2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja"

Átírás

1 1 2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja Ismét szóla az Úr Mózesnek mondván: Te pedig végy drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszáz ötvenért, és illatos kalmust is kétszáz ötvenért. Kásiát pedig ötszázért, a szent siklus szerint, és egy hin faolajt. És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint. Legyen az szent kenő olaj. És kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját. Az asztalt is és annak minden edényét, a gyertyatartót és annak edényit, és a füstölő oltárt. Az egészen égőáldozatnak oltárát is, és annak minden edényit, a mosdómedenczét és annak lábát. Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: Valami illeti azokat, szent legyen. Kend fel Áront is és az ő fiait is; így szenteld fel őket papjaimmá. Az Izráel fiainak pedig így szólj: Szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti nemzetségeiteknél is. Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint, ne csináljatok: szent az; szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közűl. Bevezetés Miután a szent sátort, annak minden edényét, berendezését, a papok öltözetét elkészítették - ahogy Isten mutatta Mózesnek a hegyen -, az áldozatot levágták. A papok megmosakodtak, felvették a szent öltözetet. Ezután a szent kenettel meg kellett kenni mindent, ami csak a szent sátorhoz tartozott. Felsorolta az Úr, hogy a szövetség ládáját, a gyertyatartót, a szent kenyerek asztalát, az arany oltárt, mindent, mindent - a papokat és a főpapot is ( v.) - fel kellett szentelni. 1.) A kenet a Szent Szellem jelképe Minek a jelképe a szent kenet olaja? Az olaj általában, de a szent kenet olaja különösen: a Szent Szellem jelképe. Az egész szent sátor, és a papok is az Úr Jézus Krisztusról szólnak, Akiben Isten lejött közénk, és közöttünk lakik, és Aki által közbenjár érettünk Istennél. Nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy az Ő életében mit jelentett a Szent Szellem. Annak alapján vizsgáljuk ezt meg, hogy a szent sátor és a papi szolgálat között mit jelentett a szent kenet olaja. (1) Jézus Krisztus és a Szent Szellem Az Úr Jézus Krisztusról tudjuk, hogy már a földre születése is a Szent Szellem által történt. Amikor Mária megkérdezte az angyalt, hogy: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felevén az angyal, monda néki: A Szent Lélek [Szellem] száll te reád (Lk 1,34-35). Nyilvános munkálkodása kezdetén, amikor bemerítkezett a Jordánba, akkor is a Szent Szellem szállt le Rá, galamb képében: És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm (Mk 1,10-11). Amikor elment a zsinagógába, és felolvasta Ézsaiás tekercsét, ezt olvasta: Az Úrnak Lelke [Szelleme] van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét (Lk 4,18-19). Amikor elment erről a földről, eljött Pünkösdkor a Szent Szellem (ApCsel 2,1-2), Akiről Isten megígérte, hogy az Úr Jézus megdicsőülését követően ki fogja tölteni (Jn 16,7. 13). Látjuk tehát, hogy a Szent Szellem kitöltetése is Ővele, az Ő megdicsőülésével kapcsolatos.

2 2 A 45. zsoltárban is olvasunk a kenet olajáról, amiről az alapigében is ( v.). Ez a zsoltár Krisztusról szól: Mirha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted (Zsolt 45,9). A szent kenet olaja faolajból készült, de illatos fűszereket tettek bele, mirhát, kácziát (ugyanazt, amit olvastunk), és a királyról azt mondja, hogy minden öltözete ilyen illatú, mert rajta volt a kenet. Ugyanúgy az Úr Jézus Krisztusnak is minden járásából-keléséből, az egész lényéből ez a kenet sugárzott, illatozott: Az Úrnak Lelke [Szelleme] van én rajtam, mivelhogy felkent engem (Lk 4,18). (2) A Szent Szellem a mi életünkben Két dolgot említenék meg. Újonnan születésünk Az egyik az, hogy az újjászületésünk lehetetlen Szent Szellem nélkül. Az Úr Jézus azt mondta Nikodémusnak: Ha valaki [újonnan] nem születik víztől és Lélektől, [Szellemtől] nem mehet be az Isten országába [ ] az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek [Szellem] megújítása által (Jn 3,5; Tit 3,5). A Szent Szellemről az apostoli levelekben is úgy beszél az Ige, hogy: a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára (Ef 4,30). Ő a foglalója, záloga a mi örökségünknek (Ef 1,14). Krisztus bennünk lakozása A másik az, hogy a Szent Szellem által lakik Krisztus, és az isteni élet ereje a hívő emberben. Ha nincs ott, és nem munkálkodik a Szent Szellem, akkor nem is mutatkozik meg az élet. Nagyon szép példája ennek az, amit Ezékiel próféta könyvében olvashatunk, amikor Isten kivitte a prófétát egy völgybe, és látta látomásban, hogy a völgy tele van száraz csontokkal (Ez 37,1-3). Megkérdezte, hogy: megélednek-é ezek a tetemek? és mondék [a próféta]: Uram Isten, te tudod! És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől, és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét! (Ez 37, 3-4). Ahogy elkezdett prófétálni, a csontok zörögve összeálltak. Szét voltak szóródva, de mindegyik megtalálta a maga helyét. Azután a csontokon inak lettek, azokra hús rakódott, végül bőr fedte be, és már teljesen olyan volt, mint egy élő ember, csak még nem volt benne élet. Akkor az Úr azt mondta a prófétának: most pedig prófétálj, és mondjad, hogy jöjjön elő a Szellem. És fújjon ezekbe a megölöttekbe. És akkor eljött a Szellem, és amikor beléjük lehelt, akkor lábra álltak, életre keltek - felette nagy sereg (Ez 37,7-10). A Szent Szellem nélkül a mi életünk is nagyon hasonlíthat az élőhöz, lehet pontosan ugyanolyan. Hús rakódik rá, bőr, de amíg nincsen, és nem munkálkodik a Szent Szellem, addig mégis halott, és nem ér semmit. Lehetnek külső szervezetek, lehetünk egyénileg mi is nagyon hasonlóak az élőkhöz, de ha nincsen bennünk a Szent Szellem, akkor a test nem használ semmit, mert a Szellem az, ami megelevenít (Jn 6,63). 2.) A szent kenet olaja Istené Az Izráel fiainak pedig így szólj: Szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti nemzetségeiteknél is (31. v.). Nem a népnek, hanem Istennek kellett a szent kenetnek az olaja. Isten úgy tekintett rá - amiről leíratta, hogy hogyan kell elkészíteni, miből, milyen arányban -, hogy ez az övé. A Szent Szellem is Istené. Istennek a Szelleme, vagy Krisztusnak a Szelleme - így beszél róla Istennek az Igéje. Éppen ezért, mivel az olaj Istené volt, ezért amit megkentek vele, az is mind az Istené lett. Ezért mondja: Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: Valami illeti azokat, szent legyen (29. v.). Amit megkentek vele, az Úré lett, mert az olaj is az Úré. Az, hogy szent, szentségek szentsége (29. v.), az azt jelenti, hogy Isten tulajdona, Isten igényt tart rá, Isten számára van elkülönítve, ezért most már nem közönséges olaj. Ugyanúgy, ahogyan a szent sátor, vagy a szent edény

3 3 sem közönséges sátor, vagy edény. Áron, a főpap, nem közönséges ember, hanem rajta van az olaj, ami az Úré. Így Áron is (30. v.), a sátor is (26. v.), a szent kenyerek asztala is (27. v.), és mind az, amit megkentek vele, az Úré (28. v.). Mit mond ez nekünk? Olvassuk, hogy: nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg (1Kor 6,19-20). A vers így kezdődik, hogy: nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek [Szellemnek] temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, [szellemetekben] a melyek az Istenéi (1Kor 6,19-20). Tehát, ha mi azt mondjuk, és ez igaz, hogy a Szent Szellem által újonnan születtünk, és a Szent Szellem bennünk él, akkor igaz az is, hogy az Isten számára vagyunk elkülönítve, és nem a magunkéi vagyunk. Az Úr igényt tart ránk, Ő az Úr, és ennek súlyos következményei vannak az életünkben. Milyen következményei vannak annak, hogy ha egy embert Isten megken az olajjal? Azt olvastuk, hogy: Ember testét azzal meg ne kenjék (32. v.). Mégis volt olyan, akit Isten felkent. Itt meg is jegyezném azt, hogy Áront csak az után kente fel (30. v.), miután leölték az áldozati állatot, megmosakodott, és felöltötte a főpapi ruhát (2Móz 29, ). Ugyanígy van ma is. A Szent Szellemmel csak azokat keni fel Isten, azokban vesz lakozást, akiknek az életében ott van Jézus Krisztus áldozata, és akiket a vér tisztára mosott. Azután ott van, amit a mosdómedence, a víz jelent, a naponkénti megmosakodás, megtisztulás az Ige által: Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek (Jn 15,3). Van papi ruhájuk is, vagyis Krisztusban el van rejtve az életük. E nélkül a megtisztult, Krisztusban elrejtőző élet nélkül nem ken fel senkit az Úr, mert e nélkül csak test vagyunk. Addig csak emberek vagyunk. És ember testére, úgy is mondhatnánk, hogy testi emberre nem önti az Úr az Ő kenetét, mert az csak visszaél vele. De amikor valaki elrejtőzik az Úrban, akkor már kaphatja ezt a kenetet. 3.) Mi lesz a következménye számunkra a felkenetésnek? Mi következik abból, ha az Úr a Szent Szellemet, a kenet olaját kiönti valakire. (1) Szentül kell élni Először is az, hogy az Úr szava szerint, a rendelése szerint kell élnie a családban, a gyülekezetben és mindenhol. Két történetet olvasok el ezzel kapcsolatban. Mit jelentett Áronnál és az ő fiainál, hogy ezzel az olajjal megkenték őket? Nádáb és Abihu halála A gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok; mert az Úr kenetének olaja van rajtatok (3Móz 10,7). Mit jelent ez az igevers, hogy ki ne menjenek a gyülekezet sátorából, hogy meg ne haljanak, mert az Úr kenetének olaja van rajtuk? Az előző versekben azt írja le az Ige, hogy Áronnak két fia, két pap, Nádáb és Abihu idegen tűzzel ment az Úr elé áldozni. Kijött az Úrtól az ítélet, és megölte mindkettőt, Nádábot is és Abihut is (3Móz 10,1-2). És monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem (3Móz 10,3). Tehát, akin ott van a kenet olaja, az nem élhet úgy, ahogy ő gondolja. Nem szolgálhat az Úrnak úgy, ahogy ő gondolja, nem buzgólkodhat úgy, ahogy a lelke diktálja, hanem csak úgy, ahogy Isten elrendelte. Amikor meghalt ez a két pap, akkor azt monda Mózes Áronnak és a másik két fiának Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen; a ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egész háza sírassák az égést, a melyet égetett az Úr. A gyülekezet sátrának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok;

4 4 mert az Úr kenetének olaja van rajtatok (3Móz 10,6-7). Tehát meghalt Áron két fia, és még el sem sirathatta. Izráel háza igen, Izráel háza meghasogathatta ruháját, megmezteleníthette a fejét - bár ez sem volt az Úrtól való, de eltűrte. Azt mondta: te nem, te ki sem mehetsz! A két fiatalt kivitték, eltemették, de azt mondta, te, Áron, és a másik két fiad, a papok, ti nem foglalkozhattok ezzel. Ti nem, mert az Úr kenetének az olaja van rajtatok... (3Móz 10,7) Ez a szentség, ez igen súlyos követelmény azokon, akiket az Úr megken. Nem a magatokéi vagytok (1Kor 6,19), ezt jelenti. Nem a magatokéi. Nem a családotokéi. Testi és rokoni kapcsolatok nem számítanak. Itt az Úr és a köztem való kapcsolat számít. Ennek egyetlen indoklása van: mert az Úr kenetének olaja van rajtatok (3Móz 10,7). Nagy kiváltság, ha valakit megken az Úr, de nagy felelősség is. Azt mondta, hogy akit megken, szentségek szentségévé legyenek (29. v.). Azt is mondja, hogy: Szentek legyetek, mert én [ ] szent vagyok (3Móz 19,2). Azt is olvastuk itt, hogy: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem (3Móz 10,3). Tehát, akin rajta van az Úr Szelleme, a szent kenetnek az olaja, az tiszta, szent élet nélkül nem állhat meg az Úr előtt. Mert, ahogy Nádábot és Abihut megítélte az Úr, úgy bennünket is. A főpapnak szóló szigorú előírások A ki pedig főpap az ő attyafiai között, a kinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és a kit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa, És semmiféle holttesthez be ne menjen: atyjával és anyjával se fertőztesse meg magát. És a szenthelyből ki ne menjen, hogy az ő Istenének szenthelyét meg ne szentségtelenítse, mert korona, az ő Istenének kenet-olaja van ő rajta. Én vagyok az Úr. Hajadont vegyen feleségül. Özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát: ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népe közűl, Hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népe között; mert én, az Úr vagyok az ő megszentelője (3Móz 21,10-15). Isten általában kívánt valamit az embertől (a pogányoktól is), és azt beírta a szívbe, a lelkiismeret törvényébe. A zsidó néptől viszont ennél többet kívánt, mert az az Ő népe. A népen belül a lévitáktól még többet, mert őket az Önmaga szolgálatára rendelte. Annál is többet kívánt a papoktól, de legtöbbet a főpaptól, mert az ő fején volt a kenet olaj (3Móz 21,10). Megszabott az Úr mindent pontról pontra. Ha a főpapnak halottja volt, nem nézhette meg. Be sem mehetett abba a helyiségbe, hogy meg ne fertőztesse magát. Még ha az apja, vagy anyja halt is meg, akkor sem (3Móz 21,11-12), mert ő az Úré. Így olvastuk, mert Én vagyok az Úr (3Móz 21,12). Meg volt szabva, hogy kit vehet feleségül, és a gyerekei hogyan viselkedjenek (3Móz 21,13-24). Mindent pontról pontra leírt az Úr. Van rajta egy korona, egy hatalmi jel, az ő Istenének kenet-olaja... (3Móz 21,12). Egy ilyen kenet-olaj van most is a hívő emberen, és ez azt jelenti, hogy nem a magunkéi vagyunk (1Kor 6,19). Éppen ezért, az Úrnak - mivel az Övéi vagyunk - joga van megszabni az életünket, a legapróbb részletekig. Minél közelebb vagyunk Őhozzá, annál inkább. A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem (3Móz 10,3). (2) Mennyei illatot árasszunk A szent kenet olaja - a Szent Szellem az életünkön - azt jelenti még, hogy a hívő emberből mindig egy mennyei, krisztusi illat árad. Az Énekek Énekében sokszor olvashatunk a menyasszonnyal és a vőlegénnyel kapcsolatban erről a kenet-olajról (Énekek 1,3; 4,10). A vőlegény Krisztust, a menyasszony a Gyülekezetet jelenti.

5 5 Krisztus illata A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága kenet; azért szeretnek téged a lányok (Énekek 1,3). Ezt a vőlegényről mondja az Ige. A vőlegényen tehát Krisztusnak kenete van. A te drága kenetid jók illatozásra (Énekek 1,3) Tehát Krisztusnak van egy illata: Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted [ ] a te neved kiöntött drága kenet (Zsolt 45,9; Énekek 1,3). Most énekeltünk az óra előtt egy névről, ami olyan drága a hívő embernek. És ez a név az Úr Jézusnak a neve. A Bibliának a szavai szerint a név az egyenlő az illető lényével. Krisztus lénye olyan, amilyen az Ő neve, olyan, mint egy kiöntött drága kenet (Énekek 1,3). Milyen a kiöntött drága kenet? A te drága kenetid jók illatozásra (Énekek 1,3). Krisztus illata rajtunk Amikor Mária kiöntötte a szelencéből a drága kenetet az Úr Jézusra, akkor a ház pedig megtelék a kenet illatával (Jn 12,3). Minden hívő embernek, akiben a Szent Szellem él, és akiben a Szent Szellem munkálkodik, van egy illata. A Korinthusiakhoz írott második levélben úgy olvassuk, hogy: Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek [az elkárhozóknak] halál illatja halálra (2Kor 2,15-16). Egy hívő ember élete megítéli azt, akinek nem kell Krisztus. Megítéli, és a halálról beszél, amíg Krisztus nem kell neki. amazoknak pedig [akik üdvözülnek] élet illatja életre... (2Kor 2,16), mert azoknak az életről beszél: nékem az élet Krisztus (Fil 1,21). A hívő ember illatozik. Egy másik igeversben ez áll: Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! [a menyasszonyról mondja] mely igen jók a te szerelmeid! jobbak a bornál, és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál! (Énekek 4,10). Tehát nem csak Krisztuson van kenet, hanem az Övéin, a menyasszonyon is. Ez nagyon jó. Megörvendezteti a vőlegényt is. keneteidnek illatja [jobb] minden fűszerszámnál [...] Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő! A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdusokkal egybe. Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj (Énekek 4, ). Figyeljük meg, ezek az anyagok mind benne voltak a szent kenőolajban: a kalmus a jó illatú nád, és a jó illatú fahéj (23. v.). mindenféle temjéntermő fákkal, mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal. Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról. Serkenj fel északi szél, és jőjj el déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú szerszámai, jőjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét (Énekek 4,14-16). Két lényeges dolog van ebben a kertben. A forrás (Énekek 4,12.15), mert az kell a kertnek a megöntözésére, és olyan fák, amik illatoznak (Énekek 4,14). A menyasszony várja a vőlegényt, hogy jöjjön, és egyen ezekből a gyümölcsökből. Várja a szelet, hogy az északi és a déli szél fújjon (Én 4,16). Miért? Azért, hogy folyjanak annak drága illatú szerszámai, hogy vigye a kertnek az illatát mindenfelé. Akiben a Szent Szellem él olyan, mint ez a kert. Van élő vize, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy: A ki hisz én bennem [ ] élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, [a Szent Szellemről] a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala [nem töltetett ki] Szent Lélek [Szellem] (Jn 7,38-39). Ugyanakkor nem csak az élő víz forrása, hanem a jó illat is ott van a kertben. Isten azoknak az életében, akikben a Szent Szellem munkálkodik, hoz északi szelet és déli szelet is, hogy a jó illat kiáradjon (Énekek 4,16). Az északi szél kemény, hideg, viharokkal jön, ez jelenti a megpróbáltatást az életünkben. A déli szél meleg, langyos, nem szokott viharosan jönni, ez jelenti az áldásokat. Tehát Isten akár próbát, akár áldást hoz, mindenhogyan a jó illat folyik. Vagyis, akinek az élete Krisztussal és a Szent Szellemmel telt be, amikor a próbákban megtörik, akkor is jó illat folyik ki belőle. Nem a keserűség gyökere (Zsid 12,15), nem a megkeseredés, hanem a drága illat. Ha áldás van, akkor pedig nem az

6 6 önteltség, nem az elbizakodottság, nem a gőg, vagy a nemtörődömség, hanem akkor is a jó illat árad ki. Ezért hoz Isten az életünkbe ilyet is, olyat is. Maga a szél is a Szent Szellemnek a jelképe: A szél fú, a hová akar (Jn 3,8). Azt a vágyat is Isten munkálja bennünk a Szent Szellem által, hogy - bármi is történik velünk - minden helyen, ahol csak vagyunk, az Ő illatát szeretnénk árasztani. Tehát a Szent Szellem először a szentséget munkálja bennünk, mert az Úréi vagyunk, és a Krisztus jó illatát munkálja bennünk. (3) Örömöt ad Harmadszor, a szent kenet olaja jelenti a hívő embereknek az örömét is. Nemcsak próbák vannak a hívő emberek életében, hanem bőséges az örömük és a vigasztalásuk is. Az Úr Jézus a következőket olvasta fel a zsinagógában (Lk 4,16-20). Figyeljük meg, mit mond a kenetről: Az Úr Isten lelke [Szelleme] van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, [Eddig olvasta föl az Úr Jézus.] és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót; Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek [szellem] helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! (Ézs 61,1-3). Még egyszer ezt az egy mondatot: adjak nékik [ ] öröm kenetét a gyász helyett (Ézs 61,3). Amikor az Úr Jézus eljött, mit talált a földön? Bűnt, nyomorúságot, gyászt, jajkiáltást, sötétséget. Amikor mi találkoztunk az Úrral, mit talált Isten a mi életünkben? Ugyanezt: bűnt, sötétséget, elkeseredést, reménytelenséget. Amikor meghallottuk az evangéliumot, az örömhírt, bekötözte a megtört szívünket, szabadulást hirdetett a Sátán fogságából, megoldást minden bajunkra. Utána pedig azt mondta, hogy Sion gyászolóira a hamu helyett ékességet akar adni (Ézs 61,3). A hamu a megaláztatásnak, a bűnbánatnak a jele. A gyász helyett pedig örömnek a kenetét adja (Ézs 61,3). Olvassuk, hogy az ég alatt mindennek ideje van (Préd 3,1). Amíg itt vagyunk a földön, időhöz vagyunk kötve. Ideje van a gyásznak, a könnyeknek, a bűnbánatnak, de ideje van az örömnek is (Préd 3,4). Ideje van annak is, hogy a gyászolók dicsőségnek palástját kapják a csüggedt lélek [szellem] helyett (Ézs 61,3). Amikor találkozik egy ember az Úrral, Isten megalázza, hamuba ülteti, gyászol, a szíve-lelke megtörik. Amikor jön az Úr és újjászül, megbocsátja a bűneit, és adja a Szent Szellemet, akkor Vele együtt az örömöt is adja. A gyász helyett az örömnek a kenetét (Ézs 61,3). Van idő, mikor gyászol az ember, de van idő, amikor örül. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Fil 4,4). Ha csak gyász van, és mindig csak gyász, akkor nem teljes az Úrnak a munkája. Ha valaki csak örül, a nélkül, hogy előtte az Úr megalázná, és sírna, gyászolna a nyomorúsága, a bűne miatt, az nem helyénvaló. Az a helyénvaló, amikor van gyász is, van megtört szív is, hamu is, de utána jön az öröm is (Ézs 61,3). Ezt szoktuk keresni a testvéreknek a szívében, vagy akik hallgatják Istennek az Igéjét. Örülünk, amikor látjuk, hogy megszomorodnak, mert Isten Igéje megsebzi a szívüket. Örülünk neki, nem azért, mert megszomorodtak, hanem azért, mert az Úr munkálkodik, hiszen ez az első lépés. Úgy kezdődik Istennek a munkája, hogy először megsebez, majd utána bekötöz (Jób 5,18). Amikor csak a sírást látjuk, tudjuk, hogy még nem teljes az Úr munkája. Majd akkor lesz teljes, amikor látjuk az örömöt is, mert az kisugárzik a szívből. Az örömöt nem lehet erőltetni. Azt mondta az Úr, hogy ezt a kenetet senki ne utánozza, ahhoz hasonlót ne készítsen (32. v.). Ha valaki az örömöt utánozza, az úgyis hamis, az nem ér semmit. Megjön az öröm a gyász után, ha ott van a kenet (Ézs 61,3).

7 7 Még egy Igét olvasok az örömmel kapcsolatosan: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé (Zsolt 45,8). Ennek az olajnak a legfőbb illata, amit legelőször kellett faolajba bele tenni, a mirha volt (23. v.). A zsoltárban is azt olvastuk, hogy: Mirrha [utána jön a többi] áloe, kácziaillatú minden öltözeted... (Zsolt 45,9). A mirha a szenvedésnek a jele a Bibliában. Azt olvassuk, hogy: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot (Zsolt 45,8). A mi életünkben is úgy van, hogy Isten először megmondja nekünk az igazat. Az Úr Jézus mondta is: én az igazat mondom néktek (Jn 16,7). Nem hízeleg, és nem vezet félre senkit. Tükröt állít elénk, hogy milyenek vagyunk. Súlyos az igazság: hogy elveszett bűnös vagy, halálra méltó. Amikor valaki ezt elfogadja, gyűlöli a hazugságot. A Sátán mindig hazudik nekünk: Nem baj az! Majd lesz valahogy! Más ember is olyan! Más még olyanabb! Te azért különb vagy! Ha valaki gyűlöli ezt a hazugságot, és szembenéz az igazsággal, az fájdalmas, és szenvedéssel jár: ez a mirha. Amikor valaki ezt elfogadja, akkor Isten hozza a kácziát, a jó illatú fahéjat, ami bekötözi a sebet. Örömnek olajával ken fel a társaid fölé (Zsolt 45,8). Szenvedés után hozza az örömet. (4) Mindenre megtanít és bölcsességet ad A negyedik az, hogy ez a kenet, a Szent Szellem, bölcsességet ad. János apostol levelében olvashatunk erről, és a János evangéliumában is. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, (Szellem] a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek (Jn 14,26). Ő tanít meg mindenre, és bölcsességet ad. Ugyanígy: És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok (1Jn 2,20). Ilyen mindentudók a hívő emberek. Valóban mindent tudnak? Azt mindet tudjuk, ami a szent életre, a kegyességre való, hogy végig tudjuk járni ezt a földi utat. És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle [így beszél a Szent Szellemről, hogy kenet] bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne (1Jn 2,27). Ez nem jelenti azt, hogy egy hívő ember mondhatja: Nem kell a gyülekezetbe járni, nem kell igehirdetést sem hallgatni. Nem kell idősebb testvérekre sem hallgatni. Ne tanácsoljon, ne tanítson engem senki, mert majd a Szent Szellem megtanít. Ugyanis az is meg van írva, hogy: Ő adott némelyeket [ ] tanítókul: A szentek tökéletesbítése czéljából (Ef 4,11-12). Eszközöket használ az Úr. Amikor hangzik az Ige, tanítanak a tanítók, akkor is a Szent Szellem mutatja meg, világosítja meg, és alkalmazza helyesen a hívő emberben az Igét, és ő juttatja eszünkbe a megfelelő időben, hogy hogyan járjunk el. Ez a Szent Szellemnek a munkája: szentség, jó illat, öröm, bölcsesség, és az, hogy miként járjunk el. Ezeket jelenti a kenet. 4.) A szent kenetet nem szabad közönséges célra használni Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint, ne csináljatok: szent az (32. v.). Idegent sem volt szabad azzal megkenni (33. v.). A mi testtől született, test az (Jn 3,6). Isten a testnek, a testi gondolkozású embernek nem adja az Ő Szellemét. De idegennek sem, aki nem tartozik az Ő népe közé. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk egy súlyos történetet, amikor Samáriában hirdették az Igét. Volt ott egy Simon nevű varázsló ember, aki megtért (ApCsel 8,9-12), hívő lett, megkeresztelkedett és Fileppel tartott (ApCsel 8,13). Amikor az apostolok jöttek Jeruzsálemből, és imádkoztak kézrátétellel, hogy vegyenek Szent Szellemet, akkor Simon a következőképpen gondolkozott: Milyen hatalmuk van! Szent Szellemet adnak! Azt mondta az apostoloknak, hogy fizet nekik, adják neki is ezt a hatalmat, hogy akire csak ráteszi a kezét, az

8 8 is kapjon Szent Szellemet (ApCsel 8,15-19). Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek az ajándéka pénzen megvehető (ApCsel 8,20). Ez a testies gondolkozás, ez az idegen gondolkozás. Mert Isten adja a Szent Szellemet azoknak, akik Neki engednek (ApCsel 5,32). A testi ember pedig úgy gondolkozik, hogy adom annak, akinek én jónak látom, és hogy pénzért, vagy akármiért meg lehet venni. Ezzel súlyos átkot vont magára Simon. Ahogy olvastuk az alapigében, hogy aki idegent ken meg, vagy ember testére keni az olajat, irtassék ki az ő népe közül (33. v.). 5.) A szent kenetet nem szabad utánozni A másik, amit olvastunk, hogy ha valaki hasonló kenetet csinál, azt is ki kellett irtani (33. v.). Nem volt szabad utánozni, ahhoz hasonlót készíteni. Ugye, most is vannak védjegyzett nevek, és a csomagolásukon zárjegy van, hogy ne lehessen hamisítani. Ilyen zárjegyet tett Isten a kenet olajára és a füstölőszerre. Ez az Övé, ehhez hasonlót senki nem csinálhat. Le van zárva. De ugyanígy van a Szent Szellemmel is. Isten nem engedi, nem szabad, tiltott talajra lép az, aki utánozni próbálja. Ma olyan korba élünk, amikor nagyon sokan utánozzák a Szent Szellemet. Hasonlót adnak. Mert az ördög nagy utánzó, és sokakat elhitetett, hogy a Szent Szellemhez hasonló dolgot készítsenek. Utánozzák a Szent Szellem munkáját, és az utánzatot legtöbbször éppen az illetékteleneknek adják. Testre kenik, és idegenekre. Mit jelent ez? Elmondta nekem egy középiskolai tanár, hogy amikor vallási területen is bejött ez a nagy liberalizmus Magyarországra, az osztályában nagyon sokan jártak karizmatikus összejövetelekre. Egyszer az egyik növendéke, az egyik lány, aki egyébként egy nagyon kicsapongó, parázna életet élt, és ezt mindenki tudta róla, egyszer csak eldicsekedett azzal, hogy ő tud nyelveken szólni. Kiderült, hogy elment egy ilyen összejövetelre, ahol nem kérdeztek tőle semmit, csak hívták, hogy jöjjön előre, és majd imádkoznak érte kézrátétellel, hogy kapjon Szent Szellemet. Ha kap, annak az lesz a jele, hogy tud nyelveken szólni. És érdeklődött ez a tanár tőle, hogy utána megváltozott-e az élete: Ismered-e a bűneidet? Elhagytad-e, megtisztultál-e belőle? A tanár nagyon megdöbbent, hogy a lány nem is tudta, hogy bűnös, nem is tudta, hogy pl. a paráznaság bűn. Tehát úgy, tisztátalan élettel, a testre adták rá a kenet utánzatát. Mert az nem a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem nem vesz lakozást ilyen szívben, csak a vérrel és vízzel megtisztult szívben. Olyan emberben, aki felvette a szent ruhákat, a krisztusi életet. Csak oda megy be a Szent Szellem. És jön az utánzat. Mit mond az utánzatról? Aki utánzatot készít, meg kell, hogy haljon. Súlyos dolgok születnek az utánzatból. Befejezés Az igazi kenetnek igen nagy az áldása. Nem az utánzatnak, hanem az igazinak. A 133. zsoltár sokaknak ismerős, leírja ennek az olajnak, a Szent Szellemnek az áldását. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak [nem csupán együtt vannak, hanem együtt lakoznak] az atyafiak! Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére; Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké! (Zsolt 133,1-3). Áron fejére öntötték az olajat, és végig folyt a ruháján, a testén. Az Úr Jézus, a mi fejünk kapta először a kenetet: Az Úrnak lelke [Szelleme] van én rajtam, mivelhogy felkent engem (Lk 4,18). Utána végigfolyik a testén, mi az Ő testéhez tartozunk. És ahol a szívekben ott él a Szent Szellem, és munkálja a szentséget, a jó illatot, az örömöt, ott egységet, igazi testvéri közösséget is teremt. oda küld áldást az Úr és életet örökké! (Zsolt 133,3). Ámen. Debrecen, január 28.

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben