Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 5. tanításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 5. tanításához"

Átírás

1 Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 5. tanításához Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

2 Szerzők Rápli Györgyi - Szabó Katalin Szerkesztette MISKOLCI SZILVIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet AP ISBN Rápli Györgyi, Szabó Katalin, kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés HQ System Kft., Kecskemét Terjedelem: 9,79 A/5 ív Tömeg: 211 g Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

3 BEVEZETŐ A magyar ének-zene oktatás világszínvonalon is elismert. Máig nem vitatott annak személyiségre gyakorolt nevelő hatása, eredményessége. Ám ez utóbbi csak abban az esetben nyer élettért, ha értő kezek gondozzák a gyermekek zenei fejlesztését. Amikor a tantervi anyag teljesítése kiválóan megvalósul, az még nem jelentheti a végcélt. A tananyag csak eszköz a művészeti neveléshez. A tantervekben megfogalmazott követelmények elsajátításához a zenetanár részéről számos zenepedagógiai és készségfejlesztő módszer ismeretére van szükség. Sokféle metódust kell értőn alkalmaznunk a gyermekek zenén keresztüli megszólításához, a zene iránti nyitottságuk ébrentartásához, vagy éppen felébresztéséhez. A módszerek mellett legfőképpen a gyermekek korunkban megváltozott pszichés érettségére kell tekintettel lennünk, s nem utolsósorban az őket és bennünket körülvevő multimédiás kihívásokra, melyekre megfelelően válaszolni századunkban nem is olyan könnyű pedagógiai feladat. Jelen tankönyvünk a 11 éves korosztály tanításában szerzett tapasztalásunkon alapszik. Változó világunk a változó pedagógiai gyakorlat érvényesítését teszi szükségessé. Mit jelent ez? Az átadási metódusok újragondolását, a gyermeki kíváncsiság és alkotókedv érvényre juttatását, mely nem csak az intellektuális tényezők függvénye, hanem nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is. Tanóráinkon a magas színvonalú szakmai tudás mellett szükség van a pedagógiai, metodikai kultúra megfelelő szintű alkalmazására is, hogy a művészi készségek fejlesztése, egyáltalán az embernevelés alapját képező készségek fejlesztése domináljon, s csak azokhoz alárendelt szereppel bírjanak az ismeretek, melyek nélkül persze nincs élménykeltés, élményszerzés és ének-zene óra, zenei képesség- és tehetséggondozás sem. Kodály elvei szerint: Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját... Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége. (Gyermekkarok 1929) A megvalósulás feltételei: 1. Kiművelt hallás 2. Kiművelt értelem 3. Kiművelt szív 4. Kiművelt kéz Mindennapi gyakorlatunk során el kell tudnunk választani, hogy mi épül be a szívbe (a művészeti nevelésnek ezzel van a legtöbb dolga!), és mi az elmébe. Vagyis mennyi az a zeneelméleti ismeret, ami szükséges ahhoz, hogy értők legyünk a zeneismeretben. Tankönyvünkben számos ötletet adunk a befogadás és a reprodukció játékos megoldására. A legfontosabb számunkra az értékes zene megszerettetése, a zenei műveltség megalapozása, az ízlésformálás a tantárgyi koncentráció előhívásával. Igyekeztünk a korábban is megfogalmazott ismereteket 3 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

4 új köntösben tálalni, szakértőink lektori támogatásának köszönhetően hitelesen közölni. Hangsúlyosan felvállaljuk a társművészeti kapcsolódások dominanciáját, a korszerű didaktikai elvek érvényesülését, a változatos munkaformák és a személyre szabott módszerek alkalmazásának szükségszerűségét. De a legfőbb hangsúlyt a gyerekek tevékenykedtetésére helyezzük. Énekeljenek, játsszanak, improvizáljanak a diákok minél többet, azaz ők legyenek az énekórák főszereplői. Jelen tanári útmutatónkban egy-egy zenei folyamat megoldására adunk ötletet, példákat a megvalósításra, a tananyagok feldolgozására. Nem törekedtünk a teljességre, hiszen azt az élet úgyis felülírja. Csak tendenciákat közöltünk, melyeket érdemes kipróbálni, adaptálni, és annak szempontjait átgondolni, újraértelmezni. A tankönyv használatáról Kézikönyvünk egy négy részes tankönyvcsalád első kötetéhez készült, olyan módon, hogy ez a fejezet a következő kötetek használatáról is szól. Tankönyvünk szerkezetében a háttérszínnel megkülönböztetett oldalakon a kiegészítő anyag található. Az a tananyag, amelyet bár fontosnak tartunk, idő hiányában lehetséges, hogy nem sikerül teljes mértékben megtanítani, elsajátíttatni. A fehér oldalak tartalmazzák a kerettantervi követelményeket, valamint azokat a dalokat, elméleti tudnivalókat, amelyeket úgy gondolunk, hogy minden gyereknek hasznos lenne ismernie. A háttérszínnel jelölt oldalak tehát az adott tananyagtartalom elmélyítését szolgálják, illetve gazdagítják azt ott, ahol az óraszámok tekintetében lehetséges a heti többszöri (1,5-2 óra) találkozás. Az Apáczai Kiadó új Kerettantervnek megfelelő alsó tagozatos könyveinek egy része az Énekeskönyv 5. elkészítése idején még nem jelenhetett meg, így tapasztalataink alapján és a meglévő könyvek dalanyagának ismeretében tehettünk ajánlásokat az ismétlő dalokra. Természetesen mindenkinek saját órán megvalósítandó céljai és a gyerekek tudásának ismeretében ki kell választania az óra kezdetén éneklendő dalok sorát és a dalcsokrokat. Az ismétlő dalok a tanórák indításakor az érzelmi, hangulati ráhangolódást is segítik. Könyvünkben ezen ajánlás, a ráhangoló az oldalakat kezdő piros szövegdobozokban található. A tananyagot olvasmányok színesítik, melyek egyrészt kiegészítő információkkal, másrészt műveltségterületi, tantárgyi kapcsolódásként jelennek meg, valamint kapcsolatot létesítenek a különféle műveltségi és kompetenciaterületek között. Manapság a világhálón bőséggel állnak rendelkezésre információk, amivel tovább gondolhatók a tankönyv ötletei. A könyv fokozatosan építi fel a tudnivalók rendszerét, számítva arra, hogy különböző képességű és előképzettségű gyerekek ülnek a csoportokban. Úgy gondoljuk, hogy a feladatok több órán is a különféle foglalkozások alkalmával elővehetők, használhatók, hiszen csupán ötletadók kívánnak lenni, inspirálók arra, hogy a tanár bátran improvizáljon. A népzenei részben a kották nem követik a tudományos közlés rendszerét (g záróhang), hanem énekelhető, furulyán könnyen játszható és lapról olvasásra, felismerő kottaolvasásra alkalmas hangnemeket használnak. Az egyes tanulócsoportok hangi adottságai lehetnek a közölt hangterjedelemtől eltérők, a dalokat tehát érdemes a csoportnak megfelelő magasságban énekeltetni (pl. Töltsd teli, pajtás, poharad akár kvarttal lejjebb). 4 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

5 Sajnos a könyv terjedelmi lehetőségei miatt a daloknál gyakran kevesebb versszakot tudtunk közölni, mint szerettünk volna. Lehetőség szerint gyarapítsuk a tudást az adott dal további versszakaival, vagy a máshol gyűjtött szövegváltozatokkal! A gyerekek szívesen énekelnek ismert dallamra sok szöveget. Szerencsére ezek ma már hozzáférhetők az interneten. A könyvben is idéztük Bartók Béla gondolatát arról, hogy a népdal csak változatokban él (Tk. 17. oldal). Ne ijedjünk meg tehát az egyéni előadásmódtól, de kötelességünk a stílushű előadás tanítása. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének népzenei adatbázisai (pl. a Tk. 44. oldalon található illusztráció) és egyéb források (pl. Bodza-Paksa hangzó anyag) mindenki számára elérhetők, és a felkészülés során hasznos segítséget nyújthatnak a tanárnak. A tankönyv képanyaga szándékunk szerint illusztrál, információt nyújt, szórakoztat, elgondolkodtat, további kérdésfeltevésre ösztönöz, ízlést formál. Piktogramok, jelölések A tankönyvben piktogramok, illetve szövegdobozok segítik a könnyebb tájékozódást. A piktogramok jelentéstartalmát a tankönyv előszava tartalmazza. A sárga színű dobozokban talált kiemelések, definíciók a kerettanterv szerint előírt minimális követelményeket értelmezik. Azok elsajátítása, megértése a következő iskolafokozatra történő továbbhaladás feltétele. A szürke hátterű szövegdobozok kiegészítő olvasmányként szolgálnak. Népzenei CD Tankönyvünk népzenei anyaga a hozzátartozó CD-n is meghallgatható, mely Kisgyőr Krisztián és együttese munkáját dicséri. Ez a CD valamennyi könyv melléklete azon oknál fogva is, hogy a diákok bármikor segítséget kaphassanak egyéni felkészülésükben, ám nem titkolt szándékkal azért is, hogy könnyedén hozzájuthassanak egy gazdag, népi hangszerekkel kísért népzenei hanganyaghoz. Remélhetően örömmel és kedvvel válogatnak majd benne. Tanárként bátran használjuk azt az otthoni házi feladatok kijelöléséhez, hiszen az énekes, illetve a dalanyag karaoke változata is megteremti annak a lehetőségét, hogy bármely diák könnyedén felkészülhessen soron következő órájára. A piacon jelenleg csak az idegen nyelvi tankönyvek azok, amelyek CD-mellékletet tartalmaznak. Bízunk ennek a zenei lehetőségnek a sikerében, hasznosságában is. 5 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

6 A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE tanítási tartalmak A Nemzeti Alaptanterv (NAT2012) és a hozzá tartozó kerettanterv bár meghatározza az ének-zene közművelődési tartalmakat, az esetében mégsem tartalmazza a korábbi értelemben vett törzsanyagot. A kerettanterv A változata a zenehallgatás anyagát is csak ajánlásként fogalmazza meg. Kivételt ez alól konkrét zenei ajánlást csak a populáris zenei anyag esetében tesz ( évfolyam). A kötelező minimumot a fejlesztési követelmények esetében meghatározza, és ajánlást ad a zenehallgatási anyagra, ami a kerettanterv B változat esetében kötelező. Tankönyvünk elsősorban az A típusú kerettantervhez való illeszkedés alapján készült. A könyvünket három nagy részre osztottuk: I. Barangolás a népzene világában II. Barangolás a műfajok világában III. Zenetörténeti barangolások Az ötödik évfolyamon különösen fontosnak tartjuk az központú tanóravezetést. Alsó tagozatból megérkezve, népi gyermekjátékokon, magyar és más népek dalain felnőve a népdalkincs az, amelyre alapozva továbbléphetünk a műzene irányába. Az első fejezet a népdalkincset bővíti. A ma iskolába járó gyerekek a kommunikáció és a tájékozódás új lehetőségeit használják, így látókörük szélesebb, de ez egyben azt is jelenti, hogy ízlésük formálása, megfelelő értékrendjük kialakítása új feladatok elé állít bennünket, tanárokat. Könyvünk úgy próbál meg ilyen irányban haladni, nyitottá válni, hogy közben a kodályi zenepedagógia bizonyított eredményeit alapértékként megtartja. Bátorítjuk a kollégákat, hogy az énekes alapú zenei képzést saját lehetőségeihez mérten (finanszírozás, egyéb metódusok ismerete) gazdagítsák. A második rész a műfajok megismertetésén keresztül vezeti be a tanulókat a műzene világába. Olyan zeneműrészletek segítségével közvetítjük az ismereteket, amelyek az adott korosztály számára könnyen énekelhetők, vagy akár hangszeren is megszólaltathatók. A tankönyv viszonylag rövid, harmadik része igazi újdonság. A zene eredetéről, az őskori és az ókori zenéről találhatunk itt izgalmas olvasmányokat és érdekes, a korszakokra jellemző, értelmező, magyarázó képeket. Az énekórák ideális esetben légzéstechnikai gyakorlatokkal, hangképzéssel kezdődnek Bár tankönyvünk ilyen gyakorlatokat nem tartalmaz, ajánljuk a kollégáknak, hogy ne sajnáljanak az óra elején néhány percet arra szánni, hogy fejlesszék az egységes hangzás kialakítását a beéneklő gyakorlatok segítségével. Tanárként gyakran attól rettegünk, hogy a ritka alkalmak, a heti egyszeri, néhány intézményben másfélszeri találkozások sem elegendők a követelmények átadásához. Tény, hogy koncentráltan, tudatos tervezéssel, aktív, intenzív munkával lehet csak célt érni, s minden elvesztegetett percért kár. De a bet ne tekintsük feleslegesnek egy tanórán sem, hiszen már rövidtávon is hozadéka van. 6 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

7 Egyrészt fegyelmez, összerendezi az osztályt. Másrészt, ha megtanítjuk a legalapvetőbb dolgokat a helyes testtartást, ápoljuk a hangzóformálást, fejlesztjük az artikulációt, intonációs gyakorlatokkal segítjük a tiszta t, akkor a tananyag ekor már csak visszautalásokkal kell élni ezek javításához. Tervezzük meg valamennyi óránkhoz a gyakorlatsorokat. A be legyen fokozatos, tartalmazzon állandóságot, vagyis óráról órára ismétlődő egyszerű gyakorlatokat, és olyan intonációs példákat is, melyeknek már köze lesz a tanóra anyagához! Az intonáció javítása állandó feladatunk. A bekor a kényelmes, lassú, kis hangterjedelmű gyakorlatoktól haladjunk a fürgébb mozgás, a nagyobb hangterjedelem felé! Kezdjünk zümmögéssel, majd dó-ré gyakorlatokkal! Ezt kövesse az ereszkedő motívumok e (m-r-d; s-f-m-r-d), melyek javítják a tiszta intonációt! Térbeli, vizuális gyakorlatokkal is segíthetünk tanítványainknak: hasznos a szolmizáció mutatása kézjelekkel, mivel ezek térbeli elhelyezése utal a hangmagasságra. A hang gömb alakjának elképzelése, és az arra fölülről való elegáns érkezése tapasztalatunk szerint mindig segít. A ritmus tanítása: Első lépés a metrum-érzék kialakítása. Mindig az adott ütemmutatót figyelembe véve készítsük elő a dalok ritmusát! Ez a betől a dalismétléseken keresztül az előkészítő ritmusgyakorlatokig tart. A ritmus mindig a lüktetéshez képest zajlik. Nem elég, ha a tanár adja a mérőütést, ennél fontosabb a gyerek tevékenysége. Kisebb korban mérőt lépünk, majd mérőütéshez ritmusneveket mondunk. Ne felejtsük el: A ritmus mindig elöl járjon! (Kodály szavai a 333 olvasógyakorlat ajánlásából). A ritmus hangoztatásakor a hangsúlyos mérőütés és a ritmus mondása az, ami leginkább eligazít. A taps a hosszabb értékeket nem képes visszaadni. Először tehát mérőütés és mondás, majd ritmushangszerrel, tapssal történő gyakorlás a helyes sorrend. Több évtizedes tapasztalatunk szerint a daltanítás egyik legeredményesebb módja a kézjeles szolmizálást követő szöveggel való énekeltetés, mert ez intonációs és formai biztonságot is nyújt. A daltanítás két legismertebb lehetőségének ismertetése előtt hangsúlyozni kell, hogy a cél a lehető legeredményesebb módszer, illetve kombináció megtalálása. Daltanítás hallás után: A módszer feladata, hogy segítse a zenei és szövegmemória fejlesztését, az élményt, és a tanári bemutatást tegye meghatározóvá. Javasolt folyamata: 1. A teljes dal ele annak minden versszakával, a szöveg (történet, mondanivaló, ismeretlen kifejezések, képi elemek) megfigyeltetése. Ez többszöri bemutatást kíván, lehetővé téve ezzel a jobb megfigyelést, rögzítést. Amennyiben a szöveggel kapcsolatos tudnivalók már nem igénylik, a továbbiakban elegendő egy versszak bemutatása, legtöbbször ez az első versszak kell, hogy legyen. Ilyenkor is adjunk új megfigyelési szempontokat, ezek vonatkozhatnak a dal formájára, metrumra, ritmikai, dallami kérdésekre. Fontos, hogy közben a gyerekek csak a megfigyelőképességükre és memóriájukra támaszkodjanak. 7 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

8 2. A többszöri (2-5 alkalom) bemutatás után a tanulóknak határozott élménye lesz a dalról, ekkor kezdhetjük a soronkénti daltanítást. A tanár énekli az első sort, a diákok ismétlik, a második sorral történik ugyanez, majd a két sor összekapcsolása következik és így tovább az egész dal öszszefüggő éig. Érdemes a sorokat addig ismételtetni, amíg (majdnem) hibátlanul énekli a csoport. A tanárnak figyelnie kell tanítványait és pontos javítási utasításokkal kell ébren tartania a figyelmet. 3. Az első versszak összefüggő e után kerülhet sor a többi versszak megismerésére. Ekkor a tanár eldöntheti, hogy marad-e a hallás utáni tanításnál, vagy tankönyvhasználatot enged. 4. A tankönyv használata a lehető legrövidebb ideig tartson, hogy ne szoktassuk a mankóhoz a gyerekeket! Daltanítás kottakép alapján: A módszer legfontosabb funkciója a kottaolvasás gyakorlása daltanítás kapcsán. Fontos dolgunk eldönteni azt, hogy melyik dal alkalmas a kottaképről történő daltanításra. A ritmus egyszerűsége, ismétlődések dallamban és ritmusban, a kis hangközlépések, ugrások segítik a sikeres megvalósítást. Természetesen mindig figyelni kell a csoport képességeire, hiszen a gyerekeket sikerélményhez szeretnénk juttatni. Javasolt folyamata: 1. Első lépés a metrum megállapítása, majd el kell jutni a ritmus hibátlan hangoztatásáig. Érdemes ennél a pontnál formára vonatkozó megállapításokat is tenni (ismétlés, visszatérés stb.). 2. Ez után kerül sorra a kulcs, a dó-hely, a hangnem és a kezdőhang megállapítása. 3. Fontos, hogy a daltanítás megkezdése előtt a gyerekek hangnemérzetét kialakítsuk. Erre kiválóan alkalmas a kézjeles. Kiemelhetjük a hangnem főhangjait, a dal jellegzetes fordulatait. Ha a dalban nehéz ugrás található, mindenképpen gyakoroltassuk! 4. Ez után térhetünk rá a dal részeinek szolmizált ére először belső hallással, sorzáró hangokat kérve, majd hangos sel. 5. A dal egészének biztonságos e után olvassuk el a szöveget, majd beszéljünk az esetleges ritmikai kérdésekről, majd nagyobb részenként (két sor) énekeljük el a dal első versszakát! 6. Összefoglaljuk és rögzítjük az első versszakot, majd a többi szöveget tanítjuk. Bármilyen módszert választunk, a dal tanítása ne tartson tovább 15 percnél! Semmi baj nem történik, ha a további versszakokat később ismerik meg tanítványaik. Feladhatjuk házi feladatnak az olvasást vagy t. Természetesen, ha azt érezzük, hogy a gyerekek élvezik a munkát, nyugodtan sértsünk szabályt, és énekeljük, tanuljuk hosszabb időn keresztül a dalt. Hibajavítás: Többféle módon, megfelelő előkészítéssel elkerülhetjük a hibák egy részét. Ha ennek ellenére pontatlanságot, csúnya t tapasztalunk, azonnal javítanunk kell: fontos, hogy pontosan nevezzük meg a hibát (alacsony vagy túl magas hang, pontatlan ritmus stb.), majd a dallamból kiemelve javítsuk, és a helyes rögzítés után helyezzük vissza környezetébe! 8 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

9 A korszerű oktatás- és neveléselmélet eredményeinek beépítése a tankönyvbe Az ének-zene oktatással összekapcsolandó kompetenciaterületek A szociális kompetenciák fejlesztésére könyvünk feladatai különösen sok gondot fordítanak. A kapcsolatteremtő képességre az énekóra egész folyamatában szükség van, a kooperációs képesség pedig a különféle feladatmegoldások alkalmával fejlődhet (páros és csoportmunkák). A zene és a matematika összefüggése, a matematikai kompetencia fejlesztése a zeneelméleti tudnivalók magyarázatakor, az anyanyelvi szövegértési kompetencia a dallamok ekor, irodalmi kapcsolatok keresésekor (6., 10., 13., 23. oldal), az idegen nyelvi kompetencia a más népek dalainak tanulásakor, a természettudományi kompetencia a népdalok természeti képeivel kapcsolatosan (32. o., 38. o.) kerülnek előtérbe. A digitális kompetencia szinte minden tananyaggal fejleszthető, akár házi feladat formájában is. A generatív tevékenységek, a játékos megközelítések, az alkotásvágy felébresztése szintén feladatok formájában vannak jelen könyvünkben. Az ének-zene a társművészeteken túl más műveltségterületekhez is kapcsolódik. A tantárgyak tematikai egységei között szoros tartalmi és logikai összefüggések is felfedezhetők. Ezek felismerése könynyíti a megértést, a rendszerben látást. Könyvünk erre vonatkozó példái ötletadók az alkalmazáshoz, a további kutakodáshoz. A tartalmak ez irányú szervezése a tanulók fejlődéséhez, életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez kívánja igazítani a tananyagot. Példák a tantárgyi kapcsolódásokra: rajz- és vizuális kultúra végigvezetése a teljes tankönyvben; 14. oldal: nép- és honismeret; 17. oldal: irodalom; 18. oldal: földrajz és történelem; 28. oldal: természetismeret stb. Ebben az életkorban történelemórán az őskorral és az ókorral ismerkedhetnek meg a tanulók. Énekórán a bemutatott műzenei szemelvények a középkortól kezdődően a 18. század világába vezetnek. Így az énektanár feladata e korszakok átfogó megismertetése annak érdekében, hogy az énekelt, hallgatott zeneművet el tudják helyezni egy adott történelmi korban, hogy megismerhessék azok keletkezésének, érzelmi hátterének mikéntjét, s nem utolsósorban, hogy értőbben fogadják a remekműveket. A háttérismeretek bemutatásához készíthetünk prezentációkat, vagy javasolhatunk diákjainknak ismeretterjesztő könyveket, filmeket. Projektoktatás A neveléselmélet szerint a projekt valamely komplex téma feldolgozása, az ehhez rendelt célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az ehhez rendelt feladatok megtervezése, végül az eredmények prezentálása. A projektmunka 11 ismérve közül néhány álljon itt: kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése és közös tervezés, adjon módot individualizált és csoportmunkára egyaránt, legyen interdiszciplináris, a pedagógusok és tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt, a tanulók önállóan döntsenek és viseljék a felelősséget döntéseikért, és a pedagógus szervező, tanácsadó funkcióban szerepeljen. A később bevezetett projektorientált oktatás fogalom megengedi, hogy a kritériumok közül egyesek ne teljesüljenek, például a tanár határozza meg a témát (M. Nádasi Mária: A projektoktatás. Budapest, 2003, Gondolat Kiadói Kör-ELTE 9 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

10 BTK Neveléstudományi Intézet könyve alapján). Tankönyvünk lehetőséget ad a projektekben történő anyagfeldolgozásra. A népzene témakörei, a népzenegyűjtés története, módjai, a népzenei anyag csoportjai kiindulópontjai lehetnek egy-egy projektnek ugyanúgy, mint a műzenei anyag: műfajok, művek. Pl. Életképek: párválasztás, esküvő. Ünnepek: Karácsonyi ünnepkör. Jelenetek előadása énekkel kísérve, csoportonként. A csoport egy-egy órán együtt dolgozik, a gyerekek kiosztják a csoportszerepeket és a feladatokat, egy másik, későbbi órán lehetőséget kapnak a megbeszélésre, ez nem kell, hogy egy teljes tanítási óra legyen, majd a projekt zárásaként bemutatják munkájuk eredményét. Természetesen a projektek számát az éves óraszám befolyásolja, hiszen az énekóra legfontosabb feladata az. A gyerekek idegrendszeri változása és a világ, a technikai lehetőségek változása mégis indokolja, hogy az ének-zene oktatás is alkalmazza az új nevelési elképzeléseket. A tankönyv fejezetei részletesen I. fejezet: A népzene világa A mai embert szilárdan épített, kényelmes, meleg házak és jól záródó ablakok védik meg az időjárás viszontagságaitól, de nincsen, vagy alig van eszköze az érzelmek viharai ellen; a bánat, a gyász, a kétségbeesés, a nyomasztó szorongás ellen. A legtöbben akkor is tanácstalanul állnak, ha valami más, kellemes, boldogító érzés lepi meg őket Az ember valaha a népdalokkal vigasztalódott, mondta el bánatát, vallott szerelmet, tudatta a világgal boldogságát (Andrásfalvy Bertalan előszava Bodza Klára Paksa Katalin Magyar Népi Énekiskola I. kötetéhez; Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992) Tankönyvünk első fejezete a népdalok segítségével kívánja megéreztetni a gyerekekkel a dalolás örömét, felszabadító élményét. Természetesen ehhez elengedhetetlen a hozzáértő, elhivatott tanár munkája, aki nélkül a legjobb tankönyv is csak lélek nélküli papír marad. Bodza Klára és Paksa Katalin könyvében a magyar népdalkincset az alkalmai szerint osztályozza mindenki számára érthető, sok példával illusztrált módon. Ezt a rendszerezési formát követtük egyszerűsítve és az alkalomhoz nem kötött dalok kategóriáját a megnevezés szintjén kihagyva (nem megnevezve). Ajánljuk a Kollégák figyelmébe a világhálón is hozzáférhető bőséges és gyönyörűséges anyagot, mely a következő honlapon jelenleg elérhető: Az énekórának elsősorban az ről kell szólnia. A gyerekek aktivitása nélkül nincs jó énekóra. Hiába énekel a tanár, üti a mérőütést, ez nem válik a gyerek saját élményévé. Fontos, hogy a 45 percből legalább!!! 30 percet a gyerekek aktívan tevékenykedjenek. Ez hatalmas munkát és energiabefektetést kíván diáktól, tanártól egyaránt. Minden órán hangozzék el legalább 8-10 dal! Lesz, amelyik már gyönyörűen formálva hallható, lesz, amelyikbe be-becsúszhatnak hibák, és lesz, amit még csak keveseknek sikerül majd hibátlanul énekelni. De a tanár tudni fogja, mikor javítson, ismételjen. Ma már nagy segítség a kotta és a könnyen hozzáférhető hanganyag. A fent említett könyv szerzőpárosa is ajánlja a hangzó zene segítségével történő daltanulást. Merjük használni azokat a modern eszközöket, amelyek segítenek megőrizni kincseinket! 10 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

11 Az első fejezet használatáról Javasoljuk, hogy a népdalokat a gyerekek tanulják meg kívülről. A kottából való kevésbé teszi lehetővé a felszabadult, oldott előadást. Feldolgozási javaslat, kiegészítő információk Bartók Béla: Magyar képek I. tétel: Este a székelyeknél (6-7. oldal) A zenehallgatási anyagot is minden esetben sel készítjük elő. Ezt tankönyvünk a ráhangoló szövegdobozban felkínált ismert dalanyaggal segíti. Természetesen a tanár az óra céljának megfelelően énekeltethet mást, de feltétlenül válasszon többet, hogy legalább 3-4 dallam hangozzék el az óra elején! A Bartók mű hangulati bevezetéséhez illeszkednek azok a pentaton régi stílusú népdalok, amelyek egy részét vagy nagy részét ismerik a tanulók. A Kelj fel, juhász, ne aludjál kezdetű népdal előadható párbeszédes formában. Előadásakor figyeljünk a lendületes kezdésre és a lehajló dallam által kínált megnyugtatásra! Bartók 1908-ban az Este a székelyeknél című zongoradarabot a Tíz könnyű zongoradarab ötödik tételeként írta. Majd csak 1931-ben hangszerelte át zongoradarabját, melyet újabb tételekkel rendezett sorozattá. Az Este a székelyeknél hangulata a falusi életet idézi. Mindkét témát tanítsuk meg szolmizálva, tisztán intonálva! Az első téma ereszkedő dallamvonalú pentatóniája, egyszerű ritmikája könnyen énekelhető, kedvelt dallam a gyerekek számára. Ügyeljünk a Rubato előadásmód szabad kezelésére, az érzelmek által vezérelt megszólalás egységességére! A második téma karakterében ellentétes az előzővel. Énekeltessük hangszerszerűen, peckesen! A mű zenekari feldolgozásában az alapvető fafúvós hangszerekkel is megismerkedhetünk, melyeket hullámzó, szárnyaló, érzelmes vonóskar kísér. A zenehallgatás közben javasoljuk, hogy a gyerekek tanári irányítással és a tankönyv segítségével kövessék a mű szerkezetét, figyeljék meg a belépő hangszerek hangszínét. Hej, Dunáról fúj a szél (8. oldal) Ritmikája egyszerű, tanult elemekből épül. Dallama tiszta pentaton, kvintváltó szerkezetű. A dalt taníthatjuk hallás után, de hangjegyről is. Bármelyik megoldást is választjuk, elsődleges szempontunk az adott osztály képessége legyen. A dal alatti, a dallamvariánsokról szóló szöveg tartalmát illusztrálva a tanár bemutathatja (énekeltetheti) a nagy terces változatot is. Hallás után tanítva: A magyar népdalok tanítása legtöbbször ezzel a módszerrel történik, hiszen autentikusabb az élő, szöveges előadást utánozni, a frazeálást, formálást megfigyelni, mint sem azt megelőzően jelrendszerekről énekelni. Mégis, sohasem szabad megfeledkezni arról, hogy ezzel a munkával párhuzamosan gondozzuk a gyerekek kottaolvasási készségét. A hallás utáni daltanításkor törekedjünk az élményt adó előadásra és az összes versszak bemutatására! Az egyéni, tanári bemutató mellett vagy helyett választhatjuk a tankönyv mellékletét képező CD-lemez meghallgatását is, ahonnan a népdalt népi zenekari kísérettel hallgathatják meg a diákok. Ez utóbbi esetben kétféle megoldás is lehetséges: a tanár karaokeszerűen használja a zenekari kíséretet előadásához, 11 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

12 vagy a népi énekes előadásában hallgatják meg az új dalt a diákok. A bemutatást véleménynyilvánítás kísérje! A tanulók mondják el benyomásaikat, mely a hangulatra, a szövegtartalomra, a kifejezés szépségére, a karakterre fog vonatkozni! Ha a megfigyelés nem volt elégséges, énekeljük el a dalt még egyszer, de most már konkrét kérdéseket feltéve! A cél nyilván az is, hogy a gyerekek énekes megszólalását minél több, de az érdeklődést folyamatosan fenntartó tanári bemutató előzze meg. Ezt csak motiváló, érdeklődést felkeltő kérdéssorral, feladatadással lehetséges elérni. Nem csak tartalmi, érzelmi, de zenei kérdéseket is fogalmazzunk meg: hány soros ez a népdal? vannak-e dallami és ritmikai azonosságok? milyen ritmust hallasz a Dunáról fúj a szél refrénnél? (egyáltalán mi a refrén? stb.)! Majd csak ezután bontsuk részekre a dalt, és utánzó sel kezdjük azt el szövegesen tanítani! Vigyázat! Sajnos sokszor hallani így az első versszakot: Hej, Dunáról fúj a szél, szegény ember mindig él. Mihelyst értelmezzük a szöveget, annak jelentését megértjük, a szövegmondás is pontossá válik: szegény embert mindig ér mármint a szél. A folyamatos nél ügyeljünk a helyes hangzóformálásra, kiejtésre, intonációra! Hangjegyről tanítva: A ritmus mindig elöl járjon! mondta Kodály Zoltán. A folyamat ez legyen: 1. Nézessük át a kottakép ritmusát (ütemjelző meghatározása, szükség szerinti értelmezése, a ritmusfajták megnevezése)! 2. Szólaljon meg a ritmus annak gyakorlónevével, a hangsúlyos mérő kopogásával! 3. A szolmizáltatást többféleképpen oldhatjuk meg. Előkészítés nélkül azonban ebben az iskolatípusban nem ajánlott. Folyamata pl.: nézzük át a kottaképet (előjegyzés, dó helyének megállapítása, kezdő- és záróhang szolmizált neve, hangkészlet összegyűjtése, a legmélyebb és a legmagasabb hang megkeresése, a hangkészlet megnevezése: lá pentaton). Emeljünk ki néhány pentaton dallamfordulatot, és azt énekeltessük (kézjelről, majd öt vonalon tábláról; tankönyvből, megkeresve annak a helyét a kottában. Feltétlen kiemelésre vár az 5. és a 6. ütem, majd a kottaképben alatta, kvintválaszának kvartos fordulata. Zenei kérdés: lá mi re mi; válasz: ré lá, szó, lá)! Ezt követően a gyerekek láthatóan, de nem hallhatóan mérőzzenek, és magukban szolmizálják végig a népdalt. A tanár néha-néha szolmizáljon be egy-két hangot! Ez megadja a biztonságát a kottakép követésének. Csak a jól előkészített kottaolvasás után lehetséges mezzoforte hangerővel, lassú tempóban, ritmikusan szolmizálni. Ha szükséges, a dalt bontsuk két részre. Azonnal javítsuk a tisztátalanságokat! A teljes osztály e után lehetséges csak a kisebb csoportok, illetve az egyének meghallgatása is. 4. A biztonságos szolmizálás után valamely hangzóval (lala, dúdú ) is énekeltessünk, majd szólaljon meg a dal annak szövegével! Ha a szöveget eddig nem ismertettük meg, akkor most ez következik. Szólaljon az meg közös hangos olvasásban, hiszen nem egyenletes az osztály ezen képessége sem! Énekeljük szöveggel a dalt, melyben mind inkább törekedjünk a szép előadásra! 5. Hangjegy utáni daltanítás esetén a tanári bemutatás a tanulási fázis legvégére kerül. Hitelesen, élményszerűen adjuk azt elő diákjainknak! 6. Éljünk a CD adta lehetőséggel, és énekeljünk közösen a népi zenekari kísérettel is! A népdal 12 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

13 táncos karaktere lehetővé teszi a mozgást, a néptánclépések alkalmazását is. Tegyük ennek segítségével is élményszerűbbé óránkat! Kvintválasz (9. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára A Röpülj, páva, röpülj kezdetű magyar népdal szerkezetét mintázza az oldal tetején található dallamváz. Javasoljuk annak gyakori énekeltetését, kézjelekkel történő szolmizáltatását. Mindig ügyeljünk a hangközlépések tiszta intonáltatására! Legyen türelmünk és igényünk ennek megvalósítására! A kvintszerkezetes dallamvázat folyamatában szolmizáltassuk, de a kvintpárhuzam megéreztetéséhez a két dallamfélt csengessük is össze! Ez is számos ötletes, játékos megoldással történhet: csoportbontásban, párban, tanár és diák együttes ével. A dallamvázra számos magyar népdal felfűzhető. A diákok által oly jól ismert Volt nekem egy kecském kezdetű dalon túl: Röpülj páva, röpülj; Hála Isten makk is van. Ezeket a népdalokat is bemutathatjuk, akár feladatként adva a dallamváz és a népdalok kapcsolódásának megfigyeltetésére. Kodály Zoltán számos ötfokú olvasógyakorlattal segíti a kottaolvasás jártassági szintre való emelését. A 333 olvasógyakorlat 313. példája alkalmat teremt a kvintválasz megfigyelésére (1. és 2. zenei sor közt), a szinkópa ritmus, valamint a pentaton dallamfordulatok tiszta intonálására. Az olvasógyakorlat feldolgozása a játékosságot kínálja. Ehhez találnak megoldási javaslatokat tankönyvünk 55. oldalán. Megrakják a tüzet (10. oldal) A ráhangoló párosító dallama (Kősziklán felfutó csokros liliomszál) névbehelyettesítéssel énekelhető. Az új népdal tanítását hallás után javasoljuk, és csak zenei szépségének megismerése után ajánljuk utószolmizálását, analizálását. Ügyeljünk a Parlando, a szövegszerű előadásmód megvalósítására, a meleg hangvétel visszaadására. Beszéljünk a tartalomról, és a szöveg-dallam kapcsolódásáról! A kezdősor sóhajszerűen indul. Két kottasort feltétlenül egy levegővel kell énekelni. Szolmizált kor vigyázzunk a beírt ritmusok reprodukálásával! Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy közben gondoljanak a szöveg deklamálására, ezáltal a kottaolvasáskor is próbálják meg a ritmikát oldani! A népdal kiváló tantárgyi kapcsolódást mutat az irodalommal, Arany János: Toldi (Előhang) és Petőfi Sándor: János vitéz című költeményeivel. Gyakorló (11. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára A készségfejlesztő feladatsorok a zenei kérdés-válasz rögtönzésen keresztül történő gyakorlását, a kvint hangköz tudatosítását, valamint a kvintválaszok jártasság szintű szerkesztését segítik. Mindezek a többszólamú hallásfejlesztést is fejlesztik. Az alsó tagozatban énekelt dallamok tiszta intonációja tudatos zenei tevékenység. A dallamokból kibomló hangközök felismerése, megnevezése, tudatosítása inkább a felső tagozat dolga. Az egyszólamú t a szisztematikusan fejlesztett kétszólamúság segíti. 13 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

14 Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán! gyakorlatai alapján tanárként használjuk a kétkezes szolmizációt! Ezt megelőzően játsszunk visszhangot : a tanár pentaton dallamfordulatokat szolmizál, a diákok puhán megismétlik! Tankönyvünk 11. oldalának utolsó kottapéldája ilyenfajta feldolgozásra is alkalmas. Szólaljon meg hosszan tartott hang, orgonapont egy adott dallamhoz! Ennek változatára ad példát tankönyvünk 37. oldalának első feladata. A feladat megoldását csoportbontásban javasoljuk. Tisztán intonálni, egyenletes hangerővel és hangmagasságban megtartani egyetlen hangot nehéz hallási feladat. Megoldásként, rásegítésként javasoljuk, hogy a hosszan tartott hangot éneklők állva dúdoljanak, s ük közben két karjukat lassú, húzó-feszítő mozdulattal emeljék a magasba. Remélhetjük, hogy a hang magassága így kevésbé ereszkedik meg. Rögtönözzünk dudabasszust, vagy a dalokhoz illeszkedő hangközfelbontást! Énekeltessünk szekvenciákat, majd a kétszólamúság fejlesztéséhez ezek a motívumok szólaljanak meg kánonban is! Érik a szőlő (12. oldal) A dallam tanítása alkalmat teremt az egy és két szolmizációs rendszer szerinti re, mely a későbbiekben a dór hangsor értelmezését előkészíti. Az átmenő fi hang gyakorlásához javasolt olvasógyakorlatok: Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat II. kötet: 52., 53., 68., 70. Töltsd teli, pajtás, poharad (13. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára Érdemes felhívni a figyelmet a szöveg tréfás voltára. További versszakok: 3. Én édes pintes üvegem, üvegem, süvegem előtted leveszem, leveszem, hogyha szép lányt látok, köszönök, olyat iszom, csak úgy nyöszörgök. 4. Töltsd teli, pajtás, poharad, poharad, míg ki nem ázik a fogad, a fogad, Így jár, aki mindig bort iszik, míg a temetőbe nem viszik. Hogyha egyszer oda elviszik, istenuccse többet nem iszik. 14 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

15 Béreslegény, jól megrakd a szekered (14. oldal) Javaslat: Készségfejlesztő gyakorlat a kvintváltásra és a két szolmizációs rendszerre: Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok II. 1. (Hervadj rózsa, hervadj dallamváltozat). A sarjú szó magyarázata a Szómagyarázatok címszó alatt megtalálható. A dunántúli ugrós tánc (15. oldal) Az interneten sokféle szebbnél szebb felvételt találhatunk, hogy bemutassuk a dunántúli ugrós táncot. A Csillagszeműek együttes előadásai arra is szép példát mutatnak, hogy több korosztály közös öröme lehet a tánc és az. A cimbalom hangszínét megfigyeltethetjük házi feladatként a Kossuth Rádió esti mese zenéjének meghallgattatásával (Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok). Nincs Szentesen olyan asszony (16. oldal) A dallam sokféle szövegváltozata ismert. Közülük a Szivárványos az ég alja viszonylag sok helyen hozzáférhető. Itt közlünk két kevésbé ismert, a tankönyvből terjedelmi okok miatt kimaradt szöveget, melyek a 17. oldali páros munka alapjául szolgálhatnak: 1. Istenadta gazdasszonya, Készen van-e a vacsora, Csillagom, angyalom? A vacsora készen volna, Ha kismacska nem lett volna, Csillagom, angyalom! 2. A kismacska nem volt hibás, Gazdasszonyunk részegen járt, Csillagom, angyalom! A tűzhelyre tántorodott, Nagy fazékba kapaszkodott, Mind elfolyt a leves! Kákics (Baranya megye) Alföldi Boruss István 1. Nincsen még egy ilyen asszony, Mint az édes komám asszony, Haj, tedd rá, hogy tedd rá, Icca tedd rá, tedd rá, tedd rá, Rézsarkantyút, hogy teszünk rá, Hej tedd rá, hogy tedd rá. Magyarbikal, (Kolozs megye) Balabán Imre A variálás, variációk (17. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára Érdemes magát a szót körüljárni, értelmezni. A diákok keressenek azonos jelentéstartalmú szavakat a variálásra, variációra: változtatás, csere, módosítás, alakítás stb.! Az olvasmány értelmezése után (Vargyas Lajos és Bartók Béla írása) ejtsünk szót a zenei variációk módjairól! Milyen zenei változtatások lehetségesek egy népdal, műdal, hangszeres darab átalakításakor? Felsorolásuk valószínűleg a következők lesznek: ritmikai, dallami, hangerőváltozás, tempómódosítás. A gyerekek ötleteit felhasználva zeneszerzőkké válhatunk és játszhatunk. 15 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:41

16 Játék a szavakkal, rögtönző játék Tamkó Sirató Károly hangversével: Tempó: 1. Olvassuk fel a verset egyenletesen lüktető tempóban, egyenletes hangerővel! 2. Olvassuk a verset folyamatosan gyorsulva, majd lassítva! A hangerő ne változzon! Ehhez válaszszunk egy osztály-karmestert, aki irányítja a tempó változását! 3. Változzon az időtartam, vagyis karmesterünk iktasson be szüneteket az olvasásba! Vonatkoztatható zenehallgatási példa: Arthur Honegger: Pacific 231. Dinamika: Előző feladatok ismétlése megtervezett hangerőkkel. Vonatkoztatható zenehallgatási példa: Richard Strauss: Imígyen szóla Zarathustra szimfonikus költemény bevezetése! Hangszín: Válasszunk ki egy szót, melyet emeltebb, vagy éppen mélyebb hangszínnel olvasunk! A játék az előzőek szabálya szerint folytatódjon! Ez a lábam, ez, ez, ez (18. oldal), Ha te tudnád, amit én (19. oldal) A két népdal egyetlen hangban és ritmusában tér el egymástól. A két dallam alkalmas ezen különbségek megfigyeltetésére. A kétszólamú ritmusgyakorlat az éles ritmus gyakorlását segíti. A javasolt tankönyvi feladaton túl játszhatunk ritmuspárbeszédet tanár és diák közt, változatos módon használhatjuk a ritmustáblákat, különböző hangszínekkel, ritmushangszerekkel is megszólaltathatjuk a gyakorlatokat (ne feledkezzünk meg a testhangokról sem)! Megkereshetjük az éles ritmusokat a Ha te tudnád, amit én kezdetű népdal máshonnan származó versszakaiban! Csipkefa bimbója kihajlott az útra (20. oldal) Ez a lakodalmi dal az előzőekben megismert vagy ismételt dallamokkal együtt alkalmas arra, hogy mini lakodalmast játsszunk. A gyerekek csoportokban kellékeket készíthetnek, felhasználhatják az előző órákon rögtönzött csujogatók szövegét. Ha van rá igény, elkezdődhet egy projektről való gondolkodás ebben a témában. Zenehallgatás ajánlás: Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt (21. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára Egy lehetséges gyors csoportos feladat: Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Válasszatok a következő lehetőségek közül: jelöljetek ki feladatmestert, időfelelőst, íródeákot, énekes és prózai szószólót, eszközfelelőst, csendfelelőst! 16 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:42

17 Fejtsétek meg a rejtvényt, írjátok át betű- és öt vonalas kottába is a fenti, számokkal kottázott dallamot! 1 = dó, 8 = dó. Írásban válaszoljatok a kérdésekre! a) A hétfokú skála (hangsor) melyik hangja hiányzik a dalból? Nevezzétek meg szolmizációs és abszolút névvel! b) Vannak-e azonos, illetve hasonló sorok? Ha igen, melyek? c) Énekeljétek szolmizálva a dallamot! Választhatjátok azt a megoldást is, hogy egy valaki bemutatja közületek, és utána énekli el az egész csoport! d) Próbáljatok meg tánclépéseket rögtönözni a dallamra! A dallam alkalmas arra is, hogy a gyerekek hangszerkíséretet rögtönözzenek hozzá dob, tikfa, cintányér, triangulum használatával. Szélről legeljetek (22. oldal) A füzet-feladat, betűkottás lejegyzés hasznos dolog, a szolmiációs t hivatott segíteni. A szekund ének gyakorlására alkalmas, ha a tanár énekel egy hangot, és azt kéri az osztálytól, hogy alsó (vagy felső) váltóhanggal kiegészítve énekeljék vissza azt. Példa: tanár: dó, osztály: dó ré dó, dó ti dó. Tanár: szó, osztály: szó lá szó, szó fá szó, DE: szó fi szó is! Könnyebben tudatosul a kis és nagy hangköz, ha a váltóhangok szolmizálása után ugyanarra a dallamra elénekeltetjük a lépés nagyságát, illetve ráénekeltetjük a hangköz nevét. Például a dó ré dó dallamot így is: nagy lé pés, nagy sze kund. Vizsgáljuk meg a Szélről legeljetek dallam lefutó pentachord fordulatát a szekundok tekintetében! Énekeljük lefelé, majd felfelé haladva annak hangközeit szolmizálva kézjelekkel és névvel ellátva! Szó fá = nagy sze kund; fá mi = kis sze kund stb. Eljátszhatjuk ugyanezt az ábécés hangok használatával is. Tamkó Sirató Károly: Kattentotta [korszakváltás] 23. oldal gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára A vers ötlete a hangutánzó szóként is alkalmas hottentotta nép és nyelv szavából ered. A hottentották Dél-Afrikában élnek, nyelvükben sajátos csettintő hangok találhatók. Ezt az információt felhasználva különféle feladatokat adhatunk pároknak, csoportoknak, egyéneknek: írjanak magyar hangutánzó, hang(ulat)festő szavak felhasználásával verset! Képzeljék el, mit esznek, isznak a hottentották! Milyen lehet egy mai hottentotta élete? 17 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:42

18 Megöltek egy legényt hatvan forintjáért (24. oldal) Ezt a balladát a gyerekek tapasztalatunk szerint főként a két utolsó versszaka miatt szeretik. Érdemes beszélni arról, hogy a szeretet milyen magas fokára utalnak ezek a párbeszédek. Beszélhetünk arról is, hogy bár a Megrakják a tüzet kezdetű népdalunk is l m lefelé ugró kvarttal kezdődik, miért harsány a ballada kezdése és tompább a másik dallamé. Ha a népballadát szereposztásban is énekeltetjük, ne feledjük kihangsúlyozni, hogy azt csak játékosságból tesszük, hiszen a balladák hiteles előadása ezt a párbeszédességet így nem érzékelteti! Édes, kedves feleségem (tréfás ballada); Hol jártál az éjjel, cinegemadár? (25. oldal) A népdalok párbeszédes előadásuk miatt kerültek az oldalra. A fehér háttér azt jelenti, hogy ajánljuk megtanulásra mindenkinek, kisebb és nagyobb óraszámban egyaránt. Mikor leány voltam (26. oldal) A dó és lá alapú kétrészesség, a szolmizációváltás, és a feladatban megfogalmazott hangulati különbség mind előkészítheti a dúr-moll hangnem megéreztetését a dúr hármashangzat hangjainak e, és a moll kis terc bejárása útján. Adjunk gyűjtőmunkát: keressenek a gyerekek a tankönyv korábban tanult dalai között olyanokat, amelyekben a dó mi szó hangok egymás után (hármashangzat felbontás) előfordulnak! Töltsd teli, pajtás, poharad 11. ütem; /nehezebb: Ha te tudnád, amit én 5., 6. ütem/; Csipkefa bimbója kihajlott az útra 10. ütem. A Mikor leány voltam két dallamfelének dúr moll váltását, annak színezetbeli különbségét könnyebben megérzik a gyerekek, ha egymás után, azonos alaphangról indulva szolmizáltatunk terc hangterjedelemben: dó ré mi ré dó = lá, ti, dó ti, lá,. Ügyelni kell a tisztaságra! Most jöttem Erdélyből; Hess, páva, hess, páva (27. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára Az oldalon szereplő szavak, a gyűjtés helye, a székelykapu képe, a gyűjtő neve sok beszélgetésre ad alkalmat. A gyerekek kísérjék hangsúlyos mérőütéssel a dalt! A táblára kerülhet a mérőütések száma: 3 3 2, hogy segítsen a tájékozódásban. Ha hallás utáni daltanítás, vagy kombinált daltanítás történik, akkor már a harmadik bemutatásnál megkérhetjük a gyerekeket erre a kíséretre. Madárka, madárka (28. oldal) Kodály Zoltán Mátrai képek című kórusművével 6. osztályban fognak találkozni a gyerekek. A szöveg feldolgozásakor akár ilyen feladatot is adhatunk: Bizonyára voltál már távol szüleidtől, és elfogott a honvágy érzése. Küldj a távolból képeslapot szüleidnek, melyben megfogalmazod hazavágyásod! 18 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:42

19 A fi hang (29. oldal) gazdagabb óraszámmal rendelkező, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára A tankönyv eddigi anyaga már több dór dallamot ismertetett meg a gyerekekkel. Ha ügyes osztályunk van, akkor a dór hangsort énekeltethetjük kétféle szolmizációval egyszerre. Lépegethetünk a zongora billentyűin, megfigyelve a hangközöket (K2, N2 rendje), hogy a gyerekek megtapasztalhassák, hogy a lá sor fi-vel = ré, azaz a dór hangsor. Sej, a tari réten (30. oldal) A szöveg feldolgozásakor megkérdezhetjük: A magyar népdalokban gyakran piros - barna a kislány és a legény. Miért? Érdemes meghallgatni a gyerekek véleményét. A dallam szintén előkerül a 6. osztályban Kodály Zoltán Mátrai képek című kórusművének hallgatásakor. Mikófalvi vásártéren (31. oldal) - gazdagabb óraszámmal, illetve készségeikben ügyesebb osztályok számára A magyar népmesékben is olvashatunk vásári jelenetekről, vagy például a Rigócsőr királyfi c. Grimmmese jelenetét olvashatjuk fel: Mikor eljött a vásár napja, kora hajnalban fölszedelőzködött, kiült a piacra, kirakta maga köré az edényeit, és elkezdte, előbb csak úgy röstellkedve, félénk rebegéssel, aztán lassan nekibátorodva: Itt a szép edény! Itt a jó edény! Agyagtálat, cserépkorsót vegyenek! Az emberek szívesen vették a portékáját: szép volt az edény, de még szebb, aki kínálta; nem alkudtak sokat, megadták, amit kért érte; olyan is akadt, aki el sem vitte, amit vett, otthagyta neki pénzestül. Alkonyatra az asszony mind túladott az edényeken, s egy teli kendő pénzt vitt haza az urának. Most aztán megint abból éldegéltek, ameddig tartott. Mikor elfogyott, az ember megint beszerzett egy halom edényt, a királylány pedig ismét kiment vele a piacra. Letelepedett mindjárt a piactér sarkán, közvetlenül az út mellett; kirakta a sok edényt, s árulni kezdte: - Itt a szép edény! Itt a jó edény! Agyagtálat, cserépkorsót vegyenek! Gazdag Erzsi verse alkalmas arra, hogy ügyes tanítványaink dallamot improvizáljanak a szótagú sorokra: E tavaszon Sárváron kinn voltam a vásáron. Csiri-biri, bumm! hogy a boltok féláron árultak a vásáron. Csiri-biri, bumm! Víg májusi vásár volt, ott volt élő meg a holt. Csiri-biri, bumm! Elkelt minden, ami jó: bicikli és rádió. Csiri-biri, bumm! (részlet) Volt ott cipő, ruha, sajt, s az okozta a nagy bajt csiri-biri, bumm!, 19 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:42

20 Kerestessünk a gyerekekkel verseket, meséket a vásárról! A Mikófalvi vásártéren című népdalt érezzük és énekeljük kettőben! Ügyesebb osztálynak röviden beszélhetünk a dó sorról tá hanggal, azaz a mixolíd hangsorról. Erdő, erdő, de magos a teteje (32. oldal) Legnépszerűbb, legismertebb dallamaink egyike. Előadásakor figyelni kell rá, hogy a ritmus a beszéd lejtését kövesse, ne legyen merev! Meséljük inkább, mit énekeljük a dalt! Egy irodalomelméleti fogalmat is megfigyeltethetünk tanulóinkkal: a népdalküszöb az a határ, amin keresztül a természeti képek átvezetnek bennünket a valódi mondanivalóhoz, örömhöz, bánathoz, szerelemhez. Az emberek nehezen beszélnek érzelmeikről. Gyakran képeket használnak, hogy kifejezzék, mit gondolnak, éreznek. Az őszi erdő képe a hangulat, az árva madár pedig az az ember, akinek fáj a magány, és ezt szeretné kiénekelni magából. Egyszerű, a többszólamúságba bevezető feladatként adhatjuk például: Énekeljetek két szólamban! Keressetek a pentaton hangkészleten belül olyan hangot, amely hosszan kitartva, a dallamsorral együtt énekelve kellemes hangzást ad! A pentaton hangkészletet kánonban is megszólaltathatjuk. Bartók Béla: Mikrokozmosz V. füzetében Új magyar népdal címen találkozhatunk a népdal feldolgozásával. Ne csak hangfelvételről hallgassuk meg a zongoradarabot, hanem kísérjük az osztály énekét Bartók pentaton harmóniáival! Erdő, erdő, erdő (34. oldal) A dal tanításakor feltétlenül figyeljünk Marosszék nevének helyes mondására! A második versszak második és harmadik sorának ritmusváltozása a szótagszám csökkenése miatt külön tanítandó! Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című meséjét a felnőttek is szívesen olvassák! Érdekes történet, hogyan kapta nevét Mikkamakka? Zenehallgatásként ajánlható még Kodály Zoltán Marosszéki táncok című zenekari kompozíciója; Erdő, erdő, kerek erdő; Akkor szép az erdő, mikor zöld magyar népdalok. Megyen már a hajnalcsillag lefelé (36. oldal) Ennek a dallamnak a szépsége a könnyedségben és tartásban rejlik. Lebbenő szoknyával hazafelé tartó lányok képe jelenik meg, amint összesúgnak, kedvesen, kacagva beszélgetnek kedvesükről. A második versszak gyönyörű kívánságairól (előtted a rét piros rózsává váljon) eszünkbe juthat a Mese a szegény lányról, aki arany virágot lépik című mese, a lány alakjáról József Attila Mikor az uccán átment a kedves című, a népdal hangulatára emlékeztető verse. A népdal előadásakor feltétlenül szükséges a könnyed alkalmazkodás a szöveg ritmusához. 20 Enekeskonyv tanari kk.indd :08:42

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Játsszatok, énekeljetek! (Tk. 4. oldal) Játék 2.

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Deákné Kecskés Mónika

Deákné Kecskés Mónika Deákné Kecskés Mónika Zenemű Megfigyelések Alkalmazás Ismeret Készségek felismerés, lejegyzés reprodukció H + N + J repr. J + N + H ritmus jelzése dallam jelzése és szöveg látványa KÉZJEL (dallam ritmikus

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Hallás utáni daltanítás

Hallás utáni daltanítás Hallás utáni daltanítás A daltanítás történhet: 1. Hallás után 2. Jelrendszerről A tanító dönti el, hogy melyiket választja. (Egyes tankönyvek tartalmaznak iránymutatást.) A döntés szempontjai: 1. A gyerekek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 2. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után.

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után. Alapozó szolfézs (Ének I) Tantárgy kódja TAB 1501 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám 2 Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Deákné Kecskés Mónika DLA főiskolai docens 2. Az

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Óravázlat. 1. Zenei reprodukcióhoz mint a Nat 2012-ben kiemelt fejlesztési feladathoz kapcsolódó célok:

Óravázlat. 1. Zenei reprodukcióhoz mint a Nat 2012-ben kiemelt fejlesztési feladathoz kapcsolódó célok: Óravázlat Tanító: Kiss Anna Eszter Tantárgy: ének-zene Évfolyam: 2. o. Témakör: A ré hang és fordulatai Tartalom: - Ide ki a piacon... hallás utáni daltanítás - s; m; r; d hangok gyakorlása - tá, ti-ti,

Részletesebben

Óraterv. Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret.

Óraterv. Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret. Óraterv A pedagógus neve: Rápli Györgyi Műveltségi terület: Művészetek Tantárgy: Ének-zene Osztály: 8. osztály (emelt szint) Az óra témája: J. Haydn: Évszakok /Tavasz Simon gazda áriája (No. 4) Az óra

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Dallam lejegyzése

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 6. tanításához

Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 6. tanításához Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 6. tanításához Enekeskonyv 6 tanari kk.indd 1 2014.05.30. 13:37:23 Szerzők Rápli Györgyi Szabó Katalin Szerkesztette MISKOLCI SZILVIA Kapcsolódó kerettanterv

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Mit tanultunk az alsó tagozatban? Dalismétlés az

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi A zene és a zene tanításának módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben