SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal"

Átírás

1 Ikt.sz.: 895-5/2005. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 47/2007. (VII. 25.) számú határozatával.

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezet megnevezése: oldal 1.2. A Polgármesteri Hivatal székhelye: oldal 1.3. A Polgármesteri Hivatal alapítójának megnevezése: 4. oldal 1.4. Az alapító okirat kelte, száma: oldal 1.4. A Polgármesteri Hivatal telefonszáma, központi telefaxszáma: oldal 1.5. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: oldal 1.6. A Polgármesteri Hivatal jogállása: oldal 1.7. A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: oldal 1.8. A fenntartó neve és székhelye:.. 4. oldal 1.9. A Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve:. 4. oldal A polgármesteri Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása: oldal A Polgármesteri Hivatal illetékessége: 5. oldal A Polgármesteri Hivatal pecsétjének leírása:.. 5. oldal 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATOK 2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, gazdasági szervezet felépítése: oldal 2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, gazdasági szervezet felépítése. 6. oldal A Polgármesteri Hivatal székhelye, telephelyei.. 6. oldal A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete 6. oldal A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése.. 6. oldal A polgármester Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatai. 6. oldal A polgármester egyéb feladatai.. 7. oldal Alpolgármester feladatai. 7. oldal Jegyzı feladatai 7. oldal 2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások, feltételek.. 8. oldal 2.3. A szervezet által állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítı, kiegészítı tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölése 8.oldal A Polgármesteri Hivatal önkormányzati mőködéssel kapcsolatos feladatai oldal Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete tevékenységével kapcsolatos feladatok A Képviselı-testület bizottságai mőködésével kapcsolatos feladatok.. 9. oldal A helyi képviselık képviselıi munkájával kapcsolatos feladatok oldal A tisztségviselık munkájával kapcsolatos feladatok oldal Az állampolgárok ügyeivel kapcsolatos feladatok oldal A Képviselı-testület és a tisztségviselık külsı kapcsolatrendszerének mőködését segítı feladatkörök oldal Az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerősítésével, más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartással kapcsolatos feladatok.10. oldal A hivatali mőködés feltételeit biztosító tevékenységi körök oldal Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok oldal A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatai Szabálysértési ügyek 11. oldal Birtokvitás ügyek.11. oldal Anyakönyvvezetıi feladatok 12. oldal Gyámügyi feladatok, tevékenységek oldal Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok oldal Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok 15. oldal Adózással kapcsolatos feladatok..16. oldal Honvédelmi, polgári védelmi ügyek 17. oldal

3 Építéshatósági ügyek..17. oldal A szociális igazgatási feladatok, a hatáskörébe tartozó támogatások, ellátások iránti kérelmek elbírálása oldal Vízügyi hatósági feladatok 19. oldal Állategészségüggyel kapcsolatos feladatok oldal Fakivágási kérelmek oldal Egészségügyi, rehabilitációs feladatokkal kapcsolatos feladatok ellátása..22.oldal Vadkár bejelentéssel kapcsolatos ügyek 23. oldal Növényvédelmi, mezıgazdasági szakfeladatok.23. oldal Ipari, kereskedelmi igazgatás..24.oldal Közoktatással kapcsolatos feladatok..25. oldal Környezetvédelmi hatósági feladatok 26. oldal Egyéb, részletesen fel nem sorolt feladat- és hatáskörök ellátásának elıkészítése oldal A Polgármesteri Hivatal településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatai Az Önkormányzati Törvényben meghatározott útkezelıi feladatok oldal Közmunka irányítása, közhasznú, közcélú munka irányítása oldal Település közterületeinek, önkormányzati ingatlanok fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok..28. oldal A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási feladatai Általános jogi feladatok az önkormányzat tulajdonához kapcsolódóan.29. oldal A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 30. oldal Fıkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatok.30. oldal Pénzügyi igazgatás oldal Költségvetési beszámolással kapcsolatos feladatok 32. oldal Bizonylatokkal és bizonylatkezeléssel kapcsolatos feladatok.35. oldal Az eszközök és források értékelésével kapcsolatos feladatok.35. oldal Leltározással kapcsolatos feladatok.35. oldal Selejtezéssel kapcsolatos feladatok..35. oldal Az állami hozzájárulásokkal, támogatásokkal kapcsolatos feladatok oldal Pénzforgalommal (pénztár, betétkönyv, letét, értékpapír, bankszámla) kapcsolatos feladatok.36. oldal Készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok. 37. oldal Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok oldal Egyéb, gazdálkodással kapcsolatos feladatok 37. oldal A belsı számviteli renddel kapcsolatos feladatok.38. oldal Házipénztár 38. oldal Lakás- és helyiséggazdálkodási, házkezelési feladatok ellátása, tulajdonosi érdekek védelme, képviselete, ingatlanok értékesítése során; önkormányzat tulajdonosi érdekeinek képviselete oldal A Polgármesteri Hivatal általános mőködési feladatai Iktatás oldal Bérgazdálkodási feladatok oldal Humánpolitikai ügyek.40. oldal Informatikával kapcsolatos feladatok..40. oldal Belsı ellenırzés oldal 2.4. A vállalkozási feladatoknak és a gazdálkodó szervezetekben való részvételének a részletes felsorolása, valamint a költségvetési szerv vezetıjének ezzel kapcsolatos feladatai A Polgármesteri Hivatal vállalkozási feladatai..42. oldal 2.5. A 2.3. és 2.4. pontokban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásai 42. oldal 3. MŐKÖDÉSI REND 3.1. A Polgármesteri Hivatal mőködési elvei..42. oldal 3.2. A munkaidı..42. oldal 3.3. Az ügyfélfogadás rendje oldal 3.4. Munkatársainak jogai és kötelezettségei..43. oldal 3.5. Munkáltatói jogok gyakorlása..43. oldal

4 Személyi feltételek oldal 3.7. Értekezleti rend 44. oldal 3.8. Kiadmányozási jog gyakorlása 44. oldal 3.9. Helyettesítés rendje..44. oldal 3.10 Polgármesteri Hivatal hivatali szervezetének vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek jegyzéke az évi XXIII. tv. 22/A. (8) bekezdésben megnevezett munkakörökön túl az e)-h) pontok alapján 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4.1. Hatályba léptetı rendelkezések:..45. oldal 4.2. Nyilvántartásra vonatkozó szabályok:.45. oldal 5. MELLÉKLETEK: 5.1. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (FEUVE rendszer) 5.2. Ellenırzési nyomvonal 5.3. Kockázatkezelés rendje 6. FÜGGELÉKEK: A Szervezeti- és Mőködési Szabályzathoz kapcsolódó - szabályzatot tartalmazó Képviselı-testületi szabályzatok, jegyzıi utasítások: 6.1. Közszolgálati Szabályzat 6.2. Gépjármő üzemeltetési szabályzat 6.3. Iratkezelési Szabályzat 6.4. Közbeszerzési Szabályzat 6.5. Tőzvédelmi Szabályzat 6.6. Munkavédelmi Szabályzat 6.7. Számviteli Rend és mellékletei 6.8. Belsı Ellenırzési Kézikönyv 6.9. Házirend Kiadmányozási jog szabályozása

5 5 Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti-, és Mőködési Szabályzat Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38.. (l) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 51/2002. (IX.24.) számú határozatával Alapító Okirat - egységes hivatalt hozott létre - Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - az Önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 35. (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti-, és Mőködési Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz.) az alábbiak szerint állapítja meg: Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) egységes hivatalként az önkormányzat mőködésével, valamint a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, továbbá a törvények és egyéb jogszabályok által az önkormányzat, polgármester, jegyzı, képviselı-testület hivatala ügyintézıjének hatáskörébe utalt feladatokat látja el. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezet elnevezése: Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, rövidített elnevezés: Tiszaigar Polgármesteri Hivatal 1.2. A szervezet székhelye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György u A szervezet alapítója: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 1.4. Alapító Okirat kelte, száma: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testület 51/2002. (IX.24.) sz. határozat 1.5. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám, általános forgalmi adó alanyiságának ténye: Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala általános forgalmi adó alanya. Számlaszám: Jogállása: Települési önkormányzati költségvetési szerv, vezetıje a jegyzı. Gazdálkodás formája: önálló költségvetési szerv 1.7. Törzsszáma: Szakágazati számjele: TEÁOR Általános közigazgatás; TEÁOR Társadalmi szolgáltatások igazgatása 1.8. A fenntartó neve és székhelye: Tiszaigar Község Önkormányzata; 5361 Tiszaigar, Dózsa György u Felügyeleti szerve: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete

6 A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása: Tiszaigar Általános Mővelıdési Központ, Tiszaigar Egyesített Szociális Intézmény A Polgármesteri Hivatal illetékessége Tiszaigar Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A Polgármesteri Hivatal feladatát és hatáskörét Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete által létrehozott hivatal útján látja el A Polgármesteri Hivatal pecsétjének leírása: - fejbélyegzı = hosszúkás szövege: Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u körbélyegzı = kör alakú szövege: Polgármesteri Hivatal Tiszaigar a bélyegzı közepén a Magyar Köztársaság címere, a bélyegzık sorszáma 1-4-ig terjed. 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATOK 2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, gazdasági szervezet felépítése A Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik székhelyen kívüli telephellyel, munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységei nincsenek. A Polgármesteri Hivatalban összhangban a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXII. tv. 45. (10) bekezdésével - a vezetıi megbízás jegyzıi, aljegyzıi kinevezés kivételével - nem adható A Pogármesteri Hivatalon belül nem került sor külön gazdasági szervezet létrehozására A jegyzı vezeti a Polgármesteri Hivatalt. A polgármester a Képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Polgármesteri Hivatal munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, a jegyzıvel együttesen szabályozza a kiadmányozás rendjét. A jegyzı megszervezi a Polgármesteri Hivatal munkáját. Gondoskodik az Önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, gyakorolja a munkáltatói jogokat - külön rendelkezés szerint a polgármesterrel egyetértésben - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi tekintetében. Döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket polgármester ad át, valamint a hatáskörében utalt ügyekben. Tanácskozási joggal vesz részt a Képviselı-testület és bizottságai ülésein A polgármester feladatát és hatáskörét az Ötv., egyéb törvények és alacsonyabb szintő jogszabályok (ideértve Tiszaigar Község Önkormányzatának és szerveinek szervezeti-, és mőködési szabályzatáról szóló, 13/2003. (IV.24.) rendeletét) határozza meg. A polgármester képviseli a Képviselı-testületet, elıterjeszti a Képviselı-testület munkatervét, összehívja és vezeti a Képviselı-testület üléseit, beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, gondoskodik az interpellációk megválaszolásáról, segíti a képviselık munkáját. Aláírja a Képviselı-testület rendeleteit, valamint a Képviselı-testület üléseirıl készített jegyzıkönyvet, ellenırzi a Képviselıtestület határozatainak végrehajtását A polgármester feladatai A polgármester intézkedik a Képviselı-testület bizottságai jelzése alapján, ha a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Képviselı-testület álláspontjától, céljaitól való eltérés

7 7 az önkormányzati érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Indítványozhatja a Képviselı-testületnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett Képviseli az Önkormányzati akaratot az Önkormányzat érdekkörébe tartozó Közhasznú Társaságok, Korlátolt Felelısségő Társaságok társasági ülésein A Polgármesteri Hivatal mőködésével kapcsolatos fontosabb feladatai: egyetértési jogot gyakorol a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi kinevezése, vezetıi megbízása, felmentése, vezetıi megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében, felügyeli az oktatási ágazatot, ellátja az egyes szervezeti egységek általános irányítását szükség szerint, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, értékeli a hivatal munkáját, ismerteti az adott idıszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az idıszerő feladatokat, beszámoltatja a jegyzıt, felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, tulajdonosi képviseletet lát el önkormányzati tulajdoni résszel rendelkezı társaságoknál, rendszeres kapcsolatot tart az Önkormányzat számlavezetı bankjával, közremőködik a szabad pénzeszközök betétként történı elhelyezésekor, koordinálja az Önkormányzat lakáspolitikai koncepciójának kidolgozását, felügyeli annak végrehajtását Pénzügyi-gazdasági tevékenységét a mindenkori számviteli rend szerint végzi Alpolgármester feladatai A Képviselı-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ Az alpolgármester feladatai különösen: ellátja - külön polgármesteri rendelkezés szerint - a polgármester által rájuk bízott feladatokat. megbízás alapján, annak keretei között képviselik a Képviselı-testület. távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti a polgármestert, feladatkörébe tartozó ügyekben - a polgármester eltérı rendelkezése hiányában - gyakorolja a kiadmányozást Jegyzı feladatai A jegyzı a Polgármesteri Hivatal vezetıje, aki szakmailag felelıs a Hivatal mőködéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelıs a köz érdekeinek megfelelı törvényes, szakszerő, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelı eljárásáért A Polgármesteri Hivatal útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket ellátja Távollétében a jegyzıt az igazgatási elıadó helyettesíti A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódására, munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek Jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét A hivatal köztisztviselıi tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, a következı esetekben a polgármester egyetértésével: kinevezés, felmentés, jutalmazás, minısítés Irányítja a köztisztviselık továbbképzését.

8 Koordinálja és ellenırzi a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeiben folyó munkát. Havi rendszerességgel a köztisztviselık részére értekezletet tart Az egyes tevékenységek elıfordulási gyakorisága alapján megtervezi a feladatok ellátásához szükséges létszámot, annak speciális képzettségi szintjét, a szükséges anyagi és tárgyi feltételeket és mindezeket jelzi, mint igényt a munkáltatói jogokat gyakorló felé. Felosztja a feladatokat az egyes feladatokat ellátók között és a Polgármesteri hivatal beosztott dolgozói számára a munkavégzésükhöz szakmai és módszertani útmutatást ad Irányítja a munkavégzés menetét, beavatkozik, ha olyan akadály áll elı, amelyeket az egyes feladatokat ellátó munkatárs saját hatáskörében nem oldhat meg A feladatok és terhelések ismeretében lehetıleg a beosztott dolgozók igényeit is figyelembe véve ütemezi és engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságát, szükség esetén kezdeményezi a munkáltatónál túlmunka elrendelését. Köteles gondoskodni azonban a túlmunka kompenzálásáról a Ktv. 40. szakasza szerint, de a biztosított szabadidı a szervezet mőködését a legkisebb mértékben akadályozza A Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben elıterjesztést, jelentést készít a Képviselı-testület és a tisztségviselık számára. Gondoskodik a testület, a bizottságok elé kerülı jelentések elkészítésérıl, összehangolásáról, az elızetes törvényességi véleményezésre, valamint az illetékes tisztségviselıknek való bemutatásról Ellátja azon feladatokat, melyekkel a Képviselı-testület bizottságai, tisztségviselık megbízzák Részt vesz a közmeghallgatáson, képviselıi igény szerint azokon a lakossági fórumokon, amelyek a Polgármesteri Hivatal tevékenységi körébe tartozó feladatokkal foglalkoznak. A Polgármesteri Hivatalt érintı kérdésben nyilatkozik a sajtónak, a polgármesterrel való egyeztetést követıen Felelıs a munkafegyelem, a köztisztviselıi etika betartásáért, köteles tájékoztatni a polgármestert az általa tapasztalt munkafegyelmi, vagy köztisztviselıhöz nem méltó etikai vétségrıl Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkaköri leírásának elkészítésérıl, az esetleges változások átvezetésérıl, a munkaköri leírásban foglaltak betartásáról Köteles havonta közvetlenül, vagy az igazgatási elıadó útján vizsgálni az ügyintézési határidı betartását Felel a személyes adatok védelmérıl, és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján a rábízott szervezeti egység által szolgáltatott adatok valódiságáért, a szolgáltatott statisztikák helyességéért Rendszeresen ellenırzi a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója munkáját, különös tekintettel a község polgárságát érintı önkormányzati ügyekre, illetve a Képviselı-testülettel kapcsolatos ügykörökre Pénzügyi-gazdasági tevékenységét a mindenkori számviteli rend szerint végzi 2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban különleges elıírások, feltételek nem kerülnek meghatározásra A szervezet által állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítı, kiegészítı tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölése.

9 A Polgármesteri Hivatal önkormányzati mőködéssel kapcsolatos feladatai A Polgármesteri Hivatal önkormányzati mőködést segítı tevékenysége a Képviselı-testület, annak bizottságai, tisztségviselıi munkája eredményességének elısegítésére irányul. Ellátja a törvényben, alacsonyabb szintő jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat, elıkészítı, szervezı, végrehajtó, ellenırzı tevékenységet. (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. és Tiszaigar Község Önkormányzatának és szerveinek egységes szerkezetben foglalt szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelete alapján.) Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete tevékenységével kapcsolatban: Szakmailag elıkészíti az Önkormányzat rendeleteinek tervezeteit, a testületi elıterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet, nyilvántartja a Képviselı-testület döntéseit, szervezi a Képviselı-testület rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését, ellátja a Képviselı-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. Gondoskodik a Képviselı-testület ülésének elıkészítésérıl, biztosítja a testületi anyagoknak a képviselık és más megbízottak részére történı megküldését. Segítséget nyújt a tisztségviselık és a bizottságok elıterjesztésének elıkészítéséhez, Összeállítja a Képviselı-testület jegyzıkönyveit, elkészíti a határozatok kivonatát, gondoskodik azok érdekeltek részére történı megküldésérıl. Vezeti a Képviselı-testület határozatok nyilvántartását, figyelemmel kíséri a határidık betartását, szükség esetén jelzi a Jegyzınek a beszámolási kötelezettség elmulasztását, gondoskodik a Képviselı-testület jegyzıkönyvek ırzésérıl, nyilvánosságra hozataláról. Koordinálja a bizottságok munkáját. Figyelemmel kíséri a lejárt határidejő határozatok, valamint a képviselıi interpellációk intézését, a válaszadást, elvégzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Közremőködik a közmeghallgatás elıkészítésében, lebonyolításában. Igény szerint közremőködik a képviselık kezdeményezésére tartandó lakossági fórumok szervezésében és ahhoz a feltételek biztosításában. Nyilvántartja a különbözı fórumokon tett közérdekő bejelentéseket, javaslatokat, egyéni panaszokat, elvégzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat és figyelemmel kíséri ezek megvalósítását. Gondoskodik a települési képviselık munkájához szükséges ügyiratok rendelkezésre bocsátásáról. Ellátja a Jegyzı és a Polgármester titkársági feladatait A polgármester rendelkezése szerint elıkészíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételeinek a Képviselı-testület elé terjesztését. Elıkészíti az önkormányzati rendeletek kihirdetését, vezeti a központi nyilvántartásokat. Közremőködik a szervezeti és mőködési szabályzat megalkotásában és módosításában A Képviselı-testület bizottságai mőködésével kapcsolatban: biztosítja a feladat jellegének megfelelıen a bizottságok mőködéséhez szükséges ügyviteli feltételeket, beszámolók, egyéb anyagok szakmai elıkészítését végzi,

10 10 a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetıségeirıl tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkezı kérelmeket, javaslatokat szakmailag véleményezi, végzi a bizottsági döntések végrehajtását A helyi képviselık képviselıi munkájával kapcsolatban: elısegíti a képviselık jogainak gyakorlását, így megadja a képviselı munkájához szükséges tájékoztatást, biztosítja az ügyviteli közremőködést, közérdekő ügyben kezdeményezett intézkedés esetén köteles 15 napon belül a kezdeményezésre érdemi választ adni, közremőködik a képviselık teljes körő tájékoztatásának szervezésében A tisztségviselık munkájával kapcsolatban: elıkészíti a döntéseket és szervezi azok végrehajtását, a Képviselı-testület és bizottságai munkáival kapcsolatos tisztségviselıi tevékenységet segíti Az állampolgárok ügyeivel kapcsolatban: döntésre elıkészíti az önkormányzati hatósági ügyeket, szervezi az önkormányzati hatósági ügyek végrehajtását, a testület döntésének végrehajtása érdekében elıkészíti a szerzıdéseket, megállapodásokat, a gazdálkodási jogkör gyakorlásából származó könyvviteli, adminisztrációs feladatokat lát el, az államigazgatási eljárás, valamint az anyagi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen dönt az állampolgárok ügyeiben A Képviselı-testület és a tisztségviselık külsı kapcsolatrendszerének mőködését segítı feladatköröket lát el (sajtó, nemzetközi kapcsolatok, önkormányzati szövetségek, egyéb szervezetek, stb.) Közremőködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerősítésében, más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartásban A hivatali mőködés feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el Szakmailag elıkészíti Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatainak tervezeteit, az elıterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet. nyilvántartja a Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének döntéseit, szervezi a Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését, hetente egy alkalommal, péntek délelıtt ellátja a Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatai A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatait gyors, egyszerő, az állampolgárok számára is áttekinthetı eljárás keretében, ugyanakkor a törvények következetes megtartásával és a szakmai szempontok érvényre juttatásával végzi. A Polgármesteri Hivatal ellátja az: állampolgársággal, anyakönyvvel, házassági eljárással, utónévviseléssel, személyi adat- és lakcímnyilvántartással, szabálysértéssel, birtokháborítással, földmővelésügyi, mezıgazdasági igazgatással. honvédelmi igazgatással,

11 11 családdal és gyámsággal, egyéb gyámhatósági feladatokkal ipari és kereskedelmi igazgatással, népjóléti igazgatás részfeladataival, hagyatéki eljárással, közterület-használati engedélyek kiadásával, lakás- és helyiséggazdálkodással, menedékes, útlevél ügyek részfeladataival közterület-használati ügyekkel, marhalevél-kezeléssel, pénzkövetelések behajtásával, egyéb igazgatási ügyekkel (hatósági bizonyítvány, stb.) kapcsolatos helyi feladatokat, valamint egyéb jogszabályokban, illetve a Képviselı-testület által alkotott rendeletekben rá vonatkozóan meghatározott feladat és hatásköröket Szabálysértési ügyek (a többször módosított évi LXIX. tv. és a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján) Az elsı fokú szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása. Korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen sértett helyett magánindítvány elıterjesztése. Döntés felelısségre vonás mellızésérıl. Szabálysértés miatt pénzbírságbüntetést; jármővezetéstıl eltiltás, elkobzás, kiutasítás, figyelmeztetés intézkedést alkalmazhat. A pénzbírság meg nem fizetése esetén megkeresi a lakcím szerint illetékes helyi adóhatóságot a végrehajtás iránt. Dönt a meg nem fizetett, végre nem hajtható szabálysértési pénzbírság közérdekő munkára történı átváltoztatásáról. Dönt szabálysértési eljárásban az elkobozásról, lefoglalásról, lefoglalás megszüntetésérıl vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokat. Nyilván tartja a szabálysértés miatt felelısségre vont elkövetık természetes személyi adatait, lakcímét, az elkövetett szabálysértést, az alkalmazott büntetést vagy intézkedést. Szabálysértés miatt eljár. Ha az ügyben nincs illetékessége, hatásköre az ügyet az eljárásra jogosult illetékes szervhez haladéktalanul átteszi. Az ügy szempontjából lényeges körülményeket tisztázza, a tényállás felderítése érdekében bizonyítást folytat le. A bizonyítás során tanút hallgathat meg, szakértıt rendelhet ki, szemlét tarthat. Megkeresés esetén haladéktalanul teljesíti a megkeresésben foglaltakat. Az eljárást határozattal felfüggesztheti, megszüntetheti. Sértett kérelmére kártérítést állapít meg, kártérítés megállapítását mellızheti. Engedélyezi a pénzbírság részletekben történı megfizetését, vagy a fizetés elhalasztását. Nyilvántartja a kiszabott, valamint a lerótt pénzbírságokat. Leírja, törli az elévült, illetıleg közérdekő munkával, elzárással letöltött pénzbírságot. Az ügyintézésrıl éves statisztikai jelentést készít Birtokvitás ügyek

12 12 (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló l959. évi IV. tv alapján) Ügyfél fogadása, tájékoztatása, tanácsadás részére. Helyszínelés indokolt esetben, kérelem felvétele nélkül is. Kérelem jegyzıkönyvbe vétele. Kérelem folytán tárgyalás kitőzése, idézés kibocsátása. Tárgyalás, tényállás tisztázása, felek meghallgatása. Kísérlet egyezség létrehozására, egyezség esetén annak jóváhagyása. Egyezség hiányában a tényállás további tisztázása, tanú, szakértı/k./ meghallgatása, helyszínelés. Határozathozatal. Határozat nem teljesítése esetén - kérelemre - végrehajtási eljárás lefolytatása, tárgyalás kitőzése, idézı kibocsátása, tértivevények szerelése, tárgyalás megtartása, szükség esetén helyszínelés. Határozathozatal végrehajtási kérelem tárgyában. Fellebbezés esetén iratok felterjesztése a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Jogerıs határozat megküldése a pénzkövetelések nyilvántartójának. Kapcsolattartás a bírósággal és másodfokú hatósággal, keresetlevél benyújtása, illetve fellebbezés továbbítása esetén Anyakönyvvezetıi feladatok: (Az anyakönyvvezetésrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló többször módosított évi 17. tvr., a magyar állampolgárságról szóló évi LV. tv; a 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet, 6/2003. (III.7.) BM rendelet alapján) A munkáltató írásos megbízása, kinevezése, és a rá vonatkozó jogszabályi elıírások alapján vezetik az adott közigazgatási terület születési, házassági és halotti anyakönyveit. Vezeti az apai adatok nélkül születettek szigorúan bizalmas nyilvántartását. Vezeti a születési, házassági és halotti anyakönyvek betőrendes névmutatóit. Vezeti az utólagos bejegyzések jegyzékét. Átvezeti mindhárom típusú anyakönyvben a helyesbítéseket, kijavításokat. Átvezeti az anyakönyvben a helyi családi események bekövetkezte miatti - valamint az ország bármely részérıl és külföldrıl a társhatóságoktól érkezett okirat alapján - utólagos bejegyzéseket. Elızetes és utólagos apai elismerés, válás utáni névváltozás, BM. névváltozás, külföldi állampolgárságú újszülött szüleinek családi állapotára vonatkozóan, honosítás, visszahonosítás, állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem, születési, házasság, haláleset hazai anyakönyv-vezetetése, egyéb adatok személyes nyilatkozatba történı foglalása, személyi adatok pontosítása érdekében saját hatáskörben jegyzıkönyvet vesz fel. Idetartozik a házasságkötés elıtti hivatalos jegyzıkönyv felvétele is. Rendszeres adatszolgáltatást végeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartó helyi szerv, társhatóságok (gyámhatóság, más anyakönyvi szerv, MÁK és KSH ) felé. Alkalmanként - kérelemre - adatokat szolgáltatnak a rendıri szervek, Belügyminisztérium különbözı szervei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár felé. Magánszemélyek levélbeli megkeresésére válaszadás (külföldre is). Anyakönyvi ügyekben jogi felvilágosítás.

13 13 Közremőködnek a házasságkötésnél - tvr-ben meghatározott esetben megtagadja a házasságkötésben való közremőködést - állampolgársági eskü letételénél és esetenként névadó ünnepségeken (a hivatal munkarendjén túl is). Újszülöttek törvényes képviselıi részére személyi azonosítóról hatósági igazolvány kiadása. Özvegy nık névviselésével kapcsolatos feladatok ellátása. Külföldi állampolgárok házasságkötésével kapcsolatos feladatok ellátása. Jubileumi évfordulók megrendezése és azon közremőködés. Holtnak nyilvánítás és halál tényének bírói megállapításával kapcsolatos anyakönyvi feladatok ellátása. Honosítási és visszahonosítási ügyekben a külföldi állampolgárok számára részletes információ szolgáltatása. Honosítási kérelmek és a szükséges okiratok átvétele, és azok továbbítása a Belügyminisztériumba. Állampolgársági eskü elıkészítése és lebonyolítása. A honosított állampolgárokról az állampolgársági törvényben foglaltaknak megfelelıen a hatóságok értesítése. Megkeresésre, kérelemre anyakönyvi kivonatot, másolatot, értesítést állít és ad ki. Az alapiratokat kezeli Gyámügyi feladatok, tevékenységek: [A gyermekek védelmérıl szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján] Gyermek átmeneti gondozásának megszervezése. Gyermek védelembe vétele, védelembe vétel felülvizsgálata, megszüntetése. A védelembe vett gyermek részére családgondozó kijelölése. A gyámhivatal rendelkezése szerint a gyermek nevelıszülıkhöz, gyermekotthonba, más bentlakásos intézménybe történı vitelérıl gondoskodás. Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyére javaslattétel a gyámhivatal részére. Gyermekjóléti szolgáltatás esetén a mőködési engedély kiadása. Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel. Külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját. A gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közremőködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában. Felveszi a szülı nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához. A gyermeket azonnali intézkedést igénylı esetben a különélı másik szülınél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelıszülınél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben helyezi el. A Gyvt szerint szakértıt rendel ki és ment fel, továbbá megállapítja a szakértıi díjat.

14 14 Közremőködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerzıdésben meghatározottak szerint. Közremőködik a gondozási díj, valamint a megelılegezett gyermektartásdíj behajtásában. Ha a gyermek törvényes képviselete nem biztosított, de az apai elismerı nyilatkozat teljes hatályúvá válásához a feltételek egyébként fennállnak, a nyilatkozatot felvevı eseti gondnokot rendel ki. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat. Gyámügyi koordinációs területek: Intenzív munkakapcsolatban áll az Egyesített Szociális Intézmény gyermekjóléti alapellátását végzı családgondozójával. Társintézmények és Hatóságok közül: Rendırkapitányság, valamennyi oktatási intézmény, védınıi hálózat, Gyámhivatal GYIVI, Közigazgatási Hivatal, Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok: (A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet normáin alapul.) Kezdeményezi a település közigazgatási területén lakcímmel rendelkezı polgár adatainak, illetve adatváltozásainak, valamint a polgár adataiban a település közigazgatási területén bekövetkezett változásnak a nyilvántartáson történı átvezetését. Végzi a polgár személyi azonosítóval történı ellátásával, annak módosításával, illetıleg visszavonásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a lakcímbejelentés tudomásul vételével összefüggı elsı fokú hatósági feladatokat. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. Az érintett egészségügyi okból történı akadályoztatása esetén átveszi a polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelmét, ellenırzi a kérelmezı jogosultságát és személyazonosságát, ellátja a kérelem továbbításával kapcsolatban hatáskörébe utalt hatósági feladatokat. Közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról. Gondoskodik a személyes adatok védelmérıl. Továbbítja az általa kezelt nyilvántartásba felvett adatokat a központi nyilvántartás részére, illetve átvezeti a helyi nyilvántartásban az adatok változását. Az illetékességi területükön lévı címekrıl címnyilvántartást vezet, amely tartalmazza a) a település megnevezését, a fıvárosban a kerület megjelölését is; b) a településrész nevét és a városi kerületet; c) a postai irányítószámot; d) a közterület nevét és jellegét (pl. út, utca, tér stb.);

15 15 e) a ház számát, ennek hiányában a helyrajzi számot, ezen belül az épület, lépcsıház, szint, emelet és ajtó számát, illetıleg megjelölését; f) a cím jellegét (pl. lakóház, közintézmény, üres telek stb.). A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások nyilvántartáson történı átvezetésérıl, továbbá figyelemmel kíséri az adatváltozások továbbításának és a nyilvántartáson való átvezetésének megtörténtét. A Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar vagy - a nyilvántartás hatálya alá tartozó - külföldi állampolgár, illetıleg hontalan személy lakcím ügyében eljár. A személyi azonosítóról és lakcímrıl szóló hatósági igazolvánnyal összefüggı - körzetközponti jegyzı, központi hivatal hatáskörbe nem tartozó - hatósági ügyben elsı fokon eljár. Társintézmények és Hatóságok közül: Tiszafüred Város Önkormányzat Jegyzıje Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok: (A választási eljárásról szóló évi C. tv. alapján.) Választójoggal nem rendelkezık nyilvántartásának folyamatos karbantartása. Közterületek névváltozásával kapcsolatos feladatok. Választással kapcsolatos tudnivalókról (így a szavazás helyérıl és idejérıl, a jelöltekrıl, a névjegyzék kifüggesztésérıl, a szavazás módjáról, a választás eredményérıl) az illetékes választási iroda közleményt kiadása. A választópolgárok tájékoztatása a választási tudnivalókról, a szavazás módjáról általános tájékoztatás adása. A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapítása: A választás kitőzését követıen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai és a választójoggal nem rendelkezı nagykorú polgárok nyilvántartása alapján szavazókörönként összeállítja a választójoggal rendelkezı polgárok névjegyzékét, és azon a változásokat folyamatosan átvezeti. Az értesítı és az ajánlószelvény kiküldése. Az értesítı és az ajánlószelvény kézbesítésének ellenırzése. A névjegyzékbıl törvénysértıen kihagyott, a névjegyzék elkészítése után választójogot szerzett, valamint a választójogát visszanyert választópolgárt utólag felveszi a névjegyzékbe, és errıl a választópolgárt értesítı megküldésével tájékoztatja. Törli a névjegyzékbıl azt, aki meghalt, aki elvesztette választójogát, illetıleg akit lakcímének megváltozása miatt más szavazókör névjegyzékébe vettek fel. Haladéktalanul értesíti a korábbi lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjét a névjegyzékbıl való törlés érdekében. Hirdetményt tesz közzé a szavazás napjáról, a választással, a jelöléssel, a szavazással kapcsolatos tudnivalókról, továbbá az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számáról.

16 16 Közzéteszi a választókerület jelöltjeinek, a jelölı szervezeteknek a nevét, illetıleg a független jelölés tényét. Közzéteszi a választási bizottságok tagjainak és a választási iroda vezetıjének nevét, a választási szervek hivatali helyiségének címét. Megszervezi a választási szervek tagjainak oktatását, biztosítja a választópolgárok párt semleges tájékoztatását. Mőködteti a választások információs rendszereit. Ellátja a jelöltajánlások ellenırzésével kapcsolatos technikai feladatokat. Mőködteti a választási csalást felderítı számítógépes programot. Ellátja a belügyminiszter rendeletében meghatározott más feladatokat Adózással kapcsolatos feladatok (A helyi adókról szóló évi C. tv. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérıl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet alapján) Elkészítteti a 13/1991. (V. 21.) PM rendelet szerinti listákat, lajstromokat, nyilvántartásokat, naplókat, s azokat egyezteti, ellenırzi. Az ellenırzött és igazolt törzsadatokról - a számítógépen történı feldolgozást kivéve - évenként adózói törzslistát, illetve a kivetésekrıl adókivetési összesítıt (lajstromot) készít. Az éves adókivetésrıl kivetési összesítıt, az önadózók bevallásainak feldolgozásáról összesítıt készít. Számítógépen történı adatnyilvántartás esetén biztosítja, hogy az adatokat minden változás után újra megfelelı mágneses adathordozóra mentsék és az állományt a biztonsági elıírásoknak megfelelıen tárolják; az év végén a teljes adattartalomról papírra nyomtatott listát készít. Az adóbeszedési számláit, a pótlék beszedési számlát és a bírság beszedési számlát vezetı hitelintézet napi számlakivonatairól számlakivonat nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait a hitelintézet számlakivonatának adataival folyamatosan egyezteti. Az adóbeszedési számlákról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegekrıl kiadási naplót vezet. Az egyéb bevételek elszámolási számlára történt ismeretlen rendeltetéső befizetésekrıl átfutó nyilvántartást vezet. Az egyéb bevételek elszámolási számlát vezetı hitelintézet napi számlakivonatairól nyilvántartást vezet. A január elsejei állapotnak megfelelıen összesítést készít az önkormányzat által bevezetett helyi adókról. Az összesítést január 31-ig küldi meg a MÁK-nak. Gondoskodik az adózás rendjére vonatkozó jogszabály betartatásáról Az adózással kapcsolatos feladatait az adózás rendjére vonatkozó jogszabály szerint látja el. Adó-értékbizonyítvány kiállítása. Elsı fokú adóhatósághoz tartozó idegen követelések behajtása. Adók kivetése, adók beszedése. Méltányossági kérelmek kivizsgálásának kezdeményezése, közremőködése a kivizsgálásában.

17 Honvédelmi, polgári védelmi ügyek [A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló évi CV. tv. és a honvédelemrıl szóló évi CX. tv. végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet, a polgári védelemrıl szóló évi XXXVII. tv. alapján] A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából a Polgármesteri Hivatal a polgármester hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben elıkészíti a) a honvédelmi kötelezettségekkel összefüggı hatósági, illetıleg más közigazgatási feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását, b) a Honvédség hadkiegészítésével kapcsolatos közigazgatási feladatokra való felkészülést és azok végrehajtásának szervezését és irányítását c) a honvédelemben közremőködı települési szervek tevékenységének összehangolását d) a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének elrendelését, e) a honvédelmi körzet honvédelmi feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer mőködtetésében való részvételt, f) a rendkívüli intézkedésekbıl eredı feladatok végrehajtásának irányítását, g) mind béke, mind megelızı védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején irányítja a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátását, h) a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és ellátásában való közremőködést Ha ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges idıtartamra el kell hagynia (kitelepítés) a település lakosságának elszállításáról a polgármester gondoskodik. A feladat végrehajtását a Polgármesteri Hivatal szervezi meg. Elrendeli a helyi közigazgatás mőködéséhez és a lakosság polgári védelméhez, ellátásához szükséges szolgáltatások teljesítését. Igénybe veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére szolgáló ingatlanokat. Elıkészít minden olyan döntést, ami nem tartozik más igénybevételi hatóság hatáskörébe. Elıkészíti a lakosság elszállítását. A polgármester hatáskörébe tartozó polgári védelemmel kapcsolatos alábbi döntéseit elıkészíti: a) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári védelmi szolgálatra való kötelezését, illetıleg a területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe, kiképzésre és gyakorlatra való beosztását; b) a polgári szervek részére elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását; c) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévı, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések mőködtetését; d) polgári védelmi ügyekben elsı fokú hatósági jogkör gyakorolását; e)a település polgári védelmi terveinek kidolgozását; f) a központi készletekbıl átadott anyagi-technikai eszközök állagának megóvásáról és megfelelı tárolását Építéshatósági ügyek:

18 18 (Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. tv., az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet, az építésügyi és mőemlékvédelmi hatósági ellenırzés részletes szakmai szabályairól szóló 47/1997. (XII.29.) KTM rendelt alapján.) Végzi az engedélyezési eljárást a rendeltetéstıl tartósan eltérı használat engedélyezésétamennyiben az építési engedélyköteles tevékenységgel nem jár. Kéri ingatlan kisajátítását, ha a kisajátítás a község rendezési tervének végrehajtása érdekében szükséges. Telekalakítást kezdeményez az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan esetében, ha a telekalakítás a rendezési terv végrehajtása céljából szükséges. Közremőködik beépítési kötelezettség elıírásában, amivel az Önkormányzat tulajdonából kikerülı lakó- és üdülıtelkekre, meghatározza a beépítési kötelezettség idıtartamát, indokolt esetben annak meghosszabbítását engedélyezi Karbantartja a rendezési terveket. Javaslatot tesz építési tilalmak korlátozásának fenntartására, törlésére. Helyi védelemmel kapcsolatos nyilvántartás, intézkedések A szociális igazgatási feladatok, a hatáskörébe tartozó támogatások, ellátások iránti kérelmek elbírálása [A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., egyes szociális pénzbeli ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, a megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet, a közgyógyellátási igazolványról szóló 28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a menedékjogról szóló évi CXXXIX. tv., a menedékjogról szóló évi CXXXIX. tv. hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet alapján] Mozgáskorlátozott személyek támogatásainak megállapítása iránti kérelmek elbírálása. A hivatal által megállapított és folyósított anyagi támogatások rendszeres visszaigénylése. Ápolási díj iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Az ápolási kötelezettség rendszeres ellenırzése. Kiegészítı családi pótlék megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatása. Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása, a segélyezettek körülményeinek évenkénti felülvizsgálata. Átmeneti segély, temetési segély iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása. Köztemetés elrendelése, hagyatéki hiteligény bejelentése. Szabadságvesztésbıl szabadultak segélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatása. Menekült státusszal rendelkezı, külföldi állampolgárságú személyek beiskolázási támogatás iránti kérelmének elbírálása, a kiutalt anyagi támogatás visszaigénylése. Menekült státusszal rendelkezı, külföldi állampolgárságú személyek részére rendszeres létfenntartási hozzájárulás folyósítása, az ellátás összegének visszaigénylése.

19 19 Menekült státusszal rendelkezı, külföldi állampolgárságú személyek otthonteremtési támogatása iránti kérelmének átvétele, javaslat készítése, felterjesztése. Menekült státusszal rendelkezı, külföldi állampolgárságú személyek részére lakhatási támogatás folyósítása, visszaigénylése. Szociális járadékosok nyilvántartása a Társadalombiztosítási Igazgatóság értesítése alapján. Méltányossági, illetve alanyi jogon járó közgyógyellátásra jogosító igazolványra való jogosultság megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatása. Egészségügyi gyermekotthoni elhelyezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Szociális otthoni elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés. Rehabilitációs eljárások lefolytatása, a Rehabilitációs Bizottság mőködtetése. Kiskorúak rendszeres segélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatása. Nevelési, oktatási intézményekben nyújtott étkezési támogatás fedezetének biztosítása és az intézmények részére történı kiutalása. A Társadalombiztosítás egészségügyi ellátásainak térítésmentes igénybevételére szolgáló igazolványra való jogosultság igazolása. A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján és a rászorultság évenkénti felülvizsgálata. Hadigondozotti pénzellátás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása. Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos eljárás lefolytatása. Vak személyi járadék megállapításával kapcsolatos eljárások lefolytatása. Munkanélküli személyek jövedelempótló támogatásának megállapítására vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása. Megkeresésre környezettanulmány készítése és továbbítása. Megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos eljárás Vízügyi hatósági feladatok [a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésérıl szóló 38/1995.(IV. 5.) Korm rendelet, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján] Határoz a közüzemő csatornamő káros szennyezése esetén a külön jogszabályban meghatározott csatornabírság kiszabásáról a közcsatornába vezetett szennyvíz egyedi határértékének megállapításáról, visszavonásáról, és a szennyvíz elıtisztítási program elfogadásáról. Elrendelheti a vállalat javaslatára mellékvízmérı berendezés felszerelését, ha ez az ingatlanon belüli több vízfelhasználó fogyasztásának megállapítása érdekében szükséges. Kötelezheti a tulajdonost a vállalat javaslatára - ha a lakosság egészséges ivó- és háztartási vízzel való ellátása szükségessé teszi, hogy a közcsıhálózat mentén fekvı ingatlanát az ivó- és háztartási vízszükséglet biztosítása céljából kösse be. Rendelkezik a házi vízvezeték elzárásáról.

20 20 Kötelezheti - kérelemre vagy a vállalat javaslatára- a tulajdonost a vezetékek, berendezések kicserélésére, ha a lakás céljára szolgáló ingatlan bekötıvezetéke, vagy házi víz vezetéke a vízfogyasztás megnövekedése vagy egyéb ok miatt a zavartalan vízellátásra már nem alkalmas. Kötelezheti a tulajdonost az ellenırzéskor észlelt hibák kijavítására, illetıleg az elıírásoktól eltérı vízhasználat megszüntetésére, ha annak a vállalat felhívására határidıben nem tesz eleget. Kötelezheti a vállalat javaslatára a tulajdonost vízmérı felszerelésére /beépítésére/, ha a fogyasztott víz mennyiségének mérésére nincs berendezés. Szüneteltetheti és meg is szüntetheti a vállalat javaslatára az olyan üzemek vízszolgáltatását, amelyeknél az ivóvíz-minıségő víz a termeléshez nélkülözhetetlen. Határozattal jóváhagyja az érdekelteknek a több ingatlan szennyvizének elvezetésére vonatkozó megegyezését. A szomszédos telek tulajdonosát - kártalanítás mellett - a szennyvíz ingatlanán történı átvezetésére, a bekötıcsatorna elhelyezésének tőrésére /vízvezetési szolgalom/ kötelezheti. Kötelezheti a tulajdonost az elfolyó szennyvíz ellenırzésére alkalmas akna megépítésére, illetıleg átalakítására /kijavítására/, ha a házi csatorna ilyen aknával nincs ellátva vagy a meglévı akna nem megfelelı. Engedélyezi a házi csatorna tartozékát képezı szennyvíz-elıtisztító berendezés létesítését, átalakítását és megszüntetését. Kötelezheti a létesítıt a vállalat hozzájárulása, illetıleg engedélye nélkül megépített berendezések elbontására /megszüntetésére/. Kötelezheti a tulajdonost, hogy a nem megfelelı házi csatornáját javítsa vagy cserélje ki. Kötelezheti a tulajdonost, hogy a közcsatorna káros szennyezésének megszüntetése érdekében a szennyvizek elızetes tisztításához szükséges berendezést /szennyvízelıtisztítót/ létesítsen, illetıleg a meglévı berendezését korszerősítse, megfelelıen kezelje és üzemeltesse. Kötelezheti a tulajdonost kérelemre, vagy a vállalat javaslatára a házi vagy bekötıcsatorna megfelelı átalakítására, ha a berendezések az ingatlanon keletkezı szennyvizek elvezetésére a vízhasználat növekedése, az ingatlanok egyesítése, megosztása, a vízvezetési szolgalom megszüntetése folytán, vagy egyéb okból - már nem alkalmasak. Vízitársulat hiányában a vízi létesítmények, a közcélú vízi munkák költségeit az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint lefolytatott eljárásban hozott határozattal érdekeltségük arányában az érdekeltekre kiveti. A vizek medrében, valamint a közcélú vízilétesítmények vízterületén - a víz, illetıleg a közcélú vízilétesítmény tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulásával - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - vízi állás létesítéséhez; az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez; c) olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítı házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedı kielégítését szolgálja, valamint - parti szőréső és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz felhasználásával mőködik;

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélszolgálat Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélfogadás rendje: Cím: 2367 Újhartyán, Fı u. 21. Központi telefon: 06-29-372-133 Telefax:

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke 1. melléklet a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke Polgármesterre átruházott hatáskörök:

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

3. sz. függelék POLGÁRMESTER FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE

3. sz. függelék POLGÁRMESTER FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE 3. sz. függelék POLGÁRMESTER FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE Sorsz Feladat és hatáskör Jogszabályok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Összehívja és vezeti a képviselő testület üléseit Polgármesteri munkája segítésére, helyettesítésére

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben