szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, január Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 1 FILOZÓFIA ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM Mészáros András (1949 ) Széttartó párhuzamok : esettanulmányok a ma gyar filozófia történetéből. [Po zsony] : Kalligram, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2900, Ft filozófiatörténet Magyarország század Sz Mészáros András irodalomtörténész, a Comenius Egye tem tanárának legújabb kötete a ma gyar filozófia történetével kapcsolatos esettanulmányokat tar tal maz. Az első négy írás egyben vallási témákat is tárgyal: olvashatunk az ún. piarista felvilágosodásról, Bielek László és Endrődy ános példáján ke resztül, megismerhetjük két nyitrai neo to mis ta: Franciscy La jos és Mihálovics Ede munkásságát, Szelényi Ödön és Böhm Károly vallásfilozófiáját, va - lamint Madách és házitanítója, Borsody Miklós filozófiai vitáit. A második rész további négy tanulmánya a ma gyar filozófiát szélesebb közép-európai kontextusban vizsgálja: Pavel Hečko egy ma gyar nyelvű tanulmányát a ma gyar, szlovák, len gyel és cseh filozófia összefüggésein belül nézi, megvilágítja Szontagh Gusztáv Augustin Smetana cseh filozófusnak egy német nyel ven írt munkájáról szóló, 1850-es recenziója esz mei hátterét, be mu tat ja ohann Samuel Steiner filozófiáját a ma gyarországi friesiánus ha gyományon belül, va la mint a plágium kérdését vizsgálja a 19. századi ma gyar filozófia-tankönyvekben. A szlovák és német nyelvű összegzéssel, név- és tárgymutatóval záródó kiadvány szakemberek olvasmánya. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Kételkedők breviáriuma ( ) Rathmann ános (1934 ) Filozófia és iro da lom határán : arcképvázlatok a felvilágosodás korából. Po zsony : Kalligram, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2800, Ft filozófia filozófiatörténet felvilágosodás Felvidék Erdély Magyarország Sz Rathmann ános nagyrészt a ki lenc ve nes évek második felében meg kez dett és 2012-ben be fe je zett, elsősor ban Szlovákiában foly ta tott ku tatásainak eredmé- 3

6 nyeit közlő tanulmányait válogatta egy be, felvázolva a felvilágosodás kora néhány meg határozó je lentésű személyének portréját. Elsőként általánosságban mu tat ja be, mi lyen he lyet fog lal el Felső-Magyarország a 18. századi művelődésben, majd megismerhetjük a felvilágosodás kimagasló he lyi alak ja it (ohann Samuel Toperczer, ohann Generisch, Rumy Károly), a természettudományos felvilágosodás je lentős tel jesítményeit (például Makó Pál ma te ma ti kai megállapításait), kitérve a kortárs német aufklérerek nagy alak ja i nak (Herder, Goe the) hatástörténetére is. Az elsősor ban szakértőknek ajánlható köte tet névmutató zárja. RATHMANN ános filozófia- és művelődéstörténész, ger ma nis ta, fordító, egyetemi tanár tól a Szent István Egye tem filozófia és művelődéstörténet tanszék ve zetője, között pe dig az MTA Ma gyar felvilágosodás egye te - mi ku tatócsoport vezetője volt óta a Közép- és Kelet-Európai Felvilágosodáskutató Társaság elnöke. Legutóbb ismertetett műve: Ide gen sza vak a filozófiában ( ) Pszichológia Csernus Imre (1966 ) A fájdalom ar cai. Bu da pest : affa, p. ; 21 cm ISBN kötött : 3150, Ft lélektan lelki folyamat mentálhigiénia életvezetés Az em be ri lét egyik kikerülhetetlen negatív élménye, az ezúttal nem fi zikális értelemben vett, ha nem lel ki folyamatként megélt fájdalom áll Csernus Imre tíz előadását közzé tevő kötetének a fókuszában. Valójában azon ban még legalább két, ez zel szo ro san összefüggő fo ga lom is fősze re pet kap a műben: a féle lem és a gyávaság. Ezek együtt kart kar ba öltve kísérik min den nap ja in kat, el tor la szol - va a harmóniához, jobb, őszintébb, hi te le sebb élethez ve zető utat, együtt ger - jeszt ve a változástól, változtatástól való ret tegést, a döntésre és jellemgyengeségeink felvállalására való képtelenséget, a ko nok ragaszkodást sivár, bol - dog ta lan (de meg szo kott) létünkhöz. A szerző a tőle meg szo kott kíméletlen sebészi pontossággal diagnosztizálja a lélek eme önsorsrontó vonásait, elsősor ban magánéleti gon dok példáján. Kötetében olyan témaköröket bon col gat, 4

7 mint a félelmeinkkel való szem benézés, a felnőtt párkapcsolat és az intimitás ki ala kulásának feltéte lei és akadályai, a társfüggőség magánya, a tit kok és az őszin teség látszólagos el lent mondásának ke zelése, a kons tans boldogtalanság és örömtelenség okai, a családi po kol és harmónia, az önismeret sorsformáló ere je, va la mint a gyávaság, az önámítás és az illúziók hatása életminőségünkre. Kemény, egye nes, kijózanító, s pont ezek mi att a jobbítás, gyógyulás le hetőségét közvetlenül kínáló kötet. Min den változásra kész ol vasónak jó szívvel ajánlható. Előző is mer tetés: A szerzőről ld Legutóbb ismertetett műve: A nő ( ) 2 VALLÁS Bib lia. Bibliamagyarázatok Colombás, García M. A Szentírás ol vasása : a lectio divina. : 2. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 45.) ISBN fűzött : 1750, Ft lelkigyakorlat Bib lia ol vasás bencések Sz A lectio divina, a szent ol vasás fo gal ma Nagy Szent Ger - gely meg határozása sze rint bi zo nyos értelemben a végtelen isteni akarat kifürkészésének eszköze. Ke resztények számára a leg na gyobb kincs megérteni a Te remtő szándékát az egyéni életben csakúgy mint a történelem ala kulásában. Eh - hez segít hozzá a spa nyol bencés szerzetes szerző, aki könyve tizenhárom fe je - zetét a témában tar tott előadásainak anyagából állította össze. Az élőbeszéd lendületét meg tart va, a hivatkozások és lábjegyzetek mellőzésével a folyamatos ol vasásra buzdítja ol vasóit. Akik rend sze res bibliaolvasók, egyetérthetnek García M.Colombás-szal: Minél többet ol vas suk a Szentírást, annál több értéket fe - dezünk fel ben ne, annál na gyobb gazdagságot kínál. Az elsősor ban ka to li kus keresztény híveknek szánt kis kötet végén he lyet fog laló jegyzetekben megtaláljuk a szerző által további tanulmányozásra ajánlott irodalmat is. Előző kiadás, és a szerző legutóbb ismertetett műve: A so ro zat ban legutóbb (52.): A mai em ber egy ke resztény szemével ( ) COLOMBÁS, García M. spa nyol bencés szer ze tes, vallástörténész. 5

8 Morális teológia Grün, Anselm (1945 ) Adj új értelmet a világnak! : 2. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., cop p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 44.) ISBN fűzött : 1750, Ft lelkigyakorlat hit sze re tet életvezetés bencések Sz A bencés Lelkiségi füzetek so ro zat 44. kötetének szerzője, Anselm Grün már többször szerepelt a sorozatban, nem véletlenül. A münsterschwarzacki apát je len ma gya rul már második kiadásban megjelenő könyvében nem arról akar ja meggyőzni az ol vasót, hogy feltétlenül hin nie kell Is ten ben vagy az egyház tanításában, hi szen mai, erősen szekularizált világunkban ez erős túlzásként is hat na, ha nem inkább a ke reső emberekhez szól. Hinni, szeretni, dicsérni eb ben a három szóban fog lal ható össze az új magatartás, amely egy ben a ke reszténység lényegét is tükrözi. Törekvésében mindenekelőtt lehántja a hit fogalmához ta padt tévedéseket, majd jócskán átértelmezve újfajta szemléletre tanítja meg ol vasóját. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb (45.): A Szentírás ol vasása ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb is mer te tett műve: Fény az uta don ( ) Main, ohn ( ) Szótól a csen dig : a ke resztény meditáció. : 2. kiad. Pan non - hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so - ro zat. 42.) ISBN fűzött : 1750, Ft meditáció ke reszténység bencések Sz A ke resztények gya ko ri problémája, hogy hitük igazságait teológiai dogmaként, gon do la ti szin ten is me rik és el fo gadják, ám ezek mégsem kel nek életre a szívükben, azaz csak el fo - gadják és nem pe dig megélik, megtapasztalják eze ket, Is ten örökké való jelenlétét, a Szentlelket. Ennek megtapasz - talásában, és önmagunk mint Is ten teremtményei megismerésében segít a meditáció, azaz a szemlélődő ima, melyért so kan a ke le ti vallások hoz for dul nak, ho - lott en nek ha gyománya a ke reszténységben is je len van, s bár elsősor ban a hi- vatásos szemlélődőkhöz, a szerzetesekhez kötődik, de min den ke resztény hívő 6

9 számára elérhető és elsajátítható, elsajátítandó. Eh hez kívánt szak szerű és gya - korlatias útmutatást nyújtani kis kötetével a szerző, aki maga is szer ze tes, megválaszolva a Ho gyan kell elmélyülten imádkozni? Ho gyan sajátítsuk el az ehhez szükséges fegyelmet? Ho gyan tu dunk átlépni a képzelődésből a valóságba, az elvontból a konkrétba, az elméleti el fo gadásból a személyes megtapasztalásba? kérdéseket. A kötetet jegyzetek és ajánlott irodalom zárja. Előző kiadás, és a szerző legutóbb is mer te tett műve: A so ro zat ban legutóbb (44.): Adj új ér tel met a vi lág nak! ( ) MAIN, ohn ka na dai bencés szer ze tes. Vallásos iro da lom Kreppold, Guido (1939 ) A válságok életünk for dulópont jai. : 3. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 41.) ISBN fűzött : 1750, Ft kereszténység vallásos iro da lom Sz A lel kiségi füzetek jel leg ze tes, márványozással díszített borítójú so ro zatában meg je lent vékony kis kötet témája az em ber életében óha tat la nul fel-fel buk kanó krízishelyzetek, válságok leküzdése. A te ra pe u ta vagy lelkivezető segíthet ab ban, hogy a negatív élethelyzet új, pozitív ta pasz ta la tok forrása le gyen a hívők számára. Bármilyen súlyos nehézség, különleges megpróbáltatás, szerencsétlenség egy ben a szen vedő alany javára váló, gyümölcsöző irányultság kez de te is le het. A szerző külön fe je ze tet szán a sorsfordító oko kat gyak ran produkáló életkoroknak, élethelyzeteknek (pubertás, nyugdíjas kor, család felbomlása, válás). Guido Kreppold elköte le zet ten hir de ti, hogy a válságok fel dol gozása, el vi selése, egyáltalán a velük való szem benézés a hívő em ber részéről gyógyító hatású mások számára. Előző kiadás, és a szer ző legutóbb is mer te tett műve: A so ro zat ban legutóbb (42.): Szó tól a csen dig ( ) KREPPOLD, Guido német kapucinus szerzetes, pap, pszichoterapeuta, lel ki gon dozó. 7

10 Tutu, Desmond Mpilo (1931 ) Tutu, Mpho And rea (1963 ) A megbocsájtás könyve : négyállomásos ösvény önmagunk és a világ meggyógyításához. [Bp.] : Casparus, cop p. ; 22 cm ISBN kötött : 3500, Ft vallásos iro da lom ke reszténység megbocsátás A kötet szerzője, Desmond Tutu dél-afrikai Nobel-békedíjas anglikán egyházi ve zető, emberi jogi aktivista és 1996 között Fokváros érseke volt. Az 1980-as évektől vált világszerte ismertté a neve, a gyil kos dél-afrikai apartheid-rendszer elleni kiállásáért, ezért kap ta meg 1984-ben a Nobel-békedíjat. A rend szer felbomlása után ve zetője lett az Igazság és Megbékélés Tanácsnak, amely az apar theid időszakában elkövetett jogsértések feltárását tűzte ki célul. Tutu átélte, mi több látta az ártatlan feketék legyilkolását és megkínzásait, mégis úgy érzi, meg kell bocsátania egykori ellenségeinek, a szörnyűségeket elkövetőknek, mert nem le - het haragban élni, hi szen az megmérgezi a lel ket és elszívja a test energiáit is. Fe led ni azon ban nem le het, de megbocsátani kell, vall ja lányával közösen írt kötetében. En - nek a megbocsátásnak a fo lya matát ismerteti meg olvasóival, négy lépésben be mu - tatva a gyakorlati megvalósítás útját. Először el kell mon da ni ma gunk nak és mások nak is a megtörtént eseményeket, majd néven kell nevezni a fájdalmat, és a gyilkos indulatokat is. Ezután fel kell ajánlani a megbocsájtást, és itt ír a szerző az iga - zi, a tényleges megbocsájtás mibenlétéről. Végül meg kell újítani a kapcsolatot, vagy éppen el kell en ged ni azt, hogy a megbocsájtás valóra váljon. Mind ezek mel lett meditációs gyakorlatokra és imákra van szükség ah hoz, hogy a lélek megerősödjön és az alantas indulatokat ki tudja szorítani a szívből. Tutu iga zi nagy lélek, olyan do log ra képes, amely re csak ke ve sen, meg tu dott bocsájtani a gyilkosoknak, és ezáltal ő is megtisztulva negatív gondolatoktól mentesen képes, hi - teles és értékes életét élni. Vélhetően sokaknak adhat majd útmutatást, az az egy - szerű, Tutu által megfogalmazott igazság, hogy megbocsájtani kell és érdemes, mert a megbocsájtás a leg na gyobb ajándék, amit önmagunknak adhatunk, amikor valaki kárt vagy fájdalmat okoz nekünk. Példaértékű gondolatokkal találkozhat az ol vasó a széles körben ajánlandó kötet lapjain. TUTU, Desmond Nobel-békedíjas dél-afrikai érsek, emberi jogi író. Az 1990-es évektől felszólalt többek között a szegénység, az AIDS, a rassz iz mus, a szexizmus és a homofóbia el len, va la mint aktív nemzetközi közéleti szerepet él és 2013 között a több egy ko ri állami ve zetőt tömörítő The Elders alapítója és ve zetője lett. TUTU, Mpho Desmond lánya, dél-afrikai, anglikán lelkész, író 8

11 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Szociológia. Társadalmi kap cso la tok és fo lya ma tok Levitt, Steven D. Dubner, Stephen. Agyament gondolkodás. Bu da pest : HVG Kv., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 3900, Ft szociálpszichológia kultúrszociológia közgazdaságtan A Freakonomics (magyarul: Lökonómia; ) szerzői az ere de ti kötet megjelenése óta szinte folyamatosan kapják a kérdéseket, amelyekben vadidegenek keresik meg őket egy-egy probléma meg oldásával kapcsolatban. Még mindig megéri diplomát sze rez ni? Egy családi vállalkozásban jó ötlet továbbadni a stafétát a következő generációnak? Mi a hely zet a kéztőalagút-szindrómával? Mitől lesz nek igazán boldogak az emberek? A jövedelemkülönbség tényleg olyan veszélyes, mint ami lyen nek látszik? Az omega 3 zsírsavban gaz dag étrend elvezethet a világbékéhez? Ho gyan old ható meg a járványos méreteket öltő elhízás problémája? És a világméretű éhezésé? A szerzőpáros legújabb, magyarul is olvasható könyvének előszavában leírja: bárcsak len ne egy speciális eszköz min den probléma meg oldására, a problémamegoldás azon ban ennél nehezebb feladat. Azért mégis megpróbálnak hasz nos tanácsokat adni. A kötetcímben szereplő agyament gondolkodás arra utal, hogy a szerzők igyekeznek bevezetni azokba a gondolkodási mechanizmusokba, amelyek révén egy kissé termékenyebben, kreatívabban és racionálisabban gondolkodhatunk. A kötetben probléma meg oldási módszerüket írják le, számos példát hoz va, le gyen szó üzletről, jótékonykodásról, sportról, politikáról vagy átfogó, globális reformokról. A tar tal mas és olvasmányos kiadványt jegyzetek, valamint név- és tárgymutató zárja. A szerzőkről ld.: Legutóbb ismertetett művük (an gol nyel ven): Superfreakonomics ( ) Sta tisz ti ka Szám- (és betű)vetés : tanulmányok Fa ragó Tamás tiszteletére. Őri Péter (szerk.) Bu da pest : KSH, p. ; 25 cm (Demográfus könyvtár. 3.) ISBN kötött : 2900, Ft demográfia család családszociológia statisztikai adatközlés Magyarország Sz 9

12 Idén, 2014-ben ünnepelte hetvenedik születésnapját Fa ragó Tamás, a ha zai történeti demográfia és családkutatás egyik doyenje, aki (legtöbbször távol a reflektorfénytől) immár évtizedek óta végzi az adatfelvétel és -elemzés hatalmas kitartást igénylő szellemi munkáját. Ebből az alkalomból je le - nik meg most ez a tanulmánykötet, amely ben kollégái tisztelegnek személye és életműve előtt. Őri Péter előszavát követően tizennégy szerző összesen tizenkét dolgozata olvasható tematikus fejezetekbe rendezve: elsőként a Konstruált múlt című rész két tanulmányában mélyedhetünk el, majd következik a Politikai és gazdasági számtan; a Házasság, család, háztartás; valamint a Népesség és társadalom földközelből. A szerzők között találjuk az MTA-ELTE Válságtörténeti Ku tatócsoport három munkatársát (Hal mos Károly, Koloh Gábor és Kövér György), a KSH Népességtu - dományi Ku tatóintézet (Melegh At ti la, Pakot Le ven te és a szer kesztő Őri Péter) és a PTE TTK Földrajzi intézetének munkatársait (Dövényi Zoltán és György-Dávid Anita), illetve Gyáni Gábort (MTA BTK Történettudományi Intézet), Ko csis Gyulát (ELTE BTK Néprajzi Intézet), Őrsi uliannát (ász-nagykun-szolnok Me gyei Tu - dományos Egyesület), Pál uditot (Babes-Bolyai TE), va la mint Pozsgai Pétert (Bu - da pes ti Corvinus Egye tem). A tanulmánykötetet Faragó Tamás válogatott publikációinak a fel so rolása zárja. A so ro zat ban legutóbb: A család vonzásában ( ) Po li ti ka. Politikatudomány Bush, Ge or ge H. W. (1924 ) Scowcroft, Brent Átalakított világ. [Bu da pest] : An tall. Tudásközp., cop p., [16] t. ; 24 cm ISBN kötött : 5500, Ft külpolitika rend szerváltás Egyesült Államok 20. század memoár Sz Az An tall ózsef Tudásközpont nemrég kez dett bele egy impozáns, ma gyar nyel ven hiánypótló memoár-sorozatba. Ronald Re a gan (Egy amerikai élet, ) és Margaret Thatc her (Életem, ) egész pályafutását igyekezett bemutatni, míg Helmut Kohl német kancellár, A fal leomlásától az újraegyesülésig ( ) című munkájában az ben Németországban történteket ele venítet te fel. A legújabb kötet kettős memoár: Ge or ge Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke és volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Brent Scowcroft közösen idézik fel an nak a három évnek ( ) a történéseit, 10

13 ami kor véget ért a hidegháború. És bőven van mire emlékezni: a de mok ra ti kus Szolidaritás moz ga lom ha ta lom ra ju tott Lengyelországban, fél évszázad kom mu - nista diktatúrája után sza bad választásokat tartottak Magyarországon és Csehszlovákiában is, újra egyesült a két német állam, meg bu kott a Szovjetunió, Pe king ben vérbe foj tották a Tienanmen téri tüntetést, kitört a kuvaiti válság, amelynek hatására amerikai vezetéssel lerohanták Irakot, és az egészből Ame ri - ka, mint globális világhatalom került ki. A kötet a leg fon to sabb témákra összpontosít (a latin-amerikai változásokról, a Panamában végrehajtott akcióról, a közel-keleti békefolyamatról például helyhiány mi att szó sem esik), és az egyes eseményekre felváltva emlékezik Bush és Scowcroft, gaz da gon tallózva dokumentumokból, köztük az elnök publikálatlan naplóbejegyzéseiből. Számunkra külön érdekesség, hogy Magyarországról is többször szó esik, kitérve például Bush magyarországi útjára, valamint Antall ózsef két amerikai látogatására is. A kötetben he lyet ka pott egy képmelléklet is, a kiadványt pe dig név- és tárgymutató zárja. BUSH, Ge or ge Her bert Walker ame ri kai po li ti kus. Kar ri er je az olaj szakmában in dult Te xas államban, majd az 1960-as években kóstolt bele a politikába ben hazája ENSZ-nagykövete lett, ben az első ame ri kai diplomáciai képviselet ve zetője a kom mu nis ta Kínában, ben a CIA igaz - gatója és 1989 között Re a gan alelnöke, majd 1989 és 1993 között az Egyesült Államok 41. elnöke es választási ve resége után vissza vo nult; hous to ni, il let ve kennebunkporti (Maine) ott honában él. SCOWCROFT, Brent amerikai politikus, külügyi szakértő, a légierő nyu gal - ma zott tiszt je. Ford elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Nixon elnöksége idején Kissinger asszisz ten se, Ge or ge Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, között Ge or ge W. Bush elnöksége alatt a Külföldi Hírszerzési Tanácsadó Testület elnöke, je len leg Obama nemzetbiztonsági csa patának tag ja Ebrahim, Zak (1983 ) Giles, eff A ter ro ris ta fia : történet a választás szabadságáról. Bu da - pest : HVG Kv., cop p. ; 18 cm (TED Könyvek) ISBN fűzött : 1901, Ft ter ro riz mus iszlám század memoár előadás Megrendítő önvallomás Zak Ebrahim kötete. A fi a tal férfi élettörténete 1983-tól, születésének napjától kel életre a könyv lap ja in. Az Amerikában született fiú, aki nek édesanyja a ke resztény hitről tért át az iszlámra, alig kéthetes ismeretség után, férjhez ment egy arab férfihez, El-Sayyid Nosairhoz, Zak apjához, aki segítet te a nem csak a nyelv elsajátításában, de az iszlám mélyebb meg is merésében is. Az apa azon ban csak ha mar 11

14 meggyűlölte Amerikát, és fe lesége tud ta nélkül egy terrorista csoport tagjaként no vem ber 5-én meg gyil kol ta Mair Kahane rab bit, a zsidó Védelmi Liga ve - zetőjét. A ter ro ris ta támadás során a férfi maga is életveszélyes sebeket kapott, majd a kórházból kikerülve természetesen azon nal börtönbe került. Az ak kor 7 esztendős Zak nem igazán értette mi történik körülötte, de mi vel menekülniük kellett, és látta édesanyja kétségbeesését, tud ta, érezte, hogy va la mi szörnyű do - log történik velük. A család élete ettől a naptól kezdve alapjaiban rendült meg, később az édesanyja egy másik férfivel élt együtt, de az folyamatosan verte a gyer mek Zakot, mígnem az édesanya megelégelte fia bántalmazását, és a férfi el - len for dult. Eközben Nosair 1993 elején a jerseyi mecsetbeli társait a börtönből irányítva ter vez te meg a World Tra de Cen ter el le ni első bombatámadást. A férfi ezután életfogytiglani börtönbüntetést ka pott, a feltételes szabadlábra he lyezés esélye nélkül. Ilyen körülmények között élte meg 18. életévét a szerző, aki ek kor elhatározta, hogy soha nem fog ja vallás, nemi identitás és más gya kor ta stigmatizáló kategorizálás alapján megítélni az embereket. Megrendítő őszinteséggel vall a ben ne lejátszódó lélektani folyamatokról, arról, hogy sze re tett apjától, Babától miként távolodott el, és ho gyan döntött arról, hogy soha sem mi lyen körülmények között nem lép a nyomába, mi több 180 fo kos for du lat tal, apja va la - mennyi szörnyű tettét meg vet ve éli felnőtt életét. Engem a fanatizmus bűvöletében ne vel tek, mégis az erőszakmentesség mel lett döntöttem. Ezek kel a so - rok kal érdemes min den rendű és rangú ol vasó figyelmébe ajánlani a mostanság témájában igen csak aktuális, karcsú önéletrajzi köte tet, amely fejlődésregényként is olvasható. A so ro zat első ismertetett kötete. Gazdaság. Közgazdaság-tudomány Bogár László (1951 ) Bogártankönyv. Bu da pest : Kairosz, p. ; 19 cm ( és mégis élünk! 19.) ISBN fűzött : 3100, Ft gazdaságpolitika belpolitika Magyarország globalizáció világgazdaság század Sz A kötet szerzőjének, Bogár Lászlónak 1998 és 2002 között az Orbán Kormány Miniszterelnöki Hivatalának politikai államtitkáraként és a Kormány Stratégiai Elemző Központ ve zetőjeként a következő fel adat ju tott: formálni próbáljam Orbán Vik tor miniszterelnök gondolkodását, ilyen értelemben tehát munkaköri kötelességem volt bogártankönyvnek len nem. Ezek kel a be - 12

15 vezető so rok kal adja ma gyarázatát kötetének címére a szerző. A két részből álló könyv első na gyobb egységében az elmúlt félévben a szerzővel készült interjúk írott anyaga, valamint néhány ezidáig nem publikált írása ol vas ható. A kötet második fele a tulajdonképpeni bogártankönyv, amely ben az 2010 és 2013 között napvilágot látott ki sebb terjedelmű publikációit gyűjtötte össze a jobb ol - dali körökben jól is mert közgazdász-publicista. A szerző vall ja, hogy a globális világ s ben ne a ma gyar nem zet sor sa kritikus időszak hoz érkezett. Azok az egyre vészjóslóbb válság-örvénylések, ame lyek pusztító következményei most már min denütt je len van nak, min den kit jo gos ag go da lom mal töltenek el. Írásaim fő moz gatórugóját pon to san ez az ag go da lom je len ti ol vas hat juk a könyv ajánló so ra i ban. Az írások központi vezérfonala an nak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a 2010-es választáso kat meg nyerő politikai erő a hanyatlóban lévő globális hatalmi rendszer utolsó, vagy egy reményteli új rend szer első kormányát ad ja-e az országnak. A cikk so ro zat írásai a szerzőtől immár meg szo - kott kemény hangvételű stílusban tárják az érdeklődő ol vasók elé a las san ötödik esztendeje tartó kormányzás küzdelmeit, eredményeit, eseményeit, tapasztalatait, rejtett dimenzióit. Elsősor ban a napi po li ti ka iránt mélyebben érdeklődő ol - vasóknak ajánlható a kötet. A so ro zat ban legutóbb (18.), és a szerző legutóbb ismertetett műve: Tékozló ország ( ) A szerzőről ld.: Szalai Erzsébet (1948 ) Autonómia vagy újkiszolgáltatottság : tanulmányok és publicisztikai írások, [Po zsony] : Kalligram, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2500, Ft gazdaság gazdaságpolitika társadalom Ma gyarország század Sz Az is mert szociológus, reformközgazdász kötete újabb tanulmányait és publicisztikai írásait gyűjti egy be, ame - lyek a 2012 és 2014 közötti időszakban születtek: egy részük most je le nik meg először, mások tanulmánykötetben szerepeltek vagy konferencián el hang zot tak már, a publicisztikák pe dig az Élet és Iro da lom hasábjain láttak napvilágot. Ami közös az írások ban, hogy az autonómia versus kiszolgáltatottság problematikájára fókuszálnak, 1945 utáni történelmünk és a je - len horizontjában. Az első két tanulmány két, széles érdeklődést kiváltó értelmiségi vitát mu tat be, ame lyek ban, il let ve ben zaj lot tak le, és egy ben fel ve ti azt a kérdést is: me lyek a viták máig ható üzenetei, az 13

16 autonómia és az újkiszolgáltatottság témájáról, va la mint az ellenzék alternatíváiról. A har ma dik tanulmány a rend szerváltás értelmezéseiről szól, középpontjában az zal a kérdéssel, hogy a belső fo lya ma tok mennyi ben ala kul tak sza ba don, vagy ellenkezőleg, inkább a külső, globális erők határozták meg akár a rend - szerváltás szereplőinek még a legbensőbb motivációit is. A publicisztikákban olyan további kérdéseket tesz fel a szerző, hogy a po li ti kai rend szerváltás után nyílott-e a ma gyar társadalom számára valódi mozgástér, és en nek ke retében a kiépülő újkapitalizmus laissez faire sza kaszát miért és ho gyan váltja fel szükségképpen a mos ta ni, általa féldiktatúrásnak ne ve zett sza kasz, van-e remény a társadalmi el lenállás megszerveződésére, mi lyen tere van ma Magyarországon a civilségnek, végül mik az autonóm női magatartás mai le hetőségeinek buk tatói. Elsősor ban szak em be rek nek ajánlható. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Globális válság ma - gyar válság alternatívák ( ) Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg Kállay ózsef ( ) Háborús napló : Bu da pest : Napkút, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 1490, Ft hadtörténet ma gyar történelem Magyarország első világháború napló Kállay ózsef rákoskeresztúri mészáros, hen tes ben, az elsők között vo nult be a had se reg be, a háború kitörésekor. Részt vett a szer bek el le ni har cok ban, majd Szabácsnál megsérült, felépülése után pe dig Bu da pest környékén állomásozott ban vitték újból ezúttal az orosz front ra, ahol hadifogságba került. Két év fogság után tért csak haza, és úgy döntött, gyermekei számára megírja háborús emlékeit. Az közötti időszakról csak néhány feljegyzés volt azt nem is si került később sem letisztáznia, az közötti évek során azonban rendszeresen vezetett naplót, amely most leszármazottja, Kállay Kotász Zoltán szer kesztésében és utószavával je len het meg nyom - tatásban. A frontélményeket érzékletesen leíró kötetet archív, fekete-fehér felvételek, levelezőla pok fakszimiléi illusztrálják. KÁLLAY ózsef kereskedő. Képzettsége sze rint mészáros, hen tes. Katonaként részt vett az első világháborúban. Két év hadifogság után hazatérve egy rákoskeresztúri vegyeskereskedés ve zetője volt, 1940-ben bekövetkezett haláláig. 14

17 Képpé formált háború : az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban. Ka to na Anikó et al. (szerk.) Bu da pest : OSZK : Osiris, p. ; 31 cm ISBN kötött : 5980, Ft hadtörténet első világháború plakátművészet gyűjtemény kétnyelvű do ku men tum al bum Sz Az Országos Széchényi Könyvtár régóta őrzi az első világháború képi emlékeit: fotókat, plakátokat, képeslapokat. A háború kitörésekor min den az zal kap cso la tos kisnyomtatványt igyekeztek beszerezni, külön gyűjteményt hoz tak belőle létre, ame lyet 1920-ben rábíztak a Nyomtatványi Osztályra. Az anyag ha mar egy raktár mélyére került, és sokáig nem is fog lal koz tak vele, idő hiányában fel dol go zat lan ma radt. Elsőként egy, a Hadtörténeti Múzeum és az OSZK által 1994-ben közösen rendezett kiállítás (Em ber az embertelenségben) kapcsán kezdték fel dol goz ni, ám a mun ka ma is fo - lyik. Ren ge teg dokumentumról van ugyan is szó: 1914 és 1920 között összesen do ku men tu mot naplóztak be, közte mint egy százezer kisnyomtatványt és 6000 fotót (az anyagból ma közel 1800 ku tat ható). Külön érdekesség, hogy a könyvtárnak nem csak osztrák-magyar, ha nem német, fran cia vagy például an gol anya gai is van nak. Ebből a ha tal mas gyűjteményből kínál ízelítőt je len, az OSZK és az Osiris Kiadó közös gon dozásában meg je lent, Ka to na Anikó és Szar ka Ani ta által szerkesztett, impozáns al bum, ma gyar és an gol nyelvű szövegekkel kísérve a plakátokat, fényképeket és képeslapokat. A szer kesztők tematikusan cso por - tosították a ha tal mas anya got: a do ku men tu mok segítségével megismerhetjük a háború kitörését és kez de ti fo gad tatását, a hazafias propagandát, a ko ra be li uralkodókat, az ellenség ábrázolását, a csa taképeket, a haditechnikát, a fron tok min den nap ja it, a különböző népek had se regének jellemzőit, a hátország min den - napjait, a hadiözvegyeket és -árvákat, a rok kan ta kat, a háború valódi arcát, végül a békéhez ve zető utat. A kötet széles körben ajánlható beszerzésre Prantner Zoltán Magyar csaták : a magyarság történetének sorsfordító ütközetei. Kisújszállás : Szalay Kv., p. ; 29 cm ISBN kötött : 3500, Ft hadtörténet csa ta ma gyar történelem Magyarország i X A magyarság történetének sorsfordító csatáit, azok történetét mu tat ja be, elsősor - ban a fi a ta lok nak Pratner Zoltán történész kötete. A 907-es po zso nyi csatától az 15

18 1945. március között folyt balatoni csatáig összesen huszonnégy ütközet történetét ismerteti a szerző, köztük olya no kat, mint az augsburgi (955), a muhi (1241), a nikápolyi (1396), a várnai csa ta (1440), Nándorfehérvár ost ro ma (1456), a kenyérmezei (1479), a mohácsi (1526), a trencséni (1708), a pákozdi (1848), a temesvári csa ta (1849), a gorlicei áttörés (1917) vagy az alföldi páncélos ütközet (1944). Az egyes csatákat négynégy oldal terjedelemben mutatja be, kitérve a legfőbb ada tok ra, a szem ben álló fe lek erővi - szonyára, az előzményekre, az összecsapásra és a következményekre. A főszöveget térképvázlatok, rövid életrajzok kísérik, illusztrációként pe dig néhány reprodukción kívül elsősor ban a boldogkői vár Miniatűr történelem című kiállításán szereplő terepasztalokról készült felvéte - lek szerepelnek, játék katonákkal. A kötetet bibliográfia zárja. Általános is ko lai könyvtárak számára kifejezetten ajánlható. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett kötete: e men és a szo ci a lis ta országok, ( ) Sőregi Zoltán (1974 ) Katonák kerékpáron : a ma gyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára, [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 5456, Ft hadtörténet ka to nai egység története ka to na tiszt Magyarország évek adattár Sz Sőregi Zoltán történész régóra ku tat ja a Ma gyar Királyi Honvédség kerékpáros csapatnemének történetét. Előző, Végső Istvánnal közösen írt, Gyor san, bátran, hűséggel ( ) című kötetében is ez zel a témával fog lal ko zott. Legújabb, magánkiadásban megjelenő műve a ma gyar királyi honvédség kerékpáros tisztjei - nek adattára, az 1920 és 1945 közötti időszakra nézve. A kötet elején általánosságban mu tat ja be a csa pat nem történetét, felszereltségét és kiemelten második világháborús sze repét, majd az adattár módszertanáról esik szó röviden. Ezt köve tik a hi vatásos tisz tek közel nyolcszáz fő rövid életrajzai, ábécérend - ben, Abonyi Dezső szakszolgálatos ezredestől Zsigmondy László vezérkari ez re - desig, esetenként fekete-fehér portrék kíséretében. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett kötete (társsz.): Gyor san, bátran, hűséggel ( ) 16

19 Pedagógia. Gyermeknevelés Domszky Zoltán Rendhagyó ma tek : ho gyan old junk meg ma te ma ti kai fel - ada to kat? 2. [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 6636, Ft matematika középfokú ok tatás példatár I i X Második részét adja közre a hobbiból ma te kot ok tató mérnök-tűzoltó szerző an nak a kötetének, amely a ma te - matikafeladatok könnyebb, hatékonyabb meg oldására vezeti rá a gye re ke ket. Az első részben ezúttal a függvények kel fog lal ko zik, olyan témákat érintve, mint a derékszögű koordináta rend szer, a függvények meg adásának módjai és ábrázolásuk transzformációval, műveletek függvények kel, a számfüggvények jellemzéséhez szükséges fogalmak, valamint az alapfüggvények. A foly tatásban (a mű legterjedelmesebb szakaszában) szó esik az egyenletekről (első- és másodfokú, paraméte res, diofantoszi, abszolútértékes, gyökös stb.) és egyenletrendszerekről, majd az egyenlőtlenségek kerülnek terítékre. A köte tet az ide gen sza - vak gyűjteménye zárja. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Rendhagyó ma tek : ho gyan old - junk meg ma te ma ti kai fel ada to kat? 1. ( ) Pedagógia, ok tatás, könyvtár : ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Csóka-aksa Hel ga (szerk.) Schmelczer-Pohánka Éva (szerk.) Szeberényi Gábor (szerk.) Pécs : PTE Egye te mi Kvt. és Tudásközp., p. ; 24 cm (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai. 12.) ISBN fűzött : 3000, Ft pedagógia könyvtártudomány történettudomány személyi bibliográfia emlékkönyv Sz F. Dár dai Ág nes pro fesszor asszony, a Pé csi Egye te mi Könyv tár fő igaz ga tó ja 2014 jú li u sá ban ün ne pel te hat va na dik szü le tés nap ját. Eb - ből az al ka lom ból lá tott nap vi lá got a bib li o té ka ün ne pi ki ad vá nya, amely ben a tör té net tu do mány és a ne ve lés tu do mány ku ta tói, ok ta tói, könyv tá ros ok, kol lé gák és ta nít vá nyok köz lik ta nul má nya i kat. A kö tet ele jén rö vid élet rajz vá zol ja fel a szak mai élet utat, majd tu do mány te rü le tek alap ján cso por to sít va (Ok ta tás- és ne - 17

20 ve lés tör té ne tet; Tör té ne lem ta ní tás és tan könyv ku ta tás; Könyv tár tu do mány; Saj - tó- és ol va sás tör té net; Tör té net tu do mány; Hely tör té ne ti ku ta tás) szerepelnek a ta nul má nyok. Olyan rend kí vül szer te ága zó té mák ról ol vas ha tunk egye bek mel lett, mint az is ko la, a ta nu lás és a köny vek hez való vi szony meg je le né se a ci - gány népmesékben, a külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század máso - dik felében, a 2005-ös történelem érettségi vizsga hatása a tananyagtartalmakra és a változó taneszköz-piacra, a könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben, a ha zai női ol va só kö zön ség a szá zad ban, a Nép had se reg Nap ja a rá - di ó ban 1951-ben vagy a Pé csi Ma gyar Ki rá lyi Szén bá nyász Is ko la tör té ne te a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig. A ki ad ványt F. Dár dai Ág nes tu do má nyos mun kás - ságának bibliográfiája, valamint a szerzők rövid bemutatása zárja. Szakkönyvtárak anyaga. A so ro zat ban leg utóbb (10.): A Pé csi Püs pö ki Könyv tár tör té ne te, ( ) Néprajz. Etnológia. Folklór Balázs La jos (1939 ) Sorsfordulások rítu sai a székely-magyaroknál. 2. Az én első tisztességes na pom : párválasztás és la ko da lom Csíkszentdomokoson : monográfia. Csíkszereda : Pallas- Akad., p. ; 24 cm ISBN kötött : 4700, Ft Közös ada tai: ISBN néprajz erdélyi magyarság pár vá lasz tás ud var lá si szo kás la ko dal mi szo kás Csíkszentdomokos Sz Csíkszentdomokos Erdély (a Csíki me den ce) egyik leg - na gyobb székely faluja. Átfogó és összegző fa lutörténeti monográfia még nem készült ugyan róla, ám a különböző történeti, folklorisztikai, szociológiai stb. munkák a falu ha gyományos szellemi életét példaértékűnek tartják: egy nem zet a legnehezebb életfeltéte lek mel lett sem hagy ta el leg szebb em be ri értékeit, és ha - gyományai által olyan kulturális rend szert te rem tett, amely biz tosítja ezen értékek művelését és meg tartását. A falu életében kimagasló he lyen áll a la ko da - lom: Balázs La jos monográfiája az ezzel kapcsolatos szokáso kat, ha - gyományokat térképezi föl, számba véve az évszázadok óta ala kuló-formálódó társadalmi (kulturális) hátteret is. A szerző bevezetésként röviden ismerteti a te - lepülés történetét, leg fon to sabb mutatóit a 14. századtól kezd ve nap ja in kig. A monográfia további fejezetei a szokáskutatás már kialakult módszertanának megfelelően részletezik a szentdomokosi párválasztás és la ko da lom rítusait, szokásmomentumait hármas ta golásban. En nek meg fe lelően önálló egységek 18

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap 31. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 15/2009. (III. 15.) KE ha tá ro zat Kitüntetés adományozásáról... 7302 16/2009. (III.

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban. Algyõi Lovasnapok. Ké pes lap a ju har szi rup ról

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban. Algyõi Lovasnapok. Ké pes lap a ju har szi rup ról 2010 augusztus Hírmondó Algyõi tükör 1 ALGYÕI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft 2010. augusztus XIX. évf. 8. szám Ké pes lap a ju har szi rup ról Sze ge di pap ri ka a há zi as szony nak. Pi ló - ta keksz

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓJA 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató A jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A köz be szer zés mint ár ve rés

A köz be szer zés mint ár ve rés n Antal-Pomázi Krisz ti na A köz be szer zés mint ár ve rés A tanulmány A Pénzügyi Szemle elsõ PhD-PályázAtán i. helyezést ért el. El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák ÖS Sze fog la lás:

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben