Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többsz ör módosított évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdőgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok

2 2 Cím száma Neve 1.6. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.7. Köztestületi Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma Települési vízellátás, vízminőségvédelem Közvilágítás Finanszírozási műveletek Egészségügyi alap- és szakellátás Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Városi rendezvények szerv Közművelődési Könyvtár Kulturális Központ 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 2.1. Gimnáziumi oktatás 2.2. Iskolai szakképzés 2.3. Felnőttoktatás 2.4. Kollégiumi ellátás 2.5. Általános iskolai oktatás 2.6. Napközi otthoni ellátás 2.7. Fogyatékos tanulók oktatása 2.8. Gyermekétkeztetés 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat

3 3 II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A és évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a működési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: hitelfelvétel (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Városi Könyvtár E Ft

4 4 Kulturális Központ E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A évi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A és évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül eredeti előirányzat szintjén tartalékot nem képez. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be, visszafizetésének ütemezését a 12/a. sz. melléklet szemlélteti. (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a évi költségvetést nem terhelik.

5 5 (5) A évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a 1/2008(I.29.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti.

6 6 8.. (1) A költségvetési szerv - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül - a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet ai az irányadók. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 48. (2)-(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 93. (4) bekezdésére. (5) A személyi juttatások előirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. -a az irányadó. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. V. fejezet évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M ű-

7 7 ködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben bocsátja rendelkezésre (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények rész ére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) A VÁROSGAZDA Kft részére a évi költségvetésben városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott eft támogatási összeg feladatfinanszírozásként egy e- di ütemezéssel kerül átadásra. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően állapítsa meg A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja.

8 A Képviselő-testület a évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig december 31-i hatállyal - módosítja Az intézmények finanszírozása az intézmény által készített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a jegyző által készítendő likviditási tervnek M indazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett - séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot az intézmények évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 17.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

9 9 (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezi: a Pénzügyi Gazdasági és Ellenőrző Bizottság a polgármester a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153. (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni. Záró rendelkezések 18.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, február hó. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző

10 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója

11 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 0 Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0

12 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 0 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

13 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Céltartalék (közoktatás) 0 Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Fejlesztési c. hitel visszafizetés Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen

14

15 2008. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő Óvodai dajka Pedagógiai szakszolg Bölcsődei gondozónő Bölcsődei kisegítő Óvodatitkár Udvaros Intézm.összesen: Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető Szakács Konyhai kisegítő Gépkocsi vezető Takarítónő Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus Takarítónő Ált. iskolai oktatás - Pedagógus Pedagóg.asszisztens Iskolatitkár Takarítónő Portás Fűtő, karbantartó Technikus Középisk. oktatás - Pedagógus Iskolatitkár Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő Gyermekfelügyelő Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) Fogyatékos gyerm.oktatása

16 Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus Pedagóg.asszisztens Takarítónő Napközi otthon - Pedagógus Intézm.összesen: Városi Könyvtár Intézm.vezető Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus Takarítónő Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság Közcélú foglalkoztatás Önkorm.-i igazgatás - Polgármester Köztisztviselő (teljes munkaidős) Köztisztviselő (részmunkaidős) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - Fizikai alkalmazott Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) Takarítónő (részmunkaidős) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnő Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 85,25 84,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 250,5 251,5 250,5 250,5 250,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5

17 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. K i a d á s b ó l Kiadások összesen Létszám Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi utak, közutak létes., felúj Helyi utak, hidak, alagutak üzemelt Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazg. tevékenys , Kisebbségi Önkorm Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) , Vízkárelhárítás, belvízvéd Város és községgazd , Település vízell., vízminőség véd Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk.fel.nem terv.elsz Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Nappali r. ált. műv. iskolai oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat , Ügyelet , Járóbeteg szakellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat , Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkez.,köztiszt Kulturális Központ tetőfelújítás Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportlétesítmények működtetése Összesen: , Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,25 P.e.átad. e.támog. Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v.

18 , ,0

19 4.sz. melléklet Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata Jánoshalma, béke tér 1. K i v o n a t Mely készült Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /Kihagyva a kihagyandókat/ 1/2008. (I. 29.) KÖ. sz. Határozat Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetésének bevételi fıösszegét ,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésbıl) ,- Ft. 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetésének kiadási fıösszegét ,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Személyi juttatások --- Munkaadót terhelı járulékok --- Dologi kiadások ,- Ft - telefonköltség és telefonvásárlás ,- Ft - utiköltség ,- Ft - Kunfehértói rendezvény ,- Ft - Mikulás ünnepség ,- Ft

20 2 - reprezentáció ,- Ft Pénzeszköz átadás ,- Ft - beiskolázási támogatás ,- Ft Általános tartalék --- Mőködési kiadások összesen: ,- Ft II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Beruházási kiadások --- Felújítási kiadások --- Felhalmozási kiadások összesen: --- Kiadási elıirányzat összesen: ,- Ft /Kihagyva a kihagyandókat/ K.m.f Kolompár László sk. elnök Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna sk. aljegyzı Sztojka Tibor sk. Sztojka János sk. képviselık jegyzıkönyvhitelesítık A kivonat hiteléül: Bodroginé dr Mikó Zsuzsanna aljegyzı jegyzıkönyvvezetı

21 3

22 5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 555 Összesen 555 Összesen 555

23 Tervezett tartalékok év 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Összesen: 0 Céltartalék Tartalékok mindösszesen 0

24 7. sz. melléklet évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 800 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás Epres utcai vízelvezetés, kőszórásos útfelület kialakítása 300 Járdépítés a Bernáth Z. utcában (jobb oldalon) 600 Parkolók kialakítása Bernáth Z. utcában (jobb oldalon) 800 Téglagyár utcai szilárd burkolat kialakítása Mátyás király utca útburkolat kialakítása 600 Berzsenyi utcai ingatlan kisajátítás út kialakítás céljára 300 Járda építés (pály. önerő) /2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása /2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 Parkoló kialakítása játszótér mellett 400 Ingatlan vásárlás utca kialakítás céljából 400 Építési telek kialakítása 800 A/3-as tűs gyors nyomtató (1 db) adóügyek 300 A/3-as laser nyomtató (1 db) iktatóba 500 Szerver (hardver) 1 db Novell (szerverhez) WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő évi része Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára /2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 240 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése Vásártér bejáratának áthelyezése 250 Térfigyelő kamera rendszer kialakítása Homokbánya engedély meghosszabítása Vízvezeték hálózat bővítése a Kisfaludy utcában 313 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Lámpatestek felszerelése 350 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 900 Hunyadi J. Isk. terep munkák (gépi), kerítés építés 750 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) /2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja /2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) /2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 Töemeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 500 Eb-nyilvántartó rendszer beszerzése (szoftver) /2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 50

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben