MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó terem Napirend: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata évi költségvetési rendelet II. módosítása. 3. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet alkotása 4. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához 5. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata 6. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás ei módosítása 7. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban képviselet 8. Hunya Község Önkormányzatának évi ellenőrzési terve 9. Házhoz menő szelektíc hulladék gyűjtés bevezetése 10. Művelődési ház elektromos hálózatának felújítása 11. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése 12. Idősek Klubja Színjátszó csapatának kérelme 13. Önkormányzati segély megállapításának véleményezése 14. Szimornyi Zoltán 5555 Hunya, Kinizsi u. 26. szám alatti lakos önkormányzati segély kérelme (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, november 14. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület november 19. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 19-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az alakuló ülésen kapott felhatalmazás alapján beterjesztem a felülvizsgálat eredményeként elkészített módosító rendelet-tervezetet. A módosítások indokai: 1. Pontosítja a legutóbbi általános választáson létrejött képviselő-testületi eredeti összlétszámot, amelyet a minősített többségnél kell figyelembe venni. 2. Az Mötv. teljes hatályosulását követően beemeli azt az új esetet, aminek elmulasztása esetén a képviselői tiszteletdíj megvonható. 3. A módosított Áht. és Ámr. rendelkezéseire figyelemmel módosítja az alcímet. 4. Szabályozza a készpénzben teljesíthető kiadási eseteket. 5. Hatályba léptetés és hatályon kívül helyezések. Tájékoztatásul beterjesztjük a jegyző által vezetett függelékeket is. Kérem a beterjesztés alapján az SZMSZ módosító rendeletének megalkotását. Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. /2014. (...) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (6) A Képviselő-testületet a október 12-diki önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni listán megválasztott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma Az Ör. 28. (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel: g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett képzésen; 3. Az Ör. 24. Gazdálkodás, ellenőrzés alcime helyébe a következő rendelkezések lépnek 24. Gazdálkodás, ellenőrzés 39. (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv 2

4 saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről. (3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a 7. melléklet tartalmazza. 40. (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat: a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét, b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját, c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését, d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját. (2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit. (3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31-éig nyújtják be. (4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő megállapitásait csatolja a beszámolókhoz. (5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti. 41. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás útján látja el. (3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület októberi rendes ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra. (4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti. 42. A évi CLII. tv. 3. alapján Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, illetve egyetértésével kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza. 43. (1) A 42. -ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia. (2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. -ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is. 4. Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a: a) 10. (2) b) pontja, 1. melléklet a../2014. ( ) önkormányzati rendelethez A kiadások készpénzben történő teljesitésének esetei 1.) Kiküldetés, munkába járás költségei 2.) Konyha élelmiszer számlák 3.) Anyagbeszerzés, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 4.) Bélyegvásárlás, folyóirat előfizetés 5.) Munkavédelmi, tűzvédelmi, villámhárítással kapcsolatos kiadások 6.) Rendezvények megtartásával kapcsolatos költségek 7.) Segélyek 1. függelék a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai Petényi Szilárd Szilveszterné Polgármester Független Hegedüs Roland egyéni listás képviselő Független Kiszely Imre egyéni listás képviselő FIDESZ-KDNP Pintér László egyéni listás képviselő FIDESZ-KDNP 3

5 Várkonyi Zsigmondné egyéni listás képviselő Független 2. függelék a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Elnök: Pintér László (képviselő) Tagok: Hegedüs Roland (képviselő) Várkonyi Zsigmondné (képviselő) Kovács Sándor Fagyas Gézáné Az Ügyrendi Bizottság névsora Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

6 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 19-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: évi költségvetési rendelet II. módosítása. Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-Testület! Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 5-i ülésén elfogadta évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból ezer Ft támogatásba részsültünk, ebből 183 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 82 ezer Ft a lakott külterületek támogatására, ezer Ft a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata ezer forint, ebből ezer Ft a évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 440 e. Ft a évi bérkiegészítés támogatására kaptunk. Fejezeti kezelésű előirányzattól ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására. A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként ezer Ft-ot kaptunk, az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén. A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képes ezer forinttal növekedett. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza. Indoklás Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Bevételek Ezer Ft Sorszám Megnevezés Módosítás összege Működési célú központosított támogatás Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés / ellentételezése Ø évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Ø Bérkompenzáció / Ø évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása. 3./ Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz 38 4./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 352 Ø Lakásfenntartási támogatás Ø Rendszeres szociális segély / Munkaügyi Központ támogatása / Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása / Helyi adópótlék, adóbírság / Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság 12 9./ Felhalmozási célú központosított támogatás / Saját bevételek Ø Kamatbevételek Ø Egyéb működési bevételek 684 5

7 11./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése / Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Összesen: Kiadások Ø Működési kiadások Szociális étkeztetés Támogatás megnevezés Munkaadókat Személyi terhelő juttatás járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Ezer Ft Összesen hónap után járó bérkiegészítés évi bérkiegészítés Összesen Víztermelés-kezelés, ellátás Munkaadókat Támogatás Személyi Dologi Működési célú Elvonások és terhelő megnevezés juttatás kiadás pénzeszközátadás befizetések járulékok Összesen évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése miatti működési célú pénzeszköz átvétel. Összesen Háziorvosi alapellátás Támogatás megnevezés Munkaadókat Személyi terhelő juttatás járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Összesen - Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel hónap után járó kompenzációi évi bérkiegészítés Kamatbevétel Tartalék terhére Windows 7 program vásárlásához átcsoportosítás Összesen: Támogatás megnevezés - Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel hónap után járó kompenzációi Munkaadókat Személyi terhelő juttatás járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Összesen

8 Zöldterület kezelés Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Összesen évi bérkiegészítés Összesen Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Összesen Munkaügyi Központ támogatása Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Beruházás Összesen Munkaügyi Központ támogatása Összesen Város- és Községgazdálkodás Támogatás megnevezés Munkaadókat Személyi terhelő juttatás járulékok Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Tartalék Összesen Jövedelempótló támogatások és kiegészítések támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek ellentételezése Kamatbevételek Tartalék Tartalék Helyi adópótlék, adóbírság Önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság Háziorvosi szolgálatnak tartalékból átvezetve -6-6 Összesen Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Tartalék Elvonások és befizetések Összesen Mindösszesen Ø Felhalmozási kiadások - Beruházás Hosszabb távú közfoglalkoztatás Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Egyéb gép berend.felsz.besz. Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Munkaügyi Központ támogatása Összesen Zöldterület kezelés Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Egyéb gép berend.felsz.besz. Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen 7

9 Tartalék terhére Összesen Óvoda Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Egyéb gép berend.felsz.besz. Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Tartalék terhére Összesen Idősek Klubja Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Egyéb gép berend.felsz.besz. Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Tartalék terhére Összesen Háziorvosi Szolgálat Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Immateriális javak beszerzése. Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Szakfeladaton belül dologi kiadásokból átvezeteve Összesen Szociális étkeztetés Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Egyéb gép berend.felsz.besz Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Tartalék terhére Összesen Város-és Községgazdálkodás Támogatás megnevezése Egyéb építm.besz.létesítés Egyéb gép berend.felsz.besz Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Tartalék terhére Összesen Felújítás Támogatás megnevezése Útfelújítása Felújítás ÁFA-ja Összesen Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása Összesen Fejlesztési kiadás mindösszesen: - Beruházás: Felújítás: Költségvetési tartalék változása Megnevezés Változás összege E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezésére Vidra önkéntes Járási mentőcsoport Egyesület támogatása - 75 Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevétele + 12 Helyi adópótlék, adóbírság bevétele Pénzügyi befektetések, megtérülések -41 Kültéri fitnesz eszközök beszerzése Óvodába mérleghinta beszerzés -70 8

10 Idősek klubjába kerti kiülő létesítése -215 Szociális étkeztetés Zanussi hűtőláda vásárlása -60 Összesen: -79 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: 1. melléklet a.../2014. (XI...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.II.mód. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a./2014. (XI..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Sorszám Sorszám 9 Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.II.mód. 1 Intézményi működési bevétel

11 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen melléklet a./2014. (XI.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése Sorszám A B C D 10 Adatok E Ft-ban Megnevezés terv terv 2014.II.módosítás 1 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA befizetések Mázsálási díj Helypénz Sírhely értékesítése Jogosítvány újítás Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek 25 Igazgatási szolgáltatási díj Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0

12 24 Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 27 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 58 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen melléklet a /2014. (XII.) önkormányzati rendelethez Sorszám Hunya Község Önkormányzatának kiadásai évben Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.II. módosítás 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

13 5 államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a./2014. (XI..) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban évben Adatok E Ft-ban A B C D E Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése terv terv Sorszám 2014.II.módosítás Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-, kezelés ellátás 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Egyéb elvonások és befizetések kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 12

14 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre 70 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 74 Személyi juttatás

15 75 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Étkeztetés 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 110 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 119 Személyi juttatás

16 120 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 146 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás 164 Személyi juttatás

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben