Szerepe, tulajdonságai és hatása Részletek Ellen G. White írásaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerepe, tulajdonságai és hatása Részletek Ellen G. White írásaiból"

Átírás

1 A ZENE Szerepe, tulajdonságai és hatása Részletek Ellen G. White írásaiból Ellen G. White Estate Silver Spring, Maryland 1972 (újra kiadva 2003 júniusában) A szerkesztő előszava A zenéről szóló munkacsoportos tanulmány közeledtére való tekintettel a White Alapítvány megbízást kapott, hogy állítson össze E. G. White anyagokat, melyek kapcsolatban állnak a Bizottság által vizsgált kérdésekkel. A munka során kiadott és kiadatlan forrásokat is felhasználtak. Először sorra veszi a világos elveket megfogalmazó tanácsokat, majd alkalmazza ezeket az elveket, hogy Ellen White tanácsait közvetlen összefüggésbe hozhassuk az előttünk álló kérdésekkel. Jelen dokumentumban nem kísérlünk meg egy általános, kimerítő bemutatást nyújtani a zene témájáról. Valószínű, hogy átsiklottunk néhány kijelentés felett, melyet aztán a bizottság egyik vagy másik tagja a jelen tanulmányban megragadott. Hisszük azonban, hogy a következő kijelentésekben alapvető elvek fogalmazódnak meg, melyeket most hatékonyan kell alkalmaznunk. Ezek a zene szerepét és tulajdonságait összegzik; a zene a hatását a jóra vagy a rosszra; a zene hatékony felhasználását az egyházi szolgálatokban, és néhány tanácsot, melyek elsősorban a zenét gyakorlókat érdekelhetik. Az 1900-as és 1901-es indianai események során, melyre a Szent Test Mozgalom néven szoktunk hivatkozni (részletes tárgyalása a Válogatott Bizonyságtételek 2. kötetében olvasható, a oldalon), a zene kiemelkedő szerephez jutott. Szemtanúk beszámolói állnak rendelkezésre a történtekről. Megvan Ellen White erre vonatkozó tanácsa, mely egy 1900 januárjában, Ausztráliában kapott látomáson alapul a Szent Test Mozgalom indulásakor, valamint beszámolókon, melyeket a Haskell házaspártól kapott hét hónappal a látomás után. Ezen összeállítás anyagai között olyan elveket fedezhetünk fel, melyek ma is útmutatást adnak. Ezeket az anyagokat anélkül terjesztjük be, hogy megpróbálnánk az összeállítást kimerítő jellegűvé tenni, ugyanakkor szeretnénk körvonalazni olyan kijelentéseket, melyek összefüggésben állnak a bizottság tanulmányával. A. L. White, titkár Ellen G. White Alapítvány Washington DC június 30. 1

2 1. A zene szerepe A Biblia énekei által elbeszélt történetek tele vannak az ének és a zene gyakorlására való buzdítással, amint ezek hasznáról és áldásairól beszélnek. A zenét azonban gyakran megrontják, hogy gonosz célokat szolgáljon, és így a kísértés egyik legcsábítóbb eszközévé válik. Helyesen felhasználva viszont Isten értékes ajándéka, melynek célja, hogy gondolatainkat magasztos és nemes dolgokra irányítsa, lelkünket megérintse és felemelje. Egykor Izrael fiai a pusztai vándorlás során útjukat szent énekek dallamaival tették vidámabbá. Isten ma is felszólítja gyermekeit, hogy énekekkel vidítsák fel földi életük zarándokútját. Isten Igéjének kijelentéseit énekek által őrizhetjük meg a legjobban emlékezetünkben. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van, mert megfékezik nyers, neveletlen természetünket, felüdítik gondolatainkat, felébresztik rokonszenvünket, elősegítik, hogy kiegyensúlyozottan cselekedjünk, segítenek elűzni a homályt, a bánatot, az aggodalmat, amelyek semmivé teszik bátorságunkat és gyengítik erőfeszítéseink hatékonyságát. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívőnek eszébe jut Isten néhány Igéje vagy egy régen elfelejtett gyermekkori ének és a kísértés elveszti erejét felette. Élete új jelentőséget nyerve új célkitűzéseket, bátorságot és örömöt tud másoknak is adni. Az ének nevelő hatásának értékét sohase veszítsük szem elől. Énekeljünk otthonunkban kedves, tiszta énekeket, akkor kevesebbet fogjuk szólni az elítélendő megrovás szavait, hanem inkább több reményt, vidámságot és örömöt árasztunk szét mindenfelé. Énekeljünk az iskolában, így a gyermekeket közelebb vonjuk Istenhez, tanítóihoz és egymáshoz! Az ének mint az istentisztelet szerves része, ugyanolyan fontos tényezője a vallásos szolgálatnak, mint az ima. Sok ének valóban ima. (Nevelés, oldal) Védőpajzs a csüggedés ellen Ha sokkal inkább dicsérnénk az Urat, ha sokkal kevésbé idéznénk fel csalódásainkat, akkor jóval több győzelmet aratnánk. (1896, 53. levél Az evangélium szolgái, 499. oldal) Adjunk énekben hálát és dicsőséget Istennek! Amikor Sátán megkísért, ne adjunk hangot érzéseinknek! Inkább énekeljünk hittel hálaadó éneket Istennek! Az ének az a fegyver, amelyet mindig használhatunk a csüggedés ellen. Amikor kitárjuk szívünket a Megváltó jelenlétéből áradó napfény előtt, egészség és áldás lesz az osztályrészünk. (A nagy Orvos lábnyomán, 254. oldal 1905) Szívbe vésni a lelki igazságokat Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságokat a szívbe vésse. Gyakran fakadnak fel a bűnbánat és a hit forrásai egy szent ének szavaitól. (Review and Herald, június 6.) A keresztény tapasztalat megőrzése Este és reggel gyermekeiddel együtt tarts istentiszteletet, olvasd Igéjét, dicsőítsd őt énekkel. Tanítsd meg őket és ismételtesd el velük Isten törvényét. A parancsolatokra nézve Izráel a következő oktatásban részesült: Ennek megfelelően Mózes utasította az izraelitákat, hogy a törvény igéit 2

3 megzenésítsék. Míg az idősebb gyermekek hangszereken játszottak, az ifjabbak meneteltek és együtt énekelték Isten parancsolatainak énekét. Az emlékezetükben tartott törvények, melyeket gyermekkorukban tanultak meg, könnyen felidéződtek gondolataikban. Ha fontos volt, hogy Mózes a parancsolatokat szent énekekbe szedje, hogy menetelésük közben a pusztában a gyermekek is megtanulhassák a törvényt szakaszról-szakaszra, mennyivel fontosabb napjainkban, hogy gyermekeinket Isten Igéjére megtanítsuk! Jöjjünk tehát az Úr segítségére, oktassuk gyermekeinket, hogy megtartsák a parancsolat minden egyes szavát. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy otthonunkban zenélhessünk, hogy Isten megjelenhessen közöttünk. (Review and Herald, szeptember 8.) Tegyétek kellemes időtöltéssé a munkát! Tegyétek kellemessé a munkavégzést dicsérő énekek éneklésével. (Child Guidance, 148. oldal) Ami elűzi az ellenséget Láttam, hogy naponta felemelkedve, felül kell kerekednünk a sötétség hatalmain. A mi Istenünk hatalmas. Láttam, hogy ha Isten dicsőségére éneklünk, az elűzi az ellenséget, és ha dicsérjük Istent, az visszaveri a gonoszt és a győzelem a miénk lesz. (1850, 5. levél) Ellenállni az ellenségnek Mikor Krisztus gyermek volt, mint ezek a gyermekek itt, Őt is bűnre kísértette a gonosz, de nem hajlott a kísértésre. Ahogy idősebb lett, szintén kísértés környékezte, de Ő énekelt, éspedig olyan énekeket, melyekre anyja tanította; ha ezek eszébe jutottak, dicsénekek hangzottak el ajkairól. S mielőtt még társai feleszméltek volna, már énekeltek is, vele együtt. Isten azt akarja, hogy felhasználjunk minden lehetőséget, melyről a menny gondoskodott, hogy ellenállhassunk az ellenségnek. (1901, 65. kézirat) A menny öröme A kora reggel sokszor találta (Jézust) valamilyen elhagyatott helyen: elmélkedett, kutatta a Szentírást, vagy imádkozott. A reggeli fényt énekszóval köszöntötte. Hálaénekével tette vidámmá a munkával telt órákat, és a menny örömét hozta a munkában kifáradtaknak és az elcsüggedteknek. (A nagy Orvos lábnyomán, 52. oldal) Jézus zsoltárokat és mennyei énekeket énekelt Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a Megváltó ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete elűzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén, jó illattal tölti be a környéket. Hallgatóinak gondolatait a földi élet terhéről a mennyei otthon felé irányította. (Jézus élete, oldal) 3

4 2. Izrael tapasztalata a zene gyakorlati hasznáról Az éneklés segít megőrizni a tanítást az elmében A pusztai vándorlás idejéből sok értékes tanítás maradt meg elméjükben az éneklés által. A fáraó seregétől való szabadulásuk alkalmával Izraelnek egész serege diadalénekben egyesült. A pusztán és a tengeren át messze hangzott örömteljes énekük és a hegyek is visszhangozták dicséretük szavait: "Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő... " (2Móz 15:21). Ezt az éneket gyakran megismételték vándorlásuk alatt, megvidámítva a szíveket és felgyújtva zarándoktársaik hitét. A parancsolatokat - melyeket a Sinai hegyen kaptak Isten kegyelmének ígéreteivel, és szabadulásuk csodálatos művének jelentésével - isteni utasításra énekben fejezték ki és zenével kísérték. A nép lépést tartott a zene ütemével, amíg dicséretben emelték fel hangjukat. Így gondolataikat elterelték az út próbáiról és nehézségeiről. Lázongó lelkük lecsendesedett és megnyugodott, az igazság alapelvei bevésődtek emlékezetükbe és hitük megerősödött. Az összehangolt cselekvés rendre és egységre tanította őket, és a népet szorosabb kapcsolatba hozta Istennel és egymással. (Nevelés, 39. oldal) A prófétaiskolákban a tanterv része volt Az iskolában és az otthonban élőszóval folyt a tanítás nagy része, de az ifjak megtanulták a héber írások olvasását és az Ószövetség pergamen tekercseit is tanulmányozták. A tananyag fő témája Isten törvénye volt a Mózesnek adott utasításokkal, valamint a szent történelem, a szent zene és a költészet. (Nevelés, 47. oldal) Amit a zenével elérhetünk A megszentelt értelem állandóan "régit és újat" hozott elő számukra az Úr kincstárából és Isten Lelke a prófétálásban és szent énekben nyilatkozott meg. A zene külön, szent célt szolgált. Feladata volt, hogy az emberek gondolatait tiszta, nemes és felemelő dolgokra irányítsa és hogy a lelkekben Isten iránti hálát és tiszteletet ébresszen. Mennyire különbözik az ősi szokás és alkalmazás attól, amit ma a zene szolgál. Hányan használják fel zenei képességüket a maguk és nem Isten dicsőítésére! A meggondolatlanokat a zene szeretete sokszor olyan helyek látogatására csábítja, amelyek felkeresése Isten gyermekeinek tilos, mert ott összekeverednek azokkal, akik e világot szeretik. És így az, ami helyesen alkalmazva áldások forrása lehetne, Sátán leghathatósabb eszközévé válik, hogy az emberek gondolatait az örökkévaló dolgoktól elvonja. A zene a mennyei hajlékokban folyó istentiszteletnek egy részét alkotja. Törekednünk kell azért arra, hogy dicsénekeinkben, amennyire csak lehet, megközelítsük a mennyei karok harmóniáját. A nevelésben a hang helyes képzése igen fontos tényező, s ezért azt nem szabad elhanyagolnunk. Mert az ének éppen úgy szerves része az istentiszteletnek, mint az ima. Az emberi szívnek át kell éreznie az ének szent üzenetét, hogy helyesen tudja azt tolmácsolni. (Pátriárkák és próféták, 591. oldal) Visszatekintve A jeruzsálemi utazás egyszerű, patriarkális módja, a tavaszi időszak szépségei, a nyárközép gazdagsága vagy az ősz megérett dicsősége közepette gyönyörűséges volt. Hálaáldozattal jöttek az ősz hajú férfiútól a kicsiny gyermekig, hogy találkozzanak Istennel szent hajlékában. Utazásuk közben 4

5 elbeszélték a gyerekeknek a múlt tapasztalatait, azokat a törvényeket, amelyeket minden fiatal és idős ma is szívesen hallgat. Az énekek, amelyeket énekeltek, felvidították őket pusztai vándorlásukban. Megénekelték Isten parancsolatait. A természet áldott befolyása és a kedves emberi társaságok olyan élményeket adtak, amelyek sok gyermek és ifjú emlékezetében örökre megmaradtak. (Nevelés, 42. oldal) 3. Kívánatos tulajdonságok Világos dallam érthető szöveg Nincs olyan szó, mely megfelelően kifejezhetné az igaz istentisztelet áldásosságát. Amikor az emberek lélekből és értelemmel énekelnek, mennyei zenészek veszik át a dallamot, csatlakoznak a hálaadó énekhez. Aki megajándékozott minket a tehetséggel, mely képesít Isten munkatársaivá lennünk, elvárja szolgáitól hangjuk művelését, hogy közérthetőn tudjanak beszélni és énekelni. Nem harsogó éneklés való ide, hanem világos dallam, helyes kiejtés, s érthető szavak. Mindenki szakítson időt hangja művelésére, hogy tisztán és lágyan dicsőíthesse Istent, ne pedig harsogva, rikoltón és fülrepesztőn. Az éneklés képessége Isten ajándéka - használjuk azt Isten dicsőségére. (Bizonyságtételek, 9. kötet, oldal) A hatásos zene jellemzői A zene nagy hatalom lehet a jóra; mi mégsem használjuk ki teljesen az istentiszteletnek ezt az ágát. Általában csak ösztönszerűen énekelünk, vagy különleges esetekben, máskor pedig az énekesek egyedül bukdácsolnak, a zene pedig érezteti kellő hatását a jelenlévők szívére-lelkére. A zene legyen szép, lendületes, hatásos. Dicséret és odaadás hangjai emelkedjenek Istenhez. Ha lehet, hangszereket is használjunk, szálljon fel Istenhez dicső összhangban, mint elfogadható áldozat. Néha azonban nehéz az énekeseket fegyelmezni s őket munkarendben tartani. Sokan saját elgondolásuk szerint akarnak cselekedni; nem akarnak tanácskozni, vezetésnek engedelmeskedni. Isten szolgálatában jól kigondolt tervek szükségesek. A józan ész kiváló tényező az Úr imádatában. (Az evangélium szolgái, 325. oldal) A megfelelő pátosz Az emberi hang sok érzelmet, dallamot fejez ki, s ha a tanuló törekszik, olyan szokásokat vehet fel beszédében és énekében, melyek arra képesítik, hogy lelkeket nyerjen meg Krisztusnak. (1886, 22. kézirat) Nem a hang erőssége, hanem a jó minőség számít Éneklésünk nagy mértékben javítható. Néhányan azt hiszik, hogy minél hangosabban énekelnek, zeneileg annál szebb; azonban a lárma nem zene. A jó ének olyan, mint a madarak éneke - halk és dallamos. Néhány gyülekezetünkben hallottam énekszámokat, melyek az Úr házának szolgálatára egyáltalán nem alkalmasak. A hosszan kitartott hangok, az operai ének sajátosságai nem tetszenek az angyaloknak. Csak az egyszerű, természetes hangon énekelt dicséretekben gyönyörködnek. Énekekben, melyeknek minden szavát világosan, dallamosan kiejtik, ezeket éneklik velünk együtt. A szívből felszálló, lélekkel és értelemmel telt refrént éneklik el velünk együtt. (1903, 91. kézirat) 5

6 Ünnepélyességgel és komolysággal Az ének, amely világos mondanivalójával sok szívből árad, Isten egyik eszköze a lélekmentés munkájában. Vezessük az egész szolgálatot ünnepélyesen és komolyan, mintha Mesterünk láthatóan is jelen volna. (Bizonyságtételek, 5. kötet, 493. oldal) Dallamosan és érthetően Boldog vagyok, hogy a zene tanítása is bekerült a healdsburgi iskola tanrendjébe. Az ének oktatása minden iskolában nagyon fontos. A hang kiművelésére sokkal nagyobb gondot kellene fordítanunk, mint általában tesszük. Tanulók, akik megtanulták a szép evangéliumi énekeket, jó szövegkiejtéssel, sok jót tehetnek, mint evangélisták. Sok alkalmuk nyílik, hogy Istentől nyert tehetségüket felhasználhassák, amennyiben dallamot és napfényt árasztanak a bűn, a bánat, a szenvedés által elsötétült, elhagyott helyeken; énekelhetnek azoknak, akik ritkán részesülnek az Ige szolgálatában. Tanulók, menjetek el az utakra és a sövényekhez. Igyekezzetek megszólítani a módosabb osztály tagjait ugyanúgy, mint a szegényebb rétegbe tartozókat. Otthonukba belépve, ha van lehetőségetek tegyétek fel a kérdést: Megörvendeztethetjük egy énekkel? Igazán nagy boldogságot jelentene számunkra ez a szolgálat. És ahogy a zene hangjára az emberi szívek meglágyulnak, megnyílhat az út, hogy imában néhány szóval dicsőítsétek az Urat. Nem sokan fogják visszautasítani. Az ilyen szolgálat igazi missziós munkának számít. Isten vágya, hogy mindannyian az ő szolgái legyünk és tanuljuk meg, hogy végezhetünk komoly missziós munkát. A másokért való igyekezetünkért az Úr áldása nem marad el, és megláthatjuk szabadítását. (Review and Herald, augusztus 27.) Isten által ránk bízott tálentum Az emberi énekhang Istentől kapott tálentum, amelyet dicsőítésére kell felhasználni. Az igazság ellensége ezt a tehetséget a saját szolgálatában érvényesíti. S azt, ami Isten ajándéka, hogy a lelkek áldására szolgáljon, elferdíti, ellene fordítja és saját terveit építi. Az énektehetség áldás, ha az Úrnak szentelik, hogy ügyét szolgálja. (1893, 62. levél) Éneklés a kórusban és a gyülekezetben Válasszatok ki embereket, akik az összejöveteleken az énekszolgálatot vezetik. Ügyesen kezelt hangszerek kísérjék őket. Ne tiltsuk munkánkban a hangszerek használatát. Gondosan szervezzük meg az istentiszteletnek ezt a részét; énekünkben Istent dicsőítjük. Ne mindig csak néhányan énekeljenek. Amilyen gyakran csak lehet, a gyülekezet egyesüljön az éneklésben. (Bizonyságtételek, 9. kötet, 144. oldal) Énekszolgálat Ne csak néhányan énekeljenek. Minden jelenlévőt bíztatni kell, hogy vegyen részt az énekszolgálatban. (1902, 157. levél) A hangszerek túl nagy szerephez jutnak Érvényesüljön az énektehetség a műben. A hangszerek használata egyáltalán nem kifogásolható. Hajdan is használták őket a vallásos szolgálatban. Dicsérjék Istent az Őt imádók hárfával és cimbalommal; istentiszteleteinken adjunk helyet a zenének. Fokozza az érdeklődést. (1898, 132. levél) 6

7 Hangszeres zene az 1905-ös Generál Konferencián Örvendek, hogy hallhatom az itt lévő hangszereket. Isten akarja, hogy hangszereink legyenek. Azt akarja, hogy dicsérjük Őt, szívvel-lélekkel és ajkunkkal, magasztaljuk nevét a világ előtt. (Review and Herald, június 15.) 4. Nem kívánatos tulajdonságok Dicsőítés visító hangon A zene Isten tiszteletének egyik részét képezi a mennyei udvarokban. Dicsénekeinkben törekedjünk arra, hogy amennyire csak lehetséges, megközelítsük a mennyei énekkarok összhangját. Gyakran fájdalmat okoztak a műveletlen, éles, magas hangok, melyek szó szerint visítozták valamelyik dicsének szent szavait. Mennyire helytelenek, nem Isten ünnepélyes tiszteletére valók ezek az éles, fülrepesztő hangok! Csak füleimet kívánnám bedugni vagy menekülni szeretnék arról a helyről. Örvendek, amikor az ilyen kínzó hatású gyakorlatnak vége. Akik az éneket avatják az istentiszteletnek egyik részéül, olyan énekeket s hozzávaló zenét válasszanak, melyet az alkalom megkíván, ne gyászénekeket, hanem vidító, de ünnepélyes dallamokat. A hangot lehet és kell szabályozni, lágyítani, alkalmassá tenni. (Az Idők Jelei, június 22.) Ne legyen zagyvaság, sem hangzavar Láttam, hogy mindnyájunknak együtt kell énekelnünk a Lélekkel, mégpedig értelmesen. Isten nem kedveli a zagyva beszédet és hangzavart. A helyes mindig jobban tetszik neki, mint a helytelen. S minél jobban megközelíti Isten népe a helyes, hibátlan hangzású éneklést, annál inkább dicsőíti Istent, szolgálja a gyülekezet javát s hat kedvezően a hitetlenekre. (Bizonyságtételek, 1. kötet, 146. oldal) Lélekkel és értelemmel énekelni Ne bérelj világi zenészeket, ha elkerülhető. Gyűjts össze énekeseket, akik lélekkel és értelemmel énekelnek. A rendkívüli műsorszámok, melyeket néha megengedsz magadnak, felesleges kiadásokat okoznak, melyeket a testvérek nem fedezhetnek. Majd idővel rájössz, hogy a hitetlenek nem adnak pénzt arra, hogy ezeket a költségeket fedezd. (1902, 51. levél) 5. A vallásos zene, mint Sátán csapdája Az 1900-as indianai tábor-összejövetelen elhangzó zene a szemtanúk leírása szerint Csaknem mindent elárasztó hatás A napjainkban tevékenykedő Szent Test nevű mozgalom hatalmas befolyásoló erővel bír. Szinte bárkit a hatalmába tud keríteni, még a lelkiismeretes embereket is, akik a szertartáson elhangzott zene iránt akár egy kicsiny tetszést is mutatnak. A hangszerek közül az orgona, egy basszus viol, három hegedű, két fuvola, három csörgődob, három kürt és egy nagy basszus dob szólalnak meg, és talán még pár hangszer, amit nem említettem. Zeneileg épp olyan képzettek, mint bármelyik 7

8 Üdvhadsereg kórus, amit az ember valaha hallott. Valójában ez az újító törekvésük szinte tökéletes mása az Üdvhadsereg módszereinek. A gyülekezet a szertartásaikon magas hangon énekel, a szövegből nem sokat érteni, talán egy csapat félőrült éles sikítozásához lehetne hasonlítani. A könyörgésre való felkérés után néhányan a gyülekezet vezető tagjai közül mindig előre mennek imádkozni, buzdítva másokat is, hogy tegyék ugyanezt. A túlfeszített zenei hatás olyan izgalmakat kelt a jelenlévőkben, hogy minden alkalommal a közösség több tagja is előlép imádkozni. (S.N. Haskell beszámolója E. G. White-nak, szeptember 25-én) Tánchoz illő dallamok és szent szavak Van egy nagy dob, két tamburin, egy nagybőgő, két kis hegedű, fuvola, két trombita, egy orgona és némi énekhang. Az Ízek kertje című énekeskönyvükből kiválasztott szent szövegű énekeiket táncos dallamokkal kísérik. Sosem használják a mi egyházi énekeskönyvünket, kivéve ha Breed vagy Haskell testvér prédikál, ilyenkor a nyitó és záróének onnan van, de az összes többit, ami a szertartás során elhangzik, a sajátjukból választják. Mindannyian együtt harsogják az ámeneket és az olyan felkiáltásokat, mint Dicsérjük az Urat, dicsőség az Úrnak!, csakúgy mint az Üdvhadseregnél szokás. Ezt látva némelyeket aggodalom tölt el. A többieknek megfelel az így hirdetett tanítás. Az igaz juhok igencsak összezavarodnak. (Mrs. S.N. Haskell beszámolója Sara McEnterfernek, szeptember 12.) Lendületes énekek és önmagunk hisztériába kergetése 1900-ben ellátogattam egy Muncie-ben rendezett tábori találkozóra, ahol első kézből lehettem tanúja annak a fanatikus felindultságnak és vakbuzgó tevékenykedésnek, ami az ottani embereket jellemezte. Szerte a tábor területén vitatkozó csoportokkal találkoztam, ezek a heves emberek szervezték a nagysátorban lévő zenei szolgálatokat. Különböző hangszerekkel fokozták a hangulatot, mint például trombita, fuvola, vonós hangszerek, tamburin, orgona és egy nagy basszus dob. Lendületes dalaikat ezek kíséretében szinte már ordítva énekelték, amíg végül hisztérikus állapotba kerültek. Akárhányszor láttam ezeket az embereket az ebédlőben a reggeli alkalmak után, úgy remegtek egész testükben, mintha gutaütést kaptak volna. (Burton Wade beszámolója A.L. Whitenak, január 12.) Ellen G. White értékelése az 1900-as indianai tábor-összejövetelen elhangzott zenéről Őrült hangzavar, mely összezavarja az érzékeket Az Úr megmutatta nekem, hogy amikről beszámoltál az Indianában történteket illetően, azok meg fognak ismétlődni a próbaidő lejárta előtt. Mindenféle elképesztő dolgokkal állnak majd elő. Dobok, zene és tánc kíséretében fognak kiáltozni. Értelmes emberek annyira megzavarodnak, hogy nem lesznek képesek helyes döntésekre; és mindezt a Szentlélek munkájának nevezik. A Szentlélek soha nem jelenik meg ilyen módon, ilyen tébolyszerű zsivajban. Ez Sátán találmánya arra, hogy elfedje ravasz módszereit, melyeket a napjainkra szóló őszinte, felemelő, nemesítő és megszentelő igazság hatástalanítására használ. Inkább soha ne került volna zene az istentiszteletbe, minthogy úgy alkalmazzuk a hangszereket, ahogyan azt januárban bemutatta nekem az Úr, a tábori összejöveteleink jövőjére vonatkozóan. A napjainkra szóló igazságnak semmi ilyenre nincs szüksége a lelkek megnyerése érdekében. A zajok tébolya megbénítja a józan észt és megakadályozza azt az 8

9 áldást, amit az összejövetel helyes levezetése egyébként jelenthetne. Sátáni erők keverednek a lármával és a zűrzavarral, és ezt nevezik a Szentlélek munkájának. Nem szabad bátorítani az ilyenfajta istentiszteletet után ugyanez az áramlat áradt be sorainkba. Ugyanezek a dolgok történtek. Az emberek fellelkesedtek, és az őket késztető hatalmat Isten hatalmának gondolták. (1900, 132. levél) 6. A világi zene csábítása A prófétaiskolákban nem volt haszontalan tánc és semmitmondó éneklés A próféták házában a szent dallamokat szorgalmasan művelték. Semmilyen komolytalan táncra serkentő zene nem hangzott fel, sem pedig embert felmagasztaló léha dalok, melyek elvonják a tekintetet Isten dicsőségéről. Az itt elhangzó ünnepélyes és szent zsoltárok a Teremtőt dicsőítették és csodálatos munkájáról beszéltek. (A keresztény nevelés alapjai, 97.o.) Amikor Sátán veszi át az irányítást Számos társas összejövetel került eddig megrendezésre, melyek résztvevői teljesen más elveket követnek, hisz fontosnak tartják az olyan kikapcsolódást, mellyel érzékeiket szórakoztatják; ez szégyen egyházunkra nézve. Nem mondanak nemet az öltözködés, a megjelenés hiúságára, az önfelmagasztalásra, és nem zárják ki életükből a harsány jókedvet sem. Sátán, mint egy megtisztelt vendég jól szórakozik látva ezeket az összejöveteleket és uralkodik el azok lelkében, akik pártfogolják az ilyen alkalmakat. Megmutatták nekem egy ilyen társaság találkozóját, melynek résztvevői azt állították magukról, hogy hisznek az igazságban. A zene volt a középpontban és csak ömlöttek az olyan dalok, amik a szemlélő angyalokat biztosan elszomorították. Vidámság, közönséges, durva nevetés, túláradó lelkesedés és valamiféle indíttatás, ami jellemezte az ott uralkodó hangulatot. Egyértelmű volt, hogy az ilyen örömök csak Sátántól származhatnak. Ez a rajongás és elvakult buzgóság az, amit az Úr igaz szolgái elutasítanak és szégyellnek. Az ilyen alkalmak előkészítik a talajt az istentelen gondolatoknak, amik gonosz cselekedetekre sarkallnak. Van okom azt gondolni, hogy néhányan ezen emberek közül őszintén megbánták, hogy ilyen szégyenletes dolgokban vettek részt. (Tanácsok tanítóknak, 339.o.) Amikor a zenét rossz célokra fordítják Aggaszt, amikor mindenfelé tanúja vagyok a fiatal férfiak és nők felületességének, pedig vallják, hogy hisznek az igazságban. Úgy tűnik, Isten nem játszik szerepet a gondolataikban. Tele van a fejük bolondságokkal. Beszédük hiábavaló és üres. Jó fülük van a zenéhez, és Sátán tudja, melyik érzékszervüket izgassa, hogy serkentse, lekösse és elbűvölje gondolataikat, hogy ne vágyjanak Krisztus után. Hiányzik belőlük a lelki vágy Isten ismerete és a kegyességben való növekedés után. Megmutatták nekem, hogy a fiataloknak magasabb álláspontot kell elfogadniuk és Isten szavát kell megtenniük tanácsadójukul és irányítójukul. Súlyos felelősség nyugszik a fiatalokon, amiket ők könnyen vesznek. A zenének otthonaikba való bevezetése, ahelyett, hogy megszentelődésre és lelkiségre buzdítana, arra vezet, hogy elterelje gondolataikat az igazságról. Semmitmondó énekek és 9

10 a népszerű hétköznapi zene látszik megfelelni ízlésüknek. A hangszerek fölemésztik az időt, amit imára kellene szentelniük. A zene nagy áldás, ha nem fordítják rossz célra, de borzasztó átok, ha helytelenül használják. Felkorbácsol, de nem adja meg az erőt és a bátorságot, amelyet a keresztény csak a kegyelem trónjánál talál meg, amikor alázatosan fölterjeszti kéréseit, s erős kiáltással és könnyhullatással könyörög mennyei erőért, hogy szilárd legyen ellenállni a gonosz hatalmas kísértéseinek. Sátán fogságba vezeti a fiatalokat. Jaj, mit is mondhatnék, hogy megtörjem az elvakultságot! Ötletes csábító, aki a kárhozatba csalogatja őket. (Bizonyságtételek, 1. kötet, o.) Sátán arra használja, hogy utat törhessen magának Az örök dolgoknak kevés a súlyuk a fiataloknál. Isten angyalai könnyeznek, amikor bejegyzik a tekercsbe a hitvalló keresztények szavait és tetteit. Angyalok lebegnek a ház fölött. Ott jönnek össze a fiatalok; ének- és zeneszó hallatszik. Keresztények gyűltek itt össze, de mit hallani? Üres dalocska ez, inkább táncterembe illő. Íme, a tiszta angyalok összébb vonják világosságukat; sötétségbe borul a hajlék, mert az angyalok eltávoznak a helyről. Arcukon szomorúság ül. Íme, sírva fakadnak. Ezt láttam megismétlődni néhányszor, végig a szombatünneplők sorain, különösen...-ban. Énekszó kötötte le az órákat, melyeket imára kellett volna szentelniük. A zene az a bálvány, melyet sok szombatünneplő keresztény imád. Sátán nem kifogásolja a zenét, ha fölhasználhatja a fiatalok gondolatainak foglyul ejtésére. Bármi megfelel céljának, ami eltereli a gondolatokat Istentől és leköti az időt, melyet Isten szolgálatára kellett volna szentelni. Azokat az eszközöket használja, amelyek a lehető legerősebben tartják a legtöbb embert a kellemes elvakultságban, míg hatalma megbénítja őket. Ha jóra használják, a zene áldás lehet, gyakran azonban Sátán egyik legvonzóbb eszköze a lelkek csapdába ejtésére. Mikor visszaélnek vele, büszkeségre, hiábavalóságra, hiúságra vezeti a megszenteletlen embert. Borzalmas átokká válik, amikor elfoglalja az áhítat és az ima helyét. A fiatalok összejönnek énekelni, s bár hitvalló keresztények, hiábavaló beszélgetésükkel, s rosszul választott énekekkel gyakran szégyent hoznak Istenre és hitükre. Nincs ínyükre a szent zene. Fölhívták a figyelmemet Isten Igéjének világos tanításaira, melyeket észrevétlenül mellőznek. Az ítélet napján az ihletés szavai fogják elítélni azokat, akik nem engedelmeskedtek azoknak. (Bizonyságtételek 1. kötet, o.) Alantas énekek, buja gesztusok A szórakozások egyik legveszedelmesebb fajtája a színház. Ahelyett, hogy az erkölcsiség és az erény iskolája lenne, mint azt igen gyakran hangoztatják, inkább az erkölcstelenség melegágya ez. Az ilyen szórakozás aljas szokásokat, bűnös tulajdonságokat erősít és rögzít meg. Alantas énekek, buja mozdulatok, kifejezések, testtartások rontják meg a képzeletet, aljasítják le az erkölcsöket. Minden fiatalnak, aki gyakran eljár ilyen előadásokra, romlottak lesznek az elvei. Nincs földünkön erőteljesebb hatás, hogy megmérgezze a képzeletet, eltörölje a vallásos benyomásokat, elvegye az élét a csöndes időtöltések, az élet józan valóságainak kedvelését, mint a szórakoztató színházi előadások. Az ilyen jelenetek iránti szeretet minden egyes alkalommal növekedik, ugyanúgy, mint a részegítő ital utáni vágy is erősödik a fogyasztással. Az egyedüli biztos út, ha elkerüljük a színházat, a 10

11 cirkuszt s a szórakozások összes többi gyanús, kérdéses helyét. (Bizonyságtételek, 4. kötet, o.) A pogány zene hatalma Izrael felett Bálám tudta, hogy Izrael boldogulása Isten törvényének való engedelmességétől függ; nem mondhatott ki rájuk átkot, de törvényszegésre csábíthatta őket. A próféta biztosítani akarta magának Bálák a által ígért jutalmat és a hőn vágyott elismerést azzal, hogy megmutatja a moábitáknak, mi juttatja kárhozatra Izraelt. Az izraeliek pogány szertartásokra való meghívását tanácsolta a királynak, hogy a zene és a legszebb midianita nők elcsábítsák őket, hogy Isten hívő népe az ott tanúsított erkölcstelen magatartásával és bálványimádó áldozataival eltapossa az Ő törvényét. Ez a sátáni tanácsadás jól működött. (Spiritual Gifts, Vol. 4, p. 49.) Zenétől és tánctól mámorosan, a pogány papnők szépségétől elbűvölve, megszegték Jahve iránti hűségüket. (Pátriárkák és próféták, 454.o.) Zenés szórakozás a vallásos légkör kialakításáért Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem minden család, akinek ismerete van az igazságról, alkalmazza azt mindennapi életében. A befolyásolás egy olyan képesség, amire szentül kell vigyáznunk, hogy lelkeket menthessünk és jól tudjuk felhasználni Krisztus munkájában. Fiatal férfiak és nők ne gondoljátok, hogy a -hoz hasonló zenei szórakozás megfelelő missziós munkának számít. Egészen másféle léleknek kell irányítania őket. Ugyanaz a lélek vezetett minket a 30 évvel ezelőtti találkozónkon amikor egyértelműen állást foglaltunk a Battle Creek-ben történtek ellen. Az ilyen találkozóinkon egy határozott vallásos légkör kell hogy uralkodjon. Kétségkívül a világosság újra és újra megadatik nekem. Harminc évvel ezelőtt, amikor az esti zenei összejöveteleken a résztvevők nem zárták ki az ítélkezés lelkületét, a szívekben olyan sérülések keletkeztek amik sokakat végleg elfordítottak az Úrtól. (1906, 57. kézirat) Mit kockáztatunk az evilági szórakozásokkal? Az Úr követői nem érezhetik magukat biztonságban a világi szórakozások élvezete közben. A világi jelleggel áthatott zenei szolgálatokat sok szombatünneplő ártalmatlannak tartja, de ezek az emberek veszélyes talajon mozognak. Sátán azután kutat, hogyan tud téves irányba vezetni férfiakat és nőket, hogy megszerezhesse a lelkük feletti irányítást. Az ellenség olyan finom és meggyőző munkát végez, hogy észre sem vesszük a mesterkedését, és ez az, amiért egyházunk számos tagja inkább élvezetei foglyává válik, minthogy Isten hű követője lenne. (1900, 82. kézirat) 7. A világi zene Melyek az elfogadható világi zene ismérvei? A köd közel egy óráig nem szállt fel és a napsugarak sem szűrődtek át rajta. A zenészek, akik készültek elhagyni a hajót még szórakoztatták a türelmetlen utazókat, körültekintően kiválasztott és remekül előadott darabjaikkal Más volt, mint az előző estén hallott fülsértő hangok, ez lágy volt és nagyon kellemes az érzékeknek, tényleg zenének lehetett nevezni. (1893, 6b levél) 11

Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 6 ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL... 7 FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ... 7 NEKI KÍVÁNUNK TETSZENI... 9 A SIKER FŐKELLÉKE... 9 A NAGY ALKALMAK IDEJE...

Részletesebben

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10.

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. 1 A Reformáció Hírnöke a Hetednap Adventista Reformmozgalom általános gyülekezeti lapja Tartalom Vezércikk Isten munkáját az Ő módszerével és dicsőségére végzik.

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

Az egészségügyi reformátor

Az egészségügyi reformátor Az egészségügyi reformátor Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. január - március Kiadja: A Hetednap Adventista Reform mozgalom Magyarországi Területe Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. január - március 1

Részletesebben

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA. E. G. White Hetedik kötet

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA. E. G. White Hetedik kötet 1 BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA TÁRGYMUTATÓVAL Jézus megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek." E. G. White Hetedik kötet A fordító kiadása 2001 2 fordította Egervári

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember 1. Tartalom Isten egyháza a hét gyülekezeti

Részletesebben

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24.

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24. 1 Imanapi felolvasások 2007. június 15-24. 2 A Lélek gyümölcse Ezen külön, évközi imahét alatt a hívők az egész világon: A Lélek gyümölcseinek csodálatos tárgyát fogják tanulmányozni. Minden fát azon gyümölcsök

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Misszió Művészet Közösség A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT 22. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2006. III. NEGYEDÉV 2006.

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/3. KRISZTUS-KÖVETÉS EMBERI KAPCSOLATAINKBAN BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/3. KRISZTUS-KÖVETÉS EMBERI KAPCSOLATAINKBAN BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/3. KRISZTUS-KÖVETÉS EMBERI KAPCSOLATAINKBAN BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE KRISZTUS-KÖVETÉS EMBERI KAPCSOLATAINKBAN Biblia-tanulmányok 2004. III. negyedév KRISZTUS-KÖVETÉS EMBERI KAPCSOLATAINKBAN

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1.

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. A bölcsesség igéi példabeszédek könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2015/1. A bölcsesség igéi PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Bálint

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl A Keresztény Advent Közösség 2009. május 23 24-én tartotta szokásos évi küldöttértekezletét. A küldöttértekezlet elsõ napja konferenciai

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 A tanulmányokat összeállította: Reisinger János Egerváriné

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA Első kötet Fordította: Egervári Dezső 2 Tartalom ÉLETRAJZI VÁZLAT... 6 1. GYERMEKKOROM... 6 2. MEGTÉRÉSEM... 8 3. REMÉNYVESZTETTSÉG... 11 4. KILÉPEK A METODISTA EGYHÁZBÓL...

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. A szentély a keresztény korszakban. 2011. október - december

Szombati Bibliai Tanulmányok. A szentély a keresztény korszakban. 2011. október - december Szombati Bibliai Tanulmányok A szentély a keresztény korszakban 2011. október - december Tartalom 1. Isten Báránya 5 2. Nagy Főpapunk 10 3. Hogy megismerjenek téged 15 4. Bizodalom a szentélybe való bemenetelre

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2012. JÚLIUS 45. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: Emelt fővel járhatsz Isten utolsó kegyelmi üzenete Az Atya Isten arcai Várjon még, vagy jöjjön el mielőbb? A

Részletesebben