LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN VILÁGOK AZ EZREDFORDULÓN (Részletek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN VILÁGOK AZ EZREDFORDULÓN (Részletek)"

Átírás

1 Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN VILÁGOK AZ EZREDFORDULÓN (Részletek) Bevezetés Minden korszaknak megvan a maga világképe. Az a mód, ahogyan annak a kornak az emberei a világot látják. Ez az, amit a "szellemtörténet" divatja idején "korszellemnek" neveztek, s ami így vagy úgy, de mindenképpen áthatja az adott korszakban élõk szinte minden megnyilvánulását. [1] Ismert esemény: a francia romantikus színpadi irodalom egyik elsõ sikermûvének, Victor Hugo: Hernani-jának bemutatója botrányba, az "Hernani csatája"- ként ismert tömegverekedésbe fulladt. Idõsebb és ifjabb urak egymásnak estek a nézõtéren - két ízlés, s mögötte két világkép ütközött: a kezdõdõ romantikáé, s azoké, akik nem tudták befogadni új szellemét, akiknek megszokott világképét az új látásmód megrendítette. Az impresszionista festõk bemutatkozó kiállítása is hasonló botrányt váltott ki, pedig ennél a stílusirányzatnál nehéz békésebbet elképzelni, s mai szemmel nézve még azt sem nagyon lehet érteni, hogy a viktoriánus prüdéria min is háborodhatott fel e képek láttán, hiszen a mezítelenség ábrázolása kisebb-nagyobb megszakításokkal (ha különbözõ formákban is, de) akkor már néhány száz éve természetes dolog volt a képzõmûvészetben. Miért vált hát ki ilyen indulatokat egy új festésmód? Miért uszíthat egymásra konszolidált polgárokat bõszült ellenfelekként egy színházi játék? Nyilvánvalóan azért, mert ezekben az esetekben mindig sokkal többrõl van szó, mint ami a felszínen látszik. Olyan, a jelenségekben csak formai kifejezõdést kapó összefüggésekrõl, amelyek létük alapjaiban érintik a résztvevõket: az indulatokat az ezekben az alapkérdésekben egymásnak ütközõ érdekek motiválják. Az új mûvészi forma, vagy az élet más területein megjelenõ új, addig ismeretlen vagy szokatlan jelenség a világkép megváltozását (a világról addig alkotott kép megrendülését és más szemlélettel való felváltását) jelenti - ezt fejezi ki, és ezt eredményezi -, s aki magától nem változtatna, aki nem érzi a világhoz való új viszonyulásmód szükségességét, azt sokkolják, feldúlják a változások. Az efféle botrányok tehát mindig a világkép-változás, két korszak határának jelzõi, a mindenkori újak és régiek, haladók és maradók ellentétének megnyilvánulásai. A huszadik század hatvanas éveiben a Beatles új hangzást, új külsõ megjelenést, új életvitelt hozott, s ebben az esetben, a gyorsan terjedõ nemzedéki önkifejezés, az új öltözködési, életviteli szokások, vagy a hosszú haj elleni hadjáratokban sem egyszerûen csak a konzervatív ízlés szállt csatába az új ellen: a fiúk hosszú haja nemcsak egy volt az egymást néhány évenként váltó divathóbortok közül, de az egész korábbi - a nemi szerepek éles elválását fontos pillérének tekintõ - világképet is megkérdõjelezte, s jelezte egy "puritán" periódus végét is (az életélvezet új eszményeivel); mint ahogy a hosszú haj--rövid haj pólusok általában a hedonista, kifinomult, békés illetve a puritán, céltudatos, militáris emberképekhez kötõdnek (lásd például az angol polgári forradalomban a "gavallérok" és "kerekfejûek" ellentétét). Mind a régi. mind az új ízlés hívei ebben az esetben is érezték, hogy az egész világhoz való viszony - az egyik fél által kívánt, a másik által elutasított - változásáról volt szó; a fogyasztói társadalom és az információs társadalom individuumcentrikus embere az ipari-felhalmozó kor tömegembere helyébe lépett.

2 Egy-egy korszak világképe az élet minden területén tanulmányozható. Az új megjelenik - s így elemezhetõ a mindennapi élet számos, szimbolikus jelentésekkel is telítõdõ mozzanataiban: a szokásokban, az életvitelben, az ízlésben; a mûvészetben, a folklórban, a popkultúrában, a tudomány divatjaiban, a publicisztikában vagy a tankönyvek jellegében; megnyilvánul abban, hogy milyen a kor embereszménye, kik a hõsei, sztárjai és bûnbakjai; hogy mi tekinthetõ a kor uralkodó életérzésének és melyek az uralkodó értékek; hogyan viszonyulnak a lét alapkérdéseihez, élethez-halálhoz, természethez-társadalomhoz, testhez és lélekhez, okokhoz és célokhoz; melyek a kedvelt minták, elõképek, és kit-mit tekintenek ellenségnek, leküzdendõnek; milyen a jövõhöz és a múlthoz való viszonyuk; mikrõl folynak a viták, mit játszanak, mitõl félnek, hogyan ünnepelnek, kit, mit és hogyan szeretnek a korszak emberei; milyen a kor szimbólumtára, frazeológiája, melyek a gyakran használt kategóriák, és milyen asszociációk fûzõdnek ezekhez, stb. Ha fel akarjuk tárni egy korszak világképét, az említett váltás-jelzõk, a botrányok, viták, szemléleti összecsapások, a vállalt elõképek, az átértelmezések és a felbukkant új szimbólumok, szimbolikus jelenségek mellett (illetve mindezekben) különösen a közös és ismétlõdõ elemekre kell figyelnünk: melyek azok a tendenciák, amelyek az élet legkülönfélébb területein egyaránt és ismételten megjelennek? (S ami ennek másik oldala: mi az, ami - más korszakoktól eltérõen - hiányzik a korszak világából?) REJTJELEK - 2. címû könyvünkben (KAPITÁNY, 1995.), illetve a Tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei címû tankönyvben (KAPITÁNY, 1998) részletesebben elemeztük az ötvenes, a hatvanas és a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországon megfigyelt világképjellegzetességeit. Egyetemi elõadásaink alkalmával azonban felmerült az a teljesen jogos igény, hogy a múlt korszakainak világképe mellett foglalkozzunk a jelen világképsajátosságaival is. A saját kor elemzése az említett szempontok figyelembevételével ugyanúgy elvégezhetõ, mint bármely korszaké. Sõt, a saját kor még azzal az elõnnyel is bír, hogy az elemezhetõ jelenségek valóban jelen vannak, az elemzõt nem korlátozza az a minden más kor esetében felmerülõ nehézség, hogy valóban az adott idõszak leglényegesebb jelei maradtak-e az utókorra? Az ezzel szembehelyezhetõ hátrány, - hogy tudniillik a saját korra még nincs elegendõ rálátásunk, nem látjuk, hogy a tendenciák közül mi lesz maradandó, mi bizonyul jelentõsnek, és mi kevésbé - nagymértékben csökkenthetõ, ha a mindennapi életet alapvetõen érintõ, említett szimbolikus jelenségekre, s ezek több területen is felbukkanó közös elemeire koncentrálunk, hiszen ezekbõl - a csak késõbb felerõsödõ csírák kivételével - már a jelenben is markánsan kirajzolódnak a kor fontos trendjei. Az alábbiakban tehát a kilencvenes évek világképérõl beszélünk: azt próbáljuk összefoglalni, mi minden jellemzi, s különbözteti meg a megelõzõ periódusoktól jelenünket, (hiszen e könyv lezárása idején a kilencvenes évek még nem is értek véget). Sorra vennénk néhány jelenségterületet, az új tendenciákat, s azokat, amelyek korábban is megvoltak, de most - a korszakra jellemzõen - felerõsödtek; s a könyv végére remélhetõleg ezekbõl a mozaikelemekbõl összeáll a "kilencvenes évek" arculatának néhány fõbb sajátossága. Kérjük az olvasót, tartson velünk ezen a körsétán, s ha valamely késõbbi idõszakban veszi kézbe ezt a könyvet, ellenõrizze, saját kora tapasztalatain átszûrve mit talál jellemzõnek a második évezred utolsó évtizedének világképére azokból a jelenségekbõl, amelyek a kortárs elemzõ szemszögébõl, belülrõl meghatározónak, a korra legjellemzõbbnek látszottak? A könyvvel egyúttal (egy lehetséges) példáját is kívánjuk adni a saját kor elemzésének: hasonló módon - persze további szempontokkal szinte korlátlanul bõvíthetõen - bármely korszak világképelemzésébe belefoghatunk.

3 Ezúton is köszönetet mondunk mindazon hallgatóinknak [2], akik a témafelvetésen kívül számos pontos megfigyeléssel, elemzõ gondolattal járultak hozzá e könyv anyagának kialakulásához. IV. Hogyan lakunk a 90-es években? A lakásmód, mint társadalmikulturális folyamatok szimbolikus tükre A bio-tendenciák és a gazdagság-jelképek kapcsán már megemlítettünk néhány jelenséget a lakásmódban a kilencvenes években jellemzõvé vált változások közül. Most megpróbáljuk rendszerezetten áttekinteni azokat a tipikus fejleményeket, amelyek a tárgyak és terek nyelvén, a lakáskialakítás szimbolikáján keresztül érzékeltetik a kilencvenes évek változásait. Elõször is: magának a lakásnak, az otthonnak a fontossága említendõ. Természetesen a lakás, az otthon minden korban nagyon fontos az ember számára, a 90-es években azonban éppen

4 ez vált az egyik legfõbb kifejezõ-eszközzé, önmegvalósítási formává ; az otthon szerepe a magánélet lehetõségeinek szaporodásával és igényének megnövekedésével (s másfelõl a közszféra, a politika értékvesztésével) nagymértékben felértékelõdött. De ezen az általános felértékelõdésen túl is jelentõs változások, szimbolikus jelentéssel is bíró átalakulások történtek a lakásokban, a házakban - kívül és belül egyaránt. (Alábbi példáink nagy része a társadalom jobb módú csoportjainak életébõl származik; olyan jelenségeket is felsorolunk, amelyek sokak számára az elérhetetlen luxus irritáló szimbólumai. Azért tartjuk mégis kulcsfontosságúnak éppen ezeknek a példáknak az említését, mert ami új, s ekként a kilencvenes évekre jellemzõ tendencia, az elsõsorban a társadalom felsõ rétegeinek lakásmódjában jelenik meg, s õk szolgálnak a többi csoport számára az anyagi lehetõségektõl függõen utánzott mintául is. Hogy melyek a kilencvenes évek legjellegzetesebb szimbolikus változásai a lakásmódban, így nagymértékben bár persze nem kizárólagosan a gazdagabb, minttadó társadalmi csoportok lakásépítési, - berendezési és használati szokásain keresztül tanulmányozható). 1. Kert, udvar A kertes házak iránt egyértelmûen megnövekedett a kereslet. A kertek- és udvarok jellegének átformálódása az egyik leglátványosabb szimbolikus jel a 90-es évek lakásmódjának változásai között. A történelmileg kialakult arányok és a fõbb típusok, - hogy tudniillik mekkorának és fõleg milyennek kell lenni egy lakóházat körülvevõ természeti környezetnek [3] - megbomlottak, átalakultak. Magyarországon is szembeötlõen, de tõlünk keletre még inkább, a kert, az udvar az 50-es, - de még a 60-as, 70-es években is - a ház másodlagos, nem egyszer meglehetõsen elhanyagolt, - kaotikus, normavesztett állapotot tükrözõ - környezete volt (állandósult építkezési maradványok, felhalmozott, használhatatlanná vált tárgyak lerakóhelye, nem egyszer roncsautók tároló-tere). Kevés kivétellel jellemzõ volt ez a szétzüllés, a házak külsõ, közösség felé nyitott övezetének leromlása, alacsony színvonala a magánházak kertjeire, udvaraira és a közintézmények külsõ környezetére is. Csak a 80-as évektõl kezdõdött meg Magyarországon három, e leromlást megállító döntõ szocio-kulturális tendencia, (és velük együtt a kertek, udvarok revitalizálódása, regenerálódása): 1. az erõsödõ zöld szemlélet, a természet, mint érték elõtérbe kerülése, amirõl az elõzõ fejezetben már részletesebben is szó volt; 2. a társadalmi nyilvánosság változása (a második nyilvánosság megerõsödése, majd az elsõ nyilvánosság jelentõs átalakulása); 3. a korábban elfeledett városi és falusi tradíciók felelevenedése. Mindhárom tendencia felértékeli az embert körülvevõ külsõ, természeti környezetet: (a zöld szemlélet térhódítása a nyüzsgõ városi utcákkal szemben ismét a kertet, az erdõt tartja az emberhez legméltóbb környezetnek; a civil társadalom megerõsödése az emberi élet megmutatkozásának, kifelé fordulásának, másokhoz-szólásának igényét fokozza; a tradíciók felelevenítése pedig arra emlékeztet, hogy a természet korábban nagyobb szerepet játszott az ember életében). Mindezzel együtt megindult a kertek, udvarok rendbehozatala, az újrafüvesítés, a lomeltakarítás, a kertbe vezetõ utak kialakítása, a rendszeres kerti nagytakarítás. S ezt követõen megjelentek a kertek, udvarok valóságos használatbavételére utaló jelek is:

5 filagóriák, pergolák, - A századelõrõl, a harmincas évekbõl még itt maradt filagóriák, pergolák ott árválkodtak és romlottak a kertekben, udvarokban: többnyire használaton kívül voltak. A 90-es évek egyik nagy divatja éppen az efféle pergolák, filagóriák, kis kerti házak, szaletlik, egyéb kiülõ helyek építése, a régiek feltámasztása. Az ember nemcsak kilép az otthonát körülvevõ természetbe, de mintegy lakása meghosszabbításává is teszi azt (kertben elfogyasztott reggeli, vacsora; vendéglátás a kertben, vagy éppen délutáni pihenõ a szabad napokon...) kerti bútorok, a kert belakása - A korábbi években az elfogulatlan szemlélõnek feltûnhetett a kertben található, a kertbe való bútorok gyakran rossz állapota, használaton kívülisége is. (Kopott kerti padok, málladozó, télire is kintfelejtett nádbútorok, faszékek, rozsdásodó vasasztalok). A 90-es években fellendül a kerti bútorok iránti kereslet, elõbb az olcsóbb mûanyag székekbõl, asztalokból, gurítható kerekes tálalóasztalkákból álló garnitúrák bukkannak fel; majd egy következõ hullámban a kényelmesebb, állítható, de még mûanyagból készült karosszékek, napozóágyak terjedése a jellemzõ; aztán a régebbi idõket idézõ, és már jóval drágább kerti nádbútorok jelennek meg a kínálatban, (s ezzel együtt tartósabb, fémbõl készült székek, asztalok, illetve a szintén békebeli, fából és vászonból készült nyugágyak is). A kerti tûzhelyek, a hordozható grill-sütõhelyek számának szaporodása és tényleges használatuk is a kertek belakására utal. a vizek - Rendkívül érdekes és jellemzõ az éltetõ víz egyre több formában való megjelenése a kertekben. Kis kerti tavak létesülnek, (sokszor aranyhalakkal), csobogók, szökõkutak, mesterségesen kialakított kisebb patakok, s megnõ a kereslet az olyan telkek iránt, ahol a természet valamilyen természetes vízzel is megajándékozza az embert. (Gondoljunk a régi, elhagyott, már az összedõlés szélén álló vízimalmok iránt feltámadt keresletre, azok rendbehozatalára, de a patakok mentén lévõ telkek iránti érdeklõdés növekedésére is) [4]. elõkertek a városokban; a privatizáció és a nyilvánosság - A 90-es évekre vált tendenciává az a városokban is megfigyelhetõ jelenség, hogy újra megjelentek az utcára, a járda melletti zöld sávokra kilépõ elõkertek; a házak lakói újra saját feladatuknak kezdték tekinteni ezek gondozását, beültetésüket virágokkal, örökzöldekkel. Különösen feltûnõ volt, hogy a régi bérházak privatizálása után sok helyütt az ott lakók egyik elsõ gesztusa volt a házuk elõtt létesített, korábban rendkívül elhanyagolt elõkert gondozásba vétele. Sok esetben még kisebb veteményeskertek is megjelentek itt, petrezselymet, sárgarépát, kaprot telepítettek a járda melletti kis ágyásokba, (ahhoz hasonlóan ahogy az erkélyeken is megjelentek a virág-ládákban a mini konyhakertek, paprikával, paradicsommal, fûszernövényekkel). S habár a városi elõkertek melletti, többnyire nagy autóforgalom kérdésessé teszi az ilyenfajta konyhakertek tényleges hasznosíthatóságát, maga a gesztus rendkívül beszédes. Az ember szimbolikusan kilép az utcára, kapcsolódási szándékát jelzi a külsõ világgal, valamit abból is a sajátjának érez, hajlandó gondozásába venni, munkát végezni érte. (Az államszocializmus idején e terek elhanyagolása éppen ennek az ellenkezõjérõl vallott: arról, hogy az úgynevezett köztulajdon senki-tulajdona volt, senki sem érezte magáénak). A kertek fõbb típusai: A kertek gondozottabbá, s használatossá válása mellett az is jellemzõ a 90-es évek világának alakulására, hogy - legalábbis Magyarországon - többféle kerttípusnak támad egyszerre divatja. Az egyik ezek közül a mediterrán kert. Ennek korábban nemigen volt komoly tradíciója Magyarországon, de most - a mediterrán vidékek iránti megnövekedett érdeklõdés számos egyéb jelével együtt - gyakoribbá vált a mediterrán építkezésmódot idézõ háztípus és a mediterrán jellegû kert is. Erre a kerttípusra jellemzõ a naptól védõ árnyas sarkok kialakítása, a délszaki növénykultúrák - kaktuszok, rododendronok, leanderek, hortenziák,

6 pozsgás levelû, szárazságtûrõ növények - terjedése; a házakon mediterrán jellegû teraszok, nagyobb épületekben a spanyol patio -kra emlékeztetõ, sok növénnyel díszített, csobogós kis udvarok kialakítása). alpesi kert. Az osztrák, német típusú jóléti modell Magyarországon az egyik legerõsebb hatású minta (részben Ausztria közvetlen szomszédsága, részben az újra felelevenedõ, évszázados kulturális orientáció miatt is); s ennek a hatása érezhetõ a lakások, házak külsõ kialakításában és a kertkultúrában is (a muskátli-divat terjedése, a futómuskátlik megjelenése; a színvilágában az osztrák-német házak erkélydíszítéseit idézõ (piros-zöld és lila-sárga) virágfajták iránti fokozott kereslet; a házhoz támaszkodó, mindkét országban gyakran látható sziklakertek elterjedése különösen a Nyugat-Dunántúlon, de az ország egyéb területein is. angolkert. Ennek a kerttípusnak is komoly kulturális tradíciói vannak Magyarországon, fõleg kastélyok, kúriák kertjének kialakításában volt az egyik meghatározó modell a franciakert mellett (egyébként egészen eltérõ kulturális orientációt és ízlésvilágot jelezve). A 90-es évek kertkialakításaiban angolkert nem csak a kastély-kúria típusú épületeket övezi, hanem jóval szerényebb anyagi lehetõségek mellett is megfigyelhetõ a szövevényes, a természetet jobban uralkodni hagyó (de azért az emberi beavatkozással a nemesebb növényeket az elvadulástól, a dzsungellé válástól megóvó) angol-kert típus terjedése. Egyre több kerttulajdonost késztet gyakori fûnyírásra a legendás angol gyep-kultúra vonzereje is, s végsõ soron az angol hatáshoz kapcsolódik a zöldbe bújtatott padok, leülõhelyek kialakítása is. francia-kert. Hasonló úri-nemesi elõképekre nyúlik vissza, mint az angolkert, de a kert jellege, stílusa, ízlésvilága a benne kifejezõdõ világkép meglehetõsen eltérõ. A mértani formák, a formára nyírt növények, a szisztematikusan telepített virágágyások, az utak mentén, a fák között klasszicizáló szobrok másolatai egy olyan kertszemléletet visznek tovább, amelyben a kert, mint az általa övezett épület kiemelését is szolgáló, komponált látkép, felülrõl áttekinthetõ világ szerepel. (Sok esetben a használattól megóvott, elsõsorban reprezentációs célokra, státusz-jelzésre kialakított kertek ezek.) japánkert. A japánkertnek Magyarországon nem volt korábban szélesebb körû elterjedtsége, (de még ismertsége sem). A keleti kultúrák iránti érdeklõdéssel is összefüggésben azonban nõtt az ázsiai japánkert iránti érdeklõdés (több magyarul megjelent könyv is foglakozott ezzel), és bõvült azok köre is, akik ilyenek kialakítására kezdtek törekedni. (Japán típusú sziklakompozíciók, szép formájú kövekbõl-kavicsokból kialakított együttesek, gereblyézett homok, ázsiai szobrok a kertben, kis vízcsobogók, szélre megszólaló fém-, vagy bambusz-harangok, csengõk, ázsiai - pagoda - formákat idézõ filagóriák.) falusi kert. Természetesen modell a magyar falu hagyományos kertkultúrája is. A falu érintetlen, a városinál békésebb, nyugalmasabb világa iránti, a 90-es évekre mind jellemzõbbé vált vonzódással együtt újra megjelentek (sok esetben városról falura-települt értelmiségiek házai körül) az igazi, hagyományos falusi kertek, a tradicionális falusi porták virágoskertjét idézõ növényekkel, (szarkaláb, rózsa, harangvirág, margaréta, petúnia, árvácska, õszirózsa, krizantém, sarkantyúvirág, büdöske, stb.). Hasonló mintakövetés késztet sokakat gyümölcsöskertek, szõlõskertek kialakítására, a falusi porták jellegzetes gyümölcsfáival-bokraival, (eperfa, naspolya, diófa, szilva, málnás, szedres), régen elfelejtett alma, körte, barackfajtákkal, Mint a biokultusz kapcsán már az elõzõ fejezetben is utaltunk erre, számos értelmiségi a kertmûvelési hagyomány élesztõjének szerepére vállalkozik: felelevenítik a gyermekkorukban a szülõktõl-nagyszülõktõl többékevésbé elsajátított, a kertmûvelõ õsöktõl nemzedékrõl-nemzedékre hagyományozott tapasztalatokat, kertmûvelési szokásokat, fogásokat. A hajdani kultúra egészét, mint

7 kultúrát igyekeznek ily módon újratelepíteni. Még a kispadok is megjelennek a házak elõtt (ez is a szétporladt nyilvánosságformák újraalakulását jelzi). [5] kastélykert, Az arisztokrácia iránti megnõtt érdeklõdéssel és a társadalom felsõ csoportjainak életformáját szimbolizáló arisztokrata életmód mintává válásával együtt a 90-es években a társadalmi-gazdasági hierarchia csúcsára került csoportok körében megjelenik a kastélykert, modellje is. (Ez lehet angolkert, franciakert, vagy akár stíluskeverék is, a lényeg az, hogy olyan legyen, mint egy igazi kastélyé ). Ennek kialakításában már többnyire kerttervezõk vesznek részt, magának a kertnek a telepítése igen komoly beruházást kíván, és a kert méretében is jelentõsen meghaladja a többi kerttípus kialakításához szükséges területet. (Ezek a kertek, vagy inkább parkok olykor több holdnyi kiterjedésûek). Természetesen az ekkora területek gondozása már meghaladja egy bármilyen nagyméretû család lehetõségeit, így az ilyen kerteket létesítõ nagy vagyonú emberek udvarában megjelennek a kertészek, kertfenntartást végzõ alkalmazottak is. arborétum. Arborétum a múltban elsõsorban szintén kastélyok parkjaként, esetleg kolostorok környékén létesült, bár kisebb növénygyûjtemények kialakultak erdészházak környékén, és másutt is. Az arborétumok az elmúlt évtizedekben állami felügyelet alá kerültek, vagy elpusztultak. A kilencvenes években ismét lehetõvé vált, - s ez néhány természetszeretõ ember ambícióival is találkozik -, hogy magánemberek is kialakítsanak arborétumokat, összegyûjtve egy-egy táj jellemzõ faállományát, vagy éppen távoli országok flórájának megtelepítésére, nevelésére, gondozására vállalkozva. 2. Erkélyek, teraszok Az erkélyek, teraszok átalakulása is a 90-es években gyorsult fel. Korábban az erkélyek látványára az volt jellemzõ, hogy többnyire használaton kívüliséget árasztottak, illetve nem az eredeti célra használták õket, hanem tönkrement bútorok, kidobni sajnált, de a lakásból már kiszorult holmik tárolására, télire vásárolt krumpli, zöldség elhelyezésére (ez különösen lakótelepeken volt gyakori, ahol hiányzott az erre alkalmas pince, kamra); ide került energiaés helytakarékossági megfontolásokból a jégszekrény, az egyéb használaton kívüli bútorok: -- ez volt a tipikusnak mondható városi erkélyek összképe. A változással elõször itt is a romeltakarítás történt meg, majd megjelentek az erkély használatbavételére utaló jelek: az erkélyhez tartozó fal látványos lefestése, megtisztítása a városi szmogtól, gondozott növények, virágosládák, eleve oda szánt bútorok (kerti jellegû székek, asztalok) kerültek ki az erkélyekre. Igen beszédes jel, hogy a lakások felújításakor, átalakításakor, bõvítésekor mi az, ami a leggyakrabban változik. A 90-es években ebbõl a szempontból mindenképpen feltûnõ tendencia a lakásokhoz tartozó erkélyek nagytatarozása, ahol korábban nem volt erkély, terasz, veranda, ott ennek utólagos kialakítása. Mindez pedig arra utal, hogy a korábban megszokottakhoz képest az ember ezen a módon is kimozdul az otthon zárt falai közül és kapcsolatba lép (ha még csak szemlélõdõ módon is) az õt körülvevõ világgal (gondoljunk a reneszánsz idején kialakított városi polgárházak erkélyeire, vagy erkélyként is kinyíló üvegablakaira; az úgynevezett francia erkélyekre: ezek kialakítása akkor is - az utcával, a közélettel való kapcsolat szándékát és fontosságát tükrözte.) [6] A kilencvenes évek tendenciája az erkélyeket illetõen tehát ugyanaz, mint a kertek és elõkertek esetében (míg az erkélyek kihasználatlansága az államszocializmus idõszakának nagyobb részében egy olyan általános világképet jelzett, amelyben a családok bezárkóztak, védték magukat a nyilvánosság tekintete elõl; a mostani fejlemények a civil társadalom lassú

8 erõsödésérõl, bizalmának és önbizalmának növekedésérõl, a magánember öntudatának fokozatos erõsödésérõl és óvatos megindulásáról vallanak a nyilvánosság, a közszféra felé). A teraszok (és a nyilvánosság kapcsolatának) vonatkozásában egy másik érdekes tendencia is megfigyelhetõ: sok házon kétféle teraszt alakítanak ki: az egyik az utcafront felé néz, kapcsolatot teremt az utca világával, a másik viszont hátrafelé, a kert, az udvar irányába fordul, és a privát elvonulás, a másoktól nem zavart pihenés, kikapcsolódás, szemlélõdés lehetõségét teremti meg. 3. A kerítések változásai Sokat elmond egy társadalom kultúrájáról a házakat övezõ kerítések jellege is, egyáltalán az, hogy vannak-e kerítések, vagy csak jelképes, bárki által átléphetõ növény-elválasztók. A magyar társadalom hatvanas évekbeli átalakulásának egyik szimbolikus jele volt a településeken, falvakban, városok családi házas övezeteiben végigviharzó kerítés-építési láz. A hagyományos, többnyire fából készült kerítések helyére ekkor komoly, betonalapú, kovácsoltvas kerítések kerültek, különbözõ ornamentikával és színekkel díszítve.(a családi illetve kalákában történt kivitelezés ellenére ez az átépítés általában hatalmas összegekbe került, de az emberek nem csak a divat miatt érezték úgy, hogy megéri nekik ez az igen komoly anyagi és fizikai erõfeszítés; valami sokkal fontosabb fejezõdött ki számukra ebben a gesztusban. A jelenségen háborgó akkori sajtónyilvánosság fõleg a kerítés-díszítésekben megnyilvánuló ízlésre reagált, s nem figyelt fel a mögötte meghúzódó, jelzésértékû törekvésre: az egyén úgy érezte, hogy ezen a módon védettebbé, elkülönítettebbé, szuverénebbé teheti - legalább saját tulajdona -körbehatárolt világát. A 90-es években ismét komoly szimbolikus változás figyelhetõ meg a kerítésépítésben. Sokhelyütt megkezdõdött a kerítések befedése, átláthatatlanná tétele. A régi, a kertbe betekintést biztosító drót-, vagy kovácsoltvas kerítések utólagos, falécek - esetleg gyékénylapok - általi beborítása, elfedése, illetve tömör, terméskõkockákból készült kerítések építése, (amelyekre a félelmek kapcsán már utaltunk). Mindkét módszerrel megszûnik a kertbe, az udvarra való bepillantás lehetõsége, a ház megteremti a maga, korábbiaknál sokkal nagyobb fokú zártságát, s ezzel egyúttal lehetõvé teszi a tulajdonos számára, hogy már a kertjében is a maga privát életét élhesse. Újabb építkezéseknél pedig a kerítés kialakítása már eleve úgy történik, hogy biztosítsa ezt a zártságot. E tendencia szembetûnõen ellentétes azzal, amirõl a kertek és erkélyek kinyílásával kapcsolatban az imént beszéltünk. Ezt az ellentmondást két módon lehet feloldani. Az egyik magyarázat maguknak a tényeknek az ellentmondásossága: a civil társadalom felbátorodása a kinyílás, a közbiztonság romlása viszont a bezárulás törekvését erõsíti, (sokszor ugyanannak az embernek az attitûdjében) [7]. Másfelõl általában nem ugyanazokra az emberekre jellemzõ a kétféle törekvés: a kerítések befedése, a bezárkózás inkább a leggazdagabbak félelmét és exkluzív elzárkózását jellemzi (amirõl az elsõ fejezetekben beszéltünk), a kinyílás inkább a középrétegeknél figyelhetõ meg. 4. A konyha változásai Sokat elárulhat egy-egy kultúra jellegérõl és alakulásáról a konyha képe is. Ahogyan a hatvanas évek lakásaiban - és nem csak a lakótelepeken - a korábbi nagyobb méretû konyhákkal szemben a technokrata modernitás-eszmény jegyében, (valamint az otthon való

9 étkezés visszaszorítását és visszaszorulását tükrözve) a csöppnyi konyha volt a tipikus, a 90- es évek világát is jól jellemzi, hogy mi változott a konyha kialakításmódjában. az amerikai konyha megjelenése az egyik legfeltûnõbb tendencia: a konyha korábbi zártságát megszüntetve a konyha egybenyitása a nappalival, vagy étkezõvel [8]. Még lakótelepi lakások igen szûkre szabott lehetõségei között is megfigyelhetõk ilyen jellegû átalakítások, legalább a (zárt) ajtó lekerül a konyháról, tálalóablakkal nyitják meg az étkezõ felé, vagy még a falakat is kiemelik a teljes egybekapcsolás érdekében (lehetõleg a másik nagy divat-forma, a boltív alkalmazásával). Többféle okkal is összefüggésben lehet a konyha ilyen látványos megnyitása, de mindenképpen jelzi a nõi szerepek átalakulását, az étkezési kultúra változását, a nyugati-típusú jóléti modellek terjedõ hatását. (Mindezek jegyében a konyha egybenyitása a nappalival szimbolikusan megszünteti a konyha alsóbbrendû helyzetét, pusztán kiszolgáló helyiség voltát, [9] s ezzel azt a szimbolikus szituációt is módosítja, ami a házimunkát végzõ nõk családi szerepét sok esetben a cselédekével rokonította). konyha és étkezõ. Van, amikor nem kerül sor a konyha és a nappali vagy étkezõ egybenyitására, de az újabb építkezéseknél, illetve a régiek átalakításánál is megfigyelhetõ a konyhától megkülönböztetett étkezõtér újra-megjelenése. Az államszocializmus éveiben a konyha volt az étkezések legtipikusabb színtere, mint a háború elõtti évek proletárlakásaiban; (a konyha - és az alárendelt nõi szerep - elkülönültségét ez a forma is feloldotta, de lefelé nivellálva : az egész család konyhában-étkezése a családon belüli relatív egyenlõség felé is közelítve, de elsõsorban mégis csak inkább a családi lét proletarizáltságát fejezte ki). Az étkezõ felelevenítése viszont már egyfajta polgárias étkezési kultúra terjedésére utal: az étkezés jellegére fordított több figyelem és energia egy olyan értékrend kifejezõdése, amelyben az egyes egyéneknek, az individualitásnak nagyobb szerepe van. A nagyobb méretû, körbeülhetõ, személyes asztalok és étkezõhelyek széles körben való elterjedése, a jobb minõségû étkezõ-bútorok, tálalószekrények megjelenése, az asztal díszítése (virággal, gyertyával, gyümölcstállal - s nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem a család mindennapi étkezéséhez is), az egységes étkezõgarnitúrák a szedett-vedett, különféle készletekbõl megmaradt tányérok helyett, mind-mind ennek a tendenciának, a mindennapok polgárosodásának a jelei, illetve az emberek törekvését jelzik ilyen minták átvételére, felelevenítésére. [10] a konyha, mint esztétikum. A kilencvenes évekre jellemzõ az is, hogy a lakás több olyan pontján is megfigyelhetõek a törekvések esztétikai szempontok alkalmazására, ahol ez korábban egyáltalán nem volt megszokott. (A nappali kialakításában például hagyományosan szerepet játszottak esztétikai szempontok, de ez korántsem volt elmondható a lakás egyéb tereirõl pl. a konyháról, a hálószobáról, a fürdõszobáról, a kamráról, a pincérõl! Ezek a helyiségek a lakás nappalijához képest rendszerint jóval szerényebb kivitelûek voltak, vendégeket oda egyáltalán nem vezettek be, s az - elsõsorban a praktikus célok és nem az esztétikum szempontjai szerint kialakított - helyiségeket többnyire zárva is tartották az idegen tekintetek elõl). A 90-es évek egyik igen érdekes tendenciája e helyiségek felértékelõdése és kialakításukban az esztétikai szempontok érvényesítése. Gondoljunk a gondosan vakító fehérre meszelt, a korábbi betonaljzat helyett járótéglával vagy járócsempével ellátott, népi kerámiákkal díszített, fabútorokkal berendezett, borozók hangulatát idézõ pincék terjedésére olyan házakban is, ahol a házigazda egyáltalán nem foglakozik borászattal; vagy arra, ahogy a barkácsolásra szolgáló helyiségeket polcokkal, esztétikai szempontok fiygelembevételével megtervezett szerszámtartókkal, speciális világítótestekkel, fûtéssel látják el; vagy a sport-hangulatú házi konditermek kialakítására, ha mással nem is, legalább egy pingpongasztal és néhány súlyzó beszerzése révén. De hasonlóképpen részletezhetnénk az esztétikai szempontok

10 növekedését a fürdõszobák berendezésében is, - errõl még lesz szó -, vagy a korábban csak tárolásra szolgáló kamrák látványra is adó gondos kialakítását - régi üvegek, régi, kiállításszerûen elhelyezett edények, virágok, fokhagyma füzérek, szépen rendezett, lógatott, szárított fûszerek, mint díszítõelemek alkalmazásával. A konyhakultúrában is elterjedtek a formatervezett fõzõedények, a szemet is gyönyörködtetõ tárolóedények, a márvány-, (vagy márványt utánzó) pultok, a függönyök, vagyis rengeteg - a késõbbiekben még említésre kerülõ - formában észlelhetõ esztétikai szempontok beemelése a lakás mindennapi életébe. 5. A fürdõszoba változásai A hatvanas évek egyik meghatározó életmód-változása volt az akkor épülõ házakban, lakásokban a fürdõszobák - korábban egyáltalán nem általános - kialakítása. (Más kérdés, hogy tényleges használatba vételükre igen gyakran még jó ideig nem került sor). A 90-es években a fürdõszoba-kultúrában is újabb, több vonatkozásban szimbolikusan is értelmezhetõ változások történtek. Mindenekelõtt megfigyelhetõ a több fürdõszoba létesítésére való törekvés. Újabb családi házak építésekor, de a régiek átalakításakor is általában minimum két fürdõszoba, vagy legalább egy fürdõszoba és egy tusoló létesül. Ahol pedig ez nem oldható meg (anyagiak, vagy hely hiányában), ott legalább két mosdókagyló elhelyezése szolgálja az új tendenciát. Ez pedig a presztízsszemponton, a tehetõsség jelzésén kívül egyértelmûen az individualitás értékének felerõsödésérõl, az individualisztikus értékrendszer szélesebb körben való elterjedésérõl is árulkodik, hiszen azt jelzi, hogy a család egyes tagjainak külön tisztálkodását, intimszférájának védelmét és testi kényelmét legalább valamilyen fokig fontosnak tartják biztosítani, márpedig ezek a szempontok az individualisztikus, polgári értékrendszerben válnak fontossá. a fürdõszoba mérete - A másik jellegzetes szimbolikus változás a fürdõszoba méretének látványos növekedése. A korábban megszokott, keskeny, téglalap alakú helyiséggel szemben az eredeti elnevezéshez méltóan ténylegesen szoba méretû fürdõszobák épülnek, (ezzel kapcsolatban is jellemzõ, hogy olykor a lakás átalakításával valamilyen más helyiségbõl csípnek le valamennyit a lakók a fürdõszoba tágasabbá tételéhez - mert a kilencvenes években ezt /is/ a kor parancsának, a szükséges fejlesztés irányának érzik. És nem véletlen, hogy ez a szükséges fejlesztés egy olyan helyiséget érint, - s ez megint az individualisztikus értékrendszer (fogyasztói, hedonisztikus változatának) térhódítását jelzi - amelynek célja egyértelmûen az egyén kényelmének biztosítása, testének babusgatása, az egészségét védõ higiénia fokozása. a fürdõszoba jellege - A méret növekedése mellett egyéb jelek is utalnak a fürdõszoba valóban szobává alakulására. A WC elválasztódik a fürdõhelyiségtõl, bútorok, speciális fürdõszoba-berendezések gazdagítják a berendezést (a mosdókagylóval egybeépített kisebb szekrények, de olykor nagyobb méretûek is; megjelenik a pipereasztal, a karosszék-- néha egész kis budoár alakul ki a fürdõszobában.) A helyiség presztízsének felértékelõdésével sokszor kikerül innen a mosógép (például az alagsorban elhelyezett, gyakran teremméretû mosókonyhába); kikerül, vagy fedõborítást, rejtõ függönyt kap a bojler - mindez növeli a helyiség szoba -jellegét. a fürdõszoba esztétikuma - Mindezekben a változásokban - a konyhához hasonlóan - megint csak szerepet játszanak az esztétikai szempontok, s más tendenciák is jelzik az esztétikumra való törekvést, (ebben a helyiségben is): formatervezett kádak, sarokkádak, formatervezett mosdókagylók, speciális csaptelepek, és a színharmónia érvényesítése az

11 egész fürdõszobában, - két fürdõszoba esetén a kettõ rendszerint színvilágában is elválik -; speciális fény-hatások alkalmazása, (egyáltalán: többféle megvilágítási lehetõség); de megjelennek dísznövények is a fürdõszobában, (erre korábban nemigen volt példa), néha akvárium is; újabban terjed az antik stílusú szobrok divatja, felbukkannak törökös elemek a díszítésben - nyilván nem függetlenül attól, hogy az európai kultúrtörténetben a római és a török a két legnagyobb fürdõkultúra Növények új helyeken (fürdõszoba, konyha); -- zöld tendenciák Érdekes szimbolikus jelenség a 90-es évek lakásmódjának átalakulásában a növényeknek az elõzõ fejezetben már említett megjelenése új, korábban szokatlannak számító helyeken is: így a konyhában, (például helyben nevelt, az étkezéshez frissen learatható fûszernövények formájában, de dísznövényként is); a fürdõszobában (ott fõleg pálmákat, déltengeri strandok növényeit idézõ fajták, nedvességkedvelõ páfrányok); az elõtérben, az étkezõben, a gyerekszobában, a pincében. (Erkélyek beépítésével, nappalik napfényes fertályainak növényházzá alakításával, vagy erre a célra épített üvegházak létesítésével) - a fejezet elején szóba került mediterrán modell hatására is - terjed és státusz-szimbólumnak mondható a télikert: a délszaki zöld környezet állandó jelenlétének igényét tükrözve. Szinte nincs olyan helyisége a lakásnak, amely valamilyen növény nélkül maradna, s ha a fényhiány ezt végképp lehetetlenné teszi, vagy a lakók nem akarnak, nem érnek rá élõ növények gondozásával bajlódni, akkor jönnek a szárított virágok, speciális növényekbõl összeállított díszcsokrok, vagy kisebb fácskák. Ez a tendencia is a természet világának növekvõ értékét, az ember és természet újszerû kapcsolatának igényét jelzi - az egyént ekképpen intim szférájának színterein is a természet erejével támogatva, a természet elemeivel körülvéve, körbevédve. [11] 7. A természetes anyagok terjedése A természetes - a természetet a lakás falain belül is képviselõ - anyagok terjedése a kilencvenes években nem csak a növények térhódításában, és nem is csak abban a korábban említett tendenciában érhetõ tetten, hogy az építõanyagok között divatossá válnak a lehetõleg minél természet-közelibb anyagok; a természet-szimbólumok felbukkanása a lakás szinte minden pontján jellemzõ. Valódi (tengeri) szivacs a fürdõszobában, kagylók, ásványok, szép fomájú kövek, mint díszek elterjedése, természetes anyagokból készült ágynemûk, cserépedényekben fõzött ételek, a molyok ellen levendula (és nem kemikáliákat tartalmazó spray) bevetése, tartósítószer nélkül eltett befõttek, lekvárok; (felelevenednek a régi vegyszerek nélküli tartósítási módszerek), stb. A természet felé fordulás, a biokultusz korábban részletezett jelenségköre a lakberendezési divatban is nagy jelentõségû. 8. Állatok a lakásban Mint fentebb utaltunk rá, a 90-es években egyre elterjedtebbé vált az a szokás is, hogy különféle állatokat telepítenek be a lakásokba. Megrögzött állattartók persze korábban is beengedték városi lakásukba a kutyát, macskát (ha másért nem, kényszerûségbõl). Az állatok jelenléte a lakásban azonban több szempontból is új formákat öltött: több állatot is tartanak a lakásban, helyenként szinte egész kis állatkert alakul ki;

12 egyre több ember lakásában, tehát a korábbiaknál szélesebb körben figyelhetõ meg az állattartás: az állatrajongókon kívül a megrögzött ellenzõk közül is többen beadják a derekukat; háziállatként korábban nem tartott, egzotikus állatok is felbukkannak egyes lakásokban (a kutyák, macskák, különbözõ madarak mellett: majmok, hüllõk - krokodil, kígyó, stb. - is.) az állatok nem csak a lakásban vannak jelen, de néhol ágyban, asztalnál is; szinte nincs hierarchia ember és állat között; róluk szólván gazdáik az emberrel való egyenrangúságukat emelik ki: az állatnak is lelke van, az állat a világ emberrel egyenrangú teremtménye. az állatok olykor esztétikai funkciót is betöltenek a lakásban; (újra) divatosak a szép formájú madárkalitkák (lehetõség szerint egzotikus, gyönyörû tollazatú madarakkal - papagáj, kakadu, stb.); a nagyméretû akváriumok, (ahol a víz, a színpompás halak, dekoratív vízinövények együttese teremti meg a szépség érzetét); de egyre gyakoribb az is, hogy kutyákat-macskákat is látványuk, plüssállat -hatásuk miatt tartanak (bobtail, collie, sziámi és angóramacskák, stb.) 9. A gyerekszoba A gyerekszoba is átalakul a 90-es években. A hatvanas évek idején a kerítés-, és fürdõszobaépítés hulláma mellett a harmadik nagy tendencia a gyerekszobák megjelenése volt. (Használatbavételük hasonlóképpen késleltetett módon történt, mint ahogyan azt a fürdõszobák kapcsán említettük: az elsõ idõben - az elsõ nemzedék esetében - a létesítés presztízsszempontja még meghatározóbb volt, mint a funkcionális használat. Ez itt azt jelentette, hogy a gyerekek éppen addig nem vehették birtokba, saját, önálló használatba a gyerekszobát, amíg gyereknek számítottak, (a más, - a gyerek külön létének jelentõséget nem tulajdonító értékrendszerben felnövekedett - szülõk féltették a használattól az értékes szobákat), s a gyerekek többnyire csak a felnõtté avatással - érettségi, szakmunkásvizsga - költözhettek be külön világukba. A második nemzedék életében vált csak szervessé a gyerekszoba használata, mint ahogy igazán a fürdõszobáé is). A 90-es években a fürdõszobák számának szaporodásához hasonlóan elterjedt a több gyerekszoba kialakításának szokása is [12], (többnyire nemek szerint különítve el a gyerekeket). A gyerekszobák jellege is változott, önállóságuk még hangsúlyosabbá vált, például a jobb módú családokban külön televízió, music center, nem ritkán számítógép - nagyobb gyerekek esetében még külön telefon is - került a szobába, mintegy jelképesen is elismerve és hangsúlyozva a gyerekek növekvõ individualitását. (A gyerekszobák hangulatát is megszabó, a korra jellemzõ játékokról külön fejezetben lesz szó). A gyerek szerepének individualisztikus felfogását tükrözõ lakáskialakítási folyamat újabb állomásaként - igaz, ma még ritkaságnak számítóan, de egyre több helyen láthatóan - megjelent a külön gyerek-nappali is, ahol a gyerekeknek saját, egyszemélyes szobájuk mellett módjuk van a többiekkel együtt lenni, társasági életet élni. (De magának a szemléletnek a megjelenése is, hogy a gyerek társasági életet él a testvérével, barátaival, igencsak jellemzõ a többek között éppen a polgári értékek elõretörésével is jellemezhetõ 90-es évekre.) 10. A hálószoba A hálószobában is számos új tendencia figyelhetõ meg.

13 A többszintes építkezés keretében általánossá vált a külön hálószint létesítése. Ez a forma a polgárosodás kezdetén Nyugat-Európában már több évszázada kialakult (az iparosok és kereskedõk életformájához igazodva, akik földszinti mûhelyeik, üzleteik fölött hozták létre elkülönülõ privátszférájukat) [13]. Nálunk azonban ez a fajta építkezés-, és lakásmód csak a legutóbbi idõk fejleménye: a századelõn ugyan már próbálkoztak az angolszász családi ház modell elterjesztésével, akkor azonban ez kudarcot vallott [14], most viszont valódi szemléleti áttörésrõl beszélhetünk, (aminek az alapja nyilván az individualisztikus értékrendszer többször említett elõretörése és felülkerekedése). A következõ említésre méltó fejlemény, hogy a hagyományos duplaágyas hálószobák mellett számos, - különbözõ szimbolikus modelleket követõ - típus jelent meg: a hálószoba is értékrendszer-, és ízléskifejezõvé vált, s (ez is) átesztétizálódott. Így találkozhatunk például (fõleg tetõterekben) a párizsi Montmartre világát idézõ, rézágyas, tetõablakos, romantikus hálószobákkal; a Távol-Keletre utaló, lábakon álló fekvõhely helyett a földre tett szivacsra, matracra, ágybetétre: tatamira - ágyazó, keleti spanyolfalakkal, napernyõkkel, legyezõkkel, lampionokkal díszített, (néhol japánosan elhúzható falú) hálószobákkal; [15] csergével, szõttes párnákkal, esetenként pingált mintákkal ékesített hagyományos falusi faágyakból, szekrényekbõl, tékákból összeállított parasztszobákkal ; rózsaszín és egyéb világos pasztellszínekbe vont, babákkal, párnácskákkal hangulatosított lányszobával ; és (néhány egyéb típus, altípus mellett) végül olyan hálószobákkal is, amelyek - kis túlzással - az örömtanyák modelljét emelik be a lakásba, (s persze elsõsorban a hálószobába, amely ebben a modellben elsõdlegesen nem az alvás, hanem a szex, a szerelmi élet színhelye); az ilyen szobák hangsúlyozottan erotikus légkörét tükörfalakkal, a mennyezeten elhelyezett tükörrel, izgató színû drapériákkal, tigris-, vagy leopárdbõrt utánzó takarókkal, erotikus témájú képekkel, az erotikus filmsorozatra utaló, úgynevezett Emmanuelle-székekkel és egyéb rattán-bútorokkal igyekeznek biztosítani. A hálószobákban mindig kiemelt szerepe van az ágynak, de különösen így van ez az egyén kényelmének, regenerációjának és általában az individuális szükségletek kielégítésének hangsúlyozott értéket tulajdonító értékrendszerben. Ezen értékrendszer terjedése következtében jelentõs változások figyelhetõk meg az ágyhasználatban is: a természetgyógyászati szemlélet egyéb vélekedéseivel együtt terjed az a szokás, hogy az ágy elhelyezését - az egyén egészsége, mint legfõbb érték védelmében - mérések alapján, a különbözõ káros föld-, és vízérsugárzások kizárásával határozzák meg; ugyanakkor - szintén a természetkultuszhoz (és az egyén kényelmének felértékelõdéséhez) kapcsolódva - megjelent a vízágy divatja is (habár itt inkább a korábban említett kettõsség: a természetelv és a technikai gondolkodás együttélése figyelhetõ meg, hiszen a vízágy a természetkultusz szemléletében egyértelmûen károsnak tartott elektromos árammal mûködik); a multikulturalizálódás jeleként: különbözõ kultúrákból származó, az európaitól eltérõ alvási szokások terjednek: (például földön, vagy függõágyban alvás); az ágy egy hedonisztikus kultúrában egyre többféle cselekvés színtere, így a hagyományos éjjeliszekrény mellett megszaporodtak az ágy körül elhelyezett, az egyén kényelméhez igazított kézreesõ tárgyak; telefonok, az ágy közelében kialakított

14 tévésarkok (egy-egy luxuslakásban még az ágy lábazatából kiemelkedõ tévémonitorral is találkozhatunk). az individualisztikus értékrendszer egy egészen másféle megnyilvánulása az a terjedõ szokás is, hogy a házasfelek külön szobában alszanak; ezzel is hangsúlyozva a házasságban is megõrzött külön individualitásukat; (ennek szélsõséges példájaként elõfordul az is, hogy házastársak - mûködõ, tehát nem elvált, vagy összeveszett házaspár tagjai - külön lakásban laknak); de terjed (az elõzõvel némiképpen ellentétes, az intimitás-felfogás módosulására utaló - ugyanakkor a természetesség-kultusszal összhangban lévõ - szokás is): a gyerekekkel való együttalvás, (s olyan szubkultúrákban is, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt). [16] 11. Iroda a lakásban Többnyire persze jobb híján, kényszerûségbõl, mindenesetre a kilencvenes években beinduló vállalkozások jelentõs része a lakásokban alakítja ki irodáját; az ekkor épült családi házak közül sokban találunk tehát egy-egy irodának berendezett helyiséget is. (Komputerekkel, esetenként faxszal, fénymásolóval, irodai anyagok, illetve a vállalkozásra jellemzõ árucikkek halmaival). A lakás és iroda ilyen összecsúszása a polgárosodás korai, felhalmozó szakaszát idézi, mint ahogy az államszocializmusból a kapitalista piacgazdaság felé mozgó országokban több százezer ember esetében valóban errõl van szó. * Sok más, a kilencvenes években jellemzõvé vált lakberendezési sajátosságról is beszélhetnénk [17], de talán érdemes mindezek után most azokat a fõbb irányokat összefoglalni, amelyek a változások, új jelenségek közös vonásainak tekinthetõk. 12. Polgári minták szimbólumai Elõször is több jelenséggel kapcsolatban utaltunk arra, hogy az a polgárosodás kifejezõdése. Magyarországon a polgárosodás már a múlt században lendületet vett, s az államszocializmus korszakában is megjelent egy felemás formája (a hatvanas évektõl kezdõdõen); az igazi lökést azonban ennek is a rendszerváltás adta, így a kilencvenes évek többek között a polgárosodás évtizede - a szimbólumok síkján is. Összefoglalva a polgárosulásra utaló jeleket a kilencvenes évek lakásmódjában, az alábbi elemeket regisztrálhatjuk: nagyobb terek - a pici terekre szétszabdalt lakásokat a 90-es évek új ízlése egybenyitja (akár éppen ugyanazokat a helyiségeket is, amelyeket korábban szétválasztottak); újabb építkezéseknél szinte kötelezõvé vált legalább egy nagyobb, a polgári szalonokra emlékeztetõ - s a vendégfogadásban azokhoz hasonló funkciójú - tágas tér kialakítása; nagyobb belmagasság - a lakótelepek korában elterjedt, 2,5-2,6 méteres, nemegyszer kényszerûségbõl kialakított, de aztán széles körben sztenderddé vált belmagasságokkal szemben újra keresetté válnak a 3 métert meghaladó, a hirdetésekben is hangsúlyozottan keresett polgári lakásokra jellemzõ belmagasságok; zongora - a 60-as évektõl - a cserépkályhákhoz hasonlóan - eltûntek, kiszorultak a lakásokból a régi zongorák, még olyan esetekben is, amikor ezt nem a lakás szûkössége indokolta (nagy méretû zongorákat fillérekért lehetett vásárolni a 70-es, 80-as években). A 90-es években a zongora újra keresett cikké és szimbolikus jelzéssé válik, hiszen (a zene szeretetén, vagy tiszteletén kívül) a polgári életforma mintáját is idézi;

15 a régi, polgári lakásokból származó, vagy azok stílusát utánzó bútorok, a polgári lakás hangulatát árasztó képek, tárgyak iránti kereslet is nagymértékben megnövekedett, ahogy ugrásszerûen megnõtt az ilyen tárgyak kereskedelmével foglalkozó üzletek száma, s ezek kínálata is; az is lényeges, hogy nem pusztán egy féle polgári minta hat, hanem a különféle tradíciók, a család, az egyén korábbi beágyazottsága és orientációja szerint különféle polgárosodási modellek jelei fedezhetõk fel (a lakásmódban is): paraszti polgárosodás- a magyar paraszti polgárosodás fénykoraiból származó lakásmód (ámbitusos, tornácos, parasztbarokk ház) fölértékelõdése, az ilyen épületek felújítása, korszerûsített belakása az ehhez a modellhez fordulók számának növekedését mutatja, mint ahogy a paraszti életbõl relikviaként átvett használati eszközök, bútorok (például a paraszti tisztaszobákban használt tonett székek, nagyméretû faliórák) új divatja is; nemesi polgárosodás - ez a modell kúria-szerû épülethez kapcsolódik, gyakran zárt üveges verandával; a szobában almárium, (törökös) faliszõnyeg, posztó-borítású íróasztal; a falakon az õsök portréi, kardok, fegyverek, esetleg trófeák; a sarkokban múlt század eleji henger, vagy hasáb-forma cserépkályhák, stb.:-- lényegében a XIX. századi középnemesség világát idézi; értelmiségi polgárosodás - az erre a modellre jellemzõ lakásokban fontos elem a könyvek tradíciója, (különösen a régi kiadású könyveké), gyakoriak a metszetek, a mûvészi-képi funkciót betöltõ fotók, eredeti mûtárgyak és reprodukciók; a kultúrtörténet jelentõs korszakaira, személyeire utaló tárgyak, képek. iparos polgárosodás - az iparos-polgár lakását (illetve az ehhez a modellhez igazodó mai lakásokat) többnyire puritán, célszerû jelleg uralja, jellemzõje a (bútor-, edény-, függöny-takaró-, stb.) garnitúrák és a szekrények, sublót, szuszék: - tehát a különbözõ tároló bútorok - kedvelése (= a rend, a rendszerezettség ebben a modellben státuszjelzõ); és a mûhely és lakrész korábban említett kettéválasztása (akkor is, ha egy épületen belül találhatók). kereskedõ polgárosodás - a tárgyak halmozása különösen ebben a polgárosodási modellben tipikus, fontos, hogy mindenbõl sok legyen, (ez néha a szobákat raktárszerûvé teszi); ugyanakkor talán ebben a modellben a legjellemzõbb az arisztokrata minták lehetõségek szerinti másolása is; fontos a csillogás, a tükrök, az aranyozás, és egyéb, gazdagságot sugalló anyagok kedvelése; hangsúlyozott a puhaság: vastag függönyök, sok párna alkalmazása, s végül (hiszen az egész európai kereskedelem a távoli Kelettel folytatott árukapcsolatokon alapszik) feltûnõ jellemzõje ennek a kereskedõ-polgárosodásnak az orientalizmus iránti vonzalom is. A polgárosodás több jele a falvak életének átalakulásában figyelhetõ meg. Ilyen a kertek változása a falvakban - a hagyományos falusi kerttel szemben (amely viszont - mint láttuk - éppen városi házak, illetve üdülõövezetbe, természeti környezetbe kitelepülõ városiak házai körül lett kedvelt mintává), az utóbbi években a falvakban is jellemzõvé vált (a kertmûvelésben is) a városias példák erõteljes terjedése. A haszonkertek aránya csökken, a gyeppel borított, dísznövényekkel beültetett kerttípus viszont mind gyakoribbnak mondható az egyébként gazdálkodó életmódot folytató családok fiatalabb nemzedékeinek háza táján is. Ehhez kapcsolható a következõ jelenség is: a virág-növénykultúra változása - a hagyományos falusi kerti virágok helyett (ezekrõl a kerttípusoknál volt szó), hangsúlyozottan urbánus - korábban ritkának számító - növények terjednek, (kaktuszok, leander, hibiszkusz, majomkenyérfa, angyaltrombita,

16 trombitafolyondár, futórózsa, különbözõ futtatható virágos növények), amelyek mára az egymásközti átvétel következtében szélesebb körben is népszerûekké váltak. Fajkutyák divatja a korcsok helyett - faluhelyen hagyományosan ritkaságnak számított a fajkutya, a kutyák szabad, természetes mozgása következtében a fajtiszta tenyésztés nehezen is lett volna megvalósítható. A 90-es években a falvak urbanizálódásának egyik érdekes jelzõje a fajkutyák, méghozzá a városi divatot szimbolizáló fajkutyák (dalmatiner, boxer, bobtail, huskie, vizsla, stb.) megjelenése, elsõsorban nem házõrzõ szerepkörben, hanem státusz-jelzõként (megvásárlásuk, fenntartásuk is jóval költségesebb). A szemléleti átalakulás az állatok táplálásában is kimutatható; az odavetett konyhamaradék helyett itt is mind elfogadottabbá lesznek a boltban vásárolt kutyaeledelek. A falusi élet urbanizálódása az elmúlt évtizedekben fokozatosan haladt elõre (ez megfigyelhetõ volt a bútorok jellegének átalakulásában, a különbözõ háztartási gépek megjelenésében, az automobilizációban, és persze a házi szokások átalakulásában is). A kilencvenes évekre jellemzõ fejleménynek tarthatjuk viszont azt, hogy (falun is) áttörés történt a telefon használatában (a készülékek számának növekedésében éppúgy, mint a telefonálás szokásának terjedésében). Urbanizációs, s egyben polgárosodási szimbólumnak tekinthetjük azt is, hogy a háziszörp helyett például boltban vett üdítõk váltak a vendégkínálás kellékeivé. Hasonlóképpen az olasz-, francia-, stb. konyha bizonyos elemei is kezdenek megjelenni a falusi vendéglátás, reprezentáció szokásai között is. 12. A lakás, mint az individualizálódás tendenciáinak tükre: A polgárosodás fogalmától elválaszthatatlan a polgári társadalmakra jellemzõ individuumközpontú értékrendszer terjedése, s ennek a fentebb felsorolt jelenségek között is több jelét láttuk. Ilyen volt a több fürdõszoba, több - lehetõség szerint minden gyerek számára külön - -gyerekszoba; a külön hálószobák; De erre utal sok más is. Például: a világítás változása - a korábban általános centrális világítással szemben az egyes tereken belül többféle világítástípus is megjelenik, hogy minél tökéletesebben igazodjon az egyén igényeihez: például a konyhában a centrális világítás mellett külön lámpa szolgál az asztalhoz, lehetõség van a hangulat-világításra, a mosogatórészhez is külön, a falba, konyhabútorba épített világítótesteket találunk, (s ehhez hasonlóan a fürdõszobában is megjelenik féle megvilágítási lehetõség, nem is beszélve a lakószobákról); több televízió [18] - a lakás különbözõ helyiségeiben elhelyezett televíziók lehetõvé teszik, hogy a család különbözõ tagjai egyéni ízlésüknek, érdeklõdésüknek, vagy pillanatnyi hangulatuknak megfelelõen válasszanak a kínálatból; (a fõ televízión kívül - ez többnyire a nappaliban található - külön készülék kerül az ágy közelébe, a konyhába, sõt, elõfordul, hogy a fürdõszobába, konditerembe is); a test kényeztetése - a világítás, vagy a televíziók elhelyezése is az egyén minél tökéletesebb kényelmét szolgálja, de ehhez igazodik a lakás mind több eleme: lásd a fürdõszoba-kultúra átalakulásáról mondottakat, az étkezési kultúra közeledését az élvezetre orientált formák felé, a lakás kibéleltségét, a puha ülésre, fekvésre szolgáló

17 bútorok szaporodását; napozóágyak, nyugágyak terjedését olyan szubkultúrákban is, ahol ez korábban szokatlan, sõt, - mint szibarita elpuhultság - kifejezetten elutasított jelenség volt. ételkészítés - a hagyományos felfogásban az étel elkészítve, azaz készen kerül az asztalra, annak utólagos ízesítése - még utólagos sózása is - a háziasszony szégyene. Az individualizálódással természetessé válik annak elfogadása, hogy minden egyén ízlése más, egyedi, s ez kifejezõdik az ételekhez való viszonyban is. Az asztalra tett különféle fûszerek, saláta-dresszingek, olajfélék, az egyénenként összeállítható sültszendvicsek, az egyéni ízlés szerint mártogatható fondue-ételek is a 90-es években váltak jellemzõvé az étkezési kultúrában. fényképezkedési szokások változása - a tradicionális, beállított, egy-egy családiéletkori szerep ideálképzetéhez igazított, alkalomhoz illõ, ünnepies fényképekkel szemben a fényképhasználatban (is): az individualitást kifejezõ, a pillanatot megragadó, a hangulatot érzékeltetõ fényképek kerülnek elõtérbe. a távirányítás terjedése - Az egyén kényelmét biztosítja, de egyben hatalmi jelzés is az (a mindennapi élet használati tárgyaival kapcsolatban a 90-es években szintén tipikusnak nevezhetõ) tendencia, amelynek lényege, különbözõ megnyilvánulásainak közös sugallata, hogy az ember távolból is irányítani képes a dolgokat, (amelyek egyébként az õ kényelmét szolgálják); hatalommal,rendelkezéssel bír felettük. Ezt sugallják a távirányítással nyitható kapuk; garázsajtók; az autók riasztója - távkapcsolóval mûködtetve (ez nagyon széles körben használt státuszjelzõ a 90-es években); kertek süllyesztett locsolóberendezéseinek, rejtett világításának bekapcsolása; a tv, video távkapcsolója; a mobil-telefonnal biztosított mindenütt-jelenlét ; az Internet kapcsolatok - emberek, szolgáltatások, információk elérése azok fizikai jelenléte nélkül; árurendelés - csomagküldõ szolgálatok, rendelésre étel házhoz szállítása, stb. távirányítással végrehajtott bankmûveletek. 13. A lakás átesztétizálása A mellékhelyiségek (illetve a lakásba kerülõ növények, állatok) kapcsán már szóltunk a lakás és az életforma átesztétizálásának tendenciájáról. Ez a tendencia kimutatható a 90-es évekbeli lakás más elemeiben is, (s az esztétikum szempontjai a lakás egészének kialakításában is meghatározóvá válnak): ágynemû - a nappalra felvetett és letakart ágy (paraszti) hagyományát (a polgári lakásban) az ágynemû elrejtése, ágynemûtartóba helyezése követte. A 90-es évek érdekes tendenciája újabb fordulatot jelez: az ezekben az években megjelent, esztétikai szempontból is dekoratív, jó minõségû ágynemûgarnitúrák maguk is díszítõ funkciót kapnak, a lakás színfoltjai, s ezért gyakran napközben sem tüntetik el õket hanem elrendezett állapotban láthatók a hálószobákban; színharmónia - divatos törekvés, hogy a lakás egészét, vagy legalábbis egyes egységeit színharmóniában tartsák, az egész lakásban uralkodik például a fehér-barna, vagy a sárga-zöld színkombináció, stb,

18 látványterek, az egész lakás átláthatósága, a lakás, mint egység - A korábban általános lakáshasználati móddal szemben, mely ajtóval, falakkal választotta el a lakás különbözõ helyiségeit egymástól, (s az ajtókat zárva is tartották), a 90-es évek tendenciája - mint erre többször utaltunk - a terek, a lakás egészének egybenyitása. Sok esetben még korábban intimnek számító terek is nyitva vannak, (például a fürdõszoba, a hálószoba;-- nem utolsósorban átesztétizálódásukkal is összefüggésben), a hangsúly azon van, hogy a lakás: látvány. (Az egybenyitás több mindent jelent; több szemléleti tendenciát is kifejez, de ezek a tendenciák már az õsmodelljüket megörökítõ németalföldi festményeken is megfigyelhetõek). 14. Tradíció-jelzések A 90-es évek új tendenciái között nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy erre az évtizedre mindenképpen jellemzõ a modernizációs paradigmának az elõzõ fejezetben már szóba került válsága, s ennek jegyében a konzervativizmus értékeinek elõtérbe kerülése. Ez a tendencia a lakásokhoz való új viszonyban úgy jelenik meg, hogy növekszik az érdeklõdés a tradíciók iránt (is). [19] Ennek is számos megnyilvánulását említhetjük: régi fényképek - a lakások falain, íróasztalain régi fényképek jelennek meg, amelyek erõs hangulatot is árasztanak, régmúlt, letûnt korok üzenetét hordozzák. (De sok esetben készülnek frissen is /!/ a családról archaizáló, szándékosan sárgított-barnított, régi fényképformákat idézõ felvételek.) régi bútorok - a régi bútorok iránti kereslet (lásd polgárosodás) óriási mértékben növekedett a 90-es években, az egyik legprosperálóbb üzletággá éppen a régiségkereskedelmet emelve. Ahogyan a hatvanas évek szelleme a modernségre törekvõ lakókkal kidobatta a lakások régi bútorait, (persze azért akkor is voltak a tradíciókhoz ragaszkodó emberek); mert avíttnak, idejétmúltnak érezte õket, úgy nõtt meg a családon belüli és a piaci kereslet is már a 80-as évektõl a régi bútorok, használati tárgyak iránt. Elõbb csak bekerült egy-egy ilyen régi darab a modern lakásbelsõbe, majd a 90-es években - a stílusegységre való törekvés jegyében - ahol mód van erre, legalább a lakás egy szobája, de lehetõség szerint a lakás egésze a tradíciók szellemében alakul át, rokokó, biedermeier, parasztszoba, vagy valamely más történelmi stílusnak megfelelõ jelleget ölt. (A régi tárgyakat érdekesnek találó, felfedezõ figyelem a legkülönfélébb korszakok felé fordulhat, s akár történelmileg közelebbi korszakok felé is, hiszen elõbbutóbb minden történelemmé válik. A tárgyi múlt ilyen újrafelfedezése a kilencvenes években elérte a hatvanas évek - éppen egy nemzedékkel korábbi - világát is.). Mindez a lakás legtöbb helyiségében érvényesülhet: a régi, muzeális edények szerepérõl már beszéltünk a konyhában, de például a fürdõszoba-divatban is terjed az a szokás, hogy a két-három fürdõszoba közül az egyik archaikus legyen: lábakon álló régi típusú fürdõkáddal, (különös tekintettel a XVIII. század ismert nagy fémkádaira), vagy akár a középkort idézõ fadézsával. antikizálás - ennek a tradíció felé fordulásnak a megnyilvánulása, s a hagyomány értékvoltát jelzi a mû-régiesítés, az antikizálás is: a tárgyak, bútorok, csempék, edények öregítése különbözõ mesterséges eljárásokkal (például szúrágta bútor elõállítása; új, de réginek ható cserép a háztetõn, mázrepesztéssel pókhálósított edények, járócsempék), amirõl a fényképek kapcsán már volt szó.

19 a kandalló, a cserépkályha reneszánsza - a modernizálási hullám egyik kifejezõdése volt annak idején a lakások átállítása a központi fûtésre, s ezzel együtt gyakran kikerültek a lakásokból a cserépkályhák, és más szép, régi kályhák is. (A legóvatosabbak megtartották, csak használaton kívül helyezték õket). A 90-es évek egyik jelentõs változása a cserépkályhák, kandallók újra használatbavétele is, illetve ahol nem volt ilyen: új kályha építtetése. A természetesség (a szénhidrogénekkel szemben a fafûtés), az otthon felértékelõdõ, szimbolikusan is értett melege, a tradíciók vonzereje, és nem egyszer az állami ellátástól való függetlenedés, az önállóság-, és autonómia-igény: a kályha szerepének átértékelésében mindez kifejezõdik [20]. a népi kultúra-életforma felértékelõdése - A tradíciók felé forduláson belül külön is érdemes kiemelni a 90-es évek egyik jellemzõ - legalábbis a társadalom bizonyos rétegeiben érvényesülõ - tendenciájaként a népi hagyomány újrafelfedezését. Ennek jelei a lakásmódban: a paraszti életforma, kultúra tárgyainak gyûjtése, és parasztházak helyreállítása - Elsõsorban értelmiségiek körében már a 70-es évektõl megindult, - viszonylag széleskörûvé azonban a 90-es években vált - a régi parasztházak megvásárlása és nem lebontása /!/ nem átalakítása /!/ hanem a szükséges komfortosítás mellett minél autentikusabb helyreállítása, sõt, eredeti (a hagyományos paraszti életformához tartozó) elemekkel való kiegészítése (ámbitus, nyári konyha, füstölõ, gémeskút, pajta, stb.). A komfortosítás ugyanakkor nem mellékes körülmény: ezekben a házakban nem az eredeti paraszti életformát élik, hanem értelmiségi életet, a paraszti hagyomány vállalt, ideologikusan is átélt szellemében. Ehhez a lakásmódhoz az átesztétizált népi életforma - a hagyományos falu életformájának átesztétizált reprodukálása is hozzátartozik. A jeles napokon visszatérés az elfelejtett és újra megtanult ünnepelési szokásokhoz (betlehemezés, húsvéti barkaág-állítás, kalácsszentelés szokása, karácsonyfára mézeskalácskészítés, stb.). De a szokások felelevenítése a mindennapi életvitelben is nagy szerepet játszik: sajt, tejföl túró házilagos készítése -- hagyományos eszközökkel; az otthoni kenyérsütés, a gyümölcsszárítás, lekvárfõzés szinte elfeledett szokásainak új életre keltése, népi ételreceptek újra-felfedezése (az ezekhez szükséges alapanyagok (köles, hajdina, lenmag, rozs,) újra-alkalmazása stb. Minderre érvényes, hogy azt, ami a hajdani paraszti életformában természetes, szerves elem volt, azt az ezen életformát reprodukáló értelmiségi is nagyjából természetesként, de egy, a népi értékekkel azonosuló ideológián átszûrve, követett eszményként éli meg. vidékre (faluba, erdõbe, tanyára) település - a természetkultusszal foglalkozó részben említettük a vidékre költözés tendenciáját, errõl csak annyit, hogy a népi kultúra követését felvállaló értelmiségi útja ezzel válik teljessé, a reprodukciót így tudja viszonylag hitelesen, viszonylag teljeskörûen végrehajtani (a teljes hitelesség persze sohasem érhetõ el, hiszen megváltozott viszonyokról és más élethelyzetû emberekrõl van szó). Ebben az esetben a hagyomány felértékelõdése találkozik a másik nagy kortendenciával, a természet felé fordulással, és az egyén megnövekedett önállóság-igényével is, amelyet az önálló életvilág, a gazdasági önállóságot is biztosító birtok segítségével (a hagyományokhoz és a természethez visszafordulva) próbálnak kielégíteni. A lakások kialakításában - a természet ezredvégi (újra)felfedezése mellett - a kilencvenes évek legfõbb jellemzõje tehát a polgári modellek és az individualisztikus értékrendszer

20 térhódítása, s ezekkel összefonódva a tradíciók felé fordulás és a lakás átesztétizálódása, mint számos jelenségben megnyilvánuló általános tendenciák. S mint a fejezet elején hangsúlyoztuk, jellemzõnek tekinthetünk még két, a nyitottság zártság metszetben jelentkezõ hangsúlyeltolódást: egyfelõl a törekvést az otthon fokozott védelmére, másfelõl a civil társadalomnak az erkélyek, kertek újraélesztésében is kifejezõdõ lassú térhódítását. V. Ünnepek, ünnepelési szokások A 90-es években látványosan megváltoztak a magán és közünnepek, az ünnepek jellege és az ünnepelési szokások is. 1. Az ünnep láttatása Az ünnepek vonatkozásában nálunk talán az egyik leglátványosabb változás a kilencvenes években: az ünnepek kívülre kerülése, kifelé /is/ láttatása. Karácsony, advent közeledtével az ajtókon adventi koszorúk, az ablakokon a Karácsonyra utaló fújt vagy ragasztott minták, az autók ablakában kis színes, világtó karácsonyfák jelennek meg; az ablakokban esténként felragyognak a sárga fénnyel világító gyertyák...: -- látványosan ünnepre készülnek a családok. Az ünnepi készülõdés a kereskedelemben eddig is látványosan folyt, mindenki által jól érzékelhetõen, a magánszféra ünnepi készülõdése azonban sokkal kevésbé fordult a külsõ nyilvánosság felé. (Az eddig említetteken kívül gondolhatunk a kertben vagy erkélyen

LAKÁSBÓL OTTHONT. KOLOZSVÁRI EGYETEMISTÁK LAKÁSMINTÁI

LAKÁSBÓL OTTHONT. KOLOZSVÁRI EGYETEMISTÁK LAKÁSMINTÁI LAKÁSBÓL OTTHONT. KOLOZSVÁRI EGYETEMISTÁK LAKÁSMINTÁI Gergely Orsolya A szerzõ a kolozsvári diákok lakásmintáit írja le részletes empirikus anyagra alapozva. A kérdéskör messzemenõen aktuális, hiszen Kolozsvár

Részletesebben

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

Asztalunk tárgyai Kondor Edit

Asztalunk tárgyai Kondor Edit Asztalunk tárgyai A porcelán asztali tárgykultúra vizsgálata napjainkban Kondor Edit Témavezető: Kádasi Éva Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola 2011 Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Helyzetkép 3 Jelenkori

Részletesebben

Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések 4. füzet

Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések 4. füzet MTA RKK ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A TANYA ÉPÍTETT KÖRNYEZETE Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő, szerző: Kiss Attila Kecskemét 2005 A TANYA ÉPÍTETT KÖRNYEZETE

Részletesebben

Épületek, építészek. Gaul Emil. Tankönyv az építészeti környezetkultúra középfokú oktatásához. Doktori értekezés

Épületek, építészek. Gaul Emil. Tankönyv az építészeti környezetkultúra középfokú oktatásához. Doktori értekezés Gaul Emil Épületek, építészek Tankönyv az építészeti környezetkultúra középfokú oktatásához Doktori értekezés Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola 2005. Budapest Tartalomjegyzék Bevezetés A tér

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas.

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas. www. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/március április mini zen kert egy házikó metamorfózisa Tavaszi virágtrendek Kínai tudomány n y u g a t

Részletesebben

I. Témaválasztás indoklása

I. Témaválasztás indoklása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Témaválasztás indoklása... 2 II. Vallástörténeti kitekintés... 5 II. 1. Sintoizmus... 5 II. 2. A buddhista tanok elterjedése Japánban... 9 II. 3. A zen térhódítása

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010.

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010. Szakdolgozat Simon Imre Márton 2010. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Kibertérben leltem szerelemre (Az internetes társkeresésről) Témavezető tanár: Daróczi

Részletesebben

Lapok egy lehetséges babakönyvhöz

Lapok egy lehetséges babakönyvhöz FEJÔS ZOLTÁN Lapok egy lehetséges babakönyvhöz Belvárosi séta A pesti Váci utcát akár a Babák utcájának is nevezhetnénk. Babák, bábuk egész kavalkádja tárul az arra járók elé, annak ellenére, hogy ma nem

Részletesebben

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november TARTALOM ELŐSZÓ... 3 BEVEZETÉS A FENG-SHUIBA... 4 A FENG-SHUI MÓDSZEREI... 21 EGY HÁZ ALAKJÁNAK HATÁSA... 37 A LAKÁS HELYISÉGEI... 54 PÉLDÁK LAKÁSOK FENG-SHUI ELRENDEZÉSÉRE... 71 MUNKAHELY... 90 PÉLDÁK

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK

Részletesebben

A STRESSZ JELENSÉGE A KULTURÁLIS HÁTTÉR

A STRESSZ JELENSÉGE A KULTURÁLIS HÁTTÉR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉS Levelező Tagozat Nemzetközi Gazdálkodás Szakirány A STRESSZ JELENSÉGE A KULTURÁLIS HÁTTÉR TÜKRÉBEN Budapest, 2012. Készítette:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

ÖKOVÁROS ÖKORÉGIÓ PROGRAM

ÖKOVÁROS ÖKORÉGIÓ PROGRAM ÖKOVÁROS ÖKORÉGIÓ PROGRAM - a Megújított Stratégia - 2012. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 1. AZ EMBER ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSAI EURÓPÁBAN A TÖRTÉNELEM SORÁN... 10 1.1. A prehisztorikus korszak...

Részletesebben

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon 03 file://v:\informatika\webra\vati-webre\20070711\cikkek\35\03.htm 1. oldal, összesen: 10 1999/06/* Orosz Bálint: Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon Érték- és mûemlékvédelem

Részletesebben

A CSALÁD ÉS AZ EVANGELIZÁCIÓ

A CSALÁD ÉS AZ EVANGELIZÁCIÓ 17. fejezet A CSALÁD ÉS AZ EVANGELIZÁCIÓ A keresztény családnak küldetése van a mai világban. Beszélt erről már a II. Vatikáni Zsinat, az 1980-as Püspöki Szinódus, a MKPK körlevele, 1 és számos egyházi

Részletesebben

TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR. Multikulturális nevelés

TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR. Multikulturális nevelés TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR Multikulturális nevelés Budapest 2006 2 Tartalomjegyzék Előszó...7 Kulturális sokszínűség és nevelés...9 A kultúra legfontosabb elemei...10 Kulturális univerzálék...13

Részletesebben

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN Szociológiai Szemle 2007/3 4, 183 198. VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN KOCSIS János Balázs Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

SZAKRÁLIS TÉR A MAI MAGYARORSZÁGON

SZAKRÁLIS TÉR A MAI MAGYARORSZÁGON CSANÁDY GÁBOR SZAKRÁLIS TÉR A MAI MAGYARORSZÁGON ADALÉKOK KATOLIKUS TEMPLOM TERVEZÉSÉHEZ DLA-ÉRTEKEZÉS KONZULENS TÖRÖK FERENC DLA BUDAPEST 2002. október 25. ELÕSZÓ Egyetemi hallgatóként terveztem az elsõ

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA RUDOLF MIHÁLY YBL-DÍJAS HÁMORI PÉTER: AZ ONCSA MEGGYESI TAMÁS, LÁNYI ANDRÁS, ERTSEY ATTILA ÍRÁSAI XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK BERLINI

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben