ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS forgatható utalvány vásárlására Hatályos: május 14-től visszavonásig

2 2 Green Pass A GREEN PASS Utalvány Vásárlásának Általános Szerződési Feltételei a továbbiakban: ÁSZF- tartalmazza a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. által kibocsátott és forgalmazott GREEN PASS Utalványok ide nem értve a munkáltató által vásárolt, munkavállalójának cafeteria elemként utalvány formájában adott juttatás, mint GREEN PASS Utalványokat vásárlásának, megrendelésének, kiszállításának feltételeit. I. Értelmező rendelkezések I. 1. GPU: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2.; Cg ; adószáma: ), amely az utalványok kibocsátását és forgalmazását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. I. 2. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1147 Budapest, Csömöri út em. 5.;Cg ; adószám: ), amely az utalványok értékesítése céljából a GPU ügyleti képviseletét látja el, amennyiben a GPU-val fennálló megállapodás alapján a GPU Megrendelőkkel és Partnerekkel kötendő Szerződések megkötése céljából közvetít a GPU és a Partnerek között. A FSSZSZ a Szerződések GPU helyett és nevében történő megkötésére nem jogosult. I.3. FF: Független Forgalmazó az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a FSSZSZ tagja és Független Forgalmazói szerződést kötött a FSSZSZ-szel. I.4. Tag: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a FSSZSZ tagja. I. 5. Utalvány vagy utalványok: a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében felsorolt valamennyi típusú GREEN PASS utalvány. I. 6. Vevő: utalványt vásárló magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet I.7. Szerződés: a GPU és a Vevő között jelen ÁSZF rendelkezései alapján létrejött megállapodás I. 7. Felek: a jelen ÁSZF alapján megkötött Szerződés által jogosított és kötelezett személyek I. 9. Utalvány névértéke: az utalványon feltüntetett, hazai hivatalos pénznemben kifejezett címletérték. I. 10. Utalvány érvényessége: az utalvány felhasználhatóságának határideje (az utalványon feltüntetett lejárati időpont). II. A megrendelés Vevő az utalványok megrendelését a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét tartalmazó megrendelőlap kitöltésével és a GPU-hoz postai vagy elektronikus ( ) vagy egyéb úton történő megküldésével kezdeményezheti. A megrendelőlap kitöltésével Vevő nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, értelmezést követően kifejezetten elfogadta. Vevő a megrendelést annak feladásától/megküldésétől kezdve 2 munkanapon belül indoklás nélkül visszavonhatja. A megrendelés leadásának címe: postai úton: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft Budapest, Thököly út 172., 3. em. elektronikus úton: Vevő az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyúttal tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő mindennemű következményért a GPU felelősségét kizárja. III. A vásárlás a GPU Feldolgozó Központjában A Vevő a GPU Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út 172., 3. em. alatt személyesen is vásárolhat utalványt munkanapokon 9:30 órától 18:00 óráig. Vevő a személyes vásárlás során az utalványok megfelelőségét azok kézhezvételekor köteles ellenőrizni, azok nem megfelelősége esetén reklamációt nyomban köteles előterjeszteni; ezt követően benyújtott bármely reklamáció lehetőségét Felek kizárják. A megrendelőlap kitöltésével és az utalvány vásárlásával a Vevő elismeri, hogy jelen ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte, értelmezte, annak rendelkezéseit magára nézve elfogadta. IV. A szolgáltatás és ellenértéke Az utalványok megrendelésének minimális rendelési értéke nincs. A GPU az utalványokat 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft és Ft automatikus címletezéssel bocsátja ki. Az utalványok bármilyen módon történő vásárlása során az FF és a Tag a vásárolt utalványok névértékének kedvezménynyel csökkentett összegét fizeti meg a vásárlás ellenértékeként amennyiben teljesítette/megfelelt a kedvezményes utalványvásárlási feltéleket/feltételeknek; a mindenkori kedvezményt az FF által elérhető GREEN PASS Kompenzációs terv tartalmazza. Egyéb Vevő az utalványokat névértéken vásárolja meg. V. Az utalvány cseréje és visszaváltása Csere: Vevő írásbeli kérelme alapján a GPU a lejárt utalványokat lecseréli, amennyiben az utalványok a Vevőtől az utalvány érvényességi idejét követő év január 31. napjáig a GPU-hoz beérkeznek. A cserélni igényelt utalványok GPU-hoz történő viszszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik.

3 Green Pass 3 A csere díja a cserélendő utalványok összesített névértékének 3% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. Az újragyártott utalványok a cserélt utalványokkal megegyező címletértéken kerülnek legyártásra. A GPU jogosult a cserére benyújtott utalványok érvényességének vizsgálatára. A nyilvánvaló vagy megalapozottan gyanítható módon hamis, meghamisított, illetve érvénytelen utalványok nem csrélhetők vissza (kivéve, ha az ily módon átvett utalványokról utóbb egyértelműen bebizonyosodik, hogy azok nem hamisak vagy hamisítottak). A sérült vagy megrongálódott, illetve egyéb okból forgalomképtelen utalványok szintén nem cserélhetők vissza. Visszaváltás: Az utalványoknak az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 69. -a szerinti visszaváltása az alábbiak szerint történik. Az utalványforgalmazó az utalványbirtokos kérésére, az annak birtokában lévő forgalomképes, érvényes utalványt az utalványon szereplő címletértékkel megegyező névértékű hazai törvényes fizetőeszközre az érvényességi idő lejártát követő év december 31. napjáig visszaváltja. A visszaváltani igényelt utalványok GPU-hoz történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A GPU jogosult a visszaváltásra benyújtott utalványok érvényességének vizsgálatára. A nyilvánvaló vagy megalapozottan gyanítható módon hamis, meghamisított, illetve érvénytelen utalványok ellenértéke nem téríthető vissza (kivéve, ha az ily módon átvett utalványokról utóbb egyértelműen bebizonyosodik, hogy azok nem hamisak vagy hamisítottak). A sérült vagy megrongálódott, illetve egyéb okból forgalomképtelen utalványok szintén nem válthatók vissza. A visszaváltás díja a visszaváltandó utalványok összesített névértékének: 25% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. A visszaváltandó utalványok visszaváltási díjjal csökkentett névértékének Vevő részére történő átutalása az utalványok beérkezését követő 30 napon belül történik. Az utalványok cseréjének és visszaváltásának visszaigazolására és kiszállítására a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése A megrendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt utalványok összesített névértékét, a kiszállítás költségét, amelyek kiegyenlítése a megrendelés feladási napjától számított 10 napon belül átutalással történik. A 30 napon túli fizetési késedelem esetén a megrendelés törlésre kerül. A megrendelés ellenértékének a GPU bankszámláján történő jóváírását követően a GPU a megrendelt utalványok gyártását a megrendeléskor rögzített adatok és a Megrendelőlap adatai alapján teljesíti. VII. Az utalványok átadása A megrendelt utalványok a rendelés ellenértékének a GPU bankszámláján történő jóváírását követő 20 napon belül átvehetőek vagy kiszállításra kerülnek. Vevő a megrendelt utalványokhoz a megrendelés során kiválasztott alábbi módon juthat hozzá. Személyes átvétellel a GPU Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út 172., 3. em. Az utalványok átvételére a megrendelésen feltüntetett átvevő vagy a Vevő által írásban meghatározott személyek jogosultak. Átvétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyi okmánnyal, meghatalmazott személy esetén érvényes meghatalmazással köteles igazolni. VIII. Átvételt követő reklamáció Az átvételt követően Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az utalványok megfelelőségét, a megrendelés szerinti teljesítést, és esetleges kifogásait jelezni a GPU felé. Ezt követően benyújtott reklamáció lehetőségét Felek kizárják. Amennyiben a GPU teljesítése eltér a Vevő megrendelésében foglaltaktól, úgy Vevő ezt írásban jelzi a jelen ÁSZF I. fejeze tében megjelölt címeken a hibás/kifogásolt utalványok egyidejű megküldésével. Ezt követően a GPU a hibás/kifogásolt utalványok kézhezvételét követő 10 munkanapon belül köteles a megrendelést teljesíteni. IX. Adatkezelés Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. -a alapján a GPU a Vevőt az alábbiak szerint részletesen tájékoztatja a jelen ÁSZF-fel és a megrendeléssel összefüggő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, vagyis az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint a Vevő adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatkezelést és egyben adatfeldolgozást végző személy neve, adatai, elérhetőségei: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Buda pest, Szilas park 2. fszt. 2.; Cg ; adószáma: ) cím: [az alábbi rendelkezések tekintetében: adatkezelő] Az adatkezelés célja: a GREEN PASS utalványok Vevő általi megrendelésének, megvásárlásának biztosítása, a szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, vala mint a Vevő adatai kezeléséhez történő hozzájárulása. Kezelt adatok köre: Természetes személy: név, lakcím, telefonszám, cím, bankszámlaszám.

4 4 Green Pass Céges adatok: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító, adószám, telefonszám, cím, bankszámlaszám, képviseletre jogosult személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosítója, igazolványszáma, telefonszáma, címe. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg tevékenységének végzéséhez szükséges, és amíg a Vevő az adatok törlését nem kéri. Ha a személyes adat felvételére a Vevő hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vevő hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az adatkezelő a Vevő által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben más jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelő a évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról: A Vevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Vevő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Vevő tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles a Vevő kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; avevő kéri; az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Vevő a személyes adatok törlését az adatkezelő valamennyi elérhetőségén, bármikor, írásban kérheti. A személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozatot írásban kell megtenni, és személyesen, levélben (ajánlott, tértivevényes küldeményként), faxon vagy ben eljuttatni az adatkezelő részére. A törlés iránti kérelem megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti a Vevőt megváltozott címéről, telefon- vagy faxszámáról, címéről, azzal a megszorítással, hogy esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő nem felel a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a jelen pontban foglaltak teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések stb. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A Vevő jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a hatályos Ptk. tartalmazza. Ennek keretében a Vevő a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 22. (1) és (3) bekezdése alapján Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás.

5 Green Pass 5 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 52. (1) bekezdése alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;) előtt kezdeményezhető eljárás. Az adatkezelő a Vevő által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Vevő felelős. Amennyiben a Vevő személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, az adatkezelő erről a Vevőt haladéktalanul ben értesíti. X. A Szerződés hatálya, megszűnése Amennyiben Szerződés tárgya nem eseti megrendelés, a Szerződés a Vevő megrendelésének GPU általi visszaigazolása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Eseti megrendeléskor a Szerződés a a Vevő megrendelésének GPU általi visszaigazolása napján lép hatályba, és a Szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét Fél általi maradéktalan teljesítéséig terjedő határozott időre szól. Amennyiben a Szerződés tárgya nem eseti megrendelés, Vevő jogosult a Szerződést az aktuálisan fizetendő megrendelés ellenértéke kiegyenlítését követően a jövőben esedékessé váló megrendelések tekintetében felmondani azzal, hogy az aktuálisan megrendelt utalványokat köteles átvenni. Amennyiben a Szerződés tárgya nem eseti megrendelés, a GPU jogosult a Szerződést a jövőben esedékessé váló megrendelések tekintetében 15 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetni azzal, hogy a Vevő által megadott időköz szerint soron következő aktuális megrendelés ellenértékének felmondás hatályosulása napjáig történő kiegyenlítését követően az aktuális megrendelést köteles teljesíteni. XI. A Szerződés és az ÁSZF módosítása Vevő köteles a Szerződés hatálya alá tartozó minden változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 8 napon belül a GPU-nak jelen ÁSZF 3. sz. mellékletét tartalmazó változás bejelentő nyomtatványon bejelenteni. Ennek elmulasztásából/késedelmes teljesítéséből eredő, a GPU teljesítését befolyásoló következményekért a GPU nem vállal felelősséget. A GPU jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.az ÁSZF módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a GPU legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 60 nappal kihelyezi az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, egyidejűleg a honlapján (www.greenpass.pro) is közzéteszi. XII. Vegyes rendelkezések, jogviták rendezése Jelen ÁSZF vagy a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek egymáshoz intézett jognyilatkozataikat kötelesek írásban, postai úton továbbítani a másik Fél részére. Felek megállapodnak, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az a feladóhoz nem kereste, elköltözött, ismeretlen jelzéssel érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Szerződés együttesen a Felek teljes szerződéses akaratát tartalmazza, így sem a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatai során kialakult gyakorlata vagy szokása, sem a szerződéskötési tárgyalások során elhangzottak, sem pedig az üzletági kereskedelmi gyakorlat nem részei a Felek jogviszonyának. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok releváns rendelkezései irányadóak. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződéssel öszszefüggésben felmerült vitáikat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezetne eredményre, Felek kikötik a GPU székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, illetőleg érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, akkor az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét/ hatályát. Ilyen esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen/ hatálytalan szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban állapodnak meg, amely a jogi lehetőségek keretei között a lehető leginkább megközelíti az érvénytelen szabályozás által elérni kívánt gazdasági célt, tekintettel a Felek jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben kifejezésre juttatott érdekeire. 1. sz. melléklet: Megrendelőlap GREEN PASS utalvány 2. sz. melléklet: a green pass utalvány típusai és felhasználási körei Amennyiben a Vevő a módosítással szemben annak hatálybalépéséig írásban nem él ellentmondással, a módosítás a Vevő által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve a Felek között fennálló Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

6 6 Green Pass Megrendelőlap GREEN PASS utalvány 1. sz. melléklet Megrendelő magánszemély esetén ID azonosítója (kizárólag Tag és Független Forgalmazó esetén): Neve:... Lakcíme:... Telefonszáma:... címe:... Bankszámlaszáma:... Szállítási cím 1 1 :... Szállítási cím 2:... Megrendelő jogi személy esetén ID azonosítója: Cég neve:... Székhelye:... Cégjegyzékszám:... Adószám... Telefonszáma:... Szállítási cím 1 1 :... Szállítási cím 2:... Szállítási cím 3:... Ügyintéző (kapcsolattartó) 2 Neve:... Anyja neve:... Személyigazolvány száma:... Telefonszáma:... Képviseletre jogosult személy Neve:... Anyja neve:... Személyigazolvány száma:... Telefonszáma:... Fizetési mód: Készpénz Átutalás Bankszámlaszám: K&H Kért átvételi/szállítási időpont:... Szállítás módja: (A) Rendelésenként összesítve (A megrendelésről egy számla készül, amely független a szállítási helyektől és a megrendelő szervezeti egységeitől) (B) Szállítási helyenként (Minden, a megrendelésben megadott szállítási címre külön számla készül) 1 Egy időpontban megadott megrendelés egyidejűleg különböző szállítási címekre is kérhető. 2 Amennyiben a képviseletre jogosulttól eltér.

7 Green Pass 7 UTALVÁNYOK CÍMLETEI (A megfelelő helyen kérjük, darabszámot tüntessen fel!) GREEN PASS Utalvány típusa 500 Ft 1000 Ft 2000 Ft 5000 Ft Ft Összesen (Ft) Élelmiszer GREEN PASS Utalvány Egészség GREEN PASS Utalvány Iroda GREEN PASS Utalvány Ajándék GREEN PASS Utalvány Ruházati GREEN PASS Utalvány Műszaki GREEN PASS Utalvány Lakberendezési GREEN PASS Utalvány Hobby GREEN PASS Utalvány Utazási GREEN PASS Utalvány Sport GREEN PASS Utalvány Kultúra GREEN PASS Utalvány Összes névérték: Kedvezmény: Tényleges érték: Megrendelés gyakorisága: Havonta Negyedévente Félévente Évente Egyszeri Egyéb gyakoriság:... Jelen megrendelőlap aláírásával nyilatkozom, hogy: Hozzájárulok ahhoz, hogy megrendelőlapon szereplő adataimat a GREEN PASS Utalványforgalmazó Kft. a megrendelés teljesítése érdekében kezelje; továbbá megismertem és értelmezést követően elfogadtam A GREEN PASS Forgatható Utalvány vásárlásának Általános Szerződési Feltételei -t, egyúttal annak az adatkezelésre vonatkozó fejezetét is. Kelt, Aláírás Átvétel időpontja: Az utalvány átvételekor töltendő ki! Dátum: Aláírás

8 8 Green Pass 2. sz. melléklet A TÍPUSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI KÖREI ÉLELMISZER EGÉSZSÉG IRODA AJÁNDÉK RUHÁZATI MŰSZAKI LAKBERENDEZÉSI HOBBY UTAZÁSI SPORT KULTÚRA minden, emberi fogyasztásra alkalmas feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan termék (ideértve: fogyasztásra kész étel, melegkonyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás, alkoholos és alkoholmentes ital) vásárlására jogosító utalvány egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, egészségügyi tevékenységet végző természetes személyek által nyújtott szolgáltatás, optikai termékek és szolgáltatás, egészségmegőrzés, gyógyszer és gyógyászat, vitamin, étrend-kiegészítő, sport és fitnesz, szabadidős tevékenység termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány papír-írószer, tankönyv, taneszköz, ruházat, sportfelszerelés, újság, irodaszer, prezentációs és irodaeszközök, vagyon- és munkavédelmi felszerelések, könyv termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány. műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ruházat, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, egészségmegőrzés, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, utazás, óra és ékszer, mozi, élelmiszer (kivéve fogyasztásra kész étel), termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány mindenfajta ruházat és lábbeli (sport, szabadidő, alkalmi, utcai, általános, fehérnemű stb.), valamint kiegészítő termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány mindenfajta műszaki cikk és szolgáltatás vásárlására jogosító utalvány lakberendezési vagy iroda-berendezési, valamint egyéb háztartási cikk termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány műszaki cikk, lakberendezés, könyv, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, mozi, utazás, állat- és növénykereskedés termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások, növény- és állatkerti belépő, bérlet vásárlására jogosító utalvány belföldi és külföldi üdülés, valamint belföldi és külföldi utazás szolgáltatás díjának megtérítésére és wellness termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet vásárlására jogosító utalvány kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális és művészeti létesítmény kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj térítésére felhasználható utalvány

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:....................................................... FÜGGETLEN FORGALMAZÓ azonosítószáma:...........................................

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére Molnár László EV (továbbiakban: ) Székhelye: 6044 Kecskemét, Belsőnyír 322. Adószáma: 44187916-2-23 e-mail: office@ceplog.hu

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA. 2015. április 7.

HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA. 2015. április 7. HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. április 7. I. ÁLTALÁNOS RENDEZŐ ELVEK 1. Az Üzletszabályzat hatálya A jelen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1>SU*:* 'T SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma:.^.9^.qp.^.o./

Részletesebben

Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozó vállalkozások felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozó vállalkozások felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozó vállalkozások felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16559 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

VÁROSGAZDA KÁRTYA. Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

VÁROSGAZDA KÁRTYA. Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató VÁROSGAZDA KÁRTYA Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató A Budapest XVIII. Kerület Önkormányzat létrehozza a Városgazda Kártya programot, melynek célja a kerületi kereskedők és szolgáltatók

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16460

Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16460 Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16460 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...3

Részletesebben

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

http://dimail.hu Adatkezelési politika

http://dimail.hu Adatkezelési politika http://dimail.hu Adatkezelési politika 2 I.Preambulum DiMa.hu Kft. (4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2., Cg.sz.: 09-09-014017, adószám: 14079665-2- 09, képviseli: Magos Tamás László és Dinkó Tamás Pál, ügyvezetők

Részletesebben

Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119.

Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119. Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119.) Alkalmazandó: 2015. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Mezőgazdasági vállalkozások

Mezőgazdasági vállalkozások Mezőgazdasági vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (MVVF) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16582 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...4

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014 Hatályos: 2014. november 25-től - 0 - Tartalom 1. A szabályzat célja és hatálya...- 2-2. Alkalmazási terület...- 2-3. Fogalmak...- 2-4. A személyes adatok

Részletesebben

Munkavállalói felelősségbiztosítás. egészségügyi és szociális tevékenységet folytató alkalmazottaknak. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Munkavállalói felelősségbiztosítás. egészségügyi és szociális tevékenységet folytató alkalmazottaknak. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Munkavállalói felelősségbiztosítás egészségügyi és szociális tevékenységet folytató alkalmazottaknak Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16468 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

WÁBERER EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Fog-Ász. Fogászati Egészségbiztosítás

WÁBERER EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Fog-Ász. Fogászati Egészségbiztosítás WÁBERER EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS Fog-Ász Fogászati Egészségbiztosítás Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Fogászati Egészségbiztosítási Feltételek (FOGEBF) Alkalmazandó: 2015. 01. 01-jétől

Részletesebben