Evangéliumi karénekek (1928) 285. Én vagyok az ÉLET. Ján 14, 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Evangéliumi karénekek (1928) 285. Én vagyok az ÉLET. Ján 14, 6."

Átírás

1 t Temetési énekek

2 Evangéliumi karénekek (1928) 285 Én vagyok az ÉLET Ján 14, 6

3 46 Jegyzetek: (OKV]y $KtYKHPEHUV]iPiUDDYLUUDV]WypVDWHPHWpVLVWHQWLV]WHOHWDKROOHOL pqhhho LV GLFVKtWKHWL,VWHQW KLUGHWKHWL D] U P ]HQHWHW $]W D] U PKtUW KRJ\QHPDKDOiOpKDQHPD]ÅeOHWpµD]XWROVyV]y(]WtYiQMDVHJtWHQLMHOHQ pqhi ]HWLV 7DUWDOPD]LVPHUWpVHYpVEpLVPHUWpQHHHWPHO\HPLQGWHPHWpVHQ PLQGYLUUDV]WiVRUKDV]QiOKDWyDiUW EEV]yODPUDDiUHJ\KDQJUD $] LJD]L ~MGRQViJRW D V] YHJ MHOHQWL XJ\DQLV D]RQ pqhh HVHWpEHQ PHO\HD]~MRVLDGiV~Å$KLWKDQJMDLµEDQV]HUHSHOQHD]~MV] YHJ OHWW DODOPD]YD $ QQ\HEE pqhopvuh YDOy WHLQWHWWHO D YHUVV]DR PLQGHJ\LHDYRQDOUHQGV]HUH ]pohwwehtuyd$i ]HWWDUWDOPD]QpKiQ\RO\DQ pqhhwlvdpho\qhfvddv] YHJHYDQiWYpYH6HJtWVpJ OH]HDOiEHtUWXD]W LVKRJ\PLO\HQKDQJVRUEDQpQHOHQGK $PLD] VV]KDQJRWLOOHWLQDJ\UpV]WDUpJLPHJV]RRWWRWWiYDQQD DODOPD]YDWHLQWHWWHODUUDKRJ\WHPHWpVHHQQHPFVDD]pQHDUV]ROJiOD EHJ\DRUROWpQHHHOKDQHPPiVRYHQGpJHLVHJ\ WWpQHHOQH $Å7HEHQQHGEt]WXQµH]GHWepQHV]HUHSHODUpJLÅ$KLWKDQJMDLµ EyOLVPHUWYiOWR]DWEDQGHEHYDQtUYDD]HUHGHWL;9,V]i]DGLKLWHOHVRWWDLV,VWHQ Q iogivd tvpumh H]W D] pqhi ]HWHW HQQH KDV]QiOyLW pv D] pqhhkdoojdwylw $V]HUHV]WK isulolv 6]HUHV]WHWWH(UGHL%pOD6]DWPiUQpPHWL I

4 Kivonat a Baptista Hitvallásból (Békehírnök Kiadó 1989): $YpJVGROJR Hisszük, hogy az ember élete a halállal nem ér véget 1 $ KDOiOEDQ D OpOH O QYiOL D WHVWWO 2 Az elhunytak lelke WXGDWRV ioodsrwedq YDQpV tj\ D KtY OHOH D]RQQDO poyh]l D megváltottak örömét, a hitetlenek lelke pedig szenved 3 Ez az UYHQGH]pVLOOHWYHV]HQYHGpVD]RQEDQD]HOM YHQGtWpOHWRUpUL el teljességét, amikor a lélek a föltámadott testtel egyesül 4 Hisszük, hogy Jézus Krisztus ismét eljön erre a világra PLQGHQL iowdo OiWKDWyDQ WHOMHV KDWDORPPDO pv GLFVVpJEHQ 5 Akkor bekövetkezik a halottak föltámadása, azután pedig mindenek megítéltetése és elkülönítése örök boldogságra vagy örök gyötrelemre 6 6iWiQD] U W&]UHYHWWHWLKDOiOQHPOHV] többé, és minden földi szenvedés és nyomorúság véget ér 7 Hisszük, hogy Isten új eget és új földet teremt, ahol igazság és béke uralkodik örökkön örökké 8 Az újjáteremtett világban, mint a megváltás részesei mindenkor az Úrral leszünk, és akkor az örökkévaló Isten lesz minden mindenekben 9 Igeversek: Jób 19:25-27; Jn 11:25,26; ApCsel 24:15; Zsid 9:27 2 1Móz 3:19; Préd 12: 7 Lk 23:42-43; Róm 14: 8; Fil 1:24, 23; 1Pét 3:18-20; Jel 1: 7; Jel 14:13 1Kor 15:35-36, 42-44, Kor 5: 1-4; Fil 3:20-21; Kol 3: 4 Mt 24:30; ApCs 1:11; 2Pét 3:3, 4, 8-12, 14-15; Jel 1: 7 Dán 12: 2-3; Mt 25:31-34, 41, 46; Jn 5:28-29; 1Kor 15:22-23; 1Pét 5: 4; Jel 20:11-15 Zsid 2:14; Jel 20:10; 1Kor 15:26; Jel 21: 4 Róm 8:19, 21; 2Pét 3:13; És 65:17-18,25; Jel 21: 1 1Thes 4:17; 1Kor 15:28 II 40 Tebenned bíztunk E 1 Te - ben-ned bíz - tunk 2 Az em - be - re - ket Ford Szenczi Molnár Albert e - le - i - tõl fog - va, Te meg-ha - gyod hal - ni U - ram, Té - ged tar - tot - tunk És azt mon-dod az em - be - haj - lé - kunk - nak, ri nem - zet - nek: 7 Mi - kor még sem - mi "Le - gye-tek por - rá, he-gyek nem vol - ta - nak, kik por - ból let - te - tek!" Hogy még sem ég, sem föld Mert e - zer esz - ten - dõ nem volt for - mál - va, e - lõt - ted any - nyi, Te vol - tál és Te Mint a teg - nap - nak vagy e - rõs Is - ten, õ el - mú - lá - sa És Te meg - ma - radsz És egy éj - nek rö - min-den i - dõ - ben vid vi - gyá - zá - sa "A Hit Hangjai (1943) " 588 MTdlxtebenn

5 38 Jézus karjára bizton Hajtom fejem le én, Abban találom GY P+DQ\XJV]RPK&V]tYpQÈOGyV]HOtGV]DYiYDO0HJYiOWyP hirdeti: Jer, hajtsd fejed szívemre Harcod pihenve ki! Refr Jézus karjára bizton Hajtom fejem le én, Abban találom üdvöm+dq\xjv]rpk&v]typq 2 Bizton a Jézus karján Elszáll a bú, a baj, Bizton a Sátán ellen Sebe véd, betakar Enyhül a bánat terhe, $ pwho\ PHJV]&QL Szívedre száll enyhület, S apadnak könnyeid Refr 3 -p]xvdk&megváltó Énértem szenvedett, Lelkem örök V]i lán Bizton pihenhetek Itt csöndesen bevárom, Az éj míg elhalad, evw~od]dudq\sduwqio)pq\oqihopodqdsrefr Új H 356 G-dur (A-dur) 39 Én jól tudom, Megváltóm él, Hajléka készen vár reám! Már int felém, és koronát gér a földi harc után Refr Bár a világ gúnyol, nevet, Eltölti honvágy lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Ó, jer haza, én gyermekem! Kitárt karjával vár az Úr: Jöjj megpihenni szívemen! 2 Ez nékem oly csodálatos, Hogy önként szállt a földre le, Én értem annyit szenvedett, Elvérzett vétkemért szíve Refr 3 Csak Jézusban remélek én0huwhow U OWHE&Q PHW És egykor hívón szól felém: Ó, jer haza, vár Mestered! Refr 4 Én jól tudom, jön Mesterem, Az óra fut, a nap közel; Az Úr elé állok hamar, Megváltó Jézusom, jövel! Refr Új H 199 C-dur 44 %HW&UHQGHVWDUWDORPMHJ\]p A * - gal jelzett énekeknek, csak a szövege van beírva 2OG eqhh]ghwh UpJLV] YHJH]GHWH eqhv] 6 A menny örök otthona 6 8 A sötét síron túl vannak 7 3 Áldott legyen a frigy * 2 5 Ama szép hon felé * 4 4 Az út Atyánkhoz érkezik Utunk Atyánkhoz érkezik 3 15 Bánkódó szív, jöjj az Úrhoz * 13 9 Boldogság szép hazája 8 10 Csak vándorok vagyunk 9 13 Élj boldogul, testvériség Elnémul egyszer Én jól tudom, Megváltóm él * Fenn a mennyben az Úr Kik a Krisztusban hunytak el *\ Q\ U&V]pSDPHQQ\ Ha földi szenvedés Hadd menjek, Istenem Közel b Hozzád, Uram Halld csak, halld ROPiUIHOKQHPWRUQ\RVXO &-p]xvrph]peh 29 5 Istennek népe, készen légy * 5 44 Jézus karjára bizton * Jézus ölébe bizton Még egyre hangzik Még mostan hangzik Miként leszünk, ha majd * Mint a szép csillagok Mit aratsz majdan Mit fogsz aratni majdan yájasan hangzik az Úr yárhoz hasonlít életünk Ó, de sok itt a szenvedés ÏGLFVPHQQ\HLSion * ÏGLFVpVHGYHV6LRQ Ó, Jézus, árva csendben * Oly sok fájdalom van Ott a folyónak túloldalán 27 1

6 34 Ott túl a csillagtengeren RKDQ Q\ UWHOHQD]LG ]HQYHGpVEOQDJ\ U PEH Te fáradt szív Te üdvös, égi hajlék 31 3 Tebenned bíztunk - új H 1 45 Tebenned bíztunk - régi H Testvér, várjunk Testvéreim, itt a parton Uram, ó, add 33 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az HOKXQ\WDDWLVHOKR]]D Jézus által, vele együtt Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel 1Tessz 4, Miként leszünk, KD PDMG D FpOKR] pu Q *\]HOPHV YpJV ]GHOP QXWiQ"(SXV]WDViJEyOV]pSKD]iQEDOpS Q$] U Éden aranykapuján Ha lábunkról a port majd letöröljük, És többé már QHPYHUHMWpH] Q,VWHQ QDUFiWV]tQUOV]tQUH Qp]] ev 1iOD mindörökké örvendünk! 2 Miként leszünk, ha majd az örök élet Fényében Véle örvendezhetünk? Valóra válik sok csodás ígéreteve&qwo PHQWHQ 1iOD lehetünk Ott már nem ejtünk könnyet soha többé, em emészt minket gond és félelem 5pV] QOHV]PDMGDGLFVVpJ U pèog betölt magával a kegyelem 3 0LpQW OHV] Q KD PDMG ]HOUO halljuk Égi karének áradó V]DYiWeV]HQJKiUIiKDQJMiQPDJDV]WDOMXWLQHIpQ\ YH]Lhomlokát? Ha messze hangzik Isten városából A hálaének hangja szerteszét; Imádat száll a szívek oltáráról, Zengik a Báránynak dicséretét! 4 Miként leszünk, ha mindazt majd meglátjuk, Mit fül nem hallott, s szív nem érezett? em volt itt nékünk olyan boldogságunk, Mint amit QpSpQHpV]tWHWW Fel, fel tehát a meredek ösvényen, Csak küzdjünk EiWUDQ ODQDGDWODQXO $L D KDUFEDQ J\]HGHOPHV lészen: Végtelen üdvvel várja fönn az Úr! Új H 497 C-dur 37 ÏGLFVPHQQ\HL6LRQ, Boldogok nyughelye, Gyógyító írt onnan várok Megsebzett szívemre 5HIUÏGLFVPHQQ\HL6LRQ6]tYHP~J\YiJ\LKR]]iG Fényedet hitben már látom, Benned örök béke vár 2 )HOM QRWWHJ\GLFVnappal Zarándok népednek, Háladalt zeng égi karral A hazaért sereg Refr 3 Istenünk trónjánál állva Minden szív úgy örül, +DDPHQQ\GLFVhonában Új ének felcsendül Refr Új H 583 D-dur (E-dur) 43

7 DD D D A L A AA A L A Minden szív ör-vend gyö-nyörrel,! DD D D, A A, Megváltóm él! 30, Új H 709 Hogy ott van polgárjo - ga A MTdlxtestver Mit aratsz majdan DE 1 Mit a-ratsz maj-dan, bû-nös em - ber, 2 Gyû-lö - let-bõl csak gyû - lö - let lesz, 3 Szol-gál-jad Is - tent min-de - nes - tõl, 4 Ve - té-sed most hit-bõl e - red - jen, J B König Egykor ott túl a sí - ro - Fösvénységbõl csak kárho - Kegyelmét dú-san a - ra - Csak Jézus lak-ja szí-ve - D don? zat, tod, det, A - hol e föl - di é - le-ted - del Ha-ragból csak ha-ra-got nyerhetsz, Vess itt lent bõven szíves-ség - bõl, S é - letben, ö-rök üd vös-ség - ben Számolnod kell majd egyko - Panasz-ból csak ö-rök pa - S ott vég-te - le-nül meg-ka - Bõ a - ra - tá-sod lesz ne - Refr P 42 D ron? naszt pod! ked! A - mit vetsz itt e lé - ten át, MTdlxmitartsz Azt a - ra - tod majd o-da-át Új H Tebenned bíztunk T Beza L Bourgeois, Te-ben-ned bíztunk 2 Az em-ber fi - a - e - le - i-tõl fog- va, it meghagyod hal-ni Ú-ram, Té-ged tar - És ezt mon-dod az,, tottunk hajlé-kunknak! em-be - ri nem-zetnek: Még mikor sem-mi hegyek nem vol-ta-nak, "Le - gyetek por-rá, kik porból let - te-tek!" Hogy még sem ég, sem föld nem volt for-mál-va, Mert e - zer esz-ten - dõ e - lõt-ted any-nyi, 7 vagy e - rõs Is - ten, õ el - mú - lá - sa És Te meg-maradsz És egy éj - nek rö - Te vol - tál és Te Mint a teg-napnak minden i - dõ - ben vid vi-gyá - zá - sa "Megváltóm él" 15, új H 698 MTdlxtebenn Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt, Krisztus által szeretetben! Szilárd ez és örök 2 Atyánk trónja elõtt Együtt esengeni Örömben, búban közösen, Az kedves Õneki 3 A sújtottak terhét Megosztjuk szívesen, És folynak részvét-könnyeink Urunkhoz közösen 4 Ha testben válni kell, Az mélyen fáj nekünk; De egyesít minket a hit És menny felé megyünk Új H 98 F-dúr 3

8 3 Az út Atyánkhoz érkezik E L A L A A A A A A 3K%OLVV A A A 1 Az út A-tyánkhoz ér - ke-zik, 2 Itt bán-kód-ni már nincs okom, 3 Mily bol-dog lesz az é - let ott, 4 Te fá-radt szív, ké-szülj velünk! Ki tud-ja, tán már hol-nap; Tu-dom, sze-ret Õ en-gem, Hol sem-mi baj nem ér-het, Ott vár re-ánk a bé-ke,! E,, L A L A A A A A A És vé-ge bûn-nek, gond-nak 4 A fáj - da-lom is meg-szû-nik, Az é - gi hon lesz ott-ho-nom, És Jé - zus, a - ki el - hí-vott, Már gyó-gyul is min - den se-bünk Ha in-nen el kell men-nem Szent asz-ta-lá - hoz ül - tet A mennynek é - ne - ké - re!,, Refr L Az út vé-get ér Ki tud - ja, tán már hol-nap Az út majd vé - get ér,!, L A A A A A Test-vér, Jézus kér: test-vér, halld, Jé - zus kér:! Új H 84 Légy kész, ha mennybõl szól-nak!, MTdlxazutaty Testvér, várjunk )URKH%RWVFKDIW DD D D A A L A A A 1 Testvér, vár-junk itt a par-ton 2 So-kan már e - lõ-re mentek, 3 Bár a mélyben még sö-tét van, 4 Majd ha Jé - zus kezét fog-va L &&&RQYHUVH! DD D D, A, A A Hit-tel, bíz-va, csende - sen, Elhagy - ták e föld ho - nát, S egyre zúg a vad vi - har, Ha - la - dunk a völgyön át, DD D D A A L A A A L Míg a ré - vész el-jön ér-tünk Ki-ket majd a Ká-na - án-ban De a mennybõl hí-vó han-gon Túlról lát - juk meg a fényben! D D D D A, A, És a cél - hoz el-vi - szen! Dicsben lá - tunk o-da - át Zeng fe-lénk az é-gi kar Üdvünk é - gi vá-ro - sát A DD D D L L Ö-rök nap-nak suga - rá - ban Fénylik Is - ten vá-ro - sa!! D D D D A A, P A A, A A 41 A A

9 D A A P A A A 1 U - ram, ó add, 2 Ó, lásd, U - ram, 3 El nem bo - csát - 4 Min-den el - hágy 5 U - ta - mon gyá - 6 Ott áll - jak üdv - 33 Uram, ó add ha ván - dor - ú - tam a szí - vem, lel - kem lak, én Is - te - nem! e föl - dön en - gem, mo - líts e - rõd - del, be öl - tö - zöt - ten, M yberg, 1910 Majd vé - get Fe - léd só - Sem - mi más Te vagy csu - Szám - ta-lan S ki - ket sze -! D D A P A ér itt hajt nagy vá - gyam pán az bû - nöm ret - tem, e bo - rú - ban, vággyal tel - ten, nin-csen ne - kem: üd - vös- sé - gem, mind tö-röld el! mind kö-röt - tem! El - ér - jek Hoz - zád, S a gyöt-re - lem - tõl Csak áldj meg en - gem, Se - bem Te lá - tod, Ó, végy föl en - gem, U - ram, Te - hoz - zád,! D D A A A S te fé - nyes or - cád Hadd lás-sam én Fá - jón ki - per - dül Csak el - e - ped - nem Könnyem szi - vá - rog E - meld a lel - kem Hol fény - lik or - cád, A köny-nyem is e hagyj, U - ram! S Te szá - mo - lod Az ég fe - lé! Vá - gyó - dom én!! D MTdlxuramoadd HH (Bp1960) 461, Új H Ama szép hon felé száll az én óhajom, Ahová mihamar bemegyek Fogad-é engemet Mesterem, Jézusom, Hogy Vele örökké ott legyek? Refr Kapok-e csillagos, ragyogó koronát Ama szép honba' fent, odaát? Majd ha éltem lejár, lelkem a mennybe száll, Kapok egy csillagos koronát (koronát)! 2 Míg itt e földi lét kötve tart engemet, Híven kell végeznem dolgomat; Lelkeket mentve szolgálni a szent ügyet, Hogy aztán elvegyem díjamat! Refr 3 Most azért munka vár minden nap énreám, Amihez Mesterem ad erõt Vágyam az: hû legyek, s megkapjam koronám Angyalok és a sok szent elõtt Refr Új H 31 A-dur 5 Istennek népe, készen légy, Az Úr nagy napja jön feléd, A Võlegény nincs messze már, Felékesítve várj! Refr /:Oly dicsõ (oly dicsõ) lesz az a nap (az a nap):/ Jövel hamar, jövel, Uram, Hozd fel nagy napodat! 2 Istennek népe, ne heverj, A leghasznos'b munkára fel, Az Úr napja nincs messze már, Munkád végezve várj! Refr 3 Istennek népe, ne feledd, Mire az Úr int tégedet, Hogy hirtelen jõ el a nap, Egy pillanat alatt! Új H 311 F-dur (G-dur) eq U pohwhwdgrqhl-iqrv 5

10 6 A menny örök otthona L A " A L A 1 A menny ö rök ott - ho - na vár o-da - át, 2 Bár em- be-rek sokszor nem ér-te-nek itt, 3 Már vár-nak a par-ton hit - test-vé-re-im, 4 Jöjj hon-ta-lan lé-lek, nézd, vár ottho-nod, A Az Úr szerez - incs hû ba-rát Hisz nem-so-ká' Ott nem le-szel!, A A A A, A A A A L P te meg ne - kem egy se ve - lem meg-ér - ke - zem ár - va te sem, Már hal-lom az Õ sze-líd hí-vó sza - Ha Jé-zu-som lá-tom, él ben-nem a És nyu-galmat le-lek Jé - zus kar-ja - Az üd-vö-zült szentek-kel uj-jong-ha -! A A A A, A A A A 6 Refr L A A A A A A L vát, hit, in, tod, Én nem le-szek Hogy nem le-szek Én nem le-szek Hogy nem vagyok ott i - de - gen ott i - de - gen ott i - de - gen már i-de - gen Ó, nem, hi-szen!, A, A A Refr ( A A-zért (csendben várj), A! A A csendben várj és légy nyu-godt, Csak H várj, (csendben várj), csendben várj és légy nyu-godt, Csak A A A! A A A A A A A várj, (csendben várj), Bíz - zál, (csendben várj), Várj! A A A D A rit L, csendben, s légy nyu - godt, A, A (ó, légy nyu - godt)!! "Evangéliumi Karénekek" 263, "Megváltóm él" 18 A MTdlxtefaradt A A A A A A A A A A A A A L A

11 DD R A A A A A A A A A A A Hol Jé - zus, Te la - kol, "Evangéliumi karénekek" 253, "Megváltóm él" 40 Ott bé - ke, üdv ho - nol!! DD MTdlxteudvos Te fáradt szív Mérsékelten E R L P A A LUSDWULF9- L A A 1 Te fá - radt szív, ott vár re-ád 2 U - tad ke-mény, lábad se-bes, 3 Légy csendben, hisz múlik az éj, Küz-dés u - tán a pi-he - nés, A pró-bád megsúlyosbo-dott m vir - rad már di-csõ na-pod!! E A, A A A A, L Oly é - des lesz a nyuga - lom ézz fel, a menny vár ott re-ád, A tá - vol-ból már tündö-köl; L Ott, hol nincs többé szenve-dés Várj bíz-va hát, és légy gyugodt! Várj csendben hát és légy nyugodt!! A A A A A,, 38 P, L Jé - zu - som is - me-rem én, Ö - vé va-gyok, Õ az e -! A A A A A A A, A A A A L A P A nyém (e-nyém) Szent vé-rén vett a mennyben ott-hont ne-kem,! P A A, Én L A A A A A A A nem le - szek ott i - de - gen!, Új H MTdlxamennyor evpdjdd],vwhqohv]yho pvohw U OPLQGHQ QQ\HWDV]HP U}O pvkdoiovhpohv]w EEpVHPJ\iV] -HOHQpVH 7 A A A

12 A A A E 7 A sötét síron túl vannak 1 A sö - tét sí - ron túl van-nak 2 Majd fönn la-kom mind - ö - rök - ké 3 Ó, Üd - vö - zí - tõ Jé - zu-som, 6LRQpQHHL A fény haj - lé - ka - Az üdv haj - lé - ká - Moss szent vé-red-be'! E P A A i ban meg! Ott vi-rág - il - lat len-ge-dez, A lel-kem vágyik már o - da, És vígy e földrõl Tehozzád, Az ö-röm mennye - i Hol ö - rök bé - ke van Hogy mindig ott le-gyek!! A A A PA Refr Fe - hér, fe - hér,! Fe-hér, Kell hó - fe-hér ru - ha, A fe-hér, A A A Krisztus vé-rén megmosva, Hogy be-jussunk o - da!! A A A MTdlxasotet "A Hit Hangjai" (Bp1943) 563, új H 43 8 Dolce DD 31 Te üdvös, égi hajlék 1 Te üd - vös, é - gi haj - lék, 2 E szép, di - csõ ha - zá - ba 3 Ó, há - la Jé - zu- sunk-nak,! DD A A :DUUHQ( A A Zeng ró - lad é - ne - kem Az jut - hat fel csu - pán, Ki ér-tünk föld - re szállt, DD Vi - lág nem is - mer té - ged, Ki Jé-zus sok se - bé - ben S meg-tör - ve, ront-va pok-lot, De is-mert vagy ne - kem E-gész meg-tisz-tult már Le-gyõz-te a ha - lált;! D D A DD A A Ó, drá - ga é - gi ott - hon, Ki - folyt vé - ré - vel hit - ben S a ked - ves é - gi ott - hont Te gaz-dag, szép, ö - rök, Le-mos - ta bû- ne - it, El - ké - szí - té ne - künk,! D D DD A A AA A A A A Dús vagy é - let - e - rõ - ben, Új - já szü-let - ve, hí - ven Hol bé - ke, üdv, ö - röm-ben! DD A kép - ze-let fö - lött Szol-gál - ja Mes-te - rét Ö - rök - ké él - he - tünk 37 A A A A A A A A A A A

13 Lassan E L,» L L Ve - le szá-zadok, ez-re - dek 30 Rohan könyörtelen az idõ 1 Ro-han könyör-te-len az i - dõ, 2 A föl-di gyönyör mind el-múlik, 3 Ez é - let vágya, kí-sér - té - se A ' VVOHU( A munka, gond, sok küzdelem El - mú-lik s mégy a sír fe - lé! E,», Her-vad a szép if-jú-ság, e - rõ; A rang, di-csõség porba hul-lik, És nem gon-dolsz rá évrõl év - re,,» L L 7, L A L A népek, törzsek, nemze-tek em kell be-lõ-le semmi-sem Hogy tested az e-nyé-sze - té! A», A, A A A A W,, H L ž L L El - tûn-nek éjben nyomta-lan S a mú - ló, rövid föl-di é - vek O, ember, mondd, miért születtél, De van é - let a sí-ron túl is:, Mért kell szenvedned itt ne-ked? A lel-künk ö-rök é - le - te!!, L, A, A A A A Re - pül sze-lek szárnyán az é-let, Mit tett e földön szomjas elméd? I - té - let e - lé fo-gunk áll-ni,», L R Mi is ve - le megyünk gyorsan Porrá lesz mind, mi porból lett Ó, er-re gon - dol-tál - e te?!, A A», "Gedeoniták énekei" 50, új H A MTdlxrohank Boldogság szép hazája Adagio DD D R 6WHEELQV1 A A A A A 1 Bol-dog-ság szép ha - zá - ja te, 2 Rö - vid és bús za - rán - dok út 3 Ö - rök sze-rel - me vár - ja ott Szí-vem benned ö - rül, Mi föl - di é - le-tünk, Az ár - va szí-ve - ket,! DD D A DA DD D P Hol himnuszt zengnek an-gya-lok De túl a föld ha - tá - ra - in Hí - vek - nek üdv-haj - lé - ko-kat! D D A D DA A A A Refr Ki - rá - lyi trón kö - rül Di-csõbbre vágy szí-vünk Ke-gyel-me ké - szí - tett DD D P P Bol-dog - ság-ban ta - lál - ko-zunk A szép ha - zá - ban ott,! D D A A D A P DD D ( H Soh' - sem nyugszik le majd na-punk: Ö - rök vi - lá - got A A DA DA! DD A A D 9 A A A A A A A A

14 DD D R oszt Ö - rök vi - lá - got oszt! DD D P DA DA "Evangéliumi Karénekek" 145 MTdlxboldogsg Csak vándorok vagyunk E L Y 1 Csak ván-do - rok va-gyunk, 2 Bánt - hat az el - le - nünk, 3 Ha itt lenn szé-gyen ér, 4 Lát - juk majd mi - e - lõbb, Lowell Mason fönt van a hon E A A, Y A L Y A menny fe - lé fu-tunk, Jé - zus itt van ve-lünk, Ott a ke - gyel - mi bér, Dics - ben i - mád - juk Õt, fönt van a hon A A, A Y 10 DD D Hol a meg fá - ra - dott - ra vár S a csügge-dõ-be ké - pe önt U-runk ád most is ö - rö - met, em érzünk többé bá - na - tot Ha majd út-ján hí - ven fu-tunk, yu-ga-lom, harc he-lyett Ú - jult reményt, vigaszt Bár még nem ér-tünk célt A vesz-tett kin-cse-ken El - ér - jük a meny-nyet! DD D D A A "A Hit Hangjai" (Bp1960) 459, "Megváltóm él" 27 A A A MTdlxottulacs DUJKD*\XOiQp 29 Hû Jézusom kezébe D L L L L L 1 Hû Jé - zu-som ke - zé - be 2 Ha nem tu-dom e - lõ - re, 3 Ha szen-ve-dés, baj ér - ne L A L 'iqgdoodp Te - szem le é - le - tem Hogy Jé-zus mit kí - ván, S az ú - tam is sö - tét, L L,, L L D Õ é - le - tem ve - zé - re, Vá - rok sze - mé-be - néz - ve, Az Úr ke-reszt-je fé - nye S ha - zám-ba ér - ke-zem S szí-vem nyugodt, vi-dám An - nál di-csõb-ben ég L,, L L L D A kes-keny ú - ton já - rok, Mily bol-dog, é - des ér - zet: S tu-dom, hogy még di-csõbb fény új H297 Ma - gas-ból vet vi - lá - got Szí-vem nem is-mer kény-szert, Ha majd a mennybe ér - vén, Kö - zel van Õ hoz - zám, Úr Õ él-tem fö - lött, Ra - gyog majd én - re - ám, D L L L L L L A L MTdlx hujezusm Az Õ ke-reszt-je rám Önként szol-gá-lom Õt Be - lé-pek aj - ta - ján 35 A A A A

15 DD D 28 Ott túl a csillagtengeren 1 Ott túl a csil-lag ten - ge-ren 2 Em-be-ri ész az üdv la-kát 3 Ez otthon annak nyit-va áll, 4 Fordítsuk hát te-kin-te-tünk 5 em zord többé ez a vi-lág Angol dallam, XVI sz Szép or-szág tün-dö-köl, El nem kép-zel-he - ti; Ki - ben szi-lárd a hit, E szép or-szág fe - lé; És nem ü - res a lét! DD D A A A DD D A hit azt lát- ja szün - te - len Ám a szív ér-zi von - zá - sát, S tulajdo- ná-ba vet - te már Állítsuk gyakran É - de - nünk Fent van hazánk, várja A-tyánk A És vá-gyón pil-lant föl Mely fe - lé kész-te - ti Itt a menny kincse - it Lel - ki sze-münk e - lé! Ott minden gyer-me - két! D D D A A A A Ott Ö - Ha Mi - El - DD D A é - gi fény és il - lat-ár röm, vagy bú-bá - nat között mé - gis ej - tünk könnye-ket, énk lesz mind-ö - rök - ké ott, ment e - lõ - re Jé - zu-sunk, Be-tölt min-den he - lyet, El nem fe - lej - ti azt, em csüggedünk a - zért, Mi-ben hit-tünk itt lenn, Hogy készít-sen he - lyet,! DD D P A 34 Bár rö - gös ez az út, Bár-mily vész kö - ze - leg, Itt vív - juk meg csa - tánk, Ó, meny-nyi nagy ö - röm A A A Ki jár - ja, menny-be jut, Õ nyújt né - künk ke - zet, Ott van a ko - ro-nánk, Lesz ré - szünk ö - rök - kön, A A A A A L Y Hol Jé - zus vi-gaszt nyújt, Aty - já - hoz föl - ve - zet: Mely ké - szen vár re - ánk: Vár ott a fény - ö - zön: fönt van a hon Új H 131 A A A, A A Y Y MTdlxcsakvand )-&URVE\9DUJKD*\Qp 10 Elnémul egyszer 5/RZU\ D L L A A A A A L A A L 1 El - né - mul 2 Majd szét-o - 3 Majd tán egy 4 Ad-dig csak egy-szer é - ne-kem, mol e por-hü-vely, csöndes es - te - len vá - rok csönde-sen, A húr el-pat-tan, Mikor vagy hol, még Hal-lom az é - des Mé-csembe ön-tök! D A, A, A A A, A, jõ az éj; nem tu-dom, szó-za - tot: új o - lajt, A 11 A A A A A

16 D L A A A L A AA A L L A De mily gyönyör, De vár a menny - Pi - hen-ni tér - S ha aj-tót tár lesz mennybe' fenn, ben már a hely, hetsz gyermekem, az Úr ne - kem, Ott leszek majd az Mert készen tartja Jé-zu-sod már meg- Uj-jong-va lé-pek Úr - ral én! Jé-zu - som lát-ha - tod! majd be rajt!! D,, D A A DA A,, A Refr D, L, L L, L, Szólok: ezt Jé-zus tet-te mind, Ingyen ke-gyelme üd - vö - zít; A, A A L! D, A L, A A A A L, A D,,, L D L Szólok: ezt Jé-zus tet-te mind, Ingyen ke-gyelme üd - vö - zít A, L! D, A A A A L, HH (1943) 579, "Megváltóm él!" (Bp2002) 19 MTdlxelnemul eqydj\rdihowipdgivpvd]pohw DLKLV]pQEHQQHPKDPHJKDOLVpO pvdlpopvklv]pqehqqhp D]QHPKDOPHJVRKD 12 -iqrv 27 Ott a folyónak túloldalán Érzéssel» 9HQWHU)» 1 Ott a fo - lyónak túlolda - lán, 2 A szülõk várnak boldogan ott, 3 E - lõ - re mentek testvére-im, 4 Vágyom a hon-ba, hol engemet Ó, minõ kedves szép láto-mány Gyermekük majdan megjönni fog; Mostan a fénybõl intnek fe-lém; Aki csak ott van mind-mind szeret! A A A A A A A»» Dicsõült lények nagy sere - ge, A viszont-lá-tás oly üdvte - li, Ó, minõ szépek, ó, mily dicsõk, Üd-vö-zí-tõmnél van a helyem,» Szívembe hang-zik üdv-é-ne-ke: Egymást a mennyben köszöntheti Sze-ret-ve vár - nak én-re-ám õk Jöjj te is bû - nös, jövel ve-lem!! AA A AA A A A» A AA A A Refr "Siess ha-za, ó, siess ha - za!" gy hangzik a-zok hívó sza-va! A A A A A A A P A A Tündöklõ fényben várnak re-ád, Siess, ó, ha - za, si-ess te-hát!! A A A A A A A A A "Evangéliumi Karénekek" 342 A A MTdlxottafoly L A L L A L L A L A A A A A A A A A

17 E 1 Oly sok fáj-da - lom van, 2 Jé - zus ez a gyógy - ír,! E A 26 Oly sok fájdalom van L L, A A Any-nyit szenve - dünk, Jé - zus e - gye - dül! Kádár Géza A A A, L L A De a fáj - da - lom - ban Õ cso-dát tud ten - ni, Is - ten van ve - lünk Lel-kem úgy ö - rül! A, A A, A A A A Y Y Bár a seb, úgy é - get, Kí-noz és gyö - tör, Ó, si - ess e - lé - je, Hisz ha-tal-ma nagy,! A Y L YAY Eny- het ád a gyógy-ír, L Aj - kad, szíved kér - je:! A, A P, Y Új H 570 Mely az Úr - tól jön Ó, U-ram, ne hagyj! MTdlxolysokfd DD L L L L L A A A, L 11 Élj boldogul, testvériség 1 Élj bol-do-gul, test-vé - ri-ség, 2 Élj bol-do-gul, én ott va-gyok 3 Élj bol-do-gul, hisz vár a menny, A L Robert Lowry Az Úr le-gyen ve - led! Le - Az an-gya-lok kö - zött Már Ott van az ott-ho - nunk, Ti! DD,,,,, A,,, DD L,, L L LP A L A L D járt i-dõm, a Mester hív, Üd - vö-zí-tõm lát - ha-tom, is u-tá-nam jöttök majd, Én már ha-za-me - gyek És ál-dom zeng-ve Õt S mi ott ta-lál-ko - zunk! D D,, A,, A, A, Refr DD L, L L A L A L Is - ten ve - led, én már ha - za me - gyek! Is - Is-ten ve-led,! D D»,»,,, L, L» DD L 7 L A A A ten ve - led, Ist-ten! DD, ve-led, Is - ten ve - led!»,, "A Hit Hangjai" (Bp1943) 561, "Megváltóm él" 48 MTdlxeljbold W 13 A A A A A A A A A A A

18 D R L,, L L A D L P P Érzéssel Gyönyörû szép a mennyekben Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, A L L %XWVFKHU:9(UGHL%pOD! D R A a Szeret - nék már ott len - ni Hol nin-csen ha-lál - fé - le - Hol bol - do - gok van-nak je - Hol él - nek egy ér - te-lem - Oh az - ért én csak azt ké - a ( L L D P L P H L L L R L L D fenn, lem, len, ben, rem: Vé-get ér min-den éj, Jár-nak kéz a kéz-ben Tévely - gés és ha - rag U-ram, ké-szíts en-gem, Ko-ro - na vár re-ám, Hol Meg - Mert ra-gyog a napfény, Sza-ba - Kristály szép tér-sé-gen, A - hol Szentek közt nem a-kad; Jé - zus Hogy fe-hér öltöny-ben Lelkem! D A a L A 7 Refr L L L ( D vál - tó-mat néz - he - tem don a di - csõ - ség - ben bé - ke leng szün - te - len kö - rül fo - rog min - den Si - on-ba be - men - jen!! D A, A A, A A, A A A L A 14 a Oh mily é - des és szép re - det, rom, gyek Lelkem-ben így fel - ü - dül - ve Csillag, mely át - ve-zet en-gem S velük e - gye-sül-ten zengünk Hi-tem hoz - zád el - ve - E - zen föl - di ú - ta - é-ked há - la - é - ne - DD D D D L»,, L L,» L, L, P L, det, rom, gyek Lelkemben így fel-ü - dül - ve Csillag, mely átve-zet en-gem S velük e-gye-sül-ten zengünk! DD D D D,,, P» A, A A, A A,» Hitem hozzád el- ve - E-zen föl-di ú - ta - é-ked há-la-é - ne - zet mon ket! zet mon ket! Lelkem-ben így fel - ü - dül - ve Csillag, mely át - ve-zet en-gem S velük e - gye-sül-ten zengünk Lelkemben így fel-ü-dül-ve Csillag, mely átvezet engem S velük e-gyesülten zengünk Hi-tem hoz-zád, hi-tem E - zen föl - di, e - zen é-ked há - la, né-ked DD D D D L»,, L L, L»,, L» Hitem hozzád, E-zen föl-di, éked há-la,! D D D D A», D A A,»» A, A A, A, hoz - zád föl - di há - la - DD D D D, Hi-tem hoz-zád, E - zen föl - di, é-ked há - la, el - - ve - zet! ú - - ta - mon é - - ne - ket, P, D,, hi-tem hozzád el - ve - zet! e-zen föl-di ú - ta - mon é-ked há-la - é - ne - ket! DD D D D, A,, A, L, MTdlxohdesok "Evangéliumi karénekek" A A A A A A A

19 Mérsékelten DD D D D L L L P LUSDWULF- L L L 1 Ó, de sok 2 Fel-hõk jön - 3 Benned van 25 Ó, de sok itt a szenvedés itt a szen-ve-dés, nek, vihar tombol, a bé-kes-sé-gem, Bu-ján te-rem a könny-ve - Fer-ge - teg és szélvész rom - Bol-do - gí - tó szent i - géd -! DD D D D»,,,»,,,,, 1 Oh de sok itt 2 Felhõk jönnek, 3 Benned van a a szen-ve-dés, vi-har tombol, bé- kes-sé-gem, Buján terem a könny-ve- Fergeteg és szélvész rom- Bol-do-gí-tó szent i-géd - DD D D D L L L P L L L tés bol ben! D D D D D tés bol ben Bûn za-var - Ah de A - S te ö - rö -», ja nyugo-dal-mam tyám, benned s nálad möm o - ko - zó - ja, A, A, Bûn zavarja nyu-go-dal-mam Ah de Atyám, benned s nálad S te ö-römöm o - ko - zó - ja, E za-rán - dok föl-di ú - A vad or - kán mit-sem árt - Bûnös lel - kem Meg-vál-tó -»,,,,, E za-rán-dok föl-di ú - A vad orkán mitsem árt- Bûnös lelkem Megváltó - DD D D D L»,, L L, L»,, L L, -me U-ram, hí-võ szemmel ton hat ja - me U - ram, hí-võ szemmel U - ram légy az én kõ-szír-tem, U - ram, e - zen ö-röm - hír-rel Uram, légy az én kõ-szírtem, Uram, e-zen ö-röm- hír - rel é-zem a ke-resz-te- Men-vá-ram és pász-to - Má-sok-hoz is el - me - ézem a ke-resz - te - Menváram és pászto - Mások-hoz is el - me -! DD D D D 30 A» A, A A, A, AA, A» A, A A, A A A, D L mény, Hogy menny-be fel - me - gyek én! Jé -! D A A A A A, L A A 7 D L L L L L A A A zusom ott van, a hely készen van, Számom-ra is biz-to - san! D, A DA,, A, L "Evangéliumi Karénekek" 310 MTdlxgyonyoru Bánkódó szív, jöjj az Úrhoz, Halljad, hangja mily szelíd! Ó, ne fojtsd el bensõ vágyad, És ne szégyelld könnyeid! Refr Jöjj, fogadd el üdvödet, Bûnöd bánva térj ma meg, Megtalálod békédet! 2 Érzed-é, mint vonz a Lélek? Csendes hangja egyre int: Lásd, hogy vár a Mester téged, Karjait kitárva hív Refr 3 Meddig vársz és tétovázol? Gyorsan múlik életed Még ma jöjj, fogadd kegyelmét, Holnap már késõ lehet! Refr 4 Zengje angyalkar a jó hírt, Áldja Istent éneke: "m, megtért egy bûnös lélek, Meglágyult kemény szíve" Refr Új H 106 F-dur 15 A A A A A A A A

20 14 Ha földi szenvedés yugodtan R DD A A L P 1 Ha föl - di szen - ve - dés, 2 Ha a nagy ke - gye - lem, 3 Ott fent a mennyek - ben mun-ka u - tán mely ré - szem lett meg - lá - tom én, Át - me-gyek A mennyben A - ki - ket! DD, DD A P A A P L keb-led-be, é - gi ha - zám, számom-ra ké-szít he - lyet, sze-ret-tem e föld ö - lén, Az lesz majd a-mi-nek lel-kem ö - Jé - zus-nál ott le-szek a trón kö - De Jé-zus drágább lesz mindenki -! D D A A A, A A A P P 7 W DD rül, rül, tõl, Hogy Jé - zust néz - he - tem Õ - ben - ne ör - ven - dek Csak Ben - ne ör - ven - dek szün-te - le - nül! D D A 7 A A A A W 16 DD D L lett, lett, zöldellett,! DD A A A D A A, A L Új H 564 Az es - té - re her-vadt lett MTdlxnyarhoz yugodtan 24 Még egyre hangzik D A A A A 1 Még egy-re hangzik folytonost: 2 Min-dig sû - rûbb e meg-hí-vó, 3 m sír-va ké-rünk té-ge-det, 4 Itt vár a menny, ott a po-kol, '5HDG A Jöjj em-ber, jöjj és ne ha-bozz, Min-dig sür-gõ-sebb ez a szó: Még most ke-res-sed üd-vö-det! Ha meg nem térsz, el-kár-ho-zol!! D D A 7 A Jöjj Jé-zu - sod-hoz, a - ki kér, Jöjj Jé-zu - sod-hoz, jöjj hamar, Mi lesz ve-led, ha jõ az éj, E szó kemény, de ah, i-gaz, 5 "Evangéliumi karénekek" 163, új H 484 Hogy a bûn út - já - ról le-térj A - ki né-ked csak jót a-kar! Ha rád bo-rul a nagy veszély? em ember, az Úr mondja azt! D A A A A W MTdlxmegegyre A A A A A A A A

21 J Oxenham DD D E 23 yárhoz hasonlít életünk A é - le-tünk, Fény és árny-nyal te - 1 yár-hoz ha-son - lít 2 Mé - gis ez é - let, 3 De bol-dog az, ki Evangeliums-Sänger bár rö-vid, A mag-ve-tés sza - e na-pon Vet buz-gón i - de -! DD D E A DD D A P Mint a vi - har sze - le Oly gyorsan fut, ro - han ve-lünk, ka, A kegy-i - dõ csak most van itt lent, Mert majd a - rat ott gaz-da-gon És az - u - tán so - A di-csõ-ség-ben! D D D A A P A P DD Refr D Ó, mi-lyen gyors az i - dõ Ó, a le ha fent Ó, mi-lyen gyors az i - dõ, az i - dõ,! D D D DD D vég ha-mar jõ; Reggel még mi zöldel - Ó, a vég, ha-mar jõ, ha-mar jõ;! DD D Reggel még mi zöldel - A A 28 Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, DD Refr Õ e - gye - Ö e - gye - dül Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, Õ e - gye -! DD dül, Õ e - gye - dül, A - ki - ben ör - ven-dek DD Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, ör - ven-dek dül, e - gye - dül, e - gye - dül A - ki - ben ör - ven-dek! D D A A DD SRFRULW 7 szün-te-le - nül, A - ki - ben ör-ven-dek szün-te-le - nül,! D D W "Evangékiumi Karénekek" 298, "Megváltóm él" 42 MTdlxhafoldi A A A A A A A A A

Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek djatok hálát az Istennek all: Béza T. / 1. d ja tok há lát az Is ten T I 4 V I nek, T i mádkoz za tok szent ne vé dm 7 4 nek! ir des sé tek dí csé re tét, és min den jó té te ményét! 4 Be széljé tek a

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben