Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.) ör. /2010. XII. 16- A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának évi költségvetése 2. (1) 1 A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel a dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola kialakításának II. ütemére kerül felhasználásra. 1 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 1

2 A költségvetési létszámkeret 1145,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: a módosítás kiadási összegét: állapítja meg. összes bevétel : összes kiadás : (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) 2 A 3. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett bevételi előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 3. sz. táblázat alapján. (3) 3 A 4. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett kiadási előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 4. sz. táblázat alapján. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) 4 A 12. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett működési és fejlesztési kiadások és bevételek mérlegszerűen a következőkre módosulnak a mellékelt 12. sz. táblázat alapján. 2 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 3 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 4 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 2

3 (8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) 5 A 7. sz. mellékletében meghatározott évre tervezett pénzeszközátadások előirányzatai a következőkre módosulnak a mellékelt 7. sz. táblázat alapján. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi általános és céltartalék előirányzatai 5. 6 (1) Az általános tartalékot nem módosítja, így az Önkormányzat általános tartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A céltartalékot e Ft-tal csökkenti, így az Önkormányzat céltartalékát e Ft-ban hagyja jóvá, és a 8. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 5 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 6 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos december 16. napjától 3

4 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben, valamint a dologi kiadások és pénzeszközátadások költséggazdánkénti 80 %-ot meghaladó rész felhasználhatóságához a Gazdasági Bizottság eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselőtestület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott 4

5 hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8., 9., 10., 15., 16., 18., 25., 26., pontokban tervezett feladatot illetően a Humán Bizottságra, a 29. pontban tervezett feladatot illetően a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottságra, a 31.,pontban a Gazdasági Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28, 30., pontokban tervezett feladatot illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Pénzügyi Bizottságra: A költségvetési intézményeket (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet) érintően a) intézmények között: - feladat átrendezésből következő előirányzat-átcsoportosítást. b) költségvetési intézményen belül: - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást - a pénzeszköz átadások kivételével, - a működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást. (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 5

6 12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (4) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 6

7 15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100 D (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. 7

8 (3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 1,5 milliárd értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, 250 millió Ft és 1,5 milliárd Ft között a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A évre igénybe vehető hitel felső korlátját az évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, 8

9 a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a évi költségvetésről szóló évi CXXX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik ben az illetményalap ,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. 9

10 (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 33/2006. (X.12.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az évi XXXVIII. tv a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, október 14. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 10

11 Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett bevételei 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 2. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett kiadásai 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett bevételi előirányzata 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 8. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi cél- és általános tartalék előirányzata 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 10. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap évi bevételei és kiadásai 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 1

12 12/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 14. sz. melléklet Igénybe vehető hitel. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv a szerint 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban 17. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási ütemterve 18. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 19. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai 20. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési tervezete 2

13 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett bevételei Sorszám Címrend évi eredeti előirányzat évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) IX. Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek mindösszesen :

14 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Összesen : II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás Általános feladatok családsegítés Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása Összesen : Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Összesen: Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Összesen : I+II.Összesen:

15 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola 12.évfolyam Középfokú iskola 13.évfolyam e Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf

16 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.g Mutatószám 2009/2010 évi tény 2010/2011 évi becsült Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon évfolyamos Iskolaotthonos oktatás évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában ,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában

17 1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban Pedagógiai módszerek támogatása 0 16,5 16,6 17,1 17,2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Ált.hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához III.Összesen: IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii)

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben