ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 1 2012/23. szám Budapest, december 28. Szám: 42953/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól 2. 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról Együttműködési megállapodások: 1. A Rendőrség és az Oktatási Hivatal között kötött együttműködési megállapodás (2012. december 21.) 2012/23. szám Budapest, december 28.

2 2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 22/2012. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítása az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontja alapján, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény. 34/A. -ának végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra; b) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: helyi szerv). 2. Az utasítás alkalmazásában: a) gyermekkorú személy: tizennegyedik életévét be nem töltött személy; b) igazolás: a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)34/A. (2) bekezdésében meghatározott igazolás; c) intézkedés: az Rtv. 34/A. -a szerinti intézkedés; d) képviselő: szülő, törvényes képviselő, a gyermeket gondozó személy vagy a gyermeket gondozó intézmény vezetője; e) ügyeleti szolgálat: a helyi szerv ügyeleti szolgálata, illetve azon megyei rendőrfőkapitányságoknál, ahol Tevékenység-irányítási Központ működik, a Tevékenység-irányítási Központ. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 3. Intézkedés csak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási napokon kezdeményezhető.

3 3 4. A nevelési-oktatási intézménnyel (a továbbiakban: oktatási intézmény) kapcsolatot tartó személy(ek)nek tájékozódnia kell a helyi szerv illetékességi területén működő oktatási intézmény tanítási napjairól és tanítási rendjéről. 5. Intézkedés akkor kezdeményezhető, ha az észlelt körülményekből arra lehet következtetni, vagy információ van arról, hogy nagykorú kísérete nélkül a közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó gyermekkorú személy a tanítási napon a tanítási órától vagy az oktatási intézmény által szervezett kötelező foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, vagy arról engedély nélkül távozott. 6. A gyermekkorú személy számára az intézkedés minden szakaszában lehetőséget kell biztosítani arra, hogy képviselőjével a kapcsolatot felvegye, illetve meg kell kísérelni a képviselő értesítését. 7. Amennyiben az intézkedésre kerül sor, a gyermekkorú személyt igazoltatni kell. Az Rtv ának (2) bekezdésében meghatározott hatósági igazolvány hiányában a személyazonosság egyéb módon való megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, a diákigazolványban foglalt adatok felhasználása indokolt. 8. Amennyiben az intézkedés során a rendőr megállapítja, hogy az Rtv a szerinti biztonsági intézkedés feltételei fennállnak, az Rtv ában foglalt intézkedés(eke)t akkor is végre kell hajtani, ha a gyermekkorú személy az igazolást átadta. 9. A tanulói jogviszony megállapítására elsősorban a diákigazolvány vagy az iskolai ellenőrző (értesítő) alkalmas, ezek hiányában a gyermekkorú személyt fel kell szólítani, hogy a tanulói jogviszonyával kapcsolatban nyilatkozzon. 10. Az oktatási intézményekkel történő kapcsolatfelvétel során a Közoktatási Információs Iroda honlapjáról elérhető Hivatalos közoktatási intézménytörzs adataira kell támaszkodni (http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp). 11. A gyermekkorú személy tanulói jogviszonyának megállapítása diákigazolvány vagy az iskolai ellenőrző (értesítő) hiányában a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 44. (6a) bekezdése alapján, telefon útján az Oktatási Hivatalon keresztül történő ellenőrzés alapján történik. 12. A gyermekkorú személy által az oktatási intézményére vonatkozóan közölt adatok valódiságának ellenőrzését elsődlegesen a gyermekkorú személy által megadott oktatási intézménnyel történő kapcsolatfelvétel, egyébként a 10. pontban szereplő adatbázis igénybevételével kell végrehajtani. Az Oktatási Hivatal telefonon történő megkeresésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezen intézkedések nem vezetnek eredményre. 13. A 10. és 11. pontban részletezett feladatok kizárólag a rendőri szerv ügyeleti szolgálatán keresztül hajthatók végre.

4 4 14. A köznevelési információs rendszerből történő valamennyi adatkérést a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben, ellenőrzésre alkalmas módon dokumentálni kell. 15. Ha a rendőr az intézkedés során megállapítja, hogy a gyermekkorú személy nem rendelkezik igazolással, de személyazonossága és tanulói jogviszonya hitelt érdemlően megállapítható, az ügyeleti szolgálaton keresztül fel kell venni a kapcsolatot az oktatási intézmény vezetőjével. 16. Ha a gyermekkorú személy a tanítási napon a tanítási órától vagy az oktatási intézmény által szervezett kötelező foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, vagy arról engedély nélkül távozott, a gyermekkorú személyt az oktatási intézmény vezetőjével történő kapcsolatfelvételt követően az oktatási intézménybe kell kísérni, és a gyermekkorú személyt a mellékletben szereplő Elismervény aláíratását követően (a továbbiakban: elismervény) az oktatási intézmény vezetőjének vagy képviselőjének át kell adni. Az elismervényt két eredeti példányban kell elkészíteni, amelynek egyik példányát az oktatási intézmény vezetőjének vagy képviselőjének át kell adni. 17. Ha az igazolással nem rendelkező gyermekkorú személy oktatási intézménybe történő kísérése az oktatási intézménnyel való egyeztetés alapján nem megoldható, a gyermekkorú személyt az Rtv. 33. (2) bekezdésének d) pontja alapján elő kell állítani, és a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 29. -ának (2) bekezdésében meghatározott intézkedések megtételéről haladéktalanul gondoskodni szükséges. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. Az utasítás január 1-jén 1 lép hatályba. Dr. Hatala József r. altábornagy sk. 1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 56. számában, december 21-én került sor.

5 5 Rendőrkapitányság Melléklet a 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasításhoz ELISMERVÉNY a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő kíséréséről és a nevelőtestület tagjának történő átadásáról Alulírott (név, rendfokozat, jelvényszám) fenti rendőrkapitányság részéről.(tanuló neve),. (lakcím) alatti lakos, a mai napon a(z) (nevelési-oktatási intézmény megnevezése) vezetőjének, illetve képviselőjének sérülésmentesen átadtam. A gyermek törvényes képviselőjét a Rendőrség értesítette/nem értesítette* (nem kívánt rész törlendő). Kelt, rendőrség képviselője nevelési-oktatási intézmény képviselője PH. nevelési-oktatási intézmény bélyegzőjének helye

6 6 Szám: 23/2012. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítása az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontja alapján, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 1. (2) bekezdés 18. pontjának végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra; b) a rendőrkapitányságokra. 2. Az utasítás alkalmazásában fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában szereplő természetes vagy jogi személy. 3. Az iskolákkal történő kapcsolatfelvétel során a közoktatási információs rendszer Közoktatási Információs Iroda honlapjáról elérhető Hivatalos közoktatási intézménytörzs adataira kell támaszkodni (http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp). II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 4. Az általános és középiskolák (a továbbiakban együtt: iskola) rendjének fenntartásában az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) közreműködőként vehet részt, amely tevékenység (a továbbiakban: feladat) kizárólag a fenntartó kezdeményezésére történhet. 5. A feladat ellátása során az iskolában szolgálatot teljesítő rendőr feladata a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megszakítása, a szükséges rendőri

7 7 intézkedések megtétele, valamint az iskola rendjének fenntartása érdekében segítségnyújtás és tanácsadás a fenntartó részére. A rendőrségi közreműködés nem terjed ki az adott objektum őrzésére. 6. A feladat végrehajtása a rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi programjaival (pl. Iskola rendőre, D.A.D.A., ELLEN-SZER) összhangban történik, melynek során a szolgálatot ellátó rendőrök kötelesek együttműködni. 7. A feladat végrehajtását a jelenleg is működő kapcsolatrendszer, együttműködés fenntartásával, illetve szükség szerinti kibővítésével kell biztosítani. Az együttműködés tartalma a területileg illetékes rendőrkapitányság és az iskola fenntartója közötti írásbeli megállapodásban (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) is rögzíthető, melynek megkötése előtt ahol működik ki kell kérni a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 10. -a alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság véleményét. 8. Az együttműködési megállapodásban az illetékes helyi szerv rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek függvényében, az iskola sajátos igényeire, a várhatóan felmerülő, rendőrségi közreműködést igénylő biztonsági kockázatokra is figyelemmel rögzíteni kell különösen: a) a szolgálatot ellátó rendőr feladatait; b) a rend fenntartásában történő közreműködés előre tervezhető, rendszeres jellegű időpontját; c) az előre tervezhető, de nem rendszeres jelleggel megtartásra kerülő iskolai rendezvények esetében az iskola részéről az feladat végrehajtására vonatkozó kezdeményezési kötelezettség határidejét; d) azon kitételt, hogy a feladat ellátására igénybe venni kívánt rendőr nem kérhető kizárólag rendezvénybiztosítás céljából; e) a kapcsolattartók személyét, beosztását, elérhetőségeit. 9. Az iskolában a feladatot ellátó rendőri jelenlét biztosításának szükségességét az iskolával kapcsolatot tartó személyen keresztül az iskola fenntartójának igényeire és a rendőrszakmai szempontokra figyelemmel havonta értékelni, felülvizsgálni, és indokolt esetben amennyiben együttműködési megállapodás megkötésére sor került az együttműködési megállapodás módosítását kezdeményezni kell. 10. A feladat ellátására rendkívüli őrt kell kijelölni azzal a feltétellel, hogy szolgálatát nem konkrét felállítási helyen, hanem mozgási körzetben látja el. A rendkívüli őr feladatait az utasításban foglaltakra figyelemmel őrutasításban kell meghatározni. 11. A feladatban résztvevő állományt úgy kell kijelölni, hogy a feladat ellátása az adott település vonatkozásában ne eredményezzen biztonsági deficitet a közrend, közbiztonság fenntartásában. Erre figyelemmel a fenntartó kezdeményezése alapján vizsgálni szükséges a közreműködés alapjául szolgáló esemény, helyzet biztonsági kockázatait; és a rendőrségi közreműködés módját, időtartamát ennek megfelelően kell meghatározni. 12. A feladat ellátását a rendes szolgálatban álló állomány igénybe vételével, túlszolgálat elrendelése nélkül kell biztosítani.

8 8 13. Szakképzettséggel nem rendelkező rendőr a feladat ellátásában önállóan nem vehet részt. 14. A feladat ellátására lehetőleg egyenruhás rendőrt kell kijelölni. 15. Rendőri intézkedést halaszthatatlan eset kivételével az iskola nevelőtestülete tagjának jelenlétében kell kezdeményezni. 16. Amennyiben a tanuló nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerinti kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, és ez a rendőr számára felismerhető, köteles a fegyelemsértést az iskola nevelőtestülete tagjának jelezni. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. Az utasítás január 1-jén 2 lép hatályba. Dr. Hatala József r. altábornagy sk. 2 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 56. számában, december 21-én került sor.

9 9 II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK Szám: 172/2012. EMÜ. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv [székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. szám, képviseli: Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány], (a továbbiakban: Rendőrség), másrészről az Oktatási Hivatal [székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca szám, képviseli: dr. Princzinger Péter elnök], (a továbbiakban: OH), (Rendőrség és OH a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint részletezett tartalommal. I. Fejezet Az együttműködési megállapodás célja 1. Az együttműködési megállapodás célja a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 34/A. -a alapján eljáró rendőr feladata törvényes és szakszerű végrehajtásának biztosítása érdekében azoknak a rendelkezéseknek a meghatározása, amelyek a 14. életévét be nem töltött tanuló nevelési-oktatási intézménytől való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése érdekében rögzítik a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 44. (6a) bekezdésében foglalt adattovábbítás menetét. II. Fejezet A Felek vállalásai 2. Az OH vállalja, hogy a) a tanév rendjéről szóló rendelet szerinti tanítási napokon, az OH hivatali munkaidejében, hétfőcsütörtöki napokon óra és óra között, pénteki és szombati napokon óra és óra között az 1. számú mellékletben rögzített telefonszámon folyamatos készenlét útján a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének

10 10 ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából tájékoztatást ad a Rendőrség számára az intézkedés alá vont 14. életévét be nem töltött gyermek köznevelési törvény 44. (5) bekezdés a)-c), f)-h), j)-m) és o) pontjában meghatározott következő a köznevelés információs rendszerében (a továbbiakban: KIR) nyilvántartott adatairól: a tanuló neve, neme, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, állampolgársága, diákigazolványának száma, jogviszonyával kapcsolatban, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, a tanuló jogviszonya szünetelésének kezdete és befejezésének ideje, jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcíme és ideje, nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója, tanuló nevelésének, oktatásának helye; b) az a) alpont szerinti adatigénylés teljesítésekor az OH a jelen Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 1. számú mellékletében feltüntetett telefonszámokon beérkezett hívás alapján azonosítja az adatigénylő rendőrségi szervezeti egységet, a kért adatokat az OH kizárólag szóban, az azonosítást követően szolgáltatja; a Felek tudomásul veszik, hogy az 1. számú mellékletben szereplő telefonszámok azonosítják az adatigénylőt, így az OH kizárólag az 1. számú mellékletben szereplő telefonszámokról érkező hívás esetén szolgáltatja az a) pont szerinti személyes adatokat; c) hogy a Rendőrség által jóváhagyott 2. számú mellékletben szereplő igazolásmintákat az OH üzenetkiküldő rendszerén keresztül eljuttatja a nevelési-oktatási intézmények részére. 3. A Felek vállalják, hogy soron kívül a) értesítik egymást írásban az 1. számú melléklet szerinti telefonszámokban bekövetkezett változásokról. A telefonszám változás a Fél képviselője által aláírt és lepecsételt, postai úton, sürgős esetben faxon vagy ben megküldött okiratban, az okirat másik féllel történő közlésével hatályos. A telefonszám változásról szóló eredeti okiratot faxon, vagy ben történő megküldést követően a Felek haladéktalanul postai úton is megküldik a másik fél részére; b) kezdeményezik az együttműködési megállapodás módosítását, amennyiben az elektronikus adatszolgáltatás működtetéséhez szükséges rendszerfejlesztés megvalósul. 4. Feleknek tudomása van arról, hogy a KIR-be a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ai alapján a jogviszony létestését követő öt napon belül a nevelési-oktatási intézmény képviselője szolgáltatja a tanulók személyes adatait, illetve az adatok változásait is, a változást követő öt napon belül a nevelésioktatási intézmény képviselője jelenti be a KIR részére. Fentiekre tekintettel a Rendőrség tudomásul veszi, hogy az OH csak a KIR nyilvántartásban szereplő tanulói adatok alapján tud adatot szolgáltatni, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény képviselője hibás, helytelen, valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, vagy nem szolgáltatott adatot a KIR-be, és az OH ezért ad a jelen megállapodás körében a Rendőrségnek téves tájékoztatást valamely tanuló személyes adataival kapcsolatosan, azért az OH felelősséget nem vállal. 5. Felek tudomásul veszik, hogy az OH kizárólag a Megállapodás 2. a) alpontjában meghatározott tanulói adatokat szolgáltatja a Rendőrség részére, az OH az adott nevelési-oktatási intézmény munkatervéről, az intézményben hatályos helyi tanév rendjéről tájékoztatást nyújtani nem tud, így

11 11 adott intézménnyel kapcsolatosan a tanítási szünetek idejéről, tanítás nélküli munkanapok idejéről információt nem tud szolgáltatni a Rendőrség részére. 6. A Rendőrség vállalja, hogy az adatkezelés célhoz kötöttségének szem előtt tartásával az együttműködési megállapodás alapján foganatosított adatigénylésekről naprakész nyilvántartást vezet. III. Fejezet Kapcsolattartás, a megállapodás módosítása, felmondása 7. A Felek az együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében az alábbi kijelölt kapcsolattartóik útján folyamatos kapcsolatot tartanak a) az OH részéről: Urbán Ferenc Ábel aa) beosztás: főosztályvezető-helyettes ab) elérhetőség: tel: (06) 1/ fax: (06) 1/ b) a Rendőrség részéről: dr. Berei Róbert r. őrnagy ba) beosztás: megbízott osztályvezető bb) elérhetőség: tel: (06) 1/ fax: (06) 1/ A Felek jogosultak egyoldalúan más kapcsolattartó személyt kijelölni, a kapcsolattartó személy megváltozása a Feleknek a másik félhez írásban (postai küldeményben, ben, vagy faxon) intézett levélben történő közlésével hatályos. 9. A Felek az együttműködés első félévét követően értékelik az addigi gyakorlatot, a tapasztalatok birtokában felülvizsgálják az alkalmazott eljárást, és annak függvényében fenntartják a változtatás, illetve továbbfejlesztés lehetőségét. 10. A Felek a Megállapodást közös megegyezésükkel írásban bármikor módosíthatják, illetve a másik Fél részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával bármelyik Fél jogosult a Megállapodás módosítását írásban kezdeményezni. 11. A Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal annak kézhezvételétől számított 90 napos határidővel felmondani. V. Záró rendelkezések 12. A Megállapodás január 1-jén lép hatályba.

12 A Felek képviselői a koncepcionális kérdések rendezése, illetve az aktuális feladatok meghatározása céljából szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal találkoznak és áttekintik az együttműködés tapasztalatait, értékelik annak eredményességét, egyeztetnek a következő időszak közös tevékenységeiről, szükség szerint javaslatot tesznek az Megállapodás módosítására. 14. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 15. Felek a jelen Megállapodást amely három számozott oldalból áll és négy, egymással mindenben egyező eredeti példányban készült elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest, december 21. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. dr. Princzinger Péter elnök sk.

13 13 1. számú melléklet a Rendőrség és az OH között létrejött KIR/ /2012 számú Együttműködési Megállapodáshoz, a Megállapodás 2. a) és b) pontjában meghatározott telefonszámok tárgyában 1. A Megállapodás 2. a) pontjában meghatározott telefonszám, amelyen a Rendőrség a Megállapodás szerinti adatigénylést az OH-tól kérheti: (06-1) A Megállapodás 2. b) pontjában meghatározott telefonszámok, amelyekről a Rendőrség egyes szervezeti egységei a Megállapodás szerinti adatigénylésüket kérhetik, és amelyek egyben az adatigénylő rendőrségi szervezeti egységek OH általi azonosítására szolgálnak: Ssz. A rendőrségi szervezeti egység megnevezése A rendőrségi szervezeti egység telefonszáma 1. Budapesti RFK 06-20/ Bács-Kiskun MRFK 06-20/ Baranya MRFK 06-30/ Békés MRFK 06-30/ Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 06-20/ Csongrád MRFK 06-20/ Fejér MRFK 06-20/ Győr-Moson-Sopron MRFK 06-30/ , 06-30/ Hajdú-Bihar MRFK 06-30/ Heves MRFK 06-20/ Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 06-20/ , 06-30/ Komárom-Esztergom MRFK 06-30/ Nógrád MRFK 06-20/ Pest MRFK 06-20/ Somogy MRFK 06-20/ Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 06-20/ Tolna MRFK 06-20/ Vas MRFK 06-20/ Veszprém MRFK 06-30/ Zala MRFK 06-30/ Készenléti Rendőrség 06-30/

14 14 2. számú melléklet a Rendőrség és az OH között létrejött KIR/ /2012. számú Együttműködési Megállapodáshoz, a Megállapodás 2. c) pontjában meghatározott igazolásminták tárgyában I G A Z O L Á S Alulírott.. mint a.. nevű gyermek (szül. idő:..anyja neve:......) szülője / törvényes képviselője igazolom, hogy nevezett gyermek, aki a(z)..... iskola (címe:....). osztályos tanulója,... napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról / az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol. A távolmaradás oka:... Dátum:... gyermek szülője / törvényes képviselője

15 15 3. számú melléklet a Rendőrség és az OH között létrejött KIR/ /2012. számú Együttműködési Megállapodáshoz, a Megállapodás 2. c) pontjában meghatározott igazolásminták tárgyában I G A Z O L Á S Intézmény neve:... Címe: OM azonosító:.. A fenti köznevelési intézmény képviselőjeként igazolom, hogy.. nevű (szül. idő: anyja neve:. ).. osztályos tanulónk,. napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról/az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol. A távolmaradás jogcíme: Dátum:... P. H... intézményvezető

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/7. szám Budapest, 2012. április 26. Szám: 14969/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA

A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA 1 JOGSZABÁLYI ALAP 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban:

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, és a Budapest X. kerület,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ 1. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Kállay Miklós Általános Iskola Címe: 4324 Kállósemjén Kölcsey út 2. OM azonosítója: 033 538 Az intézmény

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/14 szám Budapest, 2012. augusztus 17. Szám: 27056/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Csökmei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (DocNET Internet) 5742 Elek Gerolzhofen negyed 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1/120 oldal Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK,

Részletesebben

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1 A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜGYINTÉZÉSÉNEK, IRATKEZELÉSÉNEK, ADATKEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az iratkezelés rendjét a SZÁMALK- Szalézi Szakközépiskola az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. szeptember 1-től

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. szeptember 1-től A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos: 2012. szeptember 1-től Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának 1. számú melléklete Elfogadta a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági

Részletesebben