Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) Fax: (+3642) e-maii: nyiregyhaza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tájékoztatója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képviselő Testületének 2012.

2 Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről szeptember 19-Í ülésnapján az országgyűlés megszavazta az új törvényt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról ben született meg az első katasztrófavédelmi törvény, amely akkor megfelelt a kor kihívásainak, a szakmai elvárásoknak, Európában újdonságnak számított, bizonyos részeit több országban is adaptál ták óta a katasztrófavédelem hatósági és szakhatósági feladatait jelentős mértékben megnyirbálták, az iparbiztonsági kérdéseket elhanyagolták, a katasztrófavédelmi képzések rendszertelenné váltak. Értelmetlen létszámcsökkentés és civilesítés kezdődött, nem készültek átfogó bevetés-irányítási tervek az árvíz elleni védekezésre. A vízelvezető árkok karbantartásáért nem jelöltek meg felelőst, ezért a településeken rendszeresen védekezni kellet a belvíz és a csapadékvíz ellen. A gazdasági élet és a polgári védelmi szervezetek mozgósítása nem volt teljes mértékben megoldott, a kritikus infrastruktúra védelmének kérdéseit nem tisztázták. Több olyan esemény történt az országban, mint pl., a borsodi árvíz, a kolontári vörösiszap katasztrófa, a West-Balkán tragédia, amelyek megmutatták, hogy sürgős intézkedésekre és változtatásokra van szükség a katasztrófa elleni védekezés területén. Nem vezethetett eredményre az, ha egyszerre több önkormányzat védekezett megfelelő szakértelem, pénz, eszköz és szervezet nélkül. Erős, egységes centralizált, egyszemélyi vezetésre és irányitásra van szükség a katasztrófák elleni védekezés során, nem lehet az önkormányzatokra "rátolni" a teljes felelősséget. Ennek megoldása érdekében meg kellett változtatni a védelmi igazgatási rendszert is. Átalakításra kerűl a tűzbiztonsági rendszer, amelyet a hivatásos, az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek alkotnak. Jogszabályi alapok: A Katasztrófavédelem Szervezeti felépítése: 1.) évi CXXVlII. tv. a katasz.trófavédelemró1 és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (Kat.) 2.) 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a Kat. végrehajtásáról (Vbr.) Kat.: 2. (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat,

3 2 az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő társadalmi szervezetek, valamint az egyesületek az erre a célra létrehozott köztestületek, nem természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek, és az önkormányzatok bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani. 22. (1) A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv: a) az országos illetékességgel működő központi szerv, (OKF) b) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek, (MKI) c) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.(kvk. HTP) (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv, amelynek tagjai hivatásos állományúak, kormánytisztviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei 24. (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve önállóan működö és gazdálkodó költségvetési szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket. (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét 84. (1) január l. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulnak át. Az állami tűzoltóság (a hivatásos tűzoltóság és a tűzőrség) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság általános jogutódja. A jogelőd hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai az új parancsnokok kinevezéséig ellátják a hivatásos tűzoltóságok és tűzőrségek parancsnoki feladatait. A katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti egységeinek feladatai: A katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: KvK) a Kat bek. (c). pontja alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) helyi szerve. A Kattv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. (1) bek. alapján a Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveiként a KvK-t jelöli ki. A KvK ellátja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat és hatásköröket. A KvK feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét ajogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

4 3 A KvK a Kat.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el. Alapvető rendeltetése a lakosság életés vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. Tevékenységi körébe beletartozik az iparbiztonsági feladatok végrehajtása, amely keretein belül felderíti és nyilvántartja azokat az üzem eket és létesítményeket, ahol veszélyes anyagokkal foglalkoznak. Közreműködik a szakmai elöljárókkal és a társhatóságokkal a veszélyes anyagok száliításának ellenőrzésében. A KvK illetékességi területén, rendeltetésének betöltése érdekében: a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi szakhatósági és hatósági hatásköröket gyakorol; b) szabályozza, irányítja, és teljes köruen felügyeli helyi tűzvédelmi rendszert; c) helyi készenléti hivatásos tűzoltóság útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelm ét, tájékoztatását és riasztását; d) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben; e) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében; f) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel; g) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetség eivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel; h) szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését; i) szervezi az együttműködést a kölcsönös segitségnyújtás érdekében a szomszédos katasztrófavédelmi kirendeltségek, valamint - felhatalmazás alapján - a határ menti területek polgári védelmi, katasztrófa-elháritási szerveivel, valamint a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel és más együttműködőkkel a megkötött helyi szintű együttműködési megállapodások alapján. A hatáskörébe utalt feladatkörökben viszonosság alapján együttműködik a nemzetközi katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi szervezetekkel; j) gyakorlatokat és gyakorlásokat szervez a K vk, önkormányzati-, létesitményi tűzoltó parancsnokságok és önkéntes tűzoltó egyesületek, polgári védelmi és nemzeti minősítéssel rendelkező speciális mentő szervezetek részére;

5 4 k) tervezi és szervezi a katasztrófavédelemben közreműködő erők és eszközök igénybevételét. Gondoskodik a feladatok ellátására alkalmas műszaki-, technikai-, híradó-, vegyi védelmi-, tűzvédelmi-, tűzoltó- és műszaki- mentő eszközök üzemképességéről, beszerzésük elősegítéséről. A 43/201l. (XI. 30.) BM rendelet alapján a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez 33 település tartozik: Apagy, Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Szakoly, Székely, Szorgalmatos, Timár, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári, Újfehértó január l. és április l. között a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági és szakhatósági feladatokat végzett, valamint a kirendeltség működési feltételeinek megteremtését hajtotta végre. A Hívatásos Tűzo1tóparancsnokság megváltozott feladatrendszerrel a mentő tűzvédelmet hajtotta végre április l -től valamennyi szakterületen megkezdődött a feladatok végrehajtása. A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti felépítése től: A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltség ébe és vezetése alá tartozik: Tűzoltósági Felügyelő Polgári Védelmi Felügyelő Iparbiztonsági Felügyelő Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetője Kiemelt Főelőadó (humán) Kiemelt Főelőadó (gazdasági) Ügykezelő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság A tűzoltósági felügyelő alárendeltségébe tartozik: Tűzoltó referens l fó A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály felépítése: Osztályvezető Kiemelt Főreferens Kiemeit Főelőadó Főelőadó Előadó

6 5 A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felépítése: Tűzoltóparancsnok Parancsnok-helyettes Főelőadó Műszaki biztonsági tiszt Szolgálatparancsnok 3 fő Rajparancsnok 6 fő Szerparancsnok 3 fő Különleges szerkezelő 36 fő Ügyeletes 3 fő Beosztott tűzoltó 12 fő Gépjánnűvezető 48 fő A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alárendeltségébe és irányítás a alá tartozik Tiszavasvári Katasztrófavédelmi Iroda: Irodavezető (megelőzési) 1 fő Referens Illi A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alárendeltségébe és irányítása alá tartozik Nagykállói Katasztrófavédelmi Iroda: Irodavezető (megelőzési) 1 fő Referens 1 fő A védelmi igazgatás rendszere: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) A különleges jogrend ( cikk): 11 Rendkívűli állapot (hadiállapot, háborús veszély) 2/ Szükségállapot (belső fegyveres konfliktus) 3/ Megelőző védelmi helyzet (külső fegyveres támadás veszélye, szöv. köt. telj.) 4/ Váratlan támadás (külső fegyveres csoportok) 5/ Veszélyhelyzet: 53. cikk (l) A Kormány az él et- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívűli intézkedéseket vezethet be.

7 6 (2) A Konnány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfiiggesztheti, törvényi rendelkezésektöl eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. (3) A Konnány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Konnány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja. (4) A Konnány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. A veszélyhelyzet: az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válthatnak ki: a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen: árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás, más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság alapvető ellátását veszélyeztető helyzet következik be, fóldtani veszélyforrások. b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, különösen: a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti, nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő. c) egyéb eredetű veszélyek, különösen: tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állat járvány, ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése, bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási k:üszöbértéket meghaladja, a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott. Katasztrófaveszély : Az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott veszélyhelyzetet megelőző olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa

8 7 bekövetkezésének valószínűségével és amely, ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Katasztrófaveszély esetén: A főigazgató - a belügyminiszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint azonnal intézkedik: az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében. A védelmi igazgatás új szabályai: "Veszélyhelyzet" kihirdetése esetén a kormányhivatal vezetője nem a KIM, hanem a BM alárendeltségébe kerül. Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (Belügyminiszter) - legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig - miniszteri biztost nevezhet ki. A miniszteri biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok összehangolása, amely érdekében a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét utasíthatja. Központi szint: A Kormány: V égzi a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb szervezését és irányítását, Koordinálja a tervezés kormányszintű végrehajtását, Végzi a katasztrófavédelemrnel összefüggő feladatok tárcák közötti koordinációját. A belügyminiszter: Felel az irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv működtetéséért, Munkáltatóként kinevezi és felmenti a közvetlen irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjét, illetve annak helyetteseit, Elrendeli (a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett) a polgári védelmi szervezetek részleges alkalmazását, Dönt a nemzetközi segítségnyújtásra fordítható költségvetési előirányzat felhasználásáról, Háromévente jelentést készít az Országgyűlésnek és a Kormánynak kockázatelemzésekről, és a katasztrófavédelem helyzetéről, Gondoskodik a polgári veszélyhelyzeti tervezés (NATO CEP) katasztrófavédelmi feladatainak, valamint az EU polgári védelmi tevékenységének hazai koordinálásáról és végrehajtásáról, Biztosítja a képviseletet a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottságban (NATO CEPC), valamint az EU intézményeiben,

9 8 Részt vesz a nemzetközi segítségnyújtásban, Felelős a kritikus infrastruktúrák védelm éért a katasztrófák elleni védekezés területén, Jóváhagyja a központi veszély-elhárítási tervet. Területi szint: A megyei, (fővárosi) védelmi bizottság (MVB): Elnöke: akormánymegbízott Elnökhelyettesei: a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományába tartozó tényleges állományú katona, a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a megyei katasztrófavooelmi igazgató. Tagjai: a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a katonai igazgatás területi szervének vezetője, képviselője, a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány, az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője, a vízügyi igazgatási szerv képviselője, a megyei védelmi bizottság titkára. A helyi védelmi bizottság (DVB): Elnöke: a megyei jogú város, a város, a fővárosi kerület polgármestere Elnökhelyettesei: a katasztrófák elleni vooekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvooelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. Tagjai: a megyei jogú városban, a városban, a fővárosi kerületben a jegyző, a honvooelmi körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester, a hivatásos katasztrófavooelmi szerv kivételével a rendvooelmi szervek (polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendőrség, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, büntetésvégrehajtási szervezet) és a központi államigazgatási szervek területi szerveinek a honvooelmi körzet szerint illetékes vezetője, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének képviselője.

10 9 A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség január Ol-től, illetve április l-től elvégzett feladatai: Tűzoltósági felügyelőség által végrehajtott feladatok től, ig: A Féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Terv alapján az illetékességi területünkön lévő Nyíregyháza HTP-on, ÖTP-on és ÖTE-en több esetben ellenőriztük a szolgálatváltást, a rendszeresített okmányokat, a szakfelszereléseket, alkoholszondás ellenőrzéseket tartottunk, amely minden esetben negatív volt. Syrius iratkezelő programot megismertük, és a kezelését elsajátítottuk. Folyamatosan készítettük a Havi statisztikai jelentéseket, a soron kívüli jelentéseket gázcsonk sérülésekről, feljelentésekről és a gépjárművek málházásáról. Közreműködtünk a Magyar Rendvédelmi Kar választások lebonyolításában. A megyei igazgató intézkedésére ADR ellenőrzésen vettünk részt 38-es számú fóúton. Hatósági feladatokat végeztünk, hatósági bizonyítványokat készítettünk és adtunk ki az utólagosan bejelentett tűzesetekkel kapcsolatosan. Rendszeresen részt vettünk a megyei igazgatóság által szervezett továbbképzéseken, keresztképzéseken. Vezetési törzsgyakorlaton vettünk részt Mátészalkán. Közreműködtünk a lépcsőfutó verseny, igazgatósági képzések, keresztképzések lebonyolításában. Közreműködtünk a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézetben végrehajtott megyei ellenőrző gyakorlaton. Tűzvizsgáló ügyeletet láttunk el a me gye területén. Végeztük a megyei igazgatóság által ránk bízott tűzvizsgálói hatásági eljárások lefolytatását től tervezve: Tűzvizsgálók Országos szakmai versenyén való részvétel. Tűzvizsgálati hatósági eljárások folytatása. (Jelenleg öt tűzvizsgálat van folyamatban, Nyíregyháza Butykai u. 89. szénakazal tűz, Szakoly külterület 298/2 hrsz. alatt mezőgazdasági szín égett, Baktalórántháza, Jókai Mór u. hrsz: 1136 ravatalozó égett, Nyíregyháza Ungvár sétány 19. elött, szemetes konténer tűz, Nyíregyháza Nyírjestanya 02425, 02404,02390, hrsz. alatti tűz). Betervezett ellenőrzések végrehajtása a szakmai irányításunk és szakmai felügyeletünk alatt álló szerveknél, szervezeteknél. Polgári védelmi felügyelő által végrehajtott feladatok tól, ig: Polgárőr egyesületekkel EMÜ-i megállapodások megkötés ének folytatása. HVB szintű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek lebonyolítása (Nyíregyháza, Nagykálló Tiszavasvári ) Közbiztonsági referensek felkészítése ( ) Részvétel vis maior eljárásban (Nyíregyháza )

11 10 Települési belterületi vízelvezető rendszerek rendkívüli ellenőrzése (megküldött ütemterv szerint). Lakossági és a megsegítő erők részére kijelölt befogadó helyek közös ellenőrzése az ANTSZ helyi szervével és a RendőrséggeL Települések katasztrófavédelmi kockázatértékelésének végrehajtása, katasztrófavédelmi osztályba sorolás. Részvétel az MKI által szervezett keresztképzésen, kirendeltségi szintű képzés megtartása. Belterületi utak melletti veszélyes fák felmérése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen. Közreműködés a települési ideiglenes veszély-elháritási tervek MKI által végrehajtott ellenőrzésében. Tűzoltó állomány felkészítése az ár- és belvíz elleni védekezés feladataira a FETIVIZIG közreműködésével. Közreműködés a veszélyes anyago kkal foglalkozó üzemek munkahelyi polgári védelmi szervezeteinek megalakításában (supervisori ellenőrzés, megalakítási okmányok kidolgozása). Helyi V édeimi Bizottságok Szervezeti Működési Rendjének elkészítése, üléseken részvétel. Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat kirendeltség szintű feladatainak végzése. FETIVIZIG kezelésében lévő védművek bejárásában való közreműködés. Települési vízkár-elhárítási tervek ellenőrzésének megkezdése. Közbiztonsági referensek tanfolyamának megszervezése és megtartása. Folyamatosan lakosságvédelmi beavatkozásokban részvétel. (Nyíregyháza Tiszafa út, belvíz; Tiszadada, gázömlés; Újfehértó, vonatbaleset; Bököny, Zalka M út, falkidőlés) től tervezve: Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat kirendeltség szintű feladatainak végzése. Közbiztonsági referensek tanfolyamának megtartása, vizsgáztatás. Települési vízkár-elhárítás i tervek ellenőrzésének folytatása. Települési belterületi vízelvezető rendszerek visszaellenőrzése. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításában való közreműködés. Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának jóváhagyása után veszély-elháritási tervek elkészítésében való közreműködés. Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatának megszervezése. Iparbiztonsági felügyelő által végrehajtott feladatok től, ig: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelőséggel közösen az illetékességi területen lévő üzemek helyszíni szemléje. (Az illetékességi területen 16 db küszöbérték alatti üzem, Sdb alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem található. l db Kiemelten kezelendő létesítmény az RON vezeték) V égrehajtásra került a potenciális kritikus infrastruktúra elemek felmérése.

12 II Felmérésre került a vasútüzemi létesítményekben a rendező és teherpályaudvarokon vasútállomások kitérőin, valamint iparvágányokon huzamosabb ideig tartózkodó vasúti szerelvények állapota. Feldolgozára kerültek a veszélyes áru szállítás szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Megtörtént az illetékességi területen Iévé alsó küszöbértékű, illetve küszöbérték alatti üzemek létesítményi tűzoltóság létrehozásával kapcsolatos adatbekérés. A BU-GÁZ LUX Kft belső védelmi részleges tervgyakorlata ellenőrzésre került. Több alkalommal ADR és RID ellenőrzések végrehajtásában vettünk részt. A kirendeltségi tervek (havi naptári ellenőrzési, féléves vezetői munkaterv, féléves ellenőrzési és felügyeleti terv, valamint éves kiképzési terv) elkészítésre kerültek. Közreműködtünk a Bem József Általános Iskola által szervezett egészségnapon. Kirendeltségi szinten levezettük Magyar Rendvédelmi Kar választásokat. Részt vettünk a megyei igazgatóság által szervezett keresztképzésen és KET vizsgán. Ellenőrzések végrehajtása az I. illetve a II. Féléves Felügyeleti és Ellenőrzési Terv alapján tőltervezve: Belső Védelmi Terv gyakorlat ellenőrzése az E.ON-nál, az Alkaloida Zrt.-nél. Havi naptári ellenőrzési tervek elkészítése december hónapra. mir adatbázis feltöltése a szükséges adatokkal. Hatósági osztály által végrehajtott feladatok től, ig: Az év elején a 20 II évről áthúzódó már illetékességi területünkön kívüli szakhatósági, hatósági ügyek áttételre kerültek az illetékességgel, és hatáskörrel rendelkező kirendeltségekhez, az illetékességi területünkön lévő ügyek pedig áthelyezésre kerültek a Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Syrius iratkezelő programot megismertük, és kezelését elsajátítottuk. A tűzjelző szerződéseket előkészítettük, és az ügyfelek aláírása után felteijesztettük az Igazgatóság részére. A létesítmények nyilvántartását, új létesítmények nyilvántartásba vételét és a szükséges adategyeztetéseket elvégeztük. Rendszeresen részt vettünk a megyei igazgatóság által szervezett továbbképzéseken. Év elején részt vettünk a Syrius iratkezelő programmal kapcsolatos továbbképzésen, az ár, és belvízvédelmi továbbképzésen, valamint az előírt keresztképzéseken. Sikeresen elsajátítottuk a BM OKF elearning képzése keretében az új katasztrófavédelmi jogszabályokban foglaltakat, melyről két esetben is sikeres vizsgát tettünk. Sikeres vizsgát tettünk az adatkezelési szabályzatból Végrehajtottuk az ütemezett és terve n felüli ellenőrzéseket. Végeztük a rendezvényekkel kapcsolatos bejelentések dokumentálását, illetve a közérdekű bejelentések vizsgálatát, és a tűzjelző-és oltó rendszerek engedélyezését. Az eljárok során a rendeletben előírt szolgáltatási díj befizetésének megtörténtét az igazgatóság-felé rendszeresen jelentettük.

13 május 29-én a közös képviselők részére tájékoztatót tartottunk. A tájékoztatón a társasház akat érintő jogszabályok, kiemelten az OTSZ és OTEK valamint a 259/2011 Korm. rendelet, lakóépületekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, és a 6/2012. szárnú Országos Tűzoltósági Főfelügyelő által kiadott szakmai állásfoglalás kerültek ismertetésre. A gazdasági életben történt változások miatt több építkezés nem kezdődött el, ezért belf6ldi jogsegély keretében közreműködtünk, az új OTSZ előírásait figyelembe véve, a korábban megkért építési engedélyek meghosszabbításának engedélyezési eljárásaiban. (Egy kérelemnél az építési eljárás illetéke l millió Ft értékű is lehet). Rendszeresen elkészítettük a havi ellenőrzési terveket, melyeket minden esetben felterjesztettünk az igazgatóság részére. Az elvégzett ellenőrzésekről havi bontásban összesített jelentést küldtünk. Az év során több supervisori ellenőrzést hajtottunk végre. Megszerveztük és végrehajtottuk a "Hegyalja fesztivál" és a "kiemelten tűzveszélyes" területek ellenőrzését. A nyári száraz időjárással kapcsolatban a betartandó szabályokról tájékoztattuk a polgármesteri hivatalok jegyzőit, valamint az illetékességi területünkön a lakosságot. Ezzel összefüggésben felmértük mely települések rendelkeznek belterületi égetésre vonatkozó szabályozással, és ahol ez hiányzott, kezdeményeztük ezek megalkotását. Több alkalommal részt vettünk a polgármesteri hivatal által szervezett zenés-, táncos rendezvények tartására engedéllyel rendelkező szórakozóhelyek ellenőrzésén. Supervisori ellenőrzés keretében a rendőrséggel és munkaügyi felügyelőséggel közösen ellenőriztük az aratás során betartandó tűzvédelmi előírásokat is. A fogyasztóvédelmi hatósággal közösen piacfelügyeleti ellenőrzéseken vettünk részt, melyen az ellenőrzés alá vont kereskedelmi egységekben forgalmazott bitumenes zsindelyek és bitumenes hullámlemezek forgalmazási feltételeit ellenőriztük. Végrehajtottuk a BM OKF által az oktatási intézményekben elrendelt célellenőrzéseket, mely a kiürítés megfelelőségének, valamint a kiüritési útvonal leszűkítésének elsődleges vizsgálatára irányult. Előzetes egyeztetéseket folytattunk a LEGO által megvalósítandó új zöldberuházással kapcsolatosan tőltervezve: A 259/2011. (XII. 07.) szárnú Korm. rendeletben meghatározott ruzvédelmi hatósági jogkör gyakorlása. A nyilvántartott létesítményekben elvégzett ellenőrzések jegyzőkönyveinek digitalizálása. Folyamatosan nyomon követjük a tűzvédelmi bírságok befizetését, és a szükséges esetekben az Igazgatóság által megküldött tájékoztató szerint intézkedni fogunk a be nem fizetett bírságok behajtására. Országos Tűzmegelőzési Szakmai Vetélkedőn történő részvétel. Humán főelőadó által végrehajtott feladatok től, ig: január elsej ével kezdődően végrehajtottuk a katasztrófavédelem humán stratégiájának egységesítését (a parancskészítés, a nyomtatványok, kérelmek, jelentések egységesítése).

14 13 Az év elején el lettek készítve a január Ol-jei hatályos szervezeti változással kapcsolatos állományparancsok mely a teljes személyi állományt érintette. Elkészültek a zászlós és tiszthelyettesi állomány Ft-os kiegészítő juttatásáról szóló állományparancsok. Elkészítettük a április Ol-jei állománytábla szerinti beosztásokhoz, a személyes elbeszélgetésekhez szükséges feljegyzéseket, majd a szolgálati viszonyt módosító parancsokat. A április 30-ig hatályos, december 31-e szerinti szolgálati idő rögzítéshez az adatlapok, és a parancsok a megszabott határidőre elkészültek. A 25 vagy annál több év szolgálati viszonnyal rendelkező hivatásos állományban lévőknek a parancsait, adatlapját valamint szolgálati idő igazolásait nyugdíj rögzítés céljából továbbítottuk a Megyei Igazgatóságon keresztül a BM OKF-re. Folyamatosan készültek a személyi állomány rendfokozatban, fizetési fokozatban történő előresorolásához a jubileumi jutalmakhoz az alkalmazási jogviszonyokhoz a szolgálati időpótlékokhoz a nyelvvizsgapótlékokhoz szükséges parancsok. (Rendfokozatban négy fő lett előléptetve sorosan. Fizetési fokozatban tíz fő lett sorosan előresorolva. Jubileumi jutalomban kettő fő részesült 25 év szolgálati viszony után. BM alkalmazási jogviszony alapján hét fő részesült jutalomban, és ugyanez a hét fő kap szolgálati időpótlékot. Nyelvvizsga alapján kilenc fónek lett pótlék megállapítva. Felsőfokú végzettség megszerzése alapján hat főnek lett módosítva az illetménykiegészítése ) Hivatásos tűzoltói állományba az év folyamán 4 fő került. Ebből l fő került a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre tiszti beosztásba, 3 fő pedig a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságra tiszthelyettesi állományba. Közalkalmazotti állományba eltérő státuszon l fő lett kinevezve. Az állomány körében felmerült igényeket, pl. lakásvásárlási, építési kölcsönhöz való kérelem, gyermekszületés után járó szociális támogatás, munkáltatói igazolások és egyéb igényekhez a nyomtatványok kitöltéséhez segítséget nyújtottunk. (A kirendeltség állományából, a szociális bizottság döntése alapján 2012-ben l fő részesült eseti szociális segélyben, 5 fő pedig gyermek születés alapján járó segélyben. Munkáltatói kölcsön iránti kérelmet 5 fő adott be, iskolakezdési támogatáshoz nyilatkozatot 9 fő adott le, ezek továbbításra kerültek a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra) Minden hónap negyedikéig megküldtük a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra az aktuális létszám és bér adatokat. Közreműködtünk a Magyar Rendvédelmi Kar Közgyűlésének választásával kapcsolatos feladatokban. A hivatásos állomány megkapta a szolgálati azonosító jelvényeket, ezek felvezetésre kerültek a SZENYOR for WINDOWS programba. Elkészült a katasztrófavédelmi kirendeltség ügyrendje és mindenkinek elkészült a munkaköri leírása. A szabadság betegállomány, egészsegugyi szabadság engedélyezése, kiadása, nyilvántartása folyamatosan, a főigazgatói intézkedésnek megfelelően történt. A parancsok, határozatok a Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervek Normaalkotási Szabályzatának megfelelően időben elkészültek. A Kirendeltség állományából kettő fő szerelt le. Egy fő hivatásos saját kérelmére közös megegyezéssel, és egy fő közalkalmazott próbaidő alatt, szintén saját kérelmére.

15 14 A BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség döntése alapján a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság állományából 2 fő került felvételre a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba szerparancsnoki képzésre, ők szeptemberben kezdték meg tanulmányikat től tervezve: (Szervezeti változás miatt a feladatokat a megyei igazgatóság humán szolgálata hajtja végre) A személyi állomány részére járó soros járandóságok határidőn belüli átadása, lehetőség szerint ünnepélyes keretek között. Igény szerint javaslat felterjesztése az esetleges Miniszteri, Főigazgatói, Igazgatói elismerések odaítélésére. A hivatásos állomány fizetési fokozatban és rendfokozatban történő soros előrelépésével járó feladatok végrehajtása, és az ehhez szükséges okmányokat határidőre történő elkészítése. (Ezek közül 2012-ben még a következők várhatóak: Fizetési fokozatba négy fő fog sorosan előrelépni, BM alkalmazási jogviszony alapján kettő főnek jár szolgálati jel, jutalom és szolgálati időpótiék.) A október Ol-jei átszervezéssel kapcsolatos állományparancsok elkészítése a megadott határidőre. A képzési igények felmérése és ezek figyelembevételével a kijelölt személyek beiskolázása. Az állomány és a nyugdíjasok köréből az adott félévben felmerülő szociális igények felmérése. A Senyor Windows programban a kirendeltség személyi állományának, adatainak rendszeres felülvizsgálata és a szükséges személyi adatok pontosítása. A teljes hivatásos állomány éves fizikai-alkalmassági vizsgálatának megszervezése és végrehajtása. A Megyei Rendőr Főkapitányság bevonásával a teljes állomány éves egészségügyi és pszichológiai vizsgálatának megszervezése. Nyugdíjas találkozó megszervezése (2012. október 27). Rendvédelmi szakvizsgára kötelezettek előkészítőn történő részvétele és vizsgája. A BM OKF Főigazgatójának 71/2012 számú intézkedése alapján az ÖTP, ÖTE, LTP tagjainak igazolvánnyal történő ellátása. (Ezekhez az adatlapok, fényképek, igazolvány másolatok összegyűjtése jelenleg is tart, mivel többszöri megkeresésre, sokszor hiányosan juttatták el hozzánk. A beküldött anyagok feltöltésre kerültek a BM OKF által megadott online adatbázisba.) Gazdasági főelőadó által végrehajtott feladatok Ol-től, ig: A Katasztrófavédelmi Kirendeltség, ezen belül a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának bérszámfejtéséhez szükséges jelentések határidőre történő elkészítése megtörtént. (Változóbér jelentés, ami a délutáni-éjszakai pótlékokat, távolléti díjakat, és a különleges szerkezelöi pótlékokat tartalmazza, nem rendszeres kifizetés jelentés, ami útiköltség térítés és napidíj elszámolást jelenti, jelentés keresőképtelenség, illetmény nélküli szabadság miatti távolmaradásról, táppénz, gyermek születése miatti szabadság, jelentés szabadság miatti távolmaradásról.)

16 15 Elkészítésre és kiosztásra kerültek a április Ol-től március 31-ig érvényes utazási utalványok. A pénztártól minden hó elején átvételre kerültek az Erzsébet utalványokat, a bérpapírokat és a caffetériáról szóló kimutatásokat, ezek kiosztása szolgálati csoportonként megtörtént. Májusban és októberben végrehajtásra került a kirendeltségen a ruhaszemle, az egyéni védőfelszerelések szemléje, valamint a gépjárműszemle. Az OKF részéről átutalásra került ariadócsomag beszerzéséhez szükséges Ftlfő összeg, a riadócsomagok beszerzése megtörtént. A bérmunkák elvégzését követően kiszámításra kerül az elvégzett bérmunka költsége és felterjesztésre került a Megyei Igazgatóság Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezet felé, a számla elkészítése céljából. A "Kötelezettség vállalások elrendelése" a megyei igazgató úr által kiadott 39/2012. számú intézkedés alapján történt. A Ft-os havi pénzügyi keret biztosította a Kirendeltségen a folyamatos kiképzéshez, karbantartáshoz és üzemvitelhez szükséges - anyagok beszerzését, a kerettel minden hónapban pontosan elszámoltunk. Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között, a HTP közreműködésével avagyonátadás megtörtént. (Az Önkormányzat összesen 21 db jármű tulajdonjogát adta át, melyeknek az üzembentartója az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.) Elkészült a Kirendeltség készenléti és nem készenléti gépjárműparkjának felmérése. Elkészítettük a jelentést a Katasztrófavédelmi Kirendeltség készenléti járműveinek karbantartásáról, javításáról, továbbá mellékeltük a tűzoltóság által naponta vezetett üzemeltetési naplókról készített kimutatásokat. A feszítő vágó berendezéseken lévő nagynyomású hidraulikus tömlők cseréje megtörtént, a minősítésük megfelelő! Felülvizsgálatra kerültek a - Kirendeltség területén és a tűzoltó gépjárműveken elhelyezett - kézi tűzoltó berendezések, minősítésük megfelelő, ismételt felülvizsgálatuk 1 év múlva szükséges június 07-én a búvár felszereléseket Budapestre vittük felülvizsgálatra, jelenleg is ellenőrzés alatt vannak. Az ellenőrzési program keretében a Katasztrófavédelmi Kirendeltség informatikai ellátottság, adatvédelem ellenőrzése megtörtént. (Az ellenőrzés komoly problémaként jelölte meg, hogy a Kirendeltség számítógépparkja 70%-ban elavult, amortizáció s cseréjük, bővítésük indokolt. A kirendeltség ingatlan állapota és üzemeltetése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele ellenőrzésre került a megyei igazgatóság által. A megyei igazgatóság által sor került az üzemanyag elszámolás, illetve a menetlevelek vezetésének ellenőrzésére. Az EDR rádiók bevételezése, áthangolása, majd az áthangolt rádiók visszaadása átadásátvétel kertében névre szólóan megtörtént. Elkészítésre került tűzoltóság meglévő ingatlanjainak nyilvántartásba vétele céljából szükséges nyilatkozatok, melyeket Nyíregyháza MJV Polgármestere aláírt, ezek továbbításra kerültek a megyei igazgatóság felé. A megyei igazgatóság felé rendszeresen felterjesztésre kerültek a tisztítószer és heti karbantartáshoz szükséges anyagigények.

17 16 Két alkalommal felmérésre kerültek a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság területén elhelyezett térfigyelő kamerák. A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzése alá tartozó, Újfehértó és Ibrány Önkonnányzati Tűzoltóparancsnokságok által benyújtott, - nonnatív támogatások felhasználásáról szóló - beszámolók értékelése a 13/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés, valamint a Megyei Gazdasági Igazgatóhelyettes által kiadott 492-1/2012GO számú levélben foglaltak szerint végrehajtásra került. Pontosításra került a Kirendeltség ügyintézői feladatainak ellátás ához szükséges névsor, amely a személygépkocsik vezetését teszik lehetővé. A Kirendeltség munkatársai sikeres gépjánnűvezetés technikai oktatáson vettek részt a Máriapócsi Rabócsi-Ringen. A vendégszoba, a Rakamazi vízi kiképző bázis, valamint az eszközök (személygépkocsi utánfutó, és FORD-TRNSIT kis tehergépkocsi), bérbeadása folyamatosan megtörtént, az előjegyzések, igénybevételek dokumentálása és számlázása naprakész től a szervezeti változás miatt a feladatokat a megyei igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezete hajtja végre. Tűzoltóparancsnokság által végrehajtott feladatok től, ig: Az év elején végrehajtásra került az önkonnányzati tűzoltóság átalakulása hivatásos állami tűzoltó-parancsnoksággá. Az új állománytábla szerint feltöltésre kerültek a beosztások. A munkakörülmények kialakítása, biztosítása megtörtént. A 33/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés, a Kiképzési szabályzat alapján a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány Továbbképzési Terve évre elkészült. Az 1/2012.számú BM OKF Főigazgatói Utasítás alapján és a 13/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján, a HTP működési területén lévő és szaktevékenységet vállaló Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, valamint az Önkonnányzati Tűzoltóparancsnokságokkal az együttműködési megállapodások megkötésre kerültek. Az ÖTP-k és ÖTE-k negyedéves szakmai felügyeleti ellenőrzések végrehajtásra kerültek. A 13/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján az ÖTP-k nonnatív támogatás felhasználásról feltetjesztett kimutatások ellenőrzése, továbbterjesztése rendszeresen megtörténik. Az 112/2011. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedések alapján a HTP működési területükhöz tartozó településekre a műveletirányító tervek (MT tervek) elkészültek. A 115/2011. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján a meglévő Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek átdolgozása megtörtént, illetve a meghatározott létesítményekre a tervek elkészítése folyamatban vannak. A készenléti állomány részére a meghatározott feladatok, gyakorlatok, képzések a Továbbképzési Terv alapján folyamatosan végrehajtásra kerültek. Folyamatosan pontosításra került a tűzoltóparancsnokság vonulási statisztikája (A működési területen összesen 1538 esetben történt vonulás, melyből 1112 esetben tűzesethez (melyből 120 esetben téves jelzés, 16 esetben szándékosan megtévesztő jelzés, 38 esetben utólagosan bejelentett tűzesethez), 426 esetben pedig műszaki mentéshez (l

18 17 esetben szándékosan megtévesztő jelzés, 65 estben téves jelzés, 15 esetben segítségnyújtásban történt a tüzoltói beavatkozás) IO-től tervezve: A gépjármű technikai eszközök téli igénybevételre történő felkészítése. Közös rendvédelmi gyakorlat megszervezésében megtervezésében történő közreműködés (2012. november 10.). Havi Műszaki- Biztonsági Tervek elkészítése, Havi Kiképzési Terv elkészítése. Havi Naptári és Ellenőrzési Tervek elkészítése. Éves beszámoló jelentés elkészítése. A TMMT-ek végleges formába öntése. Orvosi Felülvízsgálaton történő részvétel. Sportfelmérés lebonyolítása a teljes személyi állományra vonatkozóan. Pályaválasztási Kiállításon történő megjelenés, a katasztrófavédelemi pálya népszerűsítése. Betervezett képzések, gyakorlatok végrehajtása. végi vagyonfelmérő leltározás előkészítése és végrehajtása. Készenléti járművekre málházott szakanyagok, készenlétben tartott eszközök ellenőrzésére történő felkészülés. Vonulási statisztikai adatok folyamatos vezetése, a beavatkozások elemzése. Nyíregyháza,2012. október 10. Készítette: ~~~ ~W.W,.u.,<;~ Toldi András tű. százados tűzoltósági felügyelő

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG T Á J É K O Z T A T Ó a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti-

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.)

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.) JOGSZABÁLYI ALAPOK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.) 1. Magyarország Alaptörvénye 2. Katasztrófavédelmi törvény (2011. évi CXXVIII. tv.) és a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 3. Honvédelmi

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata 2. oldal A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói

Részletesebben

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/ 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt kerettanterv Rendészet ágazat 11. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály A parancsnoki/vezetői feladatok a műveletirányítási és az ügyeleti munka kapcsán előadás az alparancsnoki képzésen részt vevők

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tájékoztató az önkéntes ntes tűzoltt zoltó egyesületek támogatásáról, 2013. évi pályp lyázatáról ÖTE II. Országos Szakmai Nap Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató BM OKF KOK ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben