Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT LÁNCZOS ESZTER ILONA NAPPALI TAGOZAT SZÁMVITEL SZAK VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 2003.

3 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR ADÓKEDVEZMÉNYEK A TÁRSASÁGI ADÓBAN KÜLS SZAKMAI KONZULENS SZERENCSÉS MÁRIA OPERATÍV KONZULENS DR. KOVÁCS LÁSZLÓ LÁNCZOS ESZTER ILONA NAPPALI TAGOZAT SZÁMVITEL SZAK VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 2003.

4 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Az adórendszer rövid története az adóreformtól napjainkig Néhány gondolat az adórendszerr:l Az adóreform szükségessége Az évi adóreform Az elmúlt 12 év rövid története A társasági adótörvény módosítási folyamata A társasági adóztatás jellemz:i A jelenleg hatályos társasági adótörvény el:dje, annak változásai Az adókedvezmények változásai a társasági adótörvényben 1997-t:l Az újrakodifikált törvény 1997-ben Változások 1998-ban re vonatkozó módosítások Néhány pontosítás 2000-ben Megvalósul a kormányprogram, avagy kétéves adójogszabályok 2001-t:l Visszamen:leges hatályú korrekciók és új rendelkezések A társasági adókedvezmény jöv:je az Európai Unióban Az Európai Unió adóharmonizációja A csatlakozási eljárás folyamata Az Európai Unió normái Az EU konform társasági adókedvezmények Adóhatósági ellen:rzés egy társas vállalkozásnál Az adóhatóság feladata Az adóhatóság tapasztalatai 2001-ben a kis- és középvállalkozásoknál végzett ellen:rzések során Miegymás MIvek Kft. adóhatósági ellen:rzése...31

5 7 Az adófizetési kötelezettség és az adókedvezmények Az adózók számának alakulása között Az adófizetési kötelezettség és az igénybevett adókedvezmények 1996 és 2001 között A és a adóév kiemelt adatainak összehasonlítása Befejezés...50

6 1 1 Bevezetés A társadalomban, a gazdaságban vannak olyan feladatok, szükségletek, amelyeket szervezett keretek között el:nyösebben lehet kielégíteni, mint ahogyan azt az egyéni magánháztartások tennék. Ezen közfeladatok szervezésében, ellátásában az államnak meghatározó része van. A gazdasági-társadalmi fejl:dés el:rehaladtával változik az állam irányító, társadalomszervez:, ellátó tevékenysége. A b:vül: állami feladatok növekv: költségvetési bevételeket indokolnak. Az, hogy az állam végül is milyen nagyságú jövedelmet centralizál és azt mire, és hogyan költi el, függ a gazdaságpolitika céljaitól, a lakossági és vállalkozási feladatoktól, a gazdasági helyzett:l, az egyéni-, a csoport- és a nemzetgazdasági érdekek összehangoltságának lehet:ségét:l. Magyarországon tizenöt évvel ezel:tt, január 1-jén lépett életbe az az adóreform, amely újra meghonosította a piacgazdaságokban megszokott adónemeket. A rendszer azóta hosszú utat tett meg, hogy elérje mai formáját, de még napjainkban is kisebbnagyobb változásokon megy keresztül, folyamatosan igazodva a piacgazdaság követelményeihez. Hazánkban jellemz:en évr:l-évre változnak a politikai vezetés által meghatározott keretek. Azonban ezek a változások a gazdaság egyetlen résztvev:jének sem tesznek jót, hiszen egy megalakult vállalkozás a tevékenységét nem egy évre, hanem minimum 5-10 évre el:re próbálja megtervezni. A gyakori változások pedig a befektetési döntésekre, a vállalati gazdálkodás egészére hatnak károsan, ugyanis minden vállalkozás életében eljön az a pont, amikor döntenie kell a lehetséges befektetési, beruházási lehet:ségek között, de a bizonytalan nem tervezhet: jöv: nagymértékben megnehezíti ezt a döntést. A változásokra az ellentmondás ellenére mégis szükség van, mivel változás nélkül nincs lehet:ség a fejl:désre, a haladásra. Márpedig a vállalkozásoknak a nyereséges gazdálkodás, vagy a felszínen maradás érdekében folyamatosan fejl:dniük kell. A talponmaradás, illetve a fejl:dés záloga pedig a rendszeres befektetés és a bizonyos id:közönként végrehajtott beruházás.

7 2 Mivel szakmai gyakorlatomat az Adó- és Pénzügyi Ellen:rzési Hivatal Kelet-budapesti Igazgatóságán, a Társas Vállalkozások Ellen:rzési F:osztályán töltöttem, így a témaválasztás során felvet:dött, hogy dolgozatomat a társasági adóról írjam. Az el:zetes kutatómunka és tájékozódás során többször találkoztam a közeli EU-csatlakozást elemz: tanulmányokkal. Majdnem mindegyik tanulmány kiemelten foglalkozott a Magyarországon hatályban lév: adókedvezményekkel, amelyek gátat szabnak hazánk uniós integrációjának. Ezért döntöttem úgy, hogy dolgozatomban bemutatom a társasági adókedvezmények módosítási folyamatát, valamint az uniós jogharmonizáció lépéseit. A gyakorlat során els:dleges feladatom volt a f:osztályon folyó vizsgálatok figyelemmel kísérése. Az ellen:rzött vállalkozásoknál sok esetben jelentett problémát az adókedvezmények jogszeri igénybevétele. Így a dolgozatom végén a témámhoz szorosan kapcsolódó esettel is foglalkozom.

8 3 2 Az adórendszer rövid története az adóreformtól napjainkig 2.1 Néhány gondolat az adórendszerr1l Az adórendszer tulajdonképpen többféle adó céltudatos egymás melletti alkalmazása azért, hogy azok egymást jól kiegészítsék és a f:adónem hiányosságait ellensúlyozzák. Az adórendszer az adott országban kötelez: adók olyan együttese, amely jogi és gazdasági tekintetben egyaránt egységet alkot. Az adórendszer tehát magában foglalja az egyes államokban egy adott id:szakban miködtetett adók összességét. Az adórendszer ennek megfelel:en az adók nemeinek, fajtáinak, az adózás alapelveinek, az adómegállapítás, az adókivetés és az adófizetés gyakorlati eljárásának az összességét jelenti. Az adórendszer alapvet:en országspecifikus kategória, azonban a nemzeti adórendszerek sajátosságai korunkban folyamatosan összeszikülnek. A szabad elhatározásokat korlátozzák az ésszeri gazdasági megfontolások, a nemzetközi integrációs folyamatok, a különböz: adóegyezmények és az alkotmányos és jogi jellegi keretek. Az adórendszer egyik legfontosabb kritériuma az érvényesíthet:ség, azaz csak olyan adórendszer miködtethet: sikeresen, amely megfelel a hagyományoknak, az adózók gondolkodásmódjának, kulturális fejlettségének, adottak az adóigazgatás területén a tárgyi és a személyi feltételek. Ha a gazdaság szerkezetében, a termelési ágak egymáshoz való viszonyában, a termelés és értékesítés módszereiben, valamint a fogyasztásban, felhalmozásban, a lakosság foglalkozási viszonyaiban lényegesebb változások mennek végbe, akkor az adórendszernek is változnia kell. Az adórendszerek módosulásában kiemelt jelent:ségi az adóreform. Az adóreform tulajdonképpen az adózás új alapokra helyezését vagy az adók lényegesebb átcsoportosítását jelenti. A közteherviselésben mutatkozó aránytalanságok kiegyenlítését nem szükséges mindig általános adóreformmal megvalósítani, hanem a célszeri arányokat részleges adóreformmal is helyre lehet állítani.

9 4 Az adórendszer akkor funkcionál jól, ha egyszeri, semleges, igazságos, konzisztens, stabil és kiszámítható. EgyszerI az adórendszer akkor, ha az adófajták könnyen áttekinthet:ek, az adó egyszerien kiszámítható, nehéz eltitkolni, a szabályokat kijátszani és ha olcsó a beszedése. Semleges az adórendszer, ha az adó nem befolyásolja az adózó gazdasági döntéseit, azaz, ha az adóköteles személy vagy vállalat az adó hatására ugyanúgy viselkedik, gazdálkodik, mint az adott adófajta nélkül. Igazságos az adórendszer, ha azok, akiknek a köztehervisel: képessége nagyobb, viszonylag több adót fizetnek. Konzisztens az adórendszer, ha összhangban van a nemzetközi partnerek adórendszerével, ha az egyes adónemek hatása nem ellentétes. Stabil és kiszámítható az adórendszer, ha ritkán változik és a változás tendenciája belátható és felmérhet:. Olyan adórendszer, amely a felsorolt követelményeknek azonos mértékben megfelel, nincs és nem is lehetséges a megvalósítása. Ez az oka annak, hogy többféle adót kell együttesen miködtetni. Különböz: adófajták esetében ugyanis más és más el:nyöket lehet kiaknázni, illetve más és más hátrányokat kell eltirni. A tapasztalatok viszont azt jelzik, hogy minél több szempontot vesz figyelembe egy adórendszer, azaz minél igazságosabb, annál bonyolultabb is. Az adórendszer egyszerisége és igazságossága rendszerint ellentétes követelményeket támaszt. 2.2 Az adóreform szükségessége A magyar gazdaság fejlesztését, az ország gyarapodását, az életszínvonal javítását korlátozták a gazdaság miködésében f:ként az 1980-as évek közepén kialakult kedvez:tlen folyamatok. Ez összefüggött a termelési, elosztási, fejlesztési döntéseket meghatározó feltételekkel, mindenek el:tt a vállalatok, a vállalkozók gazdasági környezetével. Az akkori általános gazdasági helyzetr:l készült elemzések el:térbe helyezték az adórendszer és a támogatási rendszer átalakításának szükségességét, mert

10 5 lassú volt a gazdaság növekedése, irracionálisan alakult a termelési tényez:k felhasználása, mérsékelt volt a társadalmi termel:munka hatékonysága, gyengének bizonyult a gazdaságirányítás hatásfoka és er:teljesen megromlottak a bels: és küls: egyensúlyi viszonyok. Az alkalmazott szabályozási rendszer alapvet: jellemz:je volt, hogy er:teljes és kiterjedt, a gazdaság teljesít:képességéhez viszonylag túlméretezett volt a társadalmi közös fogyasztás, továbbá a vállalati támogatások gyors növekedése, a beruházások szerkezete miatt a gazdaságban keletkez: jövedelmek centralizálása er:teljesen n:tt. Emiatt a hatékonyan gazdálkodó szervezetekt:l magas arányú lett a jövedelem elvonása, a nyereségcentralizálás, ami szikítette mozgásterüket, s ez lefékezte az egész gazdaság dinamizmusát, alacsony szinten tartotta az érdekeltség intenzitását, merev volt a vásárlóer: szabályozás, az érvényes rendelkezések túlzottan fékezték a vásárlóer: növekedését, mindenekel:tt a beruházási célú er:források felhasználását korlátozták. A nagyfokú jövedelem-centralizáció következtében egyre több lett az olyan gazdálkodó szervezetek száma, ahol nem volt biztosítva az el:rehaladás, a fejl:dés forrásszükséglete. Nehéz lett a gazdasági tisztánlátás, a beruházási tervezetek elkészítésekor nem voltak reálisan megítélhet:ek azok a fejlesztések vagy szervezetek, amelyek hatékonyak, s azok, amelyeknél alacsony hatásfokú a miködés. Mindez azzal függött össze, hogy a vállalati nyereségek közel kétharmadával azonos összegi volt a részükre folyósított állami támogatás, s még ennél is nagyobb az adókedvezmény és az adómentesség, s így az adóárrendszer bonyolulttá, differenciálttá, áttekinthetetlenné vált és nem volt képes célszerien orientálni, elfedte a valóságos költség, ár- és nyereségviszonyokat. A leírtakból következ:en az akkori adórendszer bizonyítottan nem volt alkalmas a magyar gazdaság teljesítményének növelésére. Tehát a szabályozást olyan irányba kellett módosítani, ahol a termelési, fejlesztési, elosztási döntéseket a nyereség- és vagyonérdekeltség motiválja és a gazdálkodók jövedelmi helyzete a piacon d:l el. Az irányítási rendszer halaszthatatlan fejlesztésével kapcsolatosan kialakult célok eléréséhez átfogó ár- és adóreform vált szükségessé.

11 6 2.3 Az évi adóreform Az adóreform kiemelten kívánta szolgálni a gazdaságpolitikai törekvések megvalósítását, a küls: és bels: egyensúlyi viszonyok javítását, a gazdasági és fogyasztási szerkezet korszerisítését, s az ehhez szükséges szelektív fejlesztést, a miszaki színvonal növelését. Nagyobb mozgásteret akart biztosítani a jól gazdálkodóknak és ehhez több jövedelmet kellett a részükre meghagyni, az átlagosnál gyorsabb fejl:désük megalapozására. Az január 1-jével végrehajtott adórendszer-átalakítás széles köri, reform jellegi volt, hiszen számos adókötelezettség megszint, megváltozott az egyes adó- és járulékkötelezettségek alapja és mértéke, továbbá új adók léptek életbe. Az adóreform elindította a vállalati adózás alapvet: átformálását, aminek hatására létrejött a kisvállalkozókra kiterjed:en a vállalkozói adó, amely azonos módon szabályozta az egyéni és társas vállalkozásokat. A vállalkozói adó rendszerének létrejöttével a kisvállalkozások területén általánossá vált a nyereségadóztatás gyakorlata, amely közelített a vállalati szabályozás általános rendszeréhez, s a korábbinál jobban késztette a befektetés növelését. Az adóreform után a hazai adóztatás gyakorlatában számottev: el:relépés következett be a nemzetközileg általánosan elfogadott és miködtetett adórendszerek (áfa, szja, ványa, stb.) irányába, a magyar gazdaság adórendszere közelebb került a fejlett országok adórendszeréhez. A gazdaságpolitikai törekvéseknek megfelel:en csökkent a költségvetési centralizáció mértéke, továbbá a korábbi évekhez viszonyítva n:tt a gazdálkodó szervezeteknél decentralizálódó jövedelmek aránya és fokozódott a nyereség növelésében való érdekeltség. Fokozatosan és jelent:s mértékben csökkent a nyereségadó rátája, 1987-ben a nyereség 80%-át, 1988-ban 57%-át, 1989-ben 53%-át, 1990-ben már csak 31%-át vonta el a költségvetés.

12 7 Az érvényes adórendszernek els:dleges és néhány kivételt:l eltekintve meghatározó szerepe van a központi feladatok pénzellátásának biztosításában, s eközben versenysemlegességét segít:en, egyre normatívabb módon funkcionál. Az eltérések és kedvezmények szerepe er:teljesen visszaszorult a tulajdonviszonyok változásával összhangban. Az adóreform után funkcionáló adórendszert bár számos pozitív folyamat elindítója lett több területen jogosan bírálták, s a hatása sok tekintetben kedvez:tlen volt. Ez kifejez:dött abban, hogy az adóreform nyomán jelentkez: áremelkedés er:sítette a gazdaságban az inflációt, a központi költségvetés jövedelem-újraelosztó szerepe nem csökkent megfelel: mértékben és az adórendszer csekély mértékben segítette a megtakarítások, a befektetések ösztönzését. Összefoglalóan megállapítható, hogy az adóreform alapvet: törekvései, közvetlen céljai jórészt teljesültek, de a gazdaság továbbra sem mozdult ki a korábbi holtpontról. A miködtetett adórendszer formailag nem tért el a fejlett t:kés országokban funkcionáló adórendszert:l, de tartalmi vonásai és hatásmechanizmusa lényegesen más volt. Éppen ezért vált szükségessé korrekciókat végrehajtani az adóreform továbbvitele érdekében. 2.4 Az elmúlt 12 év rövid története Az el:z: alpont végén említett korrekciókat az évt:l léptették életbe, amikor figyelembe vették az adórendszer addigi miködése során szerzett kedvez:tlen tapasztalatokat. SzükségszerIen szélesítették az adózók és az adóalapok körét az igazságosabb közteherviselés, a vállalkozások, a megtakarítások és a beruházások serkentése érdekében. A gazdasági környezet változása miatt az adózók száma folyamatosan és sokszorosára n:tt. Mindez azzal járt, hogy az adózók egy része részben tájékozatlanságból, részben a változó jogi feltételeket is kihasználva mulasztotta el kötelezettségeinek teljesítését. Nagyrészt ez indokolta, hogy megújították az adóigazgatás információs rendszerét, továbbá az

13 8 adóhatóság ellen:rzésének rendjét és módszerét. A kötelezettségek teljesítésének el:segítése és kikényszerítése, valamint a jogsértések megel:zése érdekében b:vítették az adóhatóság mozgásterét. A mozgástér b:vítése és az eszközök gyarapítása jobb lehet:séget teremtett az adóhatóságnak az adóalapok feltárására, az adók beszedésére és a jogsértések megel:zésére. Az adójogszabályok alkalmazásának jogi környezete is folyamatosan változott; a számviteli, a statisztikai, a személyes adatok új nyilvántartási rendszere és az új adótörvények az adózás rendjének jogi szabályozásában is változást tettek szükségessé. Mindezekre figyelemmel els:sorban a bevallani elmulasztott jövedelmek eredményesebb feltárása, az adójogszabályok szigorúbb betartása, továbbá a gazdaság szervezeti és szerkezeti változásához történ: igazodás és igazítás indokolta az adózás rendjér:l szóló törvény módosítását is. Az adórendszer korszerisítése keretében az OrszággyIlés 1992 és 1994 között folyamatosan kisebb jelent:ségi módosításokat fogadott el, amelyek a folyamatosan változó gazdasági és jogi környezet adta új adókikerülési módok megszintetését, illetve az adózási fegyelem javítását célozták meg. Sajnálatos módon azonban a költségvetésben súlyos egyensúlyvesztés következett be, ami miatt hangsúlyossá váltak a bevételi stabilitás megteremtésének a szempontjai. A társadalmi-gazdasági átalakulás nem kívánatos kísér:jeként megjelent úgynevezett feketegazdaság er:teljes növekedése veszélyeztette az államháztartás egyensúlyvesztésének helyreállítását, valamint az egész átalakulási folyamat végcéljának elérését is. A feketegazdaság térnyerésének megakadályozása, a jelenség elviselhet: mértékre történ: visszaszorítása komplex kormányzati fellépést kívánt. E munka keretén belül került sor az adótörvények felülvizsgálatára abból a szempontból, hogy azok az adóztatás akkori személyi és tárgyi feltételei között miként szolgálhatnák jobban a feketegazdaság visszaszorítását, és a nem, vagy alig adózó rétegek hatásosabb bevonását a közteherviselésbe. A tapasztalatok szerint az adóztatás eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a kötelezettség érvényesítésére hivatott hatóság jogi eszköztárának a függvénye, hanem legalább ilyen fontosak az adóigazgatási szervezetrendszer személyi és tárgyi feltételei, az adóapparátus szakértelme, stabilitása és morális intaktsága is.

14 9 A fentieknek megfelel:en az adótörvényeket olyan irányba változtatták számos helyen, hogy kedvez:bbé váljanak a közterhek bevallásának feltételei, növekedjen az adóhatóság ellen:rzéseit megalapozó információk mennyisége és min:sége, javuljon az adóbevallási fegyelem, sziküljenek a jogosulatlan adó-visszaigénylések lehet:ségei. Az elmúlt 12 év adótörvényeiben tükröz:d: adópolitika sem karakterisztikusabb, mint a korábbi, ebben pedig meghatározó az államháztartás tartós egyensúlytalansága (nagy hiánya) és az, hogy egyidejileg jelen vannak szociálpolitikai, megtakarítási és befektetési tevékenységet orientáló intézkedések a törvényekben. Sajnálatosan a hazai adórendszer az évi adóreform után tartalmilag folyamatosan módosult (általában évente, de a f: adónemek tekintetében gyakran ennél is rövidebb id:nként), emiatt a miködtetett adórendszer gyakran és jogosan áll az elmarasztalások középpontjában.

15 10 3 A társasági adótörvény módosítási folyamata 3.1 A társasági adóztatás jellemz1i A társasági adó a vállalkozások nyereségéhez kapcsolódó közvetlen adó. A nyereségadóztatás rendszere az elmúlt évek során jelent:sen átalakult, egyre jobban igazodik a nemzetközi gyakorlathoz. Az eddig eltelt id:szakban a társasági adópolitika a vállalkozásösztönzést, a jövedelemátcsoportosítást kívánta el:segíteni. Az évi adóreform óta eltelt években végrehajtott módosítások céljai és egyben okai a nyereségadóztatás terén lényegében három fontos szempontban összegezhet:k: a vállalkozások kedvez: miködési feltételeinek megteremtése, az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, az Európai Unióhoz való társulásból ered: szempontok érvényesítése. Az el:bb vázolt célok megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a vállalkozás célja a nyereség maximalizálása. Lényeges szempont, hogy ezt a törekvést az érvényes adórendszer is el:segítse, és fontos, hogy az adózók ne mindenáron törekedjenek az adókötelezettség minimalizálására. Egy jól miköd: nyereségadóztatási rendszer célszerien segítheti az államháztartás bevételeinek el:teremtését, a tulajdonosi motiváció er:sítését, a vagyon gyarapodását, az üzleti szempontokat is figyelembe vev: t:keáramlást, a versenysemlegesség érvényesülését, a megtakarítási hajlandóság er:sítését, a nemzetközi szervezetekhez való kapcsolódás igényét.

16 11 A nyereségadóztatás fejl:désében mérföldk: volt az évi LXXXVI. törvény megalkotása, amely január 1-jét:l társasági adó néven szolgált a nyereség egy részének elvonására, és a vállalkozási nyereségadó helyett lépett hatályba. Ez a törvény sajátos gazdasági környezetben született és els:dleges célja volt, hogy az adóztatás rendszere segítse a tulajdonviszonyok átalakítását, és megfelel: ösztönzést biztosítson a befektet:k számára. 3.2 A jelenleg hatályos társasági adótörvény el1dje, annak változásai A társasági adó a piacgazdaság feltételeit és az átmenet sajátosságait figyelembe vev: adóztatásra törekedett. Fogalmi rendszere és felépítése lényegesen közelebb állt a nemzetközi adórendszerhez, mint el:dje a vállalkozási nyereségadó. A társasági adótörvény a meghirdetéskor hosszabb távon a semlegesség elvét, a normativitás érvényesítését célozta meg. A stabilitásra való törekvést pedig párosította az átmeneti id:szakban meglév: kedvezmények fokozatos megszintetésével. Az akkori tapasztalatok nem indokolták az adó rendszerének és szerkezetének a megváltoztatását. A recesszió miatt nem lehetett felvállalni az adómérték emelését, a jogstabilitás miatt pedig a kitizött céltól eltér:en nem szikítették a kedvezményeket. Az évre szóló javaslatok az el:bbiekb:l következ:en els:sorban pontosító jellegiek voltak, másodsorban pedig az id:közben megalkotott törvényekkel való összhang megteremtését szolgálták (néhány ponton tartalmi módosulást okozva). A törvénymódosítások a számviteli törvény el:írásaival való szorosabb kapcsolatot segítették el:, hiszen a vállalkozás bevételeivel szemben elszámolható költségeket kis mértékben korlátozták, továbbá szikítették az alapítványoknak és közérdeki kötelezettségvállalásokra adott adományok után az adóalapnál érvényesíthet: levonást.

17 t:l a számított adó mértékét a korábbi 40%-os kulccsal szemben az adóalap 36%- ában állapították meg, valamint a minimumadó is bekerült a törvénybe. (Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az adóalap nem éri el a korrigált árbevétel 2%-át, ott a számított adó a korrigált árbevétel 2%-ának a 36%-a.) Az évi gazdasági szabályozás változásai és az adórendszer eszközeinek korszerisítése ismételten az egyensúly és a gazdasági növekedés egymással is ellentmondásban lév: súlypontjaihoz köt:dtek. A társasági adóról szóló többször módosított évi LXXXVI. törvény évi változása gyakorlatilag mindkét célhoz kapcsolódott, hiszen jelent:s többletforrást csoportosított a vállalkozásokhoz, de ezt is olyan eloszlásban tette, hogy kiemelten kedvezményezte az adott vállalkozásból ki nem vont jövedelmet. A fentiek alapján a társasági adó módosításánál meghatározó tényez: volt a beruházások, a befektetések ösztönzése, illetve a foglalkoztatás-b:vítés segítése. Ezen kívül a más jogszabályokkal való összhang biztosítása miatt, valamint a már meghozott gazdaságpolitikai döntésekkel összhangban a törvény egyes rendelkezéseinek pontosítására, illetve a folyó évi tapasztalatok alapján a jogszabály el:írásainak egyszerisítésére is sor került. A társasági adó leglényegesebb változása az osztott adókulcs bevezetése volt, amely a vállalkozásnál miköd:, visszahagyott tartós saját forrássá váló nyereségnél (adóalapnál) egy nemzetközi mércével is alacsony (18%-os) adókulcsot határozott meg, míg a kiosztott jövedelemre (osztalékra) ezen felül egy nem túl magas (23%-os) kiegészít: adót írt el: (a minimumadót pedig hatályon kívül helyezte). A gazdasági recesszióból való kilábalás indokolta, hogy a vállalkozási körben élénküljön a beruházási és fejlesztési tevékenység. Ezt a célt a beruházás ösztönzés általános módszereként ismert adókulcs-csökkentéssel kívánta elérni az akkori politikai vezetés. Ez a megoldás a jövedelmez:en gazdálkodó vállalkozások számára b:vítette a fejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat. A radikális adókulcs-csökkentés adósemleges volt, hiszen minden befektet: számára azonosan vonzó lehet:séget nyújtott, ugyanakkor a felvett osztalékra kivetett magasabb adó miatt a jövedelemnek a vállalkozásban hagyására ösztönzött. Az alacsony adókulcs gyorsította a beruházások megtérülését, ami er:teljes beruházási magatartást váltott ki. A beruházások ösztönzése mellett a módosítások a

18 13 feketegazdaság visszaszorítását is megcélozták. Az adóterhek csökkentése a gazdaság fellendítésének fontos lépése volt, azonban e lépéssel a gazdasági élénkülés mellet elérték a vállalkozások fejl:dését is. Összességében tehát az évi változások a következ:képpen csoportosíthatók: a gazdaság élénkülését el:segít: módosítások, azaz a megtakarítások és befektetések ösztönzése az adókulcs mérséklésével; egyszerisít: és további adókedvezményeket eredményez: változások, illetve az általános adómérték csökkenésével a kedvezmények számának mérséklése; a jogkörnyezethez alkalmazkodó módosulások. Az évi adópolitikai célok meghatározásánál alapvet: szempont volt az adórendszer stabilitásának er:sítése. A törvény célja az azonos elbánás elvének érvényesülésével az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételek biztosítása, és az egyes társadalmigazdasági célok megvalósításának el:segítése volt. Az január 1-jét:l hatályba léptetett törvénymódosítások kisebb jelent:ségiek voltak, mint a korábbi években. Ezt az indokolta, hogy a törvény addigi miködése során megfelel:en szabályozta a társaságok nyereségadóját. A módosításokban továbbra is a befektetések és a megtakarítások ösztönzése állt a középpontban. A beruházások kiemelt ösztönzését és a válságtérségek, különleges övezetek kedvezményezését gyorsított amortizáció és adókedvezmény segítette. Az OrszággyIlés :szén új törvényt fogadott el a társaságok adóztatásáról. Az új szabályozás els:dleges szempontja a nemzetközi gyakorlat követése volt, konkrétan az Európai Unióhoz való csatlakozás id:szerisége tette szükségessé a törvény megalkotását.

19 14 4 Az adókedvezmények változásai a társasági adótörvényben 1997-t1l 4.1 Az újrakodifikált törvény 1997-ben A társasági adózás szabályait január 1-jét:l új törvény az évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról fogalmazza meg. A társasági és osztalékadó törvény az évben hatályba lépett társasági adóról szóló törvény rendszerét megtartva, azt továbbfejlesztve szabályozza a társas vállalkozások jövedelemadózási szabályait és új adónemként osztalékadót ír el: az osztalékkedvezményezettek számára (a magánszemélyeket kivéve). A törvény általánosan ösztönöz a jövedelmek vállalkozási szférában tartására az alacsony adókulccsal és az osztalékadó alóli mentesítéssel, ugyanis olyan vállalkozásbarát elemek szerepelnek benne, amelyek biztosítják, hogy a hazai gazdaság vérkeringésében miködtetett megtermelt jövedelmet viszonylag alacsony adó terhelje, és csak a személyes fogyasztásra kivont jövedelmet adóztatja progresszíven. A törvény célja a vállalkozók befektetési kedvének ösztönzése és nem az, hogy különleges kedvezményeket nyújtson meghatározott területekre koncentrálva. A vállalkozások által eddig megszerzett adókedvezményeken túl új adócsökkent: kedvezmények bevezetésére került sor, amelyek segítik a kiemelt térségben, vállalkozási övezetben megvalósuló infrastrukturális beruházásokat és az 1 milliárd forintot meghaladó szállodai beruházásokat.

20 Változások 1998-ban A jogalkotás 1998-ra a szabályozás stabilitására helyezte a hangsúlyt, ezért a Tao. törvény módosítása kisebb léptéki, mint az el:z: évben. Az adókedvezmények területén azonban fontos változások történtek. Az január 1-jét:l hatályos társasági adótörvényben lényeges szigorítás, hogy az átalakulás egyes eseteinél beolvadás, összeolvadás, szétválás, részleges átalakulás a vállalkozók nem jogosultak el:djeik beruházási adókedvezményeire. Ezért december 31-éig dönteniük kellett err:l azoknak a társaságoknak, szövetkezeteknek, amelyek a korábban kapott beruházási kedvezményüket nem akarták elveszíteni. Az Európai Unióval kötött társulási megállapodásban szerepel a közvetlen exporttámogatás tilalma, emiatt 1998-tól az exportnövelés nem írható el: a különféle adókedvezmények feltételéül. Ezért az 1 milliárd forintot meghaladó beruházások adókedvezménye 1998-tól a nettó árbevétel növeléséhez kapcsolódik az exportárbevétel növelés helyett. A kiemelt térségben vagy vállalkozási övezetben beruházók adókedvezményének sem feltétele, hogy az exportból származzon az árbevétel növekedés. A törvény választási lehet:séget biztosít azoknak, akik már jogosultak az adókedvezményre vagy a beruházásukat legalább december 31-éig megkezdték. k eldönthetik, hogy az adókedvezményt a régi vagy az új feltételekhez igazodva veszik igénybe, de a döntésüket kés:bb nem változtathatják meg. Aki az új feltételt preferálja, az 1998-ban az évi árbevétel változásához viszonyítva ítélheti meg, hogy jogosult-e az adókedvezményre, függetlenül attól, hogy 1997-ben még az exportárbevétel-növeléshez kötött adókedvezményt vette igénybe. A fentiek alapján 1998-tól az 1 milliárd forintnál nagyobb beruházásokat megillet:, az adó 50 százalékának megfelel: összegi beruházási adókedvezmény azokban az adóévekben jár, amelyekben az adózó árbevétele a beruházás értékének legalább 5 százalékával növekszik. Az 5 százalékos növekedés kétféleképpen is mérhet:: vagy az évente folyamatosan (mindig 5 százalékkal) számított értékhez viszonyítva, vagy mindig az el:z: évihez képest.

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 26034/2016 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK AKTUÁLIS

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

2015. évi törvény. 1. (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2015. évi törvény. 1. (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2015. évi törvény a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Az Országgyűlés az Európai Bizottság egyes

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Miről lesz szó? Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció időarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145 Értékesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak.

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak. Ikt.szám: V-3018-46/2010. L-1031 Tisztelt Országgyűlési Képviselő! Az Állami Számvevőszék befejezte, a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10 I. 2014. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY A TUDOMÁNYOS KUTATÁSRÓL, FEJLESZTÉSR L ÉS INNOVÁCIÓRÓL...11 AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK...11 II. 1991. ÉVI LXXXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

T/4900. számú törvényjavaslat. a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról

T/4900. számú törvényjavaslat. a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4900. számú törvényjavaslat a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról Előadó : Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015. május 2 2015. évi törvény a reklámadóhoz

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 2017. március 14. 1 Jogszabályi háttér 2010/75/EU Irányelv az ipari kibocsátásokról 2012/27/EU Irányelv az energiahatékonyságról Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Adózás és államháztartás.

Adózás és államháztartás. Adózás és államháztartás. Az állam én vagyok- XIV Lajos ezt nem mondta Miről lesz szó? Adókról általában Jövedelemtermelő csoportok Fogalmak, meghatározások Az adózás lehetséges pontjai Célok, eszközök

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1991. (XII.17.) sz. rendelete. a helyi adók bevezetéséről

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1991. (XII.17.) sz. rendelete. a helyi adók bevezetéséről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1991. (XII.17.) sz. rendelete a helyi adók bevezetéséről (Módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések 1. Az 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben