JELENTÉS. a Köztársasági Elnökség fejezet pénzügyi-gazdasági február!95. ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Köztársasági Elnökség fejezet pénzügyi-gazdasági. 1994. február!95. ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Köztársasági Elnökség fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről február!95.

2 Az ellenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Csóry Györgyné Szíjártó Károly számvevő számvevő tanácsos tanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-25-11/1993/94. Témaszám: 191. JELENTÉS a Köztársasági Elnökség fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről A Köztársasági Elnökség!991. évtől jelent meg mint fejezet a központi költségvetés szerkezeti rendjében. Ezt megelőzően a Köztársasági Elnöki Hivatal az Országgyűlés fejezethez tartozott és az Országgyűlés Hivatala (OGYH) részben önálló költségvetési szerveként funkcionált. A Köztársasági Elnökséget (KE) a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) önállóan gazdálkodó, és a Köztársasági Elnök Katonai Irodája (KIR) részben önállóan gazdálkodó intézmények alkotják. A KE fejezethez 1993-ban 3 cím tartozott (KEH, fejezeti kezelésű előirányzatok, ágazati célkeret). A KE fejezeti önállóságához szükséges, de létrehozásakor még hiányzó személyi és tárgyi feltételek megteremtésének - a vizsgálat idején sem lezáruló - folyamata a költségvetési előirányzatok alakulásában is kifejezésre jutott. A költségvetési előirányzat és évek összehasonlításában 69%-kal - l 09,7 M Ft-ról 185,8 M Ft-ra- emelkedett. A realizált bevétel az évi 51,6 M Ft-ról!992-ben 205 M Ft-ra, a tényleges kiadások 46,5 M Ft-ról 196 M Ft-ra nőttek. A foglalkoztatottak létszáma ugyanezen időszakban 21 főről 39 főre emelkedett. A feladatok ellátásához 1990-ben 51,6 M Ft, 1992-ben 159 M Ft költségvetési támogatásban részesültek. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezeti tevékenységhez, a gazdálkodási önállósághoz mennyiben teremtették meg a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a fejezet költségvetési gazdálkodásában a törvényességi, a célszerűségi és eredményességi szempontok hogyan érvényesültek. Az ellenőrzött időszak I. félévre terjedt ki.

4 -2- I. Következtetések, javaslatok A vizsgált időszakban létrehozott KE fejezet az e besowlással járó követelményeknek még nem felelt meg. A köztársasági elnök közjogi méltósághoz tartozó - az előző államfői teendőkhöz képest -újszerű és bővülő feladatrendszer intézményi háttere szakaszosan fejlődött, folyamatát az útkeresés jellemezte. A feladatok, a szervezet és a gazdálkodás feltételeinek összhangja kezdetben hiányzott, és a vizsgálat befejezéséig sem vált teljessé. A KEH alapítására nem született semmilyen jogszabály, vagy határozat. A tapasztalt ellentmondások, hiányosságak és szabálytalanságok meghatározó forrása volt ezért, hogy a megváltozott államfői feladatrendszer a régi alapokon jött létre, továbbá a gazdálkodási jogkör fejezeti szintre emelésével egyidejűleg nem történt változás a gazdálkodás szervezésének módjában. A KE fejezeti besorolása 1991-ben formális volt, mivel nem rendelkezett a kapcsolatos jogosítványok gyakorlásához szükséges személyi, tárgyi és finanszírozási feltételekkel: pénzügyi-gazdasági szervezete nem volt, sőt még önálló bankszámlája sem. Az önálló fejezeti, illetve intézményi szintű gazdálkodás feltéteteinek megteremtése - az előírásokhoz képest is - késedelmesen történt. A KE szervezete nem igazodik megfelelően a feladatokhoz. Az elméletileg konstruál t szervezet struktúrájában célszerűtlenül túltagolt és nem konf orm a tevékenységgel, egyes vonatkozásban szűkebb, más vonatkozásban bővebb annál. Az apparátus kiépítettsége ugyanakkor lényegesen elmaradt a meghatározott lehetőségektöl. A gazdálkodás szempontjából kulcsfontosságú pénzügyi szervezet személyi feltételeinek hiánya a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásának rovására ment. A szervezési, szabályozási és személyi feltételek hiányossága miatt a fejezeti és intézményi gazdálkodási feladatok összemosódtak. A KE intézményeinek tevékenysége a működésük kereteinek (alapító okirat. SZMSZ) rögzítése révén behatároltabbá vált, de még nem kellően szabá!yozotc. A feladat-, hatáskör, felelősség meghatározása, illetve elhatárolása nem megfelelő, többek között hiányzik a pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályozása.

5 -3- A feladatok és a hozzájuk rendelt pénzügyi keretek közötti összhang javult. A fejezeli költségvetés nagyságrendje a végrehajtott fedezet átcsoportosításole eredményeként arányosabban igazodott a tevékenység ráfordítás szükségletéhez. Az OGYH és a KEH közötti elszámolás módjával összefüggésben a költségvetés belső szerkezetében nem tükrözte reálisan a müködési költségeket. A vizsgált években a fejezet költségvetése a feladatellátás pénzügyi szükségleteit maradéktalanul biztosította. A költségvetési tervező munkát az óvatosság és a biztonságra törekvés jellemezte, az előirányzatokat szükségletek felmérésével számításokkal nem mindig támasztották alá, illetve dokumentáltságuk hiányos volt. A bázisszemléletű tervezés következtében a feladattartalmat meghaladó mértékben igényelt és juttatott - meghatározóan az állami kitüntetések céljára szolgáló - pénzügyi keretek miatt egyes években jelentős pénzmaradványok képződtek, melyeket részben felajánlottak, részben elvontak. A fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás megfelelt a törvényi előírásoknak, a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás nem volt minden esetben dokumentált. A fejezet költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, feszültségektől mentes volt. A részben önállóan gazdálkodó intézményi besorolás miatt folyamatosan csak a létszám- és bérelőirányzat felett döntöttek önállóan. A folytatott létszám- és bérgazdálkodás következtében jelentős volt a tartósan üres álláshelyek száma. Ennek bérfedezetét - részben a többletfeladatokhoz kapcsolódóan, esetenként szabálytalanul - jutalmazási célokra fordították. Az állami kitüntetésekre adott előirányzat vizsgálata céltól eltérő felhasználást nem tárt fel. A pénzügyi és számviteli feladatokat 1992-ig teljeskörűerr az OGYH végezte részükre. Az önálló gazdálkodási feltételek létrejöttét követően nem határolták be megfelelően - különböző gazdálkodási jogállású - KEH és KIR közötti, illetve a saját és a szolgáltatásként igénybe vett pénzügyi-gazdasági kapcsolatokat. Ennek következményeként az éves, és évközi beszámolók egyes adatai nem kellően megalapozottak, illetve nem feleltek meg teljes mértékben a számviteli előírásoknak. A pénzügyi és bizonylati fegyelem nem érvényesült maradéktalanul. Az ellenőrzési tevékenység rendszerében nem, csak egyes elemeiben kiépített, így

6 -4- nem segítette megfelelően szabályos vitelét. a vezetés munkáját, a gazdasági pénzügyi folyamatok Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoljuk, hogy a KE l. A szervezet korszerűsítése és racionalizálása érdekében tekintse át a feladatés szervezetrendszerét és figyelemmel az ellenőrzés megállapításaira - törekedjen a főosztályi struktúra tagoltságának csökkentésére, a kapcsolódó feladatok célszerű összerendezésével; -határozza ne g a feladatvégzéshez szükséges létszámot és intézkedjen az üres ' álláshelyek betöltéséről; - göndoskodjon a gazdasági apparátus megszervezéséről, ennek keretében intézkedjen felelős pénzügyi vezető kinevezésével a pénzügyi-gazdasági szervezet kiépítéséről 2. A müködés rendje, szabályozoltsága érdekében - gondoskodjon az intézmények alapító okiratának. szervezeti, működési szabályzatainak kiegészítéséről illetve korszerűsítéséről, a főosztályi ügyrendek, munkaköri leírások elkészítéséről; -a pénzügyi-gazdasági folyamatokat -az OGYH, illetve a KEH és KIR közölti f<:;ladatmegosztás és kapcsolatrendszer figyelembevételével - szabályozza, készítsék el a számlarendet 3. Gondoskodjon az intézményi belső ellenőrzés rendszerének teljeskörű kiépítéséről és megfelelő működtetéséről. 4. Vizsgálja felül az OGYH-val a feladatmegosztásra és a kapcsolódó pénzügyi fedezetre kötött megállapodást és a célszerűség követelményének érvényesítése alapján - részletesen határozza meg, illetve pontosítsa az OGYH és a KEH közölti feladatmegosztást; - intézkedjen a működés mérhető költségeinek saját gazdálkodási körébe vonásárcíl.

7 -5-5. Gondoskodjon a költségvetése terhére beszerzett eszközök saját vagyonként való kimutatásához a feltételek megteremtéséről 6. Szervezze meg az állami kitüntetések pénzeszközei felhasználásának nyilvántartási rendszerét. ll. Részletes megállapítások l. A feladatok, a szervezeti rendszer és a gazdálkodási feltételek összhangja Az Alkotmányt módosító évi XXXI. tv. hatálybalépését követően a köztársasági elnök közjogi méltósággal együttjáró feladat- és hatásköröknek megfelelő, ugyanakkor az állami intézményrendszerbe illeszkedő hivatali szervezet és a gazdálkodási önállóság több fokozatban alakult ki. E folyamat - különösen a gazdálkodást érintően - hiányosságokkal és eilentmondásokkal terhelten ment végbe. A feladatok, a szervezet és a gazdálkodás feltételeinek összhangja a megalakuláskor hiányzott, s a vizsgálat idején sem volt teljes. Ebben az átfogó helyzetelemzésen alapuló koncepció hiányáll túl közrejátszott az is, hogy hagyományokra csak korlátozottan lehetett támaszkodni. A KEH alapítására nem született jogszabály, vagy határozat, pusztán az Alkotmánynak a köztársasági cinökre vonatkozó szabályai voltak fellelhetők. A KEH a Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET) hivatali és költségvetési bázisán jött létre, ugyanakkor attól feladatköre és annak ráfordítás igénye alapvetően eltért. Nem történt változás a gazdálkodás szervezésének módjában: a KEH - mint korábban a NET Titkársága - az Országgyűlés (OGY) fejezetbe tartozóarr az OGYH részben önálló költségvetési szerveként működött. Az önálló megjelenítés céljából az évi CIV. törvény a központi költségvetés szerl::ezetén belül a Köztársasági Elnökséget fejezetként elkülönítette. A KE fejezet létrehozása 1991-ben a törvényi előírás szerint is formális volt. A KE nem rendelkezett a fejezeti jogok, kötelezettségek gyakorlásához szükséges

8 -6- személyi, tárgyi és finanszírozási feltételekkel, sőt az intézményi szintű önálló költségvetési gazdálkodáshoz szükséges kritériumokkal sem. Az évi CN. törvény 22. -a szerint a fejezeli besorolás nem érintette a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását, bankszámlarcndjét, bankszámla számait, azon 1991-ben változtatui nem kellett. Így a KE fejezet továbbra is az OGYH részben önállóan gazdálkodó szerveként, armak beszámolási rendszerében jelent meg. Az önálló, fejezeti gazdálkodás megszervezése, feltételeinek kialakítása - a jogszabályi előírásokhoz képest is - késedelmesen történt. Az évi XCI. törvény hatálybalépésével 1992-től a fejezeti szintű gazdálkodás kritériumainak megléte alóli felmentés megszűnt, ugyanakkor a szükséges feltételek megteremtésére nem született meg időben az intézkedés. Az önálló gazdálkodás feltételeinek megteremtését az OGYH és a KEH vezetője közös előterjesztésben jún. 23-án kelt levélben kezdeményezte a PénzügyminisztériumnáL Ebben kérték - többek között - a hozzájárulást: a KE fejezet és a KEH intézmény részérc júl. l-jével a bankszámlák megnyitásához; az OGYH, a KE és a KEH pénzellátási feladatainak visszamenőleges rendezéséhcz; jan. 1-i időponttal a KEH önállóan gazdálkodó költségvetési szerv alapításához. Az!992. novemberében keltezett válasz értelmében az intézkedésekre jan. l-től kerülhetett sor. A célszerűség, takarékosság jegyében a gazdasági műszaki feladatok meghatározott részét - a közös elhelyezés, az azonos rendszerben szervezett pénzügyi-gazdasági folyamatok előnyeit kamatoztatva - az önálló költségvetési gazdálkodás finanszírozási feúételeinek létrejöttét követően is az OGYI-I végzi. A költségvetési gazdálkodás jelenlegi feltételei ennek ellenére nem felelnek meg a követelményeknek. A fejezeti szintű költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó jogosítványok - tervezési, előirányzat módosítási, pénzügyi ellenőrzési, stb. teendők - telepítése ugyanis nem rendezett egyértelmüen. A fejezeti és intézményi gazdálkodási feladatok összemosódnak. Hiányzik a felelős vezető irányításával működő pénzügyi apparátus. Az évi költségvetésben tervezett és elfogadott 3 fős pénzügyi és számviteli osztály nem épült ki. A gazdálkodási feladatokat a fejezet és a KEH intézmény szintjén!993. január l-tól látja cl egy számviteli főelőadó, akinek a szcrvczeti hovatartozása nem megoldott. Ez az önálló fejezetté válás kritériumrendszerével össze nem egyeztethető hiányát. állapot, a helyettesítés megoldatlanságán túl, felveti a kontroll teljes

9 -7- A pénzügyi, gazdasági feladatok újraszervczése az OGYH-nál is csak második felében kezdödött el. A részben önállóan gazdálkodó KIR pénzügyi-gazdasági feladatkapcsolódásai nem a legésszerűbbek. A KIR a főkönyvelöségén (l fő részmunkaidős állás) keresztül részben önállóan, részben a lilih-el közösen látja el a gazdálkodási feladatokat. Tekintve, hogy ezeknek egy részét a KEH számára az OGYH végzi, a feladatellátásban többszörös az áttétel. Ezen túlmenően a KIR és a Magyar Honvédség Parancsnoksága közölt is vannak átfcdések a gazdálkodási feladatokban. A KE munkaszervezete célszerűtlenül elaprózódott, főosztályi struktúrája létszámához képest túltagolttá vált. Ebben közrejátszott az, hogy a központi államhatalmi apparátus - társadalmi presztízséből következő - besorolási igénye nem illeszthető maradéktalanul a köztisztviselői törvény előírásaihoz. Ezért a beosztás rangját, a kvalifikáltságot a vezetői besorolással kívánták elismerni. Az 58 álláshellyel rendelkező!(eh egymás mellé rendelt szervezeti egységeinek száma az SZMSZ szerio t 9. A főosztályok kétharmadának státusza 3-6 fő (pl. az Alkotmányügyi Főosztály, a Panaszügyi és Levelezési Főosztály 3-3 álláshellyel rendelkezik). A KIR 4 szervezeti egységre tagolódik, az apparátus ugyanakkor mindössze 1-1 fiít jelent. Így a feladalellátás a gyakorlatban nem szervezeti elkülönülésben, hanem a feladaloknak az adott létszámra telepítésében jelenik meg. A foglalkoztatottak 45%-a vezetöi besorolású. A KE munkaszervezete nem igazodik kellően a feladatokhoz. A szervezeti keretek meghatározása, biztosítása esetileg megelőzte a tevékenység tényleges változását. Ugyanakkor az apparátus kiépítettsége a költségvetésben meghatározott lehetőségektől - részben objektív okolera visszavezethetőell - lényegesen elmaradt. Az évre jóváhagyott 60 rős apparátus csak 65%-ban feltöltött. A KEH-uél a kegyelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok teljeskörü átadását az Igazságügyi Minisztérittm kezdeményezte 1991-bcn. Az elölerjesztés t, a költségvetési keretek biztosítását követöen- alkotrnánymódosítá.si kötclczcttségclrc hivatknzással - a minisztcr mindczt visszavonta. Így az e feladat ellátásához szük.ségcs szervczcti egység felállítása elmaradt. Nem jdtt lélrc még a köztársasági megbízottakkal kapcsoiatos feladatok cllá!ására tervbe vett önálló részleg.

10 -8- Ugyanakkor létrejött a külügyi és a sajtó főosztály, bővült a levelezési főosztály. Emellett a köztársasági elnök közéleti szerepének növekedésével szükségszerűen és lényegesen megnőtt a különbözö hivatali egységek feladatainak mennyisége és igényessége. Nincs betöltve több fontos munkakör (elnöki titkár, stb.). Hiányzik a szervezet kiegészítése, a feladat ellátásához minimálisan szükségesnck ítélt további részegységgel (pl. társadalompolitikai osztály, protokoll osztály, stb.). Ezeket a feladatokat az egyes meglévő szakterületek dolgozói látják el. (Pl. minden főosztály_ a munkaterülete szerinti,- egyes részlegeknél naponta jelentkező - protokoll és szervezési tennivalókat.) A szervezet nemzetközi és hazai összehasonlításban is szerénynek minösül és - a jelenlegilétszámfeltöltöttség mellett - erősen túlterhelt. Az apparátus a feladatokhoz képest mértéktartó. A feladatok és a hozzájuk rendelt költségvetési keretek összhangja az egyes években fokozatosan javult, de az aránytalanságokat, átfedéseket még nem számolták fel teljesen. A KE költségvetésében J 991-ig csak a működés szarosan vett közvetlen kiadásai (bér, társadalombiztosítási járulék, reprezentáció, kitüntetési anyagok) szerepeltek Az OGY fejezettől 1992-től átcsoportosítottak a KEH működésével összefüggő - s addig ott előirányzott- ráfordítások (közüzemi díjak, energia, stb.) fedezetére 58,4 M Ft költségvetési támogatást. Az előirányzat átcsoportosítás mértékét arányosítással határozták meg. Realitásának ellenőrzése, valorizáció ja elmaradt. A KIR feladataival kapcsolatos kiadások J 99 J -ig nem, s az évi 5,6 M Ft előirányzat átcsoportosítást követően sem teljeskörűen jelentek meg a fejezet költségvetésében. A Magyar Honvédség Parancsnoksága viseli továbbra is a kötelékébe tartozó, de a KIR-hez kivezényelt hivatásos állománnyal kapcsolatos költségvetési terheket, az összráfordítás mintegy kétharmadát. A KE, illetve intézményei tevékenysége a vizsgált időszak második felére, a szervezet és működés kereteinek meghatározásával szabályozottabbá vált. A KEH és KIR alapító okiratát január J -jével kiadták és ezzel egyidejűleg hatályba lépett a Szervezeti és Működési Szabályzatuk. A tevékenység reguláci6ja azonban még nem megfelelő. Az alapító okiratok tartalma nem felel meg teljeskörű en a 4/1991. (II.I3.) PM rendeletben, illetve a!37/!993. (X. IZ.) Karm. rendeletben előírt követelményeknek.

11 -9- A KIR alapító akirala gazdálkodási jogkörét részben önálló, bankszámlával rendelkező költségvetési szervként jelöli meg. Ugyanakkor e besorolással egyidejűleg nem rögzítették az önálló költségvetési szervhez tartozását, kapcsolatait. Az SZMSZ-ok néhány vonatkozásban kiegészítésre, pontosításra szorulnak. A hivatali apparátus tevékenysége a feladat-, hatáskör és felelősség vonatkozásában ugyanis nem megfelelően rögzített. Mind a fejezeti szintű, mind az intézményi költségvetési gazdálkodás súlyának megfelelő kezelése a szabályozás oldaláról sem biztosított megfelelően. Mindkét SZMSZ szakszerűtlen ül és pontatlanul, egyetlen mondatba tömöriti a gazdálkodási teendőket. Eszerint a KEH-nél, a gyakorlatban nem is létező üzemeltetési csoport, a KIR-nél a főkönyvelőség "ellátja azokat a feladatokat, amelyek költségvetési szerveknél a fejezet gazdálkodásával kapcsolatban a gazdasági hivatalra tartoznak". A fejez~t és az intézmények, valamint az OGYH kapcsolata ugyancsak nem rendezett. Az OGYH és a KEH közötti feladatmegosztást január l-i hatállyal emlékeztetőben rögzítették. Ez a dokumentum azonban nagyon szíikszavúan, felsórolásszcrűen rendezi a fdck közötti viszonyt. A szabályozás nem teljeskörű. A főosztályi ügyrendek, a munkaköri leírások még nem készültek el. Alapvető hiányosság továbbá - az átfogó pénzügyi szabályozás hiányán kívül - az is, hogy a ICEH-nek nincs érvényes számlarendje. Az azonos időpontban kelt különböző, hatályos szabályzatok nem mindig kanforrnak egymással. A KEH Szervezeti és Működési Szabályzata említést sem tesz főkönyvelői státus?iól, az összes többi szabályzat viszont konzekvensen a "főkönyvelőre" címzetten határoz meg feladatokat, pl. a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat szerint: "a köztársasági elnök intézkedéseit haladéktalanul végre kell hajtani, miután azt a Hivatal vezetője vagy pénzügyi helyettcse (továbbiakban főkönyvelő) ellenjegyezte". A gazdálkodás irányítási, döntési rendszeréhez a szervezett és folyamatos információ szaigáitatás szűkkörű, nem teszi lehetövé a gazdálkodás átfogó értékelését. Vezetői értekezletek napirendjéről a gazdálkodási témák általában hiányoznak. A jelenlegi adatkezelési-gyűjtési rendszer nem alkalmas arra, hogy dircl:t rnódon, egyértelműen megállapítható legyen, hogy az állami kitüntetések fel-

12 - 10- adata (pénzjutalommal, dologi ldadásokkal, reprezentációval, stb. együtt) öszszességébcn mibe kerül. Az OGYH-val kötött megállapodásban nem rögzítették az adatszolgáltatás rend jét, így az esetleges. 2. A költségvetési tervezési és finanszírozási rendszer értékelése A KE költségvetési előirányzata a vizsgált időszakban - meghatározóarr a feladataihoz kapcsolódó pénzügyi előirányzatok más fejezetektől való átcsoportosítása, kisebb mértékben a feladatváltozás révén - közel kétszeresére nőtt. A költségvetési kiadások nagyságaszerint a fejezetek sorrendjében a KE költségvetése változatlanul a legkisebbek közé tartozik. Az ellenőrzött időszakban az éves költségvetési javaslatok kimunkálása az OGY fejezet tervezési folyamatába illeszkedett és - önálló bankszámla hiányában - a kiemeit előirányzatok elszámolással való elkülönítésére alapozódott. A KEH- illetve 1991-től a KE - és OGY fejezet közötti kapcsolatot a tervezési munkában nem mindig dokumentálták külön. Ezért -a költségvetési javaslatok alapdokumentumai nem álltak teljeskörüen az ellenőrzés rendelkezésére. Így az és évekre a bázis- és alapelőirányzatok levezetése nem volt dokumentált. Ezt követő időszakra az éves költségvetési javaslatok kiemeit előirányzatainak kidolgozásánál a vizsgálat szabálytalanságot nem tárt fel. A tervezés - a fejezeti költségvetés tartalmához igazodóan, - csak néhány előirányzat: a működési ráfordítások közül meghatározóarr a bér és járulékai, előirányzatok megállapi valamint a kitüntetésekkel kapcsolatos fejezeti kezelésű tására irányult. Az OGYH által végzett műszaki, gazdasági feladatok fedezetéül szolgáló előirányzatot 1992-töl egy összegben és lényegében változatlanul szerepcltették a köl tségvetésbcn. A tervezési munkában sem érvényesült maradéktalanul a feladat és a hozzárendelt pénzügyi keretek összhangja. A kiadások tervezését az óvatosság, a biztonságra törekvés jellemezte. Az előirányzatokat ugyanakkor esetenként nem alapozták meg a szükségletek konkrét felmérésével A fejezeti kezelésű - az állami kitüntetések céljára szolgálö - pénzügyi kcr ctekkel a feladattartalom nem volt núndig arányban.

13 A KEH az állami kitüntetési célt szolgáló pénzeszközöket a miniszterelnök javaslata, illetve előterjesztése alapján használta fel. A feladat időbeni -ll- ismeretének hiányában ezért az állami kitüntetések pénzügyi előirányzatának tervezése bázisszemlélctíí volt. A kitüntetésekkel kapcsolatos ráfordítás általában jelentősen kisebb volt, mint a javasolt és jóváhagyott előirányzat. A fejlesztési többletek alapvetőerr a hivatali szervezet kiépítésére irányultak. Ezeket a feladatok és a létszám komplex elemzésével nem, a kapcsolódó kiadásokat számításokkal csak részben támasztották alá. Így azok indokoltsága a végrebajtás tükrében nem volt megfelelőerr nyomonkövethető. Az évi 20 M Ft-os fejlesztési többlet indokoltságál megfelelő számítási anyag nem igazolta, a végrehajtás tükrében mértéke részben túlzott volt. Ezt részben az Igazságügyi Minisztériumtól tervbe vett feladatátvétel elmaradása okozta. A költségvetési előirányzat módosítása nem volt gyakori, s általában mértékében sem volt jelentős. Jellemzésül: a jóváhagyotthoz képest 1990-ben és első félévében nem változott, 1991-ben 6%-kal, 1992-ben ll %-kal nőtt a fejezet mótlosított költségvetése. Pátelőirányzatot feladataikhoz nem igényeltek. Kormányhatáskörben a központi költségvetés deficitcsökkentését célzó zárolás, pénzmaradv{my elvonás, saját hatáskörben a pénzmaradvány igénybevétele volt a módosítás indoka. A fejezeten belül - címek között - előirányzat átcsoportosítás a fejezeti kezelésű pénzeszközök (állami kitüntetések) felhasználásával - mely a KEH költségvetési keretei között történik - függött össze. Az előirányzat módosítások dokumentáltsága nem minden esetben volt megfelelő. Az előirányzat módosításokkal kapcsolatos ügyiratokból utólag nem mii1den cselben állapítható meg közvctlenül azok indokoltsága, feladatorientáltsága, forrása. Az évi pénzmaradványból visszahagyott 216,2 E Ft-os saját hatáskörii clöirányzal módosítás nem volt dokumentált. A fejezeli kezclésű állami ldtüntetési pénzeszközökkeh-hez történő átcsoportosítása a vizc;gált években számvitelileg nem volt nyomonkövetbctő. Az évi átcsoportosítást a lebontás mikéntjét levezető, a hivatalos formaságokat nélkülöz6 bizonylat dcklarálta. A fejezetek közölt az e!óiránynt átcsoportosítás a törvényi előírások megtartásával történt.

14 - 12- A működési kiadások fedezetérc az OGY fejezettől átvett 58,4 M Ft előirányzatot az évi XCI. törvény hagyta jóvá. A KIR feladatainak részbeni fedezetére a HM fejezettől az előirányzat átcsoportosítása az évi XCI. törvény 41. (4) bek. a. pontja alapján történt. Az előirányzatot a tényleges ráfordítások alapján határozták meg, s rögzítették azon belül a kiemell (bér, TB járulék, dologi) előirányzatokat A pénzellátás általában kiegyensúlyozott volt, pénzügyi fesziiltségek lényegében nem keletkeztek. A fejezet költségvetési támogatását évvel bezárólag az OGY fejezeli számláij1 keresztül folyósították, ami!992-ben már nem felelt meg a pénzellátás szabályainak. A fejezet pénzellátását, a finanszírozási tevékenységet ezért kellően megítélni csak 1993-tól - az önálló bankszámlák megnyitásától kezdődően - lehetett. A pénzellátás a jogszabályi előírások szerinti ütemezéssei történt, de nem mindig igazodott a finanszírozási szükséglethez. Előfordult ugyanis, hogy a kiadások kiegyenlítési igénye késve követte az előirányzat átcsoportosítást. A KIR feladataival kapcsolatos kiadásokat!992-ben -az előirányzat átcsoportosítást követően előirányzata végezték el. is - a Magyar Honvédség Parancsnoksága saját költségvetési terhére finanszírozta, s a pénzügyi rendezést csak 1993-ban Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznositását - az önálló fejezetté válást megelőzően - az OGY fejezet végezte. A pénzeszközök elkülönített kezelésének hiányában az ebből eredő kamat összeg lllih-re eső hányada nem volt megállapítható. AL; ideiglenesen lekötött pénzeszközök kamatából elért többletbevétel!992- ben 22 E Ft volt.!993-ban a fejezet pénzellátási számlájától közvetlenül nem eszközöltek befektetéseket, szabad pénzeszközök hasznosítására intézményi szinten sem történt intézkedés. A vizsgált időszakban folyamatosan változó, esetenként a költségvetés nagyságrendjéhez képest jelentős összegű pénzmaradványok képződtek, melyek forrása döntően a kiadási - meghatározóan a kitüntetésekre szolgáló - előirányzat megtakarítás vol t. Az OGY fejezettel közösen kezelt pénzeszközökból I 992-ig arányosítással - a kiemeit tételek maradványösszegének kimutatásával - állapították meg a pénzma-

15 -!3- radvány összegét. Az elszámolások dokumentációja teljeskörűerr rendelkezésre. csak 1991-től állt Az 1991-bcn 20,2 M Ft, 1992-ben 9 M Ft pénzmaradvány képződött. A pénzmaradvány megállapítása évben szabályosan történt. Önrevízióval csak!991-ben tártak fel 19,2 M Ft befizetési kötelezettséget az állami kitüntetések keretmaradványaként Ugyanekkor a Kormány sz. határozata alapján további 3,2 M Ft-tal csökkentették a fejezet felhasználható pénzmaradványát A szabad felhasználású pénzmaradvány!992. év végén 9,3 M Ft volt, a költségvetés több mint 5%-a. A pénzmaradvány felhasználás I 991-ben 5, l M Ft,!992-ben l,2 M Ft volt, ebből a bérmaradványt jutalmazás céljára fordították. 3. A költségvetés végrehajtása A fejezet a vizsgált években rendelkezett a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezettel, gazdálkodása kiegyensúlyozott, mértéktartó volt. A ténylegesen realizált - pénzmaradvány elvonás nélkül - bevétele az!990. évi 51,6 M Ft-ról folyamatosan,!992-ben 160,2 M Ft-ra (21 O %-kal) emelkedett. Forrása a központi költségvetés volt (3. sz. melléklet). A feladatok jellegemiatt a fejezet, illetve intézményei alaptevékenységéhez nem kapcsolódik rendszeres saját bevétel, vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A költségvetési támogatást a vizsgált időszak egyes éveiben csak a mértékébcn hullámzó, de nem számottevő pénzmaradvány felhasználás egészítette ki. A teljesített kiadások összege ugyanezen időszakban megháromszorozódott:!990- ben 46,5 M Ft, 1992-ben 151,5 M Ft volt. Növekedésében a feladat bővülés, az inflációs hatás mellett a feladatokhoz tartozó fedezet átcsoportosítás volt a meghatározó tényező (4. sz. melléklet). A kiadások szcrkezete az egyes években -elszámolás technikai okok miatt -eltérő tartalmú volt. A fejezetté válást követően is előfordult, hogy különbözött a ráfordítások kimutatásának elve. Lényegében a vizsgálat idejére sem alakult ki olyan elszámolási rend, ami megfelelőerr alkalmas a kiadások valós bemutatásán:.

16 ~ 14 ~ Az OGY-től a KEH feladatai fedezetéül átcsoportosított kiadási előirányzatot (bér, Tb. járulék, közüzemi díjak, felújítás, anyagbeszerzés, stb.) több jogcímen határozták meg (l. sz. mclléklet). Az évi költségvetésben ugyanakkor azt egy összegben, szolgáltatáskén l tervezték meg, a tárgyévi beszámolóban azonban fejezetek közölti pénzátadásként jelenítették meg. (1993-tól egységcsen ez utóbbi megoldást alkalmazták.) A működési kiadások az elszámolás módjából következően szaigáitatás kiadásait nem tartalmazzák. az OGY által végzett A műszáki, gazdasági feladatokra az OGYH-nak átadott keret tartalmában több olyan közvetlenül mérhető kiadási tételt is magában foglal, amely az előirányzattal való gazdálkodás követelménye, a felhasználás kimutatásának egységessége szem~ pontjából a KE fejezetnél indokolt (pl. eszközbeszerzés). A KE fejezet költségvetési gazdálkodása tehát folyamatosan csak néhány kiadási jogcímre és esetenként azoknál sem az előirányzat egészére terjedt ki. Az előirányzatok felhasználásánál a takarékosság követelményét általában érvényesítették. A kimutatott müködési ráfordítások több mint felét a béralap és járuléka képezte, további jelentős tétel a bérjellegű kiadások voltak. Ezek alkotják a költségcsoport több mint 80%~át. A létszám- és bérelőirányzatokkal a vizsgált időszak egészében a KE önállóan gazdálkódott. A KE-nél foglalkoztatottak állományi átlaglétszáma az évi 28 főről, 1992-bt;p. 40 főre, 42%-kal emelkedett. A költségvetésben előirányzattat az álláshelyek betöltése jelentős elmaradással követte: 1992-ben és - időarányosan!993-ban % volt a létszámfeltöltöttség aránya. A tervezetthez képest az állománycsoportonkénti foglalkoztatás jól dokumentálja az intézmények szervezeti kiépítésének túlzottan lassú folyamatát. A betöltetlen álláshelyek 45%-a a vezetöi, egyharmada az ügyviteli állománycsoportban alakult ki. Az üres álláshelyek jelentős száma és aránya részben a munkakör betöltéséhez fűzött magas követelményrendszerrel függ össze, ugyanakkor következtetni enged tervezési lazaságra, illetve a létszám- és bérgazdálkodás hiányosságaira.

17 A teljes munkaidőben való foglalkoztatási forma volt a meghatározó. Emellett emelkedő számban alkalmaztak nyugdíjasokat, létszámarányuk mintegy 20%. A részmunkaidőben való foglalkoztatás nem volt jellemző. A feladatok ellátására növekvő mértékben adtak megbízást szakértők részére, ennek ellenére az állományou kívüli bérfelhasználás továbbra sem számottevő. Az állományou kivüli bérkiadás 1991-bcn 0,1 M Fl, 1992-bcn 1,7 M Fl voll. A bérkiadások a tényleges foglalkoztatást meghaladó mértékben nőttek. Az e jogcímen eszközölt kifizetések között 9,4 M Ft-ról 33,9 M Ft-ra, 260%-kal emelkedtek. A béralap felhasználás növekedésében!991-ben jelentős tényező volt a létszámbővülés. A foglalkoztatott 9 fős egyharmadát fedte le. többletlétszám a béralap 8,8 M Ft-os növekedésének A béralap szerkezetében növekvő mértékben az alapbér volt a meghatározó (62-74%), ugyanakkor nőtt a terhére fizetett jutalom is. A béralapból fizetett jutalom közötl E Ft-ról E Ft-ra, 108%-kal nőtt, aránya a bérköltségen belül 41 %-ról 24%-ra változott. Az üres álláshelyek bérmegtakarításának jelentős részét ugyanis jutalmazásra használták fel, amit csak részben indokolt - a betöltetlen álláshelyek miatti - intenzívebb munkaterhelés anyagi elismerése. Az eddigiekben folytatott létszámés bérgazdálkodás következményeiben az álláshelyek feltöltése ellen hat. A túlóra és pótlék címen a béralap felhasználás mértéke nem volt jelentős. Túlórára 1990-bcn 361 E Ft-ot, 1992-ben 211 E Ft-ol fordítottak, ugyanakkor a pótlék Jeifizetés 245 E Ft-ról 496 E Ft-ra emelkedett. A végrehajtott létszám- és bérfejleszrések együttes hatására az l főre jutó átlagbér a vizsgált időszakban fejezeti szinten 65%-kal nőtt, állománycsoportonként jelentős szórással. A köztisztviselők jogállásáról szóló!992. évi XXIII. törvényben elöírt átsorolásokat elvégezték. A bérbeállási mutatók néhány esetben elérték, illetve meghaladják a törvényben meghatározott szintet.

18 - lg- Jogszabályi bizonytalanságból adódóan szabadság megváltás címén 1992-ben olyan kifizetéseket (összesen 305 E Ft-ot) eszközöltek, melyek nem sorolhatók egyértelműen a vonatkozó hatályos rendelkezések által megengedett esetek közé. A bérjellegű kiadások volumene tendenciájában csökkent. A kiadások összege!990-ben 31,4 M Ft-ot,!992-ben 30,7 M Ft-ot tett ki. A költségcsoporton belül meghatározott tétel az állami kitüntetésekkel járó és itt elszámolt díj (részaránya közel 90%). A kiadások jogcím szerinti ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a bérjellegű előirányzatok terhére rendszeresen fizettek, illetve számoltak el, az előírásokhoz nem illeszthető körben állományon kívüliek részére jutalmat. Az állományorr kívüliek részére fizetett jutalom,!993. első volt, melyből lm Ft-ot az OGY 62 dolgozójának juttattak. felében 1,5 M Ft A végzett feladatok ellenértékének kiegyenlítése mellett az adott külön jutalom indokoltsága vitatható. A reprezentációra költött - és a működési kiadások között fejezeli szinten kimutatott- ráfordítások évek viszonylatában 1,8 M Ft-ról 3,8 M Ft-ra - lll %-kal - emelkedtek. Az!993. első félévi l,5 M Ft-os teljesítés időarányos volt. A repr6~entációs kiadások 1992-ben a módosítött előirányzatot 27 E Ft-tal meghaladó mértékben nőttek. A kiadások emelkedésében az állami kitüntetések átadásáv3j kapcsolatos fogadások költségei jelentős szerepet játszottak. Az egyéni, az állami ünnepekhez, egyéb eseményekhez kötődöerr kitüntetések száma évente átadott A reprezentáció mértéktartónak minősíthető. A felhasználás dokumentálása ugyanakkor többször hiányos volt. A bizonylatokból nem mindig állapítható meg, hogy a vendéglátásra milyen alkalomból került sor, azon hány fő vett részt. Eseti, hogy jelentős érlékü (57 E Ft) ajándéktárgy átvétele aláírással nem volt igazolt.

19 - 17- A kimutatott felhasználás ugyanakkor 1992-ig nem volt teljes, mivel az OGY -nek működésre átadott pénzeszköz is tartalmazott ilyen jogcímen fedezetet (évi 300 E Ft-ot). Bel- és külföldi kiküldetés címen a kiadások hiánya, vagy nagyságrendjének csekély volta miatt, nem mutattak ki felhasználást 1991-től. például első félévében 20 E Ft-ot fordítottak.) (Külföldi kiküldetés céljára A munkavállalók részére fizetett költségtérítés növekedésében a ruházati költségtérítés és az üdülési hozzájárulás volt a meghatározó. Az adott költségtérítés, illetve hozzájárulás mindkét jogcím esetében a vonatkozó 170/1992. (XII.22.) Karm. rendelet előírásainak megfelelő, mértéke az adható maximum. A ruházati költségtérítés mértéke 27 E Ftlfő. Az üd ülési hozzájárulás mértéke 18 E Ftlfő volt 1993-ban, így az e jogcímeken teljesített kiadás 2,8 M Ft voll. Eszközgazdálkodást gyakorlatilag nem folytatnak, a kitüntetésekkel kapcsolatos beszerzéseken, készletezésen kívül. Tárgyi eszközállomány nyilvántartásukban nem szerepel. Állami kitüntetések céljára fejezeti kezelésű előirányzatként 1991-ben 50 M Ft-ot, 1992-ben 49 M Ft-ot, 1993-ban 37 M Ft-ot hagytak jóvá költségvetésükben. E pénzeszköz felhasználásában túlfeszítés nem mutatkozott. Az években a még meglévő régi kitüntetésiformák lehetövé tették a régi készletek felhasználását. Az új megrendelés, készletfeltöltés elmaradása is szerepet játszolt az előirányzathoz képest rnutatkozó rnintegy 50% körüli teljesítésben (28,4, illetve 19,7 M Ft). Az!992. évi módosítoll előirányzattal megegyező teljesítést (43,2 M Ft) követően az 1993-ra tervezett - az előző évinél 6 M Ft-tal alacsonyabb - költségvetés az inflációs rátával nem számolt. (A Kossuth díjjal együttjáró pénzjutalom rendeletileg a bérből és fizetésből élők- évente változó - átlagjövedelmének ötszöröse.) Az 1993-ban évesen tervezett 37 M Ft-ot év közben csaknem teljes egészében felhasználták 4. Számviteli rend, bizonylati fegyelem A KEH költségvetési beszámolási kötelezettségének 1992-ig az OGYH pénzügyi és számviteli rendszere keretében tett eleget. Az 1992-ben az éves önálló

20 intézményi beszámoló adatainak helyessége, megalapozottsága, a mérlegvalódiság érvényesülése külön nem volt ellenőrizhető. A költségvetési előirányzatokat és azok felhasználását elszámolás alapján bontották meg, a közös bankszámla beszámolóban feltüntetett egyenlegeinek szétválasztása technikai volt. Megállapítást nyert ugyanakkor, hogy az éves mérleg nyitóadatai nem voltak teljesek, hiányzott a készletadatok leltárral való alátámasztása. Az analitikus nyilvántartás szerint 309 E Ft ajándékkészlet a nyitómérlegből hiányzott. A zárórnérlegben kimutatott állománya ugyanakkor egyezett az értékben és mennyiségben vezetett analitikus nyilvántartással A KEH évi évközi beszámolójában kimutatott bérkiadások adatai nem egyeztek a kapcsolódó analitikus nyilvántartás adataival Az VI. 15-én lista szcrint kifizetett 4,4 M Ft jutalom a féléves beszámolóban nem szcrepelt. A vagyonkezelés, nyilvántartás rendje a vagyonvédelmi követelményekhez igazodott, de nem felelt meg a számvíteli előírásoknak. A KEH önállóan gazdálkodó intézményi besorolását követően vagyonmegosztás nem volt. A tárgyi eszközök és készletek teljes köre az OGYH vagyonnyilvántartásában szerepel, arra hivatkozással, hogy a KEH-nél azok elkülönített gazdálkodásának nincsenek meg a feltételei. A KEH<javára és költségvetése terhére beszerzett eszközök elszámolásának, nyilvántartásának módja nem felel meg a számviteli előírásoknak. Pl. a KEH költségvetés terhére!992-ben beszerzctt 944 E Ft összegű nem szerepelt az intézmény vagyonában. eszköz Az idegen helyen tárolt, illetve idegen tulajdonú eszközök elhatárolásával a vagyonkezelés nyilvántartási feltételei megoldhatók. A pénzügyi fegyelem, pénzkezelés ellenőrzése határidőn túli előleg elszámolásokat, esetenként a követelés késedelmes kiegyenlítését tárta fel. Beszerzésre febr. 2-án felvett előleggel ápr. 19-én számoltak el, a csatolt bizonylatokból a beszerzés tárgya, összege nem volt megállapítható.

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ;   honlap: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye,

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye, 1998. évi 4. számú s z a b á l y z a t a a bíróságok létszámmal és személyi juttatással való gazdálkodásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban OIT) az 1997. évi LXVI. törvény 39. -ának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1..

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati

Részletesebben