Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.) ör. /2010. XII. 16- A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának évi költségvetése 2. (1) 1 A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel a dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola kialakításának II. ütemére kerül felhasználásra. 1 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 1

2 A költségvetési létszámkeret 1145,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: a módosítás kiadási összegét: állapítja meg. összes bevétel : összes kiadás : (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) 2 A 3. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett bevételi előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 3. sz. táblázat alapján. (3) 3 A 4. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett kiadási előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 4. sz. táblázat alapján. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) 4 A 12. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett működési és fejlesztési kiadások és bevételek mérlegszerűen a következőkre módosulnak a mellékelt 12. sz. táblázat alapján. 2 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 3 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 4 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 2

3 (8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) 5 A 7. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett pénzeszközátadások előirányzatai a következőkre módosulnak a mellékelt 7. sz. táblázat alapján. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi általános és céltartalék előirányzatai 5. 6 (1) Az általános tartalékot nem módosítja, így az Önkormányzat általános tartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A céltartalékot e Ft-tal csökkenti, így az Önkormányzat céltartalékát e Ft-ban hagyja jóvá, és a 8. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 5 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 6 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 3

4 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben, valamint a dologi kiadások és pénzeszközátadások költséggazdánkénti 80 %-ot meghaladó rész felhasználhatóságához a Gazdasági Bizottság eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselőtestület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott 4

5 hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8., 9., 10., 15., 16., 18., 25., 26., pontokban tervezett feladatot illetően a Humán Bizottságra, a 29. pontban tervezett feladatot illetően a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottságra, a 31.,pontban a Gazdasági Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28, 30., pontokban tervezett feladatot illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Pénzügyi Bizottságra: A költségvetési intézményeket (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet) érintően a) intézmények között: - feladat átrendezésből következő előirányzat-átcsoportosítást. b) költségvetési intézményen belül: - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást - a pénzeszköz átadások kivételével, - a működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást. (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 5

6 12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (4) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 6

7 15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100 D (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. 7

8 (3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 1,5 milliárd értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, 250 millió Ft és 1,5 milliárd Ft között a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A évre igénybe vehető hitel felső korlátját az évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, 8

9 a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a évi költségvetésről szóló évi CXXX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik ben az illetményalap ,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. 9

10 (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 33/2006. (X.12.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az évi XXXVIII. tv a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, október 14. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 10

11 Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett bevételei 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 2. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett kiadásai 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 8. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi cél- és általános tartalék előirányzata 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 10. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap évi bevételei és kiadásai 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 1

12 12/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 14. sz. melléklet Igénybe vehető hitel. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv a szerint 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban 17. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási ütemterve 18. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 19. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai 20. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési tervezete 2

13 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett bevételei Sorszám Címrend évi eredeti előirányzat évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) IX. Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek mindösszesen :

14 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Összesen : II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás Általános feladatok családsegítés Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása Összesen : Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Összesen: Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Összesen : I+II.Összesen:

15 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola 12.évfolyam Középfokú iskola 13.évfolyam e Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf

16 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.g Mutatószám 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában ,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában

17 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Pedagógiai módszerek támogatása 0 16,5 16,6 17,1 17,2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Ált.hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához III.Összesen: IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii)

18 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. ktv.trv. 8.sz.mell. sorai Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült I Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat II. 3.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása Szoc.támogatások Összesen: (1-3) Kötött felhasználású norm VI. Központosított előirányzatok 1.Központosított támogatások Összesen : VII. Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen:

19 Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 1/b.sz.melléklet Megnevezés Egyéb Állami támogatás SZJA Összesen 1. Részesedési arány szerinti helyi IPARŰZÉSI ADÓ: Idegenforgalmi bevételek megosztása: a. Idegenforgalmi bevételekből való részesedés Üdülőhelyi feladatokhoz: Normatív hozzájárulás Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció Településüzemeltetés normatív részesedésű SZJA 1/a.mellékleten beállítva Ász vizsgálat miatti korrekció Megosztott források összesen: (1-6) A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.07.-án megküldött anyaga alapján van beállítva

20 2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett kiadásai Sorszám Címrend évi tervezett előirányzat évi előirányzat I. Működési kiadások % (4:3) 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék Felhalmozási, felújítási céltartalék V. Általános tartalék Tartalékok összesen: VI. Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások mindösszesen:

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről Módosítás: a) 21/2011. (V. 2.) ör. b) 23/2011. (V. 30.) ör. /2011. V. 30 - A Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 6/2010. (III. 1.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 6/2010. (III. 1.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 6/2010. (III. 1.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

9.629.076 e Ft költségvetési bevétellel 10.549.112 e Ft költségvetési kiadással. 920.036 e Ft költségvetési hiánnyal

9.629.076 e Ft költségvetési bevétellel 10.549.112 e Ft költségvetési kiadással. 920.036 e Ft költségvetési hiánnyal Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V. 2.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

10.044.538 e Ft költségvetési bevétellel 9.699.008 e Ft költségvetési kiadással. 345.530 e Ft költségvetési többlettel

10.044.538 e Ft költségvetési bevétellel 9.699.008 e Ft költségvetési kiadással. 345.530 e Ft költségvetési többlettel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (V. 4. ) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról,

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

10.691.128 e Ft költségvetési bevétellel 10.577.260 e Ft költségvetési kiadással. 159.323 e Ft költségvetési többlettel

10.691.128 e Ft költségvetési bevétellel 10.577.260 e Ft költségvetési kiadással. 159.323 e Ft költségvetési többlettel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV. 29.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben