ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS SZEPTEMBER 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2010. SZEPTEMBER 15."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ SZEPTEMBER 15. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 11. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 631 Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: OTP Bank Telefonszám: (+36-1) Faxszám: (+36-1) cím: Az e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működésére vonatkozóan kizárólagosan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. 2.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, ELŐZMÉNYEK Jelen ( ÁSZF ) a szolgáltatást nyújtó e-jogsegéd Kft. ( Szolgáltató ) és a szolgáltatást megrendelő fél ( Megrendelő ) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Megrendelő között írásban létrejött megbízási szerződés ( Szerződés ) és a jelen ÁSZF együttesen érvényesek és irányadók. A Szerződés keretében a Szolgáltató a jelen ÁSZF 5. pontjában részletesen meghatározott, az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, valamint az ezekből indított végrehajtási eljárások vonatkozásában üzleti szolgáltatásokat nyújt Megrendelő számára ( Szolgáltatás ). A évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról ( Fmhtv. ) a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében június 1-ei hatállyal a közjegyzők hatáskörébe utalja a fizetési meghagyásos eljárások intézését. A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának ( Kamara vagy MOKK ) az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere ( MOKK Rendszer ) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el. A jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy fél, a jogszabályok által meghatározott keretek között, beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha az Fmhtv. 10. (3) bekezdése alapján beadványához papír alapú mellékletet csatol. A Szolgáltatás lényege azon folyamat kiszolgálása, amelynek során Szolgáltató a Megrendelő érdekkörében felmerült fizetési meghagyásos eljárásban a Megrendelő által megadott adatok alapján elkészíti a Fizetési meghagyás kibocsátása iránti elektronikus kérelmet ( FMH kérelem ), illetve jogerős fizetési meghagyás alapján Végrehajtás elrendelése iránti elektronikus kérelmet ( VH kérelem ), és jogi képviselő partner ügyvédi iroda közreműködésével biztosítja az FMH vagy VH elektronikus kérelemnek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel aláírt beadását a Kamara részére. A Szolgáltatás egyes elemeit Szolgáltató kizárólag a MOKK Rendszerének hiba- és zavarmentes működése esetén tudja nyújtani Megrendelő részére. 3.) ÁSZF HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE A jelen ÁSZF szeptember 15. napjától határozatlan ideig szól. Az ÁSZF területi hatálya Magyarország. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi honlapján, a internetes címen, illetve az ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató székhelyén. 4.) A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A szerződéses jogviszony az írásban létrejött Szerződés Szolgáltató és Megrendelő általi aláírásával keletkezik. Az ÁSZF a Szerződés mellékletét képezi. A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Szerződés és az ÁSZF közötti eltérés esetén az ÁSZF-től való eltéréseket pontosan és nevesítve meg kell határozni. Az eltérések vonatkozásában a Szerződésben foglaltak az irányadó. 5.) A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA Szolgáltató a szolgáltatása keretében az alábbiakat biztosítja a Megrendelő részére: a) A kérelem adatok adminisztrációs feldolgozása és manuális adatrögzítése a Megrendelő választása szerint kétféle módon történhet. Az adminisztráció (adatrögzítés) módját felek a Szerződésben rögzítik. i. Szolgáltató a Megrendelő által kitöltött és cégszerűen aláírt eseti FMH vagy VH űrlapot postán fogadja, arról PDF másolatot készít, amelyet rendszerében egy (1) évig elektronikusan tárol. Az ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 1

2 eseti FMH vagy VH űrlapon megadott adatokat elektronikus nyilvántartásában rögzíti. ii. Könyvelő vagy könyvelő iroda ( Könyvelő ) közreműködésével történő adatrögzítés esetén a Megrendelő által kitöltött és cégszerűen aláírt eseti FMH vagy VH űrlapon megadott kérelem adatokat a Könyvelő rögzíti a Szolgáltató informatikai rendszerében. Az eseti FMH vagy VH űrlapról készített PDF másolatot a Könyvelő megküldi a Szolgáltató részére, amelyet Szolgáltató rendszerében egy (1) évig elektronikusan tárol. b) Szolgáltató a Megrendelő által megadott pénzügyi követelés adatok alapján kiszámolja a jogszabályokban meghatározott MOKK eljárási díjat. A MOKK és a saját szolgáltatási díjakról díjbekérőt állít ki, amelyet elektronikusan megküld Megrendelő részére. c) A Megrendelő által átutalással megfizetett díjak bankszámlán történő jóváírását követően Szolgáltató a díjbekérő alapján számlát állít ki, amelyet postán megküld Megrendelő részére. d) Szolgáltató az adatokat formai, jogi és eljárás szakmai szempontból ellenőrzi. Hibás vagy hiányos adatközlés esetén -ben kéri Megrendelőtől az adatok javítását, illetve pótlását. e) Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj beérkezését követően Szolgáltató gondoskodik az FMH vagy VH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. f) Szolgáltató az FMH vagy VH elektronikus kérelmet jogi képviselő közreműködésével minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel aláírja. g) Az elektronikusan aláírt FMH vagy VH kérelmet a MOKK specifikációban meghatározott módon megküldi (átadja) a MOKK Rendszerének. h) A Megrendelő képviseletében eljárva a MOKK által meghatározott bank által elfogadott dombornyomott bankkártyával Szolgáltató megfizeti a MOKK felé a jogszabályban meghatározott eljárási díjat. i) Szolgáltató elektronikus úton ( -ben) értesíti a Megrendelőt az FMH vagy VH kérelem MOKK által történt befogadásáról. j) FMH eljárásban Szolgáltató fogadja a MOKK vagy a Közjegyző által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítéseket (ellentmondás, jogerős FMH végzés, adós részletfizetési kérelme). k) VH eljárásban Szolgáltató fogadja a Bírósági Végrehajtó által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítést (a Megrendelő nevére kiállított számlát a költség-előlegről). l) Szolgáltató a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítésről PDF másolatot készít, amelyet elektronikus úton ( -ben) megküld Megrendelő részére. A Bírósági Végrehajtó által megküldött eredeti számlát a költségelőlegről postai tértivevénnyel továbbküldi Megrendelő részére. A jogi képviselő részére postán megküldött jogerős fizetési meghagyásokat öt (5) évig megőrzi és tárolja. A Szolgáltatásnak nem része az alábbiak: - az adós ellentmondását követően az ügy perré alakulása esetén a peres eljárás vitele; - a végrehajtási eljárásban a kapcsolattartás a Bírósági Végrehajtóval; - az adós általi pénzügyi teljesítések (részlet- vagy teljes fizetés) nyilvántartása. Opcionális szolgáltatások: a) Megrendelő külön megbízása alapján Szolgáltató a jogi képviselő közreműködésével válasz levelet fogalmaz és küld meg postai tértivevénnyel a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó részére. 6.) SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a Szerződés és az ÁSZF szerint nyújtani. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződésben vállalt feladatainak megfelelő ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal és kapacitással rendelkezik. Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a legjobb szakmai tudása szerint és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban nyújtani. A Szolgáltatás érdekkörén kívüli okból történő kimaradásáért (pl. a MOKK Rendszer bármely okból történő üzem- vagy szolgáltatási szünete) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőt referenciaként megnevezni. 7.) ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK A Szerződés díja a Szolgáltató által végzett szolgáltatási díj(ak)ból, valamint a Kamara részére jogszabály alapján fizetendő eljárási díjból áll. Szolgáltatási ügydíjak: FMH kérelem VH kérelem Adminisztrációs díj (az eseti űrlap feldolgozása és manuális adatrögzítése) Ft/db Ft/db Szerződésben rögzített díj Az ügydíjak megfizetése minden FMH vagy VH kérelem esetében a Szolgáltató által kiállított számla alapján előre, a MOKK felé fizetendő eljárási díjjal egyidejűleg fizetendők. A fenti ügydíj legfeljebb 6 darab követelést tartalmaz egy kérelem tekintetében. Ennél több követelés esetén új kérelem vagy kérelmek kerülnek elkészítésre. Opcionális díjak: Jogi képviselő által postai tértivevényes válasz levél megküldése a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó részére (opcionális) Ft/db Az opcionális díjak a Szolgáltató által kiállított számla alapján nyolc (8) napos fizetési határidővel fizetendők. ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 2

3 Általános rendelkezések: A díjak megfizetését a Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében a Szolgáltató számláján feltűntetett bankszámlaszámra teljesíti. Egyúttal a Megrendelő megfizeti a Szolgáltató részére közvetített szolgáltatásként a Kamara jogszabályban meghatározott eljárási díját is. A kifizetés magyar forintban történik. A fenti díjak a jogszabály alapján a MOKK felé fizetendő eljárási díjat, valamint a hatályos jogszabályok szerinti ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 8.) TELJESÍTÉS A Szerződés díjának Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően a Szolgáltató az adatokat rendszer megfelelőségi, hiányossági szempontból megvizsgálja. Hiányos adatok szolgáltatása esetén arról a Megrendelőt értesíti. Ebben az esetben a lent rögzített ügyintézési határidő az adatok hiánytalan szolgáltatásáig kitolódik. Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül gondoskodik az FMH vagy VH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. A Szolgáltató mindaddig megtagadja a szolgáltatás teljesítését, ameddig számlájára nem érkezik meg a szolgáltatási díj, továbbá az elektronikus FMH, illetve VH kérelem beadásához kapcsolódó MOKK eljárási díj. A Megrendelő által átadott adatok Szolgáltató által történt feldolgozása során felmerült adminisztrációs hibákból származó károkért a Szolgáltató a felszámított adminisztrációs díj erejéig felel. Egyéb, Szolgáltatónak felróható hibás teljesítésből származó károkért Szolgáltató legfeljebb a Megrendelő által megfizetett ügydíj összegéig felel. 9.) KÉSEDELEM Amennyiben a Szolgáltató a megbízási díj számlájára történő beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül nem gondoskodik az FMH vagy VH kérelem beadásáról, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érintett napra az ügydíj 20%-ának megfelelő összegű visszatérítési díjra jogosult. A visszatérítés mértéke legfeljebb az ügydíj 100%-a lehet. Szolgáltató által nem teljesített FMH vagy VH kérelem beadás esetén Szolgáltató a MOKK eljárási díjat Megrendelő részére köteles haladéktalanul visszafizetni. A teljesítési határidő lejártát követő 7. naptári naptól a Megrendelő jogosult a megbízástól elállni, és a teljes megbízási díjat visszakövetelni. számlájára a megbízási díj, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni, továbbá a részére átadott adatokat rendszeréből törölni. A Szolgáltató késedelméből történő Megrendelői elállás esetén a Szolgáltató nem tarthat igényt az addig felmerült kiadásaira. 10.) SZOLGÁLTATOTT ADATOK VALÓSÁG TARTALMA Megrendelő kijelenti és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott adatok megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a fizetési meghagyásos eljárásban az FMH vagy VH kérelem alapjául szolgáló számla vagy egyéb bizonylat kibocsátásra került az adós részére, illetve annak másodpéldánya rendelkezésére áll a Megrendelőnél. Szolgáltató a Megrendelő által átadott adatok tartalmával kapcsolatos bármely felelősségét kizárja. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott adatokat a Szolgáltató kezelje, felhasználja és tárolja, illetve azokat partner ügyvédi irodái részére átadja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által részére átadott adatokat a Szerződésben rögzített feleken és partner ügyvédi irodákon kívül más, kívülálló személyek és társaságok részére nem adja át. Szolgáltató az alább meghatározott közreműködőkkel működik együtt a Szolgáltatás nyújtása során, amelyhez Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul: - e-post Hungary Kft. - partner ügyvédi iroda a Megrendelő külön meghatalmazása alapján A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a partner ügyvédi iroda, mint jogi képviselő részére küldendő iratok, levelek a Szolgáltató részére kerüljenek kézbesítésre, és a partner ügyvédi iroda helyett a Szolgáltató értesítse ezek beérkezéséről, állásáról a Megrendelőt. 11.) PARTNER ÜGYVÉDI IRODA ALKALMAZÁSA A Megrendelő ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vele leszerződött partner ügyvédi irodák részére a neki megküldött adatokat feldolgozás után átadja. A Megrendelő egyúttal kijelenti, hogy a partner ügyvédi irodával általános meghatalmazást köt fizetési meghagyások kibocsátására, amely ügyvédi meghatalmazás visszavonásig érvényes. A meghatalmazásban a Megrendelő és az eljáró ügyvédi iroda rögzítik a fizetési meghagyás kibocsátására jogosult eljáró ügyvéd nevét, illetve a helyettesítésében eljáró személyek neveit. A Megrendelő és az eljáró ügyvédi iroda a megbízás tartalmát a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a partner ügyvédi irodával megkötött ügyvédi megbízás és tényvázlat -ban rögzíti. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a fizetési határidő lejártát követő 15 napon túl sem érkezik be a Szolgáltató ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 3

4 12.) ÁSZF MÓDOSÍTÁSA Az ÁSZF módosítására Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató köteles a hatálybalépés előtt legalább 8 naptári nappal értesíteni Megrendelőt. Szolgáltató az értesítést Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott elektronikus címére küldi meg. Amennyiben a módosítás a Megrendelőt hátrányosan érinti és a Megrendelő a módosításra tekintettel a jogviszonyt nem kívánja fenntartani, jogosult a Szerződést legkésőbb az értesítéstől számított 30 naptári napon belül a módosítás hatályba lépésének napjára szólóan írásban, a felmondás alapos okát megjelölve, felmondani. 13.) SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE, FELMONDÁSA A Szerződést a felek közös megegyezéssel a Szerződésben rögzített teljesítési határidő előtt, bármikor megszűntethetik. Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A felmondás a Szolgáltató részéről akkor is gyakorolható, ha a Megrendelő feletti felügyeleti jogot olyan személy szerzi meg, amely személy felügyeleti joga a Szolgáltató jelentős érdekeit bizonyítottan sérti. Ilyennek minősül, ha ezen harmadik személy akár közvetlenül, akár közvetve versenyhelyzetben van a Szolgáltatóval, illetve annak piaci versenytársa. A felügyeleti jog a Megrendelő jegyzett tőkéjének vagy szavazati joga gyakorlásának 50%-os, vagy azt meghaladó birtoklását jelenti. 14.) ÜZLETI TITOK A szerződő felek a Szerződés tartalmát és annak minden részét üzleti titokká minősítik. A Szolgáltató a Megrendelőtől kapott minden adatot, írásos és nem írásos információt bizalmas adatként kezel, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja, kivéve a jogszabályban esetlegesen előírt adatszolgáltatási kötelezettséget. A Szolgáltató a részére átadott információkat, vagy adatokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra, melyek már a Szerződés aláírásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá váltak, illetve amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak. A szerződő feleknek titokban kell tartania és nem szabad közzétennie, reprodukálnia, terjesztenie, továbbadnia, vagy átruháznia semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra sem az üzleti titkot, illetve annak egyetlen részét sem. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják egymást, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján az üzleti titok átadására kényszerülnek. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF jelen pontjában rögzített kötelezettségek megszegéséért polgáriés büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 15.) KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK KÖNYVELŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS ESETÉN Könyvelő közreműködésével történő adatrögzítés esetén a Megrendelő által a Szerződés alapján elindított fizetési meghagyásra, illetve végrehajtásra vonatkozó adatokat a Megrendelő által külön megállapodásban megbízott Könyvelő rögzíti a Szolgáltató informatikai rendszerében. A Megrendelő részére az adatrögzítést végző Könyvelő adatait a Szerződés tartalmazza. A Szolgáltató a Könyvelő részére a manuális adatrögzítés céljából az informatikai rendszeréhez online eléréssel és adatrögzítői jogosultsággal hozzáférést biztosít, amelyre a Szolgáltató és a Könyvelő külön megállapodást kötnek. A Megrendelő és Szolgáltató közötti Szerződés Szolgáltató által történő aláírása nem jelenti a Könyvelő általi hozzáférési jogosultság meglétét, annak biztosítása a Könyvelő feladata. Szolgáltató a Szolgáltatásban meghatározott értesítéseket Megrendelő helyett a Könyvelő nevére és címére küldi meg, amelyhez Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Könyvelő által történő adatrögzítés esetében Szolgáltató az adminisztrációs díjat (FMH vagy VH űrlap Szolgáltató által történő postai feldolgozása és manuális adatrögzítése) Megrendelő részére nem számítja fel. Megrendelő által a Szolgáltató felé fizetendő MOKK eljárási díjak és a Szolgáltató saját szolgáltatási díjai vonatkozásában a díjbekérőt a Könyvelő küldi meg elektronikusan a Megrendelő részére. 16.) VIS MAIOR Szerződő felek rögzítik, hogy egyik fél sem felelős a Szerződés rendelkezéseinek megszegéséért, amennyiben azt vis major esemény okozta. Minden olyan esemény vis majornak tekintendő, amelyet a szerződő felek befolyásolni nem tudnak, és az a Szerződés teljesítésére szoros kihatással van. Vis major eseménynek minősül különösen a Kamara informatikai rendszerének működésében bármely okból bekövetkező hiba, zavar, üzemszünet, vagy egyéb, jogszabály alapján engedélyezett szolgáltatási szünet, amely következtében Szolgáltató a Szolgáltatást nem teljes körűen tudja biztosítani Megrendelő részére. Vis maior esemény által érintett fél mentesül a késedelemhez fűződő joghátrányok alól. ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 4

5 17.) JOGVITÁK RENDEZÉSE A Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. A Szerződéssel és a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyra a magyar jog szabályai kizárólagosan irányadók. Amennyiben vitás kérdés merülne fel a Szerződés bármely rendelkezésével, vagy a Szerződés egészével kapcsolatban, úgy bármelyik fél írásban kérheti, hogy a felek az írásos kérelem kézhezvételét követő 10 naptári napon belül megbeszélést tartsanak a vitás kérdés rendezése érdekében. A fenti egyeztetés eredménytelensége esetén, a szerződő felek a köztük felmerülő esetleges jogviták vonatkozásában pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. ejogseged_efmh_aszf_ _v08_public 5

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos 2013. május 15. napjától

Hatályos 2013. május 15. napjától A Bankmonitor Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata Hatályos 2013. május 15. napjától

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. október 7. napjától (ÁSZF NQ002) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szerződéses együttműködés

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag Üzletszabályzat Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag Érvényes: 2010. június 11-től visszavonásig Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások a) ÁSZF: CEMP-X Kft. Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum. b) Szolgáltató:

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben