szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, január Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 1 FILOZÓFIA ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM Mészáros András (1949 ) Széttartó párhuzamok : esettanulmányok a ma gyar filozófia történetéből. [Po zsony] : Kalligram, p. ; 20 cm ISBN fűzött : 2900, Ft filozófiatörténet Magyarország század Sz Mészáros András irodalomtörténész, a Comenius Egye tem tanárának legújabb kötete a ma gyar filozófia történetével kapcsolatos esettanulmányokat tar tal maz. Az első négy írás egyben vallási témákat is tárgyal: olvashatunk az ún. piarista felvilágosodásról, Bielek László és Endrődy ános példáján ke resztül, megismerhetjük két nyitrai neo to mis ta: Franciscy La jos és Mihálovics Ede munkásságát, Szelényi Ödön és Böhm Károly vallásfilozófiáját, va - lamint Madách és házitanítója, Borsody Miklós filozófiai vitáit. A második rész további négy tanulmánya a ma gyar filozófiát szélesebb közép-európai kontextusban vizsgálja: Pavel Hečko egy ma gyar nyelvű tanulmányát a ma gyar, szlovák, len gyel és cseh filozófia összefüggésein belül nézi, megvilágítja Szontagh Gusztáv Augustin Smetana cseh filozófusnak egy német nyel ven írt munkájáról szóló, 1850-es recenziója esz mei hátterét, be mu tat ja ohann Samuel Steiner filozófiáját a ma gyarországi friesiánus ha gyományon belül, va la mint a plágium kérdését vizsgálja a 19. századi ma gyar filozófia-tankönyvekben. A szlovák és német nyelvű összegzéssel, név- és tárgymutatóval záródó kiadvány szakemberek olvasmánya. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Kételkedők breviáriuma ( ) Rathmann ános (1934 ) Filozófia és iro da lom határán : arcképvázlatok a felvilágosodás korából. Po zsony : Kalligram, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2800, Ft filozófia filozófiatörténet felvilágosodás Felvidék Erdély Magyarország Sz Rathmann ános nagyrészt a ki lenc ve nes évek második felében meg kez dett és 2012-ben be fe je zett, elsősor ban Szlovákiában foly ta tott ku tatásainak eredmé- 3

6 nyeit közlő tanulmányait válogatta egy be, felvázolva a felvilágosodás kora néhány meg határozó je lentésű személyének portréját. Elsőként általánosságban mu tat ja be, mi lyen he lyet fog lal el Felső-Magyarország a 18. századi művelődésben, majd megismerhetjük a felvilágosodás kimagasló he lyi alak ja it (ohann Samuel Toperczer, ohann Generisch, Rumy Károly), a természettudományos felvilágosodás je lentős tel jesítményeit (például Makó Pál ma te ma ti kai megállapításait), kitérve a kortárs német aufklérerek nagy alak ja i nak (Herder, Goe the) hatástörténetére is. Az elsősor ban szakértőknek ajánlható köte tet névmutató zárja. RATHMANN ános filozófia- és művelődéstörténész, ger ma nis ta, fordító, egyetemi tanár tól a Szent István Egye tem filozófia és művelődéstörténet tanszék ve zetője, között pe dig az MTA Ma gyar felvilágosodás egye te - mi ku tatócsoport vezetője volt óta a Közép- és Kelet-Európai Felvilágosodáskutató Társaság elnöke. Legutóbb ismertetett műve: Ide gen sza vak a filozófiában ( ) Pszichológia Csernus Imre (1966 ) A fájdalom ar cai. Bu da pest : affa, p. ; 21 cm ISBN kötött : 3150, Ft lélektan lelki folyamat mentálhigiénia életvezetés Az em be ri lét egyik kikerülhetetlen negatív élménye, az ezúttal nem fi zikális értelemben vett, ha nem lel ki folyamatként megélt fájdalom áll Csernus Imre tíz előadását közzé tevő kötetének a fókuszában. Valójában azon ban még legalább két, ez zel szo ro san összefüggő fo ga lom is fősze re pet kap a műben: a féle lem és a gyávaság. Ezek együtt kart kar ba öltve kísérik min den nap ja in kat, el tor la szol - va a harmóniához, jobb, őszintébb, hi te le sebb élethez ve zető utat, együtt ger - jeszt ve a változástól, változtatástól való ret tegést, a döntésre és jellemgyengeségeink felvállalására való képtelenséget, a ko nok ragaszkodást sivár, bol - dog ta lan (de meg szo kott) létünkhöz. A szerző a tőle meg szo kott kíméletlen sebészi pontossággal diagnosztizálja a lélek eme önsorsrontó vonásait, elsősor ban magánéleti gon dok példáján. Kötetében olyan témaköröket bon col gat, 4

7 mint a félelmeinkkel való szem benézés, a felnőtt párkapcsolat és az intimitás ki ala kulásának feltéte lei és akadályai, a társfüggőség magánya, a tit kok és az őszin teség látszólagos el lent mondásának ke zelése, a kons tans boldogtalanság és örömtelenség okai, a családi po kol és harmónia, az önismeret sorsformáló ere je, va la mint a gyávaság, az önámítás és az illúziók hatása életminőségünkre. Kemény, egye nes, kijózanító, s pont ezek mi att a jobbítás, gyógyulás le hetőségét közvetlenül kínáló kötet. Min den változásra kész ol vasónak jó szívvel ajánlható. Előző is mer tetés: A szerzőről ld Legutóbb ismertetett műve: A nő ( ) 2 VALLÁS Bib lia. Bibliamagyarázatok Colombás, García M. A Szentírás ol vasása : a lectio divina. : 2. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 45.) ISBN fűzött : 1750, Ft lelkigyakorlat Bib lia ol vasás bencések Sz A lectio divina, a szent ol vasás fo gal ma Nagy Szent Ger - gely meg határozása sze rint bi zo nyos értelemben a végtelen isteni akarat kifürkészésének eszköze. Ke resztények számára a leg na gyobb kincs megérteni a Te remtő szándékát az egyéni életben csakúgy mint a történelem ala kulásában. Eh - hez segít hozzá a spa nyol bencés szerzetes szerző, aki könyve tizenhárom fe je - zetét a témában tar tott előadásainak anyagából állította össze. Az élőbeszéd lendületét meg tart va, a hivatkozások és lábjegyzetek mellőzésével a folyamatos ol vasásra buzdítja ol vasóit. Akik rend sze res bibliaolvasók, egyetérthetnek García M.Colombás-szal: Minél többet ol vas suk a Szentírást, annál több értéket fe - dezünk fel ben ne, annál na gyobb gazdagságot kínál. Az elsősor ban ka to li kus keresztény híveknek szánt kis kötet végén he lyet fog laló jegyzetekben megtaláljuk a szerző által további tanulmányozásra ajánlott irodalmat is. Előző kiadás, és a szerző legutóbb ismertetett műve: A so ro zat ban legutóbb (52.): A mai em ber egy ke resztény szemével ( ) COLOMBÁS, García M. spa nyol bencés szer ze tes, vallástörténész. 5

8 Morális teológia Grün, Anselm (1945 ) Adj új értelmet a világnak! : 2. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., cop p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 44.) ISBN fűzött : 1750, Ft lelkigyakorlat hit sze re tet életvezetés bencések Sz A bencés Lelkiségi füzetek so ro zat 44. kötetének szerzője, Anselm Grün már többször szerepelt a sorozatban, nem véletlenül. A münsterschwarzacki apát je len ma gya rul már második kiadásban megjelenő könyvében nem arról akar ja meggyőzni az ol vasót, hogy feltétlenül hin nie kell Is ten ben vagy az egyház tanításában, hi szen mai, erősen szekularizált világunkban ez erős túlzásként is hat na, ha nem inkább a ke reső emberekhez szól. Hinni, szeretni, dicsérni eb ben a három szóban fog lal ható össze az új magatartás, amely egy ben a ke reszténység lényegét is tükrözi. Törekvésében mindenekelőtt lehántja a hit fogalmához ta padt tévedéseket, majd jócskán átértelmezve újfajta szemléletre tanítja meg ol vasóját. Előző kiadás: A so ro zat ban legutóbb (45.): A Szentírás ol vasása ( ) A szerzőről ld.: Legutóbb is mer te tett műve: Fény az uta don ( ) Main, ohn ( ) Szótól a csen dig : a ke resztény meditáció. : 2. kiad. Pan non - hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so - ro zat. 42.) ISBN fűzött : 1750, Ft meditáció ke reszténység bencések Sz A ke resztények gya ko ri problémája, hogy hitük igazságait teológiai dogmaként, gon do la ti szin ten is me rik és el fo gadják, ám ezek mégsem kel nek életre a szívükben, azaz csak el fo - gadják és nem pe dig megélik, megtapasztalják eze ket, Is ten örökké való jelenlétét, a Szentlelket. Ennek megtapasz - talásában, és önmagunk mint Is ten teremtményei megismerésében segít a meditáció, azaz a szemlélődő ima, melyért so kan a ke le ti vallások hoz for dul nak, ho - lott en nek ha gyománya a ke reszténységben is je len van, s bár elsősor ban a hi- vatásos szemlélődőkhöz, a szerzetesekhez kötődik, de min den ke resztény hívő 6

9 számára elérhető és elsajátítható, elsajátítandó. Eh hez kívánt szak szerű és gya - korlatias útmutatást nyújtani kis kötetével a szerző, aki maga is szer ze tes, megválaszolva a Ho gyan kell elmélyülten imádkozni? Ho gyan sajátítsuk el az ehhez szükséges fegyelmet? Ho gyan tu dunk átlépni a képzelődésből a valóságba, az elvontból a konkrétba, az elméleti el fo gadásból a személyes megtapasztalásba? kérdéseket. A kötetet jegyzetek és ajánlott irodalom zárja. Előző kiadás, és a szerző legutóbb is mer te tett műve: A so ro zat ban legutóbb (44.): Adj új ér tel met a vi lág nak! ( ) MAIN, ohn ka na dai bencés szer ze tes. Vallásos iro da lom Kreppold, Guido (1939 ) A válságok életünk for dulópont jai. : 3. kiad. Pan non hal ma : Bencés K., p. ; 19 cm (Bencés lel kiségi so ro zat. 41.) ISBN fűzött : 1750, Ft kereszténység vallásos iro da lom Sz A lel kiségi füzetek jel leg ze tes, márványozással díszített borítójú so ro zatában meg je lent vékony kis kötet témája az em ber életében óha tat la nul fel-fel buk kanó krízishelyzetek, válságok leküzdése. A te ra pe u ta vagy lelkivezető segíthet ab ban, hogy a negatív élethelyzet új, pozitív ta pasz ta la tok forrása le gyen a hívők számára. Bármilyen súlyos nehézség, különleges megpróbáltatás, szerencsétlenség egy ben a szen vedő alany javára váló, gyümölcsöző irányultság kez de te is le het. A szerző külön fe je ze tet szán a sorsfordító oko kat gyak ran produkáló életkoroknak, élethelyzeteknek (pubertás, nyugdíjas kor, család felbomlása, válás). Guido Kreppold elköte le zet ten hir de ti, hogy a válságok fel dol gozása, el vi selése, egyáltalán a velük való szem benézés a hívő em ber részéről gyógyító hatású mások számára. Előző kiadás, és a szer ző legutóbb is mer te tett műve: A so ro zat ban legutóbb (42.): Szó tól a csen dig ( ) KREPPOLD, Guido német kapucinus szerzetes, pap, pszichoterapeuta, lel ki gon dozó. 7

10 Tutu, Desmond Mpilo (1931 ) Tutu, Mpho And rea (1963 ) A megbocsájtás könyve : négyállomásos ösvény önmagunk és a világ meggyógyításához. [Bp.] : Casparus, cop p. ; 22 cm ISBN kötött : 3500, Ft vallásos iro da lom ke reszténység megbocsátás A kötet szerzője, Desmond Tutu dél-afrikai Nobel-békedíjas anglikán egyházi ve zető, emberi jogi aktivista és 1996 között Fokváros érseke volt. Az 1980-as évektől vált világszerte ismertté a neve, a gyil kos dél-afrikai apartheid-rendszer elleni kiállásáért, ezért kap ta meg 1984-ben a Nobel-békedíjat. A rend szer felbomlása után ve zetője lett az Igazság és Megbékélés Tanácsnak, amely az apar theid időszakában elkövetett jogsértések feltárását tűzte ki célul. Tutu átélte, mi több látta az ártatlan feketék legyilkolását és megkínzásait, mégis úgy érzi, meg kell bocsátania egykori ellenségeinek, a szörnyűségeket elkövetőknek, mert nem le - het haragban élni, hi szen az megmérgezi a lel ket és elszívja a test energiáit is. Fe led ni azon ban nem le het, de megbocsátani kell, vall ja lányával közösen írt kötetében. En - nek a megbocsátásnak a fo lya matát ismerteti meg olvasóival, négy lépésben be mu - tatva a gyakorlati megvalósítás útját. Először el kell mon da ni ma gunk nak és mások nak is a megtörtént eseményeket, majd néven kell nevezni a fájdalmat, és a gyilkos indulatokat is. Ezután fel kell ajánlani a megbocsájtást, és itt ír a szerző az iga - zi, a tényleges megbocsájtás mibenlétéről. Végül meg kell újítani a kapcsolatot, vagy éppen el kell en ged ni azt, hogy a megbocsájtás valóra váljon. Mind ezek mel lett meditációs gyakorlatokra és imákra van szükség ah hoz, hogy a lélek megerősödjön és az alantas indulatokat ki tudja szorítani a szívből. Tutu iga zi nagy lélek, olyan do log ra képes, amely re csak ke ve sen, meg tu dott bocsájtani a gyilkosoknak, és ezáltal ő is megtisztulva negatív gondolatoktól mentesen képes, hi - teles és értékes életét élni. Vélhetően sokaknak adhat majd útmutatást, az az egy - szerű, Tutu által megfogalmazott igazság, hogy megbocsájtani kell és érdemes, mert a megbocsájtás a leg na gyobb ajándék, amit önmagunknak adhatunk, amikor valaki kárt vagy fájdalmat okoz nekünk. Példaértékű gondolatokkal találkozhat az ol vasó a széles körben ajánlandó kötet lapjain. TUTU, Desmond Nobel-békedíjas dél-afrikai érsek, emberi jogi író. Az 1990-es évektől felszólalt többek között a szegénység, az AIDS, a rassz iz mus, a szexizmus és a homofóbia el len, va la mint aktív nemzetközi közéleti szerepet él és 2013 között a több egy ko ri állami ve zetőt tömörítő The Elders alapítója és ve zetője lett. TUTU, Mpho Desmond lánya, dél-afrikai, anglikán lelkész, író 8

11 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Szociológia. Társadalmi kap cso la tok és fo lya ma tok Levitt, Steven D. Dubner, Stephen. Agyament gondolkodás. Bu da pest : HVG Kv., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 3900, Ft szociálpszichológia kultúrszociológia közgazdaságtan A Freakonomics (magyarul: Lökonómia; ) szerzői az ere de ti kötet megjelenése óta szinte folyamatosan kapják a kérdéseket, amelyekben vadidegenek keresik meg őket egy-egy probléma meg oldásával kapcsolatban. Még mindig megéri diplomát sze rez ni? Egy családi vállalkozásban jó ötlet továbbadni a stafétát a következő generációnak? Mi a hely zet a kéztőalagút-szindrómával? Mitől lesz nek igazán boldogak az emberek? A jövedelemkülönbség tényleg olyan veszélyes, mint ami lyen nek látszik? Az omega 3 zsírsavban gaz dag étrend elvezethet a világbékéhez? Ho gyan old ható meg a járványos méreteket öltő elhízás problémája? És a világméretű éhezésé? A szerzőpáros legújabb, magyarul is olvasható könyvének előszavában leírja: bárcsak len ne egy speciális eszköz min den probléma meg oldására, a problémamegoldás azon ban ennél nehezebb feladat. Azért mégis megpróbálnak hasz nos tanácsokat adni. A kötetcímben szereplő agyament gondolkodás arra utal, hogy a szerzők igyekeznek bevezetni azokba a gondolkodási mechanizmusokba, amelyek révén egy kissé termékenyebben, kreatívabban és racionálisabban gondolkodhatunk. A kötetben probléma meg oldási módszerüket írják le, számos példát hoz va, le gyen szó üzletről, jótékonykodásról, sportról, politikáról vagy átfogó, globális reformokról. A tar tal mas és olvasmányos kiadványt jegyzetek, valamint név- és tárgymutató zárja. A szerzőkről ld.: Legutóbb ismertetett művük (an gol nyel ven): Superfreakonomics ( ) Sta tisz ti ka Szám- (és betű)vetés : tanulmányok Fa ragó Tamás tiszteletére. Őri Péter (szerk.) Bu da pest : KSH, p. ; 25 cm (Demográfus könyvtár. 3.) ISBN kötött : 2900, Ft demográfia család családszociológia statisztikai adatközlés Magyarország Sz 9

12 Idén, 2014-ben ünnepelte hetvenedik születésnapját Fa ragó Tamás, a ha zai történeti demográfia és családkutatás egyik doyenje, aki (legtöbbször távol a reflektorfénytől) immár évtizedek óta végzi az adatfelvétel és -elemzés hatalmas kitartást igénylő szellemi munkáját. Ebből az alkalomból je le - nik meg most ez a tanulmánykötet, amely ben kollégái tisztelegnek személye és életműve előtt. Őri Péter előszavát követően tizennégy szerző összesen tizenkét dolgozata olvasható tematikus fejezetekbe rendezve: elsőként a Konstruált múlt című rész két tanulmányában mélyedhetünk el, majd következik a Politikai és gazdasági számtan; a Házasság, család, háztartás; valamint a Népesség és társadalom földközelből. A szerzők között találjuk az MTA-ELTE Válságtörténeti Ku tatócsoport három munkatársát (Hal mos Károly, Koloh Gábor és Kövér György), a KSH Népességtu - dományi Ku tatóintézet (Melegh At ti la, Pakot Le ven te és a szer kesztő Őri Péter) és a PTE TTK Földrajzi intézetének munkatársait (Dövényi Zoltán és György-Dávid Anita), illetve Gyáni Gábort (MTA BTK Történettudományi Intézet), Ko csis Gyulát (ELTE BTK Néprajzi Intézet), Őrsi uliannát (ász-nagykun-szolnok Me gyei Tu - dományos Egyesület), Pál uditot (Babes-Bolyai TE), va la mint Pozsgai Pétert (Bu - da pes ti Corvinus Egye tem). A tanulmánykötetet Faragó Tamás válogatott publikációinak a fel so rolása zárja. A so ro zat ban legutóbb: A család vonzásában ( ) Po li ti ka. Politikatudomány Bush, Ge or ge H. W. (1924 ) Scowcroft, Brent Átalakított világ. [Bu da pest] : An tall. Tudásközp., cop p., [16] t. ; 24 cm ISBN kötött : 5500, Ft külpolitika rend szerváltás Egyesült Államok 20. század memoár Sz Az An tall ózsef Tudásközpont nemrég kez dett bele egy impozáns, ma gyar nyel ven hiánypótló memoár-sorozatba. Ronald Re a gan (Egy amerikai élet, ) és Margaret Thatc her (Életem, ) egész pályafutását igyekezett bemutatni, míg Helmut Kohl német kancellár, A fal leomlásától az újraegyesülésig ( ) című munkájában az ben Németországban történteket ele venítet te fel. A legújabb kötet kettős memoár: Ge or ge Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke és volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Brent Scowcroft közösen idézik fel an nak a három évnek ( ) a történéseit, 10

13 ami kor véget ért a hidegháború. És bőven van mire emlékezni: a de mok ra ti kus Szolidaritás moz ga lom ha ta lom ra ju tott Lengyelországban, fél évszázad kom mu - nista diktatúrája után sza bad választásokat tartottak Magyarországon és Csehszlovákiában is, újra egyesült a két német állam, meg bu kott a Szovjetunió, Pe king ben vérbe foj tották a Tienanmen téri tüntetést, kitört a kuvaiti válság, amelynek hatására amerikai vezetéssel lerohanták Irakot, és az egészből Ame ri - ka, mint globális világhatalom került ki. A kötet a leg fon to sabb témákra összpontosít (a latin-amerikai változásokról, a Panamában végrehajtott akcióról, a közel-keleti békefolyamatról például helyhiány mi att szó sem esik), és az egyes eseményekre felváltva emlékezik Bush és Scowcroft, gaz da gon tallózva dokumentumokból, köztük az elnök publikálatlan naplóbejegyzéseiből. Számunkra külön érdekesség, hogy Magyarországról is többször szó esik, kitérve például Bush magyarországi útjára, valamint Antall ózsef két amerikai látogatására is. A kötetben he lyet ka pott egy képmelléklet is, a kiadványt pe dig név- és tárgymutató zárja. BUSH, Ge or ge Her bert Walker ame ri kai po li ti kus. Kar ri er je az olaj szakmában in dult Te xas államban, majd az 1960-as években kóstolt bele a politikába ben hazája ENSZ-nagykövete lett, ben az első ame ri kai diplomáciai képviselet ve zetője a kom mu nis ta Kínában, ben a CIA igaz - gatója és 1989 között Re a gan alelnöke, majd 1989 és 1993 között az Egyesült Államok 41. elnöke es választási ve resége után vissza vo nult; hous to ni, il let ve kennebunkporti (Maine) ott honában él. SCOWCROFT, Brent amerikai politikus, külügyi szakértő, a légierő nyu gal - ma zott tiszt je. Ford elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Nixon elnöksége idején Kissinger asszisz ten se, Ge or ge Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, között Ge or ge W. Bush elnöksége alatt a Külföldi Hírszerzési Tanácsadó Testület elnöke, je len leg Obama nemzetbiztonsági csa patának tag ja Ebrahim, Zak (1983 ) Giles, eff A ter ro ris ta fia : történet a választás szabadságáról. Bu da - pest : HVG Kv., cop p. ; 18 cm (TED Könyvek) ISBN fűzött : 1901, Ft ter ro riz mus iszlám század memoár előadás Megrendítő önvallomás Zak Ebrahim kötete. A fi a tal férfi élettörténete 1983-tól, születésének napjától kel életre a könyv lap ja in. Az Amerikában született fiú, aki nek édesanyja a ke resztény hitről tért át az iszlámra, alig kéthetes ismeretség után, férjhez ment egy arab férfihez, El-Sayyid Nosairhoz, Zak apjához, aki segítet te a nem csak a nyelv elsajátításában, de az iszlám mélyebb meg is merésében is. Az apa azon ban csak ha mar 11

14 meggyűlölte Amerikát, és fe lesége tud ta nélkül egy terrorista csoport tagjaként no vem ber 5-én meg gyil kol ta Mair Kahane rab bit, a zsidó Védelmi Liga ve - zetőjét. A ter ro ris ta támadás során a férfi maga is életveszélyes sebeket kapott, majd a kórházból kikerülve természetesen azon nal börtönbe került. Az ak kor 7 esztendős Zak nem igazán értette mi történik körülötte, de mi vel menekülniük kellett, és látta édesanyja kétségbeesését, tud ta, érezte, hogy va la mi szörnyű do - log történik velük. A család élete ettől a naptól kezdve alapjaiban rendült meg, később az édesanyja egy másik férfivel élt együtt, de az folyamatosan verte a gyer mek Zakot, mígnem az édesanya megelégelte fia bántalmazását, és a férfi el - len for dult. Eközben Nosair 1993 elején a jerseyi mecsetbeli társait a börtönből irányítva ter vez te meg a World Tra de Cen ter el le ni első bombatámadást. A férfi ezután életfogytiglani börtönbüntetést ka pott, a feltételes szabadlábra he lyezés esélye nélkül. Ilyen körülmények között élte meg 18. életévét a szerző, aki ek kor elhatározta, hogy soha nem fog ja vallás, nemi identitás és más gya kor ta stigmatizáló kategorizálás alapján megítélni az embereket. Megrendítő őszinteséggel vall a ben ne lejátszódó lélektani folyamatokról, arról, hogy sze re tett apjától, Babától miként távolodott el, és ho gyan döntött arról, hogy soha sem mi lyen körülmények között nem lép a nyomába, mi több 180 fo kos for du lat tal, apja va la - mennyi szörnyű tettét meg vet ve éli felnőtt életét. Engem a fanatizmus bűvöletében ne vel tek, mégis az erőszakmentesség mel lett döntöttem. Ezek kel a so - rok kal érdemes min den rendű és rangú ol vasó figyelmébe ajánlani a mostanság témájában igen csak aktuális, karcsú önéletrajzi köte tet, amely fejlődésregényként is olvasható. A so ro zat első ismertetett kötete. Gazdaság. Közgazdaság-tudomány Bogár László (1951 ) Bogártankönyv. Bu da pest : Kairosz, p. ; 19 cm ( és mégis élünk! 19.) ISBN fűzött : 3100, Ft gazdaságpolitika belpolitika Magyarország globalizáció világgazdaság század Sz A kötet szerzőjének, Bogár Lászlónak 1998 és 2002 között az Orbán Kormány Miniszterelnöki Hivatalának politikai államtitkáraként és a Kormány Stratégiai Elemző Központ ve zetőjeként a következő fel adat ju tott: formálni próbáljam Orbán Vik tor miniszterelnök gondolkodását, ilyen értelemben tehát munkaköri kötelességem volt bogártankönyvnek len nem. Ezek kel a be - 12

15 vezető so rok kal adja ma gyarázatát kötetének címére a szerző. A két részből álló könyv első na gyobb egységében az elmúlt félévben a szerzővel készült interjúk írott anyaga, valamint néhány ezidáig nem publikált írása ol vas ható. A kötet második fele a tulajdonképpeni bogártankönyv, amely ben az 2010 és 2013 között napvilágot látott ki sebb terjedelmű publikációit gyűjtötte össze a jobb ol - dali körökben jól is mert közgazdász-publicista. A szerző vall ja, hogy a globális világ s ben ne a ma gyar nem zet sor sa kritikus időszak hoz érkezett. Azok az egyre vészjóslóbb válság-örvénylések, ame lyek pusztító következményei most már min denütt je len van nak, min den kit jo gos ag go da lom mal töltenek el. Írásaim fő moz gatórugóját pon to san ez az ag go da lom je len ti ol vas hat juk a könyv ajánló so ra i ban. Az írások központi vezérfonala an nak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a 2010-es választáso kat meg nyerő politikai erő a hanyatlóban lévő globális hatalmi rendszer utolsó, vagy egy reményteli új rend szer első kormányát ad ja-e az országnak. A cikk so ro zat írásai a szerzőtől immár meg szo - kott kemény hangvételű stílusban tárják az érdeklődő ol vasók elé a las san ötödik esztendeje tartó kormányzás küzdelmeit, eredményeit, eseményeit, tapasztalatait, rejtett dimenzióit. Elsősor ban a napi po li ti ka iránt mélyebben érdeklődő ol - vasóknak ajánlható a kötet. A so ro zat ban legutóbb (18.), és a szerző legutóbb ismertetett műve: Tékozló ország ( ) A szerzőről ld.: Szalai Erzsébet (1948 ) Autonómia vagy újkiszolgáltatottság : tanulmányok és publicisztikai írások, [Po zsony] : Kalligram, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 2500, Ft gazdaság gazdaságpolitika társadalom Ma gyarország század Sz Az is mert szociológus, reformközgazdász kötete újabb tanulmányait és publicisztikai írásait gyűjti egy be, ame - lyek a 2012 és 2014 közötti időszakban születtek: egy részük most je le nik meg először, mások tanulmánykötetben szerepeltek vagy konferencián el hang zot tak már, a publicisztikák pe dig az Élet és Iro da lom hasábjain láttak napvilágot. Ami közös az írások ban, hogy az autonómia versus kiszolgáltatottság problematikájára fókuszálnak, 1945 utáni történelmünk és a je - len horizontjában. Az első két tanulmány két, széles érdeklődést kiváltó értelmiségi vitát mu tat be, ame lyek ban, il let ve ben zaj lot tak le, és egy ben fel ve ti azt a kérdést is: me lyek a viták máig ható üzenetei, az 13

16 autonómia és az újkiszolgáltatottság témájáról, va la mint az ellenzék alternatíváiról. A har ma dik tanulmány a rend szerváltás értelmezéseiről szól, középpontjában az zal a kérdéssel, hogy a belső fo lya ma tok mennyi ben ala kul tak sza ba don, vagy ellenkezőleg, inkább a külső, globális erők határozták meg akár a rend - szerváltás szereplőinek még a legbensőbb motivációit is. A publicisztikákban olyan további kérdéseket tesz fel a szerző, hogy a po li ti kai rend szerváltás után nyílott-e a ma gyar társadalom számára valódi mozgástér, és en nek ke retében a kiépülő újkapitalizmus laissez faire sza kaszát miért és ho gyan váltja fel szükségképpen a mos ta ni, általa féldiktatúrásnak ne ve zett sza kasz, van-e remény a társadalmi el lenállás megszerveződésére, mi lyen tere van ma Magyarországon a civilségnek, végül mik az autonóm női magatartás mai le hetőségeinek buk tatói. Elsősor ban szak em be rek nek ajánlható. A szerzőről ld.: Legutóbb ismertetett műve: Globális válság ma - gyar válság alternatívák ( ) Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg Kállay ózsef ( ) Háborús napló : Bu da pest : Napkút, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 1490, Ft hadtörténet ma gyar történelem Magyarország első világháború napló Kállay ózsef rákoskeresztúri mészáros, hen tes ben, az elsők között vo nult be a had se reg be, a háború kitörésekor. Részt vett a szer bek el le ni har cok ban, majd Szabácsnál megsérült, felépülése után pe dig Bu da pest környékén állomásozott ban vitték újból ezúttal az orosz front ra, ahol hadifogságba került. Két év fogság után tért csak haza, és úgy döntött, gyermekei számára megírja háborús emlékeit. Az közötti időszakról csak néhány feljegyzés volt azt nem is si került később sem letisztáznia, az közötti évek során azonban rendszeresen vezetett naplót, amely most leszármazottja, Kállay Kotász Zoltán szer kesztésében és utószavával je len het meg nyom - tatásban. A frontélményeket érzékletesen leíró kötetet archív, fekete-fehér felvételek, levelezőla pok fakszimiléi illusztrálják. KÁLLAY ózsef kereskedő. Képzettsége sze rint mészáros, hen tes. Katonaként részt vett az első világháborúban. Két év hadifogság után hazatérve egy rákoskeresztúri vegyeskereskedés ve zetője volt, 1940-ben bekövetkezett haláláig. 14

17 Képpé formált háború : az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban. Ka to na Anikó et al. (szerk.) Bu da pest : OSZK : Osiris, p. ; 31 cm ISBN kötött : 5980, Ft hadtörténet első világháború plakátművészet gyűjtemény kétnyelvű do ku men tum al bum Sz Az Országos Széchényi Könyvtár régóta őrzi az első világháború képi emlékeit: fotókat, plakátokat, képeslapokat. A háború kitörésekor min den az zal kap cso la tos kisnyomtatványt igyekeztek beszerezni, külön gyűjteményt hoz tak belőle létre, ame lyet 1920-ben rábíztak a Nyomtatványi Osztályra. Az anyag ha mar egy raktár mélyére került, és sokáig nem is fog lal koz tak vele, idő hiányában fel dol go zat lan ma radt. Elsőként egy, a Hadtörténeti Múzeum és az OSZK által 1994-ben közösen rendezett kiállítás (Em ber az embertelenségben) kapcsán kezdték fel dol goz ni, ám a mun ka ma is fo - lyik. Ren ge teg dokumentumról van ugyan is szó: 1914 és 1920 között összesen do ku men tu mot naplóztak be, közte mint egy százezer kisnyomtatványt és 6000 fotót (az anyagból ma közel 1800 ku tat ható). Külön érdekesség, hogy a könyvtárnak nem csak osztrák-magyar, ha nem német, fran cia vagy például an gol anya gai is van nak. Ebből a ha tal mas gyűjteményből kínál ízelítőt je len, az OSZK és az Osiris Kiadó közös gon dozásában meg je lent, Ka to na Anikó és Szar ka Ani ta által szerkesztett, impozáns al bum, ma gyar és an gol nyelvű szövegekkel kísérve a plakátokat, fényképeket és képeslapokat. A szer kesztők tematikusan cso por - tosították a ha tal mas anya got: a do ku men tu mok segítségével megismerhetjük a háború kitörését és kez de ti fo gad tatását, a hazafias propagandát, a ko ra be li uralkodókat, az ellenség ábrázolását, a csa taképeket, a haditechnikát, a fron tok min den nap ja it, a különböző népek had se regének jellemzőit, a hátország min den - napjait, a hadiözvegyeket és -árvákat, a rok kan ta kat, a háború valódi arcát, végül a békéhez ve zető utat. A kötet széles körben ajánlható beszerzésre Prantner Zoltán Magyar csaták : a magyarság történetének sorsfordító ütközetei. Kisújszállás : Szalay Kv., p. ; 29 cm ISBN kötött : 3500, Ft hadtörténet csa ta ma gyar történelem Magyarország i X A magyarság történetének sorsfordító csatáit, azok történetét mu tat ja be, elsősor - ban a fi a ta lok nak Pratner Zoltán történész kötete. A 907-es po zso nyi csatától az 15

18 1945. március között folyt balatoni csatáig összesen huszonnégy ütközet történetét ismerteti a szerző, köztük olya no kat, mint az augsburgi (955), a muhi (1241), a nikápolyi (1396), a várnai csa ta (1440), Nándorfehérvár ost ro ma (1456), a kenyérmezei (1479), a mohácsi (1526), a trencséni (1708), a pákozdi (1848), a temesvári csa ta (1849), a gorlicei áttörés (1917) vagy az alföldi páncélos ütközet (1944). Az egyes csatákat négynégy oldal terjedelemben mutatja be, kitérve a legfőbb ada tok ra, a szem ben álló fe lek erővi - szonyára, az előzményekre, az összecsapásra és a következményekre. A főszöveget térképvázlatok, rövid életrajzok kísérik, illusztrációként pe dig néhány reprodukción kívül elsősor ban a boldogkői vár Miniatűr történelem című kiállításán szereplő terepasztalokról készült felvéte - lek szerepelnek, játék katonákkal. A kötetet bibliográfia zárja. Általános is ko lai könyvtárak számára kifejezetten ajánlható. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett kötete: e men és a szo ci a lis ta országok, ( ) Sőregi Zoltán (1974 ) Katonák kerékpáron : a ma gyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára, [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 5456, Ft hadtörténet ka to nai egység története ka to na tiszt Magyarország évek adattár Sz Sőregi Zoltán történész régóra ku tat ja a Ma gyar Királyi Honvédség kerékpáros csapatnemének történetét. Előző, Végső Istvánnal közösen írt, Gyor san, bátran, hűséggel ( ) című kötetében is ez zel a témával fog lal ko zott. Legújabb, magánkiadásban megjelenő műve a ma gyar királyi honvédség kerékpáros tisztjei - nek adattára, az 1920 és 1945 közötti időszakra nézve. A kötet elején általánosságban mu tat ja be a csa pat nem történetét, felszereltségét és kiemelten második világháborús sze repét, majd az adattár módszertanáról esik szó röviden. Ezt köve tik a hi vatásos tisz tek közel nyolcszáz fő rövid életrajzai, ábécérend - ben, Abonyi Dezső szakszolgálatos ezredestől Zsigmondy László vezérkari ez re - desig, esetenként fekete-fehér portrék kíséretében. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett kötete (társsz.): Gyor san, bátran, hűséggel ( ) 16

19 Pedagógia. Gyermeknevelés Domszky Zoltán Rendhagyó ma tek : ho gyan old junk meg ma te ma ti kai fel - ada to kat? 2. [Bu da pest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fűzött : 6636, Ft matematika középfokú ok tatás példatár I i X Második részét adja közre a hobbiból ma te kot ok tató mérnök-tűzoltó szerző an nak a kötetének, amely a ma te - matikafeladatok könnyebb, hatékonyabb meg oldására vezeti rá a gye re ke ket. Az első részben ezúttal a függvények kel fog lal ko zik, olyan témákat érintve, mint a derékszögű koordináta rend szer, a függvények meg adásának módjai és ábrázolásuk transzformációval, műveletek függvények kel, a számfüggvények jellemzéséhez szükséges fogalmak, valamint az alapfüggvények. A foly tatásban (a mű legterjedelmesebb szakaszában) szó esik az egyenletekről (első- és másodfokú, paraméte res, diofantoszi, abszolútértékes, gyökös stb.) és egyenletrendszerekről, majd az egyenlőtlenségek kerülnek terítékre. A köte tet az ide gen sza - vak gyűjteménye zárja. A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Rendhagyó ma tek : ho gyan old - junk meg ma te ma ti kai fel ada to kat? 1. ( ) Pedagógia, ok tatás, könyvtár : ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Csóka-aksa Hel ga (szerk.) Schmelczer-Pohánka Éva (szerk.) Szeberényi Gábor (szerk.) Pécs : PTE Egye te mi Kvt. és Tudásközp., p. ; 24 cm (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai. 12.) ISBN fűzött : 3000, Ft pedagógia könyvtártudomány történettudomány személyi bibliográfia emlékkönyv Sz F. Dár dai Ág nes pro fesszor asszony, a Pé csi Egye te mi Könyv tár fő igaz ga tó ja 2014 jú li u sá ban ün ne pel te hat va na dik szü le tés nap ját. Eb - ből az al ka lom ból lá tott nap vi lá got a bib li o té ka ün ne pi ki ad vá nya, amely ben a tör té net tu do mány és a ne ve lés tu do mány ku ta tói, ok ta tói, könyv tá ros ok, kol lé gák és ta nít vá nyok köz lik ta nul má nya i kat. A kö tet ele jén rö vid élet rajz vá zol ja fel a szak mai élet utat, majd tu do mány te rü le tek alap ján cso por to sít va (Ok ta tás- és ne - 17

20 ve lés tör té ne tet; Tör té ne lem ta ní tás és tan könyv ku ta tás; Könyv tár tu do mány; Saj - tó- és ol va sás tör té net; Tör té net tu do mány; Hely tör té ne ti ku ta tás) szerepelnek a ta nul má nyok. Olyan rend kí vül szer te ága zó té mák ról ol vas ha tunk egye bek mel lett, mint az is ko la, a ta nu lás és a köny vek hez való vi szony meg je le né se a ci - gány népmesékben, a külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század máso - dik felében, a 2005-ös történelem érettségi vizsga hatása a tananyagtartalmakra és a változó taneszköz-piacra, a könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben, a ha zai női ol va só kö zön ség a szá zad ban, a Nép had se reg Nap ja a rá - di ó ban 1951-ben vagy a Pé csi Ma gyar Ki rá lyi Szén bá nyász Is ko la tör té ne te a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig. A ki ad ványt F. Dár dai Ág nes tu do má nyos mun kás - ságának bibliográfiája, valamint a szerzők rövid bemutatása zárja. Szakkönyvtárak anyaga. A so ro zat ban leg utóbb (10.): A Pé csi Püs pö ki Könyv tár tör té ne te, ( ) Néprajz. Etnológia. Folklór Balázs La jos (1939 ) Sorsfordulások rítu sai a székely-magyaroknál. 2. Az én első tisztességes na pom : párválasztás és la ko da lom Csíkszentdomokoson : monográfia. Csíkszereda : Pallas- Akad., p. ; 24 cm ISBN kötött : 4700, Ft Közös ada tai: ISBN néprajz erdélyi magyarság pár vá lasz tás ud var lá si szo kás la ko dal mi szo kás Csíkszentdomokos Sz Csíkszentdomokos Erdély (a Csíki me den ce) egyik leg - na gyobb székely faluja. Átfogó és összegző fa lutörténeti monográfia még nem készült ugyan róla, ám a különböző történeti, folklorisztikai, szociológiai stb. munkák a falu ha gyományos szellemi életét példaértékűnek tartják: egy nem zet a legnehezebb életfeltéte lek mel lett sem hagy ta el leg szebb em be ri értékeit, és ha - gyományai által olyan kulturális rend szert te rem tett, amely biz tosítja ezen értékek művelését és meg tartását. A falu életében kimagasló he lyen áll a la ko da - lom: Balázs La jos monográfiája az ezzel kapcsolatos szokáso kat, ha - gyományokat térképezi föl, számba véve az évszázadok óta ala kuló-formálódó társadalmi (kulturális) hátteret is. A szerző bevezetésként röviden ismerteti a te - lepülés történetét, leg fon to sabb mutatóit a 14. századtól kezd ve nap ja in kig. A monográfia további fejezetei a szokáskutatás már kialakult módszertanának megfelelően részletezik a szentdomokosi párválasztás és la ko da lom rítusait, szokásmomentumait hármas ta golásban. En nek meg fe lelően önálló egységek 18

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben