- nincs - Jákfalvi Zoltán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- nincs - Jákfalvi Zoltán"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Püspökmolnári Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Püspökmolnári KSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 1863 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei III. oszt. vagy alatta Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Kossuth Lajos utca (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Püspökmolnári 81. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Deák Ferenc utca (út, utca) (helység) (házszám) Táplánszentkereszt 14. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Jákfalvi Zoltán A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kigyós Attila Sportszervezet alapításának időpontja: Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek Pálya típusa Beruházás típusa Menny. Max. elsz. menny. Menny. egység Egységár Max. elsz. egységár Max. elsz. össz. Összeg Öltöző Összegzés: Összesen Funkcionalitás/öltözőfelújítás 92 0 m Ft Ft Ft Ft Ft 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

3 A pályázó sportfejlesztési programja: Helyzetelemzés, létesítményi feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Püspökmolnári Községi Sportkör 1949-ben alakult. A korábbi években a Sportkörnek több szakosztálya is működött, de meghatározója a mára egyedül maradt labdarúgó szakosztály, mely a megalakulástól kezdve folyamatosan működik. A labdarúgó csapat nagyrészt a Vas megyei bajnokságok különböző osztályaiban szerepelt. Fénykorát az 1980-as évektől 2006-ig élte, amikor a megyei I. osztály meghatározó csapatának számított, illetve az 1990-es évek közepén több évet a nemzeti bajnokság III. osztályának Bakony csoportjában szerepelt. Az utóbbi években a megyei II. és III. osztályban szerepelt a csapat. A csapat sporttelepe a település központjában található, egy nagyméretű és egy kisméretű élőfüves labdarúgó pályával. A nagypályát a 90-es évek közepén gyeptéglázták, félpályás villanyvilágítással látták el, mindkét kapu mögé labdafogó hálót építettek, felszíni öntözőrendszert alakítottak ki. Az öltöző 1957-ben épült, később vizesblokkal bővítették. A 90-es években külön WC blokk, bírói öltöző, szertár épült. A öltözőben 3 öltözőhelyiség, 2 x 2 db-os zuhanyzós közös vizesblokk és közlekedő található. A sporttelep nemcsak a labdarúgást szolgálja, a települési közösségi programok egy részének is a sporttelep ad otthon, melyek közül a legfontosabb a több évtizedes hagyományokra tekintő, sokszáz érdeklődőt, vendéget vonzó falunap. A csapat a megyei III. osztály Szombathely déli csoportjának bajnoki címéért van versenyben, az egyesület vezetőségének és a csapatnak is határozott célja a bajnoki cím megszerzése, melynek érdekében történtek a téli átigazolási szezon erősítései. A bajnoki cím megszerzése után szintén határozott cél a megyei II. osztályba történő nevezés, melyre már a jelenlegi játékoskeret is alkalmas. A magasabb bajnoki osztályba történő nevezés feltétel utánpótlás csapat (U-21) indítása a bajnokságban, melynek újjászervezéséhez kívánjuk igénybe venni az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatását. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az öltöző épületen építése óta csak kisebb felújítások, állagmegóvások történtek, így műszaki állapota a mai igényeket már nehezen elégíti ki, átfogó felújítása időszerűvé vált. Azonban teljes felújításra anyagi forrása sem az önkormányzatnak, sem az egyesületnek nincs. Több évre ütemezett felújítást saját erő biztosításával az Önkormányzat is támogatja, melynek első ütemét jelen sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímének keretében kívánjuk megindítani. A legsúlyosabb műszaki probléma az épülettel egyidős héjalás beázása, mely más szerkezeti elemeket is veszélyeztet, így első ütemben a héjalás, lécezés teljes cseréjét kívánjuk elvégezni. Későbbi ütemekben az épület külső, belső felújítását, nyílászárócseréket, épületgépészeti rendszerek korszerűsítését kívánjuk elvégezni lehetőség szerint pályázati támogatások további felhasználásával. A héjalás, lécezés cseréjének előminősítéses pályázata elfogadásra került. A kivitelezést lehetőség szerint az új bajnoki idény kezdetéig, az idei nyáron tervezzük végrehajtani. Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve A projekt a ös évadra vonatkozik, de a további támogatási programokban is részt kíván venni az egyesület, ahol az öltözőépület teljes felújítása a cél. A legfontosabb azonban az utánpótlásbázis kialakítása, az utánpótlás nevelés fejlesztése. Az utánpótlás csapat kialakítása során minél nagyobb mértékben szeretnénk támaszkodni a helyi, vagy helyi kötődésű fiatalokra, akik a későbbiekben a felnőtt csapat gerincét alkothatják. Az utánpótlás csapat versenyeztetéséhez szükség van sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésére, mert az idők folyamán a korábbi években használt ruházat, eszközpark jelentős mértékben amortizálódott. Biztosítani kell az edzésekhez és a mérkőzésekhez a megfelelő sportruházatot, az utaztatás és a versenyeztetés költségeit a lehető legmagasabb mértékben támogatni kell, hogy a szülők számár ne jelentsen anyagi terhet a gyermekek sportolása. Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásnak támogatásával biztosítható az csapat utánpótlásának megfelelő színvonalon történő működése, mely igazi vonzerőt jelenthet a helyi fiatalok számár a labdarúgás iránt. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A szakszövetségi stratégiához igazodva az egyesület sportfejlesztési programjának is az elsődleges célja a tömegbázis szélesítése, melyhez mind az infrastruktúra fejlesztés, mind az utánpótlás-nevelés hozzájárul. Az utánpótlás csapat versenyeztetésével az egyesületben aktívan sportoló labdarúgók létszáma gyakorlatilag megduplázódik. Célunk, hogy az egyesületben hatékony és színvonalas nevelő munka alakuljon ki, mely folyamatos vonzerőt jelent a sportolni vágyó ifjúság számára. A labdarúgás iránt elkötelezett sportolókat akarunk nevelni, akik környezetükben tovább népszerűsíthetik a sportágat. Sajnos az egyesület korábbi vezetése nem használta ki a támogatási rendszerben rejlő lehetőségeket, ezért ez az első megvalósítandó sportfejlesztési programja az egyesületnek. A jelenlegi vezetőség elkötelezett a támogatási rendszer hatékony kihasználásában, melynek segítségével az infrastruktúra a mai igényekhez igazodva fejleszthető, az utánpótlás-nevelés, a szakemberek képzése, továbbképzése, a labdarúgás népszerűsítése megfelelő színvonalon biztosítható. Mindezt átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás mellett teheti az egyesület. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel az időközbeni realizálódásra), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A program megvalósításával lehetőséget nyújtunk a sportolni vágyók rendszeres testmozgásának biztosítására, mely az egészséges életmódra, a sportolás fontosságára hívja fel a figyelmet. A labdarúgó mérkőzések a társadalmi kapcsolatok szélesítését, a közösségi szellem kialakítását szolgálják és nem utolsó sorban a település lakosságának szinte egyetlen rendszeres szórakozási lehetőségét jelentik. Az infrastruktúra fejlesztése, a sportolásra vonzó, igényes környezet kialakítása hozzájárul a település vonzerejének növeléséhez, a minden igényt kielégítő, a mai kor követelményeinek megfelelő sporttelep kialakításához. Helyzetelemzés, létesítményi feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Püspökmolnári Községi Sportkör 1949-ben alakult. A korábbi években a Sportkörnek több szakosztálya is működött, de meghatározója a mára egyedül maradt labdarúgó szakosztály, mely a megalakulástól kezdve folyamatosan működik. A labdarúgó csapat nagyrészt a Vas megyei bajnokságok különböző osztályaiban szerepelt. Fénykorát az 1980-as évektől 2006-ig élte, amikor a megyei I. osztály meghatározó csapatának számított, illetve az 1990-es évek közepén több évet a nemzeti bajnokság III. osztályának Bakony csoportjában szerepelt. Az utóbbi években a megyei II. és III. osztályban szerepelt a csapat. A csapat sporttelepe a település központjában található, egy nagyméretű és egy kisméretű élőfüves labdarúgó pályával. A nagypályát a 90-es évek közepén gyeptéglázták, félpályás villanyvilágítással látták el, mindkét kapu mögé labdafogó hálót építettek, felszíni öntözőrendszert alakítottak ki. Az öltöző 1957-ben épült, később vizesblokkal bővítették. A 90-es években külön WC blokk, bírói öltöző, szertár épült. A öltözőben 3 öltözőhelyiség, 2 x 2 db-os zuhanyzós közös vizesblokk és közlekedő található. A sporttelep nemcsak a labdarúgást szolgálja, a települési közösségi programok egy részének is a sporttelep ad otthon, melyek közül a legfontosabb a több évtizedes hagyományokra tekintő, sokszáz érdeklődőt, vendéget vonzó falunap. A csapat a megyei III. osztály Szombathely déli csoportjának bajnoki címéért van versenyben, az egyesület vezetőségének és a csapatnak is határozott célja a bajnoki cím megszerzése, melynek érdekében történtek a téli átigazolási szezon erősítései. A bajnoki cím megszerzése után szintén határozott cél a megyei II. osztályba történő nevezés, melyre már a jelenlegi játékoskeret is alkalmas. A magasabb bajnoki osztályba történő nevezés feltétel utánpótlás csapat (U-21) indítása a bajnokságban, melynek újjászervezéséhez kívánjuk igénybe venni az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatását. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az öltöző épületen építése óta csak kisebb felújítások, állagmegóvások történtek, így műszaki állapota a mai igényeket már nehezen elégíti ki, átfogó felújítása időszerűvé vált. Azonban teljes felújításra anyagi forrása sem az önkormányzatnak, sem az egyesületnek nincs. Több évre ütemezett felújítást saját erő biztosításával az Önkormányzat is támogatja, melynek első ütemét jelen sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímének keretében kívánjuk megindítani. A legsúlyosabb műszaki probléma az épülettel egyidős héjalás beázása, mely más szerkezeti elemeket is veszélyeztet, így első ütemben a héjalás, lécezés teljes cseréjét kívánjuk elvégezni. Későbbi ütemekben az épület külső, belső felújítását, nyílászárócseréket, épületgépészeti rendszerek korszerűsítését kívánjuk elvégezni lehetőség szerint pályázati támogatások további felhasználásával. A héjalás, lécezés cseréjének előminősítéses pályázata elfogadásra került. A kivitelezést lehetőség szerint az új bajnoki idény kezdetéig, az idei nyáron tervezzük végrehajtani. Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve A projekt a ös évadra vonatkozik, de a további támogatási programokban is részt kíván venni az egyesület, ahol az öltözőépület teljes felújítása a cél. A legfontosabb azonban az utánpótlásbázis kialakítása, az utánpótlás nevelés fejlesztése. Az utánpótlás csapat kialakítása során minél nagyobb mértékben szeretnénk támaszkodni a helyi, vagy helyi kötődésű fiatalokra, akik a későbbiekben a felnőtt csapat gerincét alkothatják. Az utánpótlás csapat versenyeztetéséhez szükség van sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésére, mert az idők folyamán a korábbi években használt ruházat, eszközpark jelentős mértékben amortizálódott. Biztosítani kell az edzésekhez és a mérkőzésekhez a megfelelő sportruházatot, az utaztatás és a versenyeztetés költségeit a lehető legmagasabb mértékben támogatni kell, hogy a szülők számár ne jelentsen anyagi terhet a gyermekek sportolása. Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásnak támogatásával biztosítható az csapat utánpótlásának megfelelő színvonalon történő működése, mely igazi vonzerőt jelenthet a helyi fiatalok számár a labdarúgás iránt. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A szakszövetségi stratégiához igazodva az egyesület sportfejlesztési programjának is az elsődleges célja a tömegbázis szélesítése, melyhez mind az infrastruktúra fejlesztés, mind az utánpótlás-nevelés hozzájárul. Az utánpótlás csapat versenyeztetésével az egyesületben aktívan sportoló labdarúgók létszáma gyakorlatilag megduplázódik. Célunk, hogy az egyesületben hatékony és színvonalas nevelő munka alakuljon ki, mely folyamatos vonzerőt jelent a sportolni vágyó ifjúság számára. A labdarúgás iránt elkötelezett sportolókat akarunk nevelni, akik környezetükben tovább népszerűsíthetik a sportágat. Sajnos az egyesület korábbi vezetése nem használta ki a támogatási rendszerben rejlő lehetőségeket, ezért ez az első megvalósítandó sportfejlesztési programja az egyesületnek. A jelenlegi vezetőség elkötelezett a támogatási rendszer hatékony kihasználásában, melynek segítségével az infrastruktúra a mai igényekhez igazodva

4 fejleszthető, az utánpótlás-nevelés, a szakemberek képzése, továbbképzése, a labdarúgás népszerűsítése megfelelő színvonalon biztosítható. Mindezt átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás mellett teheti az egyesület. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel az időközbeni realizálódásra), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A program megvalósításával lehetőséget nyújtunk a sportolni vágyók rendszeres testmozgásának biztosítására, mely az egészséges életmódra, a sportolás fontosságára hívja fel a figyelmet. A labdarúgó mérkőzések a társadalmi kapcsolatok szélesítését, a közösségi szellem kialakítását szolgálják és nem utolsó sorban a település lakosságának szinte egyetlen rendszeres szórakozási lehetőségét jelentik. Az infrastruktúra fejlesztése, a sportolásra vonzó, igényes környezet kialakítása hozzájárul a település vonzerejének növeléséhez, a minden igényt kielégítő, a mai kor követelményeinek megfelelő sporttelep kialakításához. 3 Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t!) Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Tevékenységek megvalósításához szükséges ráfordítás Sportfejlesztési program teljes értéke Személyi jellegű ráfordítások összesen: Tárgyi eszköz beruházás, felújítás összesen: Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása összesen: Általános képzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen: Szakképzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen: Összegzés: Összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Közreműködői díjak igénylése A 2014/2015-ös évadra vonatkozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft A program teljes összevont költségvetése Igényelt támogatás Közreműködői díj Önrész Összesen (Ft) 2013/14-es bajnoki évad Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatás díjai Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft 3. A jo gcíme ke t a társasági adó ró l é s az o sztalé kadó ró l szó ló é vi LXXXI. tö rvé ny 22/C. -a tartalmazza. A tö rvé ny a kö ve tke ző linke n e lé rhe tő : t.jo gtar.hu/jr/ge n/hje gy_do c.cgi? do cid= TV 4. De minimis támogatásként 5. Biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztésre

5 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Megjegyzé s -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Megjegyzé s U21 1 Megyei II -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Megjegyzé s -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Megjegyzé s Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

6 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Püspökmolnári (helység), 2014 (év) 04 (hó) 25 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

7 Alulírott Jákfalvi Zoltán, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

8 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Püspökmolnári (helység), 2014 (év) 04 (hó) 25 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Ügyiratszám : be/sfp-7318/2014/mlsz Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Egyéb dokumentumok Kelt: Püspökmolnári (helység), 2014 (év) 04 (hó) 25 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

9 Csatolt fájlok 5e8b2f1c pdf 46,67 kb c72f df6c7219e66b1b1d1f5f7913dee68c8ef89b46228aa06b 43c22d xls 36,50 kb d8b34b3c1ec0de53864e8e79aadebaca9ab9554b8f3a8e7da0180cd4df4d9d72 811dbd jpg 1,37 MB f207eee41555bb4ba7c5d7eea2dae9bf5440fd1f32232ff08a181378c e5dbf jpg 1,43 MB ba2ff059dd4bfafeeeea9c1bbcd3fe5d59d2c25bfe64937e858a09177fd76a e18a pdf 49,45 kb a5288d29860e5fffdcb5566d7a7f542bc08db2c29aa4b3c6601ed20548a80ac doc 23,50 kb bc8279d28ab5834cc43dff0c65bea889ba07852b3a6c8134bf9700e c0d jpg 1,42 MB d501b0b940a9e92933b6525cf79e1d18c2a8a6e36b710e92af750a411aa84de0 f4b2562e jpg 1,40 MB b9f2fe7cf894826d362c ce27ec5c3d70b7c6d041a03b5c085cc6dc60c 1ef pdf 299,50 kb c879bd3cb90fdec7de ee5143ecdb953c45786f803be5dc3da02516a5 0cdb pdf 56,61 kb b220000c8cbefe77e0320c2f6501e34c69217e87282b6bca014308a7162fcff5 4c76e2df pdf 87,13 kb b72b0097f1320cd623667a15b41f9ba e450d810d8a462 a8cdc pdf 389,52 kb d63d99dc53969bffea113e a c6d a4de27036a 89a72a pdf 55,04 kb cdf989a6085a836fa4d5ca510ae0873b018b91a89e7f3fb6549f66f44cfac80e 9e87b8c pdf 5,22 MB cf288754f6bd49590b7ab088839d5988ed2b72dfa2fb92a0da4240afd04506d0 9e87b8c pdf 5,22 MB cf288754f6bd49590b7ab088839d5988ed2b72dfa2fb92a0da4240afd04506d0 9e87b8c pdf 5,22 MB cf288754f6bd49590b7ab088839d5988ed2b72dfa2fb92a0da4240afd04506d doc 23,50 kb bc8279d28ab5834cc43dff0c65bea889ba07852b3a6c8134bf9700e f2ed pdf 3,37 MB f11b7af0aef4ae1763fd4fd0645ddc62d86b8934d06e75c06b62b9a1ad74421

ZSE. - nincs - Fügedi Szilárd

ZSE. - nincs - Fügedi Szilárd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Egyéb Up. Kömlei Viktor

Egyéb Up. Kömlei Viktor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bükkszentkereszt Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Bükkszentkereszt SK. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Sk. Gutorfölde NB II UP

Sk. Gutorfölde NB II UP 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportklub Gutorfölde A kérelmező szervezet rövidített neve: Sk. Gutorfölde 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

NB I UP. Szűcs Gabriella

NB I UP. Szűcs Gabriella 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: II. Rákóczi Ferenc Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: II. Rákóczi Ferenc SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

Mályi Foci Suli SE. Bozsik program

Mályi Foci Suli SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Foci Suli Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi Foci Suli SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Jászkisér SE. - nincs -

Jászkisér SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászkiséri Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászkisér SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Újpest Sport Club. Ujpest SC NB II UP

Újpest Sport Club. Ujpest SC NB II UP 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újpest Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Ujpest SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Galgagyörki SE. Bozsik program

Galgagyörki SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: i SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve: AFC Nádasdladány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Újkígyós FC. - nincs -

Újkígyós FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újkígyósi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újkígyós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben

SZARVASKEND SE. Egyéb Up

SZARVASKEND SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Répcevölgye SK. - nincs -

Répcevölgye SK. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Répcevölgye Sportkör Bő-Chernellházadamonya-Gór-Mesterháza A kérelmező szervezet rövidített neve: Répcevölgye SK 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportegyesület Vasszécseny A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Dunafalvai SE. - nincs -

Dunafalvai SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunafalvai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunafalvai SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Egyéb Up. Horváth László

Egyéb Up. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonberényi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonberényi KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

Csepregi SE. Egyéb Up

Csepregi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csepregi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bugac KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Koppányvölgye FC. - nincs -

Koppányvölgye FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Törökkoppányi Szabadidő és Tömegsport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Koppányvölgye FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

Besenyőtelek SC BSC. Bozsik program

Besenyőtelek SC BSC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Besenyőtelek SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BSC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

KVSE. Egyéb Up. Istvánovits Tibor. elnök. Burján Zsolt

KVSE. Egyéb Up. Istvánovits Tibor. elnök. Burján Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KVSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DINNYÉS SE. - nincs -

DINNYÉS SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: DINNYÉSI SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: DINNYÉS SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Monostorpályi SE. Egyéb Up

Monostorpályi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Monostorpályi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Monostorpályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben