele I Külső strand árbevétele 27 89] Településtisztaság árbevétele Humán egészségügyi szolgáltatás árbevétele Allat- és Növénykert árbevétele Sport létesítmények árbevétele Hirdetés árbevétele Önkormányzatnak Egyéb átszáml Egyéb szolgáltatás árbevétele Összesen Egyéb bevételek adatok ezer Ft Értékesített tárgyi eszközök bevétele Káreseményekkel kapcs. Bev. 389 Kapott kötbér, kárt, kés.kamat Behajthatatlan köv. kapott összeg 39 Kapott támogatás Várható kötelezettségekre képz. céltartalék felhasználás Követelések,készletek, részesed. visszaút értékvesztése Térítés nélküli átvétel visszavezetése Közműfejlesztési hozzájárulás visszavezetése Egyéb bevételek Összesen: Az összemérés elvének érvényre juttatása miatt az eredmény kimutatásban - a vállalkozás választása alapján - egyéb bevételek között szerepel a halasztott bevételek elhatárolásából az amortizáció arányában történő visszavezetés, mert az értékcsökkenés is az üzemi eredményben kerül kimutatásra. 12

13 2013. évi támo2atások ezer Ft Működési támogatások Jászkürt-Ujság lapkiadás Osszeg Allatkert múködtetésére Lehel strand és uszoda üzemeltetésére Városi strand és furdő üzemeltetésére Városi sportlétesítmények és lehel Szabadidőpark üzemeltetése (Műfüvespálya)SE pálya,sportcsarnok,tekepálya,teniszpályakőház,fuvespálya,bmx pálya Iskolai sportiétesítmények üzemeltetése (Rákóczi úti tornaterem,bajcsy úti tornaterem,bercsényi úti tornacsamok) Jégpálya működtetése Elektrolux támogatás LEHEL szabadidőközpont és strandtiirdő Kormányhivatal támogatás Apákat megillető 61 Támogatások összesen Fejlesztési támo2atások Összeg Leopárdház bővítés Lehel strand ás uszoda felújítás Evközben felmerülő fejlesztési tám Támogatások Összesen Támogatások mindösszesen I j A fejlesztési támogatások halasztott bevételként elhatárolásra kerültek. Pénzügyi műveletek eredménye: Pénzügyi műveletek bevételei: Kapott kamatok Kapott osztalék Befektetett eszközök árfolyamnyeresége E~ éb bevétel Osszesen: Pénzügyi műveletek rafordítósai: Részesedések értékvesztése E~ éb ráfordítás Osszesen: Pénzügyi műveletek eredménye 3. Költségel,ráfordítások részletezése (adatok ezer Ft) ezer Ft Egyéb ráfordítások adatok ezer Ft Értékesített tárgyi eszközök nyilv.szer.értéke Káreseményekkel kapcsolatos költségek 103 Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat Önellenőrzési pótlék 49 Céltartalék várható kötelezettségekre Tárgyi eszk. terven felüli értékcsökkenése I 746 Költségvetéssel elszámolt adók Önkormányzattal elszámolt adók Alapítványok támogatása 570 lnnovációsjárulék I 542 Környezetterhelési díj 6 Követelések értékvesztése Arányosítással megosztott ÁFA I 365 Egyéb ráfordítások 1124 Összesen:

14 4. A társasági adó alapjának levezetése A társasá2i adó alapjának levezetése adatok ezer Ft Megnevezés Osszeg Adózás előtti eredmény Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Céltartalék felhasználás Szt. tv. szerint elszámolt értékcsökkenés Szt. tv. szerinti terven felüli értékcsökkenés I 746 Szt. tv. szerinti értékesített tárgyi eszköz áll.kiv. könyv sz. értéke Szt.tv. szerinti térítés nélküli eszköz kivez. könyv szerinti értéke TAO szerinti elszámolt értékcsökkenés TAO szerinti terven felüli értékcsökkenés TAO szerinti értékesített tárgyi eszköz áll. Kiv.könyv sz. értéke TAO szerinti térítés nélküli eszköz kivez. könyv szerinti értéke -I Ráfordításként elszám. jogerős bírság, Art. és Tb-tv. szerinti jogköv Adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés Kapott osztalék Nem a vállalk. tev. kapcsolatos költségek Adóalap Fizetendő társasági adó: O ezer Ft 5. Létszám adatok,személyi jellegű kitizetések, vezető állásúak díjazása I.) A részvénytársaság dolgozóinak átlagos állományi létszáma, keresete és személyi jellegű kifizetései a beszámolási időszakban: Átlagos állományi Összes kereset Személyi jellegű létszám (fő~ (ezer Ft~ kifizetés (ezer Ft) Fizikai Szellemi Összesen ) A részvénytársaság Vezérigazgatója és Felügyelő Bizottságának tagjai részére kifizetett, az üzleti év után járó járandóságai: ezer Ft Vezérigazgató munkabér Vezérigazgató prémium FEB elnökének és tagjainak tiszteletdíja ) Társaságunknál a környezetvédelmi előírásoknak tettünk eleget: a) Keletkezett veszélyes hulladék: megfelelően évben az alábbiak szerint Me2nevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állati hulladék kg kg O olajosrongy 0 17kg 17kg 0 fáradt olaj kg 305 kg O olajos szűrő 0 40 kg 40 kg O olajos iszap 0 0 kg 0 kg O festékes fém 0 0 kg 0 kg O Jelentése és ártalmatlanításra történő elszállíttatása az Ökopont Kft. közreműködésével megtörtént. b) Körn ezetvédelmi szaktanácsadás és szakértési df Ft O

15 6. A tevékenység Jellemző mutatói A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelrnezőségi helyzetének alakulását reprezentáló mutatószámo az alábbiak. A VAGYONI HELYZET, ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI Adatok ezer Ft MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV ELŐZŐ TÁRGY SZÁMÍTÁSA ADATOK ADATOK ÉV ÉV Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke I I Befektetett eszköz Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke I I Tárgyieszközök ,9115 1,3571 Tőke igényességi mutató Befektetett eszköz Összes eszköz I Saját tőke aránya I Saját tőke I I Összes forrás I ,7879 Tőkeszerkezeti mutató I Kötelezettségek Saját tőke I I ,1578 Tőkeszerkezeti mutatói! Rövid lejáratú köt Sajáttöke I I ,1578 Forgóeszközök aránya Forgóeszközök 63272! Összes eszköz I ,37 16 Eladósodottság Összes kötelezett Összes forrás I ,0895 0,1243 Beruházás fedezeti mutato Tárgyieszköz écs T.évben üzembeh.t.e A1*QLckI HELYZEF 1flUJFÁ%ÚMUTAIÚ Acktc,ke~ Ft MJJxIÓ ~KINFW]~ NIJIAt SZÁIVÍIÁSA H157Ő ÉVAD% IOK T4IcY ÉVAD4 IOI< uúiú Év iáww Év LllMditásimjtató R g5esá4i~ik )~ Kbte~tség& Z~)l9 Z~I Rövid távú llkvkts I. Rig5es~Mik ~ Rövidlejri tit ,6)19 2,~l Rivkl távú likviditás II. Ibg3esÁc.lad ) l8~ -~54f Pövdkjámtúl t* l$p 1,67fl ási~tosi~ta Ft~t-fki5vd.-tút4~p. 228 (XE r488 ~ ~ Rövidlejámtúl tit ,4781 2,~2 Eiak5scxlottság ~rtana IQite~ts~ Ös~s1önás ~2~ QC~5 0,1243 Itó elad5sodottság Rte~tség1öveteIés ) ~ 545 ~tőic (0121-0,0321 Q~0) 1-itel 1éc~i mitató K5v~eIések Rövkl lej. I aelez ,2412 l,3l~

16 A saját tőke 125,8 %-ban nyújt fedezetet a befektetett eszközökre. Likviditási gondokkal nem küzd a cég, de a rövid lejáratú finanszírozás lehetőségével foglalkozni kell. A saját tőke tárgyi eszközök finanszírozására a-ban nyújt fedezetet,44,86 0 o-ponttal nőtt az előző évihez képest, ami továbbra is kedvező. A tőke igényességi mutató értéke 13,84 %-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi, a befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított értéke csökkent, ez annak tudható be, hogy az összes eszköz értéke nagyobb mértékben csökkent, mint a befektetett eszközök értéke. A saját tőke részesedése 79 ~o az összes források között, a vállalkozás eszközeit 79 %-ban finanszírozza a saját tőke. A tőkeszerkezeti mutatók igen kedvezőek, az idegen tőke aránya még mindig alacsony az összes tőkén belül, bár az előző évinél 2,5 %-ponttal magasabb a mutató értéke. Nagyon kedvező, hogy csak rövid lejáratú kötelezettsége van a Zrt-nek, így a két tőkeszerzeti mutató megegyezik. Az egy éven belüli eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva az előző évhez képest 13,99 %- ponttal növekedett, 23,3 %-ról 37,3 %-ra. Ez nagy részben a víziközmű vagyon térítés nélküli átadásának eredménye, ami ezer Ft-al csökkentette a befektetett eszközök értékét, így a forgóeszközök ezer Ft-al történt csökkenése ellenére is javult a mutató. A cég eladósodottsága továbbra is kis mértékű, bár az eladósodottsági mutató 3,48 %-ponttal magasabb értéket mutat, mint az előző év. Míg az összes kötelezettség 28,6 %-kal csökkent, addig az összes forrás 48,6 %-kal csökkent. A beruházási fedezeti mutató értéke 14,57 %-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi. A tárgy évben üzembe helyezett beruházások értéke 27,2 millió forinttal kevesebb az előző évinél, a tárgyévi értékcsökkenés összege 40,8 millió forinttal kevesebb lett, melynek oka az eszközök térítés nélküli átadása. A rövid távú likviditási mutatók és a likviditási mutató emelkedett az előző évihez képest, de értékük még mindig jóval a megfelelő tartomány felett van. A forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya biztonságosnak tekinthető. A vevő követelés állomány 38,76 % ponttal csökkent, ami részben szintén a víz- és szennyvíz számlázás kikerülésével magyarázható. A lejárt követelések behajtására minden eszközt igénybe kell vennie a cégvezetésnek. A nettó eladósodottság negatív értéket mutat, a kötelezettségek összege alacsonyabb a követelések összegénél, a mutatómértéke S %-ponttal csökkent az előző évihez képest. A hitel fedezeti mutató I feletti értéke mutatja, hogy a cég követelései meghaladják kötelezettségeit, az adósok tartozása magasabb, mint a cég rövid lejáratú kötelezettségei, érteke 8,0%-kal javult. Sem az üzemi tevékenység eredménye, sem az adózott eredmény a víziközmű vagyon térítés nélkül történő átadásának következtében nem hasonlítható össze az előző év adataival. adatok ezer Ft Az eredmény főbb összetevői előző év tárgy év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény O -l Adózás előtti eredmény Adózotteredmény Mérleg szerinti eredmény

17 Adatok ezer Ft MUTATÓ ADATOK ADATOK ELOZÖ TÁRGY MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MEGNEVEZÉS ELOZO EV TARGY EV EV EV Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény nyereség Nettó árbevétel I Saját tőke arányos Adózás előtti eredmény SI ! nyereség Saját tőke I Eszköz arány os Adózás előtti eredmény nyereség Összes eszköz I Saját tőke arányos jöv. Adózott eredmény Saját tőke I I I Eszköz arányosjöv. Adózott eredmény Osszes eszköz I ! Bruttó termelési érték Ért.nettó árbev+egyéb bev+akt. saját term. I I I Hozzáadott érték Bruttó term. érték I Anyagjell. Ráford Az adózás előtti, vagy az adózott eredményhez kapcsolódó mutatószámok a víziközmű szolgáltatás tevékenységi körből történő kikerülésének, illetve a térítésmentes eszköz átadásnak az eredményre és az eszköz állományra gyakorolt jelentős negatív hatása miatt nem összehasonlítható az előző év eredményével, Illetve mutatószámaival. A bruttó termelési érték 14,45 % ponttal több az előző évinél, ez a kapcsolódó tárgyi eszköz értékesítés, illetve a halasztott bevételek A hozzáadott érték mutató 19,5% ponttal javult, ami szintén kapcsolódik. víziközmű szolgáltatás kivonásához visszavezetésének eredménye. a víziközmű vagyon kivonásához 7. Törvényi változások hatásai az éves beszámolóra > A 201 I.évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról rendelkezései alapján a törvény erejénél fogva napjával a vízágazathoz kapcsolódó működtető eszközök térítés nélküli eszköz átadással Jászberény város Önkormányzatának tulajdonába kerültek. A víz és szennyvíz szolgáltatást ugyanezen naptól Jászberény város területén a TRV Zrt végzi. A vízágazat kiválása negatív hatással bír a Társaság gazdálkodására. M21~ga~at exabiér&cinidatása Áate ttel F~b te étel Bevétel (Iss~sen 60283? Ar~,~d1egi ráfcn&ásck I I S~n-éI~y4 j~kgi ráfcni&ásc* 5 d~sd&rts 4 IT F~b ráfcnitásck 1W Sű KiMtségek kiss~sen ClzetTi te denység cztdttn3c 4~ 171 Rerdd üii ráfcnlításck A )~ előtti eredntny -7~ 96!~ Az egyéb bevételek tartalmazzák a visszavezetett halasztott bevételeket ezer Ft, az értékesített tárgyi eszközök bevételét ezer Ft értékben. A térítés nélkül átadott víziközmű vagyon értéke jelenik meg rendkívüli ráfordításként ezer Ft értékben. 7

18 ) A hulladékról és a hulladékgazdálkodásról szóló január 1-én hatályba lépett új Fit előírja, bogy július 1-je után közszolgáltatást csak nonprofitként működő, állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet végezhet. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: hulladék törvény) rendelkezik arról, hogy a jogszabály által meghatározott bontásban az egyes tevékenységeit az éves beszámoló kiegészítő mellékletben oly módon kell bemutatni, mintha azokat önálló tevékenységként végeznénk. A tevékenységek önálló bemutatása legalább önálló eredmény kimutatást és önálló mérleget jelent. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát cl évben társaságunk a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a következő településeken végzett közszolgáltatást: - Jászberény - Jánoshida - Jászladány Az elkülönített hulladékkezelési közszolgáltatási és egyéb tevékenységekről a számviteli szétválasztási szabályzat alapján készült éves beszámoló adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Hulladékkezelési közszolgáltatás eredmenvkimutatasa ezer Ft Árbevétel Egyéb bevétel 672 Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfrodítások Értékesőkkenés Egyéb ráfordítások Költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény január elsejével Jászberény városában a közszolgáltató szem előtt tartva a Kormány rezsidíj csökkentési szándékát nem emelte meg a hulladékszállítatási díjat, habár az Új Htv. 4,2 %-os mértékben erre lehetőséget teremtett volna. A lerakó azonban emelte a lerakási díjat, így a lerakási díj 76,5 %-os emelésének köszönhetően (amely emelkedéshez hozzájárult az Új Htv. szerint kg-onként fizetendő 3 Ft lerakási járulék) a társaságot illető hulladékszállítási díj bevétele 10,6 o-kal csökkent az előző évhez képest.

19 A rezsidíj csökkentésről szóló 2013 évi CXIV. törvény 16. * (1) bekezdése és az azt követő Társulási ármegállapítás hatására a szolgáltatói díjtételek a következőképpen alakultak napjától: Időszak től Teljes díj ,- Ft ± ÁFA Lerakási díjrész 2.670,- Ft ± ÁFA Szállítási díjrész 9.559,- Ft + ÁFA A táblázatból látható, hogy Társaságunk további jelentős, összességében a évhez képest 14,1%-os árbevétel kiesést könyvelhetett el, a szállítási díjunk a és a éves szintre esett vissza. (2008. évben a szállítási díj 8.480,- Ft + AFA, míg évben 9.906,- Ft ± AFA volt.) Az árbevétel és eredmény kiesés nem teszi lehetővé társaságunknak, bogy a korábban elmaradt, illetve az Új Htv előírásinak eleget tevő szükséges fejlesztéseket megtegyük. A beszámoló összeállításáért felelős személy: Pető Margit 3300 Eger, Kovács Jakab u. 25. tetőtér 8 PM Regisztrációs szám: Jászberény, 2014.május 19. Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeitető Nonprofit Zártkör jen Működő Részvénytársaság I.

20 CASH FLOW-KIMUTATÁS Iv. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± ! 3 2 Elszámolt amortizáció ~ Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± ~ ~ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± ~ Befektetett eszközök értékesitésének eredménye ± 391 I Szállítói kötelezettség változása ± I Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± i 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± ! Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése I? IS Befektetetteszközökeladása Kapott osztalék, részesedés ± III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 19 (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele ± Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 2! 18 bevétele Hitel és kölcsön felvétele ± Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása ± Véglegesen kapott pénzeszköz ± Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - adatok e Ft Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb bosszú lejáratú kötelezettségek változása± 3 I IV. Pénzeszközök változása (±I±II±HI. sorok) ±

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben