ÉNEKEK A BIBLIÁBAN. A BIBLIA VERSBEN ÍRT SZÖVEGEIT az eredeti nyelvekből (héber, arám, görög) versben lefordította. SOÓS LÁSZLÓ református lelkész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉNEKEK A BIBLIÁBAN. A BIBLIA VERSBEN ÍRT SZÖVEGEIT az eredeti nyelvekből (héber, arám, görög) versben lefordította. SOÓS LÁSZLÓ református lelkész"

Átírás

1 ÉNEKEK A BIBLIÁBAN A BIBLIA VERSBEN ÍRT SZÖVEGEIT az eredeti nyelvekből (héber, arám, görög) versben lefordította SOÓS LÁSZLÓ református lelkész 2009

2 2 ELŐSZÓ A Bibliában - különösen az ÓT-ben - meglepően sok szöveg van versben írva. Ennek az a magyarázata, hogy a régi időkben a legtöbbször lantpengetés mellett adták elő mondanivalójukat a hírnökök, a próféták éppúgy, mint a régi idők magyar regösei. Ezek általában spontán előadott versek, természetesen a művészi kidolgozás igénye nélkül. Dávid is lantot pengetett Saul udvarában (I Sm 18:10). Éppen ezért a próféták könyveinek (Is - Ml) legnagyobb része versben írt, a maga idejében énekszóval előadott szöveg. A bölcsességirodalomnak (Hi - Ct, Thr, Dn) szinte az egész része versben van írva, de ezek a versek már - mivel nem spontán előadás formájában keletkeztek - igényesebb kivitelűek, némelyikük héber irodalmi remekmű. A történelmi könyvekben (Gn - Esth) is vannak versben írt részek, de jóval kisebb számban, mivel a történészek nem szóban adták elő, hanem írásban rögzítették mondanivalójukat. Ezekben a könyvekben főként a próféták beszédei képezik a verses betéteket. Az ÚT-ben lényegesen kevesebb verses szöveg van, az is túlnyomórészt ÓT-i idézet. A tudományos bibliafordítás természetesen nem fordíthatja verses formában a versben írt szövegeket, mert az a fordítási hűség rovására menne. Én viszont elengedhetetlennek tartom, hogy ami versben van írva az eredetiben, az versben is le legyen fordítva. Ezért fogtam hozzá ehhez a nagyon nehéz munkához. A bölcsességirodalomból a zsoltárokat már lefordítottam a genfi zsoltárok dallamára, és az nyomtatásban meg is jelent, kivéve azt a néhány zsoltárt, amelyik kiállta az idők próbáját, ezért gyülekezeteink valóban éneklik is, mivel azt a kiadványomat énekeskönyvnek szántam. Ez viszont bibliafordítás, ezért az abból kihagyott zsoltárokat itt fordítottam le. A zsoltárok fordításánál elsődleges követelmény a dallamhűség volt, mivel ott megadott dallamra fordítottam. Így a szöveghűség a második - de nagyon fontos - helyre szorult vissza, és ezt követte az a törekvés, hogy a szókincs lehetőleg egyezzék az egyháztagjaink kezében levő legújabb, hivatalosan elfogadott bibliafordításunk szókincsével, amitől csak fordítási kifogás esetén tértem el. A többi szöveg fordításánál megcserélődik a sorrend, mert most nincs megadott dallam, tehát most a szöveghűség volt az első követelmény, természetesen a verselési lehetőség keretei között. Az 1990-es bibliafordításunk szókincséhez való ragaszkodást itt is fontos követelményként kezeltem, hogy a verses fordítás is minél közelebb álljon a prózai fordításhoz, és bibliaolvasó híveink versbe öntve is az ismerős szöveget kapják. Az eredeti héber-arám-görög szöveget természetesen mindenütt figyelemmel kísértem, illetve alapul vettem, az említett szempontok megtartása mellett. Mivel nem kívánhatjuk meg még a legbuzgóbb bibliaolvasó híveinktől sem, hogy a bibliai szöveghez tárgyi magyarázatokat tartalmazó könyvekkel rendelkezzenek, a zsoltárfordításomhoz hasonlóan itt is mellékelek tárgyi magyarázatokat, mert csak annak a szövegnek van értéke, amelyiknek minden szavát érti az olvasó. A névmutató a könnyebb eligazodást hivatott segíteni, az időrendi táblázatot pedig azért tartom fontosnak, hogy az olvasó történelmi távlatba tudja helyezni az eseményt vagy nevet, amelyről olvas. A bibliai könyvek rövidítésénél a Nestle-féle görög Bibliában ajánlott rövidítéseket alkalmazom, amelyek a tudományos használatban általában elfogadottak. Adja Isten, hogy aki olvassa, a holt betűn és a verstani alakzatokon túl, sőt azok felett az Ige élő mondanivalójával találja magát szemben!

3 3 ÓSZÖVETSÉG TÖRTÉNETI KÖNYVEK PENTATEUCHOSZ TEREMTÉS Genezis (Mózes I. könyve) AZ ÉDENKERTI ÁTOK Gn 3: Mivel ezt tetted, átkozott légy 3. Azt mondta, az lesz büntetésed, Állatok, mezei vadak között, Hogy vágyakozol a férjed után, Mindig hasadon járj, porral élj, De uralkodik rajtad férjed, Örökké te legyél az üldözött! Mostan is és majd sok idő múltán. Az asszonynak itt e világon Az emberhez is szólt az Isten: Te légy a legnagyobb ellensége! Mivel feleségedre hallgattál, Utóda a te utódodon Gyümölcsöt mely csábított frissen, Győzedelmeskedni fog majd végre. A tiltott fáról leszakítottál. 2. Ő majd a fejedet tapossa, 4. Világosan megmondtam nektek, Te meg mindig a sarkát mardosod. E két fa tiltott a kert közepén, Ez örökké a kígyó sorsa, Arról semmit le ne vegyetek, Mert az Úristen így határozott. Parancsszavammal csak ezt kértem én. Az átok az asszonyt elérte, Parancsomat durván megszegted, Ő is kihívta Isten haragját. Ezért a föld legyen temiattad Az Úr így neki megtetézte Átkozott! Hagyd most el e kertet, Terhességének gyötrő fájdalmát. S menj oly földre, mely töviseket ad! 5. Nem találsz majd mást, csak bogáncsot A mezőn, melynek növényét eszed, Keserűség kínozza arcod, Verejtékezve eszed kenyered. Végül oda, honnét vétettél, Visszatér fáradt, meggyötört tested, Porrá lesz, hisz porból lettél, Sorsodat bűnöddel te kerested. IZSÁK ÁLDÁSA JÁKÓBON Gn 27: Az én szeretett fiamon érzem 3. A népek, melyek körötted élnek, A mezőnek oly kedves illatát. Legyenek mind szolgáid teneked! Életedre esdekelve kérem Nemzetek boruljanak elébed, Az Örökkévaló áldó szavát. Tisztelettel mondják ki nevedet! 2. Adjon az Isten égi harmatot, 4. Te parancsoljál testvéreidnek, Zsíros földet és jó sok gabonát! Mindegyik boruljon le előtted, Poharadba öntsön az Úr mustot! Homloka érintse mindegyiknek Halljad atyai áldásom szavát! Lábadnál alázattal a földet! 5. Ha valaki megátkozna téged, Legyen átkozott annak a neve, De ki áldással lép teelébed, Legyen áldott az emlékezete!

4 4 JÁKÓB ÁLDÁSA JÓZSEFEN Gn 48:15, Az Isten előtt jártak őseim, 4. A fiam s fiait minden bajban Ábrahám és Izsák. Az Isten védje meg! Nekem nincsenek már hőstetteim. Mint ahogy áldása nyugszik rajtam, Ő szeret mint fiát. Őrizze meg őket! 2. Az Úristen nekem a pásztorom, 5. Nevemről nevezzék el mind őket, Mióta csak vagyok. Izsák és Ábrahám Mind a mai napig őt imádom Nevét viseljék, s az elődöket Úgy, mint az angyalok. Kövesse mind ahány! 3. Angyalt küldött az Úr, ki megváltott, 6. Utódaiknak nagy sokasága Ő az én oltalmam, E földet sokfelé Ki elvett rólam sokfajta átkot. Töltse meg, és az Isten áldása Áldja meg a fiam! Legyen e nemzeté! JÁKÓB ÁLDÁSA JÓZSEF FIAIN Gn 48: A ti nevetekkel mondanak majd 2. Milyen Efraim és Manasse volt, Áldást Izraelben, Legyetek olyanok Efraim és Manasse előtt hajt Az Úristen áldása legyen ott, Térdet minden ember. Amerre ti vagytok! JÁKÓB ÁLDÁSA TIZENKÉT FIÁN Gn 49: Rúben! Te vagy elsőszülöttem, 6. Jákóbban széjjelosztom őket, Férfierőm első termése. És elszélesztem Izraelben. Törzsed élén te állsz erősen, Rajtam a csalódás erőt vett, Te lettél néped jó vitéze. Szomorú miattuk a lelkem. 2. De mint a víz, úgy kiszáradtál, 7. Júda! Téged a testvéreid Ezért nem maradsz te az első. Nagy tisztelettel magasztalnak. Nyoszolyámban is meggyaláztál, Félnek tőled ellenségeid, Nem lesz tied többé az erő. Hőse leszel a diadalnak. 3. Simeon és Lévi két testvér, 8. Fiatal oroszlán vagy, Júda! Fegyverük erőszak eszköze. A sok prédától naggyá lettél. Nem örvendek közösségükért, Félve csodálja, aki tudja, Lelkemnek hozzájuk nincs köze. Mindazt, amit te eddig tettél. 4. Nagy haragjukban embert öltek, 9. Mint hím oroszlán elnyújtózol, És a bikát megbénították, Vagy pihensz mint nőstény oroszlán. Más szenvedésének örültek, Felkelteni nem mer, az úton Jóindulatom eljátszották. Ha valaki feléd poroszkál. 5. Tetteikben haragjuk izzik, 10. A jogar nem távozik tőled, Erőszakosak mind a ketten. Királyi pálcád tartja térded, Ezért bennük lelkem nem bízik, Míg Silóból emberek jönnek, Dühöngésük átkozott legyen! Akiknek engednek a népek.

5 5 11. Szamarukat szőlőhöz kötik, 20. Naftáli mint gyors lábú szarvas, És nemes tőkéhez a vemhét. Úgy fut a mezőn nagy sebesen. Borral ruhájukat öntözik, Beszéde oly üde, oly hamvas, Rácsorgatják a szőlő nedvét. Szép szavakat mond kellemesen. 12. A szemük erős fényben ragyog, 21. József mint termő fának ága A foguk fehérebb a tejnél. Lombot hajt a források mellett. Oly félelmesek, hatalmasok, Messze illatozik virága, Velük szembeszállni nem mernél. Ága átér a kőfal felett. 13. A tengernél lakik Zebulon; 22. Ezért keserítik, nyilazzák Ott, ahol a hajók kikötnek. És kergetik őt az íjászok, Közel határos vele Szidón, Sokan irigységből zavarják. Hova távolról népek jönnek. Ő áll a szirten, jól vigyáz ott. 14. Issakár a nagy csontú szamár, 23. Íja megfeszül, mozdulatlan, Az aklok között heverészik. Aztán izmos kezébe fogja. Most még csendes nyugalomra vár, Ha rátámadnak minduntalan, De nem nyeri el másképp részit, Ő áll fenn, övé a vár foka. 15. Csak úgy, ha vállát teher alá 24. Ő lesz Jákóbnak erőssége, Hajtja, s robotos szolgává lesz, Izrael Pásztora segíti, A földnek válik munkásává, Erősíti ősei vére, Amit jónak lát, mindent megtesz. Amikor íját megfeszíti. 16. Dán ítéli a maga népét, 25. Atyád Istene segít téged. Mint bármely törzse Izraelnek. A Mindenhatótól légy áldott! Magára veszi kígyó képét, Izrael Kősziklája véd meg. Vipera réme ösvényeknek. Boldog, aki téged így látott. 17. A lovaknak csűdjébe harap, 26. Fentről rád száll az ég áldása, Úgyhogy a lovas hanyatt esik. Egész a lenti mélységekbe, Jöjj! Várom szabadításodat, Hogy már anyád ölében lássa Uram, a te szavad lelkesít! Szemed, mit rejt a jövőd képe. 18. Martalócok megmarják Gádot, 27. Atyádnak áldása erősebb, De ő beleharap sarkukba, Mint az örök hegyek áldása, S ki sok nyomorúságot látott, És sokkal gyönyörűségesebb, Elébük mer állni útjukba. Mint örök halmok látomása. 19. Ásérnak kövér a kenyere, 28. Az áldás megszentelt szavai Királyi csemegéket termel, Szálljanak Józsefnek fejére! A sarlót szorítja tenyere, Legyen testvérei közt, mint ki Vígan tér haza a teherrel. Méltó atyja szeretetére! 29. Benjámin ragadozó farkas, Aki zsákmányt oszt korán reggel, S mikor a fű harmattól hamvas, Megverekszik az ellenséggel.

6 6 KIVONULÁS Exodus (Mózes II. könyve) MÓZES HÁLAÉNEKE Ex 15: Az Úrnak énekelek, 7. A sok víz feltornyosult, 13. Hűségesen tereled Mert igen fenséges, És a futó habok Kövér legelőre, Erős és kegyelmes. Megálltak menten ott, Mindig csak előre, Lovat a lovasával Megindultak a szelek, Ahol már nincs ellenség, Végtelen hatalmával A víz megmerevedett, Hol nem éri vereség, Vízzel elnyeletett. Ki ott volt, mélybe hullt. Megváltott népedet. 2. Az Úr énnekem erőm, 8. Az üldözők ujjongtak. 14. Népek, melyek ezt hallják, Róla énekelek, Ezt mondták: Elérem Félve megremegnek, Vele örvendezek, Őket, nem kímélem, Tetőled rettegnek, Mert megszabadít engem, Töltöm haragom rajtuk, Kínjukban vonaglanak, Ő én erős Istenem Elvész egész csapatuk, Keserves fájdalmuknak És az én megmentőm. Elfutni nem tudnak. Jeleit mutatják. 3. Ő atyáim Istene. 9. Kiirtja őket kezem, 15. Filisztea népei Őt dicséri dalom, Gyorsan kardot rántok, Tőled messze futnak, Mindig magasztalom. Bosszút állok rajtuk, És megzavarodnak Ő erős hadakozó, Zsákmányt fogok ejteni, Edóm fejedelmei, Aki Örökkévaló, Seregem azt kedveli, Senki köztük nem leli, Mert ez az ő neve. Ezen örvendezem. Hol van menedéke. 4.A fáraó seregét, 10. Szeledet rájuk fújtad, 16. Móáb hatalmasai Üldöző hadait, És mind elmerültek, Ijedten reszketnek, Vitéz harcosait Egy sem menekült meg, Ha rád tekintenek, Fullasztotta a vízbe, Mint ólom a mély vízben Kik Kánaánban élnek. Csúfos halálba küldte Elmerültek hirtelen, Mindenkor tőled félnek Lovát és szekerét. Nem leltek kiutat. E föld lakosai. 5. Elborította a víz 11. Olyan nagy isten nincsen, 17. Rettenetes félelem A hős katonákat, Mint ki Te vagy, Uram! Ejti rabul őket, Kardokat, dárdákat. Ezt régóta tudom. A gaz cselszövőket. Mint kő hulltak a mélybe, Ki szentségben lakozol, Válnak néma kövekké, Süllyedtek az örvénybe, Mindenen uralkodol Úgy rettegnek örökké. Elhulltak halomba. A mennyben és itt lenn. Nincs nekik kegyelem. 6. Uram! A te jobb kezed 12. Félelmesek tetteid. 18. Néped biztosan vonul Duzzad az erőtől, Kinyújtod jobbodat, Át a nagy hegyeken, Ellenséget megöl. Látjuk csodáidat, Mindenütt győztesen. Az ellened támadót És összes ellenséged Karod segíti őket, Elsöpri nagy haragod, Rettegi szent felséged. Az új hont keresőket Százakat, ezreket. Te vagy az Isten itt. Jó földet otthonul. 19. Lakhelyet készítettél 20. Ő az Örökkévaló, Vándorló népednek. Aki uralkodik. Benned reménykednek Mindenki megbukik, A szent helyre igyekvők. Aki ellene támad, Tebenned hisz, mentsd meg őt, E fenség ellen lázad. Kinek hont ígértél! Ő a Mindenható.

7 7 MIRJÁM ÉNEKE Ex 15:21. Az Úrnak énekeljetek, Aki a nádasba vesztett Lovat lovasával! Ő a dicső, erős Isten, Aki uralkodik itten Örök hatalmával. NÉPSZÁMLÁLÁS Numeri (Mózes IV. könyve) ÁRONI ÁLDÁS Nu 6: Az Úristen megáldjon És őrizzen meg téged, Fénylő arca mutasson Könyörületességet, Feléd fordulva adjon Teneked békességet! ISTEN SZAVA ÁRONHOZ ÉS MIRJÁMHOZ Nu 12: Halljátok meg beszédemet, 3. Vele szemtől szemben állok, Mirjám s Áron, figyeljetek! Mint a bokor előtt állt ott, Ha van köztetek próféta, Amikor megszólítottam, Ahhoz menten szólok, még ma, Most is szólok hozzá nyíltan. Megkeresem látomásban, Mit neki mondok, világos. Beszélek hozzá álmában. Jól figyeljetek hát rám most! 2. Mózes viszont egészen más, 4. Ő engem láthat merészen, Hozzá nem szólhat látomás. Nem homályban rejtélyesen. Mózesre mindent rábíztam, Előtte nekem nincs titkom, Szolgálatomra elhívtam. De azt nektek is megtiltom, Ővele másképp beszélek. Hogy ellene lázadjatok. Ezt eszetekbe vegyétek! Értsétek meg, amit mondok! 5. A kijelentés sátrában Álljatok elém mindhárman! Felhőből most én beszélek. Szolgámat megbecsüljétek! Többé egyiktek se merjen Szólani e szolgám ellen! IZRAEL DALA A KÚTNÁL Nu 21:17,18. Buzogj fel kút - Zengjétek dalát! - Oltsad el a nép szomjúságát! Ezt ásták dicső fejedelmek, Nekik vezérek segítettek. A kormánypálcát felemelték, A vezérek botját lengették. Ez a pusztának ajándéka. Jöjjön, ki szomjas, igyék még ma!

8 8 REGÖSÉNEK SZÍHON ELLEN Nu 21: Jöjjetek Hesbonba, 3. Hesbonból sűrű füst 5. Móáb, te se gondold Hogy jól megépüljön Felfelé gomolyog, Hogy megmenekülhetsz! Az elfoglalt város Szíhon palotája Kemós népe, ne hidd, Elhagyott szérűkön! Üszkösen leomlott. Hogy ellenszegülhetsz! 2. Építsétek gyorsan 4. Móáb ellensége 6. Fiaid elűzve Szíhonnak városát, Láng martaléka lett, Messzire bujdosnak, Mert kemény harcosok Pusztulás mindenütt Kenyerét eszik ők Földig lerombolták! Arnon dombja felett. A földönfutóknak. 7. Leányaid Emór 8. Hesbontól Díbonig, Királya elfogta, Majd tovább Nófahig Mindegyik a gőgös Mindent leromboltunk Szíhonnak lett foglya. Egész Médebáig. BÁLÁM ÁLDÁSA Nu 23: Arámból hozatott ide Bálák, 5. Sziklacsúcson állva messze látok, Keleti hegyekről móábi király, Amint elárasztják mind a halmokat. Hogy mondjam el a próféta átkát, Ajkamra semmiképp nem jön átok. Mert kitört a két nép között a viszály. Lelkem összeroppan e teher alatt. 2. Hívott, hogy átkozzam meg Jákóbot, 6. Egyedül fog lakni ez a nemzet, És kárhoztassam Izraelnek népét, Soha nem vegyül el más népek között. A hegyről szétnézve akit látok, Hogy ítélkezhetném e nép felett, Zúdítsam rája gyűlölet beszédét. Mely ennyi megpróbáltatást legyőzött? 3. De nem tudom, én hogy gyalázhatnám, 7. Ki számolhatná meg majd Jákóbot, Akit nem gyaláz a hatalmas Isten, Melynek mint a por, olyan sok lesz száma? Félek, hogy az átok visszahull rám, Negyede is sok annak, mit látok. S az Úr haragja lesöpörhet innen. Vajon hol lesz majd Izrael határa? 4. Hogyan hangozzék számból kárhozat, 8. Bár én is úgy élhetnék, mint e nép, Mikor az Úr nem rontja meg e népet, Olyan elszántan és annyira bátran! Kit sorsa ily nagy útra kárhoztat, Ha majd oda kell állnom teeléd, S e hosszú úton kit az Isten védett? Így teljesüljön minden, mire vágytam! BÁLÁM PÉLDABESZÉDE Nu 23: Hallgass csak rám, Bálák, 3. Amit mond, megteszi, 5. Jákóbban nem látok Cippór fia, figyelj, Meg nem bán semmit sem, Semmiféle rosszat, Mindenre, mit láttál, Szavát teljesíti, Nem szólhatok átkot Igen nagyon ügyelj! Hiszen Ő az Isten. Akkor sem, ha bosszant. 2. Nem hazudik Isten, 4. Nekem úgy parancsolt, 6. Semmi nyomorúság Mivel nem ember Ő, Hogy most áldást mondjak, Izraelben nincsen. És nincsen semmi sem, De amit Ő nem szólt, Ez itt az igazság: Ami nem az övé. Nem mondhatok olyant. Vele van az Isten.

9 9 7. Én ujjongást hallok, 10. Varázslat Jákóbon 13. Mint nőstény oroszlán, Királyt dicsőítőt, Úgysem fog, ha mondom. Olyan lett ez a nép, Én mást nem mondhatok, Békére vágyódom, Les, prédára várván, Így kell dicsérnem őt. Ez most az én gondom. Nem hagyja el helyét. 8. Egyiptomból Isten 11. Semmilyen igézet 14. Mint a hím oroszlán, Hozta ki rég népét. Izraelen nem fog, Oly hirtelen támad, Nem űzöm el innen, Ezért mást, mint szépet, Prédájára várván. Akit az Isten véd. Róla nem mondhatok. Míg csak kell, ott állhat. 9. Nagyon erős e nép, 12. Jákób és Izrael 15. Mint a vad elejti Mint a bölény szarva. Időben megtudja, A kiszemelt prédát, Nem szólhatok másképp, Isten mit rendelt el, E nép úgy kergeti Mint Isten akarja. És mi az ő útja. Szét mind, ki elé állt. BÁLÁM PRÓFÉCIÁJA Nu 24: Így szól Bálám, Beór fia, 7. Aloék ott virágoznak, Akinek soha sincs titka Lombja int a cédrusoknak, Sem emberek, sem az Isten A víz partján nagyra nőnek Előtt. Tudja, mit hirdessen. Magas fái az erdőnek. 2. Szeme megnyílt, szól az ajka, 8. A víz lehull tárházából, Isten szavát mindig hallja. És a földműves hálából A Felségest ő ismeri, Imádja kegyes Istenét, A Mindenhatót tiszteli. Ki így öntözi a vetést. 3. A nagy Úr előtt leborul, 9. Izrael királya nagyobb, Alázattal hozzá fordul, Mint mely nagy király Agág volt, S míg térde a földet éri, Hatalma mindig gyarapszik, Kijelentéseit kéri. Ajkán hálaének hangzik. 4. Látomást kér, látomást kap, 10. Egyiptomból őt az Isten Isten magára nem várat, Kihozta, és mostan itten Üzenetét neki adja, Megerősíti hatalmát, S ő nyitott szemmel fogadja. Szilárdítja birodalmát. 5. Jákóbnak szépek sátrai, 11. Erős mint a bivaly szarva, És Izraelnek fiai Ezért tartós lesz uralma, Be fognak jönni e földre, Az ellenséget meggyötri, Hogy itt éljenek örökre. Gyors nyilait összetöri. 6. Hosszan húzódnak a völgyek, 12. Mint a hím oroszlán, pihen, Erdők, mezők ott mind zöldek. S mint a nőstény, nyugszik itten. A folyók mentén a kertek Ki merné őt felkelteni? Friss gyümölcsöket teremnek. Messze kerüli mindenki. 13. Ki téged áld, legyen áldott, Mint aki jobb sorsra vágyott, De ki átkozni mer téged, Megbánja e merészséget.

10 10 BÁLÁM JÖVENDÖLÉSE IZRAEL ELLENSÉGEI ELLEN Nu 24: Így szól Bálám, Beór fia, 5. Sét fiait sem kíméli, 9. Kainnak szilárd lakhelye, Akinek soha sincs titka Fejükre csapását méri, Fészke a szikla teteje, Sem emberek, sem az Isten Koponyájukat szétveri, De amikor eljön Assúr, Előtt. Tudja, mit hirdessen. Bátran küzdnek emberei. A kéni sereg lelassul. 2. Szeme megnyílt, szól az ajka, 6. Edómot birtokba veszi, 10. A kőszikla jó menedék, Isten szavát mindig hallja, Ezt mind Izrael cselekszi, Próbára teszi erejét A Felségest ő ismeri, Még Széírt is eltiporja, Az ellenségnek, de végül A Mindenhatót tiszteli. Ellene áll csatasorba. Kain népe sem menekül. 3. Nem most látom, amit látok, 7. Jákób mindenkit eltapos, 11. Ha megjelenik az Isten, Mint egy csillagot, Jákóbot, Aki menekülve futkos, Itt e földön senki nincsen, Kezében királyi pálca. És aki fut a városból, Ki napjait tovább élné, Ekképp szól próféciája. Azt a mezőn éri utol. Mint ahogy Isten engedné. 4. Izrael Móábra támad, 8. Amáléknak nagy a népe, 12. Ahogy elrendeli Isten, Serege mint árvíz árad, Mégis pusztulás a vége, Mindenki addig él itten. Feléje sújtja dárdáját, Sokszor győzött már fegyvere, Megszabja életünk hosszát, És bezúzza halántékát. De nagyobb az Úr ereje. És irányítja a sorsát. 13. Kittimből hajósok jönnek, 14. Mindenki, ha Istent féli, Gőgös népeket letörnek, A pusztulást is túléli. Assúrt, Hébert megalázzák, Boldog, aki figyel rája, Elpusztítják a hazáját. Annak nem vész el hazája. TÖRVÉNY Deuteronomium (Mózes V. könyve) TIZENKÉT ÁTOK Dt 27: Átkozott az, aki bálványt készít, 4. Átkozott az, aki a vak embert, Amelyet mesterember faragott! Ha az úton jár, félrevezeti, Arra az Úr utálattal néz itt, Aztán mikor a rossz úton elment, S méltán vált ki Istenből haragot. Utána nézve jól kineveti! Az egész nép zengjen rá ekképpen: Az egész nép... Ez az Úr szava, ez mind úgy légyen! 2. Átkozott az, ki apját gyalázza, 5. Átkozott legyen, aki az árvát Vagy aki anyját ekképp illeti! Vagy az ő földjén élő jövevényt Az méltó az Isten haragjára, Becsapja, elcsórja kis vagyonát Nem is bocsát Ő soha meg neki. S magának veszi el az özvegyét! Az egész nép... Az egész nép Átkozott, aki úgy akar földet 6. Átkozott, ki apja feleségét A maga hasznára megnövelni, A saját ágyába beengedi! Hogy arrébb teszi a határkövet, Semmi sem enyhíti annak vétkét: Mely a két föld mesgyéjét követi! Apja takaróját felemeli. Az egész nép... Az egész nép...

11 11 7. Átkozott, aki bármely állattal 10. Átkozott legyen, aki titokban Testileg érintkezésbe kerül! Agyonüti a felebarátját! Nagyon keményen kell bánni azzal, Az ilyen ember ellen legottan A büntetéstől ő nem mentesül. Emelje fel a közösség szavát! Az egész nép... Az egész nép Átkozott az, ki nővérével hál, 11. Átkozott, aki vesztegetésért Apjának vagy anyjának leányát Az ártatlan embert kész megölni! Megszeplősíti! Ki ilyent csinál, Az ilyen embernek ezt a vétkét Érezze tettének a hátrányát! Semmilyen áldozat le nem törli. Az egész nép... Az egész nép Átkozott legyen, aki anyósát 12. Átkozott legyen, ki e törvénynek A maga ágyába kényszeríti, Az igéit soha meg nem tartja! És vele tölti az éjszakáját! Az Istent hívő szent közösségnek Az Úr kegyelmét az elveszíti. Megvetése lesz mindig őrajta. Az egész nép... Az egész nép... MÓZES ÉNEKE Dt 32: Figyeljetek rám, ti Egek, hadd szóljak 5. Az Úr része az ő saját népe, A föld is hallja meg számnak szavát! E nép az, amelyet Ő választott, Eső hulljon, hol száraz napok voltak, És Jákób neki kimért öröksége, Az ég árassza oda harmatát! Útjára Ő hint gyenge harmatot. Tanításom mint az eső, Puszta földön talált reá, Lelje meg a vízkereső! Körülvette, gondja volt rá, Permet hulljon gyenge fűre, Kietlen, vad sivatagban Hogy a napfényt jobban tűrje! Óvta népét szélviharban. 2. Én bizony az Úrnak nevét hirdetem, 6. Mint ahogy a sas fészkét kirebbenti, Hogy magasztaljátok Istenünket. És mint fiókái felett repdes, Kőszikla Ő, az én erős Istenem, Őket kiterjesztett szárnyára veszi, Ki ismer és megsegít bennünket. Nála oltalmat talál, ki keres. Ő igaz és tökéletes. Az Úr népét el nem hagyta, Nem hitszegő Ő, egyenes. Vezette és oltalmazta, Minden útja igazságos. Idegen isten nem volt ott, Hű az Isten, tudjuk már most. Ő viselt népére gondot. 3. De akik most ezen a földön laknak, 7. Magaslatokon Ő hordozta népét, Ők már mind fonák s hamis nemzedék, És a sziklából mézzel táplálta, Nem Isten fiai. Ők már hitványak, Ő tette elé a mező termését, Bolond és esztelen már mind e nép. Kőszikla olajával ellátta. Az Úrnak ti így higgyetek, A tejnek és vajnak javát, Hiszen Ő az, ki teremtett, Básánról a kosok hadát Bölcsességével alkotott, És a bárányok kövérjét Erőssé tett, Atyátok volt. Neked adta, védte népét. 4. Emlékezzetek a régi időkre, 8. A búzalisztnek a legjavát etted, Melyekről atyáitok beszélnek, Szőlőnek vérét, színbort ihattál. A rég volt és elmúlt nemzedékekre: Az Úristen így őrködött feletted, Hogy volt életük véreiteknek! Az ő oltalmában maradhattál. A felséges Isten nekik Jesurun hogy így meghízott, Részt adott, ahogy érdemlik, A hámból bizony kirúgott, Számba vette a fiakat, Amint hájas és kövér lett, Megszabta a határokat. A maga útjára lépett.

12 12 9. Elvetette az Urat, alkotóját, 15. Először szét akartam zúzni őket, Idegen istenek ingerelték, Kitörölni még emléküket is, Elhagyta szabadító Kőszikláját, De mint láttam az őket gyűlölőket, A szívét már mások vezérelték. Mily sokan vannak ellenfeleik, Szellemeknek áldozatot Féltem, hogy ezt félreértik, A magaslatokra hordott, Saját győzelmüknek vélik, Ott hódolt oly isteneknek, Azt hiszik, amit Isten tett, Kiket eddig nem ismertek. Ők aratták e győzelmet. 10. Akikről csak nemrégen hallottak, 16. Milyen tanácstalan is ez a nemzet, És atyáik nevüket nem félték, Milyen értelmetlenek a fiai! Nem ismerték s nem tisztelték azokat, Ha bölcsek lennétek, megértenétek, Bizalmukat az Úrban vetették. Mit takarnak az Úr parancsai. De te Istent elfeledted, Hogyan kergethet egy ezret, Kőszikládat megvetetted, Hogy űzhet kettő tízezret? Elhagytad, aki alkotott, Úgy, hogy az ő Kősziklájuk Aki a világra hozott. Védő sátrat borít rájuk. 11. Az Úristen ezt amikor meglátta, 17. Az Úristen őket kiszolgáltatta, E nemzedék fiait, lányait, Mert csak neki van erre ereje, Bosszúságában nagyon megutálta, A Mindenható őket odaadta, Megvonta őtőlük áldásait. Hogy pusztítsa ellenség fegyvere. Ezt mondta akkor az Isten: Nem erős a kősziklájuk, Ebben semmi hűség nincsen, Nincs, aki vigyázzon rájuk, Állhatatlan e nemzedék, De van, aki vigyáz reánk, Hamar elhagyja Istenét. Erősebb a mi Kősziklánk. 12. Istenekkel, melyek mit sem érnek, 18. Sodomából hoztak szőlőfürtöket, Ingereltek engem s bosszantottak, Gomora szőlőhegyéről jöttek, Én sem adok már ezentúl e népnek Csakhogy e szőlőfürtök keserűek, Semmi jót, nem én a lázadóknak. Sőt még meg is mérgezhetik őket. Én is semmit érő néppel Az ő boruk kígyóméreg, És esztelen nemzedékkel Ki issza, csúf véget érhet. Ingerlem őket ezután, Viperák kegyetlen mérge Boldoguljanak a pusztán! Az ő hegyeik termése. 13. Nagy tűz lobban fel az én haragomtól, 19. Enyém a bosszú, enyém a megtorlás. A pokol lángja mindent elborít, Lábuk nemsoká megtántorodik, A földön, ami volt, mindent lerombol, Rájuk nem is várhat semmi akkor más, Felgyújtja a hegyek alapjait. Nem érdemelnek ők jobb sorsot itt. Veszedelmet hozok rájuk, Hamar eljön Ő ítélni, El fog pusztulni hazájuk, De szolgáit megkíméli, Nyilaim feléjük szórom. Rajtuk Isten megkönyörül, Ez mind így lesz, ahogy mondom. Minek kicsi és nagy örül. 14. Éhség gyötri, láz emészti meg őket, 20. Az ő isteneik vajh merre vannak, Keserű halál rabjai lesznek. Meg tudják-e majd őket védeni? Így büntetem én meg a hitszegőket, Az a szikla, amelyben bizakodtak, Vadaktól és kígyóktól rettegnek. Eljön-e őket megsegíteni? Odakint gyilkol a fegyver, Kik áldozatukból ettek, Itt benn fél csecsemő s ember, Kik boraikból vedeltek, Ifjú és szűz mind megrémül, Nosza rajta, segítsenek, Ijedtség lesz úrrá végül. Rejtsenek el benneteket!

13 Lássátok végre be, hogy csak én vagyok 22. Kezemmel betakarom az egeket, Egyedül Isten, nélkülem nincs más! Villogó kardom megélesítem. Halált s életet egyedül én adok, Ha ítéletre nyújtom ki kezemet, Rólam szól az ígéret s az írás. Bosszút állok ellenfeleimen. Kezemmel én összezúzok, Nyilaim részegítem vérrel, De gyógyítani is tudok. A harcban elesettekével, Én vagyok az erős Isten, És hússal jóllakik kardom. Kezemből nincs, ki megmentsen. Ezzel le is zárom harcom. 23. Dicsérjétek, Nemzetek, annak népét, Ki megfizet ellenfeleinek, Aki megtorolja szolgái vérét, És megbocsát a föld népeinek! A foglyok szenvedésének, Őszinte könyörgésének Hangja száll fel őfeléje. Hittel állhatunk eléje. MÓZES ÁLDÁSAI Dt 33: Az Úr jött a Színairól, 5. Aki azt mondja, hogy nem néz Széírről rájuk ragyogott, Sem apjára, sem anyjára, Fényét mutatta Páránból, Maga marad. Olyan merész, A sereg ott táborozott. Nem gondol többé fiára. Isten szereti népét, Testvérét nem ismeri, Megvédi örökségét. De színedet keresi, Lábadhoz telepednek Megtartja parancsodat, Hallgatni beszédedet. Elismer mint uradat. 2. Mózes törvényt adott nekünk, 6. Jákóbot is ők tanítják, Jákób gyülekezetének. Hogy törvényed megismerje. Az Úr lett a mi Istenünk, Tömjénfüstben ragyog orcád, Jesurun vándor népének. Néped oltárod kereste. Az Úr lett a királyuk, Amije van, te áldd meg, Mindenható bírájuk. Hódolatát is várd meg, Eljöttek vezetőik, Törd össze gyűlölőit, Egybegyűltek törzseik. Ne bántsák az övéit! 3. Éljen Rúben, ki ne haljon! 7. Benjámint az Úr vezeti, Növekszik népének száma. Biztonságban lakik nála. Ha kevés is, megmaradjon, Magasra szöknek hegyei, Isten legyen oltalmára! Számít Isten oltalmára. Júda szavát hallgasd meg, Az Úr Józsefnek földjét, És népe között tartsd meg! Megáldotta mezejét Mikor harcolnia kell, Felülről bő esővel Te védelmezd kezeddel! Meg a lenti vizekkel. 4. Tummimodat, úrimodat 8. Övé az, mit a nap érlel, Add oda Lévi népének! Vagy amit kisarjaszt a hold, Megtartotta parancsodat, Él a hegyek erejével, Jelét adta hűségének. S amit nyújtanak a halmok. Mikor ott volt Masszában, Övé, mit a föld adott, A próbát állta bátran, Ő mindazzal jóllakott. Majd Meribá vizénél Mit a csipkebokor ad, Megmutatta, hogyan él. Övé mind az ég alatt.

14 14 9. Áldás szálljon a fejére, 13. Dán olyan, mint az oroszlán, Övéi közt legyen áldva! Amely Básánból tör elő. Ő borult apja keblére, Naftáli az Úr áldásán Ő volt neki nagyon drága. Nő fel, övé lesz az erő. Pompás, mint első bika, Ásér mint áldott gyermek, Erős, mint bölény szarva, A többi kedvence lett. Népeket győz le velük, Lába olajban fürdik, Bátran harcol ellenük. Házát rézzárak őrzik. 10. Mind Efraim tízezrei, 14. Nagy Jesurunnak Istene, Mind Manassé ezerei Az égen át száguld hozzád Előtte hódoljonak Úgy siet segítségedre, Népei országoknak! A fellegeken siklik át. Zebulon örvendezzen, Az örök Isten neked Issakár boldog legyen, Biztos hajlékod lehet. Odakint útjaiban Sok ellenséget elűz, És otthon sátraiban! Mint vadul pusztító tűz. 11. A népet hegyükre hívják, 15. Izrael békében lakhat És a tengernek kincseit Gabona- s musttermő földjén, Sorban a felszínre hozzák, Ahol az ég harmatot ad Felfedezik rejtekeit. Jákób forrása környékén. Áldott legyen mindig Gád, Izrael! Boldog lehetsz, Tere legyen széles, tág! Az Úr téged védelmez. Mint oroszlán, elfekszik, Nincsen hozzád hasonló. Jóllakva heverészik. Véd az Örökkévaló. 12. A legjobb részt kiszemelte, 16. Ő a te védőpaizsod, A törvényes részt megkapta, Biztonságban lehetsz nála. Mikor a vezetők össze- A te dicsőséges kardod Gyűltek, s ott él ma is rajta. Békességedet vigyázza. Igazság szerint járt el, Ellenséged hízeleg, Amit az Isten várt el, Úgy keresi kedvedet, Ha együtt döntött a nép; S te győzelmed napjain Soha nem volt ez másképp. Lépdelsz magaslatain. HONFOGLALÁS JÓZSUÉ KÖNYVE JÓZSUÉ FOHÁSZA Jos 10:12,13. Ott, Gibeonban maradj veszteg, nap! Ajjálon-völgyben álljon meg a hold! Semmi ne mozduljon az ég alatt! Oly csata dúl most, ami még nem volt. A nap veszteg maradt, A hold nem mozdult. Az álló nap alatt Így álltunk bosszút.

15 15 BÍRÁK KORA BÍRÁK KÖNYVE DEBORA ÉNEKE Jdc 5: Feltámadt Izraelben az élet, 7. Az itatóvályúnál pásztorok A boldog nép imádja Istenét. Hangján csendül fel, amit az Úr tett, A győzelem a hős seregé lett, Izrael népével mit a korok Hazájáért önként felkelt a nép. Távoli fénye elénk vetített. Királyok, meghalljátok, Így vonult Isten népe Fejedelmek, lássátok Kapukhoz énekelve A dalt, amelyet zengek Az Úr igaz tettiről. Izrael Istenének! Jól hallatszik messziről. 2. Uram! Széírből mikor kijöttél, 8. Serkenj fel, kelj fel gyorsan, Debóra! Lábad taposta Edóm mezejét. Kelj fel Abinóam fia, Bárák! Megszeppent minden, ami csak ott él, Nyissad fel ajkadat énekszóra! A föld érezte lépted erejét. Szavadat sokan figyelve várják. Rengett a föld mindenütt. Eljött, aki megmaradt Tudták, Te vagy Istenük, A kemény harcok alatt, A népek s a fellegek, És eljöttek a hősök. Mik vizet csepegtettek. Róluk szólnak regösök. 3. Az Úr színe előtt rengett a hegy, 9. Efraim és Amálék, e két nép, Még a nagy Színai sziklája is. Utána Benjámin eljött velük. Ahol Izrael Istene elmegy, A másik Mákirból hozta népét, Sűrű felleg szórja villámait. Zebulon fia velük van együtt. Anát fia ide jött, Issakár is velük jött, Samgar mindent legyőzött, Elfoglalta a völgyet. Jáéltől megijedtek Kik Rúbennel lakoztak, Ellenséges seregek. Mindent jól megfontoltak. 4. Az ösvények arra mind kihaltak, 10. Miért maradtál a karámoknál, Mindenki rejtett utat keresett. Ahol a pásztorok furulyáztak, Elrejtőztek a lombos fák alatt, Miközben a jövőt fontolgatták, Nem lehetett látni embereket. Akik Rúbennek földjén tanyáztak? Izraelben nem voltak Gileád a Jordánnál, Vezérek már, csak holtak Dán marad a hajóknál, Hevertek nem kevesen Ásér a tengert nézi, Kinn a csatatereken. És a múltat idézi. 5. Amikor ezt láttam én, Debóra, 11. Zebulon népe halált megvető Népemnek élére oda álltam. Bátorságáról híres mindenütt, Hogyha Izrael hallgat e szóra, Naftálival ő is a nagy mező Felkel és csatasorba áll bátran. Magaslatait keresi együtt. Hívtak új isteneket, Kánaán királyai Mindenütt verekedtek Taanaknál - mint ami A kapun belül s kívül Megiddó vizet mellett Dárda és paizs nélkül. Van - együtt verekedtek. 6. Izrael népének vezérei, 12. Ezüstöt ott ők nem zsákmányoltak Kik önként a sereg élén álltok! De az égből a fénylő csillagok Tietek szívem jó érzései. Hős Sisera hadával harcoltak, A mindenható Istent áldjátok! S a földön hevert szerte sok halott. Kik fehér szamarakon Az ősi Kisón patak Nyargaltok az utakon, Elvitte a holtakat, Vagy ültök szőnyegeken: Ló patája csattogott, Szívetek övé legyen! Sok csődör elvágtatott.

16 Átkozzátok meg Méróz lakóit, 16. Hol van a fiam harci kocsija? Mert nem segítették az Úr népét! Miért késik? Már hiába várom. Az Úr angyala ekképpen szólt itt, Az anyának hiányzik a fia. Miközben sok hős ontotta vérét. Nem látom sehol messzi határon. Jáél asszony, légy áldott! Szól hozzá udvarhölgye: Héber neje megállt ott Messzi a csata völgye. Sisera feje mellett, Ő ismétli szavait, S belevert egy cöveket. De csak nincs a fia itt. 14. Vizet kértek, és ő tejet adott, 17. Lehet, hogy gazdag zsákmányt találtak, És tejszínt hozott díszes csészébe, Sőt talán egy-két rabnő is akadt, Kezébe egy sulykolót felkapott, S nincs még vége az osztozkodásnak; S cöveket vert Sisera fejébe. Így tesznek ilyenkor a férfiak. Megütötte Siserát, Sok tarka ruha van ott, Bezúzta halántékát, Mit Sisera zsákmányolt. Addig verte, amíg élt. Festett kendő nyakamra. Nem szólt már segítségért. Így gondolok fiamra. 15. Sisera leroskadt lába elé, 18. Uram! Ma nagy diadalt arattunk, Térde megroggyant, a földre esett. Mert elpusztult ádáz ellenséged. Így vált a hős hirtelen semmivé, Kérünk, kegyesen könyörülj rajtunk, Nem mutatott már semmi életet. Többé ne szenvedjünk vereséget. Anyja az ablakon át, Akik téged szeretnek, Nézte, várta a fiát. Ők olyanok legyenek, Mikor nem jött, jajgatott, Mint kelő nap fényében, Hangja messze elhatott. Hatalmas erejében! JÓTÁM PÉLDÁZATA Jdc 9: Egyszer a fák mit gondoltak: 6. Majd a szőlőhöz fordultak, Elindultak, vándoroltak, Hogy megkérjék királyuknak. Királyt keresni elmentek, Nem tetszett ez a szőlőnek, És ekképpen elmélkedtek: És így szólt a kérdezőnek: 2. Válasszuk meg az olajfát, 7. Az én mustom isteneket Legyen övé a királyság, Is víg örömre deríthet. De őneki ez nem tetszett, A fák fölé miért menjek Ezért ily beszédbe kezdett: Hajladozni embereknek? 3. Az istenek s az emberek 8. A tüskebokor volt még ott, Jó olajomért tisztelnek. Hozzá is szóltak néhány szót: Nem akarok uralkodni, Legyél te a mi királyunk Más fák felett hajladozni. Mondták -, s mi mind melléd állunk! 4. Megkérdezték a fügefát, 9. A tüskebokor így felelt: Kell-e neki a királyság, Hogyha akartok engemet De az ettől nem lett boldog, Valóban királlyá tenni, S nekik ilyeneket mondott: Ne akarjatok elmenni, 5. Talán nincs már édességem, 10. Jöjjetek az árnyékomba, Nem pompás már a termésem, Mert ha nem, így azon nyomba Hogy én hozzátok elmenjek Kicsap emésztő tűz lángja Hajladozni a fák felett? A bokorból a sok fára!

17 A tűz éget, a tűz pusztít, Megemészti cédrusait Libánonnak, bármily nagyok, Azoknál én nagyobb vagyok. SÁMSON TALÁLÓS KÉRDÉSEI Jdc 14:14,18. Abból, ami eszik, étel kerül elő, Édes annak íze, s mindez őbenne nő. Annál, ami a méz, mi lehet édesebb, Büszke oroszlánnál mi lehet erősebb? Akkor, ha nem az én üszőmmel szántotok, Találós kérdésem ki nem találjátok. DIADALÉNEK SÁMSON FELETT Jdc 16:23,24. Dágón templomában felcsendült az ének, A filiszteus nép hódolt istenének: Kezünkbe adta őt most a mi istenünk Azt a férfit, aki sokat ártott nekünk. Ő az, aki földjeinket pusztította, Közülünk oly sokat megölt évek óta. RUTH KÖNYVE RUTH HŰSÉGESKÜJE Rth 1:16, Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, 4. Ahol te meghalsz, meghalok ottan, Hogy visszatérjek régi hazámba! Temessenek el azon a földön, Azt szeretném, hogy veled maradjak. Annak hantjai alatt nyugosszam, Ahova te mégy, az a hazám ma. Ott legyen sírom mindig, örökkön! Ahova te mégy, oda megyek, Ahova te mégy, oda megyek, Most és mindenkor veled leszek. Most és mindenkor veled leszek. 2. A te szállásod az én szállásom; 5. Úgy bánjon velem mindig az Isten, Néped népem lesz ezek után már; Hogy csak a halál választ el tőled! Ami a sorsod, az az én sorsom, Akit szeretnék kívüled, nincsen. Mindazt vállalom, mi veled rám vár. Takarják rám azt az áldott földet! Ahova te mégy, oda megyek, Ahova te mégy, oda megyek, Most és mindenkor veled leszek. Most és mindenkor veled leszek. 3. Akit te imádsz, én Istenem lesz, 6. Veled leszek, és már csak a halál Ezentúl én is csak őt imádom; Választhat el kettőnket egymástól. Aki téged véd, tudom, velem lesz; A nap s az éjjel ahol ránk talál, A te világod az én világom. Élni ott akarok, sehol máshol. Ahova te mégy, oda megyek, Ahova te mégy, oda megyek, Most és mindenkor veled leszek. Most és mindenkor veled leszek.

18 18 KIRÁLYOK KORA SÁMUEL KÖNYVEI Sámuel I. könyve ANNA HÁLAÉNEKE I Sm 2: Szívem az Úrban örvendez, 5. Az Úr megöl és feltámaszt, Mert erőmet visszaadta, Sírba visz, és onnét felhoz; És engem már nem keserget Ki büszke, megalázza azt; Többé a csúfolók hada. Vagyont ad, vagyont elkoboz. Áldom jóságodat, Az Úr felmagasztal, Szabadításodat. Máskor elmarasztal. 2. Nincs olyan szent, mint az Isten. 6. A porból a szűkölködőt Ő mi Kősziklánk, mi Urunk. Maga mellé felemeli, Rajta kívül senki sincsen, És a szegény kéregetőt Aki előtt hódolhatunk. Az asztalfőre ülteti. Ő a mi Istenünk, Főhely lesz az övé, Mindig jót tesz velünk. Ott marad örökké. 3. Ne beszéljetek oly sokat, 7. Úré a föld oszlopai. Ne szóljatok oly gőgösen, Ő azokon helyezte el Ne hagyja el a szátokat Híveit, kiknek lábai Egyetlen büszke beszéd sem! Állnak e szilárd helyeken. Mindent tud az Isten, De elvesz a bűnös, Nála titok nincsen. És nem lesz többé hős! 4. A hősök íja eltörik, 8. Magától hős nem lesz senki, De a gyengék erőt nyernek. S kik szembeszállnak az Úrral, Ki jóllakott, most éhezik, Azoknak kell szégyenkezni Kik éheztek, ünnepelnek. S számot vetni önmagukkal. A meddő hetet szül, Mennydörög ellenük Ki gyászolt, ma örül. Hatalmas Istenük. 9. Az Úr ezt az egész földet Igazságosan ítéli, Letöri a törtetőket, Királyát megerősíti. Védi fejedelmét, Megáldja felkentjét. SÁMUEL ÉNEKE I Sm 15:22, Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak 2. Bizony olyan az engedetlenség, Az égő és a véres áldozat, Mint a varázslás, mit tilt a törvény. Mintha a népek hozzá fordulnak: Mint bálványimádás a hűtlenség, Tiszta szívűek s alázatosak? Az ellenszegülés és az önkény. Mert az engedelmesség többet ér Aki megveti az Úr Igéjét, Feláldozott kosok kövérénél. Királyként nem vezetheti népét.

19 19 KÖRTÁNC I Sm 18:7; 21:12; 29:5. 1. A szép asszonyok így énekeltek 2. Amikor Dávid kezdett futásba Mindig, mikor körtáncot lejtettek, A filiszteusok táborába, A hős Dávidnak dicsőségére, Felismerte őt az udvari nép, Saul királynak irigységére: S ekként közölte Ákissal hírét: Megölt Saul ezer embert, Megölt Saul ezer embert, De Dávid megölt tízezert. De Dávid megölt tízezert. 3. Dávid mikor indult a csatába, A többi hadvezér útját állta. Nem bíztak benne már a vezérek, Felrémlett nekik a régi ének: Megölt Saul ezer embert, De Dávid megölt tízezert. DÁVID VALLOMÁSA I Sm 24: Mikor Dávid a barlang sötétjében 2. Régóta üldözte már őt királya, Meglepte Sault, s az nem vette észre, Felingerelte nagy népszerűsége, Megölhette volna akkor sebtében, De Dávid mégsem emelet kezet rája, De ajka inkább nyílott e beszédre: Ily gondolatot ébresztett hűsége: A gonoszoktól gonoszság ered, A gonoszoktól gonoszság ered, De én nem emelek terád kezet. De én nem emelek terád kezet. 3. Köpenyének sarkát titkon levágta, Majd szelíd szóval hozzá odalépett: Hogy nem akarlak megölni, ím lásd ma, Mert vallom a régi példabeszédet: A gonoszoktól gonoszság ered, De én nem emelek terád kezet. Sámuel II. könyve DÁVID SIRATÓÉNEKE II Sm 1: Amidőn elesett Izraelnek gyöngyszeme, 3. Eső se hulljon, harmat se szálljon le rátok, Vele együtt hullottak el a hősök. Boruljatok gyászba, ti véres mezők! Ezt ti nehogy el hirdessétek világszerte, A hősöknek pajzsát ott érte szégyen s átok, Ne beszéljenek erről a regösök! Így érte a szörnyű halál ott el őt. Gátban ezt el ne mondjátok, Saul pajzsát sebbel-lobbal Nehogy sokan megtudják ott Nem kenik már friss olajjal, Az Askelonban sétálók, Oda népünk ékessége. Mind a filiszteus lányok! Így lett a csatának vége. 2. Ne vigadjanak a körülmetéletlenek 4. Az ellenséget sűrűn vágta Saul kardja, S azoknak lányai, kik ott harcoltak, Jónátánnak íja is osztott halált, Nehogy azok a hősök, akik ott elestek, A sebesültek vére a földet takarta, Szégyenbe kerüljenek, kik ott voltak! Ha a kard és az íj férfiba talált. Gilboa magas hegyei, Saul és fia, Jónátán Távoli völgyek erdei, Földi életük folyamán Kik áldozatra vártatok, Egymást erősen kedvelték, Gyászéneket most mondjatok! Halálban el nem engedték.

20 20 5. Erősebbek voltak ők, mint az oroszlánok, 6. A nagy harcban a hősök sorra elhullottak, A túlerő ellen is győzni tudtak, Halmaidon halt meg a hős Jónátán. Fegyverük a sasoknál is gyorsabban vágott, Sírva idézem fel emlékeit a múltnak,.kik rájuk törtek, sorra elhullottak. Elszorul a szívem e hír hallatán. Ifjú izraeli lányok, Téged jobban szerettelek, Saul királyt sirassátok, Mint bármely nőt e föld felett. Ki bíborba öltöztetett, Elhulltak a drága hősök, Arannyal felékesített! Velük a harci eszközök. ABNÉR SIRATÁSA II Sm 3:33, Milyen gyalázatos 2. Nem volt a keze sem Abnérnak halála, Megkötve kötéllel. Pedig nem is volt most Eljöttél csendesen, Bilincsben a lába. S álnokul vesztél el. SEBA KÜRTJE II Sm 20:1. 1. Seba kürtje messze zengett, 2. Nincs semmi közünk Dávidhoz. Király trónja belerengett, Mindenki térjen sátrához! Mert Bikri fia Dávidot Isai fiát nem tűrjük Szidalmazva így kiáltott: Királyunkként, és elűzzük. 3. Izrael elpártolt tőle, Szívéből őt kitörölte, De Júda hűséges maradt Királya zászlaja alatt. DÁVID ÉNEKE II Sm 22: Az Úr énnekem kősziklám, 4. Nyomorúságomban hittel Váram Ő és menedékem. Kiáltottam Istenemhez. Őriz engem, és vigyáz rám, Engem biztos helyre vitt el, Ő az én erős Istenem. Oltalmában elhelyezett. Az Úr az én paizsom, Hangom fülébe jutott, Oltalmam, szabadítóm. És nekem vigaszt nyújtott. 2. Ő énnekem fellegváram, 5. Megrendült és rengett a föld, Ki megvéd az erőszaktól. Meginogtak alapjai, Az Úr az én biztos sátram, Ami volt, mind halomba dőlt, Ahol mindig béke honol. Dörögtek az Úr szavai. Az Úrhoz felkiáltok, Az egek is féltek ott, És rajtam nem fog átok. Mert Isten haragudott. 3. Ellenségim körülvettek, 6. Orrából füst szállt magasba, A halál örvénye rettent, Szája szörnyű tüzet lövellt. De ha Istenre tekintek, Izzott szikrázó parazsa, Szabadulást csak Ő jelent. Megemésztette a földet. Sír kötele körülvett, Az egekből leszállott, Lelkem csapdába esett. Lába homályban gázolt.

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Nagyszombat Alkonyati zsolozsma Szent Bazil Liturgiájával

Nagyszombat Alkonyati zsolozsma Szent Bazil Liturgiájával Nagyszombat Alkonyati zsolozsma Szent Bazil Liturgiájával Uram, tehozzád után A mi esti imádságainkat / fogadd el, szent Uram, / és add meg bűneink bocsánatát, / ki a feltámadást / kinyilatkoztattad nékünk.

Részletesebben

2 Sámuel 1-7. Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget.

2 Sámuel 1-7. Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget. 2 Sámuel 1-7 Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget. Saul halála után Dávid, aki legyõzte az amálékiakat, visszatért, és két napig Ciklágban tartózkodott.

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com

Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com 1 A 2008-as év első prófétai beszédei és az első kijelentései, amelyekre azt mondta a Szent Szellem, hogy nyilvánosan

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

és Omri egykori palotáinak alapjai is. A prófécia valóban beteljesült - Samária romhalmaz. Elpusztult, és mind a mai napig romokban hever.

és Omri egykori palotáinak alapjai is. A prófécia valóban beteljesült - Samária romhalmaz. Elpusztult, és mind a mai napig romokban hever. MIKEÁS 1-7. Lapozzunk Mikeás próféta könyvéhez! Mikeás könyve a legtöbb próféta könyvéhez hasonlóan indul: Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet! Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 23. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...5

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II. JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2007 A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása szerint szerepelnek

Részletesebben

T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI. Hálaadás Isten különleges szeretetéért

T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI. Hálaadás Isten különleges szeretetéért T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI Tanulmányomban azt a meggyőződésemet kívánom bemutatni, hogy bár a bibliai zsoltárok a kereszténység előtt keletkezett költői művek, sugalmazottságuk

Részletesebben

A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye

A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye 1. Isten többre értékelte Ábel állatáldozatát, mint Káin gyümölcsökből készített ajándékát, Káin vallási féltékenységrohamában megöli testvérét. Mózes I.

Részletesebben

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek Kedves Jegyespár, Önök szép házasságkötési szertartást szeretnének. Hogy ez eredményesen sikerüljön, kérem válasszák ki az alábbi pontokból az

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2009/4. Hazát keresõk MÓZES IV. KÖNYVE EPIZÓDOK A PUSZTAI VÁNDORLÁS IDÕSZAKÁBÓL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2009/4. Hazát keresõk MÓZES IV. KÖNYVE EPIZÓDOK A PUSZTAI VÁNDORLÁS IDÕSZAKÁBÓL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2009/4. Hazát keresõk MÓZES IV. KÖNYVE EPIZÓDOK A PUSZTAI VÁNDORLÁS IDÕSZAKÁBÓL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2009/4. Hazát keresõk (Zsid 11,13 16) MÓZES IV. KÖNYVE EPIZÓDOK A PUSZTAI VÁNDORLÁS

Részletesebben

HÚN ÉS MAGYAR MONDÁK

HÚN ÉS MAGYAR MONDÁK GAAL MÓZES HÚN ÉS MAGYAR MONDÁK GYULAY LÁSZLÓ RAJZAIVAL BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1907 A mű elektronikus változatára a Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported (CC

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

II. Richárd király tragédiája

II. Richárd király tragédiája A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 9. J A N U Á R William Shakespeare II. Richárd király tragédiája Fordította Spiró György Lektorálta Borbás Mária SZEREPLÔK II. Richárd

Részletesebben