szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, január Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 1 FILOZÓFIA ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM Mészáros András (1949 ) Széttartó párhuzamok : esettanulmányok a ma gyar filozófia történetéből. [Po zsony] : Kalligram, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2900, Ft filozófiatörténet Magyarország század Sz Mészáros András irodalomtörténész, a Comenius Egye tem tanárának legújabb kötete a ma gyar filozófia történetével kapcsolatos esettanulmányokat tar tal maz. Az első négy írás egyben vallási témákat is tárgyal: olvashatunk az ún. piarista felvilágosodásról, Bielek László és Endrődy ános példáján ke resztül, megismerhetjük két nyitrai neo to mis ta: Franciscy La jos és Mihálovics Ede munkásságát, Szelényi Ödön és Böhm Károly vallásfilozófiáját, va - lamint Madách és házitanítója, Borsody Miklós filozófiai vitáit. A második rész további négy tanulmánya a ma gyar filozófiát szélesebb közép-európai kontextusban vizsgálja: Pavel Hečko egy ma gyar nyelvű tanulmányát a ma gyar, szlovák, len gyel és cseh filozófia összefüggésein belül nézi, megvilágítja Szontagh Gusztáv Augustin Smetana cseh filozófusnak egy német nyel ven írt munkájáról szóló, 1850-es recenziója esz mei hátterét, be mu tat ja ohann Samuel Steiner filozófiáját a ma gyarországi friesiánus ha gyományon belül, va la mint a plágium kérdését vizsgálja a 19. századi ma gyar filozófia-tankönyvekben. A szlovák és német nyelvű összegzéssel, név- és tárgymutatóval záródó kiadvány szakemberek olvasmánya. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Kételkedők breviáriuma ( ) Rathmann ános (1934 ) Filozófia és iro da lom határán : arcképvázlatok a felvilágosodás korából. Po zsony : Kalligram, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2800, Ft filozófia filozófiatörténet felvilágosodás Felvidék Erdély Magyarország Sz Rathmann ános nagyrészt a ki lenc ve nes évek második felében meg kez dett és 2012-ben be fe je zett, elsősor ban Szlovákiában foly ta tott ku tatásainak eredmé- 3

6 nyeit közlő tanulmányait válogatta egy be, felvázolva a felvilágosodás kora néhány meg határozó je lentésű személyének portréját. Elsőként általánosságban mu tat ja be, mi lyen he lyet fog lal el Felső-Magyarország a 18. századi művelődésben, majd megismerhetjük a felvilágosodás kimagasló he lyi alak ja it (ohann Samuel Toperczer, ohann Generisch, Rumy Károly), a természettudományos felvilágosodás je lentős tel jesítményeit (például Makó Pál ma te ma ti kai megállapításait), kitérve a kortárs német aufklérerek nagy alak ja i nak (Herder, Goe the) hatástörténetére is. Az elsősor ban szakértőknek ajánlható köte tet névmutató zárja. RATHMANN ános filozófia- és művelődéstörténész, ger ma nis ta, fordító, egyetemi tanár tól a Szent István Egye tem filozófia és művelődéstörténet tanszék ve zetője, között pe dig az MTA Ma gyar felvilágosodás egye te - mi ku tatócsoport vezetője volt óta a Közép- és Kelet-Európai Felvilágosodáskutató Társaság elnöke. Legutóbb ismertetett műve: Ide gen sza vak a filozófiában ( ) Pszichológia Csernus Imre (1966 ) A fájdalom ar cai. Bu da pest : affa, p. ; 21 cm ISBN kötött : 3150, Ft lélektan lelki folyamat mentálhigiénia életvezetés Az em be ri lét egyik kikerülhetetlen negatív élménye, az ezúttal nem fi zikális értelemben vett, ha nem lel ki folyamatként megélt fájdalom áll Csernus Imre tíz előadását közzé tevő kötetének a fókuszában. Valójában azon ban még legalább két, ez zel szo ro san összefüggő fo ga lom is fősze re pet kap a műben: a féle lem és a gyávaság. Ezek együtt kart kar ba öltve kísérik min den nap ja in kat, el tor la szol - va a harmóniához, jobb, őszintébb, hi te le sebb élethez ve zető utat, együtt ger - jeszt ve a változástól, változtatástól való ret tegést, a döntésre és jellemgyengeségeink felvállalására való képtelenséget, a ko nok ragaszkodást sivár, bol - dog ta lan (de meg szo kott) létünkhöz. A szerző a tőle meg szo kott kíméletlen sebészi pontossággal diagnosztizálja a lélek eme önsorsrontó vonásait, elsősor ban magánéleti gon dok példáján. Kötetében olyan témaköröket bon col gat, 4

7 mint a félelmeinkkel való szem benézés, a felnőtt párkapcsolat és az intimitás ki ala kulásának feltéte lei és akadályai, a társfüggőség magánya, a tit kok és az őszin teség látszólagos el lent mondásának ke zelése, a kons tans boldogtalanság és örömtelenség okai, a családi po kol és harmónia, az önismeret sorsformáló ere je, va la mint a gyávaság, az önámítás és az illúziók hatása életminőségünkre. Kemény, egye nes, kijózanító, s pont ezek mi att a jobbítás, gyógyulás le hetőségét közvetlenül kínáló kötet. Min den változásra kész ol vasónak jó szívvel ajánlható. Előző is mer tetés: A szerzőről ld Legutóbb ismertetett műve: A nő ( ) 2 VALLÁS Bib lia. Bibliamagyarázatok Colombás, García M. A Szentírás ol vasása : a lectio divina. : 2. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 45.) ISBN fűzött : 1750, Ft lelkigyakorlat Bib lia ol vasás bencések Sz A lectio divina, a szent ol vasás fo gal ma Nagy Szent Ger - gely meg határozása sze rint bi zo nyos értelemben a végtelen isteni akarat kifürkészésének eszköze. Ke resztények számára a leg na gyobb kincs megérteni a Te remtő szándékát az egyéni életben csakúgy mint a történelem ala kulásában. Eh - hez segít hozzá a spa nyol bencés szerzetes szerző, aki könyve tizenhárom fe je - zetét a témában tar tott előadásainak anyagából állította össze. Az élőbeszéd lendületét meg tart va, a hivatkozások és lábjegyzetek mellőzésével a folyamatos ol vasásra buzdítja ol vasóit. Akik rend sze res bibliaolvasók, egyetérthetnek García M.Colombás-szal: Minél többet ol vas suk a Szentírást, annál több értéket fe - dezünk fel ben ne, annál na gyobb gazdagságot kínál. Az elsősor ban ka to li kus keresztény híveknek szánt kis kötet végén he lyet fog laló jegyzetekben megtaláljuk a szerző által további tanulmányozásra ajánlott irodalmat is. Előző kiadás, és a szerző legutóbb ismertetett műve: A so ro zat ban legutóbb (52.): A mai em ber egy ke resztény szemével ( ) COLOMBÁS, García M. spa nyol bencés szer ze tes, vallástörténész. 5

8 Morális teológia Grün, Anselm (1945 ) Adj új értelmet a világnak! : 2. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., cop p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 44.) ISBN fűzött : 1750, Ft lelkigyakorlat hit sze re tet életvezetés bencések Sz A bencés Lelkiségi füzetek so ro zat 44. kötetének szerzője, Anselm Grün már többször szerepelt a sorozatban, nem véletlenül. A münsterschwarzacki apát je len ma gya rul már második kiadásban megjelenő könyvében nem arról akar ja meggyőzni az ol vasót, hogy feltétlenül hin nie kell Is ten ben vagy az egyház tanításában, hi szen mai, erősen szekularizált világunkban ez erős túlzásként is hat na, ha nem inkább a ke reső emberekhez szól. Hinni, szeretni, dicsérni eb ben a három szóban fog lal ható össze az új magatartás, amely egy ben a ke reszténység lényegét is tükrözi. Törekvésében mindenekelőtt lehántja a hit fogalmához ta padt tévedéseket, majd jócskán átértelmezve újfajta szemléletre tanítja meg ol vasóját. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb (45.): A Szentírás ol vasása ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb is mer te tett műve: Fény az uta don ( ) Main, ohn ( ) Szótól a csen dig : a ke resztény meditáció. : 2. kiad. Pan non - hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so - ro zat. 42.) ISBN fűzött : 1750, Ft meditáció ke reszténység bencések Sz A ke resztények gya ko ri problémája, hogy hitük igazságait teológiai dogmaként, gon do la ti szin ten is me rik és el fo gadják, ám ezek mégsem kel nek életre a szívükben, azaz csak el fo - gadják és nem pe dig megélik, megtapasztalják eze ket, Is ten örökké való jelenlétét, a Szentlelket. Ennek megtapasz - talásában, és önmagunk mint Is ten teremtményei megismerésében segít a meditáció, azaz a szemlélődő ima, melyért so kan a ke le ti vallások hoz for dul nak, ho - lott en nek ha gyománya a ke reszténységben is je len van, s bár elsősor ban a hi- vatásos szemlélődőkhöz, a szerzetesekhez kötődik, de min den ke resztény hívő 6

9 számára elérhető és elsajátítható, elsajátítandó. Eh hez kívánt szak szerű és gya - korlatias útmutatást nyújtani kis kötetével a szerző, aki maga is szer ze tes, megválaszolva a Ho gyan kell elmélyülten imádkozni? Ho gyan sajátítsuk el az ehhez szükséges fegyelmet? Ho gyan tu dunk átlépni a képzelődésből a valóságba, az elvontból a konkrétba, az elméleti el fo gadásból a személyes megtapasztalásba? kérdéseket. A kötetet jegyzetek és ajánlott irodalom zárja. Előző kiadás, és a szerző legutóbb is mer te tett műve: A so ro zat ban legutóbb (44.): Adj új ér tel met a vi lág nak! ( ) MAIN, ohn ka na dai bencés szer ze tes. Vallásos iro da lom Kreppold, Guido (1939 ) A válságok életünk for dulópont jai. : 3. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 41.) ISBN fűzött : 1750, Ft kereszténység vallásos iro da lom Sz A lel kiségi füzetek jel leg ze tes, márványozással díszített borítójú so ro zatában meg je lent vékony kis kötet témája az em ber életében óha tat la nul fel-fel buk kanó krízishelyzetek, válságok leküzdése. A te ra pe u ta vagy lelkivezető segíthet ab ban, hogy a negatív élethelyzet új, pozitív ta pasz ta la tok forrása le gyen a hívők számára. Bármilyen súlyos nehézség, különleges megpróbáltatás, szerencsétlenség egy ben a szen vedő alany javára váló, gyümölcsöző irányultság kez de te is le het. A szerző külön fe je ze tet szán a sorsfordító oko kat gyak ran produkáló életkoroknak, élethelyzeteknek (pubertás, nyugdíjas kor, család felbomlása, válás). Guido Kreppold elköte le zet ten hir de ti, hogy a válságok fel dol gozása, el vi selése, egyáltalán a velük való szem benézés a hívő em ber részéről gyógyító hatású mások számára. Előző kiadás, és a szer ző legutóbb is mer te tett műve: A so ro zat ban legutóbb (42.): Szó tól a csen dig ( ) KREPPOLD, Guido német kapucinus szerzetes, pap, pszichoterapeuta, lel ki gon dozó. 7

10 Tutu, Desmond Mpilo (1931 ) Tutu, Mpho And rea (1963 ) A megbocsájtás könyve : négyállomásos ösvény önmagunk és a világ meggyógyításához. [Bp.] : Casparus, cop p. ; 22 cm ISBN kötött : 3500, Ft vallásos iro da lom ke reszténység megbocsátás A kötet szerzője, Desmond Tutu dél-afrikai Nobel-békedíjas anglikán egyházi ve zető, emberi jogi aktivista és 1996 között Fokváros érseke volt. Az 1980-as évektől vált világszerte ismertté a neve, a gyil kos dél-afrikai apartheid-rendszer elleni kiállásáért, ezért kap ta meg 1984-ben a Nobel-békedíjat. A rend szer felbomlása után ve zetője lett az Igazság és Megbékélés Tanácsnak, amely az apar theid időszakában elkövetett jogsértések feltárását tűzte ki célul. Tutu átélte, mi több látta az ártatlan feketék legyilkolását és megkínzásait, mégis úgy érzi, meg kell bocsátania egykori ellenségeinek, a szörnyűségeket elkövetőknek, mert nem le - het haragban élni, hi szen az megmérgezi a lel ket és elszívja a test energiáit is. Fe led ni azon ban nem le het, de megbocsátani kell, vall ja lányával közösen írt kötetében. En - nek a megbocsátásnak a fo lya matát ismerteti meg olvasóival, négy lépésben be mu - tatva a gyakorlati megvalósítás útját. Először el kell mon da ni ma gunk nak és mások nak is a megtörtént eseményeket, majd néven kell nevezni a fájdalmat, és a gyilkos indulatokat is. Ezután fel kell ajánlani a megbocsájtást, és itt ír a szerző az iga - zi, a tényleges megbocsájtás mibenlétéről. Végül meg kell újítani a kapcsolatot, vagy éppen el kell en ged ni azt, hogy a megbocsájtás valóra váljon. Mind ezek mel lett meditációs gyakorlatokra és imákra van szükség ah hoz, hogy a lélek megerősödjön és az alantas indulatokat ki tudja szorítani a szívből. Tutu iga zi nagy lélek, olyan do log ra képes, amely re csak ke ve sen, meg tu dott bocsájtani a gyilkosoknak, és ezáltal ő is megtisztulva negatív gondolatoktól mentesen képes, hi - teles és értékes életét élni. Vélhetően sokaknak adhat majd útmutatást, az az egy - szerű, Tutu által megfogalmazott igazság, hogy megbocsájtani kell és érdemes, mert a megbocsájtás a leg na gyobb ajándék, amit önmagunknak adhatunk, amikor valaki kárt vagy fájdalmat okoz nekünk. Példaértékű gondolatokkal találkozhat az ol vasó a széles körben ajánlandó kötet lapjain. TUTU, Desmond Nobel-békedíjas dél-afrikai érsek, emberi jogi író. Az 1990-es évektől felszólalt többek között a szegénység, az AIDS, a rassz iz mus, a szexizmus és a homofóbia el len, va la mint aktív nemzetközi közéleti szerepet él és 2013 között a több egy ko ri állami ve zetőt tömörítő The Elders alapítója és ve zetője lett. TUTU, Mpho Desmond lánya, dél-afrikai, anglikán lelkész, író 8

11 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Szociológia. Társadalmi kap cso la tok és fo lya ma tok Levitt, Steven D. Dubner, Stephen. Agyament gondolkodás. Bu da pest : HVG Kv., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 3900, Ft szociálpszichológia kultúrszociológia közgazdaságtan A Freakonomics (magyarul: Lökonómia; ) szerzői az ere de ti kötet megjelenése óta szinte folyamatosan kapják a kérdéseket, amelyekben vadidegenek keresik meg őket egy-egy probléma meg oldásával kapcsolatban. Még mindig megéri diplomát sze rez ni? Egy családi vállalkozásban jó ötlet továbbadni a stafétát a következő generációnak? Mi a hely zet a kéztőalagút-szindrómával? Mitől lesz nek igazán boldogak az emberek? A jövedelemkülönbség tényleg olyan veszélyes, mint ami lyen nek látszik? Az omega 3 zsírsavban gaz dag étrend elvezethet a világbékéhez? Ho gyan old ható meg a járványos méreteket öltő elhízás problémája? És a világméretű éhezésé? A szerzőpáros legújabb, magyarul is olvasható könyvének előszavában leírja: bárcsak len ne egy speciális eszköz min den probléma meg oldására, a problémamegoldás azon ban ennél nehezebb feladat. Azért mégis megpróbálnak hasz nos tanácsokat adni. A kötetcímben szereplő agyament gondolkodás arra utal, hogy a szerzők igyekeznek bevezetni azokba a gondolkodási mechanizmusokba, amelyek révén egy kissé termékenyebben, kreatívabban és racionálisabban gondolkodhatunk. A kötetben probléma meg oldási módszerüket írják le, számos példát hoz va, le gyen szó üzletről, jótékonykodásról, sportról, politikáról vagy átfogó, globális reformokról. A tar tal mas és olvasmányos kiadványt jegyzetek, valamint név- és tárgymutató zárja. A szerzőkről ld.: Legutóbb ismertetett művük (an gol nyel ven): Superfreakonomics ( ) Sta tisz ti ka Szám- (és betű)vetés : tanulmányok Fa ragó Tamás tiszteletére. Őri Péter (szerk.) Bu da pest : KSH, p. ; 25 cm (Demográfus könyvtár. 3.) ISBN kötött : 2900, Ft demográfia család családszociológia statisztikai adatközlés Magyarország Sz 9

12 Idén, 2014-ben ünnepelte hetvenedik születésnapját Fa ragó Tamás, a ha zai történeti demográfia és családkutatás egyik doyenje, aki (legtöbbször távol a reflektorfénytől) immár évtizedek óta végzi az adatfelvétel és -elemzés hatalmas kitartást igénylő szellemi munkáját. Ebből az alkalomból je le - nik meg most ez a tanulmánykötet, amely ben kollégái tisztelegnek személye és életműve előtt. Őri Péter előszavát követően tizennégy szerző összesen tizenkét dolgozata olvasható tematikus fejezetekbe rendezve: elsőként a Konstruált múlt című rész két tanulmányában mélyedhetünk el, majd következik a Politikai és gazdasági számtan; a Házasság, család, háztartás; valamint a Népesség és társadalom földközelből. A szerzők között találjuk az MTA-ELTE Válságtörténeti Ku tatócsoport három munkatársát (Hal mos Károly, Koloh Gábor és Kövér György), a KSH Népességtu - dományi Ku tatóintézet (Melegh At ti la, Pakot Le ven te és a szer kesztő Őri Péter) és a PTE TTK Földrajzi intézetének munkatársait (Dövényi Zoltán és György-Dávid Anita), illetve Gyáni Gábort (MTA BTK Történettudományi Intézet), Ko csis Gyulát (ELTE BTK Néprajzi Intézet), Őrsi uliannát (ász-nagykun-szolnok Me gyei Tu - dományos Egyesület), Pál uditot (Babes-Bolyai TE), va la mint Pozsgai Pétert (Bu - da pes ti Corvinus Egye tem). A tanulmánykötetet Faragó Tamás válogatott publikációinak a fel so rolása zárja. A so ro zat ban legutóbb: A család vonzásában ( ) Po li ti ka. Politikatudomány Bush, Ge or ge H. W. (1924 ) Scowcroft, Brent Átalakított világ. [Bu da pest] : An tall. Tudásközp., cop p., [16] t. ; 24 cm ISBN kötött : 5500, Ft külpolitika rend szerváltás Egyesült Államok 20. század memoár Sz Az An tall ózsef Tudásközpont nemrég kez dett bele egy impozáns, ma gyar nyel ven hiánypótló memoár-sorozatba. Ronald Re a gan (Egy amerikai élet, ) és Margaret Thatc her (Életem, ) egész pályafutását igyekezett bemutatni, míg Helmut Kohl német kancellár, A fal leomlásától az újraegyesülésig ( ) című munkájában az ben Németországban történteket ele venítet te fel. A legújabb kötet kettős memoár: Ge or ge Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke és volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Brent Scowcroft közösen idézik fel an nak a három évnek ( ) a történéseit, 10

13 ami kor véget ért a hidegháború. És bőven van mire emlékezni: a de mok ra ti kus Szolidaritás moz ga lom ha ta lom ra ju tott Lengyelországban, fél évszázad kom mu - nista diktatúrája után sza bad választásokat tartottak Magyarországon és Csehszlovákiában is, újra egyesült a két német állam, meg bu kott a Szovjetunió, Pe king ben vérbe foj tották a Tienanmen téri tüntetést, kitört a kuvaiti válság, amelynek hatására amerikai vezetéssel lerohanták Irakot, és az egészből Ame ri - ka, mint globális világhatalom került ki. A kötet a leg fon to sabb témákra összpontosít (a latin-amerikai változásokról, a Panamában végrehajtott akcióról, a közel-keleti békefolyamatról például helyhiány mi att szó sem esik), és az egyes eseményekre felváltva emlékezik Bush és Scowcroft, gaz da gon tallózva dokumentumokból, köztük az elnök publikálatlan naplóbejegyzéseiből. Számunkra külön érdekesség, hogy Magyarországról is többször szó esik, kitérve például Bush magyarországi útjára, valamint Antall ózsef két amerikai látogatására is. A kötetben he lyet ka pott egy képmelléklet is, a kiadványt pe dig név- és tárgymutató zárja. BUSH, Ge or ge Her bert Walker ame ri kai po li ti kus. Kar ri er je az olaj szakmában in dult Te xas államban, majd az 1960-as években kóstolt bele a politikába ben hazája ENSZ-nagykövete lett, ben az első ame ri kai diplomáciai képviselet ve zetője a kom mu nis ta Kínában, ben a CIA igaz - gatója és 1989 között Re a gan alelnöke, majd 1989 és 1993 között az Egyesült Államok 41. elnöke es választási ve resége után vissza vo nult; hous to ni, il let ve kennebunkporti (Maine) ott honában él. SCOWCROFT, Brent amerikai politikus, külügyi szakértő, a légierő nyu gal - ma zott tiszt je. Ford elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Nixon elnöksége idején Kissinger asszisz ten se, Ge or ge Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, között Ge or ge W. Bush elnöksége alatt a Külföldi Hírszerzési Tanácsadó Testület elnöke, je len leg Obama nemzetbiztonsági csa patának tag ja Ebrahim, Zak (1983 ) Giles, eff A ter ro ris ta fia : történet a választás szabadságáról. Bu da - pest : HVG Kv., cop p. ; 18 cm (TED Könyvek) ISBN fűzött : 1901, Ft ter ro riz mus iszlám század memoár előadás Megrendítő önvallomás Zak Ebrahim kötete. A fi a tal férfi élettörténete 1983-tól, születésének napjától kel életre a könyv lap ja in. Az Amerikában született fiú, aki nek édesanyja a ke resztény hitről tért át az iszlámra, alig kéthetes ismeretség után, férjhez ment egy arab férfihez, El-Sayyid Nosairhoz, Zak apjához, aki segítet te a nem csak a nyelv elsajátításában, de az iszlám mélyebb meg is merésében is. Az apa azon ban csak ha mar 11

14 meggyűlölte Amerikát, és fe lesége tud ta nélkül egy terrorista csoport tagjaként no vem ber 5-én meg gyil kol ta Mair Kahane rab bit, a zsidó Védelmi Liga ve - zetőjét. A ter ro ris ta támadás során a férfi maga is életveszélyes sebeket kapott, majd a kórházból kikerülve természetesen azon nal börtönbe került. Az ak kor 7 esztendős Zak nem igazán értette mi történik körülötte, de mi vel menekülniük kellett, és látta édesanyja kétségbeesését, tud ta, érezte, hogy va la mi szörnyű do - log történik velük. A család élete ettől a naptól kezdve alapjaiban rendült meg, később az édesanyja egy másik férfivel élt együtt, de az folyamatosan verte a gyer mek Zakot, mígnem az édesanya megelégelte fia bántalmazását, és a férfi el - len for dult. Eközben Nosair 1993 elején a jerseyi mecsetbeli társait a börtönből irányítva ter vez te meg a World Tra de Cen ter el le ni első bombatámadást. A férfi ezután életfogytiglani börtönbüntetést ka pott, a feltételes szabadlábra he lyezés esélye nélkül. Ilyen körülmények között élte meg 18. életévét a szerző, aki ek kor elhatározta, hogy soha nem fog ja vallás, nemi identitás és más gya kor ta stigmatizáló kategorizálás alapján megítélni az embereket. Megrendítő őszinteséggel vall a ben ne lejátszódó lélektani folyamatokról, arról, hogy sze re tett apjától, Babától miként távolodott el, és ho gyan döntött arról, hogy soha sem mi lyen körülmények között nem lép a nyomába, mi több 180 fo kos for du lat tal, apja va la - mennyi szörnyű tettét meg vet ve éli felnőtt életét. Engem a fanatizmus bűvöletében ne vel tek, mégis az erőszakmentesség mel lett döntöttem. Ezek kel a so - rok kal érdemes min den rendű és rangú ol vasó figyelmébe ajánlani a mostanság témájában igen csak aktuális, karcsú önéletrajzi köte tet, amely fejlődésregényként is olvasható. A so ro zat első ismertetett kötete. Gazdaság. Közgazdaság-tudomány Bogár László (1951 ) Bogártankönyv. Bu da pest : Kairosz, p. ; 19 cm ( és mégis élünk! 19.) ISBN fűzött : 3100, Ft gazdaságpolitika belpolitika Magyarország globalizáció világgazdaság század Sz A kötet szerzőjének, Bogár Lászlónak 1998 és 2002 között az Orbán Kormány Miniszterelnöki Hivatalának politikai államtitkáraként és a Kormány Stratégiai Elemző Központ ve zetőjeként a következő fel adat ju tott: formálni próbáljam Orbán Vik tor miniszterelnök gondolkodását, ilyen értelemben tehát munkaköri kötelességem volt bogártankönyvnek len nem. Ezek kel a be - 12

15 vezető so rok kal adja ma gyarázatát kötetének címére a szerző. A két részből álló könyv első na gyobb egységében az elmúlt félévben a szerzővel készült interjúk írott anyaga, valamint néhány ezidáig nem publikált írása ol vas ható. A kötet második fele a tulajdonképpeni bogártankönyv, amely ben az 2010 és 2013 között napvilágot látott ki sebb terjedelmű publikációit gyűjtötte össze a jobb ol - dali körökben jól is mert közgazdász-publicista. A szerző vall ja, hogy a globális világ s ben ne a ma gyar nem zet sor sa kritikus időszak hoz érkezett. Azok az egyre vészjóslóbb válság-örvénylések, ame lyek pusztító következményei most már min denütt je len van nak, min den kit jo gos ag go da lom mal töltenek el. Írásaim fő moz gatórugóját pon to san ez az ag go da lom je len ti ol vas hat juk a könyv ajánló so ra i ban. Az írások központi vezérfonala an nak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a 2010-es választáso kat meg nyerő politikai erő a hanyatlóban lévő globális hatalmi rendszer utolsó, vagy egy reményteli új rend szer első kormányát ad ja-e az országnak. A cikk so ro zat írásai a szerzőtől immár meg szo - kott kemény hangvételű stílusban tárják az érdeklődő ol vasók elé a las san ötödik esztendeje tartó kormányzás küzdelmeit, eredményeit, eseményeit, tapasztalatait, rejtett dimenzióit. Elsősor ban a napi po li ti ka iránt mélyebben érdeklődő ol - vasóknak ajánlható a kötet. A so ro zat ban legutóbb (18.), és a szerző legutóbb ismertetett műve: Tékozló ország ( ) A szerzőről ld.: Szalai Erzsébet (1948 ) Autonómia vagy újkiszolgáltatottság : tanulmányok és publicisztikai írások, [Po zsony] : Kalligram, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2500, Ft gazdaság gazdaságpolitika társadalom Ma gyarország század Sz Az is mert szociológus, reformközgazdász kötete újabb tanulmányait és publicisztikai írásait gyűjti egy be, ame - lyek a 2012 és 2014 közötti időszakban születtek: egy részük most je le nik meg először, mások tanulmánykötetben szerepeltek vagy konferencián el hang zot tak már, a publicisztikák pe dig az Élet és Iro da lom hasábjain láttak napvilágot. Ami közös az írások ban, hogy az autonómia versus kiszolgáltatottság problematikájára fókuszálnak, 1945 utáni történelmünk és a je - len horizontjában. Az első két tanulmány két, széles érdeklődést kiváltó értelmiségi vitát mu tat be, ame lyek ban, il let ve ben zaj lot tak le, és egy ben fel ve ti azt a kérdést is: me lyek a viták máig ható üzenetei, az 13

16 autonómia és az újkiszolgáltatottság témájáról, va la mint az ellenzék alternatíváiról. A har ma dik tanulmány a rend szerváltás értelmezéseiről szól, középpontjában az zal a kérdéssel, hogy a belső fo lya ma tok mennyi ben ala kul tak sza ba don, vagy ellenkezőleg, inkább a külső, globális erők határozták meg akár a rend - szerváltás szereplőinek még a legbensőbb motivációit is. A publicisztikákban olyan további kérdéseket tesz fel a szerző, hogy a po li ti kai rend szerváltás után nyílott-e a ma gyar társadalom számára valódi mozgástér, és en nek ke retében a kiépülő újkapitalizmus laissez faire sza kaszát miért és ho gyan váltja fel szükségképpen a mos ta ni, általa féldiktatúrásnak ne ve zett sza kasz, van-e remény a társadalmi el lenállás megszerveződésére, mi lyen tere van ma Magyarországon a civilségnek, végül mik az autonóm női magatartás mai le hetőségeinek buk tatói. Elsősor ban szak em be rek nek ajánlható. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Globális válság ma - gyar válság alternatívák ( ) Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg Kállay ózsef ( ) Háborús napló : Bu da pest : Napkút, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 1490, Ft hadtörténet ma gyar történelem Magyarország első világháború napló Kállay ózsef rákoskeresztúri mészáros, hen tes ben, az elsők között vo nult be a had se reg be, a háború kitörésekor. Részt vett a szer bek el le ni har cok ban, majd Szabácsnál megsérült, felépülése után pe dig Bu da pest környékén állomásozott ban vitték újból ezúttal az orosz front ra, ahol hadifogságba került. Két év fogság után tért csak haza, és úgy döntött, gyermekei számára megírja háborús emlékeit. Az közötti időszakról csak néhány feljegyzés volt azt nem is si került később sem letisztáznia, az közötti évek során azonban rendszeresen vezetett naplót, amely most leszármazottja, Kállay Kotász Zoltán szer kesztésében és utószavával je len het meg nyom - tatásban. A frontélményeket érzékletesen leíró kötetet archív, fekete-fehér felvételek, levelezőla pok fakszimiléi illusztrálják. KÁLLAY ózsef kereskedő. Képzettsége sze rint mészáros, hen tes. Katonaként részt vett az első világháborúban. Két év hadifogság után hazatérve egy rákoskeresztúri vegyeskereskedés ve zetője volt, 1940-ben bekövetkezett haláláig. 14

17 Képpé formált háború : az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban. Ka to na Anikó et al. (szerk.) Bu da pest : OSZK : Osiris, p. ; 31 cm ISBN kötött : 5980, Ft hadtörténet első világháború plakátművészet gyűjtemény kétnyelvű do ku men tum al bum Sz Az Országos Széchényi Könyvtár régóta őrzi az első világháború képi emlékeit: fotókat, plakátokat, képeslapokat. A háború kitörésekor min den az zal kap cso la tos kisnyomtatványt igyekeztek beszerezni, külön gyűjteményt hoz tak belőle létre, ame lyet 1920-ben rábíztak a Nyomtatványi Osztályra. Az anyag ha mar egy raktár mélyére került, és sokáig nem is fog lal koz tak vele, idő hiányában fel dol go zat lan ma radt. Elsőként egy, a Hadtörténeti Múzeum és az OSZK által 1994-ben közösen rendezett kiállítás (Em ber az embertelenségben) kapcsán kezdték fel dol goz ni, ám a mun ka ma is fo - lyik. Ren ge teg dokumentumról van ugyan is szó: 1914 és 1920 között összesen do ku men tu mot naplóztak be, közte mint egy százezer kisnyomtatványt és 6000 fotót (az anyagból ma közel 1800 ku tat ható). Külön érdekesség, hogy a könyvtárnak nem csak osztrák-magyar, ha nem német, fran cia vagy például an gol anya gai is van nak. Ebből a ha tal mas gyűjteményből kínál ízelítőt je len, az OSZK és az Osiris Kiadó közös gon dozásában meg je lent, Ka to na Anikó és Szar ka Ani ta által szerkesztett, impozáns al bum, ma gyar és an gol nyelvű szövegekkel kísérve a plakátokat, fényképeket és képeslapokat. A szer kesztők tematikusan cso por - tosították a ha tal mas anya got: a do ku men tu mok segítségével megismerhetjük a háború kitörését és kez de ti fo gad tatását, a hazafias propagandát, a ko ra be li uralkodókat, az ellenség ábrázolását, a csa taképeket, a haditechnikát, a fron tok min den nap ja it, a különböző népek had se regének jellemzőit, a hátország min den - napjait, a hadiözvegyeket és -árvákat, a rok kan ta kat, a háború valódi arcát, végül a békéhez ve zető utat. A kötet széles körben ajánlható beszerzésre Prantner Zoltán Magyar csaták : a magyarság történetének sorsfordító ütközetei. Kisújszállás : Szalay Kv., p. ; 29 cm ISBN kötött : 3500, Ft hadtörténet csa ta ma gyar történelem Magyarország i X A magyarság történetének sorsfordító csatáit, azok történetét mu tat ja be, elsősor - ban a fi a ta lok nak Pratner Zoltán történész kötete. A 907-es po zso nyi csatától az 15

18 1945. március között folyt balatoni csatáig összesen huszonnégy ütközet történetét ismerteti a szerző, köztük olya no kat, mint az augsburgi (955), a muhi (1241), a nikápolyi (1396), a várnai csa ta (1440), Nándorfehérvár ost ro ma (1456), a kenyérmezei (1479), a mohácsi (1526), a trencséni (1708), a pákozdi (1848), a temesvári csa ta (1849), a gorlicei áttörés (1917) vagy az alföldi páncélos ütközet (1944). Az egyes csatákat négynégy oldal terjedelemben mutatja be, kitérve a legfőbb ada tok ra, a szem ben álló fe lek erővi - szonyára, az előzményekre, az összecsapásra és a következményekre. A főszöveget térképvázlatok, rövid életrajzok kísérik, illusztrációként pe dig néhány reprodukción kívül elsősor ban a boldogkői vár Miniatűr történelem című kiállításán szereplő terepasztalokról készült felvéte - lek szerepelnek, játék katonákkal. A kötetet bibliográfia zárja. Általános is ko lai könyvtárak számára kifejezetten ajánlható. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett kötete: e men és a szo ci a lis ta országok, ( ) Sőregi Zoltán (1974 ) Katonák kerékpáron : a ma gyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára, [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 5456, Ft hadtörténet ka to nai egység története ka to na tiszt Magyarország évek adattár Sz Sőregi Zoltán történész régóra ku tat ja a Ma gyar Királyi Honvédség kerékpáros csapatnemének történetét. Előző, Végső Istvánnal közösen írt, Gyor san, bátran, hűséggel ( ) című kötetében is ez zel a témával fog lal ko zott. Legújabb, magánkiadásban megjelenő műve a ma gyar királyi honvédség kerékpáros tisztjei - nek adattára, az 1920 és 1945 közötti időszakra nézve. A kötet elején általánosságban mu tat ja be a csa pat nem történetét, felszereltségét és kiemelten második világháborús sze repét, majd az adattár módszertanáról esik szó röviden. Ezt köve tik a hi vatásos tisz tek közel nyolcszáz fő rövid életrajzai, ábécérend - ben, Abonyi Dezső szakszolgálatos ezredestől Zsigmondy László vezérkari ez re - desig, esetenként fekete-fehér portrék kíséretében. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett kötete (társsz.): Gyor san, bátran, hűséggel ( ) 16

19 Pedagógia. Gyermeknevelés Domszky Zoltán Rendhagyó ma tek : ho gyan old junk meg ma te ma ti kai fel - ada to kat? 2. [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 6636, Ft matematika középfokú ok tatás példatár I i X Második részét adja közre a hobbiból ma te kot ok tató mérnök-tűzoltó szerző an nak a kötetének, amely a ma te - matikafeladatok könnyebb, hatékonyabb meg oldására vezeti rá a gye re ke ket. Az első részben ezúttal a függvények kel fog lal ko zik, olyan témákat érintve, mint a derékszögű koordináta rend szer, a függvények meg adásának módjai és ábrázolásuk transzformációval, műveletek függvények kel, a számfüggvények jellemzéséhez szükséges fogalmak, valamint az alapfüggvények. A foly tatásban (a mű legterjedelmesebb szakaszában) szó esik az egyenletekről (első- és másodfokú, paraméte res, diofantoszi, abszolútértékes, gyökös stb.) és egyenletrendszerekről, majd az egyenlőtlenségek kerülnek terítékre. A köte tet az ide gen sza - vak gyűjteménye zárja. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Rendhagyó ma tek : ho gyan old - junk meg ma te ma ti kai fel ada to kat? 1. ( ) Pedagógia, ok tatás, könyvtár : ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Csóka-aksa Hel ga (szerk.) Schmelczer-Pohánka Éva (szerk.) Szeberényi Gábor (szerk.) Pécs : PTE Egye te mi Kvt. és Tudásközp., p. ; 24 cm (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai. 12.) ISBN fűzött : 3000, Ft pedagógia könyvtártudomány történettudomány személyi bibliográfia emlékkönyv Sz F. Dár dai Ág nes pro fesszor asszony, a Pé csi Egye te mi Könyv tár fő igaz ga tó ja 2014 jú li u sá ban ün ne pel te hat va na dik szü le tés nap ját. Eb - ből az al ka lom ból lá tott nap vi lá got a bib li o té ka ün ne pi ki ad vá nya, amely ben a tör té net tu do mány és a ne ve lés tu do mány ku ta tói, ok ta tói, könyv tá ros ok, kol lé gák és ta nít vá nyok köz lik ta nul má nya i kat. A kö tet ele jén rö vid élet rajz vá zol ja fel a szak mai élet utat, majd tu do mány te rü le tek alap ján cso por to sít va (Ok ta tás- és ne - 17

20 ve lés tör té ne tet; Tör té ne lem ta ní tás és tan könyv ku ta tás; Könyv tár tu do mány; Saj - tó- és ol va sás tör té net; Tör té net tu do mány; Hely tör té ne ti ku ta tás) szerepelnek a ta nul má nyok. Olyan rend kí vül szer te ága zó té mák ról ol vas ha tunk egye bek mel lett, mint az is ko la, a ta nu lás és a köny vek hez való vi szony meg je le né se a ci - gány népmesékben, a külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század máso - dik felében, a 2005-ös történelem érettségi vizsga hatása a tananyagtartalmakra és a változó taneszköz-piacra, a könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben, a ha zai női ol va só kö zön ség a szá zad ban, a Nép had se reg Nap ja a rá - di ó ban 1951-ben vagy a Pé csi Ma gyar Ki rá lyi Szén bá nyász Is ko la tör té ne te a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig. A ki ad ványt F. Dár dai Ág nes tu do má nyos mun kás - ságának bibliográfiája, valamint a szerzők rövid bemutatása zárja. Szakkönyvtárak anyaga. A so ro zat ban leg utóbb (10.): A Pé csi Püs pö ki Könyv tár tör té ne te, ( ) Néprajz. Etnológia. Folklór Balázs La jos (1939 ) Sorsfordulások rítu sai a székely-magyaroknál. 2. Az én első tisztességes na pom : párválasztás és la ko da lom Csíkszentdomokoson : monográfia. Csíkszereda : Pallas- Akad., p. ; 24 cm ISBN kötött : 4700, Ft Közös ada tai: ISBN néprajz erdélyi magyarság pár vá lasz tás ud var lá si szo kás la ko dal mi szo kás Csíkszentdomokos Sz Csíkszentdomokos Erdély (a Csíki me den ce) egyik leg - na gyobb székely faluja. Átfogó és összegző fa lutörténeti monográfia még nem készült ugyan róla, ám a különböző történeti, folklorisztikai, szociológiai stb. munkák a falu ha gyományos szellemi életét példaértékűnek tartják: egy nem zet a legnehezebb életfeltéte lek mel lett sem hagy ta el leg szebb em be ri értékeit, és ha - gyományai által olyan kulturális rend szert te rem tett, amely biz tosítja ezen értékek művelését és meg tartását. A falu életében kimagasló he lyen áll a la ko da - lom: Balázs La jos monográfiája az ezzel kapcsolatos szokáso kat, ha - gyományokat térképezi föl, számba véve az évszázadok óta ala kuló-formálódó társadalmi (kulturális) hátteret is. A szerző bevezetésként röviden ismerteti a te - lepülés történetét, leg fon to sabb mutatóit a 14. századtól kezd ve nap ja in kig. A monográfia további fejezetei a szokáskutatás már kialakult módszertanának megfelelően részletezik a szentdomokosi párválasztás és la ko da lom rítusait, szokásmomentumait hármas ta golásban. En nek meg fe lelően önálló egységek 18

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben