SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal"

Átírás

1 Ikt.sz.: 895-5/2005. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 47/2007. (VII. 25.) számú határozatával.

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezet megnevezése: oldal 1.2. A Polgármesteri Hivatal székhelye: oldal 1.3. A Polgármesteri Hivatal alapítójának megnevezése: 4. oldal 1.4. Az alapító okirat kelte, száma: oldal 1.4. A Polgármesteri Hivatal telefonszáma, központi telefaxszáma: oldal 1.5. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: oldal 1.6. A Polgármesteri Hivatal jogállása: oldal 1.7. A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: oldal 1.8. A fenntartó neve és székhelye:.. 4. oldal 1.9. A Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve:. 4. oldal A polgármesteri Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása: oldal A Polgármesteri Hivatal illetékessége: 5. oldal A Polgármesteri Hivatal pecsétjének leírása:.. 5. oldal 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATOK 2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, gazdasági szervezet felépítése: oldal 2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, gazdasági szervezet felépítése. 6. oldal A Polgármesteri Hivatal székhelye, telephelyei.. 6. oldal A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete 6. oldal A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése.. 6. oldal A polgármester Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatai. 6. oldal A polgármester egyéb feladatai.. 7. oldal Alpolgármester feladatai. 7. oldal Jegyzı feladatai 7. oldal 2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások, feltételek.. 8. oldal 2.3. A szervezet által állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítı, kiegészítı tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölése 8.oldal A Polgármesteri Hivatal önkormányzati mőködéssel kapcsolatos feladatai oldal Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete tevékenységével kapcsolatos feladatok A Képviselı-testület bizottságai mőködésével kapcsolatos feladatok.. 9. oldal A helyi képviselık képviselıi munkájával kapcsolatos feladatok oldal A tisztségviselık munkájával kapcsolatos feladatok oldal Az állampolgárok ügyeivel kapcsolatos feladatok oldal A Képviselı-testület és a tisztségviselık külsı kapcsolatrendszerének mőködését segítı feladatkörök oldal Az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerősítésével, más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartással kapcsolatos feladatok.10. oldal A hivatali mőködés feltételeit biztosító tevékenységi körök oldal Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok oldal A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatai Szabálysértési ügyek 11. oldal Birtokvitás ügyek.11. oldal Anyakönyvvezetıi feladatok 12. oldal Gyámügyi feladatok, tevékenységek oldal Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok oldal Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok 15. oldal Adózással kapcsolatos feladatok..16. oldal Honvédelmi, polgári védelmi ügyek 17. oldal

3 Építéshatósági ügyek..17. oldal A szociális igazgatási feladatok, a hatáskörébe tartozó támogatások, ellátások iránti kérelmek elbírálása oldal Vízügyi hatósági feladatok 19. oldal Állategészségüggyel kapcsolatos feladatok oldal Fakivágási kérelmek oldal Egészségügyi, rehabilitációs feladatokkal kapcsolatos feladatok ellátása..22.oldal Vadkár bejelentéssel kapcsolatos ügyek 23. oldal Növényvédelmi, mezıgazdasági szakfeladatok.23. oldal Ipari, kereskedelmi igazgatás..24.oldal Közoktatással kapcsolatos feladatok..25. oldal Környezetvédelmi hatósági feladatok 26. oldal Egyéb, részletesen fel nem sorolt feladat- és hatáskörök ellátásának elıkészítése oldal A Polgármesteri Hivatal településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatai Az Önkormányzati Törvényben meghatározott útkezelıi feladatok oldal Közmunka irányítása, közhasznú, közcélú munka irányítása oldal Település közterületeinek, önkormányzati ingatlanok fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok..28. oldal A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási feladatai Általános jogi feladatok az önkormányzat tulajdonához kapcsolódóan.29. oldal A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 30. oldal Fıkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatok.30. oldal Pénzügyi igazgatás oldal Költségvetési beszámolással kapcsolatos feladatok 32. oldal Bizonylatokkal és bizonylatkezeléssel kapcsolatos feladatok.35. oldal Az eszközök és források értékelésével kapcsolatos feladatok.35. oldal Leltározással kapcsolatos feladatok.35. oldal Selejtezéssel kapcsolatos feladatok..35. oldal Az állami hozzájárulásokkal, támogatásokkal kapcsolatos feladatok oldal Pénzforgalommal (pénztár, betétkönyv, letét, értékpapír, bankszámla) kapcsolatos feladatok.36. oldal Készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok. 37. oldal Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok oldal Egyéb, gazdálkodással kapcsolatos feladatok 37. oldal A belsı számviteli renddel kapcsolatos feladatok.38. oldal Házipénztár 38. oldal Lakás- és helyiséggazdálkodási, házkezelési feladatok ellátása, tulajdonosi érdekek védelme, képviselete, ingatlanok értékesítése során; önkormányzat tulajdonosi érdekeinek képviselete oldal A Polgármesteri Hivatal általános mőködési feladatai Iktatás oldal Bérgazdálkodási feladatok oldal Humánpolitikai ügyek.40. oldal Informatikával kapcsolatos feladatok..40. oldal Belsı ellenırzés oldal 2.4. A vállalkozási feladatoknak és a gazdálkodó szervezetekben való részvételének a részletes felsorolása, valamint a költségvetési szerv vezetıjének ezzel kapcsolatos feladatai A Polgármesteri Hivatal vállalkozási feladatai..42. oldal 2.5. A 2.3. és 2.4. pontokban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásai 42. oldal 3. MŐKÖDÉSI REND 3.1. A Polgármesteri Hivatal mőködési elvei..42. oldal 3.2. A munkaidı..42. oldal 3.3. Az ügyfélfogadás rendje oldal 3.4. Munkatársainak jogai és kötelezettségei..43. oldal 3.5. Munkáltatói jogok gyakorlása..43. oldal

4 Személyi feltételek oldal 3.7. Értekezleti rend 44. oldal 3.8. Kiadmányozási jog gyakorlása 44. oldal 3.9. Helyettesítés rendje..44. oldal 3.10 Polgármesteri Hivatal hivatali szervezetének vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek jegyzéke az évi XXIII. tv. 22/A. (8) bekezdésben megnevezett munkakörökön túl az e)-h) pontok alapján 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4.1. Hatályba léptetı rendelkezések:..45. oldal 4.2. Nyilvántartásra vonatkozó szabályok:.45. oldal 5. MELLÉKLETEK: 5.1. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (FEUVE rendszer) 5.2. Ellenırzési nyomvonal 5.3. Kockázatkezelés rendje 6. FÜGGELÉKEK: A Szervezeti- és Mőködési Szabályzathoz kapcsolódó - szabályzatot tartalmazó Képviselı-testületi szabályzatok, jegyzıi utasítások: 6.1. Közszolgálati Szabályzat 6.2. Gépjármő üzemeltetési szabályzat 6.3. Iratkezelési Szabályzat 6.4. Közbeszerzési Szabályzat 6.5. Tőzvédelmi Szabályzat 6.6. Munkavédelmi Szabályzat 6.7. Számviteli Rend és mellékletei 6.8. Belsı Ellenırzési Kézikönyv 6.9. Házirend Kiadmányozási jog szabályozása

5 5 Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti-, és Mőködési Szabályzat Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38.. (l) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 51/2002. (IX.24.) számú határozatával Alapító Okirat - egységes hivatalt hozott létre - Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - az Önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 35. (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti-, és Mőködési Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz.) az alábbiak szerint állapítja meg: Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) egységes hivatalként az önkormányzat mőködésével, valamint a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, továbbá a törvények és egyéb jogszabályok által az önkormányzat, polgármester, jegyzı, képviselı-testület hivatala ügyintézıjének hatáskörébe utalt feladatokat látja el. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezet elnevezése: Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, rövidített elnevezés: Tiszaigar Polgármesteri Hivatal 1.2. A szervezet székhelye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György u A szervezet alapítója: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 1.4. Alapító Okirat kelte, száma: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testület 51/2002. (IX.24.) sz. határozat 1.5. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám, általános forgalmi adó alanyiságának ténye: Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala általános forgalmi adó alanya. Számlaszám: Jogállása: Települési önkormányzati költségvetési szerv, vezetıje a jegyzı. Gazdálkodás formája: önálló költségvetési szerv 1.7. Törzsszáma: Szakágazati számjele: TEÁOR Általános közigazgatás; TEÁOR Társadalmi szolgáltatások igazgatása 1.8. A fenntartó neve és székhelye: Tiszaigar Község Önkormányzata; 5361 Tiszaigar, Dózsa György u Felügyeleti szerve: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete

6 A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása: Tiszaigar Általános Mővelıdési Központ, Tiszaigar Egyesített Szociális Intézmény A Polgármesteri Hivatal illetékessége Tiszaigar Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A Polgármesteri Hivatal feladatát és hatáskörét Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete által létrehozott hivatal útján látja el A Polgármesteri Hivatal pecsétjének leírása: - fejbélyegzı = hosszúkás szövege: Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u körbélyegzı = kör alakú szövege: Polgármesteri Hivatal Tiszaigar a bélyegzı közepén a Magyar Köztársaság címere, a bélyegzık sorszáma 1-4-ig terjed. 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATOK 2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, gazdasági szervezet felépítése A Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik székhelyen kívüli telephellyel, munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységei nincsenek. A Polgármesteri Hivatalban összhangban a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXII. tv. 45. (10) bekezdésével - a vezetıi megbízás jegyzıi, aljegyzıi kinevezés kivételével - nem adható A Pogármesteri Hivatalon belül nem került sor külön gazdasági szervezet létrehozására A jegyzı vezeti a Polgármesteri Hivatalt. A polgármester a Képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Polgármesteri Hivatal munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, a jegyzıvel együttesen szabályozza a kiadmányozás rendjét. A jegyzı megszervezi a Polgármesteri Hivatal munkáját. Gondoskodik az Önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, gyakorolja a munkáltatói jogokat - külön rendelkezés szerint a polgármesterrel egyetértésben - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi tekintetében. Döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket polgármester ad át, valamint a hatáskörében utalt ügyekben. Tanácskozási joggal vesz részt a Képviselı-testület és bizottságai ülésein A polgármester feladatát és hatáskörét az Ötv., egyéb törvények és alacsonyabb szintő jogszabályok (ideértve Tiszaigar Község Önkormányzatának és szerveinek szervezeti-, és mőködési szabályzatáról szóló, 13/2003. (IV.24.) rendeletét) határozza meg. A polgármester képviseli a Képviselı-testületet, elıterjeszti a Képviselı-testület munkatervét, összehívja és vezeti a Képviselı-testület üléseit, beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, gondoskodik az interpellációk megválaszolásáról, segíti a képviselık munkáját. Aláírja a Képviselı-testület rendeleteit, valamint a Képviselı-testület üléseirıl készített jegyzıkönyvet, ellenırzi a Képviselıtestület határozatainak végrehajtását A polgármester feladatai A polgármester intézkedik a Képviselı-testület bizottságai jelzése alapján, ha a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Képviselı-testület álláspontjától, céljaitól való eltérés

7 7 az önkormányzati érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Indítványozhatja a Képviselı-testületnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett Képviseli az Önkormányzati akaratot az Önkormányzat érdekkörébe tartozó Közhasznú Társaságok, Korlátolt Felelısségő Társaságok társasági ülésein A Polgármesteri Hivatal mőködésével kapcsolatos fontosabb feladatai: egyetértési jogot gyakorol a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi kinevezése, vezetıi megbízása, felmentése, vezetıi megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében, felügyeli az oktatási ágazatot, ellátja az egyes szervezeti egységek általános irányítását szükség szerint, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, értékeli a hivatal munkáját, ismerteti az adott idıszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az idıszerő feladatokat, beszámoltatja a jegyzıt, felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, tulajdonosi képviseletet lát el önkormányzati tulajdoni résszel rendelkezı társaságoknál, rendszeres kapcsolatot tart az Önkormányzat számlavezetı bankjával, közremőködik a szabad pénzeszközök betétként történı elhelyezésekor, koordinálja az Önkormányzat lakáspolitikai koncepciójának kidolgozását, felügyeli annak végrehajtását Pénzügyi-gazdasági tevékenységét a mindenkori számviteli rend szerint végzi Alpolgármester feladatai A Képviselı-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ Az alpolgármester feladatai különösen: ellátja - külön polgármesteri rendelkezés szerint - a polgármester által rájuk bízott feladatokat. megbízás alapján, annak keretei között képviselik a Képviselı-testület. távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti a polgármestert, feladatkörébe tartozó ügyekben - a polgármester eltérı rendelkezése hiányában - gyakorolja a kiadmányozást Jegyzı feladatai A jegyzı a Polgármesteri Hivatal vezetıje, aki szakmailag felelıs a Hivatal mőködéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelıs a köz érdekeinek megfelelı törvényes, szakszerő, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelı eljárásáért A Polgármesteri Hivatal útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket ellátja Távollétében a jegyzıt az igazgatási elıadó helyettesíti A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódására, munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek Jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét A hivatal köztisztviselıi tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, a következı esetekben a polgármester egyetértésével: kinevezés, felmentés, jutalmazás, minısítés Irányítja a köztisztviselık továbbképzését.

8 Koordinálja és ellenırzi a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeiben folyó munkát. Havi rendszerességgel a köztisztviselık részére értekezletet tart Az egyes tevékenységek elıfordulási gyakorisága alapján megtervezi a feladatok ellátásához szükséges létszámot, annak speciális képzettségi szintjét, a szükséges anyagi és tárgyi feltételeket és mindezeket jelzi, mint igényt a munkáltatói jogokat gyakorló felé. Felosztja a feladatokat az egyes feladatokat ellátók között és a Polgármesteri hivatal beosztott dolgozói számára a munkavégzésükhöz szakmai és módszertani útmutatást ad Irányítja a munkavégzés menetét, beavatkozik, ha olyan akadály áll elı, amelyeket az egyes feladatokat ellátó munkatárs saját hatáskörében nem oldhat meg A feladatok és terhelések ismeretében lehetıleg a beosztott dolgozók igényeit is figyelembe véve ütemezi és engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságát, szükség esetén kezdeményezi a munkáltatónál túlmunka elrendelését. Köteles gondoskodni azonban a túlmunka kompenzálásáról a Ktv. 40. szakasza szerint, de a biztosított szabadidı a szervezet mőködését a legkisebb mértékben akadályozza A Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben elıterjesztést, jelentést készít a Képviselı-testület és a tisztségviselık számára. Gondoskodik a testület, a bizottságok elé kerülı jelentések elkészítésérıl, összehangolásáról, az elızetes törvényességi véleményezésre, valamint az illetékes tisztségviselıknek való bemutatásról Ellátja azon feladatokat, melyekkel a Képviselı-testület bizottságai, tisztségviselık megbízzák Részt vesz a közmeghallgatáson, képviselıi igény szerint azokon a lakossági fórumokon, amelyek a Polgármesteri Hivatal tevékenységi körébe tartozó feladatokkal foglalkoznak. A Polgármesteri Hivatalt érintı kérdésben nyilatkozik a sajtónak, a polgármesterrel való egyeztetést követıen Felelıs a munkafegyelem, a köztisztviselıi etika betartásáért, köteles tájékoztatni a polgármestert az általa tapasztalt munkafegyelmi, vagy köztisztviselıhöz nem méltó etikai vétségrıl Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkaköri leírásának elkészítésérıl, az esetleges változások átvezetésérıl, a munkaköri leírásban foglaltak betartásáról Köteles havonta közvetlenül, vagy az igazgatási elıadó útján vizsgálni az ügyintézési határidı betartását Felel a személyes adatok védelmérıl, és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján a rábízott szervezeti egység által szolgáltatott adatok valódiságáért, a szolgáltatott statisztikák helyességéért Rendszeresen ellenırzi a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója munkáját, különös tekintettel a község polgárságát érintı önkormányzati ügyekre, illetve a Képviselı-testülettel kapcsolatos ügykörökre Pénzügyi-gazdasági tevékenységét a mindenkori számviteli rend szerint végzi 2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban különleges elıírások, feltételek nem kerülnek meghatározásra A szervezet által állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítı, kiegészítı tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölése.

9 A Polgármesteri Hivatal önkormányzati mőködéssel kapcsolatos feladatai A Polgármesteri Hivatal önkormányzati mőködést segítı tevékenysége a Képviselı-testület, annak bizottságai, tisztségviselıi munkája eredményességének elısegítésére irányul. Ellátja a törvényben, alacsonyabb szintő jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat, elıkészítı, szervezı, végrehajtó, ellenırzı tevékenységet. (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. és Tiszaigar Község Önkormányzatának és szerveinek egységes szerkezetben foglalt szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelete alapján.) Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete tevékenységével kapcsolatban: Szakmailag elıkészíti az Önkormányzat rendeleteinek tervezeteit, a testületi elıterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet, nyilvántartja a Képviselı-testület döntéseit, szervezi a Képviselı-testület rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését, ellátja a Képviselı-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. Gondoskodik a Képviselı-testület ülésének elıkészítésérıl, biztosítja a testületi anyagoknak a képviselık és más megbízottak részére történı megküldését. Segítséget nyújt a tisztségviselık és a bizottságok elıterjesztésének elıkészítéséhez, Összeállítja a Képviselı-testület jegyzıkönyveit, elkészíti a határozatok kivonatát, gondoskodik azok érdekeltek részére történı megküldésérıl. Vezeti a Képviselı-testület határozatok nyilvántartását, figyelemmel kíséri a határidık betartását, szükség esetén jelzi a Jegyzınek a beszámolási kötelezettség elmulasztását, gondoskodik a Képviselı-testület jegyzıkönyvek ırzésérıl, nyilvánosságra hozataláról. Koordinálja a bizottságok munkáját. Figyelemmel kíséri a lejárt határidejő határozatok, valamint a képviselıi interpellációk intézését, a válaszadást, elvégzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Közremőködik a közmeghallgatás elıkészítésében, lebonyolításában. Igény szerint közremőködik a képviselık kezdeményezésére tartandó lakossági fórumok szervezésében és ahhoz a feltételek biztosításában. Nyilvántartja a különbözı fórumokon tett közérdekő bejelentéseket, javaslatokat, egyéni panaszokat, elvégzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat és figyelemmel kíséri ezek megvalósítását. Gondoskodik a települési képviselık munkájához szükséges ügyiratok rendelkezésre bocsátásáról. Ellátja a Jegyzı és a Polgármester titkársági feladatait A polgármester rendelkezése szerint elıkészíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételeinek a Képviselı-testület elé terjesztését. Elıkészíti az önkormányzati rendeletek kihirdetését, vezeti a központi nyilvántartásokat. Közremőködik a szervezeti és mőködési szabályzat megalkotásában és módosításában A Képviselı-testület bizottságai mőködésével kapcsolatban: biztosítja a feladat jellegének megfelelıen a bizottságok mőködéséhez szükséges ügyviteli feltételeket, beszámolók, egyéb anyagok szakmai elıkészítését végzi,

10 10 a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetıségeirıl tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkezı kérelmeket, javaslatokat szakmailag véleményezi, végzi a bizottsági döntések végrehajtását A helyi képviselık képviselıi munkájával kapcsolatban: elısegíti a képviselık jogainak gyakorlását, így megadja a képviselı munkájához szükséges tájékoztatást, biztosítja az ügyviteli közremőködést, közérdekő ügyben kezdeményezett intézkedés esetén köteles 15 napon belül a kezdeményezésre érdemi választ adni, közremőködik a képviselık teljes körő tájékoztatásának szervezésében A tisztségviselık munkájával kapcsolatban: elıkészíti a döntéseket és szervezi azok végrehajtását, a Képviselı-testület és bizottságai munkáival kapcsolatos tisztségviselıi tevékenységet segíti Az állampolgárok ügyeivel kapcsolatban: döntésre elıkészíti az önkormányzati hatósági ügyeket, szervezi az önkormányzati hatósági ügyek végrehajtását, a testület döntésének végrehajtása érdekében elıkészíti a szerzıdéseket, megállapodásokat, a gazdálkodási jogkör gyakorlásából származó könyvviteli, adminisztrációs feladatokat lát el, az államigazgatási eljárás, valamint az anyagi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen dönt az állampolgárok ügyeiben A Képviselı-testület és a tisztségviselık külsı kapcsolatrendszerének mőködését segítı feladatköröket lát el (sajtó, nemzetközi kapcsolatok, önkormányzati szövetségek, egyéb szervezetek, stb.) Közremőködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerősítésében, más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartásban A hivatali mőködés feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el Szakmailag elıkészíti Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatainak tervezeteit, az elıterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet. nyilvántartja a Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének döntéseit, szervezi a Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését, hetente egy alkalommal, péntek délelıtt ellátja a Tiszaigar Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatai A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatait gyors, egyszerő, az állampolgárok számára is áttekinthetı eljárás keretében, ugyanakkor a törvények következetes megtartásával és a szakmai szempontok érvényre juttatásával végzi. A Polgármesteri Hivatal ellátja az: állampolgársággal, anyakönyvvel, házassági eljárással, utónévviseléssel, személyi adat- és lakcímnyilvántartással, szabálysértéssel, birtokháborítással, földmővelésügyi, mezıgazdasági igazgatással. honvédelmi igazgatással,

11 11 családdal és gyámsággal, egyéb gyámhatósági feladatokkal ipari és kereskedelmi igazgatással, népjóléti igazgatás részfeladataival, hagyatéki eljárással, közterület-használati engedélyek kiadásával, lakás- és helyiséggazdálkodással, menedékes, útlevél ügyek részfeladataival közterület-használati ügyekkel, marhalevél-kezeléssel, pénzkövetelések behajtásával, egyéb igazgatási ügyekkel (hatósági bizonyítvány, stb.) kapcsolatos helyi feladatokat, valamint egyéb jogszabályokban, illetve a Képviselı-testület által alkotott rendeletekben rá vonatkozóan meghatározott feladat és hatásköröket Szabálysértési ügyek (a többször módosított évi LXIX. tv. és a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján) Az elsı fokú szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása. Korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen sértett helyett magánindítvány elıterjesztése. Döntés felelısségre vonás mellızésérıl. Szabálysértés miatt pénzbírságbüntetést; jármővezetéstıl eltiltás, elkobzás, kiutasítás, figyelmeztetés intézkedést alkalmazhat. A pénzbírság meg nem fizetése esetén megkeresi a lakcím szerint illetékes helyi adóhatóságot a végrehajtás iránt. Dönt a meg nem fizetett, végre nem hajtható szabálysértési pénzbírság közérdekő munkára történı átváltoztatásáról. Dönt szabálysértési eljárásban az elkobozásról, lefoglalásról, lefoglalás megszüntetésérıl vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokat. Nyilván tartja a szabálysértés miatt felelısségre vont elkövetık természetes személyi adatait, lakcímét, az elkövetett szabálysértést, az alkalmazott büntetést vagy intézkedést. Szabálysértés miatt eljár. Ha az ügyben nincs illetékessége, hatásköre az ügyet az eljárásra jogosult illetékes szervhez haladéktalanul átteszi. Az ügy szempontjából lényeges körülményeket tisztázza, a tényállás felderítése érdekében bizonyítást folytat le. A bizonyítás során tanút hallgathat meg, szakértıt rendelhet ki, szemlét tarthat. Megkeresés esetén haladéktalanul teljesíti a megkeresésben foglaltakat. Az eljárást határozattal felfüggesztheti, megszüntetheti. Sértett kérelmére kártérítést állapít meg, kártérítés megállapítását mellızheti. Engedélyezi a pénzbírság részletekben történı megfizetését, vagy a fizetés elhalasztását. Nyilvántartja a kiszabott, valamint a lerótt pénzbírságokat. Leírja, törli az elévült, illetıleg közérdekő munkával, elzárással letöltött pénzbírságot. Az ügyintézésrıl éves statisztikai jelentést készít Birtokvitás ügyek

12 12 (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló l959. évi IV. tv alapján) Ügyfél fogadása, tájékoztatása, tanácsadás részére. Helyszínelés indokolt esetben, kérelem felvétele nélkül is. Kérelem jegyzıkönyvbe vétele. Kérelem folytán tárgyalás kitőzése, idézés kibocsátása. Tárgyalás, tényállás tisztázása, felek meghallgatása. Kísérlet egyezség létrehozására, egyezség esetén annak jóváhagyása. Egyezség hiányában a tényállás további tisztázása, tanú, szakértı/k./ meghallgatása, helyszínelés. Határozathozatal. Határozat nem teljesítése esetén - kérelemre - végrehajtási eljárás lefolytatása, tárgyalás kitőzése, idézı kibocsátása, tértivevények szerelése, tárgyalás megtartása, szükség esetén helyszínelés. Határozathozatal végrehajtási kérelem tárgyában. Fellebbezés esetén iratok felterjesztése a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Jogerıs határozat megküldése a pénzkövetelések nyilvántartójának. Kapcsolattartás a bírósággal és másodfokú hatósággal, keresetlevél benyújtása, illetve fellebbezés továbbítása esetén Anyakönyvvezetıi feladatok: (Az anyakönyvvezetésrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló többször módosított évi 17. tvr., a magyar állampolgárságról szóló évi LV. tv; a 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet, 6/2003. (III.7.) BM rendelet alapján) A munkáltató írásos megbízása, kinevezése, és a rá vonatkozó jogszabályi elıírások alapján vezetik az adott közigazgatási terület születési, házassági és halotti anyakönyveit. Vezeti az apai adatok nélkül születettek szigorúan bizalmas nyilvántartását. Vezeti a születési, házassági és halotti anyakönyvek betőrendes névmutatóit. Vezeti az utólagos bejegyzések jegyzékét. Átvezeti mindhárom típusú anyakönyvben a helyesbítéseket, kijavításokat. Átvezeti az anyakönyvben a helyi családi események bekövetkezte miatti - valamint az ország bármely részérıl és külföldrıl a társhatóságoktól érkezett okirat alapján - utólagos bejegyzéseket. Elızetes és utólagos apai elismerés, válás utáni névváltozás, BM. névváltozás, külföldi állampolgárságú újszülött szüleinek családi állapotára vonatkozóan, honosítás, visszahonosítás, állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem, születési, házasság, haláleset hazai anyakönyv-vezetetése, egyéb adatok személyes nyilatkozatba történı foglalása, személyi adatok pontosítása érdekében saját hatáskörben jegyzıkönyvet vesz fel. Idetartozik a házasságkötés elıtti hivatalos jegyzıkönyv felvétele is. Rendszeres adatszolgáltatást végeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartó helyi szerv, társhatóságok (gyámhatóság, más anyakönyvi szerv, MÁK és KSH ) felé. Alkalmanként - kérelemre - adatokat szolgáltatnak a rendıri szervek, Belügyminisztérium különbözı szervei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár felé. Magánszemélyek levélbeli megkeresésére válaszadás (külföldre is). Anyakönyvi ügyekben jogi felvilágosítás.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete... 3 1. A Körjegyzıségi

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

a Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 28/595-050, 28/595-060 Fax: 28/595-041 a Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80 Tel.: (06) 47-334-092; Fax: (06) 47-334-096 E-mail: cigandph@t-online.hu Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény

1992. évi LXVI. törvény 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1992.

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. február 19-én 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben