ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS SZEPTEMBER 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2010. SZEPTEMBER 15."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ SZEPTEMBER 15. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 11. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 631 Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: OTP Bank Telefonszám: (+36-1) Faxszám: (+36-1) cím: Az e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működésére vonatkozóan kizárólagosan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. 2.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, ELŐZMÉNYEK Jelen ( ÁSZF ) a szolgáltatást nyújtó e-jogsegéd Kft. ( Szolgáltató ) és a szolgáltatást megrendelő fél ( Megrendelő ) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Megrendelő között írásban létrejött megbízási szerződés ( Szerződés ) és a jelen ÁSZF együttesen érvényesek és irányadók. A Szerződés keretében a Szolgáltató a jelen ÁSZF 5. pontjában részletesen meghatározott, az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, valamint az ezekből indított végrehajtási eljárások vonatkozásában üzleti szolgáltatásokat nyújt Megrendelő számára ( Szolgáltatás ). A évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról ( Fmhtv. ) a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében június 1-ei hatállyal a közjegyzők hatáskörébe utalja a fizetési meghagyásos eljárások intézését. A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának ( Kamara vagy MOKK ) az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere ( MOKK Rendszer ) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el. A jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy fél, a jogszabályok által meghatározott keretek között, beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha az Fmhtv. 10. (3) bekezdése alapján beadványához papír alapú mellékletet csatol. A Szolgáltatás lényege azon folyamat kiszolgálása, amelynek során Szolgáltató a Megrendelő érdekkörében felmerült fizetési meghagyásos eljárásban a Megrendelő által megadott adatok alapján elkészíti a Fizetési meghagyás kibocsátása iránti elektronikus kérelmet ( FMH kérelem ), illetve jogerős fizetési meghagyás alapján Végrehajtás elrendelése iránti elektronikus kérelmet ( VH kérelem ), és jogi képviselő partner ügyvédi iroda közreműködésével biztosítja az FMH vagy VH elektronikus kérelemnek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel aláírt beadását a Kamara részére. A Szolgáltatás egyes elemeit Szolgáltató kizárólag a MOKK Rendszerének hiba- és zavarmentes működése esetén tudja nyújtani Megrendelő részére. 3.) ÁSZF HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE A jelen ÁSZF szeptember 15. napjától határozatlan ideig szól. Az ÁSZF területi hatálya Magyarország. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi honlapján, a internetes címen, illetve az ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató székhelyén. 4.) A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A szerződéses jogviszony az írásban létrejött Szerződés Szolgáltató és Megrendelő általi aláírásával keletkezik. Az ÁSZF a Szerződés mellékletét képezi. A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Szerződés és az ÁSZF közötti eltérés esetén az ÁSZF-től való eltéréseket pontosan és nevesítve meg kell határozni. Az eltérések vonatkozásában a Szerződésben foglaltak az irányadó. 5.) A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA Szolgáltató a szolgáltatása keretében az alábbiakat biztosítja a Megrendelő részére: a) A kérelem adatok adminisztrációs feldolgozása és manuális adatrögzítése a Megrendelő választása szerint kétféle módon történhet. Az adminisztráció (adatrögzítés) módját felek a Szerződésben rögzítik. i. Szolgáltató a Megrendelő által kitöltött és cégszerűen aláírt eseti FMH vagy VH űrlapot postán fogadja, arról PDF másolatot készít, amelyet rendszerében egy (1) évig elektronikusan tárol. Az ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 1

2 eseti FMH vagy VH űrlapon megadott adatokat elektronikus nyilvántartásában rögzíti. ii. Könyvelő vagy könyvelő iroda ( Könyvelő ) közreműködésével történő adatrögzítés esetén a Megrendelő által kitöltött és cégszerűen aláírt eseti FMH vagy VH űrlapon megadott kérelem adatokat a Könyvelő rögzíti a Szolgáltató informatikai rendszerében. Az eseti FMH vagy VH űrlapról készített PDF másolatot a Könyvelő megküldi a Szolgáltató részére, amelyet Szolgáltató rendszerében egy (1) évig elektronikusan tárol. b) Szolgáltató a Megrendelő által megadott pénzügyi követelés adatok alapján kiszámolja a jogszabályokban meghatározott MOKK eljárási díjat. A MOKK és a saját szolgáltatási díjakról díjbekérőt állít ki, amelyet elektronikusan megküld Megrendelő részére. c) A Megrendelő által átutalással megfizetett díjak bankszámlán történő jóváírását követően Szolgáltató a díjbekérő alapján számlát állít ki, amelyet postán megküld Megrendelő részére. d) Szolgáltató az adatokat formai, jogi és eljárás szakmai szempontból ellenőrzi. Hibás vagy hiányos adatközlés esetén -ben kéri Megrendelőtől az adatok javítását, illetve pótlását. e) Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj beérkezését követően Szolgáltató gondoskodik az FMH vagy VH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. f) Szolgáltató az FMH vagy VH elektronikus kérelmet jogi képviselő közreműködésével minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel aláírja. g) Az elektronikusan aláírt FMH vagy VH kérelmet a MOKK specifikációban meghatározott módon megküldi (átadja) a MOKK Rendszerének. h) A Megrendelő képviseletében eljárva a MOKK által meghatározott bank által elfogadott dombornyomott bankkártyával Szolgáltató megfizeti a MOKK felé a jogszabályban meghatározott eljárási díjat. i) Szolgáltató elektronikus úton ( -ben) értesíti a Megrendelőt az FMH vagy VH kérelem MOKK által történt befogadásáról. j) FMH eljárásban Szolgáltató fogadja a MOKK vagy a Közjegyző által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítéseket (ellentmondás, jogerős FMH végzés, adós részletfizetési kérelme). k) VH eljárásban Szolgáltató fogadja a Bírósági Végrehajtó által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítést (a Megrendelő nevére kiállított számlát a költség-előlegről). l) Szolgáltató a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítésről PDF másolatot készít, amelyet elektronikus úton ( -ben) megküld Megrendelő részére. A Bírósági Végrehajtó által megküldött eredeti számlát a költségelőlegről postai tértivevénnyel továbbküldi Megrendelő részére. A jogi képviselő részére postán megküldött jogerős fizetési meghagyásokat öt (5) évig megőrzi és tárolja. A Szolgáltatásnak nem része az alábbiak: - az adós ellentmondását követően az ügy perré alakulása esetén a peres eljárás vitele; - a végrehajtási eljárásban a kapcsolattartás a Bírósági Végrehajtóval; - az adós általi pénzügyi teljesítések (részlet- vagy teljes fizetés) nyilvántartása. Opcionális szolgáltatások: a) Megrendelő külön megbízása alapján Szolgáltató a jogi képviselő közreműködésével válasz levelet fogalmaz és küld meg postai tértivevénnyel a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó részére. 6.) SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a Szerződés és az ÁSZF szerint nyújtani. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződésben vállalt feladatainak megfelelő ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal és kapacitással rendelkezik. Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a legjobb szakmai tudása szerint és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban nyújtani. A Szolgáltatás érdekkörén kívüli okból történő kimaradásáért (pl. a MOKK Rendszer bármely okból történő üzem- vagy szolgáltatási szünete) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőt referenciaként megnevezni. 7.) ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK A Szerződés díja a Szolgáltató által végzett szolgáltatási díj(ak)ból, valamint a Kamara részére jogszabály alapján fizetendő eljárási díjból áll. Szolgáltatási ügydíjak: FMH kérelem VH kérelem Adminisztrációs díj (az eseti űrlap feldolgozása és manuális adatrögzítése) Ft/db Ft/db Szerződésben rögzített díj Az ügydíjak megfizetése minden FMH vagy VH kérelem esetében a Szolgáltató által kiállított számla alapján előre, a MOKK felé fizetendő eljárási díjjal egyidejűleg fizetendők. A fenti ügydíj legfeljebb 6 darab követelést tartalmaz egy kérelem tekintetében. Ennél több követelés esetén új kérelem vagy kérelmek kerülnek elkészítésre. Opcionális díjak: Jogi képviselő által postai tértivevényes válasz levél megküldése a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó részére (opcionális) Ft/db Az opcionális díjak a Szolgáltató által kiállított számla alapján nyolc (8) napos fizetési határidővel fizetendők. ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 2

3 Általános rendelkezések: A díjak megfizetését a Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében a Szolgáltató számláján feltűntetett bankszámlaszámra teljesíti. Egyúttal a Megrendelő megfizeti a Szolgáltató részére közvetített szolgáltatásként a Kamara jogszabályban meghatározott eljárási díját is. A kifizetés magyar forintban történik. A fenti díjak a jogszabály alapján a MOKK felé fizetendő eljárási díjat, valamint a hatályos jogszabályok szerinti ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 8.) TELJESÍTÉS A Szerződés díjának Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően a Szolgáltató az adatokat rendszer megfelelőségi, hiányossági szempontból megvizsgálja. Hiányos adatok szolgáltatása esetén arról a Megrendelőt értesíti. Ebben az esetben a lent rögzített ügyintézési határidő az adatok hiánytalan szolgáltatásáig kitolódik. Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül gondoskodik az FMH vagy VH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. A Szolgáltató mindaddig megtagadja a szolgáltatás teljesítését, ameddig számlájára nem érkezik meg a szolgáltatási díj, továbbá az elektronikus FMH, illetve VH kérelem beadásához kapcsolódó MOKK eljárási díj. A Megrendelő által átadott adatok Szolgáltató által történt feldolgozása során felmerült adminisztrációs hibákból származó károkért a Szolgáltató a felszámított adminisztrációs díj erejéig felel. Egyéb, Szolgáltatónak felróható hibás teljesítésből származó károkért Szolgáltató legfeljebb a Megrendelő által megfizetett ügydíj összegéig felel. 9.) KÉSEDELEM Amennyiben a Szolgáltató a megbízási díj számlájára történő beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül nem gondoskodik az FMH vagy VH kérelem beadásáról, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érintett napra az ügydíj 20%-ának megfelelő összegű visszatérítési díjra jogosult. A visszatérítés mértéke legfeljebb az ügydíj 100%-a lehet. Szolgáltató által nem teljesített FMH vagy VH kérelem beadás esetén Szolgáltató a MOKK eljárási díjat Megrendelő részére köteles haladéktalanul visszafizetni. A teljesítési határidő lejártát követő 7. naptári naptól a Megrendelő jogosult a megbízástól elállni, és a teljes megbízási díjat visszakövetelni. számlájára a megbízási díj, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni, továbbá a részére átadott adatokat rendszeréből törölni. A Szolgáltató késedelméből történő Megrendelői elállás esetén a Szolgáltató nem tarthat igényt az addig felmerült kiadásaira. 10.) SZOLGÁLTATOTT ADATOK VALÓSÁG TARTALMA Megrendelő kijelenti és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott adatok megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a fizetési meghagyásos eljárásban az FMH vagy VH kérelem alapjául szolgáló számla vagy egyéb bizonylat kibocsátásra került az adós részére, illetve annak másodpéldánya rendelkezésére áll a Megrendelőnél. Szolgáltató a Megrendelő által átadott adatok tartalmával kapcsolatos bármely felelősségét kizárja. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott adatokat a Szolgáltató kezelje, felhasználja és tárolja, illetve azokat partner ügyvédi irodái részére átadja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által részére átadott adatokat a Szerződésben rögzített feleken és partner ügyvédi irodákon kívül más, kívülálló személyek és társaságok részére nem adja át. Szolgáltató az alább meghatározott közreműködőkkel működik együtt a Szolgáltatás nyújtása során, amelyhez Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul: - e-post Hungary Kft. - partner ügyvédi iroda a Megrendelő külön meghatalmazása alapján A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a partner ügyvédi iroda, mint jogi képviselő részére küldendő iratok, levelek a Szolgáltató részére kerüljenek kézbesítésre, és a partner ügyvédi iroda helyett a Szolgáltató értesítse ezek beérkezéséről, állásáról a Megrendelőt. 11.) PARTNER ÜGYVÉDI IRODA ALKALMAZÁSA A Megrendelő ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vele leszerződött partner ügyvédi irodák részére a neki megküldött adatokat feldolgozás után átadja. A Megrendelő egyúttal kijelenti, hogy a partner ügyvédi irodával általános meghatalmazást köt fizetési meghagyások kibocsátására, amely ügyvédi meghatalmazás visszavonásig érvényes. A meghatalmazásban a Megrendelő és az eljáró ügyvédi iroda rögzítik a fizetési meghagyás kibocsátására jogosult eljáró ügyvéd nevét, illetve a helyettesítésében eljáró személyek neveit. A Megrendelő és az eljáró ügyvédi iroda a megbízás tartalmát a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a partner ügyvédi irodával megkötött ügyvédi megbízás és tényvázlat -ban rögzíti. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a fizetési határidő lejártát követő 15 napon túl sem érkezik be a Szolgáltató ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 3

4 12.) ÁSZF MÓDOSÍTÁSA Az ÁSZF módosítására Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató köteles a hatálybalépés előtt legalább 8 naptári nappal értesíteni Megrendelőt. Szolgáltató az értesítést Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott elektronikus címére küldi meg. Amennyiben a módosítás a Megrendelőt hátrányosan érinti és a Megrendelő a módosításra tekintettel a jogviszonyt nem kívánja fenntartani, jogosult a Szerződést legkésőbb az értesítéstől számított 30 naptári napon belül a módosítás hatályba lépésének napjára szólóan írásban, a felmondás alapos okát megjelölve, felmondani. 13.) SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE, FELMONDÁSA A Szerződést a felek közös megegyezéssel a Szerződésben rögzített teljesítési határidő előtt, bármikor megszűntethetik. Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A felmondás a Szolgáltató részéről akkor is gyakorolható, ha a Megrendelő feletti felügyeleti jogot olyan személy szerzi meg, amely személy felügyeleti joga a Szolgáltató jelentős érdekeit bizonyítottan sérti. Ilyennek minősül, ha ezen harmadik személy akár közvetlenül, akár közvetve versenyhelyzetben van a Szolgáltatóval, illetve annak piaci versenytársa. A felügyeleti jog a Megrendelő jegyzett tőkéjének vagy szavazati joga gyakorlásának 50%-os, vagy azt meghaladó birtoklását jelenti. 14.) ÜZLETI TITOK A szerződő felek a Szerződés tartalmát és annak minden részét üzleti titokká minősítik. A Szolgáltató a Megrendelőtől kapott minden adatot, írásos és nem írásos információt bizalmas adatként kezel, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja, kivéve a jogszabályban esetlegesen előírt adatszolgáltatási kötelezettséget. A Szolgáltató a részére átadott információkat, vagy adatokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra, melyek már a Szerződés aláírásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá váltak, illetve amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak. A szerződő feleknek titokban kell tartania és nem szabad közzétennie, reprodukálnia, terjesztenie, továbbadnia, vagy átruháznia semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra sem az üzleti titkot, illetve annak egyetlen részét sem. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják egymást, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján az üzleti titok átadására kényszerülnek. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF jelen pontjában rögzített kötelezettségek megszegéséért polgáriés büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 15.) KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK KÖNYVELŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS ESETÉN Könyvelő közreműködésével történő adatrögzítés esetén a Megrendelő által a Szerződés alapján elindított fizetési meghagyásra, illetve végrehajtásra vonatkozó adatokat a Megrendelő által külön megállapodásban megbízott Könyvelő rögzíti a Szolgáltató informatikai rendszerében. A Megrendelő részére az adatrögzítést végző Könyvelő adatait a Szerződés tartalmazza. A Szolgáltató a Könyvelő részére a manuális adatrögzítés céljából az informatikai rendszeréhez online eléréssel és adatrögzítői jogosultsággal hozzáférést biztosít, amelyre a Szolgáltató és a Könyvelő külön megállapodást kötnek. A Megrendelő és Szolgáltató közötti Szerződés Szolgáltató által történő aláírása nem jelenti a Könyvelő általi hozzáférési jogosultság meglétét, annak biztosítása a Könyvelő feladata. Szolgáltató a Szolgáltatásban meghatározott értesítéseket Megrendelő helyett a Könyvelő nevére és címére küldi meg, amelyhez Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Könyvelő által történő adatrögzítés esetében Szolgáltató az adminisztrációs díjat (FMH vagy VH űrlap Szolgáltató által történő postai feldolgozása és manuális adatrögzítése) Megrendelő részére nem számítja fel. Megrendelő által a Szolgáltató felé fizetendő MOKK eljárási díjak és a Szolgáltató saját szolgáltatási díjai vonatkozásában a díjbekérőt a Könyvelő küldi meg elektronikusan a Megrendelő részére. 16.) VIS MAIOR Szerződő felek rögzítik, hogy egyik fél sem felelős a Szerződés rendelkezéseinek megszegéséért, amennyiben azt vis major esemény okozta. Minden olyan esemény vis majornak tekintendő, amelyet a szerződő felek befolyásolni nem tudnak, és az a Szerződés teljesítésére szoros kihatással van. Vis major eseménynek minősül különösen a Kamara informatikai rendszerének működésében bármely okból bekövetkező hiba, zavar, üzemszünet, vagy egyéb, jogszabály alapján engedélyezett szolgáltatási szünet, amely következtében Szolgáltató a Szolgáltatást nem teljes körűen tudja biztosítani Megrendelő részére. Vis maior esemény által érintett fél mentesül a késedelemhez fűződő joghátrányok alól. ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 4

5 17.) JOGVITÁK RENDEZÉSE A Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. A Szerződéssel és a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyra a magyar jog szabályai kizárólagosan irányadók. Amennyiben vitás kérdés merülne fel a Szerződés bármely rendelkezésével, vagy a Szerződés egészével kapcsolatban, úgy bármelyik fél írásban kérheti, hogy a felek az írásos kérelem kézhezvételét követő 10 naptári napon belül megbeszélést tartsanak a vitás kérdés rendezése érdekében. A fenti egyeztetés eredménytelensége esetén, a szerződő felek a köztük felmerülő esetleges jogviták vonatkozásában pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 5

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2015. FEBRUÁR 23.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2015. FEBRUÁR 23. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ 2015. FEBRUÁR 23. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1135 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2011. DECEMBER 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2011. DECEMBER 01. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ 2011. DECEMBER 01. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest,

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Előadó: Vincze Enikő április 27.

Előadó: Vincze Enikő április 27. Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június j 01-től Előadó: Vincze Enikő 2010. április 27. A nemfizetés megoldásának lehetőségei Eszköz Előnyök Hátrányok Fizetési felszólítás Szolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása FIZETÉSI MEGHAGYÁS A Fizetési Meghagyás (FMH) egy nem peres jogi eljárás, amely a közjegyző, mint hatóság előtt folyik, amit a fizetési határidő lejárta után egyből ki lehet bocsátani. Azonban, minden

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben