KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 Jászberényi Vagyonkezelő ás Városüzemeltelő Nonprojit Zárikörűen Működő Rész vénylúrsasúg 5100 Jászberány, Margit sziget 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a december 31. fordu lónappal készített... Eves beszamolohoz 2014.n,ájus 19.

2 1. A részvénytársaság bemutatása I. Általános kiegészítések A társaság neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5100 lászberény, Margit sziget I A társaság jövője szempontjából lényeges az a változás, amely 2013.augusztus 30.-ától hatályos, miszerint cégünk a tulajdonosi jogokat gyakorló Pénzügyi-, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 136/201 3.(Vlll.30.) számú határozata alapján nonprofit társasággá alakult át. A változást jogszabályi háttér tette szükségessé. A hulladékról szóló CLXXXV. tv. rendelkezéseinek értelmében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet napjától csak az a nonprofit gazdálkodó szervezet végezhet,amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az Országos I-lulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, továbbá a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött A társaság rövidke! elnevezése: Jegyzet tőkéje: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt ezer Ft Alakulás időpontja: január I. A társaság alapítója Jászberény Város Önkormányzata. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. Az üzleti év január I -től december 3 1-ig tart. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A könyvvizsgáló társaság neve: Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Szolnok, Kossuth tér 10 b. Felelős könyvvizsgáló: Krajcsné Dezsőfi Katalin (MKVK szám ) 5008 Szolnok, Kaffka Margit u. 26. A beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj Ft. A társaság tulajdonosa 100 %-ban Jászberény város Önkormányzata. A társaság képviselője a vezérigazgató, mely feladatot napjától Horgosi Zsolt (5100 Jászberény, Tompa M. u. 10.) látja el. A társaság szakágazati besorolása: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása A társaságfő tevékenysége: 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése A társaságfőbb tevékenységi körei: TEAOR szám: Tevékenység megnevezése: 3600 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 4221 Folyadékszállítására szolgáló közmű építése 4291 Vízi létesítmény építése 4950 Csővezetékes szállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 2

3 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8130 Zöldterület kezelés 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9104 Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 93 II Sportlétesítmény működtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Kapcsolt vállalkozások: -BERENYEP Epítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,,v.a. székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13. A Jászberényi V. V. Zrt. részesedésének mértéke a kapcsolt vállalkozásokban: Berényép Kft. -Ertékvesztés Osszesen: Ft Ft 0 Ft A mérlegkészítés előtt rendelkezésre álló információk alapján a Berényép Kft napjával végelszámolási eljárás alá került, várható vesztesége és piaci helyzete indokolttá tette, hogy 100 ~ os értékvesztést számoljunk cl a részesedésre. 2. A számviteli politikafőbb vonásai A társaság számviteli politikájának céljai a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban: - a beszámolás és a könyvvezetés rendszerében a számviteli alapelvek érvényesítése - a választott értékelési elvek és eljárások következetes alkalmazása, - a könyvvezetés rendszerének kialakítása, - a könyvvizsgálatra, nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások teljesítése, - az éves beszámoláson keresztül megbízható és valós képet adni a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről Alkalmazott értékelési elvek A befektetett eszközök értékelése: A befektetett eszközöket a törvénynek megfelelően egyedileg, beszerzési áron értékeljük. Az értékelést egyedi és csoportos nyilvántartásra építjük. Csoportos nyilvántartást alkalmazunk kisebb értékű, azonos célokra használható tárgyi eszközöknél. Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegértéke a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbsége alapján kerül meghatározásra. A befektetett pénzügyi eszközöket mérlegkészítéskor egyedileg értékeljük. A forgóeszközök értékelése: A követelések és a pénzeszközök értékelésénél a Számviteli Törvényben rögzített szabályok szerint járunk cl. A vevőköveteléseket egyedi és csoportos értékelés alapján minősítjük. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A készletek értékelése átlagáron történik. A források értékelése: A forrásokat a Számviteli Törvény előírása értelmében könyv szerinti értéken értékeljük. Céltartalékot egyedi minősítés alapján képezünk Az értékesökkenés elszámolásának módszerei és ~akorisáza immateriális javak: Az immateriálisjavaknál lineáris leírást alkalmazunk a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására. A Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek körében egyösszegű leírást alkalmazunk. 3

4 Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközök elhasználódási idejét egyedenkénti minősítéssel állapítjuk meg. Társaságunknál a tárgyi eszközök terv szerinti leírása lineáris módon a bruttó érték alapján történik. A Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök körében egyösszegű leírást alkalmazunk. Az immateriális javak, tárgyi eszközök maradványértékét a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható ériékében állapítjuk meg. A bemutatóra tartott állatokat a tárgyi eszközök között tartjuk nyilván. A bruttó érték megegyezik a maradványértékkel, értékcsökkenési leírást nem alkalmazunk. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Társaságunk negyedévente számolja el az értékcsökkenést. Terven felüli értékesökkenést kell az immateriálisjavaknál, tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyvszerinti értéke tartósan ésjelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;. a vagyonértékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető Az eszközök értékvesztése Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az eszközök piaci értéke alacsonyabb a könyvszerinti (bekerülési) értékénél, immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a tervszerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékénél, az adott eszköz elszámolt értékhelyesbítést meghaladó különbözettel a könyvszerinti (bekerülési) értéket kell a terven felüli értékcsökkenéssel (immateriális javak, tárgyi eszközök esetében), vagy értékvesztés elszámolásával csökkenteni Jelentó s összezű hiba Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint A inérlez választott formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök,források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be Az eredménvkimutazás választolt formája Társaságunk tevékenységének jellemzői alapján az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerinti összköltség eljárás szerint állítja össze A mérlegkészítés időpontja: február 28.

5 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az immateriólis javak és tárgyi eszközök állományának alakulása BEFEKTETÉSI TÜKÖR Bruttó érték adatok e Ft főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber., gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg a Összesen: Értékcsökkenés adatok e Ft főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber, gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg Összesen: Nettó érték adatok e Ft főkönyv megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb ber., gépek, járművek Bemutató állatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg a 1 767a Összesen: A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás Ériékesökkenés elszárnolásának gyakorisága: Társaságunk negyedévente számolja el az értékcsökkenést. Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés: adatok ezer Ft Lineáris leírás szerinti értékcsökkenés: E~yössze~ben elszámolt ériékesökkenés: Összesen:

6 Megoszlás szerint: adatok ezer Ft Terv Megnevezes.. szerint I. Immateriális javak I/l Vagyoni értékű jogok I 3 Szellemi termékek 98 H. Tárgyi eszközök II 1 Ingatlanok II 2 Műszaki berendezések, felszerelések,járművek II 3 Egyéb berendezések felsz. járművek II 060 Összesen: A tárgyévben elszámolt terven felüli értékesökkenés összege: ezer Ft tárgyi eszk. Terven felüli écs főkönyv megnevezés összeg e Ft Vízi közmű kivezetésből meg nem valósul 1 13 Állatok elhullása Kisértékű selejtezés 147 Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Megnevezés Névérték ezer Ft-ban Könyvszerinti érték ezer Ft-ban Berényép KR Összesen A mérlegkészítés előtt rendelkezésre álló információk alapján a Berényép Kft napjával végelszámolási eljárás alá került, várható vesztesége és piaci helyzete indokolttá tette, hogy 100 %-os értékvesztést számoljunk el a részesedésre. Egyéb tartós részesedés: Megnevezés Mol NyRt Émász NyRt Dohányfermentáló ZRt Alföldinveszt Kft Összesen n O OO Névérték adatok Ft Könyvszerinti érték I O A MOL Nyrt részvényeinek tőzsdei árfolyama tartósan a névérték felett van, i záró árfolyam ,- Ftldb -Az EMASZ Nyrt. részvényeinek tőzsdei árfolyama tartósan a névérték felett van, a i záró árfolyam: ,- Ftldb -A. DOFER Dohányfermentáló Zrt a és évi beszámolója alapján a saját tőke mind a két évben meghaladja a jegyzett tőkét. Az elszámolt értékvesztés már nappal visszaírásra került. -Az Alföldinvest KR évi beszámolójában a saját tőkéje 1/3-a, a évi beszámolóban már negatív előjelű így 100%-os értékvesztés került elszámolásra. 6

7 4. Készletek A készleteket teljes egészében a vásárolt készletek anyagok, áruk, közvetített szolgáltatások és értékvesztése- alkotják. A tevékenységhez kapcsolódó főbb tételek december 31.-i záró állománya: L #~ ILUJ Adatok ezer Ft-ban építési anyagok 386 síkosság mentesítő I 562 üzem- és kenőanyagok benzin takarmány Állatkert propaganda áru Állatkert 796 Anyagok összesen Áruk: -TE-ből átsorolt áruk ezer Ft - fóliazsák, műa. szemétgyűjtő edény 513 ezer Ft - telek ezer Ft Aruk összesen: ezer Ft Készletek összesen: S. Követelések Vevő követelések: ezer Ft 101 (ezer Ft-ban) Vevő Elszámolt Vevő követelések könyv követelések értékvesztés szerinti értéke A követelések értékvesztése: évi értékvesztése levezetése ezer Ft Csökkenés Évközbeni Növeked Fk. Megnevezés Nyitó. befolyt behajth. Záró es.. összeg Osszevez Belföldi követelések egyedi értékveszt Belföldi követ, csoportos értékvesztése Kapcsolt váll. Értékvesztése Különféle köv. értékv Összesen Követelések kayesoli váll. szemben Követelések leányvállalattal szemben teljes egészében a BERENYEP KR felvásárolt szállítói tartozásait tartalmazzák, ezer Ft összegben. A társaság várható vesztesége és piaci helyzete indokolná tette, hogy 100%- os értékvesztést számoljunk el a követelésekre.

8 Az egyéb követelések tartalma: Fkv. szám Fkv. megnevezés Összeg e Ft 1933 Lakásépítési kölcsön Egyéb adott előleg Végrehajtónak adott előleg Munkaváll. Fizetési előleg Munkaváll. levont Forgó, Faragó Különféle egyéb követelés Egyéb köv. Cafetéria utalv Következő évet érintő áfa Gyógyfúrdő cisz Kártya és utalvány követelés ] I Társasági adó elsz Környezetterhelési díj ] 2 Körny. Innovációs díj Önellenőrzési pótlék Iparűzési adó cisz Gépjárműadóelsz Társ. Bizt. Ellátás 913 Szállítói túlfizetés Összesen Követelések mindösszesen: ezer Ft 6. Értékpapírok - Forgatási célú értékpapír: ezer Ft A pénzpiaci alap éves hozama átlagban 2,68 % míg a tartós (90 napos) lekötés éves hozama átlagba 2,72 % volt, nem sokkal kevesebb a hozam a hosszabb távú lekötésnél. Társaságunknak év közben gyakran bontania kellett a lekötött összegeket, így célszerű volt a pénzpiaci alapba lekötnünk pénzeszközeinket, amelyek napi kamatot jelentettek. 7. Pénzeszközök - Pénztár - Bankbetétek Összesen: 8. Aktív időbeli elhatárolások I.087 ezer Ft ezer Ft ezer Ft - Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Költsé ek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Osszesen: ].O76ezerFt 653 ezer Ft ezer Ft a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Tétel megnevezése I Összeg ezer Ft-ban Kamat Vízdíj továbbszámlázás telefon használat Gázdíj továbbszáml. Bérleti díj terület használat fóliazsák eladás jégpálya használat Összesen:

9 b) Költségek aktív időbeli elhatárolása Tétel me2nevezése I Összeg ezer Ft-ban Oktatás Biztosítás Folyóirat előfizetés Vízbérlet Osszesen: 9. A Saját tőke elemei (ezer Fl-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen: A Saját tőke elemeinek levezetése 2013 évre (ezer Ft-ban) Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Csökkenés e Ft Záró e Ft Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A jegyzett tőke nem változott. Az eredménytartalék növekedett a évi mérleg szerinti eredményünkkel ezer Ft-tal és a lekötött fejlesztési tartalék visszavezetésével, ezer Ft-tal. A lekötött tartalék a évre megképzett ezer Ft fejlesztési tartalék összegéből csökkent a évben felhasznált Fejlesztési tartalék 9.917ezer Ft összegével. A mérleg szerinti eredmény csökkent a évi mérleg szerinti eredménnyel, valamint az eredménytartalékba átvezetett évi mérleg szerinti eredménnyel. 11. Céltartalékok évi céltartalék változás levezetése Megnevezés Nyitó e Ft Növekedés e Ft Csökkenés e Ft Záró e Ft Egri László per szenyvíz bírság Epgépszer 2000 Bt K&N I 600 Szövetkezet u. 5 Társasház Munkás u. bontás munkavéd. bírság KÓTÁR szemétlerakó körny.véd. fel II 350 Bernyép Kit végelszámolás Sütő Georgina Állatkerti kártérítés Czank lstvánné Fürdő kartörés I Móczó Sándor munkahelyi baleset kát. I Gém utca I csőtörés kárigény I Víz túlfogyasztás miatti bírság Összesen A társaság az Egri féle fűtési peres ügyre képzett ezer Ft céltartalékot visszavezeti, a per befejeződött. - A évre képzett ezer Ft szennyvízbírság visszavezetésre került, mert én került kiszabásra ezer Ft. - Az EPGEPSZER 2000 Bt. vállalkozói díj megfizetése tárgyában indított pert a társaság ellen, melyre évben bírósági végzésben kötelezik a társaságunkat ennek a díjnak a megfizetésére. A bírósági 9

10 végzés alapján levélben kértük, hogy küldjék meg részünkre a kiállított számlát, de a mérleg készítés időpontjáig nem érkezett meg, ezért nem került visszavezetésre. - A Szövetkezet u. 5. Társasház pénzkövetelés tárgyában indított pert a társaság ellen, melyre évben 100 ezer Ft-ot képeztünk. A per nem fejeződött be, nem került visszavezetésre. - A Munkás utca épületének bontásához kapcsolódóan munkavédelmi hatósági eljárást folytattak, melyet évben megszüntettek. Az összeg visszavezetésre került, bírságot nem szabtak ki. - A KOTAR szemétlerakó telephez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok ellátására évben ezer Ft-ot képeztünk évben megszüntették az eljárást, bírságot nem szabtak ki, csak 3 db figyelő kút megépítésére kötelezték társaságunkat. - A BERENYEP Kit végelszámolásához kapcsolódó várható kötelezettségekre ezer Ft-ot képeztünk évben visszavezetésre került, mert szállítói tartozások kerültek megvásárlásra évben képzett céltartalék elemei: - Kiskorú Sütő Georgina képviseletében Surányi Tünde terjesztett elő kártérítési igényt a Jászberényi Allat és Növénykertben bekövetkezett baleset miatt ezer Ft összegben. Az ügy peren kívüli egyeztetési szakaszban van. - Czank lstvánné kárigénye a Jászberényi Termáltiirdőben bekövetkezett kartöréses sérülése miatt 1.672ezer Ft. - Móczó Sándor, társaságunk korábbi munkavállalója munkahelyi balesetből származó kártérítési igénye: ezer Ft -A Gém utca I. szám alatti ingatlanban csőtörés miatt bekövetkezett károkkal kapcsolatban benyújtott kárigény: ezer Ft. - Vízhasználattal kapcsolatosan várható környezetvédelmi hatósági eljárás miatti bírság ezer Ft 12. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek összetevői: - Szállítói kötelezettségek: ezer Ft - Egyéb rövid leiáratú: ezer Ft Összesen: ezer Ft Az_egyéb rövidlefára/á kötelezettségek tartalma: Fkv.szám Fkv. megnevezés Összeg ezer Ft 3619 Rövid lej. Kölcsön Kovács E SZiA elszámolás Vízkészlet járulék Cégautóadó Egbizt és munkaerő piaci jár Szociáli shozzájár. Adó Nyugdíjjárulék Rehabilitációs hozzájárulás El-lO I ÁFA Jövödelem kifiz. SzIa Fel nem vettjérandóságok Szakképzési hozzájárulás Munkaváll. Letiltása Önkorm. Szembeni cisz. BérI Besz. Árba tart. Egyéb köt Egyéb köt. Barátság Következő évet érintő AFA Egyéb rövidlej. Köt Egyéb rövidlej. Köt Közmüfejl. Hozzájár Vevő túlfizetés 267 Osszesen

11 A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége, valamint zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. 13. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek elhatárolás Költségek elhatárolása Halasztott bevételek Me~nevezés Allatkert bérlet Osszesen: Összeg ezer Ft-ban Tétel megnevezése Összeg ezer Ft-ban Aramdíj 74 GázdF 2426 Telefon Bankköltség Munkábajárás, kiküldetés felügyelet,megbízás,takarítás Szent I. Egyetem közüzemi díj 2174 vízdí 2482 vagyon kez. Feladatok biztosítás Összesen A közműfejlesztésre, beruházásokra kapott pénzeszközök, illetve a térítés nélkül átvett eszközök értékét mutatja, csökkentve a tárgyévi értékesökkenés arányában a bevételek közé átvezetett összeggel. Halasztott bevételek Fkv. Megnevezése Összeg e Ft Berénykom KEOP támogatás Önkormányzattól kapott támogatások Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök Térítés nélkül átvett eszközök Állatkert Kapott támogatás fejl Összesen Passz v időbeli elhatárolások összesen: 1. Bevételek részletezése ezer Ft. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés ne/tó árbevételének összetétele adatok ezer Ft Megnevezés év év Ingatlanok üzerneltetésének önkormányzat felé torteno atszamlazasa Építési telek árbevétele Vagyonkezelés árbevétele Saját bérleti díjak Iskolák karbantartása 434 II

12 Városüzemeltetési bevételek ebből: közterület tisztítás Közszolg. Hull.száll. árb. kukás Közszolg. Hull. Jászberény 2] 779 Közszolg. Hull. Jánoshida Közszolg. Hull. Jászladány Közszolg hull Alattyán Közszolg.hull Jászjákóhakma 9351 Közszolg hull Jásztelek Közszolg hull Jászboldogháza Közszolg hull Jfelsősztgy parküzemeltetés közút-híd üzemeltetés állategészségügyi tevékenység csapadékvíz elvezetés Továbbszámlázott közüzemi díj, egyéb átszáml Kukás szemétszállítás Konténeres szemétszállítás Közszolg hull árb. konténer Piac, illemhely árbevétele lllembely árbevétele 217 Komm. Ág. Egyéb árbevétele Víztermelés árbevétele Szennyvízelvezetés árbevétele Strandfürdő árbevétele Termálfbrdő árbevétele Uszoda árbevétele I Külső strand árbevétele 27 89] Településtisztaság árbevétele Humán egészségügyi szolgáltatás árbevétele Allat- és Növénykert árbevétele Sport létesítmények árbevétele Hirdetés árbevétele Önkormányzatnak Egyéb átszáml Egyéb szolgáltatás árbevétele Összesen Egyéb bevételek adatok ezer Ft Értékesített tárgyi eszközök bevétele Káreseményekkel kapcs. Bev. 389 Kapott kötbér, kárt, kés.kamat Behajthatatlan köv. kapott összeg 39 Kapott támogatás Várható kötelezettségekre képz. céltartalék felhasználás Követelések,készletek, részesed. visszaút értékvesztése Térítés nélküli átvétel visszavezetése Közműfejlesztési hozzájárulás visszavezetése Egyéb bevételek Összesen: Az összemérés elvének érvényre juttatása miatt az eredmény kimutatásban - a vállalkozás választása alapján - egyéb bevételek között szerepel a halasztott bevételek elhatárolásából az amortizáció arányában történő visszavezetés, mert az értékcsökkenés is az üzemi eredményben kerül kimutatásra. 12

13 2013. évi támo2atások ezer Ft Működési támogatások Jászkürt-Ujság lapkiadás Osszeg Allatkert múködtetésére Lehel strand és uszoda üzemeltetésére Városi strand és furdő üzemeltetésére Városi sportlétesítmények és lehel Szabadidőpark üzemeltetése (Műfüvespálya)SE pálya,sportcsarnok,tekepálya,teniszpályakőház,fuvespálya,bmx pálya Iskolai sportiétesítmények üzemeltetése (Rákóczi úti tornaterem,bajcsy úti tornaterem,bercsényi úti tornacsamok) Jégpálya működtetése Elektrolux támogatás LEHEL szabadidőközpont és strandtiirdő Kormányhivatal támogatás Apákat megillető 61 Támogatások összesen Fejlesztési támo2atások Összeg Leopárdház bővítés Lehel strand ás uszoda felújítás Evközben felmerülő fejlesztési tám Támogatások Összesen Támogatások mindösszesen I j A fejlesztési támogatások halasztott bevételként elhatárolásra kerültek. Pénzügyi műveletek eredménye: Pénzügyi műveletek bevételei: Kapott kamatok Kapott osztalék Befektetett eszközök árfolyamnyeresége E~ éb bevétel Osszesen: Pénzügyi műveletek rafordítósai: Részesedések értékvesztése E~ éb ráfordítás Osszesen: Pénzügyi műveletek eredménye 3. Költségel,ráfordítások részletezése (adatok ezer Ft) ezer Ft Egyéb ráfordítások adatok ezer Ft Értékesített tárgyi eszközök nyilv.szer.értéke Káreseményekkel kapcsolatos költségek 103 Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat Önellenőrzési pótlék 49 Céltartalék várható kötelezettségekre Tárgyi eszk. terven felüli értékcsökkenése I 746 Költségvetéssel elszámolt adók Önkormányzattal elszámolt adók Alapítványok támogatása 570 lnnovációsjárulék I 542 Környezetterhelési díj 6 Követelések értékvesztése Arányosítással megosztott ÁFA I 365 Egyéb ráfordítások 1124 Összesen:

14 4. A társasági adó alapjának levezetése A társasá2i adó alapjának levezetése adatok ezer Ft Megnevezés Osszeg Adózás előtti eredmény Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Céltartalék felhasználás Szt. tv. szerint elszámolt értékcsökkenés Szt. tv. szerinti terven felüli értékcsökkenés I 746 Szt. tv. szerinti értékesített tárgyi eszköz áll.kiv. könyv sz. értéke Szt.tv. szerinti térítés nélküli eszköz kivez. könyv szerinti értéke TAO szerinti elszámolt értékcsökkenés TAO szerinti terven felüli értékcsökkenés TAO szerinti értékesített tárgyi eszköz áll. Kiv.könyv sz. értéke TAO szerinti térítés nélküli eszköz kivez. könyv szerinti értéke -I Ráfordításként elszám. jogerős bírság, Art. és Tb-tv. szerinti jogköv Adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés Kapott osztalék Nem a vállalk. tev. kapcsolatos költségek Adóalap Fizetendő társasági adó: O ezer Ft 5. Létszám adatok,személyi jellegű kitizetések, vezető állásúak díjazása I.) A részvénytársaság dolgozóinak átlagos állományi létszáma, keresete és személyi jellegű kifizetései a beszámolási időszakban: Átlagos állományi Összes kereset Személyi jellegű létszám (fő~ (ezer Ft~ kifizetés (ezer Ft) Fizikai Szellemi Összesen ) A részvénytársaság Vezérigazgatója és Felügyelő Bizottságának tagjai részére kifizetett, az üzleti év után járó járandóságai: ezer Ft Vezérigazgató munkabér Vezérigazgató prémium FEB elnökének és tagjainak tiszteletdíja ) Társaságunknál a környezetvédelmi előírásoknak tettünk eleget: a) Keletkezett veszélyes hulladék: megfelelően évben az alábbiak szerint Me2nevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állati hulladék kg kg O olajosrongy 0 17kg 17kg 0 fáradt olaj kg 305 kg O olajos szűrő 0 40 kg 40 kg O olajos iszap 0 0 kg 0 kg O festékes fém 0 0 kg 0 kg O Jelentése és ártalmatlanításra történő elszállíttatása az Ökopont Kft. közreműködésével megtörtént. b) Körn ezetvédelmi szaktanácsadás és szakértési df Ft O

15 6. A tevékenység Jellemző mutatói A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelrnezőségi helyzetének alakulását reprezentáló mutatószámo az alábbiak. A VAGYONI HELYZET, ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI Adatok ezer Ft MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV ELŐZŐ TÁRGY SZÁMÍTÁSA ADATOK ADATOK ÉV ÉV Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke I I Befektetett eszköz Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke I I Tárgyieszközök ,9115 1,3571 Tőke igényességi mutató Befektetett eszköz Összes eszköz I Saját tőke aránya I Saját tőke I I Összes forrás I ,7879 Tőkeszerkezeti mutató I Kötelezettségek Saját tőke I I ,1578 Tőkeszerkezeti mutatói! Rövid lejáratú köt Sajáttöke I I ,1578 Forgóeszközök aránya Forgóeszközök 63272! Összes eszköz I ,37 16 Eladósodottság Összes kötelezett Összes forrás I ,0895 0,1243 Beruházás fedezeti mutato Tárgyieszköz écs T.évben üzembeh.t.e A1*QLckI HELYZEF 1flUJFÁ%ÚMUTAIÚ Acktc,ke~ Ft MJJxIÓ ~KINFW]~ NIJIAt SZÁIVÍIÁSA H157Ő ÉVAD% IOK T4IcY ÉVAD4 IOI< uúiú Év iáww Év LllMditásimjtató R g5esá4i~ik )~ Kbte~tség& Z~)l9 Z~I Rövid távú llkvkts I. Rig5es~Mik ~ Rövidlejri tit ,6)19 2,~l Rivkl távú likviditás II. Ibg3esÁc.lad ) l8~ -~54f Pövdkjámtúl t* l$p 1,67fl ási~tosi~ta Ft~t-fki5vd.-tút4~p. 228 (XE r488 ~ ~ Rövidlejámtúl tit ,4781 2,~2 Eiak5scxlottság ~rtana IQite~ts~ Ös~s1önás ~2~ QC~5 0,1243 Itó elad5sodottság Rte~tség1öveteIés ) ~ 545 ~tőic (0121-0,0321 Q~0) 1-itel 1éc~i mitató K5v~eIések Rövkl lej. I aelez ,2412 l,3l~

16 A saját tőke 125,8 %-ban nyújt fedezetet a befektetett eszközökre. Likviditási gondokkal nem küzd a cég, de a rövid lejáratú finanszírozás lehetőségével foglalkozni kell. A saját tőke tárgyi eszközök finanszírozására a-ban nyújt fedezetet,44,86 0 o-ponttal nőtt az előző évihez képest, ami továbbra is kedvező. A tőke igényességi mutató értéke 13,84 %-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi, a befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított értéke csökkent, ez annak tudható be, hogy az összes eszköz értéke nagyobb mértékben csökkent, mint a befektetett eszközök értéke. A saját tőke részesedése 79 ~o az összes források között, a vállalkozás eszközeit 79 %-ban finanszírozza a saját tőke. A tőkeszerkezeti mutatók igen kedvezőek, az idegen tőke aránya még mindig alacsony az összes tőkén belül, bár az előző évinél 2,5 %-ponttal magasabb a mutató értéke. Nagyon kedvező, hogy csak rövid lejáratú kötelezettsége van a Zrt-nek, így a két tőkeszerzeti mutató megegyezik. Az egy éven belüli eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva az előző évhez képest 13,99 %- ponttal növekedett, 23,3 %-ról 37,3 %-ra. Ez nagy részben a víziközmű vagyon térítés nélküli átadásának eredménye, ami ezer Ft-al csökkentette a befektetett eszközök értékét, így a forgóeszközök ezer Ft-al történt csökkenése ellenére is javult a mutató. A cég eladósodottsága továbbra is kis mértékű, bár az eladósodottsági mutató 3,48 %-ponttal magasabb értéket mutat, mint az előző év. Míg az összes kötelezettség 28,6 %-kal csökkent, addig az összes forrás 48,6 %-kal csökkent. A beruházási fedezeti mutató értéke 14,57 %-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi. A tárgy évben üzembe helyezett beruházások értéke 27,2 millió forinttal kevesebb az előző évinél, a tárgyévi értékcsökkenés összege 40,8 millió forinttal kevesebb lett, melynek oka az eszközök térítés nélküli átadása. A rövid távú likviditási mutatók és a likviditási mutató emelkedett az előző évihez képest, de értékük még mindig jóval a megfelelő tartomány felett van. A forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya biztonságosnak tekinthető. A vevő követelés állomány 38,76 % ponttal csökkent, ami részben szintén a víz- és szennyvíz számlázás kikerülésével magyarázható. A lejárt követelések behajtására minden eszközt igénybe kell vennie a cégvezetésnek. A nettó eladósodottság negatív értéket mutat, a kötelezettségek összege alacsonyabb a követelések összegénél, a mutatómértéke S %-ponttal csökkent az előző évihez képest. A hitel fedezeti mutató I feletti értéke mutatja, hogy a cég követelései meghaladják kötelezettségeit, az adósok tartozása magasabb, mint a cég rövid lejáratú kötelezettségei, érteke 8,0%-kal javult. Sem az üzemi tevékenység eredménye, sem az adózott eredmény a víziközmű vagyon térítés nélkül történő átadásának következtében nem hasonlítható össze az előző év adataival. adatok ezer Ft Az eredmény főbb összetevői előző év tárgy év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény O -l Adózás előtti eredmény Adózotteredmény Mérleg szerinti eredmény

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához 1 A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató Cég megnevezése: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben