Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel"

Átírás

1 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel Opcionálisan választható támogatott beruházási hitel GINOP Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése vissza nem térítendő támogatáshoz GINOP Hitelprogram keretösszege Termékleírás 1 A Hitelprogram évre vonatkozó keretösszege 10 milliárd forint. Hitelprogram célja A GINOP 3.4. Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés biztosítása alfejezete keretében megvalósuló egyedi célkitűzések az újgenerációs NGA fehér foltok csökkentését, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzését, valamint az állami és önkormányzati intézményeknél a nagy sávszélességű kapcsolat biztosítását célozzák. A GINOP programdokumentum alapján az infokommunikációs technológiai (IKT) célok elérése érdekében felhasznált visszatérítendő források vissza nem térítendő forrásokkal együtt kerülnek felhasználásra. Ennek megfelelően jelen konstrukció kizárólag a GINOP kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatáshoz szabadon kombinálható beruházási hitel. A konstrukció célja összhangban az IKT prioritás céljaival - a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett végpontok lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai felhordó hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése. Hitel típusa Éven túli lejáratú beruházási hitel ( Hitel ). Hitelfelvevők köre a) Infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR alá besorolt főtevékenységű), mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások, b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, c) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, d) jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. A hitelkérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 1 Jelen Termékleírásban nem szabályozott kérdésekben a GINOP Felhívás, továbbá az MFB vonatkozó, belső szabályzatai az irányadók.

2 Hitelezésből kizártak köre A Hitelprogram vonatkozásában kizárt az a hiteligénylő, 1. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes; 2. amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van; 3. amely a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez kapcsolódó hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 4. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 5. amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; 6. amelynek üzleti tevékenysége magában foglalja legalább az alábbiak egyikét: a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely a pénzügyi közvetítőre alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását); b) dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása és forgalmazása; c) valamennyi típusú fegyver-,lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek; d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások; e) online szerencsejátékok és online kaszinók; f) pornográfia és prostitúció; g) atomenergia; h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a) h) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése; 7. amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; 8. amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson; 9. amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban; 10. amely a meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 11. amely nem felel meg az Áht. 50. (1) bekezdése szerinti követelményeknek; 12. amely a Hitelprogram által korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő hitellel rendelkezik; A 651/2014/EU rendelet alapján nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: a) a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; b) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;

3 c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás, kivéve a képzési támogatást, a kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatást, a kutatás-fejlesztés területén nyújtott támogatást, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást, valamint a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást; d) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás, kivéve a legkülső régiókban felmerülő szállítási költségektől eltérő kiegészítő költségek 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti ellentételezését, a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatást, a kockázatfinanszírozási támogatást, a kutatás-fejlesztési támogatást, a kkvknak nyújtott innovációs támogatást, a környezetvédelmi támogatást, a képzési támogatást, valamint a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást; e) mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben: a. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy b. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek; f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás; g) olyan vállalkozás, amellyel szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított; h) nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás;2 i) olyan állami támogatási intézkedések, amelyek önmagukban vagy a hozzájuk kapcsolódó feltételek, illetve finanszírozási módszerek révén szükségképpen az uniós jog megsértéséhez vezetne; Nem vehet részt továbbá a Hitelprogramban azon hiteligénylő, amely olyan projektet kíván megvalósítani, amely a GINOP Felhívás 4.2. pont Támogatásban nem részesíthetők köre alfejezetben megfogalmazott feltételekkel nincs összhangban. A Hitel felhasználása A Hitel keretében - összhangban a GINOP Felhívással - a) a passzív szélessávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége, b) a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége, c) a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége számolható el. A Hitel keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával: 2 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., , 1. o.) alapján

4 1. projekt előkészítése a) megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése; b) műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítése c) engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítése d) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői műhelymunkák e) szükséglet felmérés és helyzet feltárás f) közbeszerzés előkészítése g) egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás 2. projektmenedzsment a) a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment 3. projekt szakmai, operatív végrehajtásával összefüggő tevékenységek: a) Aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési munkák; b) A GINOP Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése tárgyú Felhívás 2. számú mellékletben található településeket a gerinchálózattal összekötő felhordó hálózat (a meglévő vagy a GINOP Felhívás keretében kiépítendő gerinchálózati csatlakozási pont és a települési hozzáférési aggregációs pontok (PoP) közötti felhordó hálózati szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással); c) Az érintett településeken a hozzáférési aggregációs pont (PoP) létesítése (az aktív eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat stb.) és a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele; d) Az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen NGA-fehér igényhelyig homes passed helyi szélessávú hozzáférési hálózat kiépítése; e) A hozzáférési aggregációs pont (PoP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai kábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a hozzáférési aggregációs pont és a járási székhelyen a kormányhivatal épületében elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) PoP közötti optikai sötét szálpár megépítése és/vagy IRU igénybevétele; f) A nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása; g) Műszaki ellenőri 3 szolgáltatás igénybevétele; h) Optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU); i) Oszlophasználat igénybevételének egyszeri díja. Az elszámolható költségek körét a GINOP Felhívás 5.5. pontja tartalmazza. A hitelkérelemben benyújtott költségvetési tervnek mindenben meg kell egyeznie a GINOP Felhívás keretében támogatási döntéssel jóváhagyott költségvetési tervvel! A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható támogatás: GINOP Felhívásban rögzített kizárásokon túlmenően a) visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; b) a végső kedvezményezett szokásos működési költségeinek fedezésére; c) pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására; d) a hitelkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez 4 ; e) a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik 3 Felügyelőmérnöki szolgáltatás 4 Általános Útmutató a Pályázatokhoz A projekt megkezdése pont alapján

5 Hitel összege tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő partner- vagy kapcsolt vállalkozástól történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozását; f) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is finanszírozására; g) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására; h) vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozásra. Ügyletenként legalább 10 millió forint, legfeljebb millió forint. Saját forrás 5 A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Hitel pénzneme HUF Hiteldíjak Kamat Egyéb díj, jutalék 0,5 %/év A hitelkérelem bírálatával, a hitelszerződés megkötésével és az MFB által kezdeményezett módosításával, valamint a Hitel folyósításával és részleges vagy teljes előtörlesztésével összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj, biztosítás díja). 6 Futamidő, rendelkezésre tartási idő, türelmi idő és törlesztés alakulása Futamidő Rendelkezésre tartási idő Türelmi idő Törlesztés A hitelszerződés megkötésétől számított legfeljebb18 év. A beruházás pénzügyi befejezési határideje 7, de legfeljebb a hitelszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap. A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 1 év. Rendszeres törlesztést előíró törlesztési ütemezés Kérelem benyújtásának határideje és módja A hitelkérelem benyújtására a GINOP Felhíváshoz kapcsolódó támogatási döntés dátumától számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. A hitelkérelmek közvetlenül az MFB Zrt. székhelyén a 1051 Budapest Nádor utca 31. cím alatt az MFB Zrt. Ügyfélszolgálatán nyújthatók be. A hitelkérelemben és mellékleteiben benyújtott információknak összhangban kell lenniük a GINOP Felhívás keretében benyújtott támogatás kérelmi dokumentációval! 5 255/2014. Korm. rendelet 2 alapján /2013/EU 42. cikk (5) bekezdés alapján 7 GINOP záró kifizetési kérelemmel összhangban

6 Hitelkérelem feldolgozás ütemezése 8 Formai ellenőrzés: a hitelkérelem benyújtásától számított maximum naptári 30 nap. Tartalmi ellenőrzés, hitelbírálat és döntés: a hitelkérelem befogadásától (formai ellenőrzés lezárásától) számított maximum 60 naptári nap. Szerződéskötés: a pozitív hiteldöntéstől számított maximum 60 naptári nap. Állami támogatás formája A Hitelprogram keretében nyújtott hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A Hitelprogram keretében nyújtott támogatás jogcíme: a 651/2014/EU bizottsági rendelet cikke alapján nyújtott széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás. A Hitelprogram keretében nyújtott hitel támogatástartalma a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet B) a) pontja szerint, azaz többlépcsős számítás alapján kerül meghatározásra. Az állami támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki. A Hitelprogram keretében nyújtott hitel támogatástartalma egybeszámítandó a GINOP Felhívás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmával. Az egyes projektek vonatkozásában a GINOP Felhívás keretében a hiteligénylő által vállalt támogatási intenzitás nem léphető túl, tehát a hitelbírálatot követően meghatározott támogatástartalom alapján a vissza nem térítendő támogatás összege módosításra kerülhet. A végső kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra vonatkozóan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amennyiben más támogatott program keretében, illetve más támogatott eszköz révén támogatásban részesül. 8 A határidőkbe a hiteligénylő hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási ideje nem számít bele. 9 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., , 1. o.)

FELHÍVÁS. Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.

FELHÍVÁS. Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4. FELHÍVÁS Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.1-2015 Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA PROGRAMBA BEVONT HITELTERMÉKEK LISTÁJA

ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA PROGRAMBA BEVONT HITELTERMÉKEK LISTÁJA ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA PROGRAMBA BEVONT HITELTERMÉKEK LISTÁJA 1./ Éven túli forgóeszközhitel 2./ Éven túli beruházási, fejlesztési hitel 3./ MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 4./ MNB Növekedési

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.2 Konstrukció keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI VISZONTGARANCIA

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: 2017.06.22 Érvényes: 2017.06.22

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás Hatályos: 2013.11.28.-tól MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás. Általános feltételek Hatályos: 2012.02.06-tól MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 450 milliárd forint Program célja A program célja a magyar gazdaság versenyképességének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben