A TISZA CSONGRÁD-MEGYEI SZAKASZÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TURIZMUSFÖLD- RAJZI ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZA CSONGRÁD-MEGYEI SZAKASZÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TURIZMUSFÖLD- RAJZI ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA 6"

Átírás

1 Hornyák Sándor 1 Karancsi Zoltán 2 Oláh Ferenc 3 Szalma Elemér 4 Korom Annamária 5 A TISZA CSONGRÁD-MEGYEI SZAKASZÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TURIZMUSFÖLD- RAJZI ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA 6 ABSTRACT This work is intended to be the introductory study of a longer research project. The ultimate goal of our research is to survey the touristic potentials of the regions and settlements near the River Tisza in Csongrád County, with a focus on possibilities facilitating ecotourism. This study presents the first phase of our project demonstrating the methodology of the survey and its results which include the description of the Tisza region and its touristic potentials as well as the discussion of the general character of the architectural heritage of the settlements. BEVEZETÉS A régió turizmuskutatásában régóta hiányzik egy olyan adatbázis, amely egy adott területre, vagy településre vonatkozóan az idegenforgalmi szakembert, a turizmussal foglalkozó egyetemi hallgatót vagy akár egy egyszerű kirándulót érdeklő, széleskörű információkat tartalmaz. Kutatócsoportunk feladata éppen ezért az, hogy felmérje a Tisza-völgy (majd Csongrád megye) turisztikai adottságait, különös tekintettel az ökoturizmus céljait figyelembevevő lehetőségeket. A vizsgálatokat a Tiszához kapcsolódóan kezdtük, mivel a folyó és annak természetes vegetációval borított környezete a régió tájesztétikailag legvonzóbb térsége, ugyanakkor az ökoturizmus fejlesztésének is ez a legfontosabb területe (1. ábra). Keressük és megjelenítjük azokat a természeti és kultúrtörténeti értékeket is, amiket még csak kevesen ismernek, de új attrakcióként fontos szerepet játszhatnak a turizmusfejlesztésben. A településeken vizsgáljuk a természetes vegetáció szerepét (parkok funkcióit), azok állapotát és változásait több idősíkban is, valamint mindazon eseményeket, amelyek vonzerőt jelenthetnek a turisták számára. Ezt a munkát tekinthetjük bevezető tanulmánynak egy több éves kutatómunka előtt. 1 főiskolai tanársegéd, SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, 2 tanszékvezető egyetemi docens, SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, 3 főiskolai adjunktus, SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, 4 főiskolai docens, SZTE ATTI JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, 5 főiskolai tanársegéd, SZTE JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, 6 A kutatást a CS-005/2011számú kari pályázat támogatta

2 1. ábra. A kutatási terület 2. ábra. Csongrád megye meglévő és építés (Karancsi Z. 2012) alatt álló kerékpárútjai, valamint a főbb kerékpárforgalmi irányok (Hornyák S. 2012) 1. MÓDSZEREK A területre vonatkozó források áttanulmányozása után, terepi felméréssel ellenőrizzük az adatokat, majd attrakciótérképet készítünk az élő- és élettelen értékekről, kultúrtörténeti emlékekről, jelezve azok állapotát is. Az adatgyűjtést egy előzetes adatbázis felépítése előzte meg. Munkánkhoz a korábbi Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett műemlék-nyilvántartás elérhető adatait használtuk (muemlekem.hu). Ezek mellett a terepi adatgyűjtés során támaszkodtunk a tajertektar.hu oldal adataira is. A helyi védettséget élvező objektumok felméréséhez a VÁTI-Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft által a helyi védett értékekről vezetett nyilvántartást vettük alapul. A muemlekem.hu honlapról gyűjtött VÁTI-adatbázist a települési önkormányzatok honlapjain elérhető, helyi védetté nyilvánításokról szóló határozatok keresésével egészítettük ki.

3 Terepbejárásaink során olyan, eddig semmiféle védettséget nem élvező objektumokat is felmértük, amelyek megítélésünk szerint alkalmasak arra, hogy műemléki vagy helyi védettséggel rendelkezzenek. A terepi adatgyűjtés a felmért településrész valamennyi utcájának bejárásával, az adatfelmérő lapok helyszíni kitöltésével zajlott. Az adatlapon szereplő beazonosítást lehetővé tevő alapadatokon (pontos helyszín, GPS koordináták, fotó) kívül fontos volt az objektum megközelíthetőségének, állapotának, környezetesztétikai minősítésének rögzítése is. 2. EREDMÉNYEK Mivel a települések felmérése folyamatban van, annak eredményeit egy későbbi tanulmányban mutatjuk be. Itt csupán a Tisza-völgyre, illetve bizonyos esetben az egész megyére vonatkozó általános megfigyelések tapasztalatait és ezekhez kapcsolódó turisztikai fejlesztési javaslatainkat tesszük közzé. A Dél-Alföld egyik kiemelkedő turisztikai vonzereje a Tisza-menti tájkép és a hozzá kapcsolódó természeti és kultúrtörténeti értékek. Ezeknek a helyszíneknek a megközelítése jellemzően a Tisza árvédelmi töltésén keresztül célszerű, ami egyúttal meg is határozza azokat a közlekedési formákat, amelyek itt megengedettek gyalogos (lovas)- és kerékpáros turizmus. A Tisza menti táj több területen is lehetővé teszi a természeti értékek megtekintését és megismerését. A Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében több szakasza a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez, és a bal parti Mártélyi Tájvédelmi Körzethez tartozik. A Tisza menti holtágak önmagukban is kiváló attrakciók, a hullámtéri növény és vadvilág megismerése pedig remek alkalom az ifjúsági vagy osztály kirándulásoknak (OLÁH F. 2008a). A meglévő attrakciók mellett a természeti és a kultúrtörténeti értékek még szélesebb körű bemutatását, megismertetését, négy új tanösvény kialakítását is tervezzük. Ezek részben a természeti környezet értékeire hívják fel a figyelmet, részben Szegedhez kötődő történelmi-kultúrtörténeti ismereteket kínálnak, részben a város és környezete közötti kölcsönhatások rendszerét, a városökológia kínálta a lakosság által alig sejtett ismereteket szeretnénk átadni. A Tiszai ártérhez (illetve Szeged városához) kapcsolódó tervezett tanösvények: 1. Atkai-holtág Sasér tanösvény A Tisza jobb partján a 19. századi folyószabályozási és ármentesítési munkálatok során levágott nyolc kilométer hosszúságú mederszakasz, amelyet az árvízvédelmi gát oszt ketté. A hosszabb, a gáton kívüli az Atkai-holtág, amely öntözővíz és belvíztározási funkciója mellett országos jelentőségű természetvédelmi terület része a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetnek-, és horgászvíz. Tipikus példája a mentett oldali holtágaknak, azok lehetséges hasznosítási módjának. Ezek bemutatása a tanösvény egyik célja. A rövidebb, a hullámtérben lévő Sasér nevű egység fokozottan védett terület, ritka, fokozottan védett fajok réti sas, fekete gólya, fekete harkály fészkelő helye, így háborítatlansága érdekében nem látogatható (PÁLFAI I. 1995). A tanösvény részeként, területét nem háborgatva, ezt a védett egységet is be kívánjuk mutatni.

4 2. Labodár-tanösvény A Tisza jobb partján a 19. századi folyószabályozási és ármentesítési munkálatok során levágott kanyarulat, amelynek alsó- és felső végei hullámtéri helyzetének következtében feltöltődtek, így nyílt vizű felülete mindössze néhány hektáros. Élővilága, különösen közvetlen környezetében, értékes elemeket rejt idős alföldi tölgyes-, valamint része a Ramsari egyezmény által védett nemzetközi vízivadvédelmi területnek. Az értékes, védett, hullámtéri helyzetű holtágak példája, ahol a látogathatóság részben korlátozott, viszont a létesítendő tanösvény segítségével értékei bármikor megismerhetőek (PÁLFAI I. 1995). 3. Városökológiai-tanösvény A városökológiai sétaút a sajátos városi környezet bemutatására alkalmas. Az egyes állomásokon megismerkedünk Szeged földrajzi elhelyezkedésével, a táj és település fejlődésével, a várostörténettel, a városklímával, a városi talajjal, Szeged turizmusával, műemlékvédelmével, zaj- és fényszennyezésével valamint a városfejlesztéssel. A város sajátos környezeti feltételeket kínál mind a növény-, mind az állatvilág számára. A városokban egységes élővilágról gyakorlatilag nem is beszélhetünk. A városi élővilág részeként megismerjük az élhető települések alapvető elemeit, a városi zöldfelületeket is. A város-hidrológiával való ismerkedés után végezetül magával a városökológiával, mint tudománnyal foglalkozunk (OLÁH F. 2008b). 4. Szegedi Szabadtéri Históriák, Tisza-parti Történetek történelmi tanösvény E tanösvény Szeged több évszázados történelméből a város életét leginkább meghatározó, híres vagy hírhedt, helyi, vagy országos léptékű események bemutatására vállalkozik. A látogató egy-egy állomásra érkezve különböző korokban találja magát, és átadva magát a historizáló előadásmódnak, talán megérez valamit abból, hogyan éltek a város lakói az eltűnt korokban. Olyan események elevenednének meg a kialakított állomásokon, mint a boszorkányégetés (Boszorkány-sziget), a hídpénz-szedés (Belvárosi híd), török, sváb életképek (Torontál tér), török sátortábor, betyárvilág (Vár mellett), cigányélet-cigányzene (Dankó Pista szobor) vagy olyan kiállítások kerülnének kialakításra, mint a Vízügyi emlékkiállítás (Árvízi emlékmű), a szegedi tudósok kiállítása (Egyetem), a Pick család múzeuma, kereskedelemi kiállítóhely (Sóház), a fölsővárosi Tiszapart régi arculatát bemutató kiállítás (Vízimalom, halászhajók, dereglyék) 7 A települések elsődleges vizsgálata egy érdekes problémára irányította figyelmünket. Az államszocialista időszakban a modernizáció jegyében láttak hozzá az Alföldre jellemző kisvárosok képének megváltoztatásához. A felmért térség kisvárosainak paraszti és polgári életstílus és felfogás jegyeit egyszerre ötvöző épületei az első világháborút megelőző konjunktúra idején épültek. Az es évek modernizáló és városias településképet elváró törekvései elsősorban az aranykor épületeinek városképből történő eltávolításával szándékoztak helyet csinálni a modern épületeknek. A modernizáció és a régi, ám a városi identitást hordozó épületállomány cseréje azonban jobbára a belvárosokra és főutcákra korlátozódott. Az ezekhez csatlakozó utcákon, 7 Napfény kerékpárút és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, DAOP-2.1.1/G-11-k kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztése pályázat, ATI-VIZIG SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, Szeged, 133 p.

5 apróbb tereken, Csongrád esetében közvetlenül a panelok 8 sora mögött továbbra is megtalálható az eredeti kisvárosi vagy akár a falusi utcaképet idéző épületállomány. A városokba érkező turisták és a városi lakosok szemében az államszocialista időszak épületei többségének nagyon alacsony a presztízse. A városokban egyre többször vetődik fel a mezővárosi identitásától elütő, kudarcba fulladt modernizációs kísérlet épületeinek eltüntetése, háttérbe szorítása vagy átalakítása a századforduló megmaradt épületeinek kicsomagolását szorgalmazva (BÍRÓ D. 2006, 2009, TÖRÖK A.2011, ILLYÉS SZ. 2008). A térség városainak jól érzékelhető törekvése, hogy a XX. század közepe előtt keletkezett épületállományt, illetve ezzel együtt a városképet megőrizzék. A modern épületek szomszédságában található hagyományos kisvárosi polgári házak és egykori középületek közül kerül ki a helyi védettséget élvező épületállomány jelentős része. A helyi védett értékeken belül jelentős a paraszti életforma nyomait őrző épületek aránya is. A századelő épületeinek nagyarányú helyi védettsége jól mutatja, hogy a helyi közösség mely korszakot tekinti identitása hordozójának, mely utcákból válhat jó eséllyel az örökségturizmus célpontja. A települések felmérését a tágabb Tisza-völgy déli- és északi határán fekvő települések (Tiszasziget, Csongrád) felmérésével kezdtük. Mindkét település jellemzően az Alföld nagytáj Alsó-Tisza-vidék középtáj Dél-Tisza-völgy kistáján helyezkedik el. A térség földrajzi adottságai kedvezőnek minősíthetők, az ország napfényben egyik leggazdagabb vidéke, a napsütéses órák száma meghaladja a 2050-et. A terület alapvetően síkvidéki, a talajadottságok nagyon változatosak, megtalálható itt az alacsonyabb termőképességű homokvidék és a termékeny talajú Marosszög, amely a Tisza-Maros torkolattól az országhatárig terjed. A térségben meglévő turisztikai kínálat és a kialakítható programcsomagok fő eleme a falusi turizmus lehet, amely kiegészül a térség települései által kínált széles körű rendezvények által nyújtott szórakozási lehetőségekkel, valamint kulturális értékekkel. Falusi turizmus vonatkozásában mindkét település rendelkezik kiaknázatlan lehetőségekkel. A csongrádi tanyavilághoz kapcsolódó tanyás tájkarakter mint turisztikai attrakció bemutatása egy korábbi tanulmányban részletesen megtörtént (KARANCSI Z. 2012) azok problémái mielőbbi megoldást igényelnek (HORNYÁK S. KOROM A. 2012). A térség ökoturisztikai lehetőségeit bemutatva a vizsgált területen a vízitúrázás számára egyértelműen Csongrád rendelkezik jobb adottságokkal, hisz ott az élő Tisza, a Hármas- Körös torkolati szakasza, és a Csongrádi-Holt-Tisza is. Tiszasziget hiába fekszik közel a Tiszához, a vízitúrázás ennek ellenére sem jelentős (ebben szerepet játszik a határ közelsége is, ami a turizmus ezen ágának fejlődését akadályozta!). A vízhez köthető horgászturizmus esetében is sokkal jobbak Csongrád adottságai, csakúgy, mint a változatosabb vonzerőt kínáló gyalogos- és lovasturizmus, valamint a bor- és gasztroturizmus esetében is. Mindkét település esetében azonban fontos a kerékpáros turizmus. Rendelkeznek kiépített kerékpárúttal, kerékpárral is elérhető attrakciókkal. A Dél-Alföldi Régióban az 1990-es években kezdődött meg a kerékpárutak kiépítése. A 2010-es évek elejére kialakult kerékpárút-hálózat főként a városok forgalmas bevezető útjai mentén (Pl. Mórahalom, Szeged, Hódmezővásárhely) esetenként két egymáshoz közeli város (Csongrád-Szentes) között jöttek létre. A kialakult hálózat csak kivételes 8 ezek valójában nem panelházak, hanem modernista épületek, amit a turisták zöme tekint panelnak

6 esetben ad lehetőséget arra, hogy a főbb forgalmi irányokban kerékpárral nagyobb távolságot lehessen biztonságos kerékpárúton megtenni. A kerékpárút-hálózat széttagoltsága, illetve a kialakult mikroregionális hálózatok egymástól való elszigeteltsége hátráltatja mind a hivatásjellegű, mind az idegenforgalmi célú kerékpáros közlekedés fejlődését (2. ábra). A megye kerékpárút-hálózatának fejlesztését a 2003-as Országos Területrendezési Terv kísérelte meg először kialakítani. A OTRT megalkotása folyamán elsősorban a turizmus, másodsorban a területi kiegyenlítődés szempontjait érvényesítették. A Tervben megjelölt fő kerékpárforgalmi irányok az idegenforgalmilag frekventált területeken sűrűek, de a periférikus, idegenforgalom által érintetlenebb térségekben is kijelöltek útvonalakat. A 2003-ban kialakított megyei rendszer gerincét az 1999-ben az Európai Kerékpáros Szövetség által a Tisza mellett kijelölt EuroVelo-11 kerékpárút jelenti, amely 4.A számmal került be az OTRT-be. Az ország térszerkezeti tervét 2008-ban módosították utoljára, ez Csongrád megye kerékpárút-hálózatát csak kis mértékben érintette. (A 4.A kerékpárút ekkor került át a Csongrád-Felgyő-Ópusztaszer útirányról a Csongrád-Tiszagát-Baks-Ópusztaszer útirányra, az 5.A kerékpárút pedig a Szeged-Makó-Békéscsaba útirányból a Szeged-Hódmezővásárhely-Orosháza útirányra (2. ábra). A kerékpárutak fejlesztésében leginkább érdekelt önkormányzatok azonban az EuroVelo- 11 (4.A) kerékpárút nyomvonalán nem láttak fantáziát az idegenforgalmi célú kerékpárutak építésében. A létrejött hálózat az OTRT-ben kijelölt irányokat csak azokon a helyeken követi, ahol a hivatásforgalom is jelentős. (Főként sűrűbben tanyásodott, nagyobb zártkerti övezeteket összekötő útvonalak mentén.) Az ezeken kívül eső zónákban nem csak kerékpárutak és -sávok nem épültek, de tájékoztató táblák, pihenőhelyek sem jöttek létre. Tapasztalatunk szerint Kelet-Magyarországon az OTRTben kijelölt kerékpárforgalmi útirányok az idegenforgalmilag kevéssé frekventált irányokban egyáltalán nem képesek a nekik szánt szerep betöltésére. 3. IRODALOMJEGYZÉK BÍRÓ D. (2006) Megújul a bútorgyár volt irodaháza Csongrádon; Délmagyarország, április 1. BÍRÓ D. (2009) Lebontanák a párttitkárok teraszát; Délmagyarország; október 21. HORNYÁK S. KOROM A. (2012) Körmünkre égett feladatok, avagy gondolatok Szentes Város tanyáinak jelenéről és lehetőségeiről. In.: KARANCSI Z. OLÁH F. (szerk.) Szentes város komplex külterület-fejlesztési koncepciójának előkészítése, SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, ATI-VIZIG, VE-GA Szövetség, Szentes Város Önkormányzata, Szeged, pp ILLYÉS SZ. (2008) Makovecz Imre leszámol a szocreállal; Délmagyarország április 4. KARANCSI Z. (2012) Tanyás tájkarakter, mint az alföld jellegzetes tájképi értéke. In.: KARANCSI Z. OLÁH F. (szerk.) Szentes város komplex külterület-fejlesztési koncepciójának előkészítése, SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, ATI-VIZIG, VE-GA Szövetség, Szentes Város Önkormányzata, Szeged, pp Napfény kerékpárút és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, DAOP-2.1.1/G-11-k kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztése pályázat, ATI-VIZIG SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, Szeged, 133 p. OLÁH F. (2008a) Ökoturisztikai lehetőségek Csongrád megyében, IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, konferencia-kötet, pp OLÁH F. (2008b) Városökológiai sétaút tervezete Szegeden, IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, előadás, konferencia-kötet, pp PÁLFAI I. (1995) Tisza-völgyi holtágak, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, Budapest, pp , 22. TÖRÖK A. (2011) Sétálóutca lesz a vásárhelyi Andrássy út; Délvilág, április 23.

Budapesti Corvinus Egyetem. Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Molnár Zsófia

Budapesti Corvinus Egyetem. Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Molnár Zsófia Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Molnár Zsófia Az Alsó-Tisza-völgyi holtágak tájvizsgálata és tájrehabilitációs elvei Doktori

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 3. pályázati kör elindításához

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, amit lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült.

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. Készítette: Barta E. Gyula Dr. Budai Zoltán Czunyi Tímea Illésné Balázs Edina Együttműködő szakértők: Dr. Aradi Csabáné Dr. Baán László Barta

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig 1 Tárgy: Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig Megbízó: Mons-Regalis Kft Készítette: COWI Magyarország Kft. Témafelelős: Badalay Endre (01-3484) Kidolgozó:

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A határ menti és a határon átívelő idegenforgalmi lehetőségek Magyarország, Horvátország és Szerbia esetében

A határ menti és a határon átívelő idegenforgalmi lehetőségek Magyarország, Horvátország és Szerbia esetében Dr. Muhi B. Béla és Dr. Reményik Bulcsú A határ menti és a határon átívelő idegenforgalmi lehetőségek Magyarország, Horvátország és Szerbia esetében Absztrakt: Vitathatatlan tény, hogy a turizmus mára

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítésze Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld.

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAI AZ ÖKOTURIZMUS SZEMPONTJÁBÓ L

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAI AZ ÖKOTURIZMUS SZEMPONTJÁBÓ L A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAI AZ ÖKOTURIZMUS SZEMPONTJÁBÓ L III./1. A FELMÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA Az ökoturisztikai értékelést a fenntarthatóság elve, a környezet és természetvédelmi szempontok maximális

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

A kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei a Budapest Balaton útvonalon

A kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei a Budapest Balaton útvonalon Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék A kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei a Budapest Balaton útvonalon Készítette: Stefanics Beáta tájépítész

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZENTES VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MUNKAANYAG KÉSZÍTETTE: 2009. május TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 7 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 7 I. BEVEZETÉS 8 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmány Kutatási zárójelentés

Részletesebben

Lótenyésztési és lovassport-központ kialakítása Keszthelyen előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Lótenyésztési és lovassport-központ kialakítása Keszthelyen előzetes megvalósíthatósági tanulmány Lótenyésztési és lovassport-központ kialakítása Keszthelyen előzetes megvalósíthatósági tanulmány Készült Zala Megye Önkormányzatának megbízásából Készítette: Csite András, Czaller László és Mike Friderika

Részletesebben

TANULMÁNY. Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn - A Malomtól a Vízfő Forrásházig

TANULMÁNY. Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn - A Malomtól a Vízfő Forrásházig 2014. Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn - A Malomtól a Vízfő Forrásházig A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

Cross-border bike. Kerékpáros turizmus a magyar-horvát határtérségben. Workshop-sorozat összefoglaló tanulmánya

Cross-border bike. Kerékpáros turizmus a magyar-horvát határtérségben. Workshop-sorozat összefoglaló tanulmánya Cross-border bike Kerékpáros turizmus a magyar-horvát határtérségben Workshop-sorozat összefoglaló tanulmánya Megbízó: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Készítette: DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Szolnok 43,8 km Tisza. Nagyrév. Cibakháza. Tiszakécske Tiszainoka. Tiszaug Cserkeszõlõ. Szelevény

Szolnok 43,8 km Tisza. Nagyrév. Cibakháza. Tiszakécske Tiszainoka. Tiszaug Cserkeszõlõ. Szelevény Földrajzi Értesítõ 2004. LIII. évf. 3 4. füzet, pp. 247 268. Turizmus a belsõ periférián: a Tiszazug és környékének turizmusföldrajzi vizsgálata 1 MICHALKÓ GÁBOR 2 Abstract Tourism on the inner periphery:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Kivonat TURISZTIKAI VIZSGÁLAT Magyarország February 2010, Budapest I. Turizmus Bevezetés A turizmus

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben