dr.~~án Jegyzo(' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr.~~án Jegyzo(' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 !3k Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X., Újköztemető előtti közvilágítási hálózat létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és az elkészült közvilágítási berendezések tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásáról I. Tartalmi összefoglaló A Kozma utcai Újköztemető előtt építendő körforgalomhoz csatlakozó, azt kiegészítő közterületi munkák közül a körforgalom egy cikkelyében a közvilágítás terveit a Biaplan Mérnökiroda Kft. ( 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 52. ) készíti. A tervező cég az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben tulajdonosi hozzájárulást kér a munkálatok elvégzéséhez. A közvilágítási tervet a BDK Kft.- hez kell benyújtania engedélyezésre, annak elbírálásához a tulajdoni viszonyokat tisztázó nyilatkozat megléte szükséges. Ezért javasoljuk, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adjuk ki, az elkészült közvilágítási berendezések tulajdonjogát azok elkészültét követően pedig Önkormányzatunk térítésmenetesen adja át a Fővárosi Önkormányzat részére. Az előterjesztés 3. mellékletét képező nyomvonalrajz szerint 84 méter nyomvonalhosszon 3 darab Tungsrarn-Schréder gyártmányú Capsella kandeláber kerül elhelyezésre, melyeket Alura lámpatesttel szerelnek fel. II. V égrehajtás feltételei A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 20. (2) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, illetve átruházásáról a Képviselő-testület dönt. III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatait. Budapest, február 9. Törvényes~é1{s:e~pontból ellenjegyzem: dr.~~án Jegyzo(' \...

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (... )határozata a Budapest X., Újköztemető előtti közvilágítási hálózat létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest X., Újköztemető előtt a Biaplan Mérnöki Iroda Kft. ( 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 52. ) tervei alapján létesülő közvilágítási hálózat kivitelezéséhez. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2012. (... )határozata a Budapest X., Újköztemető előtti közvilágítási hálózat tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes átruházásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Újköztemető előtt a Biaplan Mérnöki Iroda Kft. ( 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 52. ) tervei alapján létesülő közvilágítási hálózat tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Fővárosi Önkormányzatra. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője

3 \L-t~~~ Biaplan Mérnökiroda Kft 2051, Biatorbágy, Ritsman Pál u. 52. "A".ép. fsz.1. Tel.: , Fax.: , .: Levelünk jele: O 16-61/2011/2012 Levelük jele: Ügyintézőnk: Kqvács Norbert Ügyintézőjük Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat P'lgármesteri Hivatal 11 02r.'Budapest, Szent László tér 29 Tárgy: Jóváhagyás kérelem Társaságunk elkészítette a Budapest X. kerület Kozma u. Virágpiac, közvilágítás létesítés tárgyú munka kiviteli terveit. 1./ Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek. 2.1 Ugyancsak kérjük nyilatkozatukat mely szerint az előzetes egyeztetésnek megfelelően az elkészült közvilágítási berendezéseket a Fővárosi Önkormányzat részére kívánják tulajdonba átadni. Melléklet: 2 pid. tervdokumentáció Budapest, Köszönettel: 1,.:;ószá~?!f.a~;j$o,JXI~~ ~- ~ ~1 L if t~. i-:.1 {<:<-I l ;i \' ~-.:~ <} ~-:; }<....fi-{ E ~~~ l, E. '"A' i 1{{}i:si\ :' <Y},_~ ():f'..j h.(} SJ:..\ 'i,o(\ t":'\: Z~A.'_f! - J. ;b. 201 Z FEBR O 7, l. Q " E:J:crl 6fij}flft Mlmlldroda Kft. " IlltotbágY Rit ffiia filii u. 62. A. ép. fsz. 1. J\~fflll Kovács Norbert ügyvezető

4 ~~ --~----~-- 3 III. Műszaki leírás 1./ Általános adatok ~' Megbízó: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. Megbízás tárgya: Budapest X. kerület Kozma u. Virágpiac, közvilágítás létesítés Kiviteli terv Felelős tervező: Üzemeltető: Biaplan Mémökiroda Kft. 2051, Biatorbágy, Ritsman pál u. 52. "A.ép" fsz.1. SotaAndrás Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft 2.1 Előzmények Társaságunk készíti a KASIB Kft. megbízásából a tárgyi munka kivitelei terveit A tárgyi területen új körforgalom létesül. Tervezési feladat a körforgalom melletti területen létesülő parkosított területen levő sétányok illetve parkolók megvilágítása. A tervrajzok alapjául az úttervező által szolgáltatott úttervek szolgáltak. A tervezés során egyeztetéseket folytattunk a Generál tervező, a Megbízó képviselőjével, a BDK Kft-vel. A teljesítménvváltozás: Tervezett teljesítmény: 3xlOOW netto, azaz 2x117Wbrutto =351 W (bruttó) Tervezett teljesítménybővülés: 351 W (bruttó) Biaplan Mérnökiroda Kft Budapest X. kerület Kozma u. Virág piac, közvilágítás létesítés 61011

5 / A tervezett közvilágítás jellemző adatai a T1-T3 kandeláber közötti szakaszon Tervezett kandeláberek Tervezett lámpatest Tervezett földkábel Tervezet elrendezés Tervezett osztásköz 1\fvezett fényforrás : Tungsram-Schréder gyártmányú Capsella kandeláber : Alura : 4x16/16 mm2 NYCWY :egyoldalas :átlag 21m : l OOW (117W) Tervélett szerelvénylap : GURO EKM Tervezett bekötő vezeték kandelábemél: NYY-J 3x2,5 mm 2 "J" színjelölésű, UV álló kábelszerű műanyag szigetelésű vezeték, tömör érrel, az erek fekete, kék, zöld/sárga, a kábelköpeny fekete színűek Vezérlés : a közvilágítási szekrényről Hf. vevővel Az alkalmazott fényforrások l 00 W Na fényforrások legyenek. A közvilágítási hálózat biztosítása a kihelyezett közvilágítási vezérlő szekrényekben a mellékelt biztosítási vázlat szerint. A fényforrásokat a kábel két fázisára felváltva kell bekötni, és ezt a kábelen jelölni kell. A lámpatestekbe épített fényforrás teljesítményét a talajszintről jólláthatóanjelölni kell / A tervezett közvilágítási hálózat tervezett kábelének típusa: keresztmetszete külső átmérő névleges feszültség. vezető egyenáramú ellenállása 20C-on terhelhetőség toldben levegőben : 4x16/16 mm2 NYCWY : 23,8mm : 0,6/lkV :1,150hm/km : 102A : 79 A Biztosítás: A kábel terhelhetőségét figyelembe véve Ibmax=63A. A közvilágítási áramkörök kialakítását a kiviteli rajz szerint kell elvégezni. A tervezett közvilágítási földkábelek végeit l kv-os KVMB típusú beltéri végelzáróval kell ellátni / Tervezett szerelvények: Tervezett beltéri végelzáró : KVMB A kandelábereket az áramkörök végpontj ain, de legalább 300 m-enként földeln_i kell. A biztosítási rajzokat időtállóan kell elhelyezni a közvilágítási vezérlő szekrényekben. A kandelábereket számozással kell ellátni. Az áramkör összefüggési rajzán a kandeláberszámok egyezzenek meg a valóságbanjelölt kandeláberszámokkal / A kandeláberek alapozása A kandeláberek alapozását a mellékelt alapozási terv szerint kell elvégezni / Az áramkörökleírása A közvilágítási elosztó szekrényből l áramkör indul: Biaplan Mérnökiroda Kft Budapest X. kerület Kozma u. Virág piac, közvilágftás létesftés

6 MEGJEGVZésEK: Jelen tervek szerz61 védelem alatt óllnak. az Avant-Garde Épitész Stúdló Kft. tulajdonélt leépezllc. A tervele felhasznólósa csalejelen projelet leerelében lehetséges, a felhasznólósra vonatlcozó szerz6déses feltételele figyelembevételével. Az frott méretelcnelc els6bbsége van a terven mérhetó tóvolsógolc el6tt. A tervezés alapjót lcépezó.talajmechanikai szalcvélemény. Geodézai felmérés Épitettő adatszolgóltatósa; az azokból ereelő pohtarians6goleért Építtetó felel. A méretek a helyszfnen ellenőrizendőelei Az épftéu tervdokument6cf6t, specfflk6cl6t, részfefrajzokat, konszlgn6cf6kat és egyéb munkaréueket, valamint valamennyi uak6gl tervet és munkarészt a megval6sít6s folyam6n együtt kel kezelnil Amennyiben. a munkaréuek k&zatt ellentmond6s. tal61hat6, jelezni keu.tervezők felél A tervezett tennékek és anyagok csak rnlnta, IUetve a tervezett gyártm6nyok esetében a gyártm6nytervek bemutat6sa és tervezölj6v6hagy6sa utár1 épfthetők bel ±0,00 = + 119,50 mbf TERVFAJ.TA: KÖZVILÁGÍTÁSI KIVJTELI TERV LÉTESITMÉNY: ÉPITl'ETÓ: GENERÁLTERVEZÓ: DVlNf G/l~DE ÉPITÉSZ STÚDIÓ KFT FELELŐS TERVEZŐ;,.. VIRAGPfAC BUDAPEST X., KOZMA UTCA (HRSZ.:42517/2) Kertész András nbor OLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata ll 02 Budapest. Szent László tér 29. él Ol.Ql74 Mlk6Lászl6 él AVANT-GARDE épftész STÚDIÓ KFT. KÖZVILÁGh'ÁS: ÉPITÉSZ ET: GENERÁLTERVEZÓ: KASIB Mémökl Manager Iroda Kft. Dobral Béla K~T/01: Budapest, út 455. tel: , fax: SZAKÁGI.TERVEZŐ: BIAPLAN Mérnöklroda Kft. Bofa András ll.q Biatorbágy, Ritsmann Pál u. 52. tel: AVANT-GARDE épfrész srodió KFT Budapest, Krisztlna fert. 91. tel: , fax: TEHERHORDÓ SZERKEZETEK: CAEC KFT Budapest, Akóefa u. 50. tel: fax: Almási J6zsef TH T Tel ÉPÜLET GÉPÉSZET: G & B PLAN KFT Budapest. Böszörményi út 3/A.II/3. tel: , fax: Görgeyné Blhary Erzsébet GT01.()372 ÉPOLETVILLAMOSSÁG: DORTERV Mémöklraoda KFT Bp.lgmóndi u /2. tel: , fax: Dorgal Károly VTOl-4141 KÖRNYEZETTERVEZÉS: BM KFT Budapest, Andróssyút 10. tel: , fax: Tatai Zsombor K/ époletszerkezejek: PATAKY és HORVÁTH épfrésziroda KFT Szentendre, DeU Antal u. 34. tel: ()026, fax: oo25 Horv6fb $6ndor KÖRNYEZETVÉDELEM: "FIAMA" 01 dbh KFT Budapest, Dolgos u. 9. tel/fax: Nyomvonalrajz 1:500-

7 l

8 !l o meglévő K61 t- Biztosítási vázlat 42 T1 JELMAGYARAzA T: - kv Tervezett közvilágítási földkábel NYCWY 4x16/10mm 2 Tervezett kandeléber 18) Meglévő közvilágítási szekrény -1~ Tervezett földelés Tervezett védöcsls Érintésvédelem: 0,4kV-on TN (nullázás)

.LQJ. számú előterjesztés

.LQJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.LQJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az Óhegy park" Csősztorony játszóváros Nagyok játszótere" költségvetési

Részletesebben

fr l. számú előterjesztés

fr l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés fr l. számú előterjesztés _ a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Gézengúz Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely bejegyzésére

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme eszköztároló építésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme eszköztároló építésére. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme

Részletesebben

a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program V. ütemén történő

a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program V. ütemén történő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program V. ütemén

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

A Képviselő-testület BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

A Képviselő-testület BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati felhívásan való részvételről és

Részletesebben

-11-J,qjfzt ft"t. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület!

-11-J,qjfzt ftt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t ih ú ros \. kerület K()bányai KépvisdG tl~stülct ülése -11-J,qjfzt ft"t Előterjeszt és a BVOP Maglódi úti Őri Szállójának elbontásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad indítvány előterjesztésére.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.570/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

.:fj_j. számú előterjesztés

.:fj_j. számú előterjesztés .:fj_j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére bruttó

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ A 290/2007 (X 31.) Kormány Rendelet értelmében 2008. március Előzmények Ez év január 01-én lépett hatályba a 290/2007.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 DEMBINSZKY ÚT SZOMBATHEKY ERDEI VA-0119 bázisállomás 9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 Telenor állomás energiaellátás és villámvédelem kiviteli tervdokumentációja 2013. június 6. 1. verzió

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele

ALPOLGÁRMESTER. Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele Készítette: Zelenyánszki Béla CSEVAK Zrt. vagyonnyilvántartási

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Fő utca-fő tér II. Ütem program engedélyezési tervek aktualizálása és kiviteli tervek elkészítése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Fő utca-fő tér II. Ütem program engedélyezési tervek aktualizálása és kiviteli tervek elkészítése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Vác Város Önkormányzat, cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, képviseli: Dr. Bóth János polgármester mint Megrendelő másrészről:

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

,(C. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

,(C. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ,(C számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A koncepció bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés

Részletesebben