HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp."

Átírás

1 ^^ 3S A iuijótáp kiszolgáltatására vonatkozólag az a) pont utolsó bekezdése mérvadó. c; Fohjókon indó lüitzúsnál. Az osztrák-magyar monarchia határain belől különböző gőzhajózási tai^sulat folyókon közlekedő személyszállitó hajóin a hadapród-tiszthelyetteseket, hadapródokat és a többi legénységet miután e hajókon hajótápban nem részesülnek az étkezési pótték illeti meg. 5. S. l'\mitai'lási pótlék. /. Igény. Oh^ őrsöknél, a hol a nőtlenek állománya az örslegénységnek kórházban vagy más gyógyintézetben történő ápoltatása. úgyszintén fegy^elmi fenyítés végrehajtása folytán előálló hiány kivételével bái-míly más okból liárom főre leszáll, mindaddig, mig ezen állomány legalább négy főre ki nem egészíttetik, az Örs közgazdálkodása részére napi hatvan íillérböl álló fentartásí pótlék jár. 2. Kifizetési módozatok. A fentartásí pótlék havonta utólagosan ^'agy az őrs nőtlen legénységi létszámának négy főre történt kiegészítése után következő zsoldfizetés alkalmával az Örs pénztári bizottsága bélyegtelen nvugtájára a szái'nvparancsnokság által kiíizettetil A n3mgtán azon körülmény, hogy az örs létszáma mennyi ideig állott csak három nőtlen csendőrből, a szakaszparancsnok által igazolandó. Az őrsön levő nős és saját háztartással biró csendőr a téntartási jíótlékból való részesedésre nem tarthat igényt luipéiiz. /. Igénif. Erkölcsi és önhibáján kívüli testi fogyatkozás, vagy szellemi képesség hiánya miatt próbaszolgáhitbói elbocsátott 52. g. 39 legénységnek az illetékes szárnyállomástól azon helységig a hol a csendőrségi próbaszolgálatra leendő felvételét kérelmezte, kilométerenként két íillérböl álló utipénzre van igénye. (Csendőrjelöltekre nézve. 28..^. 5. p.) Büntetőbiróságilag elitéit s büntetésük kiállása után a testületből elbocsátott legénységnek, az esetben, ha sem közgazdálkodási, sem pedig másnemű magán vagyonuk (tömeg külön járulék vagy egyéb készpénz) nem volna, avag}^ pedig ez csekéhaiek bizonyulna, illetékességük hetyéig számitand(> utipénz egészben, esetleg csak részben a csendőrségi javadalmazás terhére kifizetendő. ^ Az utipénz a szárnygazdászatkezelési utasításban előirt módon számítandó fel. Az utipénz kilométerkéntí kiszámítására a kiindulási és végpont közt fekvő távolság meghatározására nézve a katonai menettérképek, oly vonalakon pedig, hol vasutak használtathatnak, a vasúti kilométermutatók, mérvadók. 2. Utipénz nem illetékes. A testületből más, mint a fentebbi pontban előadott, okoknál fogva önhibájukon \ú\vú Ibg^'atékba jutó, nemkülönben a testületből önként kilépő legénységnek utipénz nem jár. in»-, ^ Pt * ;" m

2 ő.0 lil HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp Szolgálati lovak heszei'zésc. A csendőrség részére szükséges póüovak a csendőrségi pótlovazó-bizottság által a Rend. Közi. 89. évi. számában eln. sz. alatt közzétett utasilásban körülirt módon szerzendők be. A pótlovak átlagos beszerzési árát időközönkinl a belügyminisler állapítja meg, a beszerzési árak pedig szabályszerű nyugták alapján a javadalmazás terhére számolandók el. A beszerzett pótlo-s'ak a pótlókcretnél idomíttatnak s ÍIZ egyes kerületi parancsnokságoknál előforduló k')lbgyaték a belügyministerium utalván^'a alapján a pótlókeret kiidomitolt lóállományából pótoltalik. A pótlókei'et számára kiadott s a Reiul. Közi. 89. évi. számában közzételt szervezeti határozványok 3. -ábau meghatározóit lóállomány csak a belügyminister engedétye ülapján haladhaló meg, de e mellett az emlitelt lóállománynak is mindig teljesnek kell lennie. 5.. Szolgálati lovau elhelyezést'. Legénységi szolgálati lovak bérlet utján bizlositott, kincstári istállókban helyezendők el. vagy Az istállók a csendőrségi laktanyákkal lehetőleg egy telken legyenek. Az egyes - több lónál válaszrudak által egymástól elkülönitett lőállásoknak '58 méter szélességgel és 2-83 méter hosszúsággal kell birni; kettős, azaz kétoldalú lóállásoknál 2'52 méternyi átjáró folyosó szükséges. A lőállás padlója keményre égetett téglákból, vagy pedig jól fentartott agyagburkolattal ellátva leg3'en. Az istálló berendezése a következőkből áll, úgymint, egy vagy két ló számára: egy itatóveder, egy alomfavilla, egy istállóscprö, eg\^ abrakkosár és eg}'- istállólámpa, három vagy négy ló számára, az istállólámpát kivéve, a többi tárgy kettőzve, öt vagy hat ló számára két lámpa és minden tárgy háromszorozva kell. Továbbá még egy lapát, zabosláda. zabos rosta, zabmérő, egy a nj^eregszerszám és egy a lótáp megőrzésére szolgáló helyiség, egy ^'agy két nyeregbak, kantárfogas és egy tisztító nyeregbak minden istállónál leg}'en. Ha ugyanazon istállóban több ló van elhelyezve, benne a lóápoló részére egy fékpad, egy szalmazsák, egy szalmavánkos és egy téli pokróczból álló alvólicly tartandó fenn. 55. S. Lótáp. A kincstári szolgálati lovak táplálására napi tápadagok járnak. A lótápadagot reuílszerint zab és széna, kivételes esetekben pedig szalmaszecska is képezi. \ lótáphoz számítandó az alomszalma is. A táprészek nevezetesen: a) egy adag zab:.[

3 r,(i grammb()l (ega bektoliter zabnak súlyban legalább kilogrammot kell nyomni): h) egy a*^í^g széna ; 300 grammból (szalmaszecska 850 grammból) és c) egy adag alomszalma október -íöl márczius végéig 2500 grammbók április ől szeptember végéig pedig 700 grammból áll. Szükség esetében a lótápadag rendszerint megszabott részeit meg lehet arányosan változtatni, mire nézve azonban esetről-esctre határozott utasítások adatnak ki a m. kir. J)clügyminister részéről. A lótápra való igén}' az illető kincstári szolgálati lónak a csendőrség lóállománn'ába történt felvétele napjával kezdődik és végződik azon nappal, a melyen a ló elhullott, kiirtatott, eladatott, elveszett vagy elfutamodott. 56.,^. Táppótlék. Az újonnan növedékbe jött gyengébb pótlovak részére, legfeljebb négy heti időtartamra, naponként 80 granim zab. vagy 00 gramm széna táppótlék gyanánt állatorvosi vélemény alapján a m. kir. líl számú csendőrkerületi parancsnokság által engedélyezhető, erről azonban, az állatorvosi A'élemény felterjesztése mellett, a belügyministernek jelentés teendő. Az an3'akanczák részére, a csikók szoptatása idejére, az éltestől számitott három hónapig 080 gramm zab, 2250 gramm széna és 700 gramm alomszalmából álló táppótlék, a csikók részére pedig az elléslől számitott 3-ik naptól kezdac 2S00 gramm szénából álló tápilleték jár. A csikó az elléstől számitott három hónap múlva a kincstár javára elárverezendő. NEGYEDIK FEJEZET. Tiszti irodák, raktárak, kőnyomdák, fogdák és azok berendezése, továbbá az irodai és egyéb átalányok. 57. S. Tiszti irodálv, raklái'alv, kőnyoiiulák, l'ofjtlák és azok hei'enílezése. A csendőr tiszti irodák, raktárak, kőnyomda hehiségek és fogdák a kincstár által szerződésileg biztositandók. Ezen helyiségek száma és berendezése a túloldali táblázatban >'an feltüntetve. A szárny parancsnoksági foghelyiségek berendezéséhez négy gúzsvas, továbbá négy fő részére fékpad, négy szalmazsák, négy téli pokrócz, két vizlartó, két ivóedén}', két lámpa és két szobaürszék tartozik. A kikülönitett szakasz és a pótlékeret-parancsnokságok foghelyiségeinek berendezése a fenti kiszabat feléből áll. Mindezen bei*endezések a kincstár terhére szereztetnek be. A szárnyszékhelyén levő szakasz parancsnokságot, továbbá a tanoszlály, valamint a gödöllői különitmény parancsnokságokat külön fogda nem illeti meg. Az emiitett szakaszparancsnokság által kiszabott tbgság fenyitések a szárny fogdában, a tanosztály parancsnokság által kiszabott fogság fenyítések a tanosztály állomás helyén levő csendőrségi fogdában, a gödöllői különítmény parancsnokság állal kiszabott fogságfenyitések pedig a budapesti szárnyparancsiiokság fogdájában hajtandók végre. L^

4 Ii -5 Nevezetesen Csentlőr-ker. parancsnok Csendőr-ker. parancsnokhelyettes és a másodtörzsliszt részóre külön-kiilöii Segédtiszt Hadbíró (a linnvéd-ker, bíróságnál) Szánivivöséí! Sziirnyiiavancsnok Szakasz-, különilniény- [larancsnok, a póllókcret parancsnoka Iskolák Idyisések i;. i. i 3! :.'. 3,.. _._L._ j ) A lélszámnak nieiifelelö száinb, yiliíilás^ liónaphnn í É f i í i 9 l/l t s 2 s % ^ frodabukirok kemény fából - - i " t ' r-c ^ fi - Í: li.t i 3^...! li A sz iks égi -n ^' 3 3 L IGZ l r \ d a S p - o \ 2 o o s M i 'r' i ke pe st 2se trö IS - - w b^' ^m'' w f f Í2 i.lá É :'is :-:i-i -o^ «líií véb irodabitcndezési tárgyak 3 ffl. 'ilíl i = _. ='.-..«" ^^.^ ' ^ 2 i 3 "*~2 -*«^ ' j Jjj, /^^ i^^*- ^ 3-2 ^! 2 A,^^ _^^ ^; 3 2 i ^5?^'" 3 f J «.jr!!,_^ ', í i i a. Üti: i ^r -a o a. " -. \ - -! hivatalos j pecsélnyomók -o. rrr. ii l íi "^ T^ "3 : i, 2 i-.^) i S l :0 2 M!, i ;; a szárny-és szakaszparancs- ^ nokságok részérc e^y kézi ^ liorgooysajló aszlallaf, a ke- ca í'üleli parancsnokság egy teljesen felszerelt könyomdasajtóval látandó el,(a szárnyparancsnokság részére na-j j gyobi) alakti kéz sajtó **) A kőnyomda számára asz la í -5 S. >-* íí 'S i festetlen keményfából -. - ' Jl CC l;: Xi^ - 2 g U - ->k i^'ítr],^ J->,-* _. ' 3 '" ^ r ' -^&^í^^s'^ vvs^ss^^5 esetre állapitlatnak meg., "^X un! V- "S **) Fokozatosan a régiek basznavelielctienné válása alkalmával szerzendő he. i í ti. Megjegyzés Jllottliszabíiivziit.

5 6 Az iroda következő 58.. Iiortai, iiós/.er és irodavilágitási átalányok. Az átalányok mérve. Írószer és irodavilágitási átalányok mérve a A segédtiszti iroda íizámára: ;{00 rőiii teriedö állomány uláii Minden további *H» lö uláti. va íy ;io lul me^ nem haladó állomán\ löhblet uláii A lii sz. esendői- ker. parancsnokságnál ezenlelnl. A birósáiíi iroda számára ;L ^- - A számviuöség számára : 300 ÍÖÍÍ; terjedő állonuun nlán :\linden további oo iö után. vagv ;io lül meg nem liidadó áilomán\ többlet után A III. sz. csendőr ker. parancsnoksáiínál ezenfelül A szárnyparancsnokság számára: 00 tőig lerjedő állománynyal biró szárnyparancsnokságnál 200 iöin teijedő állománynyaí birószárnyparancsnokságnál. 300 löig terjedő állománynyaí biró szárnyparancsnokságná! _..., _ Ezenkívül minden alárendelt Örs ulán_..-.. ^ - A pótlókerel, a gödöllői különítmény, és a szakaszparancsnokság illetéke a létszámra való tekintet nélkül -- - Az oktató tiszt részére Oktatási minden altiszti tanoncz után egyszer s czélokra mi (ien próbacsendör ulán ( "midenkoi-ra Az önirodák számára: X ^zál n\ és szakasz székhelyén levő őrsök után A külörsök után,,.., Alap Megjegyzés: A tömeiíel titliclü irodai ki;nlásokra minden év janu ír hé -én a se gédtiszt ulán \% a szánivivősi'g ulán S, iiiiiideii szárny iili'in 2 és mir den Örs után torona ' >0 fillér az i'illaliinos tön)egljől a javjidü!iiiuz!isi-;i álruliázandó. *) I^ásd véf rebajtási határozvónyokat. jior.! w \ 3 2 Pót havi illeték fill. kor. lill. 20 '^ ir. 8 * 3 3* i 00 (io (io tio*. :. tt 3ti 0 0. vs Rendeltetés. Ezen táblázatban felsorolt átalányokból fedezendök: a) A segédtiszt által:. A törzstiszti és a segédtiszti irodák számára szükséges irópapir, mindenféle iró- és irodaszer, továbbá az iroda vezetés, pénztár és törzs-raktár kezeléshez, valamint az állomán^'vezetés és kezeléshez szükséges összes nyomtatványok, posta-könyvek, előjeg}^zések, pénztári naplók, iktatók, tárgyinutatók és egyéb előjegyzési füzetek költségei. Az utánköttetendö kön3'^vek beköttetési költségei szintén ezen átalányból fedezendök. 2. A pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór, varrósel3^em és kéregpapír szükséglet, továbbá a törzsirodák öszszes hivatalos kiadványainak továbbitásához szükséges csomagoló kellékek költségei. 3. Az irodai asztalok és a kőnyomdahelyiség világításához szükséges kőolaj, a lámpaüvegek, golyók és belek, továbbá a pénztári helyiségekben egész éjjelen át fentartandó lámpa, az ahhoz szükséges kőolaj, valamint az utánpótlandó lámpaalkatrészek beszerzési költségei.. Az irodai és kőnyomdai helyiségek tisztogatása, az ehhez szükséges törlő rongyok beszerzése, továbbá a törölközők mosatása, a nyeles- és kézi kefeseprök, valamint a szemétlapátok utánpótlásának költségei. 5. Az előadók és az oktató tiszt részéről a kősajtón előállitandó parancsok, előjegyzési füzetek, iktatók, tárgynautatok, fogai mázván}^] ivek, álirati és egyéb nyomtatván3^okhoz szükséges kőnyomdai kellékek és szerek költségei (a papír hozzádása nélkül). b) A luuu)iró és a szániinnöség által:. Az irópapir, valamint mindenféle iró- és irodaszer szükséglet, továbbá az írodavezetéshez szükséges összes nyomtatványoknak és előjegyzési füzetek, naplók, iktatók, tárgymutatók és az utánköttetendő kön3n'ek beköttetésének költségei. 2. A varró-seh'em és kéregpapír szükséglet, továbbá a.kíadváiwozás tárgyát képező és könyomdailag ek'>ál]itandó 0*

6 8 '.8. íí. r>8.. J.9 parancsokhoz, valamint a szintén a könyomdán előállitandö előjegyzések, iktatók, tíirgymutatók, fogalmazvnnyi ivek, átirati és egvéb nvomlatványokhoz szükséges papirnak a beszerzési költsége. 3. az irodai asztalok vih'igitása és a lámpaüvcgek, golyók és belek utánpótlásának költségei.. Az irodai helyiségek tisztogatása és az ahhoz szükséges törlörongyok beszerzése, továbbá a törülközők mosatása, a nyeles és kézi kefeseprők, valamint a szemétlapátok utánpótlásának költsége. A hadbiró ezenfelül a bűnlajstromot is az irodaátalányból szerzi be. c) A Hzánuj-, szakasz-, poilókeret- és a ffődőllöi különifmeni] parancsnokságok álíal.. az irodavezetéshez, valamint a pénztár, tömeg és raktárkezeléshez szükséges összes nyomtatványok és ek'íjegyzési füzetek, a pénztári naplóknak, iktatóknak, tárgymutatóknalv beszerzési költségei, úgyszintén az utánköttetendő könyvek beköttetési költségei. 2. a pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór, varróselyem és kéregpapír szükséglet, valamint a hivatalos kiadmányoknak továbbitásához szükséges összes csomagoló szerek beszerzési költsége. 3. az irodai helyiségek világítása és a lámpaüvegek, golyók és belek utánpótlásának költsége.. Az irodai helyiségek tisztogatása, az ehhez szükségestörlörongyok beszerzése, továbbá a törülközők mosatása, a nyeles és kézi kefeseprök, valamint a szcmétlapálok utánpótlásának költsége. 5. a kézisajtón előállítandó parancsok és nyomtatványokhoz szükséges kellékek és szerek költségei, 6. A szárnyparancsnokságok által postán vagy vasúton továbbítandó tömegbeli czikkek elcsomagolásához szükséges csomagoló papir, zsineg és pecsétviaszk beszerzési költségei. d) Az oktató tiszt állat:. A saját irodai átalányából, az altiszti tanonczok, esetleg a próbacsendőrök irószerátalánj'ából és a gazdasági átalányból a tanosztály irópapir és mindenféle iró- és irodaszerek szül séglete, tox'ábin'i a tanosztály parancsnokság vezetéséhez szükséges Összes nyomtat^'ányok és előjegyzések, úgyszintén a tanonczok számára megkívántató irkák, a tanosztályparancsnokság részére szükséges iktató, tárgymutató és előjegyzési füzetek, valamint az utánköttetendő köny^'ck beköttetésének költségei. 2. a pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór varróselyem és kéregpapír szükséglet, nemkülönben a tanosztály parancsnokság hivatalos kiadmányainak továbbitásához szükséges összes csomagoló kellékek beszerzésének költsége. 3. A tanterem és az asztalok világítása és a lámpaüvegek, golyók és belek utánpótlásának költsége. ) Az örsparancsnok által:. Az Örs vezetéséhez megkívántató irópapir, iró-és irodai szerek költsége. 2. A pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór, varró czérna és kéregpapír szükséglet, valamint a hivatalos kiadmányok továbbitásához szükséges csomagoló szerek beszerzésének költsége. 3. Oly előjegyzések és nyomtatványok beszerzési költsége, melyek nem a gazdasági átalányból szerzendők be. 3. Kiszolgáltatási nwdozatok. Ezen átalányok a jogosultak részére havönkint előre kiszolgáltatandók és a kincstár irányában az oktatótiszt irodai- és irószerátalányának kivételével további elszámolás alá nem esnek s a kincstár részére akkor sem terítendők vissza, ha a felvevő a hó folyamán fogyatékba jut. Ezek fel- A'étele azonban a felvevőt kötelezi azon szolgálati szükségletek beszerzésére, melyekre rendeltetve vannak. E czimen a kincstár irányában további igény nem támasztható. A szárny, szakasz, különítmény és pótlókeret parancsnoka és az előadók Irodai általánya a fizetési jegyzék alapján veendő fel, az örsparancsnokok irodaátalánya pedig a hó I. felére szerkesztett zsoldjegyzékkel adandó ki. A tanoszlálvba berendelt altiszti tanonczok Írószer áta- '

7 50 i8.. lánya a bevonult összes hallgatók után a taníblyain kezdetén előlegesen jár. A próbacsendörök irószerátalán3^a egyszerre előlegesen folyósítandó. E két utóbbi átalány nyugta alapján számítandó fel. Az oktató tiszt irodai átalán3'a, továbbá az altiszti tanonczok és a próbacsendörök után kiszolgáltatott irószerátalány.a gazdasági átalány számlakönyvbe bevételezve, ez utóbbi átalánynyal együtt számadásszerüleg kezelendő. Ha a próbacsendörök a szárnyaknál képeztetnek ki, ezek irószerátalánya számadásszerüleg az oktató altiszt és egy próbacsendőr által kezelendő. A segédtiszt, a hadbíró, a számvivőség vezetője, a szárny-., szakasz-, pótlókeret-, különítmény- és az örsparancsnokok az irodai átalányról nem vezetnek jegyzéket, kötelesek azonban abból irodáikat az előirt szükséglettel ellátni. Megbetegedésük, vagy időleges távollétük esetében az irodát az akadálytalan tovább vezetéshez szükséges kellékekkel és Írószerekkel a helyettesnek átadni tartoznak. A helyettes az átvételtől kezdődőleg esedékes átalányt felveszi és abból az iroda folyó szükségletét fedezi, de az ebl^eli kiadásokról tartozik számadást vezetni és ennek alapján a bevonuló elődjével leszámolni. Előbb emiilett egyének, ha állásuktól megválnak, illetve áthelyeztetnek, az irodai átalány azon hányadát, mely az átadás napja után következő naptól a hó végéig esik, utódjuknak készpénzben átadni tartoznak, az utód azonban köteles az elődje által már beszerzett s tényleg meglévő papiros-^ nyomtatvány- és irószerkészletet egyezség utján megváltani. Elhalálozás esetén a meglévő papir- és irószer-készlct az átvevő állal az árjegyzék szerinti értékben átveendő, az átvevői megillető hányad levonása után ícnmaradó rész pedig az elhalt hagyatékához csatolandó.. Az őrsirodák és pénztáriigyéleti szobák világítási álalánya. Az örsirodák világítási költségeit ott, hol az örsparancsnok nőtlen, a legénység sajátjából fedezi; ott pedig, hol az örsparancsnok nős, az örsirodát ez tartozik világitani, mely czélból a téli hónapok alatt (október 6-tól április 5-ig) havi két korona 6 fillér világítási átalányban részesül. Ezen átalán}' havonta előlegesen jár. A törzsnél levő pénztárügyeleti szobának éjjelen át szükséges világításához a téli hónapokra egy korona íio fillér, a nyári hónapokra 80 fillér illetékes. Ezen átalány a segédtisztet illeti meg. 5. Irodák, iskolaszobák és a pénztári ügyeleti szobák fűtési átalánya. Ezen költségeket a csendőrségi javadalmazás viseli. A fütőanyag-szolgálmány az illetékszerüen igéin^elhetö szobák ablakai számához képest a következő kiszabás szerint jár és pedig: egyablakos szobára havonkint 330, kétablakos szobára havonkint 0, háromablakos szobára havonkint 55, ii^ 'y' ^'^gy többablakos szobára havonkint 655 kilogramm tűzifa. Az iskolák fűtésére havonkint minden egyablakos iskolaszoba után 330, minden két- vagy többablakos szoba után pedig 0 kilogi'amm tűzifa illetékes. Az örsirodák fűtési költségeit ott, hol az örsparancsnok nőtlen, a legénység sajátjából fedezi; ott pedig, hol az örsparancsnok nős, az örsirodát ez tartozik füttetni, mel}^ czélból a téli hónapok alatt (október 6-tól április 5-éig) 36 kilogramm kemény tűzifa beszerzési, apritási és elheh^ezési költségeinek megfelelő havi átalányban részesül. Ezen átalány havonta előlegesen jár. Azon esetben, ha valamely őrsre a hó folyamán nős örsparancsnok helyeztetik át (osztatik be), az illető részére a fűtési átalány a bevonulás napjától illetékes. A törzsnél lévő pénztárügyeleti szoba fűtéséhez minden téli hónapra 82 klgr. kemény tűzifa jár. Ezen átalány a segédtisztet illeti meg. A fütőanyag-szolgálmány október 6-tól április 5-ig illetékes.

8 58 -r*j>. {i. Egy köbniéter keiiiéji}^ tiizila 23 IdlograninH)!. a pui)al'a 282 kilogrammá) számiíandó. ^'^gy és '7,0 ( '5) köbniéíer puha í'oíö/a eg\' köhínéíer kemény tűzifával tekintendő egyenértékűnek. Az illetékes tűzifa nem szolgáítatik ki természet!)cnhanem annak Ijeszerzésére az esedékes váltság kiíizeltetik. A váltságolás kiszámilásának alapjánl az október hóban egy köbméter kémén}' fónak a helyi viszonyokhoz mért piaczi ára, a fuvar, elrakási és vágalási dij hozzászámilásával minden hái'ojii esztendőre előre állapítandó meg. Az ih' módon meghatározott összeg, mint az egész télen át járó állandó egj'enérték, a jogosultaknak minden téli hónap -én előlegesen fizetendő ki. ö. Elszámolási mődozalok. Az 5, pont alatt felsorolt átalányok és vállságok felhasználás tekintetéhen külön elszáinolás alá nem esnek, ellenben az irodafőnököknek ezen átalányokkal minden körülména^ek között be kell éniiök. Nős örspaí'ancsnok átheh^ezése esetében, örsíroda fűtési álalánjmyal régi állomásán azon hó végéig Játíaíik eh melyben uj állomására elindult és az uj állomás után Járó íöbhlétre igényi nem tarthat, viszont a kevesehbleleí nem tartozik megtérileni. 7. Törzsirodák fűtéséért Járó illeték. A törzsirodák fűtésével járó teendőkel az iroda szolgák tartoznak teljesiteni. Ezen teendőkért minden irodaszolga részére októbei" 6-atól április 5-ig terjedő idő alall havonkin! utólagosan az általános tömeg alap terhére lí) koromi jár. mel}' összeg szabáh'szerü bélyeges nyugta alapján kifizetendő. A íütési teendők az írodaszolga hozzáíaríozóf iillul ts teljesithetők, idegen egyéneket azonban az írodaszolgák csakis a kerületi parancsnokság engedélyével aíkaíniazhalnak és sem hozzátartozóik, sem az esetleg felfogadott idcííen eiivéneí után külön díjazási nem igényellietnek. Azon esetben, ha az egyik ii-odaszolga megbetegszik. vagv egyéb okokból távol \'an és az őtet terhelő fűtési teendőket hozzátartozói sem képesek teljesilení, akkor a fűtési teendőkről a másik irodaszolga tartozik gondoskodni és ezen idő alall a beteg vagy távollevő irodaszolga fűlési járulékának mcglélelő hányada részére szolgállaland<) ki. 59. íi- Átalányok a laklanyák, l'ojjihtiielyiséjjek és raklái'ak iilán. /. Tisztogatási átalánij. A laktanyafolyos(>k és az udvar seperletése, a iakszobák és foghelyiségek padlóinak havonkiní egyszei'i íélsurolíalása, a lámpák megg3uij[ása és seprők beszerzéséi'e havonkiní minden egyes örsíiek és a pótlókereinek korona, mint állandó és elszámolás alá nem eső átalán}' jár, mely minden hó -én előlegesen kifizetendő. A törzs- és a szárn3'ak székhelyén lévő őrsnek azonban, ha az ott első kiképzés alatt álló altiszti tanonczok és )róbaesendőrők száma lő főt meg nem halad, a \ koiona alapátalányon felül 2 korona. Ki,'^() főnyi állományh'ibblel után korona és ezen felül (i koi'oná^'al több jár.?. Butorfestési áialánij. Az Örs butoizatának újbóli- és utánfestésére!?iwí,/'a létszámra val(') tekintet nélkül örsönkinl havi negyven fdléiből áll() butorfestési átalány jái', meh^ minden hó -én előre kifizetendő. h^zen átalány az övs bútorzatának időközönkinli utánfestése és szükség esetén minden negyedik évben leendő újbóli befestése után felmerülő költségek fedezésére szolgál, -V kerűlel székhel^'én le\'ő Örs, a pótlókerel és a tnnosztály butorfestési átalányban nem részesülnek, ezen aloszlál3'ok használaláhan le\'ő kineslári bútorzatnak beleslése a szükséghez képest eszkíizlendő, a költségfelszánn'lásra az engedély az elengedési kimutatásban, sürgős esetekben pedig eselről-eselre a belügyministerlől előlegesen kérendő.

9 5Í 59.. ő9 -GO.. 55 A bútorzat festésére jó minőségű festék, pl. borostyánlakk használandó. 3. Világítási átalány Minden őrsön egy. egész éjen át égő lámpát kell fentartani. Az c végre szükségeltető olaj és lámpabél beszerzésére minden nyári hónapra korona 60 fillér, minden téli hónapra 3 korona 20 fillér jár. NagA'obb épületeknél az okvetlenül egész, vagy fél éjen át fentartani szükséges lámpák száma bizottságilag niegállapitandó és a bizottsági jeg3'zőkönyv alapján a felszámitási engedély a belügyministertől kikérendő. (32... pont.). Konyhaberendezési átalány. A legénységi konyhák első berendezési költségei a kincstár által viseltetnek. A konyhaberendezési tárgyak folyton jó karban tartása és utánpótlása czéljából minden Örs és a pótló keret a legénységi létszám erejére való tekintet nélkül, minden hó -ső napján előlegesen 3 fillért kap. A tanosztály konyhaberendezési tárgyai jókarban tartási és utánpótlási költségeit a kincstár viseli. 5. Fogdahelyiségek után járó átalány. Takarók- és szalmazsákok tisztítására, továbbá szalmazsákok uj és utántöltésére minden ágynemükészlel után évente 2 korona és 0 fillér jár. Ezen átalány a rendszeresitett ágyneniü-készletre a szái'nyés kiküiönitett szakaszok székhelyén levő őrsnek, to^'ábbá a pótlókcret-parancsnok.ságnak minden év január -én kifizctcnd(). *6. Átalány a szárnyraktár kezelése körül felmerülő kiadások fedezésére. A szárnyraktár kezelése körüli kiadások (édezésére a budapesti szárnyj^arancsnokság ix'szére hax\ 30 korona, a * Lásd végrehajtási határo7,váiiyokat. többi szárnyparancsnokságok részére havi 20 koronából álló átaláii}^ jár, nieh^ fele részben a javadalmazást, fele részben pedig az átalános tömeg alapot terheli. Ezen átalán}' havonkint előre a szárnyparancsnok által felveendő s n3mgta alapján a javadalmazás és általános tömeg terhére szabátyszei'üen felszámítandó. A raktárkezelési átalányból fedezendők: a szárn\taktár tisztogatása a naphtalin szer beszerzése, a raktárban levő ruházati czikkek porolása és máskénti tisztogatása, a nagyob]> csomagoknak a postára, a postán érkezetteknek onnan a szárnyparancsnoksághoz való szállítása után felmerülő költségek, úgyszintén a szárnyparancsnokság kézi sajtójához netalán felfogadott kisegítő egyén bére Tiszti hutoi'átalán>'. a^ Az átalány méruc. Ezen átalány a tiszti és tisztiszolga bútorzat. \'alainint az ágynemüek jókarbanlartására és utánpótlására minden törzsés főtiszt után évenkint 50 koronából ÍŰ\. Ezen összeg a kincstári bútorzattal ellátott természeíboii tiszti lakásban elhelyezett tisztek és hadapródok, valamint a lakbérváltság élvezetében álló és kincstári bútorral ellátott tisztek névjegyzéke alapján ha^'í részietekben a javadalmazás terhére a tiszti butoralap pénzlárál>a számoiialik át, melyből a szükséges helyreállításokat és beszerzésekel, bizottsági megállapitások és költségvetések alapján a csendőrkerületi parancsnokság engedéh'ezi. b) Elszámolási módozaiok. A butorátalány oszthatlan havi illeték, és minden hó -én előre az a) pontban érintett névjegyzék alapján felszámitandó, felszámítása tehát egyes napokra nem íörténheíik. Az alap bevétele és kiadásairól pénztári napló, a beszerzett és fogyatékba vett tárgyakról pedig leltár vezetendő és azok minden év végével mellékleteikkel együtt, a belügyministerhez felíerjeszíendök. i

10 I-G c) A bútorzat clsö beszerzése. A tiszti lakás bútorzatának első beszerzése a csendőrségi javadalmazásból történik. A tiszti létszám esetleges szaporításakor tehát, ezen első beszerzésre nézve a részletezett szükségleti kimutatás és a költségkimutatás csatolása mellett, a belügyminister engedélye kérendő ki. d) Hasznavehetetlen bntor értékesítése, A hasznavehetetlenné vált tiszti lakberendezési tárgyak darusításából belblyt összeg a tisztibutor alapot illeti. e) Lalibér-váltságot élvező tisztek után járó térltménij. Azon tisztek után, kik természetbeni lakás helyett lakbérváltságdijat élveznek és a rendelkezésre álló tiszti bútorokat használják, ezek koptatási dija fejtben az a) pontban meghatározott butorátalány megfelelő hán3^ada a javadalmazásból a tiszti butoralapba átszámolandó. Lakbérváltságot élvező azon tisztek, kik természetbeni tiszti és szolgai bútorral el nem láthatók, évi 50 koronából álló butorátalánynak a javadalmazás terhére való kiszolgáltatására igénynyel birnak. f) Fogyatékba jutó tiszteknek a butoralapból való igénije. Fogyatékba jövő tiszteknek a butoralapból való bármily czim alatti részesülésre vagy kártalanításra nincs igényük. g) Felosztás esetén való eljárás. Ha valameh^ csendőrkerületi parancsnokság teljesen feloszlattatnék, a tiszti lakásokban talált valamennyi a kincstár, illetve a tiszti butoralapból beszerzell bútor a kincstár tulaj donába megy át. A feloszlatás napján a tiszti butoralapban meglevő pénzkészlet első sorban a tiszti bútorzat kifogástalan jókarba helyezésére és utánpótlására íbrditandó, a fenmaradó össze pedig az ugyanazon napon a kerület állományába tartozó azon törzs- és főtisztek között osztandó fel egyenlő részletekben, akik a feloszlatás idejében akár természetbeni lakást, akár lakbérváltságot élveztek tiszti bútort használtak és így a kincstári tiszti butoralap részesei voltak. 6, Személyi, fűtési és vilátjitási átalány. Minden alantas tisztnek (hadbiró, számvivő), továbbá az; állatorvosnak és alállatorvosnak és minden irodaszolgának az pontjához tartozó kimutatásban feltüntetett fa- és gyertyamennyiség, a törzsőrmestereknek pedig az ugyanott kimutatott tűzifa jár, s az esedékes egyenérték megállapításánál az pontja szerint járandó el, ellenben a beszállítási és apritásí költség a kincstár terhére fel nem számítható. Azon hadapródoknak és hadapród-tiszthelyetteseknek, kik az Örs közgazdálkodásában részt sem vesznek, a téli hónapok alatt havonta 23 kilogramm tűzifa jár, melynek egyenértéke a lentiek szerint megállapitandó és felszámítandó Átalány a Ioíjéiiysé<ji áí yii*nuiek tisztántartására. jmindcn legénységi egyén, továbbá természetbeni lakással ellátott minden irodaszolga és természetbeni bútorral ellátott tisztek szolgái részére lepedő és 2 vánkoshéj, nős egyéneknek pedig a tiszti szolga kivételével 8 lepedő és vánkoshéj van rendszeresítve; ezen tárgyak mosatása, illetve kicserélése május -től október végéig minden -ik napon, november -től április végéig pedig havonta egyszer eszközlendő. A lepedő egyszeri mosatásaért. mint állandó átalány, havonként előlegesen 8 fillér és egy vánkoshéj mosatásaért fillér fizettetik, mely összeg a rendszeresített létszámhoz^ képest számítandó fel. t

11 58 (i3 Ü5.. Az ezen javításból eredő költségek fedezésére minden Örs, a rendszeresített létszám után, továbbá: természetbeni lakást élvező minden írodaszolga és a természetbeni bútorral ellátott tiszt szolgája után havonkint előlegesen 2 fillért kap. 6. S. Átalány a téli és nyári takarók, szalmazsákok és lószőj*- vánkosok tisztítására. Ezen ágynemüek tisztitása minden évben egyszer és pedig július hóban foganatositandó. Az állandó évi átalány egy nyári és egy téli takaró után 20 fillérrel számitva 0 fillér, s egy szalmazsák és lószőrvánkos után együtt 2 fillérből áll, s az őrsöknek, a rendszeresített létszám után, továbbá a természetbeni lakással ellátott irodaszolgáknak, végül természetbeni butoi'ral ellátott tiszteknek saját szolgájuk után előleges havi részletekben fizettetik. A lovas őrsöknek a lóápoló téli takarója, szalmazsákja és vánkosa tisztítására évenkint fillér jár. Szalmazsák-töltési átalány. Ez, a minden év szeptember -én eszközlendő teljes uj töltésre, továbbá a minden év márczius -én, Június l-én és deczember -én való utántöltésekre jár. Az e végre beszerzendő ágyszalma bevásárlására meghatározott évi átalány: a teljes uj töltésre 60 fillért és minden utántöltésre, 30 íillérrel számitva 90 fillért tesz, mely összegek az őrsöknek a rendszeresíteti létszám után, továbbá a természetbeni lakással ellátott irodaszolgáknak, végül természetbeni butori'al ellátott tiszt részére saját szolgája után havi részletekben fizettetik. A lovas őrsöknek a lóápolók után ugyanezen átalán}'jár. 66-> A honvéd kezelőtiszti tanfolyamba, továbbá az altiszti iskolákba és a probacsenclor tam>sztályl>a bereuílolt legénység után járó átalány. Ezen hallgatók után az ágynemüek tisztán tartására, jókarban tartására, takarók, szalmazsákok és vánkosok tisztítására, szalmazsákok uj és utántöltésére a 62., 63., 6. és 65. -okban meghatározott átaláu}^ jár. Ezen átalány a hó folyama alatt bevonultak után is illetékes és a tanfolyamból való kilépés havára is felszámítandó. Ezen átalány a törzs székhelyén a tanosztályparancsnokságot, a törzs székhelyén kívül esetleg kiképzés alatt lévő próbacsendőrök után pedig azon őrsöt illeti meg, a melynek állomáshelyén a kiképzés történik Csizmakoptatási átalány. A csizmakoptatási átalány esetről-esetre a belügymínister által engedélyeztetik s csak olyan őrsök számára hozható ajánlatba, a mely Őrsök terepviszon3'ai a csizmák túlságos kopását, illetve gyors elhasználását vonják maguk után, a rendszeresített tömegátalány tehát ezen fokozott kiadásra eleo'endő nem volna. lízen átalány havonta utólagosan a zsolddal adandó ki a jogosultaknak. Azon napokra, melyeken a jogosult betegség, szabadság, fogságának kiállása stb. miatt őrsén szolgálatot nem teljesített, a csízmakoplatási átalány fel nem számitható. 68. íílv>óiílomitók ruliak(tpta(ási átalánya. A pótlóidomitók részére, a lovagló nadrágokhoz szük- séges nadrágboritó bőrök, továbbá a csizmatalpak jókarban tartása, utánpótlása és feldolgozás, valamint a báránybőr prémbélésü zubbonyokon felmerülő apróbb helyreigazítások

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása.

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása. 355 Ny Nyakszegély magán viselése. L Ruhadarabok készítése finomabb anyagból. Nyavalyatörésben szenvedő ápolása. L. Eskórban szenvedők ápolása. Nyájak meglépése. L. Gyanús helyek megközelítése. Nyári takaró.

Részletesebben

Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának I-ső részéből.

Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának I-ső részéből. 1.t!!I(!lo.'I hadosztá7!j eg(jszi)(jgiig!) i (lnfantel'ie - Divi:,;io118:-:anitatsal1stalt) intézet hegyi fcl:-:zerelés:,;el; l hegyi élelmező o:;zluli (Gebil'gsverpfteg s - kolollne) ; 3-4 heg!)i von(dszázad

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui :ll Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui vehető a Közszállítási Szabályzat vonatkozó rendelkezései mellet1. 21.. A bélyegek felülbélyegzése. 129. A különféle okmányokon (pénztári okmányok,

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

- ~ I '" E = C. j -cn - - I -cn ~ ~ p cn

- ~ I ' E = C. j -cn - - I -cn ~ ~ p cn - ~ I o o ;; ~ - -~ =- - ;{ p cn... h -1 -, '" = ~ ~ -~ r- a. cn - ft r- - ft M ft c: I '" E = C - - I -cn - " j -cn "Cs-6." SZOLGÁLaTI u'lsnás a m. kir. közlekedési csendőrség számára. (Kut.) TERVEZET.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba 57 43.. (1) Öröklött mezőgazdaság birtoka címén a póttartalékba "kell beosztani, illetőleg abba áthelyezni azt a hadkötelest, aki oly mez~i, kert- vagy szőlőgazdaságban gazdálkodik: a) amely törvényes

Részletesebben

I. A város (község) közegészségügyi teendıi

I. A város (község) közegészségügyi teendıi 1908. évi XXXVIII. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl szóló 1876:XIV. tc. II. rész I. fejezetének (Közegészségügyi szolgálat a községeknél) módosításáról I. A város (község) közegészségügyi teendıi

Részletesebben

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111 sz.sm ÁG. HITV. GYETEMES I EVANG. EGYHÁZ J\LYRENDELE'rE AZ EGYHÁZI ALAPÍTV ÁNYOKRÖL S A RÁ VONATKOZÚ PÜSPÖKI UTASÍTÁS. HIV ATALOS KIADÁS. HORNYÁNSZKY BUDAPEST, V. CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA 1905.....

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY)

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Egyezmény

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dunaújváros 2011. augusztus 01 3 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (MT), a Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

1971. évi 3. törvényerejű rendelet

1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1 (A Magyar Népköztársaság csatlakozó

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám.

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. @/,/,~ / (O);,,:,;,L)í/ XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ : MOHÁCSY (MAHÁCS) LAJOS SZÁZADOS. SzerkeszlOség és kiadóhivalal

Részletesebben

r. FEJEZET. A k()zös hadseregbeli csa.patok.

r. FEJEZET. A k()zös hadseregbeli csa.patok. I ~ r. FEJEZET. A csász. és kir. közös hadsereg, a magy. kir. és a csász. kir. honvédség és a népfelkelés szervezete, különös tekintettel a hadrakelt seregre. A k()zös hadseregbeli csa.patok. 1. A csász

Részletesebben

CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága.

CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. L 6víolyam. Budapest, 1907, julius 7-én, 27, szám, CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. ELŐFIZETÉ SI ÁRA: Félévre 6 korona. Egész évre 12

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 9. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény

Részletesebben

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság csatlakozó okiratának

Részletesebben

Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a - Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Családjogi kérdések és válaszok. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Családjogi kérdések és válaszok. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Családjogi kérdések és válaszok TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Családjogi kérdések és válaszok ISBN 978-963-08-9205-6 Komplett kivitelezés:

Részletesebben