Evangéliumi karénekek (1928) 285. Én vagyok az ÉLET. Ján 14, 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Evangéliumi karénekek (1928) 285. Én vagyok az ÉLET. Ján 14, 6."

Átírás

1 t Temetési énekek

2 Evangéliumi karénekek (1928) 285 Én vagyok az ÉLET Ján 14, 6

3 46 Jegyzetek: (OKV]y $KtYKHPEHUV]iPiUDDYLUUDV]WypVDWHPHWpVLVWHQWLV]WHOHWDKROOHOL pqhhho LV GLFVKtWKHWL,VWHQW KLUGHWKHWL D] U P ]HQHWHW $]W D] U PKtUW KRJ\QHPDKDOiOpKDQHPD]ÅeOHWpµD]XWROVyV]y(]WtYiQMDVHJtWHQLMHOHQ pqhi ]HWLV 7DUWDOPD]LVPHUWpVHYpVEpLVPHUWpQHHHWPHO\HPLQGWHPHWpVHQ PLQGYLUUDV]WiVRUKDV]QiOKDWyDiUW EEV]yODPUDDiUHJ\KDQJUD $] LJD]L ~MGRQViJRW D V] YHJ MHOHQWL XJ\DQLV D]RQ pqhh HVHWpEHQ PHO\HD]~MRVLDGiV~Å$KLWKDQJMDLµEDQV]HUHSHOQHD]~MV] YHJ OHWW DODOPD]YD $ QQ\HEE pqhopvuh YDOy WHLQWHWWHO D YHUVV]DR PLQGHJ\LHDYRQDOUHQGV]HUH ]pohwwehtuyd$i ]HWWDUWDOPD]QpKiQ\RO\DQ pqhhwlvdpho\qhfvddv] YHJHYDQiWYpYH6HJtWVpJ OH]HDOiEHtUWXD]W LVKRJ\PLO\HQKDQJVRUEDQpQHOHQGK $PLD] VV]KDQJRWLOOHWLQDJ\UpV]WDUpJLPHJV]RRWWRWWiYDQQD DODOPD]YDWHLQWHWWHODUUDKRJ\WHPHWpVHHQQHPFVDD]pQHDUV]ROJiOD EHJ\DRUROWpQHHHOKDQHPPiVRYHQGpJHLVHJ\ WWpQHHOQH $Å7HEHQQHGEt]WXQµH]GHWepQHV]HUHSHODUpJLÅ$KLWKDQJMDLµ EyOLVPHUWYiOWR]DWEDQGHEHYDQtUYDD]HUHGHWL;9,V]i]DGLKLWHOHVRWWDLV,VWHQ Q iogivd tvpumh H]W D] pqhi ]HWHW HQQH KDV]QiOyLW pv D] pqhhkdoojdwylw $V]HUHV]WK isulolv 6]HUHV]WHWWH(UGHL%pOD6]DWPiUQpPHWL I

4 Kivonat a Baptista Hitvallásból (Békehírnök Kiadó 1989): $YpJVGROJR Hisszük, hogy az ember élete a halállal nem ér véget 1 $ KDOiOEDQ D OpOH O QYiOL D WHVWWO 2 Az elhunytak lelke WXGDWRV ioodsrwedq YDQpV tj\ D KtY OHOH D]RQQDO poyh]l D megváltottak örömét, a hitetlenek lelke pedig szenved 3 Ez az UYHQGH]pVLOOHWYHV]HQYHGpVD]RQEDQD]HOM YHQGtWpOHWRUpUL el teljességét, amikor a lélek a föltámadott testtel egyesül 4 Hisszük, hogy Jézus Krisztus ismét eljön erre a világra PLQGHQL iowdo OiWKDWyDQ WHOMHV KDWDORPPDO pv GLFVVpJEHQ 5 Akkor bekövetkezik a halottak föltámadása, azután pedig mindenek megítéltetése és elkülönítése örök boldogságra vagy örök gyötrelemre 6 6iWiQD] U W&]UHYHWWHWLKDOiOQHPOHV] többé, és minden földi szenvedés és nyomorúság véget ér 7 Hisszük, hogy Isten új eget és új földet teremt, ahol igazság és béke uralkodik örökkön örökké 8 Az újjáteremtett világban, mint a megváltás részesei mindenkor az Úrral leszünk, és akkor az örökkévaló Isten lesz minden mindenekben 9 Igeversek: Jób 19:25-27; Jn 11:25,26; ApCsel 24:15; Zsid 9:27 2 1Móz 3:19; Préd 12: 7 Lk 23:42-43; Róm 14: 8; Fil 1:24, 23; 1Pét 3:18-20; Jel 1: 7; Jel 14:13 1Kor 15:35-36, 42-44, Kor 5: 1-4; Fil 3:20-21; Kol 3: 4 Mt 24:30; ApCs 1:11; 2Pét 3:3, 4, 8-12, 14-15; Jel 1: 7 Dán 12: 2-3; Mt 25:31-34, 41, 46; Jn 5:28-29; 1Kor 15:22-23; 1Pét 5: 4; Jel 20:11-15 Zsid 2:14; Jel 20:10; 1Kor 15:26; Jel 21: 4 Róm 8:19, 21; 2Pét 3:13; És 65:17-18,25; Jel 21: 1 1Thes 4:17; 1Kor 15:28 II 40 Tebenned bíztunk E 1 Te - ben-ned bíz - tunk 2 Az em - be - re - ket Ford Szenczi Molnár Albert e - le - i - tõl fog - va, Te meg-ha - gyod hal - ni U - ram, Té - ged tar - tot - tunk És azt mon-dod az em - be - haj - lé - kunk - nak, ri nem - zet - nek: 7 Mi - kor még sem - mi "Le - gye-tek por - rá, he-gyek nem vol - ta - nak, kik por - ból let - te - tek!" Hogy még sem ég, sem föld Mert e - zer esz - ten - dõ nem volt for - mál - va, e - lõt - ted any - nyi, Te vol - tál és Te Mint a teg - nap - nak vagy e - rõs Is - ten, õ el - mú - lá - sa És Te meg - ma - radsz És egy éj - nek rö - min-den i - dõ - ben vid vi - gyá - zá - sa "A Hit Hangjai (1943) " 588 MTdlxtebenn

5 38 Jézus karjára bizton Hajtom fejem le én, Abban találom GY P+DQ\XJV]RPK&V]tYpQÈOGyV]HOtGV]DYiYDO0HJYiOWyP hirdeti: Jer, hajtsd fejed szívemre Harcod pihenve ki! Refr Jézus karjára bizton Hajtom fejem le én, Abban találom üdvöm+dq\xjv]rpk&v]typq 2 Bizton a Jézus karján Elszáll a bú, a baj, Bizton a Sátán ellen Sebe véd, betakar Enyhül a bánat terhe, $ pwho\ PHJV]&QL Szívedre száll enyhület, S apadnak könnyeid Refr 3 -p]xvdk&megváltó Énértem szenvedett, Lelkem örök V]i lán Bizton pihenhetek Itt csöndesen bevárom, Az éj míg elhalad, evw~od]dudq\sduwqio)pq\oqihopodqdsrefr Új H 356 G-dur (A-dur) 39 Én jól tudom, Megváltóm él, Hajléka készen vár reám! Már int felém, és koronát gér a földi harc után Refr Bár a világ gúnyol, nevet, Eltölti honvágy lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Ó, jer haza, én gyermekem! Kitárt karjával vár az Úr: Jöjj megpihenni szívemen! 2 Ez nékem oly csodálatos, Hogy önként szállt a földre le, Én értem annyit szenvedett, Elvérzett vétkemért szíve Refr 3 Csak Jézusban remélek én0huwhow U OWHE&Q PHW És egykor hívón szól felém: Ó, jer haza, vár Mestered! Refr 4 Én jól tudom, jön Mesterem, Az óra fut, a nap közel; Az Úr elé állok hamar, Megváltó Jézusom, jövel! Refr Új H 199 C-dur 44 %HW&UHQGHVWDUWDORPMHJ\]p A * - gal jelzett énekeknek, csak a szövege van beírva 2OG eqhh]ghwh UpJLV] YHJH]GHWH eqhv] 6 A menny örök otthona 6 8 A sötét síron túl vannak 7 3 Áldott legyen a frigy * 2 5 Ama szép hon felé * 4 4 Az út Atyánkhoz érkezik Utunk Atyánkhoz érkezik 3 15 Bánkódó szív, jöjj az Úrhoz * 13 9 Boldogság szép hazája 8 10 Csak vándorok vagyunk 9 13 Élj boldogul, testvériség Elnémul egyszer Én jól tudom, Megváltóm él * Fenn a mennyben az Úr Kik a Krisztusban hunytak el *\ Q\ U&V]pSDPHQQ\ Ha földi szenvedés Hadd menjek, Istenem Közel b Hozzád, Uram Halld csak, halld ROPiUIHOKQHPWRUQ\RVXO &-p]xvrph]peh 29 5 Istennek népe, készen légy * 5 44 Jézus karjára bizton * Jézus ölébe bizton Még egyre hangzik Még mostan hangzik Miként leszünk, ha majd * Mint a szép csillagok Mit aratsz majdan Mit fogsz aratni majdan yájasan hangzik az Úr yárhoz hasonlít életünk Ó, de sok itt a szenvedés ÏGLFVPHQQ\HLSion * ÏGLFVpVHGYHV6LRQ Ó, Jézus, árva csendben * Oly sok fájdalom van Ott a folyónak túloldalán 27 1

6 34 Ott túl a csillagtengeren RKDQ Q\ UWHOHQD]LG ]HQYHGpVEOQDJ\ U PEH Te fáradt szív Te üdvös, égi hajlék 31 3 Tebenned bíztunk - új H 1 45 Tebenned bíztunk - régi H Testvér, várjunk Testvéreim, itt a parton Uram, ó, add 33 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az HOKXQ\WDDWLVHOKR]]D Jézus által, vele együtt Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel 1Tessz 4, Miként leszünk, KD PDMG D FpOKR] pu Q *\]HOPHV YpJV ]GHOP QXWiQ"(SXV]WDViJEyOV]pSKD]iQEDOpS Q$] U Éden aranykapuján Ha lábunkról a port majd letöröljük, És többé már QHPYHUHMWpH] Q,VWHQ QDUFiWV]tQUOV]tQUH Qp]] ev 1iOD mindörökké örvendünk! 2 Miként leszünk, ha majd az örök élet Fényében Véle örvendezhetünk? Valóra válik sok csodás ígéreteve&qwo PHQWHQ 1iOD lehetünk Ott már nem ejtünk könnyet soha többé, em emészt minket gond és félelem 5pV] QOHV]PDMGDGLFVVpJ U pèog betölt magával a kegyelem 3 0LpQW OHV] Q KD PDMG ]HOUO halljuk Égi karének áradó V]DYiWeV]HQJKiUIiKDQJMiQPDJDV]WDOMXWLQHIpQ\ YH]Lhomlokát? Ha messze hangzik Isten városából A hálaének hangja szerteszét; Imádat száll a szívek oltáráról, Zengik a Báránynak dicséretét! 4 Miként leszünk, ha mindazt majd meglátjuk, Mit fül nem hallott, s szív nem érezett? em volt itt nékünk olyan boldogságunk, Mint amit QpSpQHpV]tWHWW Fel, fel tehát a meredek ösvényen, Csak küzdjünk EiWUDQ ODQDGDWODQXO $L D KDUFEDQ J\]HGHOPHV lészen: Végtelen üdvvel várja fönn az Úr! Új H 497 C-dur 37 ÏGLFVPHQQ\HL6LRQ, Boldogok nyughelye, Gyógyító írt onnan várok Megsebzett szívemre 5HIUÏGLFVPHQQ\HL6LRQ6]tYHP~J\YiJ\LKR]]iG Fényedet hitben már látom, Benned örök béke vár 2 )HOM QRWWHJ\GLFVnappal Zarándok népednek, Háladalt zeng égi karral A hazaért sereg Refr 3 Istenünk trónjánál állva Minden szív úgy örül, +DDPHQQ\GLFVhonában Új ének felcsendül Refr Új H 583 D-dur (E-dur) 43

7 DD D D A L A AA A L A Minden szív ör-vend gyö-nyörrel,! DD D D, A A, Megváltóm él! 30, Új H 709 Hogy ott van polgárjo - ga A MTdlxtestver Mit aratsz majdan DE 1 Mit a-ratsz maj-dan, bû-nös em - ber, 2 Gyû-lö - let-bõl csak gyû - lö - let lesz, 3 Szol-gál-jad Is - tent min-de - nes - tõl, 4 Ve - té-sed most hit-bõl e - red - jen, J B König Egykor ott túl a sí - ro - Fösvénységbõl csak kárho - Kegyelmét dú-san a - ra - Csak Jézus lak-ja szí-ve - D don? zat, tod, det, A - hol e föl - di é - le-ted - del Ha-ragból csak ha-ra-got nyerhetsz, Vess itt lent bõven szíves-ség - bõl, S é - letben, ö-rök üd vös-ség - ben Számolnod kell majd egyko - Panasz-ból csak ö-rök pa - S ott vég-te - le-nül meg-ka - Bõ a - ra - tá-sod lesz ne - Refr P 42 D ron? naszt pod! ked! A - mit vetsz itt e lé - ten át, MTdlxmitartsz Azt a - ra - tod majd o-da-át Új H Tebenned bíztunk T Beza L Bourgeois, Te-ben-ned bíztunk 2 Az em-ber fi - a - e - le - i-tõl fog- va, it meghagyod hal-ni Ú-ram, Té-ged tar - És ezt mon-dod az,, tottunk hajlé-kunknak! em-be - ri nem-zetnek: Még mikor sem-mi hegyek nem vol-ta-nak, "Le - gyetek por-rá, kik porból let - te-tek!" Hogy még sem ég, sem föld nem volt for-mál-va, Mert e - zer esz-ten - dõ e - lõt-ted any-nyi, 7 vagy e - rõs Is - ten, õ el - mú - lá - sa És Te meg-maradsz És egy éj - nek rö - Te vol - tál és Te Mint a teg-napnak minden i - dõ - ben vid vi-gyá - zá - sa "Megváltóm él" 15, új H 698 MTdlxtebenn Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt, Krisztus által szeretetben! Szilárd ez és örök 2 Atyánk trónja elõtt Együtt esengeni Örömben, búban közösen, Az kedves Õneki 3 A sújtottak terhét Megosztjuk szívesen, És folynak részvét-könnyeink Urunkhoz közösen 4 Ha testben válni kell, Az mélyen fáj nekünk; De egyesít minket a hit És menny felé megyünk Új H 98 F-dúr 3

8 3 Az út Atyánkhoz érkezik E L A L A A A A A A 3K%OLVV A A A 1 Az út A-tyánkhoz ér - ke-zik, 2 Itt bán-kód-ni már nincs okom, 3 Mily bol-dog lesz az é - let ott, 4 Te fá-radt szív, ké-szülj velünk! Ki tud-ja, tán már hol-nap; Tu-dom, sze-ret Õ en-gem, Hol sem-mi baj nem ér-het, Ott vár re-ánk a bé-ke,! E,, L A L A A A A A A És vé-ge bûn-nek, gond-nak 4 A fáj - da-lom is meg-szû-nik, Az é - gi hon lesz ott-ho-nom, És Jé - zus, a - ki el - hí-vott, Már gyó-gyul is min - den se-bünk Ha in-nen el kell men-nem Szent asz-ta-lá - hoz ül - tet A mennynek é - ne - ké - re!,, Refr L Az út vé-get ér Ki tud - ja, tán már hol-nap Az út majd vé - get ér,!, L A A A A A Test-vér, Jézus kér: test-vér, halld, Jé - zus kér:! Új H 84 Légy kész, ha mennybõl szól-nak!, MTdlxazutaty Testvér, várjunk )URKH%RWVFKDIW DD D D A A L A A A 1 Testvér, vár-junk itt a par-ton 2 So-kan már e - lõ-re mentek, 3 Bár a mélyben még sö-tét van, 4 Majd ha Jé - zus kezét fog-va L &&&RQYHUVH! DD D D, A, A A Hit-tel, bíz-va, csende - sen, Elhagy - ták e föld ho - nát, S egyre zúg a vad vi - har, Ha - la - dunk a völgyön át, DD D D A A L A A A L Míg a ré - vész el-jön ér-tünk Ki-ket majd a Ká-na - án-ban De a mennybõl hí-vó han-gon Túlról lát - juk meg a fényben! D D D D A, A, És a cél - hoz el-vi - szen! Dicsben lá - tunk o-da - át Zeng fe-lénk az é-gi kar Üdvünk é - gi vá-ro - sát A DD D D L L Ö-rök nap-nak suga - rá - ban Fénylik Is - ten vá-ro - sa!! D D D D A A, P A A, A A 41 A A

9 D A A P A A A 1 U - ram, ó add, 2 Ó, lásd, U - ram, 3 El nem bo - csát - 4 Min-den el - hágy 5 U - ta - mon gyá - 6 Ott áll - jak üdv - 33 Uram, ó add ha ván - dor - ú - tam a szí - vem, lel - kem lak, én Is - te - nem! e föl - dön en - gem, mo - líts e - rõd - del, be öl - tö - zöt - ten, M yberg, 1910 Majd vé - get Fe - léd só - Sem - mi más Te vagy csu - Szám - ta-lan S ki - ket sze -! D D A P A ér itt hajt nagy vá - gyam pán az bû - nöm ret - tem, e bo - rú - ban, vággyal tel - ten, nin-csen ne - kem: üd - vös- sé - gem, mind tö-röld el! mind kö-röt - tem! El - ér - jek Hoz - zád, S a gyöt-re - lem - tõl Csak áldj meg en - gem, Se - bem Te lá - tod, Ó, végy föl en - gem, U - ram, Te - hoz - zád,! D D A A A S te fé - nyes or - cád Hadd lás-sam én Fá - jón ki - per - dül Csak el - e - ped - nem Könnyem szi - vá - rog E - meld a lel - kem Hol fény - lik or - cád, A köny-nyem is e hagyj, U - ram! S Te szá - mo - lod Az ég fe - lé! Vá - gyó - dom én!! D MTdlxuramoadd HH (Bp1960) 461, Új H Ama szép hon felé száll az én óhajom, Ahová mihamar bemegyek Fogad-é engemet Mesterem, Jézusom, Hogy Vele örökké ott legyek? Refr Kapok-e csillagos, ragyogó koronát Ama szép honba' fent, odaát? Majd ha éltem lejár, lelkem a mennybe száll, Kapok egy csillagos koronát (koronát)! 2 Míg itt e földi lét kötve tart engemet, Híven kell végeznem dolgomat; Lelkeket mentve szolgálni a szent ügyet, Hogy aztán elvegyem díjamat! Refr 3 Most azért munka vár minden nap énreám, Amihez Mesterem ad erõt Vágyam az: hû legyek, s megkapjam koronám Angyalok és a sok szent elõtt Refr Új H 31 A-dur 5 Istennek népe, készen légy, Az Úr nagy napja jön feléd, A Võlegény nincs messze már, Felékesítve várj! Refr /:Oly dicsõ (oly dicsõ) lesz az a nap (az a nap):/ Jövel hamar, jövel, Uram, Hozd fel nagy napodat! 2 Istennek népe, ne heverj, A leghasznos'b munkára fel, Az Úr napja nincs messze már, Munkád végezve várj! Refr 3 Istennek népe, ne feledd, Mire az Úr int tégedet, Hogy hirtelen jõ el a nap, Egy pillanat alatt! Új H 311 F-dur (G-dur) eq U pohwhwdgrqhl-iqrv 5

10 6 A menny örök otthona L A " A L A 1 A menny ö rök ott - ho - na vár o-da - át, 2 Bár em- be-rek sokszor nem ér-te-nek itt, 3 Már vár-nak a par-ton hit - test-vé-re-im, 4 Jöjj hon-ta-lan lé-lek, nézd, vár ottho-nod, A Az Úr szerez - incs hû ba-rát Hisz nem-so-ká' Ott nem le-szel!, A A A A, A A A A L P te meg ne - kem egy se ve - lem meg-ér - ke - zem ár - va te sem, Már hal-lom az Õ sze-líd hí-vó sza - Ha Jé-zu-som lá-tom, él ben-nem a És nyu-galmat le-lek Jé - zus kar-ja - Az üd-vö-zült szentek-kel uj-jong-ha -! A A A A, A A A A 6 Refr L A A A A A A L vát, hit, in, tod, Én nem le-szek Hogy nem le-szek Én nem le-szek Hogy nem vagyok ott i - de - gen ott i - de - gen ott i - de - gen már i-de - gen Ó, nem, hi-szen!, A, A A Refr ( A A-zért (csendben várj), A! A A csendben várj és légy nyu-godt, Csak H várj, (csendben várj), csendben várj és légy nyu-godt, Csak A A A! A A A A A A A várj, (csendben várj), Bíz - zál, (csendben várj), Várj! A A A D A rit L, csendben, s légy nyu - godt, A, A (ó, légy nyu - godt)!! "Evangéliumi Karénekek" 263, "Megváltóm él" 18 A MTdlxtefaradt A A A A A A A A A A A A A L A

11 DD R A A A A A A A A A A A Hol Jé - zus, Te la - kol, "Evangéliumi karénekek" 253, "Megváltóm él" 40 Ott bé - ke, üdv ho - nol!! DD MTdlxteudvos Te fáradt szív Mérsékelten E R L P A A LUSDWULF9- L A A 1 Te fá - radt szív, ott vár re-ád 2 U - tad ke-mény, lábad se-bes, 3 Légy csendben, hisz múlik az éj, Küz-dés u - tán a pi-he - nés, A pró-bád megsúlyosbo-dott m vir - rad már di-csõ na-pod!! E A, A A A A, L Oly é - des lesz a nyuga - lom ézz fel, a menny vár ott re-ád, A tá - vol-ból már tündö-köl; L Ott, hol nincs többé szenve-dés Várj bíz-va hát, és légy gyugodt! Várj csendben hát és légy nyugodt!! A A A A A,, 38 P, L Jé - zu - som is - me-rem én, Ö - vé va-gyok, Õ az e -! A A A A A A A, A A A A L A P A nyém (e-nyém) Szent vé-rén vett a mennyben ott-hont ne-kem,! P A A, Én L A A A A A A A nem le - szek ott i - de - gen!, Új H MTdlxamennyor evpdjdd],vwhqohv]yho pvohw U OPLQGHQ QQ\HWDV]HP U}O pvkdoiovhpohv]w EEpVHPJ\iV] -HOHQpVH 7 A A A

12 A A A E 7 A sötét síron túl vannak 1 A sö - tét sí - ron túl van-nak 2 Majd fönn la-kom mind - ö - rök - ké 3 Ó, Üd - vö - zí - tõ Jé - zu-som, 6LRQpQHHL A fény haj - lé - ka - Az üdv haj - lé - ká - Moss szent vé-red-be'! E P A A i ban meg! Ott vi-rág - il - lat len-ge-dez, A lel-kem vágyik már o - da, És vígy e földrõl Tehozzád, Az ö-röm mennye - i Hol ö - rök bé - ke van Hogy mindig ott le-gyek!! A A A PA Refr Fe - hér, fe - hér,! Fe-hér, Kell hó - fe-hér ru - ha, A fe-hér, A A A Krisztus vé-rén megmosva, Hogy be-jussunk o - da!! A A A MTdlxasotet "A Hit Hangjai" (Bp1943) 563, új H 43 8 Dolce DD 31 Te üdvös, égi hajlék 1 Te üd - vös, é - gi haj - lék, 2 E szép, di - csõ ha - zá - ba 3 Ó, há - la Jé - zu- sunk-nak,! DD A A :DUUHQ( A A Zeng ró - lad é - ne - kem Az jut - hat fel csu - pán, Ki ér-tünk föld - re szállt, DD Vi - lág nem is - mer té - ged, Ki Jé-zus sok se - bé - ben S meg-tör - ve, ront-va pok-lot, De is-mert vagy ne - kem E-gész meg-tisz-tult már Le-gyõz-te a ha - lált;! D D A DD A A Ó, drá - ga é - gi ott - hon, Ki - folyt vé - ré - vel hit - ben S a ked - ves é - gi ott - hont Te gaz-dag, szép, ö - rök, Le-mos - ta bû- ne - it, El - ké - szí - té ne - künk,! D D DD A A AA A A A A Dús vagy é - let - e - rõ - ben, Új - já szü-let - ve, hí - ven Hol bé - ke, üdv, ö - röm-ben! DD A kép - ze-let fö - lött Szol-gál - ja Mes-te - rét Ö - rök - ké él - he - tünk 37 A A A A A A A A A A A

13 Lassan E L,» L L Ve - le szá-zadok, ez-re - dek 30 Rohan könyörtelen az idõ 1 Ro-han könyör-te-len az i - dõ, 2 A föl-di gyönyör mind el-múlik, 3 Ez é - let vágya, kí-sér - té - se A ' VVOHU( A munka, gond, sok küzdelem El - mú-lik s mégy a sír fe - lé! E,», Her-vad a szép if-jú-ság, e - rõ; A rang, di-csõség porba hul-lik, És nem gon-dolsz rá évrõl év - re,,» L L 7, L A L A népek, törzsek, nemze-tek em kell be-lõ-le semmi-sem Hogy tested az e-nyé-sze - té! A», A, A A A A W,, H L ž L L El - tûn-nek éjben nyomta-lan S a mú - ló, rövid föl-di é - vek O, ember, mondd, miért születtél, De van é - let a sí-ron túl is:, Mért kell szenvedned itt ne-ked? A lel-künk ö-rök é - le - te!!, L, A, A A A A Re - pül sze-lek szárnyán az é-let, Mit tett e földön szomjas elméd? I - té - let e - lé fo-gunk áll-ni,», L R Mi is ve - le megyünk gyorsan Porrá lesz mind, mi porból lett Ó, er-re gon - dol-tál - e te?!, A A», "Gedeoniták énekei" 50, új H A MTdlxrohank Boldogság szép hazája Adagio DD D R 6WHEELQV1 A A A A A 1 Bol-dog-ság szép ha - zá - ja te, 2 Rö - vid és bús za - rán - dok út 3 Ö - rök sze-rel - me vár - ja ott Szí-vem benned ö - rül, Mi föl - di é - le-tünk, Az ár - va szí-ve - ket,! DD D A DA DD D P Hol himnuszt zengnek an-gya-lok De túl a föld ha - tá - ra - in Hí - vek - nek üdv-haj - lé - ko-kat! D D A D DA A A A Refr Ki - rá - lyi trón kö - rül Di-csõbbre vágy szí-vünk Ke-gyel-me ké - szí - tett DD D P P Bol-dog - ság-ban ta - lál - ko-zunk A szép ha - zá - ban ott,! D D A A D A P DD D ( H Soh' - sem nyugszik le majd na-punk: Ö - rök vi - lá - got A A DA DA! DD A A D 9 A A A A A A A A

14 DD D R oszt Ö - rök vi - lá - got oszt! DD D P DA DA "Evangéliumi Karénekek" 145 MTdlxboldogsg Csak vándorok vagyunk E L Y 1 Csak ván-do - rok va-gyunk, 2 Bánt - hat az el - le - nünk, 3 Ha itt lenn szé-gyen ér, 4 Lát - juk majd mi - e - lõbb, Lowell Mason fönt van a hon E A A, Y A L Y A menny fe - lé fu-tunk, Jé - zus itt van ve-lünk, Ott a ke - gyel - mi bér, Dics - ben i - mád - juk Õt, fönt van a hon A A, A Y 10 DD D Hol a meg fá - ra - dott - ra vár S a csügge-dõ-be ké - pe önt U-runk ád most is ö - rö - met, em érzünk többé bá - na - tot Ha majd út-ján hí - ven fu-tunk, yu-ga-lom, harc he-lyett Ú - jult reményt, vigaszt Bár még nem ér-tünk célt A vesz-tett kin-cse-ken El - ér - jük a meny-nyet! DD D D A A "A Hit Hangjai" (Bp1960) 459, "Megváltóm él" 27 A A A MTdlxottulacs DUJKD*\XOiQp 29 Hû Jézusom kezébe D L L L L L 1 Hû Jé - zu-som ke - zé - be 2 Ha nem tu-dom e - lõ - re, 3 Ha szen-ve-dés, baj ér - ne L A L 'iqgdoodp Te - szem le é - le - tem Hogy Jé-zus mit kí - ván, S az ú - tam is sö - tét, L L,, L L D Õ é - le - tem ve - zé - re, Vá - rok sze - mé-be - néz - ve, Az Úr ke-reszt-je fé - nye S ha - zám-ba ér - ke-zem S szí-vem nyugodt, vi-dám An - nál di-csõb-ben ég L,, L L L D A kes-keny ú - ton já - rok, Mily bol-dog, é - des ér - zet: S tu-dom, hogy még di-csõbb fény új H297 Ma - gas-ból vet vi - lá - got Szí-vem nem is-mer kény-szert, Ha majd a mennybe ér - vén, Kö - zel van Õ hoz - zám, Úr Õ él-tem fö - lött, Ra - gyog majd én - re - ám, D L L L L L L A L MTdlx hujezusm Az Õ ke-reszt-je rám Önként szol-gá-lom Õt Be - lé-pek aj - ta - ján 35 A A A A

15 DD D 28 Ott túl a csillagtengeren 1 Ott túl a csil-lag ten - ge-ren 2 Em-be-ri ész az üdv la-kát 3 Ez otthon annak nyit-va áll, 4 Fordítsuk hát te-kin-te-tünk 5 em zord többé ez a vi-lág Angol dallam, XVI sz Szép or-szág tün-dö-köl, El nem kép-zel-he - ti; Ki - ben szi-lárd a hit, E szép or-szág fe - lé; És nem ü - res a lét! DD D A A A DD D A hit azt lát- ja szün - te - len Ám a szív ér-zi von - zá - sát, S tulajdo- ná-ba vet - te már Állítsuk gyakran É - de - nünk Fent van hazánk, várja A-tyánk A És vá-gyón pil-lant föl Mely fe - lé kész-te - ti Itt a menny kincse - it Lel - ki sze-münk e - lé! Ott minden gyer-me - két! D D D A A A A Ott Ö - Ha Mi - El - DD D A é - gi fény és il - lat-ár röm, vagy bú-bá - nat között mé - gis ej - tünk könnye-ket, énk lesz mind-ö - rök - ké ott, ment e - lõ - re Jé - zu-sunk, Be-tölt min-den he - lyet, El nem fe - lej - ti azt, em csüggedünk a - zért, Mi-ben hit-tünk itt lenn, Hogy készít-sen he - lyet,! DD D P A 34 Bár rö - gös ez az út, Bár-mily vész kö - ze - leg, Itt vív - juk meg csa - tánk, Ó, meny-nyi nagy ö - röm A A A Ki jár - ja, menny-be jut, Õ nyújt né - künk ke - zet, Ott van a ko - ro-nánk, Lesz ré - szünk ö - rök - kön, A A A A A L Y Hol Jé - zus vi-gaszt nyújt, Aty - já - hoz föl - ve - zet: Mely ké - szen vár re - ánk: Vár ott a fény - ö - zön: fönt van a hon Új H 131 A A A, A A Y Y MTdlxcsakvand )-&URVE\9DUJKD*\Qp 10 Elnémul egyszer 5/RZU\ D L L A A A A A L A A L 1 El - né - mul 2 Majd szét-o - 3 Majd tán egy 4 Ad-dig csak egy-szer é - ne-kem, mol e por-hü-vely, csöndes es - te - len vá - rok csönde-sen, A húr el-pat-tan, Mikor vagy hol, még Hal-lom az é - des Mé-csembe ön-tök! D A, A, A A A, A, jõ az éj; nem tu-dom, szó-za - tot: új o - lajt, A 11 A A A A A

16 D L A A A L A AA A L L A De mily gyönyör, De vár a menny - Pi - hen-ni tér - S ha aj-tót tár lesz mennybe' fenn, ben már a hely, hetsz gyermekem, az Úr ne - kem, Ott leszek majd az Mert készen tartja Jé-zu-sod már meg- Uj-jong-va lé-pek Úr - ral én! Jé-zu - som lát-ha - tod! majd be rajt!! D,, D A A DA A,, A Refr D, L, L L, L, Szólok: ezt Jé-zus tet-te mind, Ingyen ke-gyelme üd - vö - zít; A, A A L! D, A L, A A A A L, A D,,, L D L Szólok: ezt Jé-zus tet-te mind, Ingyen ke-gyelme üd - vö - zít A, L! D, A A A A L, HH (1943) 579, "Megváltóm él!" (Bp2002) 19 MTdlxelnemul eqydj\rdihowipdgivpvd]pohw DLKLV]pQEHQQHPKDPHJKDOLVpO pvdlpopvklv]pqehqqhp D]QHPKDOPHJVRKD 12 -iqrv 27 Ott a folyónak túloldalán Érzéssel» 9HQWHU)» 1 Ott a fo - lyónak túlolda - lán, 2 A szülõk várnak boldogan ott, 3 E - lõ - re mentek testvére-im, 4 Vágyom a hon-ba, hol engemet Ó, minõ kedves szép láto-mány Gyermekük majdan megjönni fog; Mostan a fénybõl intnek fe-lém; Aki csak ott van mind-mind szeret! A A A A A A A»» Dicsõült lények nagy sere - ge, A viszont-lá-tás oly üdvte - li, Ó, minõ szépek, ó, mily dicsõk, Üd-vö-zí-tõmnél van a helyem,» Szívembe hang-zik üdv-é-ne-ke: Egymást a mennyben köszöntheti Sze-ret-ve vár - nak én-re-ám õk Jöjj te is bû - nös, jövel ve-lem!! AA A AA A A A» A AA A A Refr "Siess ha-za, ó, siess ha - za!" gy hangzik a-zok hívó sza-va! A A A A A A A P A A Tündöklõ fényben várnak re-ád, Siess, ó, ha - za, si-ess te-hát!! A A A A A A A A A "Evangéliumi Karénekek" 342 A A MTdlxottafoly L A L L A L L A L A A A A A A A A A

17 E 1 Oly sok fáj-da - lom van, 2 Jé - zus ez a gyógy - ír,! E A 26 Oly sok fájdalom van L L, A A Any-nyit szenve - dünk, Jé - zus e - gye - dül! Kádár Géza A A A, L L A De a fáj - da - lom - ban Õ cso-dát tud ten - ni, Is - ten van ve - lünk Lel-kem úgy ö - rül! A, A A, A A A A Y Y Bár a seb, úgy é - get, Kí-noz és gyö - tör, Ó, si - ess e - lé - je, Hisz ha-tal-ma nagy,! A Y L YAY Eny- het ád a gyógy-ír, L Aj - kad, szíved kér - je:! A, A P, Y Új H 570 Mely az Úr - tól jön Ó, U-ram, ne hagyj! MTdlxolysokfd DD L L L L L A A A, L 11 Élj boldogul, testvériség 1 Élj bol-do-gul, test-vé - ri-ség, 2 Élj bol-do-gul, én ott va-gyok 3 Élj bol-do-gul, hisz vár a menny, A L Robert Lowry Az Úr le-gyen ve - led! Le - Az an-gya-lok kö - zött Már Ott van az ott-ho - nunk, Ti! DD,,,,, A,,, DD L,, L L LP A L A L D járt i-dõm, a Mester hív, Üd - vö-zí-tõm lát - ha-tom, is u-tá-nam jöttök majd, Én már ha-za-me - gyek És ál-dom zeng-ve Õt S mi ott ta-lál-ko - zunk! D D,, A,, A, A, Refr DD L, L L A L A L Is - ten ve - led, én már ha - za me - gyek! Is - Is-ten ve-led,! D D»,»,,, L, L» DD L 7 L A A A ten ve - led, Ist-ten! DD, ve-led, Is - ten ve - led!»,, "A Hit Hangjai" (Bp1943) 561, "Megváltóm él" 48 MTdlxeljbold W 13 A A A A A A A A A A A

18 D R L,, L L A D L P P Érzéssel Gyönyörû szép a mennyekben Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, Gyönyö-rû szép a mennyek-ben, A L L %XWVFKHU:9(UGHL%pOD! D R A a Szeret - nék már ott len - ni Hol nin-csen ha-lál - fé - le - Hol bol - do - gok van-nak je - Hol él - nek egy ér - te-lem - Oh az - ért én csak azt ké - a ( L L D P L P H L L L R L L D fenn, lem, len, ben, rem: Vé-get ér min-den éj, Jár-nak kéz a kéz-ben Tévely - gés és ha - rag U-ram, ké-szíts en-gem, Ko-ro - na vár re-ám, Hol Meg - Mert ra-gyog a napfény, Sza-ba - Kristály szép tér-sé-gen, A - hol Szentek közt nem a-kad; Jé - zus Hogy fe-hér öltöny-ben Lelkem! D A a L A 7 Refr L L L ( D vál - tó-mat néz - he - tem don a di - csõ - ség - ben bé - ke leng szün - te - len kö - rül fo - rog min - den Si - on-ba be - men - jen!! D A, A A, A A, A A A L A 14 a Oh mily é - des és szép re - det, rom, gyek Lelkem-ben így fel - ü - dül - ve Csillag, mely át - ve-zet en-gem S velük e - gye-sül-ten zengünk Hi-tem hoz - zád el - ve - E - zen föl - di ú - ta - é-ked há - la - é - ne - DD D D D L»,, L L,» L, L, P L, det, rom, gyek Lelkemben így fel-ü - dül - ve Csillag, mely átve-zet en-gem S velük e-gye-sül-ten zengünk! DD D D D,,, P» A, A A, A A,» Hitem hozzád el- ve - E-zen föl-di ú - ta - é-ked há-la-é - ne - zet mon ket! zet mon ket! Lelkem-ben így fel - ü - dül - ve Csillag, mely át - ve-zet en-gem S velük e - gye-sül-ten zengünk Lelkemben így fel-ü-dül-ve Csillag, mely átvezet engem S velük e-gyesülten zengünk Hi-tem hoz-zád, hi-tem E - zen föl - di, e - zen é-ked há - la, né-ked DD D D D L»,, L L, L»,, L» Hitem hozzád, E-zen föl-di, éked há-la,! D D D D A», D A A,»» A, A A, A, hoz - zád föl - di há - la - DD D D D, Hi-tem hoz-zád, E - zen föl - di, é-ked há - la, el - - ve - zet! ú - - ta - mon é - - ne - ket, P, D,, hi-tem hozzád el - ve - zet! e-zen föl-di ú - ta - mon é-ked há-la - é - ne - ket! DD D D D, A,, A, L, MTdlxohdesok "Evangéliumi karénekek" A A A A A A A

19 Mérsékelten DD D D D L L L P LUSDWULF- L L L 1 Ó, de sok 2 Fel-hõk jön - 3 Benned van 25 Ó, de sok itt a szenvedés itt a szen-ve-dés, nek, vihar tombol, a bé-kes-sé-gem, Bu-ján te-rem a könny-ve - Fer-ge - teg és szélvész rom - Bol-do - gí - tó szent i - géd -! DD D D D»,,,»,,,,, 1 Oh de sok itt 2 Felhõk jönnek, 3 Benned van a a szen-ve-dés, vi-har tombol, bé- kes-sé-gem, Buján terem a könny-ve- Fergeteg és szélvész rom- Bol-do-gí-tó szent i-géd - DD D D D L L L P L L L tés bol ben! D D D D D tés bol ben Bûn za-var - Ah de A - S te ö - rö -», ja nyugo-dal-mam tyám, benned s nálad möm o - ko - zó - ja, A, A, Bûn zavarja nyu-go-dal-mam Ah de Atyám, benned s nálad S te ö-römöm o - ko - zó - ja, E za-rán - dok föl-di ú - A vad or - kán mit-sem árt - Bûnös lel - kem Meg-vál-tó -»,,,,, E za-rán-dok föl-di ú - A vad orkán mitsem árt- Bûnös lelkem Megváltó - DD D D D L»,, L L, L»,, L L, -me U-ram, hí-võ szemmel ton hat ja - me U - ram, hí-võ szemmel U - ram légy az én kõ-szír-tem, U - ram, e - zen ö-röm - hír-rel Uram, légy az én kõ-szírtem, Uram, e-zen ö-röm- hír - rel é-zem a ke-resz-te- Men-vá-ram és pász-to - Má-sok-hoz is el - me - ézem a ke-resz - te - Menváram és pászto - Mások-hoz is el - me -! DD D D D 30 A» A, A A, A, AA, A» A, A A, A A A, D L mény, Hogy menny-be fel - me - gyek én! Jé -! D A A A A A, L A A 7 D L L L L L A A A zusom ott van, a hely készen van, Számom-ra is biz-to - san! D, A DA,, A, L "Evangéliumi Karénekek" 310 MTdlxgyonyoru Bánkódó szív, jöjj az Úrhoz, Halljad, hangja mily szelíd! Ó, ne fojtsd el bensõ vágyad, És ne szégyelld könnyeid! Refr Jöjj, fogadd el üdvödet, Bûnöd bánva térj ma meg, Megtalálod békédet! 2 Érzed-é, mint vonz a Lélek? Csendes hangja egyre int: Lásd, hogy vár a Mester téged, Karjait kitárva hív Refr 3 Meddig vársz és tétovázol? Gyorsan múlik életed Még ma jöjj, fogadd kegyelmét, Holnap már késõ lehet! Refr 4 Zengje angyalkar a jó hírt, Áldja Istent éneke: "m, megtért egy bûnös lélek, Meglágyult kemény szíve" Refr Új H 106 F-dur 15 A A A A A A A A

20 14 Ha földi szenvedés yugodtan R DD A A L P 1 Ha föl - di szen - ve - dés, 2 Ha a nagy ke - gye - lem, 3 Ott fent a mennyek - ben mun-ka u - tán mely ré - szem lett meg - lá - tom én, Át - me-gyek A mennyben A - ki - ket! DD, DD A P A A P L keb-led-be, é - gi ha - zám, számom-ra ké-szít he - lyet, sze-ret-tem e föld ö - lén, Az lesz majd a-mi-nek lel-kem ö - Jé - zus-nál ott le-szek a trón kö - De Jé-zus drágább lesz mindenki -! D D A A A, A A A P P 7 W DD rül, rül, tõl, Hogy Jé - zust néz - he - tem Õ - ben - ne ör - ven - dek Csak Ben - ne ör - ven - dek szün-te - le - nül! D D A 7 A A A A W 16 DD D L lett, lett, zöldellett,! DD A A A D A A, A L Új H 564 Az es - té - re her-vadt lett MTdlxnyarhoz yugodtan 24 Még egyre hangzik D A A A A 1 Még egy-re hangzik folytonost: 2 Min-dig sû - rûbb e meg-hí-vó, 3 m sír-va ké-rünk té-ge-det, 4 Itt vár a menny, ott a po-kol, '5HDG A Jöjj em-ber, jöjj és ne ha-bozz, Min-dig sür-gõ-sebb ez a szó: Még most ke-res-sed üd-vö-det! Ha meg nem térsz, el-kár-ho-zol!! D D A 7 A Jöjj Jé-zu - sod-hoz, a - ki kér, Jöjj Jé-zu - sod-hoz, jöjj hamar, Mi lesz ve-led, ha jõ az éj, E szó kemény, de ah, i-gaz, 5 "Evangéliumi karénekek" 163, új H 484 Hogy a bûn út - já - ról le-térj A - ki né-ked csak jót a-kar! Ha rád bo-rul a nagy veszély? em ember, az Úr mondja azt! D A A A A W MTdlxmegegyre A A A A A A A A

21 J Oxenham DD D E 23 yárhoz hasonlít életünk A é - le-tünk, Fény és árny-nyal te - 1 yár-hoz ha-son - lít 2 Mé - gis ez é - let, 3 De bol-dog az, ki Evangeliums-Sänger bár rö-vid, A mag-ve-tés sza - e na-pon Vet buz-gón i - de -! DD D E A DD D A P Mint a vi - har sze - le Oly gyorsan fut, ro - han ve-lünk, ka, A kegy-i - dõ csak most van itt lent, Mert majd a - rat ott gaz-da-gon És az - u - tán so - A di-csõ-ség-ben! D D D A A P A P DD Refr D Ó, mi-lyen gyors az i - dõ Ó, a le ha fent Ó, mi-lyen gyors az i - dõ, az i - dõ,! D D D DD D vég ha-mar jõ; Reggel még mi zöldel - Ó, a vég, ha-mar jõ, ha-mar jõ;! DD D Reggel még mi zöldel - A A 28 Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, DD Refr Õ e - gye - Ö e - gye - dül Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, Õ e - gye -! DD dül, Õ e - gye - dül, A - ki - ben ör - ven-dek DD Õ e - gye - dül, Õ e - gye - dül, ör - ven-dek dül, e - gye - dül, e - gye - dül A - ki - ben ör - ven-dek! D D A A DD SRFRULW 7 szün-te-le - nül, A - ki - ben ör-ven-dek szün-te-le - nül,! D D W "Evangékiumi Karénekek" 298, "Megváltóm él" 42 MTdlxhafoldi A A A A A A A A A

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.«

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.« 16,2 5 Má ria, Ja kab [any ja], va la mint Szalómé il lat sze re ket 1008 vá sá rol - tak be, hogy el men je nek és meg ken jék õt 1009. (2) Nagyon ko rán reg gel, a hét elsõ nap ján 1010 mentek a sír

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

13. Mátyás álruhában

13. Mátyás álruhában 1. Mátyás álruhában Bíró, Mátyás Függöny szét. Falu. Jobbágyok dolgoznak a Bíró birtokán. 108 Allegretto Borbála, Markal. II. Úr, Jobbágyok(tenor coro(nép) Öreg Jobbágyok(bariton) Kinizsi, Beckensloer

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Köszönjük

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Köszönjük Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXI. évfolyam 5. szám 2010. október 11. Tisz telt Fegyvernekiek, Tisz telt Vá lasz tók, Tisz telt La kos ság! Min de nek elõtt sze ret ném meg

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben