HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp."

Átírás

1 ^^ 3S A iuijótáp kiszolgáltatására vonatkozólag az a) pont utolsó bekezdése mérvadó. c; Fohjókon indó lüitzúsnál. Az osztrák-magyar monarchia határain belől különböző gőzhajózási tai^sulat folyókon közlekedő személyszállitó hajóin a hadapród-tiszthelyetteseket, hadapródokat és a többi legénységet miután e hajókon hajótápban nem részesülnek az étkezési pótték illeti meg. 5. S. l'\mitai'lási pótlék. /. Igény. Oh^ őrsöknél, a hol a nőtlenek állománya az örslegénységnek kórházban vagy más gyógyintézetben történő ápoltatása. úgyszintén fegy^elmi fenyítés végrehajtása folytán előálló hiány kivételével bái-míly más okból liárom főre leszáll, mindaddig, mig ezen állomány legalább négy főre ki nem egészíttetik, az Örs közgazdálkodása részére napi hatvan íillérböl álló fentartásí pótlék jár. 2. Kifizetési módozatok. A fentartásí pótlék havonta utólagosan ^'agy az őrs nőtlen legénységi létszámának négy főre történt kiegészítése után következő zsoldfizetés alkalmával az Örs pénztári bizottsága bélyegtelen nvugtájára a szái'nvparancsnokság által kiíizettetil A n3mgtán azon körülmény, hogy az örs létszáma mennyi ideig állott csak három nőtlen csendőrből, a szakaszparancsnok által igazolandó. Az őrsön levő nős és saját háztartással biró csendőr a téntartási jíótlékból való részesedésre nem tarthat igényt luipéiiz. /. Igénif. Erkölcsi és önhibáján kívüli testi fogyatkozás, vagy szellemi képesség hiánya miatt próbaszolgáhitbói elbocsátott 52. g. 39 legénységnek az illetékes szárnyállomástól azon helységig a hol a csendőrségi próbaszolgálatra leendő felvételét kérelmezte, kilométerenként két íillérböl álló utipénzre van igénye. (Csendőrjelöltekre nézve. 28..^. 5. p.) Büntetőbiróságilag elitéit s büntetésük kiállása után a testületből elbocsátott legénységnek, az esetben, ha sem közgazdálkodási, sem pedig másnemű magán vagyonuk (tömeg külön járulék vagy egyéb készpénz) nem volna, avag}^ pedig ez csekéhaiek bizonyulna, illetékességük hetyéig számitand(> utipénz egészben, esetleg csak részben a csendőrségi javadalmazás terhére kifizetendő. ^ Az utipénz a szárnygazdászatkezelési utasításban előirt módon számítandó fel. Az utipénz kilométerkéntí kiszámítására a kiindulási és végpont közt fekvő távolság meghatározására nézve a katonai menettérképek, oly vonalakon pedig, hol vasutak használtathatnak, a vasúti kilométermutatók, mérvadók. 2. Utipénz nem illetékes. A testületből más, mint a fentebbi pontban előadott, okoknál fogva önhibájukon \ú\vú Ibg^'atékba jutó, nemkülönben a testületből önként kilépő legénységnek utipénz nem jár. in»-, ^ Pt * ;" m

2 ő.0 lil HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp Szolgálati lovak heszei'zésc. A csendőrség részére szükséges póüovak a csendőrségi pótlovazó-bizottság által a Rend. Közi. 89. évi. számában eln. sz. alatt közzétett utasilásban körülirt módon szerzendők be. A pótlovak átlagos beszerzési árát időközönkinl a belügyminisler állapítja meg, a beszerzési árak pedig szabályszerű nyugták alapján a javadalmazás terhére számolandók el. A beszerzett pótlo-s'ak a pótlókcretnél idomíttatnak s ÍIZ egyes kerületi parancsnokságoknál előforduló k')lbgyaték a belügyministerium utalván^'a alapján a pótlókeret kiidomitolt lóállományából pótoltalik. A pótlókei'et számára kiadott s a Reiul. Közi. 89. évi. számában közzételt szervezeti határozványok 3. -ábau meghatározóit lóállomány csak a belügyminister engedétye ülapján haladhaló meg, de e mellett az emlitelt lóállománynak is mindig teljesnek kell lennie. 5.. Szolgálati lovau elhelyezést'. Legénységi szolgálati lovak bérlet utján bizlositott, kincstári istállókban helyezendők el. vagy Az istállók a csendőrségi laktanyákkal lehetőleg egy telken legyenek. Az egyes - több lónál válaszrudak által egymástól elkülönitett lőállásoknak '58 méter szélességgel és 2-83 méter hosszúsággal kell birni; kettős, azaz kétoldalú lóállásoknál 2'52 méternyi átjáró folyosó szükséges. A lőállás padlója keményre égetett téglákból, vagy pedig jól fentartott agyagburkolattal ellátva leg3'en. Az istálló berendezése a következőkből áll, úgymint, egy vagy két ló számára: egy itatóveder, egy alomfavilla, egy istállóscprö, eg\^ abrakkosár és eg}'- istállólámpa, három vagy négy ló számára, az istállólámpát kivéve, a többi tárgy kettőzve, öt vagy hat ló számára két lámpa és minden tárgy háromszorozva kell. Továbbá még egy lapát, zabosláda. zabos rosta, zabmérő, egy a nj^eregszerszám és egy a lótáp megőrzésére szolgáló helyiség, egy ^'agy két nyeregbak, kantárfogas és egy tisztító nyeregbak minden istállónál leg}'en. Ha ugyanazon istállóban több ló van elhelyezve, benne a lóápoló részére egy fékpad, egy szalmazsák, egy szalmavánkos és egy téli pokróczból álló alvólicly tartandó fenn. 55. S. Lótáp. A kincstári szolgálati lovak táplálására napi tápadagok járnak. A lótápadagot reuílszerint zab és széna, kivételes esetekben pedig szalmaszecska is képezi. \ lótáphoz számítandó az alomszalma is. A táprészek nevezetesen: a) egy adag zab:.[

3 r,(i grammb()l (ega bektoliter zabnak súlyban legalább kilogrammot kell nyomni): h) egy a*^í^g széna ; 300 grammból (szalmaszecska 850 grammból) és c) egy adag alomszalma október -íöl márczius végéig 2500 grammbók április ől szeptember végéig pedig 700 grammból áll. Szükség esetében a lótápadag rendszerint megszabott részeit meg lehet arányosan változtatni, mire nézve azonban esetről-esctre határozott utasítások adatnak ki a m. kir. J)clügyminister részéről. A lótápra való igén}' az illető kincstári szolgálati lónak a csendőrség lóállománn'ába történt felvétele napjával kezdődik és végződik azon nappal, a melyen a ló elhullott, kiirtatott, eladatott, elveszett vagy elfutamodott. 56.,^. Táppótlék. Az újonnan növedékbe jött gyengébb pótlovak részére, legfeljebb négy heti időtartamra, naponként 80 granim zab. vagy 00 gramm széna táppótlék gyanánt állatorvosi vélemény alapján a m. kir. líl számú csendőrkerületi parancsnokság által engedélyezhető, erről azonban, az állatorvosi A'élemény felterjesztése mellett, a belügyministernek jelentés teendő. Az an3'akanczák részére, a csikók szoptatása idejére, az éltestől számitott három hónapig 080 gramm zab, 2250 gramm széna és 700 gramm alomszalmából álló táppótlék, a csikók részére pedig az elléslől számitott 3-ik naptól kezdac 2S00 gramm szénából álló tápilleték jár. A csikó az elléstől számitott három hónap múlva a kincstár javára elárverezendő. NEGYEDIK FEJEZET. Tiszti irodák, raktárak, kőnyomdák, fogdák és azok berendezése, továbbá az irodai és egyéb átalányok. 57. S. Tiszti irodálv, raklái'alv, kőnyoiiulák, l'ofjtlák és azok hei'enílezése. A csendőr tiszti irodák, raktárak, kőnyomda hehiségek és fogdák a kincstár által szerződésileg biztositandók. Ezen helyiségek száma és berendezése a túloldali táblázatban >'an feltüntetve. A szárny parancsnoksági foghelyiségek berendezéséhez négy gúzsvas, továbbá négy fő részére fékpad, négy szalmazsák, négy téli pokrócz, két vizlartó, két ivóedén}', két lámpa és két szobaürszék tartozik. A kikülönitett szakasz és a pótlékeret-parancsnokságok foghelyiségeinek berendezése a fenti kiszabat feléből áll. Mindezen bei*endezések a kincstár terhére szereztetnek be. A szárnyszékhelyén levő szakasz parancsnokságot, továbbá a tanoszlály, valamint a gödöllői különitmény parancsnokságokat külön fogda nem illeti meg. Az emiitett szakaszparancsnokság által kiszabott tbgság fenyitések a szárny fogdában, a tanosztály parancsnokság által kiszabott fogság fenyítések a tanosztály állomás helyén levő csendőrségi fogdában, a gödöllői különítmény parancsnokság állal kiszabott fogságfenyitések pedig a budapesti szárnyparancsiiokság fogdájában hajtandók végre. L^

4 Ii -5 Nevezetesen Csentlőr-ker. parancsnok Csendőr-ker. parancsnokhelyettes és a másodtörzsliszt részóre külön-kiilöii Segédtiszt Hadbíró (a linnvéd-ker, bíróságnál) Szánivivöséí! Sziirnyiiavancsnok Szakasz-, különilniény- [larancsnok, a póllókcret parancsnoka Iskolák Idyisések i;. i. i 3! :.'. 3,.. _._L._ j ) A lélszámnak nieiifelelö száinb, yiliíilás^ liónaphnn í É f i í i 9 l/l t s 2 s % ^ frodabukirok kemény fából - - i " t ' r-c ^ fi - Í: li.t i 3^...! li A sz iks égi -n ^' 3 3 L IGZ l r \ d a S p - o \ 2 o o s M i 'r' i ke pe st 2se trö IS - - w b^' ^m'' w f f Í2 i.lá É :'is :-:i-i -o^ «líií véb irodabitcndezési tárgyak 3 ffl. 'ilíl i = _. ='.-..«" ^^.^ ' ^ 2 i 3 "*~2 -*«^ ' j Jjj, /^^ i^^*- ^ 3-2 ^! 2 A,^^ _^^ ^; 3 2 i ^5?^'" 3 f J «.jr!!,_^ ', í i i a. Üti: i ^r -a o a. " -. \ - -! hivatalos j pecsélnyomók -o. rrr. ii l íi "^ T^ "3 : i, 2 i-.^) i S l :0 2 M!, i ;; a szárny-és szakaszparancs- ^ nokságok részérc e^y kézi ^ liorgooysajló aszlallaf, a ke- ca í'üleli parancsnokság egy teljesen felszerelt könyomdasajtóval látandó el,(a szárnyparancsnokság részére na-j j gyobi) alakti kéz sajtó **) A kőnyomda számára asz la í -5 S. >-* íí 'S i festetlen keményfából -. - ' Jl CC l;: Xi^ - 2 g U - ->k i^'ítr],^ J->,-* _. ' 3 '" ^ r ' -^&^í^^s'^ vvs^ss^^5 esetre állapitlatnak meg., "^X un! V- "S **) Fokozatosan a régiek basznavelielctienné válása alkalmával szerzendő he. i í ti. Megjegyzés Jllottliszabíiivziit.

5 6 Az iroda következő 58.. Iiortai, iiós/.er és irodavilágitási átalányok. Az átalányok mérve. Írószer és irodavilágitási átalányok mérve a A segédtiszti iroda íizámára: ;{00 rőiii teriedö állomány uláii Minden további *H» lö uláti. va íy ;io lul me^ nem haladó állomán\ löhblet uláii A lii sz. esendői- ker. parancsnokságnál ezenlelnl. A birósáiíi iroda számára ;L ^- - A számviuöség számára : 300 ÍÖÍÍ; terjedő állonuun nlán :\linden további oo iö után. vagv ;io lül meg nem liidadó áilomán\ többlet után A III. sz. csendőr ker. parancsnoksáiínál ezenfelül A szárnyparancsnokság számára: 00 tőig lerjedő állománynyal biró szárnyparancsnokságnál 200 iöin teijedő állománynyaí birószárnyparancsnokságnál. 300 löig terjedő állománynyaí biró szárnyparancsnokságná! _..., _ Ezenkívül minden alárendelt Örs ulán_..-.. ^ - A pótlókerel, a gödöllői különítmény, és a szakaszparancsnokság illetéke a létszámra való tekintet nélkül -- - Az oktató tiszt részére Oktatási minden altiszti tanoncz után egyszer s czélokra mi (ien próbacsendör ulán ( "midenkoi-ra Az önirodák számára: X ^zál n\ és szakasz székhelyén levő őrsök után A külörsök után,,.., Alap Megjegyzés: A tömeiíel titliclü irodai ki;nlásokra minden év janu ír hé -én a se gédtiszt ulán \% a szánivivősi'g ulán S, iiiiiideii szárny iili'in 2 és mir den Örs után torona ' >0 fillér az i'illaliinos tön)egljől a javjidü!iiiuz!isi-;i álruliázandó. *) I^ásd véf rebajtási határozvónyokat. jior.! w \ 3 2 Pót havi illeték fill. kor. lill. 20 '^ ir. 8 * 3 3* i 00 (io (io tio*. :. tt 3ti 0 0. vs Rendeltetés. Ezen táblázatban felsorolt átalányokból fedezendök: a) A segédtiszt által:. A törzstiszti és a segédtiszti irodák számára szükséges irópapir, mindenféle iró- és irodaszer, továbbá az iroda vezetés, pénztár és törzs-raktár kezeléshez, valamint az állomán^'vezetés és kezeléshez szükséges összes nyomtatványok, posta-könyvek, előjeg}^zések, pénztári naplók, iktatók, tárgyinutatók és egyéb előjegyzési füzetek költségei. Az utánköttetendö kön3'^vek beköttetési költségei szintén ezen átalányból fedezendök. 2. A pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór, varrósel3^em és kéregpapír szükséglet, továbbá a törzsirodák öszszes hivatalos kiadványainak továbbitásához szükséges csomagoló kellékek költségei. 3. Az irodai asztalok és a kőnyomdahelyiség világításához szükséges kőolaj, a lámpaüvegek, golyók és belek, továbbá a pénztári helyiségekben egész éjjelen át fentartandó lámpa, az ahhoz szükséges kőolaj, valamint az utánpótlandó lámpaalkatrészek beszerzési költségei.. Az irodai és kőnyomdai helyiségek tisztogatása, az ehhez szükséges törlő rongyok beszerzése, továbbá a törölközők mosatása, a nyeles- és kézi kefeseprök, valamint a szemétlapátok utánpótlásának költségei. 5. Az előadók és az oktató tiszt részéről a kősajtón előállitandó parancsok, előjegyzési füzetek, iktatók, tárgynautatok, fogai mázván}^] ivek, álirati és egyéb nyomtatván3^okhoz szükséges kőnyomdai kellékek és szerek költségei (a papír hozzádása nélkül). b) A luuu)iró és a szániinnöség által:. Az irópapir, valamint mindenféle iró- és irodaszer szükséglet, továbbá az írodavezetéshez szükséges összes nyomtatványoknak és előjegyzési füzetek, naplók, iktatók, tárgymutatók és az utánköttetendő kön3n'ek beköttetésének költségei. 2. A varró-seh'em és kéregpapír szükséglet, továbbá a.kíadváiwozás tárgyát képező és könyomdailag ek'>ál]itandó 0*

6 8 '.8. íí. r>8.. J.9 parancsokhoz, valamint a szintén a könyomdán előállitandö előjegyzések, iktatók, tíirgymutatók, fogalmazvnnyi ivek, átirati és egvéb nvomlatványokhoz szükséges papirnak a beszerzési költsége. 3. az irodai asztalok vih'igitása és a lámpaüvcgek, golyók és belek utánpótlásának költségei.. Az irodai helyiségek tisztogatása és az ahhoz szükséges törlörongyok beszerzése, továbbá a törülközők mosatása, a nyeles és kézi kefeseprők, valamint a szemétlapátok utánpótlásának költsége. A hadbiró ezenfelül a bűnlajstromot is az irodaátalányból szerzi be. c) A Hzánuj-, szakasz-, poilókeret- és a ffődőllöi különifmeni] parancsnokságok álíal.. az irodavezetéshez, valamint a pénztár, tömeg és raktárkezeléshez szükséges összes nyomtatványok és ek'íjegyzési füzetek, a pénztári naplóknak, iktatóknak, tárgymutatóknalv beszerzési költségei, úgyszintén az utánköttetendő könyvek beköttetési költségei. 2. a pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór, varróselyem és kéregpapír szükséglet, valamint a hivatalos kiadmányoknak továbbitásához szükséges összes csomagoló szerek beszerzési költsége. 3. az irodai helyiségek világítása és a lámpaüvegek, golyók és belek utánpótlásának költsége.. Az irodai helyiségek tisztogatása, az ehhez szükségestörlörongyok beszerzése, továbbá a törülközők mosatása, a nyeles és kézi kefeseprök, valamint a szcmétlapálok utánpótlásának költsége. 5. a kézisajtón előállítandó parancsok és nyomtatványokhoz szükséges kellékek és szerek költségei, 6. A szárnyparancsnokságok által postán vagy vasúton továbbítandó tömegbeli czikkek elcsomagolásához szükséges csomagoló papir, zsineg és pecsétviaszk beszerzési költségei. d) Az oktató tiszt állat:. A saját irodai átalányából, az altiszti tanonczok, esetleg a próbacsendőrök irószerátalánj'ából és a gazdasági átalányból a tanosztály irópapir és mindenféle iró- és irodaszerek szül séglete, tox'ábin'i a tanosztály parancsnokság vezetéséhez szükséges Összes nyomtat^'ányok és előjegyzések, úgyszintén a tanonczok számára megkívántató irkák, a tanosztályparancsnokság részére szükséges iktató, tárgymutató és előjegyzési füzetek, valamint az utánköttetendő köny^'ck beköttetésének költségei. 2. a pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór varróselyem és kéregpapír szükséglet, nemkülönben a tanosztály parancsnokság hivatalos kiadmányainak továbbitásához szükséges összes csomagoló kellékek beszerzésének költsége. 3. A tanterem és az asztalok világítása és a lámpaüvegek, golyók és belek utánpótlásának költsége. ) Az örsparancsnok által:. Az Örs vezetéséhez megkívántató irópapir, iró-és irodai szerek költsége. 2. A pecsétviasz, pecsétostya, spárga, zsinór, varró czérna és kéregpapír szükséglet, valamint a hivatalos kiadmányok továbbitásához szükséges csomagoló szerek beszerzésének költsége. 3. Oly előjegyzések és nyomtatványok beszerzési költsége, melyek nem a gazdasági átalányból szerzendők be. 3. Kiszolgáltatási nwdozatok. Ezen átalányok a jogosultak részére havönkint előre kiszolgáltatandók és a kincstár irányában az oktatótiszt irodai- és irószerátalányának kivételével további elszámolás alá nem esnek s a kincstár részére akkor sem terítendők vissza, ha a felvevő a hó folyamán fogyatékba jut. Ezek fel- A'étele azonban a felvevőt kötelezi azon szolgálati szükségletek beszerzésére, melyekre rendeltetve vannak. E czimen a kincstár irányában további igény nem támasztható. A szárny, szakasz, különítmény és pótlókeret parancsnoka és az előadók Irodai általánya a fizetési jegyzék alapján veendő fel, az örsparancsnokok irodaátalánya pedig a hó I. felére szerkesztett zsoldjegyzékkel adandó ki. A tanoszlálvba berendelt altiszti tanonczok Írószer áta- '

7 50 i8.. lánya a bevonult összes hallgatók után a taníblyain kezdetén előlegesen jár. A próbacsendörök irószerátalán3^a egyszerre előlegesen folyósítandó. E két utóbbi átalány nyugta alapján számítandó fel. Az oktató tiszt irodai átalán3'a, továbbá az altiszti tanonczok és a próbacsendörök után kiszolgáltatott irószerátalány.a gazdasági átalány számlakönyvbe bevételezve, ez utóbbi átalánynyal együtt számadásszerüleg kezelendő. Ha a próbacsendörök a szárnyaknál képeztetnek ki, ezek irószerátalánya számadásszerüleg az oktató altiszt és egy próbacsendőr által kezelendő. A segédtiszt, a hadbíró, a számvivőség vezetője, a szárny-., szakasz-, pótlókeret-, különítmény- és az örsparancsnokok az irodai átalányról nem vezetnek jegyzéket, kötelesek azonban abból irodáikat az előirt szükséglettel ellátni. Megbetegedésük, vagy időleges távollétük esetében az irodát az akadálytalan tovább vezetéshez szükséges kellékekkel és Írószerekkel a helyettesnek átadni tartoznak. A helyettes az átvételtől kezdődőleg esedékes átalányt felveszi és abból az iroda folyó szükségletét fedezi, de az ebl^eli kiadásokról tartozik számadást vezetni és ennek alapján a bevonuló elődjével leszámolni. Előbb emiilett egyének, ha állásuktól megválnak, illetve áthelyeztetnek, az irodai átalány azon hányadát, mely az átadás napja után következő naptól a hó végéig esik, utódjuknak készpénzben átadni tartoznak, az utód azonban köteles az elődje által már beszerzett s tényleg meglévő papiros-^ nyomtatvány- és irószerkészletet egyezség utján megváltani. Elhalálozás esetén a meglévő papir- és irószer-készlct az átvevő állal az árjegyzék szerinti értékben átveendő, az átvevői megillető hányad levonása után ícnmaradó rész pedig az elhalt hagyatékához csatolandó.. Az őrsirodák és pénztáriigyéleti szobák világítási álalánya. Az örsirodák világítási költségeit ott, hol az örsparancsnok nőtlen, a legénység sajátjából fedezi; ott pedig, hol az örsparancsnok nős, az örsirodát ez tartozik világitani, mely czélból a téli hónapok alatt (október 6-tól április 5-ig) havi két korona 6 fillér világítási átalányban részesül. Ezen átalán}' havonta előlegesen jár. A törzsnél levő pénztárügyeleti szobának éjjelen át szükséges világításához a téli hónapokra egy korona íio fillér, a nyári hónapokra 80 fillér illetékes. Ezen átalány a segédtisztet illeti meg. 5. Irodák, iskolaszobák és a pénztári ügyeleti szobák fűtési átalánya. Ezen költségeket a csendőrségi javadalmazás viseli. A fütőanyag-szolgálmány az illetékszerüen igéin^elhetö szobák ablakai számához képest a következő kiszabás szerint jár és pedig: egyablakos szobára havonkint 330, kétablakos szobára havonkint 0, háromablakos szobára havonkint 55, ii^ 'y' ^'^gy többablakos szobára havonkint 655 kilogramm tűzifa. Az iskolák fűtésére havonkint minden egyablakos iskolaszoba után 330, minden két- vagy többablakos szoba után pedig 0 kilogi'amm tűzifa illetékes. Az örsirodák fűtési költségeit ott, hol az örsparancsnok nőtlen, a legénység sajátjából fedezi; ott pedig, hol az örsparancsnok nős, az örsirodát ez tartozik füttetni, mel}^ czélból a téli hónapok alatt (október 6-tól április 5-éig) 36 kilogramm kemény tűzifa beszerzési, apritási és elheh^ezési költségeinek megfelelő havi átalányban részesül. Ezen átalány havonta előlegesen jár. Azon esetben, ha valamely őrsre a hó folyamán nős örsparancsnok helyeztetik át (osztatik be), az illető részére a fűtési átalány a bevonulás napjától illetékes. A törzsnél lévő pénztárügyeleti szoba fűtéséhez minden téli hónapra 82 klgr. kemény tűzifa jár. Ezen átalány a segédtisztet illeti meg. A fütőanyag-szolgálmány október 6-tól április 5-ig illetékes.

8 58 -r*j>. {i. Egy köbniéter keiiiéji}^ tiizila 23 IdlograninH)!. a pui)al'a 282 kilogrammá) számiíandó. ^'^gy és '7,0 ( '5) köbniéíer puha í'oíö/a eg\' köhínéíer kemény tűzifával tekintendő egyenértékűnek. Az illetékes tűzifa nem szolgáítatik ki természet!)cnhanem annak Ijeszerzésére az esedékes váltság kiíizeltetik. A váltságolás kiszámilásának alapjánl az október hóban egy köbméter kémén}' fónak a helyi viszonyokhoz mért piaczi ára, a fuvar, elrakási és vágalási dij hozzászámilásával minden hái'ojii esztendőre előre állapítandó meg. Az ih' módon meghatározott összeg, mint az egész télen át járó állandó egj'enérték, a jogosultaknak minden téli hónap -én előlegesen fizetendő ki. ö. Elszámolási mődozalok. Az 5, pont alatt felsorolt átalányok és vállságok felhasználás tekintetéhen külön elszáinolás alá nem esnek, ellenben az irodafőnököknek ezen átalányokkal minden körülména^ek között be kell éniiök. Nős örspaí'ancsnok átheh^ezése esetében, örsíroda fűtési álalánjmyal régi állomásán azon hó végéig Játíaíik eh melyben uj állomására elindult és az uj állomás után Járó íöbhlétre igényi nem tarthat, viszont a kevesehbleleí nem tartozik megtérileni. 7. Törzsirodák fűtéséért Járó illeték. A törzsirodák fűtésével járó teendőkel az iroda szolgák tartoznak teljesiteni. Ezen teendőkért minden irodaszolga részére októbei" 6-atól április 5-ig terjedő idő alall havonkin! utólagosan az általános tömeg alap terhére lí) koromi jár. mel}' összeg szabáh'szerü bélyeges nyugta alapján kifizetendő. A íütési teendők az írodaszolga hozzáíaríozóf iillul ts teljesithetők, idegen egyéneket azonban az írodaszolgák csakis a kerületi parancsnokság engedélyével aíkaíniazhalnak és sem hozzátartozóik, sem az esetleg felfogadott idcííen eiivéneí után külön díjazási nem igényellietnek. Azon esetben, ha az egyik ii-odaszolga megbetegszik. vagv egyéb okokból távol \'an és az őtet terhelő fűtési teendőket hozzátartozói sem képesek teljesilení, akkor a fűtési teendőkről a másik irodaszolga tartozik gondoskodni és ezen idő alall a beteg vagy távollevő irodaszolga fűlési járulékának mcglélelő hányada részére szolgállaland<) ki. 59. íi- Átalányok a laklanyák, l'ojjihtiielyiséjjek és raklái'ak iilán. /. Tisztogatási átalánij. A laktanyafolyos(>k és az udvar seperletése, a iakszobák és foghelyiségek padlóinak havonkiní egyszei'i íélsurolíalása, a lámpák megg3uij[ása és seprők beszerzéséi'e havonkiní minden egyes örsíiek és a pótlókereinek korona, mint állandó és elszámolás alá nem eső átalán}' jár, mely minden hó -én előlegesen kifizetendő. A törzs- és a szárn3'ak székhelyén lévő őrsnek azonban, ha az ott első kiképzés alatt álló altiszti tanonczok és )róbaesendőrők száma lő főt meg nem halad, a \ koiona alapátalányon felül 2 korona. Ki,'^() főnyi állományh'ibblel után korona és ezen felül (i koi'oná^'al több jár.?. Butorfestési áialánij. Az Örs butoizatának újbóli- és utánfestésére!?iwí,/'a létszámra val(') tekintet nélkül örsönkinl havi negyven fdléiből áll() butorfestési átalány jái', meh^ minden hó -én előre kifizetendő. h^zen átalány az övs bútorzatának időközönkinli utánfestése és szükség esetén minden negyedik évben leendő újbóli befestése után felmerülő költségek fedezésére szolgál, -V kerűlel székhel^'én le\'ő Örs, a pótlókerel és a tnnosztály butorfestési átalányban nem részesülnek, ezen aloszlál3'ok használaláhan le\'ő kineslári bútorzatnak beleslése a szükséghez képest eszkíizlendő, a költségfelszánn'lásra az engedély az elengedési kimutatásban, sürgős esetekben pedig eselről-eselre a belügyministerlől előlegesen kérendő.

9 5Í 59.. ő9 -GO.. 55 A bútorzat festésére jó minőségű festék, pl. borostyánlakk használandó. 3. Világítási átalány Minden őrsön egy. egész éjen át égő lámpát kell fentartani. Az c végre szükségeltető olaj és lámpabél beszerzésére minden nyári hónapra korona 60 fillér, minden téli hónapra 3 korona 20 fillér jár. NagA'obb épületeknél az okvetlenül egész, vagy fél éjen át fentartani szükséges lámpák száma bizottságilag niegállapitandó és a bizottsági jeg3'zőkönyv alapján a felszámitási engedély a belügyministertől kikérendő. (32... pont.). Konyhaberendezési átalány. A legénységi konyhák első berendezési költségei a kincstár által viseltetnek. A konyhaberendezési tárgyak folyton jó karban tartása és utánpótlása czéljából minden Örs és a pótló keret a legénységi létszám erejére való tekintet nélkül, minden hó -ső napján előlegesen 3 fillért kap. A tanosztály konyhaberendezési tárgyai jókarban tartási és utánpótlási költségeit a kincstár viseli. 5. Fogdahelyiségek után járó átalány. Takarók- és szalmazsákok tisztítására, továbbá szalmazsákok uj és utántöltésére minden ágynemükészlel után évente 2 korona és 0 fillér jár. Ezen átalány a rendszeresitett ágyneniü-készletre a szái'nyés kiküiönitett szakaszok székhelyén levő őrsnek, to^'ábbá a pótlókcret-parancsnok.ságnak minden év január -én kifizctcnd(). *6. Átalány a szárnyraktár kezelése körül felmerülő kiadások fedezésére. A szárnyraktár kezelése körüli kiadások (édezésére a budapesti szárnyj^arancsnokság ix'szére hax\ 30 korona, a * Lásd végrehajtási határo7,váiiyokat. többi szárnyparancsnokságok részére havi 20 koronából álló átaláii}^ jár, nieh^ fele részben a javadalmazást, fele részben pedig az átalános tömeg alapot terheli. Ezen átalán}' havonkint előre a szárnyparancsnok által felveendő s n3mgta alapján a javadalmazás és általános tömeg terhére szabátyszei'üen felszámítandó. A raktárkezelési átalányból fedezendők: a szárn\taktár tisztogatása a naphtalin szer beszerzése, a raktárban levő ruházati czikkek porolása és máskénti tisztogatása, a nagyob]> csomagoknak a postára, a postán érkezetteknek onnan a szárnyparancsnoksághoz való szállítása után felmerülő költségek, úgyszintén a szárnyparancsnokság kézi sajtójához netalán felfogadott kisegítő egyén bére Tiszti hutoi'átalán>'. a^ Az átalány méruc. Ezen átalány a tiszti és tisztiszolga bútorzat. \'alainint az ágynemüek jókarbanlartására és utánpótlására minden törzsés főtiszt után évenkint 50 koronából ÍŰ\. Ezen összeg a kincstári bútorzattal ellátott természeíboii tiszti lakásban elhelyezett tisztek és hadapródok, valamint a lakbérváltság élvezetében álló és kincstári bútorral ellátott tisztek névjegyzéke alapján ha^'í részietekben a javadalmazás terhére a tiszti butoralap pénzlárál>a számoiialik át, melyből a szükséges helyreállításokat és beszerzésekel, bizottsági megállapitások és költségvetések alapján a csendőrkerületi parancsnokság engedéh'ezi. b) Elszámolási módozaiok. A butorátalány oszthatlan havi illeték, és minden hó -én előre az a) pontban érintett névjegyzék alapján felszámitandó, felszámítása tehát egyes napokra nem íörténheíik. Az alap bevétele és kiadásairól pénztári napló, a beszerzett és fogyatékba vett tárgyakról pedig leltár vezetendő és azok minden év végével mellékleteikkel együtt, a belügyministerhez felíerjeszíendök. i

10 I-G c) A bútorzat clsö beszerzése. A tiszti lakás bútorzatának első beszerzése a csendőrségi javadalmazásból történik. A tiszti létszám esetleges szaporításakor tehát, ezen első beszerzésre nézve a részletezett szükségleti kimutatás és a költségkimutatás csatolása mellett, a belügyminister engedélye kérendő ki. d) Hasznavehetetlen bntor értékesítése, A hasznavehetetlenné vált tiszti lakberendezési tárgyak darusításából belblyt összeg a tisztibutor alapot illeti. e) Lalibér-váltságot élvező tisztek után járó térltménij. Azon tisztek után, kik természetbeni lakás helyett lakbérváltságdijat élveznek és a rendelkezésre álló tiszti bútorokat használják, ezek koptatási dija fejtben az a) pontban meghatározott butorátalány megfelelő hán3^ada a javadalmazásból a tiszti butoralapba átszámolandó. Lakbérváltságot élvező azon tisztek, kik természetbeni tiszti és szolgai bútorral el nem láthatók, évi 50 koronából álló butorátalánynak a javadalmazás terhére való kiszolgáltatására igénynyel birnak. f) Fogyatékba jutó tiszteknek a butoralapból való igénije. Fogyatékba jövő tiszteknek a butoralapból való bármily czim alatti részesülésre vagy kártalanításra nincs igényük. g) Felosztás esetén való eljárás. Ha valameh^ csendőrkerületi parancsnokság teljesen feloszlattatnék, a tiszti lakásokban talált valamennyi a kincstár, illetve a tiszti butoralapból beszerzell bútor a kincstár tulaj donába megy át. A feloszlatás napján a tiszti butoralapban meglevő pénzkészlet első sorban a tiszti bútorzat kifogástalan jókarba helyezésére és utánpótlására íbrditandó, a fenmaradó össze pedig az ugyanazon napon a kerület állományába tartozó azon törzs- és főtisztek között osztandó fel egyenlő részletekben, akik a feloszlatás idejében akár természetbeni lakást, akár lakbérváltságot élveztek tiszti bútort használtak és így a kincstári tiszti butoralap részesei voltak. 6, Személyi, fűtési és vilátjitási átalány. Minden alantas tisztnek (hadbiró, számvivő), továbbá az; állatorvosnak és alállatorvosnak és minden irodaszolgának az pontjához tartozó kimutatásban feltüntetett fa- és gyertyamennyiség, a törzsőrmestereknek pedig az ugyanott kimutatott tűzifa jár, s az esedékes egyenérték megállapításánál az pontja szerint járandó el, ellenben a beszállítási és apritásí költség a kincstár terhére fel nem számítható. Azon hadapródoknak és hadapród-tiszthelyetteseknek, kik az Örs közgazdálkodásában részt sem vesznek, a téli hónapok alatt havonta 23 kilogramm tűzifa jár, melynek egyenértéke a lentiek szerint megállapitandó és felszámítandó Átalány a Ioíjéiiysé<ji áí yii*nuiek tisztántartására. jmindcn legénységi egyén, továbbá természetbeni lakással ellátott minden irodaszolga és természetbeni bútorral ellátott tisztek szolgái részére lepedő és 2 vánkoshéj, nős egyéneknek pedig a tiszti szolga kivételével 8 lepedő és vánkoshéj van rendszeresítve; ezen tárgyak mosatása, illetve kicserélése május -től október végéig minden -ik napon, november -től április végéig pedig havonta egyszer eszközlendő. A lepedő egyszeri mosatásaért. mint állandó átalány, havonként előlegesen 8 fillér és egy vánkoshéj mosatásaért fillér fizettetik, mely összeg a rendszeresített létszámhoz^ képest számítandó fel. t

11 58 (i3 Ü5.. Az ezen javításból eredő költségek fedezésére minden Örs, a rendszeresített létszám után, továbbá: természetbeni lakást élvező minden írodaszolga és a természetbeni bútorral ellátott tiszt szolgája után havonkint előlegesen 2 fillért kap. 6. S. Átalány a téli és nyári takarók, szalmazsákok és lószőj*- vánkosok tisztítására. Ezen ágynemüek tisztitása minden évben egyszer és pedig július hóban foganatositandó. Az állandó évi átalány egy nyári és egy téli takaró után 20 fillérrel számitva 0 fillér, s egy szalmazsák és lószőrvánkos után együtt 2 fillérből áll, s az őrsöknek, a rendszeresített létszám után, továbbá a természetbeni lakással ellátott irodaszolgáknak, végül természetbeni butoi'ral ellátott tiszteknek saját szolgájuk után előleges havi részletekben fizettetik. A lovas őrsöknek a lóápoló téli takarója, szalmazsákja és vánkosa tisztítására évenkint fillér jár. Szalmazsák-töltési átalány. Ez, a minden év szeptember -én eszközlendő teljes uj töltésre, továbbá a minden év márczius -én, Június l-én és deczember -én való utántöltésekre jár. Az e végre beszerzendő ágyszalma bevásárlására meghatározott évi átalány: a teljes uj töltésre 60 fillért és minden utántöltésre, 30 íillérrel számitva 90 fillért tesz, mely összegek az őrsöknek a rendszeresíteti létszám után, továbbá a természetbeni lakással ellátott irodaszolgáknak, végül természetbeni butori'al ellátott tiszt részére saját szolgája után havi részletekben fizettetik. A lovas őrsöknek a lóápolók után ugyanezen átalán}'jár. 66-> A honvéd kezelőtiszti tanfolyamba, továbbá az altiszti iskolákba és a probacsenclor tam>sztályl>a bereuílolt legénység után járó átalány. Ezen hallgatók után az ágynemüek tisztán tartására, jókarban tartására, takarók, szalmazsákok és vánkosok tisztítására, szalmazsákok uj és utántöltésére a 62., 63., 6. és 65. -okban meghatározott átaláu}^ jár. Ezen átalány a hó folyama alatt bevonultak után is illetékes és a tanfolyamból való kilépés havára is felszámítandó. Ezen átalány a törzs székhelyén a tanosztályparancsnokságot, a törzs székhelyén kívül esetleg kiképzés alatt lévő próbacsendőrök után pedig azon őrsöt illeti meg, a melynek állomáshelyén a kiképzés történik Csizmakoptatási átalány. A csizmakoptatási átalány esetről-esetre a belügymínister által engedélyeztetik s csak olyan őrsök számára hozható ajánlatba, a mely Őrsök terepviszon3'ai a csizmák túlságos kopását, illetve gyors elhasználását vonják maguk után, a rendszeresített tömegátalány tehát ezen fokozott kiadásra eleo'endő nem volna. lízen átalány havonta utólagosan a zsolddal adandó ki a jogosultaknak. Azon napokra, melyeken a jogosult betegség, szabadság, fogságának kiállása stb. miatt őrsén szolgálatot nem teljesített, a csízmakoplatási átalány fel nem számitható. 68. íílv>óiílomitók ruliak(tpta(ási átalánya. A pótlóidomitók részére, a lovagló nadrágokhoz szük- séges nadrágboritó bőrök, továbbá a csizmatalpak jókarban tartása, utánpótlása és feldolgozás, valamint a báránybőr prémbélésü zubbonyokon felmerülő apróbb helyreigazítások

12 IGO (is-7n.. költségeinek fedezése czéljából iiaponkinl 0 fillér ruhci- koptatási átalány jár. Ezen álalán}^ az esetben, ha az illető idoniitó bármi oiínál fogva más által hel3tttesittetik, a helyettest illeti meg. A ruhakoptatási átalány minden hó -én és IG-án a zsolddal egyidejűleg, de utólagosan számítandó fel. m. i.,. ^ A pótlóuí^rt^t különös átalányai. A póílókeret részére az ezen szabályzatban megállapitotí átalányokon felül a pótlókeret számára kiadott szervezeti határozványok Ifi -a szerint még a következő átalányok járnak:. Lóápolók bére, egyenként havonta 60 korona. Ezen átalány csak a tényleg alkalmazott lóápolók után illetékes. 2. Vasalás minden ló után naponta 6 íillcr. 3. Nyeregszerszám tisztán tartásához szükséges eszközökre havonta 6 korona.. Nyeregszerszám javitására havonta 6 korona. 5. Lópaták ápolására zsir havonta korona. 6. Szobák fűtésére (november -től április végéig) minden szoba után 330 kilogramm kemény tűzifa. 7. Szobák világítására havonta minden szoba után korona. 8. Istállók világitásáí'a havonta 5 korona Lóápolási és ístállóíels/olfjálási átalány. Ez minden rendszeresített ló után naponta 20 flllérbőf áll, mely összegből egy lóápoló, vagy istállószolga tartandó, l'lzen átalány havonkint előlegesen fizetendő ki. A szárny- vagy szakasz székhelyére súlyosabb betegségek 8yÓ8'}'í^^^*^'í*^se, továbbá íélülvizsgálatj vagy egyéb más okokból bevezetett lovak után a lóápolási átalánv itt is külön felszámiíhaíó. 7:Í S. Lóvasíilási átalái»y. A szolgálati lovak vasalására minden rendszeresített ló után évente 6 korona es 0 fillér jár. Ezen átalány az őrsöknek előleges havi részletekben kifizetendő és az őrsök gazdászatkezelési utasításában előirt módon kezelendő. A szolgálati lovak \'asalásának szabályszerű foganatosításáért mindenkor az örsparancsnok személyesen felelős ísíáilívk AÍÍáfjiíásííra és az istáljós/erek jókarbun taríására szolgáló átalány. Ezen czéjra a természetben kiszolgáltatott istállók után (5... pont 2. bekezdés) havonkint: törzstiszteknek és a törzstisztek helyettesitéscrc kinevezett századosoknak korona, segédtiszteknek és a gödöllői különitnién}^ parancsnokának 60 fillér jár. Ugyanezen czélbók lovasitott őrsök részére örsönkint alapilleték fejében évi korona 80 fillér, továbbá minden ló után évenként 2 korona 0 fillér jár. 73.,. Vizhoi'dási átaláuy.. Elül határozóányok, A laktanyák bérbevételénél szigorúan szem előtt tartandó, hogy a laktanyák telkén, vagy azok közelében jó ivóvizet tartalmazó kut leöven és erről a bérlet me"kötése iránti ensedélynek megadására vonatkozó felterjesztésben a belügyministernek jelentés teendő. 2. Igény. Azon csendörségi őrsöknek, a melyeknek laktanj^ájában ivásra és főzésre alkalmas jó ivóvizet tartalmazó kut nem létezik és a háztartáshoz szükséges viz legalább 500 lépés lueu-kszahalv/iit.

13 távolságról hordandó a laktan^'^ába, vizhordási átalányra van igényük. Ily esetben az átalány összegét az illető csendőr kerületi parancsnokság indokolt felterjesztése alapján a belügyminister határozza meg. Az erre vonatkozó felterjesztésben a távolság, melyről a VÍZ hordandó, helyhatóságilag igazolandó. 7. ÉlelmicziUU szálluási álaláiiy. Azon őrsöknek, melyek állomáshelyén a szükséges marhahús, valamint a még megkívántató élelmiszerek be nem vásárolhatók, élelmiczikk-szállitási átalán3ta van igén3áik. Az átalány összegéi a csendőrkerületi parancsnokság indokolt előterjesztése alapján a belügyminister határozza meg. Az ide vonatkozó felterjesztéshez csatolandó igazolványban megjelöh'e kell lenni az illető szállítási hely és az örsállomás közti távolságnak és annak bizonyítását is tartalmaznia kell. hogy az illető örs székhelyén a marhahús és élelmi szerek nem kaphatók s az ajánlatba hozott átalány a helyi viszonyoknak megfelelő. Vizliordási ós élelimi rzikk szállilási átalányok indokoltsága és iiie( szüiilelése. A törzstisztek rendes örsszemléik alkalmával ezen átalányok indokoltságáról meggyőződést szerezni tartoznak. Ha ezen átalányok felszámítását indokounak nem találnák. vagy ha a helyi és drágasági viszonyok időközbeni változása folytán ezen átalányok felszámításának indokoltsága megszünl., az átaián3'ok fol^^ósitását egészben vagy részben beszüntetni s ebbeli intézkedéseikről a belügyministernek jelentési tenni tartoznak. ÖTÖDIK FEJEZH:T. Fegyverzeti, szerelvéniji, lőszer és egijéb kiadások. I. SZAKASZ, Fetjyvei'zet, szerelvény és lőszer Fegyverzet-, szerelvény- és lőszerre való igény.. Elvi haiáj'ozvánijok. FegN^verek (teljesen fölszerelve), szerelvény és a lőszer a legénység számára az államkincstár által szereztetnek be. Az állam által minden csendőr részére kiadandó fegyverzeti, szerelvényi és löszcrczikkek a következők: egy tárkarabély az ahhoz tartozó szuron}^ és szuronyhüvelyl^^el, továbbá csavarhúzóval, tegyverszijjal, fegyverszij kettős gombbal és lovasoknál még eg}' karabél}^ takaróval; egy kard. hüvelj^jyel együtt és teljes derékszíj kard- és szuronyhüvelv táskával (lovasok részére kardkötő és szuronyhüvetytáska); egy töltén3iáska; eg3' forgópisztoty szerelékkel, tokkai és hordzsinórral lovasilotlak részére; egy jelsíp; egy kézi bilincs, és füzőláncz két lakattal és kulcscsal. továbbá a lőszer, Ezenfelül minden örs egy kézi bílincscsel, egy füzőlánczczal {két lakattal együtt), egy ga^úszegvillával és egy ^j íegyvertükörrel tartalékkészletként látandó el. A fegy\'erzeti és lőszerczíkkekhez ezenfelül még tartoznak a fegyver-, kard- és lőszer-rakaszok. az üres töltén3'- hüvewek és czéltáblák.

14 6 2. LőszerkiszabaL A szolgálati lőszer áll: a rendszeresített állomány után fejenként 30 db. tárkarabélytöltényből és minden lovas után 25 db. forgópisztoly-tölténybök Ezen töítényekböí minden csendőr szolgálatban 5 db. Iárkarabél3'^-löltényt hord magával, minden i-endszeresitett altiszt és csendőr után 5 db. tárkarabély-töitén}^ az öi'sön tartalékban tartatík. A forgópisztoly-töltén^' illetékből 2 db. töltényt minden lovas csendőr szolgálatban magával hord, a lovasitottak rendszeresített létszáma után fejenként 3 darab töltény az őrsön tartalékban tartatik. Mint czéllövészeti lőszer a főtisztek, továbbá a rendszeresített legénységi állomány után évenként és fejenként 2 db. iárkarabély, a lovasok után ezenkívül még 2 db. forgópiszíoly-töltén}^ van meghatározva. Minden növedékbe vett ujoncz és próbacsendőr részére a lővésbeni oktatás czéljából a tárkarabélylj^al 30, a lovasok részére ezenkívül még a forgópisztollyal 25 db. töltény van engedélyezve, ezek azonban az első évi czéllövészetben részt nem vehetnek. Próbalövésekre s a fegyverek, illetve a forgópisztolyok kipi'óbálására de csak akkor, ha ez valóban szükségesnek mutatkozik minden ily kipróbálandó -fegyver vagy forgópisztol}^ után legfeljebb három darab teljes töltény használható fel, mely czélra a lőszer biztosításánál a szolgálati lőszer két százaléka irányozandó elő. A csendőrkerületi parancsnokságok kötelesek a felett őrködni, hogy ily módon aránytalanul sok lőszer el ne hasznáítassék. A szolgálati lőszernek mindig teljesen használható állapotban való megtartása czéljából a legénységnél lévő töltén3'ek az évi czéllövészetnél fclhasználandók és az előirt készlet a czéllövészethez újból nyert lőszerből ismét kiegészítendő. Lovaknak a lövéshez való szoktatása végett a pótlókeretnél minden egyes felavatott pótló után az idomítás idejében. 70- valamint minden lovas Örsnek a rendszeresített lóálloniány után évenkint és lovonkint 3í) db. forgópisztoly gyakorló töltény használható el lo\'ardai oktatás czéljából. 3. Fegíjverzet és szerelvénij százitlékkészlete. A teljes állomány követelményein felül minden csendőrkerületi parancsnokság számára a hasznavehetetlenné vált fegyverek és szerelvény haladék nélküli pótlása végett 0 százalékból álló készlet tartása van megengedve, mely készlet a szárnyak raktáraiban tartandó. Az alosztályoknál hasznavehetetlenné \k\t fegyveraikatrészek pótlására és elszámolására vonatkozólag a szárnyak gazdászatkezelési utasításának 03. -ában foglalt határozvánvok irányadók. Ti. %. Fe( yverzel-, szerelvény- ós lőszerszállitásl köuséí/ek. Szerződésileg biztosított fegyverzeti és szerelvény! czikkek. úgymint kard és szuron3diüyelyek, tölténytáskák, szijay.at stb. az illető szállítók által a törzsállomásokra költségmentesen szállitandók. Az egyéb fegyverzeti, továbbá lőszerczikkekért a mennyiben azok nem a honvédelmi ministeriummal szerződéses viszonyban álló szállitmányos közvetítésével a törzs-, szárny- vagy szakaszállomás székhelyére érkeznének a kiadások a csendőrségi javadalmazás terhére a csendőrkerüleli parancsnokságok által íizettetiiek. Ezen kiadások felszámítására felsőbb engedély nem szükséges. Épen igy lehel a legén^'ségi czikkeknek az Örs-, szakaszés szárua^parancsnokságokhoz és viszont történt megküldéséből felmerülő kiadásokat felszámítani. A felszámítások a feladóvevények, szálíilólevelek stb.-vei okmányolandók. Ily küldeményekre a posta csak sürgős esetekben, más szállítási eszközök hián\'ában. vagy ha csak egyes darabok elszállítása forog kérdésben, használandó fel. UÍ;

15 ^ Lőszer, mint tűzveszélyes tárgy postán való szállításból teljesen ki van zárva. Küldemények rendszerint csak mint teherszállitmán3'^ok adandók fel s általában azon szállitó eszköz választandó, meh' a legkisebb kiadásokat okozza. }' küldeitién3^ek kivételesen ugyan mint gyorsszállitmányok is feladhatók, mindazonáltal az ebből eredő költségek felszámitásánál a küldeméu}^ sürgős volta igazolandó. Lőszer szállítása vasúton csak a vasúti igazgatóságok részéről időnkint kibocsátott a forgalmi rendről szóló ~ átnézetekben meghatározott napokon történhetik, miért is az illető alosztál}^ parancsnoksága által a vasúti állomások főnökeinél, a szállitmán}'^ elküldését megelőzőleg a robbanószerek szállítására kitűzött napok iránt tudomás szerzendő. A cs. és kir. szab. Dunagözhajózási-társulat hajóin, az ezen társulattal kötött eg3'ezmén5^ alapján, a lőszer szállítása csak külön hajókon történhetik, mel3^eket azonban költséges voltuk miatt a csendőrségnek igén3í3e venni nem szabad CzéllÖvészeti Kiadások.. Elvi hatdrozványok. A csendőrlegén3'ség czéllövészete csakis katonai, honvéd. vagy polgári czéllöveldékben tartható meg. Ezen elvtől csak olt történhetik eltérés, a hol a terepviszon3'ok a czéllövészet veszéh^ nélküli megtartását megengedik. Ez esetben a czéllövészet szemle alkalmával tartandó meg. 2. Összponiositás. A czéllövészethez a legén3'ség a szakaszpai-ancsnok által csoportokban vezén3'lcndő. Ha a szakaszparancsnokság állomáshelyén, ^'agy pedig a szakasz területén katonai, honvéd vaga' polgári czéllövelde nem volna, akkor a czéllövészet a legközelebbi czéllöveldében tartandó meg. 3. Utazás. Ily összpontosításokhoz a legén3^ség által ott, a hol vasúti vagy gőzhajói összeköttetés van, vagy pedig a vasúton vagy gőzhajón való részbeni utazás által idő n3^erhető, a. pontban említett esetek kivételével, a kincstár költségére vasút vag3' gőzhajó veendő igénybe. Vasúti vagy gőzhajói összeköttetés hián3^ában 5 kilométer távolságra a legén3^ség az Összpontosítási hetyekre gyalog tartozik menni és előfogatra még az esetben sincs igén3'e, ha az ut egy részét vasúton teszi meg és esetleg állomáshelyétől a vasútig vagy gőzhajóig és ettől az összpontosítás helyéig vagy viszont megteendő ut együttvéve vagy egyenként 5 kilométert meg nem halad. A szakasz, őrs vagy az összpontosítás hcwéről a czéllövészet heh^ére ki^'onuló tiszt 5 kilométer távolságon belül a kincstár terhére sem bérkocsit, sem elöfogatot nem vehet igénybe, ezen távolságon túl levő czéllövészeti helyhez való kivonulás és a visszatérés alkalmával azonban az ügyködési utazásokra előirt szállító eszközök a távolságnak hehdiatósági igazolása mellett a kincstár terhére ígén3^be vehetők.. Közvetlen közel fekvő őrsök legémjségének utazása. Az összpontosítási hegekhez 3 menetórán3d távolságra (5 kilométerig) fekvő őrsök legénysége a czéllövészethez még akkor is gyalog tartozik menni, ha az örsállomás a czéllövészet heh'ével vonattal vagy gőzhajóval közvetlenül volna összekötve. 5. Töltények szállítása. Az évi czéllövészethez szükséges töltéun^ek a szárn3^parancsnokságok által a szakaszparancsnokságoknak minden év kezdetén megküldendők. Ezen tölténykészletből a szakaszparancsnokságok azon őrsök számára, a hol a czéllövészet az Örs állomáshelvén minden veszély nélkül meglartlialó. a szükséges töltényeket a kellő időben megküldik.

16 S 68 S-7ÍI.. l^ töltén3'ek kiküldésénél szem előtt tartandó a kincstár érdeke, tehát első sorban a csendőrök által alkalmilag örsrőlörsre szállitandók és csak akkor, ha költségmentes elszállitásnk egyáltalában lehetséges nem volna, szállitandók a töltények a kincstár terhére, 6. Czéliáblák beszerzése. A czéltáblákhoz szükséges alakok, kéregpapir és léczek a kincstár terhére való első beszerzését és utánpótlását a szárnyak gazdászatkezelési utasításában előirt beadványok alapján a kerületi parancsnokság engedélyezi. 7. Czéllöüészeii jiitalomdij. A legjobb lövők jutalomdijban részesülnek. Ezen jutalomdíj szakaszonkint koronából áll, a szárnyparancsnok által minden év október havában nyugta alapján a javadalmazás terhére felveendő és ebből a megejtett czéllövészet eredményéhez képest a szakasz legjobb lövőjének korona, a következő két legjobb lövőnek egyenkint 3 korona, az ezek után következő két legjobb lövőnek pedig egyenkint 2 korona kifizetendő. 79. % I''*^íiyvei'/o( megvizsgálása és szánjozásáliól felincrülő köllségek. /. Elvi haiározüánij. A szárnyparancsnokságok raktárába elhelyezett fegyverzetnek teljesen harczkész állapotban kell lenni. 2, Raktárba való beszolgáltatás. Minden fegyver, a mely a legénységtől bármi oknál íogva raktárba vétetik, katonai vagy honvéd puskamüvcs által a raktározás előtt megvizsgálandó. Ezen vizsga eredményéhez képest mind azon hiányok, melyek keletkezéseért a esendői- okozható, ennek rovására, mig ellenben azon hiányok, melyekért a csendőr nem okoz «.. ható, hanem hosszas használat, kopás vagy más körülmény következtében a csendőr hibáján kívül keletkezik, a kincstár terhére helyreállitandók. 0}^ kismérvű hiányok, a melyek a fegyver harczképességét egyáltalán nem befolyásolják, pl. kisebb repedések az ágyon vagy kisebb rozsdafoltok a csőben stb., az egyes alkatrészek kicserélését nem vonják maguk után, hanem il}' hibák a raktárból való kiadásuk alkalmával az illető csendőr i'uhaés fegyverzeti könyvecskéjében előjegyzendők. A csendörségi tárkarabélyoknál a rendes használat és tisztogatás okozta elkopás, vagy nagymérvű megrozsdásodás okából az újítás és csiszolás mellőzendő és ezen müvelet csak oly esetben alkalmazandó, midőn az egyébként még jó és csak mérsékelt kalibertágnlással bíró, kevéssé használt karabély csőfurata külerőszak folytán, illetőleg egy esetleg behatolt idegen tárgy által csak anua^ira rongáltatik meg, hogy a fegyvercső ujitás általi helyreállítása még előnyösnek mutatkozik. Ha a tárkarabélynál tartós használat a rendszeresített szerelékkel és megengedett tisztítószerekkel való tisztogatás folytán kalíbertágulás áll be, illetőleg természetes kopás következtében a tárkarabély a megki^'ánt lőszabatosságot már nélkülözi, az ily tárkarabély csöve kicserélendő, illetve uj csővel pótlandó. Midőn kisebb hiányok a rendes használat folytán nagyobbodnak és esetleg az illető fegyveralkatrész kicserélését vonják maguk után, az illető csendőr, a kinek íh- hiányos fegyver használatra adatott, káitérítésre nem szorítható, hanem ih^ hiányok a kincstár terhére heh^reállitandók. Oly csendőrök azonban, a kik ih' kisebb hiányok keletkezését saját gondatlanságuk vagy hibájuk folytán előidézik, a hiányos fegyveralkatrész értékét és esetleges beillesztési költségét a kincstárnak megfizetni tartoznak. 3. A raktárból való kiadás. A leszerelés alkalnuh'al foganatosított vizsgához hasonlóan megvizsgálandók azon fegyverek, melyek a legénységnek szolgálatra a raktárból kiadatnak. Ö9

17 ^. Paskamüves díjazása. A puskaniüveseknek a fegyverzet megvizsgálásáért a következő dijak járnak: ^ 'y gy^'og' vagv lovas íárkarabélyért együtt 20 ÍjJlér; dőfőszuronynyal ^gy Sy^^íog vagy lo^'as hüvelyes kardért 6 fillér; egy forgópisztolyért fillér. Ezen ^'izsgadijért a puskamüves a raktározandó fegyvereket megtisztítani, bezsirozni, egy szóval raktározáshoz kész helyzetbe hozni és a raktáron levő fegyverzetnek negyedévenkénti megvizsgálását és annak az akkor mutatkozó szükséghez képest tisztítását is teljesíteni tartozik. 5. A lő' és szálfegyverek számozásáért járó dijak. A tárkarabélyok, forgópisztolyok és kardoknak a fegyverutasítás értelmében eszközlendő számozásáért darabonkint 8 fillérnyí díj illetékes. A számozáshoz szükséges aczél jelzöbetü és számjegy készlet a javadalmazás terhére szcrzendö be és a szükséghez képest pótlandó, illetőleg kiegészítendő. U. SZAKASZ. Efjyél) kúulások. 80. S. Vttokínlés, A már iélsoroltakon kívül a csendörségi javadahnazás terhére esnek még a következő kiadások is: a) a csendőrség nyugdíjigényeiről szóló 88 : LXXI. törvcnyczíkk -ik -a szerint illetékes végkielégítések: b) hullabonczolási költségek; e) temetési költségek; d) polgári egyének és csendőrök elleni ügyekben kihallgatott csendőrök tanudíjai; e) miníaczikkek beszerzése; f) katonai segédletek után járó költségek; g) katonai szolgálati jelek beszerzési költségei; h) kiadások, hírdetmén3^eknek hírlapokba való felvételeért; i) hivatalos postaküldemények szállítása. j) irodai kellékek, szolgálati könyvek és szabályzatok beszerzése, továbbá az irodák, ískolaszobák és raktárak berendezéseért járó kiadások. 8.. Végkielégítések. A m. kir. csendőrség nyugdíj-igényeiről szóló 88. évi LXXI. törvényczikk. -ában meghatározott esetekben kijáró végkielégítések csakis a belügymiqister utalványozása alapján íizethetők ki az ígén3jogosultaknak, szabályszerűen bélj^egzett és tartózkodási helyük elöljárósága által láttamozott nyugtájukra Hullabonczolási költségek. Ha a szolgálati szabál3^zat I. rész és 703. pontjai szerint csendörségi szeméteknél törvén^^es hullavizsgálat (bonczolás) eszközöltetik, akkor a törvényszéki bizottságnak igénye van az útiköltségek és más egyéb szabályszerűen igényelhető bonczolásí dijakra. Ezen vizsgálati (bonczolási) költségek honnan leendő fedezése tárgyában a következők irányadók: öngyilkossá vált csendőr hullájának megvizsgálásából (bonczolásából) felmerülő költség tekintet nélkül arra, vájjon a bonczolás honvéd hadbíró, vagy polgári hatósági közegek jelenlétében katonai vagy polgári orvosok által teljesíttetett, az elhunytnak tömegvagyonát, esetleg egyéb hagyatékát, íl3^ennek nem létében azonban a javadalmazást terheh; a meggyilkolt csendőr hullájának bonczolásí költsége azonban az esetben, ha; a) a g3'ílkos ismeretlen, A'agy ha az a csendőrség kötelékébe tartozik, a iavadalmazásból:

18 ^ 7^ 82 sa.. h) ha az a cs. és kii\ közös Iiadsereg, ^'agy pedig a honvédség kötelékébe tartozik; ideiglenesen a javadalmazáshó s "V'égre r) ha a gyilkos a polgári hiróság illetősége alá tartozik s a nieggyükolt hnllája polgári hatóságok közegei által bonczoltatott közvetlenül a m. kir. igazságügyi tárczából (bűnvádi alap), ha ellenben ezen teendő a honvédség közegei által végeztetett volna, az ebből felmerült költségnek az igazságügyi tárczából való megtérités követelésének fentartása mellett elölegképen a javadalmazásból fedezendő. A h) alatt érintett esetben a költség a hadügyi, illetve a honvédelmi tárczából visszatérítendő. Mindazon esetekben, a midőn a bonczolási és vizsgálati költségek a fennebbi liatározványok értelmében a csendőrségi ja\'adalmazásból véglegesen vagy csak ideiglenesen fedezendők. az igényjogosultak számlái a kereseti összeg kifizetésének engedélyezése végett, a tényálladékot részletesen előadó jelentés kíséretében, a csendőrkerületi parancsnokság részéről a belüg3'ministerhez beterjesztendők. A törvényszéki bizottság polgári tagjai kötelesek a nekik kiszolgált illetékekről kiállitandó nyugtákat a fokozatos bélyeggel ellátni. Hogy a csendőrségnél előforduló öngyilkossági esetekben a hulla vizsgálathoz a közigazgatási hatóságok mikor veendők igénybe, eri-e vonatkozólag az 875. évi Rendeleti Közlöny 22. számában 97. eln. szám alatt és az 890. évi Rendeleti Közlöny.'iü. számában 257. eln. szám alatt közzétett körrendelet határozványai mérvadók. 83. íí. Temetési KöJtséo<^Iv. A temetési költségeket illetőleg a csendőrség részére a következük vannak meghatározva ;. A katonai (honvéd) és polgái'i kórházakra nézve, az azokban elhalt katonák temetési költségeit illetőleg fennálló irányelvek, az ily intézetekben elhall csendőrökre is érvéiivesek. ha azonban a koporsó kiállítása s esetleg az egyéb 83-8/í.. 73 temetési kellékekre nézve nem tétetnék intézkedés, akkor ezekről a kórházi gondnokság gondoskodik, a költségeket ellenben az alábbi 2. pontban kifejtett határozványok szerint, vagy az illető hagyatéka, vagy a csendőrségi javadalmazás viseli, 2. Az ily kórházakon kívül elhalt csendőrök temetési költségei a csendőr hagyatékából (melyhez annak tömegv^agyona is tartozik); a csendorségi javadalmazásból pedig egészben vagy részben csak akkor fedezendök, ha hagyaték nincsen, vag}^ a kiadások fedezésére az nem volna elegendő, mety körülmény azonban a csendőrkerületi parancsnokság részéről igazolandó. Ezen temetési költségek nagysága a helyi viszonyoktól függvén, az előlegesen szám szerint meg nem határozható, mindazonáltal ily temetések legtöbb esetben 30-0 koronából kiállíthatok, mert a papi működésért, harangozásért és a sirásásért csak a legkisebb mérvű illeték fizetendő. A fentebbi kiszabat keretén belől felmerülő költségek felszámítására felsőbb engedély kieszközlése nem szükséges. Oly esetben, midőn egy csendőr elhal, akár kórházban, vagy azon ki^'ül á])oltatott. a halotti anyakönyvi ki^'onat beszerzendő, továbbá a ruházati, fegyverzeti és felszerelési czikkek, melyek esetleg nála voltak, (egy ing, egy gatya, zubbony és nadrág kivételével, mew az elhaltnak eltemetésekor testén meghagyandó) megfelelő lértőtlenités után visszakövetelendők. 8. S. Cs(Mul6i-ök elleni ü(iyekl»eu kihallyutott pokiári eoyének és rsonrtőrök taiuidijai. (Csendorségi egyének ellen megtartott vizsgálatok alkalmával, a hadbíró által kihallgatott polgári egyének részére megállapítandó lanu és szakértői ihetékeket, továbbá a polgári bíróságok által, megkeresés utján csendorségi egyének ellen megtartott vizsgálatok alkalmával felmerülő (tanú és egyéb illetékek) k(>ltségeket, a csendorségi javadalmazás viseli. A tanuilletékek kiszabása a vizsgáló csendőr bíróságot illeti meg, és azok elszámolására nézve felsőbb engedély nem szükséües.

19 ~8í.. í/5 A polgári tanuk és polgári szakértőknek ugyanazo]) költségtérítések és illetékek folyósítandók, melyek hason alkalmakból a polgári bíróságok által a tanuk és szakértőknek szoktak odailélletni. Ezen díjak a tanúvallomás befejezte után egyszerű bejelentésre, minden további folyamodás mellőzésével megállapitandók és kiíizelendők. A polgári bíróságoknál eszközölt kihallgatások következtében felmerült bíróilag megállapított költségek megtérítése, az illető bíróság megkeresése alapján akadály nélkül foganatosítandó. A kifizetés vagy a feleknek béiyegtelen nyugtájára vagy pedig, ha a megállapított költségek a polgári bíróság által már előlegeztettek volna, az előlegező bíróság hivatalos nyugtájára történjék. Polgári állású feleknek esetleg folyósított napidíjakról szóló nyugták, a IL fokozat szerinti bélyeggel látandók el, -(Bélyeg és ílletéki szabályok illetéki díjjegyzékének 75. és 02. g) pontjai.) Jelen határozván3'ok hasonszerű alkahnazást nyernek.akkor is. ha a kihallgatások vagy vizsgálatok más, mint bírósági hatóságok állal, a csendőrség érdekében eszközöltetnek. Csendőrségi egyének ellen intézett vizsgálatok alkalmával kihallgatott csendörök, a 0. -ban megállapított tanuilletékekben részesülnek (szállító eszközök, tanudijaki. 85. Jí. MintíU'zikkek heszcrzéso. Uj niíntaczikkek a csendőrségi javadalmazás terhére szerzendők be. A huzamosabb fekvés következtében megrongált, vag^' a czélnalí más okból is már meg nem felelő minlaezikkek, a becsült tárgyak közé sorolandók s a legénység részére kíosztandók. Az ily tárgyak beszerzési ára a javadalmazásnak niegléritendö, azok becsértéke és beszerzési ára közötti különbség pedig az általános tömeget terheli. Az esetleg teljesen hasznavehetetlenné vált mintaczikkek beszerzési ára, az átalános tömegből a javadalmazás javára átszámolandó, 86.. Katonai segédletek után járó kiadások. Segédleti illetékek a csendőrségi javadalmazás terhére csak akkor fizettetnek, ha a segédlet közvetlenül a csendőrség részéről vétetik igénybe; egj^ébként ide vonatkozólag a belüg}''- mínister által esetről-esetre kibocsátott külön utasítások mérvadók Katonai szolgálati jelek beszerzése után járó kiadások. A szolgálati jelre való igényt illetőleg az 890. évi márczíus hó 27-én kelt 72/eln. számú houvédehní mínisterí utasítás (Rendekéi Közlöny 890. évi 9. szám) határozványai mérvadók. Ezen szolgálati jelek, a csendőrkerületi parancsnokságoktól évenként beérkező s a jogosultak an^^aköua^vi lap másolataival felszerelt szükségleti beadványok alapján, a honvédelmi miníster által adatnak le a kerületi parancsnokságnak Kiadások liirdetniényeknek liirlapokban való felvételéért. Hirdetményeknek hírlapokba való felvételéből származó kiadások, csakis a belügyminíster külön engedélye alapján számolhatók el. Ily közzétételek lehetőleg röviden szerkesztendők, a nélkül azonban, hogy ez által érthetőségük bátrán}'! szenvedjen. Oly esetekben, midőn ily közzétételek ismétlése válik szükségessé, ez vonatkozólag az első közzétételre csak kivonatilag szerkesztendő, az iroda azonban, a melyben a vonatkozó feltételek megtekinthetők, mindenkor megjelölendő Hivatalos postai küldemények szállítása. Hol az Örs állomáshelyén, vagy netán ezzel összeépített, esetleg közvetlen közelében lévő szomszéd községekben

20 T Í7(i Níí f>0.. (két kiloniélerig) J)üstahi^ atal nincsen, a postaküldemények clhozataia és elküldése czéljából. egy küldöncz felfogadtatásának engedélyezése iránt a belügyministerhez felterjesztés teendő. Küldönczök gyanánt, a hol ez lehetséges, a hatóságok és községek által levéíhordásra alkalmazott közegek, vagy ezek íiíányában más megbízható egyének választandók. Az ide vonatkozó felterjesztéshez, a választott egyén meg- Ijizható-ságáról, továbbá az ijjeíő postahivatalnak az ör.sállomástóli távolságáról és arról, hogy a követelt bér a helyi viszonyoknak megfelel, hatósági bizonyítvány csatolandó. A küldöncz felfogadásának engedélyezése után, ezzel szerződés kötendő. A kikötött bérek, az illető küldönczöknek a íí. fokozat szei'inli béij^eggei eljátoít nyugtái alapján, a szei'ződésben kitűzött fizetési határidőben fizetendők ki. ^)0.. Az irodai Kellékek, s/olgáhiti köii,> vek és szabályzutok Iteszerzése, továbbá a/. inhlák, isk<»laszohák és raktárak ih'reiiííezéscért járó Kiadások. A szükséges szolgálati köny\'ek és szabályzatok a hou- \édeími, illetve a beíügyministe]- álfaí adatnak ki s ha azok esetleg bekötve nem lennének, akkoi' a kincstár terhére közönséges (fé]\'ászojí) kötésbe beköííetendők. Az irodák, kőnyomdák és iskolaszobák, továbbá a raktárhelyiségek berendezési lái'gyainak, \'alamint az eszközök és szerek (vonalzó, papirvágóolló, hivatalos pecsét- és czimnyomó), nemkülönben a laktanya czímláhlák első beszerzési. jókarban tartási és utánpótlási költségeit, a csendőrségi javadalmazás viseli. A íéiit emjitett heí3'iségek tisztántartására szükséges seprők és kézi seprőkért, csak az első beszerzési köllscgekel viseli a csendőrségi javadalmazás. Az előirt különféle jegyzőköny\'ek első beszerzési költségeit, szintén a csendőrségi Javadalmazás viseli; ezen jegyzőkön\^'ek utánpótlása azonban az irodai átalánvból történik. HATODIK FEJEZET. Tényleges álloinániju csendőrségi egijének csdládjcdnak illetékei. L SZAKASZ.,5^havidíj élvo/o(éh<*n álló tmjyén<m\ <*salá<(jaíualv SzállÚsilíetóK. /. A csídádfő iúvolléu' esetében: a) Béke idején. Azon tényleges állományú, havidijat élvező egyének családja, kik béke idején időleges vezényeltetés alkalmából helyőrségük, illetve alkalmazásuk helyét időnként elhagyni kénytelenek, ez ut()bbi helyen a családfő távoíléte tartamára a teljes szállásiíleték élvezetére bír igéíiynvel. bí Mo:<iósilás <iu«ihnái)(ii imozgósilás esetén állandó elhelyezésükből kilépő csendőr havidijasok családja, a családfő részére állandó beszállásoláskor kijáró szállásilleték tovább élvezetében megmarad. E családoknak a butorbér (tiszti szolga butorbér nélkül), tekintet nélkül a \'álaszlolt tart(')zkodás helyéi'e azon kíszabatban jár, a minőt a családfő a legutóbbi állomás vagy alkalmazás helyén élvezett, lia azonban ez az ötödik lakbérosztál\-on ahiji \'o\[: akkoi" az ötödik lakbérosztály kiszabalában illeti mt-g. Azon családoknak, melyek tartózkodásuk helyét külföldön választották, az ötödik osztályú lakbér járandóság a bulorbérrei együtt szolgáltatandó ki. Ha a feleség már nem él, vagy férjétől törvényesen eh'átt.

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, Stádium. 192 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (150.691). A sokszorosítás jogát a Könyvtár

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja.

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT. A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH).

ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT. A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH). ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH). a' í* Bevezetés.. Végrehajtási határozványok TARTALOM. I. liész. Lap 5 Ki b2(\8é {/l.ri,t.n)zi:'l*mk2fíwara mf ev IIANM.IN-TAUSVLAT

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. TARTALOMJEGYZÉK. (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezető rendelkezések..

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Ezen átalány minden ló után évi 84, azaz havonkint hét toronából áll.

Ezen átalány minden ló után évi 84, azaz havonkint hét toronából áll. 5.. 34 Ezen pont határozványai a "ötlen szán^vw^^^^^^^^^ i^rá^ és törzsőrmesterekre nem vonatkoznak. - bzekre nézve, ^ 'p^szab^^^^ 3. 6. pontjában foglaltak mérvadók. ' ^''?erm z b^^^ rangosztályba nem

Részletesebben

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya 1870. évi XXVII. törvénycikk a valkány-perjámosi másodrendü gőzmozdony vasut kiépitése tárgyában 1. A szabadalmazott államvaspálya-társaság déli vonalából Oroszlámos és Mokrin állomások közt Valkány község

Részletesebben

Ebresztö és takarodó.

Ebresztö és takarodó. 3:3 ct) alaktanya csinosbitására, pl. a bútorzatnak új befestése, függönyök beszerzésére stb.; u) a tüzelő és belső világitási anyagnak beszerzésére, hogy ez által a csendőröknek ez jránybani részlet-fizetése

Részletesebben

78-79,. ^gj, 77-78. g.

78-79,. ^gj, 77-78. g. 178 75.. 75-76.. következtében a csendőr hibáján kivül keletkezik, a kincstár terhére helyreállitandók.,.,, Oly kisméi-vü hiányok, a melyek a fegyver harcképességét eg>^általán nem befolyásolják, pl. kisebb

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Be"'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék.

Be'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék. Be"'vezetés. A lovas csendőr kiképzésére gyalog és lóháton, -- loyar (lában való oktatásra - és apótlovak idomitására vonatkozólag a m. kir. honvédlovassági gyakorlati szabályzat I-s6 része, a lovak gondozása,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

7. Utazási költségáiaiány.

7. Utazási költségáiaiány. m 2(i.. Ezredrs Szaltványos niálhasuly Alezredes vagy ömagy ' ':' X löi'zstiszf leendőivel niegbixotl százados k lobbi századosok Föhadnagv \a í\ hadnag\ é?- a löbl)i híisoii raiígüvu\h\i h.nidijasok írnok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

GAZDÁSZATI TÁJÉKOZTATÓ CSENDŐRÖRSÖK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DIENES ANDOR

GAZDÁSZATI TÁJÉKOZTATÓ CSENDŐRÖRSÖK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DIENES ANDOR I l\ Hm ii:! GAZDÁSZATI.11/ TÁJÉKOZTATÓ CSENDŐRÖRSÖK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DIENES ANDOR G. FŐHADNAGY, A SZOMBATHELYI M. KIR. CSENDÖRÖRSPARANCSNOK-ISKOLA OKTATÓTISZTJE KÉZIRAT HELYETTI KIZáRÓLAG AZ ÖRSPARANCSNOK

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. (A könyv dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados tulajdona volt,

Részletesebben

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 1. Kérelmező adatai: Kérelmező neve:... Adóazonosító jele:... Lakcíme:... Telefonszáma:.mobil száma*:.. E-mail címe*:... Értesítési címe

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, Franklin Társulat. 228 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (102.084). A sokszorosítás jogát a

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Üzemeltetési és karbantartási szerződés

Üzemeltetési és karbantartási szerződés 16. sz. (5. sz.) melléklet Üzemeltetési és karbantartási szerződés Ügyintéző: Szerz. sz.: Jele: /20... T./20... Melyet a... (3700 Kazincbarcika,...) mint Megrendelő és a TIMPANON Kft (Kazincbarcika, Eszperantó

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

GAZDÁSZATKEZELÉSI UTASITÁS

GAZDÁSZATKEZELÉSI UTASITÁS GAZDÁSZATKEZELÉSI UTASITÁS A MAGY KIRÁLYI CSENDŐR ŐRSÖK VALAMINT A CSEN DŐRSÉGI PÓTLÓKERET ÉS TANOSZTÁLYOK SZÁMÁRA BUDAPEST, 1912 J TARTALOM Bevezetés _ A Lap 13 I RÉSZ magyar királyi csendőr őrsök gazdászatkezelése

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 22.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 22.) OBH utasítása Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 2) OBH utasítása a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai díjazásáról szóló szabályzatról szóló 2/2014. (I. 23.) OBH utasítás módosításáról

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép: 2. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép: Üdülő az a nem üzleti

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

Oktatás. kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek kell lennie.

Oktatás. kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek kell lennie. A szijszel'számot ezen szappannal következőkép kell tisztitani. A bőr előbb szappanos vízzel jól lemosatik és. árnyékos helyen kiszárittatik; ezután a folyós állapotban levő nyel'egszappannal egyenlően

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p.

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p. Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p. Megjegyzés: az 1908-as kiadás teljsen egyezik az 1913. évivel,

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

4. Az Ör. 2. melléklete helyébe a melléklet lép.

4. Az Ör. 2. melléklete helyébe a melléklet lép. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2015. (Xll.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (ll.17.)

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben