Roviditksek: MV - Mahivagga MN - Maddzshima-nikija SN - Szamjutta-nikija DN - Digha-nikija MP - Milinda-panyha SP - Szutta-nipita U - Udhna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Roviditksek: MV - Mahivagga MN - Maddzshima-nikija SN - Szamjutta-nikija DN - Digha-nikija MP - Milinda-panyha SP - Szutta-nipita U - Udhna"

Átírás

1

2 Forrasmfivek: Neumann: Die Reden Gotamo Buddhos; Miinchen, 1921 Oldenberg: Reden des Buddha; Munchen, 1922 Oldenberg: Das Leben, die Lehre und die Gemeinde vom Buddha; Mylius: Die Vier Edlen Wahrheiten; Leipzig, 1983 Mehlig: Weisheit des alten Indien; Leipzig,1987 Roviditksek: MV - Mahivagga MN - Maddzshima-nikija SN - Szamjutta-nikija DN - Digha-nikija MP - Milinda-panyha SP - Szutta-nipita U - Udhna

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Koldusoi! Ugyanigy van ez minden alakzattril, ami csak Iktezik, legye11 az m6ltbeli. jelenlegi vagy jiiv6- beli, benntink lev6 vagy rajtunk kiviili, gyenge vagy erbs, szent vagy alantas, tivoli vagy kwali. Megfigyeli ezt a koldus, gonaolkodik rajta, 6s megvizsgalja nloponan. l?s ha megfi&velte, gondnlkodott rajta, megvizsgilta alapo- sari, akkor majd Uresnek fogja talilni, magiitlal-aak 6s semmi~ek, mert hogyan is lehetne magaval6siga az alakza- Loknak, 6 koldusok? Koldusok! Olyan ez, mint amikor iisszel mesyi:ik az Cg, hatalmas 7Apores6 njdol, s a viztiikurre hullva buborekok kklnek 6s pattannak el mindenfelt. Figyelni ezt egy Blesszemu fdrfi... 6s Uresnek fogja talilni, magitlannak 6s semminek, mert hogyan is lehetne magavalosiga egy bubureknak, 6 koldusok? Koldusok! Ugyanigy van ez minden erzettel... mcrt hogyan is lehetne magavalos8ga az hrzeteknek, 6 koldusok? Koldusok! Olyan ez, nrint amikor nyarutbv delibbb mutatkwik, figyeln.4 a a egy tlesszemii fer fi... 6s Uresnek fogja talilni, magatlannak 6s semminek, mert hogyan is lehetne magaval6siga a delibibnak, 6 koldusok? Koldusok! Ugyanigy van ez minden ismerettzl,... men hogyan is lehetne magaval6saga az ismereteknek, 6 koldusok? Koldusokl Olyan ez, mint a banin gyiinliilcse,... figyelne e a egy klesszemii fer fi... 6s Uresnek fogjatalilni, magitlannak 6s semminek, mert liogyan is lehetne magava16skga a banin gytimiilidnek, 6 koldusok? Koldusok! Ugyanigy van ez minden k6sztetisse1,... mert hogyan is lehetne magaval6siga a kesztetksek- nek, 6 koldusok? Koldnsok! Olya~ ez, mint ha ew tiivtsz vagy bgveszinas a piacttren huv6szfogasokat mutama be, figyel n6 ezt egy tlesszemii fkr ti... es Uresnek foda ta!ah!, magatiannalc 6s semminek, mert hogyat~ is lehetne magava- 16saga egy bii\ztszfogbsnak, 6 koldusok? Koldusok! Ugyanigy van ez minddn tudomisssl,... mert hogyan is lehetne magavalbdga a tudatositisoknak, 6 koldusok?.. - Koldusuk! Mit gor~doltok, iliand5-e az alakzat vagy pedig bl!and6tan? - ~llmd6ilan, uram. - Ami Alland6tlan, az boldogsigot jelent-e vaby pedig szenvedist? - Szenvedest, hram. - Ami Alland6tlan, ami szenvedtst jalent, ami vii!tozckony dolog, lehet-e arr61 azt mondani: az az enykm, az en vagyok, ru. er. magam vagyok? - Bizony, nem lehet, uram. Koldusok! Mit gondoltok, Alland6-e az (rzet \ngy pedig iliand6tlan?... lehet-e arr6l a a mondani: az az enyem, az en vagyok, az Cn magam vagyok? Koldusok! Mit gondoltok, illand6-e az ismeret v aa pedig blland6tlan?... lehst-e am61 azt mondani: az az eny6m, az en vagyok, az 6n magam vagyok? Koldusok! Mit gondoltok, alland6-e a kbztetks vagy pedig alland6tlan?... lehet-e m6l azt mondani: az az enytm, ru: Bn vagyok, az en magam vagyok? Koldusok! Mit gondoltok, illand6-e a tudomis vagy pedig illand6tlan?... lelret-e arr61 a a mondani: az az enyim, az tn vagyok, az en magam vagyok? Ezert, 6 koldasok, minden alakzatot... erze'et... I~r~~eretet... ktsztetest... ludomast... igy kell szeml6lni: az new az enykm, az nem Bn vagyok, az nem en masam vagyok. 32. A 18iIrig rnuland6srigrirdl- MN A fdld-elem magiban foglal mind-rr ttn!rilnl: 1SvB 6s rijtunk kivtil ICko fdld-elemet. igy kell erre a va- 16signak megfelelk, helyes belhthssal dtekinteni: ez nam az enyen~ az nern en vagyok, cz nem en magam vagyok. S aki a val6sagnak megfelelb, helyes heliithssal igy tckint re&, az a fdld-elemer megelbgeli, annak tudata a fdldelenltbl elszakad. Eljiin majd az id6, 6 koldusok, a~i'h?; faltnjtkk~ik a lii136 viz-elem, 3 ~kkor majd a kills6 fild-elem eltii- nik, akkor majd a kuls6, most valbban szbrnyen hattlmn$ Bid-elen mulandhsaga is megmutatkozik... A viz-elem magiban foglal minden benntink lev0 6s rajtunk kivlll lev6 vlz-elemet. igy kell erre a valbsignak megfelelo, helyes belatissal rgtekintcni: ez nem az enykm, ez nem en vagyok, ez nem en magam vagyok. S aki a val6signak megfelela, helyes belitassal igy tekint re&, az s viz-elenlet megelkgeli. annak tudata a viz- elemtal elszakad. EljUn majd az id6, 6 koldusok, ae.kcr feltajtkkz~k a kcl$f \iz-elem. elsndorja a falvakat, telepiilkseket, 6; vlirosckat, elscdorja a ikpeket 8s biroddmakac. i,esz ma.id olyan idb, atnikor az 6ceirn m6lysege sz6z mefildnyi lesz... Lesz majd olyrrn ido, amikcr a,? ocean mdylyskge egy iilnyi lisz, csip3ig er, tirrlig 6r, bok6ig 6r. I.esz majd olyan id6, 6 koldusok, amikor az 6ceb melysege em ujjnyi lesz, s akkor n~ajd 3 kuls6, most val6ban sziimyen hatalmas viz-elem rr.11land6siga is megmutatkozik... A lfiz-elem magiban foglal minden bcimtink 16v6 2s rajtunk kiviil ISvK igz-elemet. igy kell erre a val6signak megfelel6, helyes belatassal ritekinteni: ez ncm az enyknr, ez nem en vzgyok, cz nem tn maganl vagyok. S aki a val6sagnak megfelela, he!yes belr?dsss! Igy tckin: reg, az n tiiz-elemet megelegeli annak tudata a tiizelemt6l elszakad.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time)

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time) PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling the time) 1 KÉRDEZÉS AZ IDİRE Megkérdezhetjük, hogy a) Mennyi az idı éppen (Mennyi az idı? Hány óra van?) What time is it? What is the time? (What s the time?) Erre a választ

Részletesebben

Mindig van választás! 2014. május 12.

Mindig van választás! 2014. május 12. Mindig van választás! 2014. május 12. Üdvözöllek benneteket. Quan Yin vagyok. - Üdvözlünk. Nagyon, nagyon örülök, hogy itt vagy. Rövidke jelenléttel készültem, ámde annál fontosabbal. Az emberi létetek

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

24 hetes felkészülés a félmaraton lefutására

24 hetes felkészülés a félmaraton lefutására Lépj eggyel tovább haladó edzésterv és felkészülés a félmaratonra Edzésterv azoknak akik, akik 1: 45-ön belül szeretnék teljesíteni a Nike Félmaratont. edzéstervek Ehhez az edzéstervhez akkor kezdj hozzá,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Hogyan mutatkozz be hatásosan?

Hogyan mutatkozz be hatásosan? Hogyan mutatkozz be hatásosan? Copyright Odrovics János 2008 www.dmgyar.hu - 0 - Hogyan mutatkozz be hatásosan? Ugye alapvetően a legtöbb cégvezető, ha megkérdik tőle Te mivel foglalkozol?, akkor valami

Részletesebben

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy Feladatod van! Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Min ment csődbe az első cégem? tanulmány dr. Tóth András 2009 Ebben a rövid tanulmányban bemutatom, mi az a legegyszerűbb pénzügyi eszköz, ami a legnagyobb javulást tudja elérni egy kezdő, vagy mikrovállalkozás

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM Feldmár András Most vagy soha A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel közelít

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben