Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam II. ápr.-máj.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj."

Átírás

1 "Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat ahol ültek. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel... (Ap.csel 2,1-2,4/a) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele PÜNKÖSD, AMIHEZ KÖZÜNK VAN Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság Lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, aki által kiálltjuk: Abbá, Atya!. Maga Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkel arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsõüljünk. (Róm 8, 14-17) Pünkösd szent ünnepét ünnepeljük, de hát mi is az? Egyik ismerõsöm mondta, hogy kérdezték tõle, hogy mit csinál a hosszú hétvégén? Erre õ azt felelte, hogy most pünkösd van. Mire ránéztek: ja, igen, az valami egyházi ünnep. Sokaknak, kortársainknak csupán ennyi: valami egyházi ünnep, amihez nekünk igazán nincs közünk. És úgy vagyunk vele, hogy lassan-lassan eltûnnek, felszívódnak azok az évszázadokon át kialakult és áthagyományozódott népszokások is, amelyek mégis csak arról tanúskodtak, hogy az emberek azt érezték, hogy az ünnepnek köze van az életünkhöz, a mindennapjainkhoz, a munkánkhoz, a terméshez, a jövendõhöz. Ezek is egyre-másra eltûnõben vannak. Pedig pünkösdnek igazi nagy üzenete éppen az, hogy nagyon is köze van az örökkévaló Isten jelenlétének a mindennapjainkhoz. Pünkösd nem más, mint Isten jelenlétének hallhatóvá és láthatóvá tétele ebben a világban. Ezt hallottuk a felolvasott igében, az Apostolok cselekedetei könyvében: hirtelen valami hatalmas szélzúgás támad, amit nem lehet nem hallani. Megjelennek a tüzes nyelvek, a lángnyelvek, amelyeket nem lehet nem látni. Pünkösd Isten jelenlétének hallhatóvá és láthatóvá 1 IX. évfolyam II. ápr.-máj. válása ebben a világban. Hallhatóvá és láthatóvá válása a mi életünkben. Egy olyan világban, amelyikre sokszor mondjuk talán kicsit rosszallóan, hogy túlságosan elsekélyesedett, túlságosan felszínes lett, nem igazán érdeklik a mai világot az igazi, mély válaszok, nincs idejük rá. Hozzászoktatnak bennünket nap mint nap, hogy minél egyszerûbben, minél inkább, ahogy mondani szokás lebutítottan hallgassuk meg azt, hogy kinek mi a véleménye, ne is gondolkodjunk rajta. Vajon mit tudunk kezdeni ma mi a pünkösddel? Mit tudunk kezdeni az apostolnak ezzel a csodálatos reményteljes bíztatásával, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai? Talán azt gondoljuk néha, hogy könnyebb volt ott az elsõ pünkösdkor az apostoloknak, a többieknek, mert õk még olyan közel voltak Krisztus feltámadásához, olyan közel voltak azokhoz a csodálatos eseményekhez, amelyek erõt adtak nekik. Én kétlem, hogy nekik könnyebb lett volna. Kétlem. Néhány hónappal ezelõtt nagyon nagy sikert aratott, itt Debrecenben Leonardo da Vinci életmûvének sajátos bemutatását vállaló kiállítás. Bennem talán az ragadt meg a legjobban, amikor az ember bement és ott láthatta, ahogyan a modern technika segítségével megjelenik Leonardo csodálatos alkotása, az utolsó vacsora jelenete. Aztán a számítógép hirtelen elveszi a képet, ott marad az üres terem és akkor szépen sorban egyenként megjelennek az apostolok. Közben ott van a magyarázó felirat, hogy Leonardo egy-egy apostolnak az alakjával egy -egy emberi jellemet, egy-egy jellegzetes embertípust is odavarázsolt arra a vászonra. Nos, próbáljunk meg ezen a pünkösdön egy kicsit odamenni ahhoz a jeruzsálemi emeleti szobához, ahol együtt vannak a tanítványok! Próbáljunk belehallgatni abba, amit õk beszélgetnek! Azt olvassuk róluk, hogy együtt voltak mindnyájan egy akarattal és imádkoztak, de nyilván néha-néha kimentek a városba és hozták a híreket. Mert hírek akkor is voltak, ha nem is zuhogtak az emberekre olyan hatalmas mértékben, mint ma, de hozzájuk is becsordogáltak a hírek. Hát hallgassuk, mirõl beszélhettek az apostolok! Talán azt mondja Simon Péter: kint jártam a városban és most, hogy az ünnepre mindenhonnan idejöttek Jeruzsálembe az emberek, találkoztam régi ismerõsökkel Kapernaumból. Elmondták, hogy hirtelen kétszer annyi halárusító hely lett a városban, mint annak elõtte, de a vevõk csak lézengenek. Az embereknek nincsen pénzük. Erre megszólal János és azt mondja: én is kint jártam a városban. Próbáltam figyelni, még egy kicsit próbáltam hallgatózni is, hogy vajon ezek az emberek beszélnek e valamit Jézusról. Tudnak e róla

2 valamit, emlegetik - e õt? De semmit nem hallottam. Nem beszélnek róla, mintha nem is lett volna. Aztán megszólal Jakab és András és azt mondják: mi azért hallottunk valamit. Bementünk az egyik italmérésbe és ott az õrség tagjai éppen arról beszéltek nagy hangon, hogy õk igazán nem tehettek róla, olyan fáradtak voltak már a sok túlórázástól, hogy amikor kivezényelték õket oda a sírhoz, bizony elpilledtek, elaludtak. Mire felébredtek hûlt helye volt a holttestnek. Aztán, amikor arról kezdtek beszélni, hogy biztos a tanítványai voltak, akik odajöttek és ellopták, akkor jobbnak láttuk, ha mi is kereket oldunk. Aztán azt mondja Bertalan: tényleg nagyon messzi vidékrõl jönnek most az ünnepre és rossz híreket hoznak - éhínség fenyeget. Egyiptomban hatalmas aszály volt. Biztos a kenyér ára az egekbe fog menni. És a nagy birodalomban itt-ott- amott már lázadnak a szegények. Megszólal Máté is a Lévi: morognak az emberek az újabb adók miatt. Állítólag most azt találták ki, hogy azután is adót kell fizetni, ha valaki egy kis sátorral meg akarja óvni a növényeit a tûzõ naptól meg a széltõl. Bár aztán azt is hallottam, hogy ezt még õk is túlzásnak tartják. Aztán azt mondja Jakab: nagy a zûrzavar, nagy az összevisszaság. Nem egyeznek egymással a farizeusok és a szadduceusok. A nagy tanácsban csak egymás szapulásával foglalkoznak, ahelyett hogy azt tennék, ami a dolguk. Megszólal Fülöp: vajon miért nincsenek köztünk az írástudók? Emlékezzetek csak Náthánaelre, a bölcs írástudóra, aki úgy borult le a mi Mesterünk elõtt! De már õ sincs velünk. Folytatja Tamás: bizony nagyon sok a kételkedõ, a semmiben nem hívõ és a semmiben nem bízó ember. Néha magam is elgondolkodom, hogy tényleg õ volt az, aki ott állt elõttem? Igaz, ott voltak a sebek. De hát mennyi idõ eltelt már! Hol van most? Aztán jön Simon, a zélóta. Én meg azt hallottam, hogy megkettõzik mindenütt az õrséget, mert nagyon féltik az életüket, meg a vagyonukat a zavargóktól és a lázadóktól. Júdás pedig azt mondja: tudjátok, valahányszor ránézek a Római birodalom jelképeire, a birodalmi sasokra mindig arra gondolok, az jut az eszembe, mi lesz ebbõl a mi kis országunkból? Idegen szokások, a történelmünk semmibevétele, jövõtlen fiatalok, reménytelen öregek. Szerintem beszélgethettek ilyenekrõl az apostolok. És egyszer csak valami zúgás támad. Mi ez? Zúg a szél? Csontjainkba rekedt a tûz! Nem tehetjük meg, hogy itt maradjunk! Bármilyen legyen is körülöttünk a világ, bármit is mondjanak azok a hírek, melyek hozzánk is eljutnak. El kell indulni! Irány kifelé! Mozduljunk! Mozduljunk! Igen Atyánk, látunk és hallunk téged! Igen, Urunk Krisztus, látunk és hallunk téged, aki megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig! Ugye, nem is olyan távoli? Ugye, nem is olyan lehetetlen? Ugye, nem is olyan kizárt? Ez a pünkösd! Ezt tudta az apostol. Ezért írja a római gyülekezetnek: Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. Ne féljetek! Hanem a gyermekségnek a lelkét, aki által kiáltjuk: Abba, Atyánk! Aki szabadságot, kegyelmet, életet és reménységet adott nekünk. Ez a pünkösd! Ez a pünkösdnek magával ragadó, megmozdító hatalmas üzenete, amelyiknek ez az iránya. Indulj el kifelé! Magadból a szomorúságodból, a kétségeidbõl, a fásultságodból! Ne azt nézd, hogy hányan vagyunk, és hányan vannak azok, akik azt mondják: ja, az valami egyházi ünnep. Akik felszínes, rövidzárlatos válaszokat tudnak csak adni valamennyiünk nagy kérdéseire. Hanem arra, aki pünkösdkor láthatóvá, 2 hallhatóvá vált! Akik látták, akik hallották õt, azok megmozdultak, mentek, és íme a csoda. Lett gyülekezet, lett egyház! Nem azért, hogy legyen még egy szervezet. Mert nekünk, hívõ embereknek, a keresztyén egyháznak semmi más dolgunk nincs ebben a világban, csak Istent láthatóvá és hallhatóvá tenni. Hogy ráfigyeljen kicsiny és nagy, hogy õbenne bízzon a fáradt, gyászoló nyomorult ember. Hogy õrá hagyatkozzunk, mert másra nem hagyatkozhatunk. Õrá hagyatkozhatunk kicsiny és nagy kérdéseinkben, ügyeinkben, dolgainkban, mert pünkösd arról beszél, Isten mindig nagyobb és Isten mindig ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust, aki irgalmasságot cselekedett mindenekkel. Így akar velünk lenni. Vajon így volt? Vajon így történt? Vajon ilyenekrõl beszélgettek? Vajon így repítette ki õket Isten a magányból, a zártságból és a félelembõl? Én csak azt tudom mondani: így lehetett. És így lehet, ma is ezen a pünkösdön is. Legyen így! Ámen. Dr. Bölcskei Gusztáv pünkösdi igehirdetése (2008) TRIANONRÓL (MEDITÁCIÓ) Varga Laci bácsi írásával emlékezünk meg arról, hogy 2010 június 4-én lesz 90 esztendeje az igazságtalan trianoni békediktátum aláírásának. Borzalmas volt az összeomlás. Elképzelni sem lehetett, hogy egy ezeréves ország egyszeriben Csáki szalmája lehessen, melybõl mindenki annyit haraphat, amennyi jólesik neki. Hogy Kolozsvár, Kassa, Munkács, nem a miénk, semmi közünk többé hozzá. Hogy de minek soroljam? Talán már meg is szoktuk a gondolatot. Még olyan is akad, aki természetesnek tartja. De az a nemzedék?! Mintha álomból ébredt volna sokmillió ember. Hát még azok, akiknek rá kellett döbbenniük arra, hogy õk maguk is okai voltak a végzetnek. A legkülönbözõbb pártvezérek, akiknek legfontosabb gondja volt, hogy ne sikerüljön a többiek, fõleg a vezetõk akarata. Nem adunk katonát a császárnak! Miénk az ország, senki ne szóljon bele! Semmi nem számít, csak gyõzzön a mi pártunk! - aztán, mint a két kecske a keskeny hídról, mindenik egyformán beleesett a folyóba. De Isten minden józan ok ellenére szeretett minket, azért nem lett végünk. Megadta azt az erõt, hogy fel tudjunk ébredni. Hihetetlen volt az az ébredés. Képesek voltak a szüleink arra, hogy Európában páratlan módon rádöbbenjenek, milyen értelmetlen õrültség a pártokban való gondolkodás, az egymás kinyírásának bûnösen naiv gyermekjátéka. Hogy megértsék, hogy mind összetartozunk, hogy csak együtt maradhatunk élve, csak egy akarattal, közös felelõsségvállalással tudunk valamit is elérni az összeomlás romjain. És ez a tudat olyan éles volt, hogy 1956 forradalmában is hajtóerõként tudott mûködni. És húsz év után - annyi idõ alatt, amennyi ma a kommunizmus bukása óta telt el - Magyarországon magasabb volt az életszínvonal, mint a gyõztes, minket és mindenkit kiraboló szomszédainké. Hogy tudományban, mûvészetben, iparban, sportban, filmmûvészetben - soroljam még? - az elsõk közt

3 legyünk Európában. Mert minden értelmes ember undorral fogadta, ha valaki még pártba akarta invitálni. Nem kellett ehhez mást tenni, mint hogy végezze mindenki a maga dolgát, s hagyja, hogy végezze más is. Ez történt a megmaradt országrészben, mely olyan volt, mint egy széttörött tányér megmaradt fenékdarabja. És az elszakadottak? Ott látszott meg igazán a Lélek ereje. Jeruzsálem pusztulása nem volt tragikusabb, mint az ottmaradottak sorsa. Minden elveszett. Nem csak a párt szó vált értelmetlen, lenézett, csak dühösen emlegetett átokszóvá. Megszûnt minden gazdasági, kulturális, politikai szervezet. Idegen kézbe kerültek az iskolák. Huszonötöt kapott a fenekére, aki el merte énekelni a himnuszt. Egy maradt meg: az egyház. Az egyház viszont megmaradt. A papok akkor váltak lelkipásztorokká. Hihetetlen, hogy az a lelkipásztori nemzedék, mely azelõtt alig érdeklõdött a hit és az egyházépítés kérdései felõl - lásd Makkai Sándor remek rajzát a korabeli lelkészek világáról a Holttengerben - egyszerre szintén felébredtek. A lenézett paraszt testvérré, vigasztalásra váró és méltó híveinkké, kurátor, presbiter munkatárssá vált. Az elrabolt iskolák helyett alig tíz év alatt önerõbõl, adakozásból majdnem minden faluban felépült a felekezeti iskola. A lelkipásztorok bibliaórákat tartottak, egymástól tanulták, hogy is kell azt végezni. A konfirmáció életkérdésévé vált a falu népének. Hétközben szövetkezetet, népiskolát szerveztek. Az egyházak irányítása alatt az erdélyi szövetkezeti mozgalom keretében a magyar földmûvesek húsz év alatt rágazdagodtak a mindenható tajtékzó gyûlölet ellenére az országra. Magyarnak lenni akkor vált igazán felelõs méltósággá. Csak két példát említek: A gyakran ismétlõdõ parlamenti választások idején a magyar falvak útjait valamilyen ürügygyel rendszerint lezárták a román csendõrök, de a falu népe a lelkipásztor vezetésével az erdõn át vonult be a városba, hogy leadja szavazatát az egységes Magyar Pártra. A másik a diákok magatartása. Kezdve azon, hogy a kötelezõ nemzeti ünnepeken a román himnuszt iskolám, a zilahi Református Wesselényi Kollégium kórusa csakazértis úgy énekelte, hogy a szomszéd román gimnáziumot a guta ütögette az irigységtõl. De Március 15-én, amikor ünnepelni halálosan tilos volt, s a Kollégium jövõjét kockáztatta volna, a legkisebb diák is tudta a kötelességét: felöltözni ünnepi ruhába, úgy menni az órákra, hogy a táskában csak olyan könyvek legyenek, amilyen óra nem volt aznap az órarendben, s ha akadt öreg, szórakozott tanár, aki elfelejtette, hogy milyen nap van és feleltetni próbált, vigyázz állásban fogadni a kérdést, de meg nem szólalni, míg a tanár rá nem jön, hogy mekkorát hibázott. De erre ritkán került sor. Nem kellett mondani, tudta a tanár is, hogy mi aznap a kötelessége. És nem hetven, de húsz év alatt - jó számon tartani: annyi idõ alatt, amennyi mára eltelt a kommunizmus bukása óta - összeomlott Trianon. Puskalövés nélkül, teljes nemzetközi megértés hátterében, pusztán a nemzet tekintélye alapján. Mindez nem történhetett volna meg, ha nincs bennünk hit Istenben, személyes felelõsség Isten elõtt közösségünkért, a közös kereszt öntudatos vállalása mindnyájunkért. Akadnak analfabéták, akik ezt a húsz esztendõt még ma sem unták meg gyalázni. Ugyan milyen alapon? Összehasonlítva a most eltelt húsz év eredményeivel? Nem ártana végre elgondolkozni egy kicsit, nem csak szajkózni az agymosás salakjait. Így tanulta meg népünk abban az idõben az ígét: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít. És megérteni azt a különös igét a 23. zsoltárból: Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal engem. És az egész Trianon élményre mindnyájunk lelkébõl szólt az azelõtt legkozmopolitább költõnk, Dsida Jenõ Trianon után írt nagy versének, a Psalmus Hungaricus -nak refrénje: Epévé változzék a víz, mit lenyelek ha téged elfejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget! Húnyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, Népem, te szent, te kárhozott, te drága! Varga László nyugalmazott ref. lelkipásztor Marosvásárhely GYÜLEKEZETEINKBEN TÖRTÉNT SZENTLÉLEK HÉTVÉGE BALATONSZÁRSZÓN ALPHA MÓDRA februárjában elindult az Alpha kurzus a tinnyei református közösség szervezésében, lelkészeink vezetésével. Hogy mi az Alpha kurzus? Néhány mondat a leírásból: Az Alpha kurzus egy lehetõség bárki számára, hogy felfedezze a keresztény hitet. Laza, fenyegetésektõl mentes, visszafogott, barátságos és szórakoztató. Minden alkalom közös étkezéssel kezdõdik, amely jó lehetõség arra, hogy megismerjük egymást. Itt bármit kérdezhetünk, nincs túl egyszerû vagy túl ellenséges kérdés. Mindenkinek ajánlott, aki érdeklõdik a kereszténység iránt, vagy egyszerûen csak beszélgetni szeretne az élet fontos kérdéseirõl. A tinnyei kurzus a tíz hétbõl álló sorozat hatodik alkalmánál jár. Csütörtök esténként hallgatunk elõadásokat és beszélgetünk nagyon jó társaságban és hangulatban. A következõ kérdésekrõl esett szó: Kicsoda Jézus és miért halt meg? Hogyan juthatunk hitre? Miért és hogyan imádkozzunk, olvassuk a Bibliát? Hogyan vezet minket Isten? 3

4 Szombaton három elõadást is meghallgattunk, melyek fõ témája a Szentlélek volt. Beszélgettünk arról, hogy kicsoda a Szentlélek, mit tesz, és hogyan telhetünk be vele. Az esti elõadást a kurzus meghívott vendége, Jon Palmer tartotta, aki a Keresztény Család Gyülekezet jamaicai származású pásztora. Éjszakába nyúlóan hallgattuk õt, beszélgettünk és imádkoztunk vele. Komoly gondolatok és szórakoztató történetek váltogatták egymást az este folyamán, amelyeket a megszokottól egészen eltérõ formában és stílusban hallgathattunk meg tõle. Bátran állíthatom, hogy mindannyiunk számára a hétvége legmeghatározóbb része volt a vele töltött idõ. Vendégünk távozása után szerettük volna átbeszélni a hallottakat, amit hajnalig abba sem tudtunk hagyni. Vasárnap reggeli után volt alkalmunk folytatni a beszélgetést, összefoglalni a hétvégén felmerült kérdéseket, érzéseinket, gondolatainkat. Úrvacsorát véve és énekelve zártuk le balatoni napjaink tartalmi részét. A kurzus részét képezi egy hosszú hétvége, amit Balatonszárszón töltöttünk idilli környezetben. Péntek délután indult el tízfõs lelkes csapatunk Tinnyérõl. Érkezés után hamar megállapítottuk, hogy a szállás csodaszép, a személyzet barátságos, a konyha szenzációs, szóval jól leszünk tartva. A Balaton pedig egyszerûen adta önmagát, és mi bármikor megcsodálhattuk gyönyörû színeit, hullámait. Az elsõ este kiválóan megalapozta az egész hétvége hangulatát. Nagyszerû dalokat tanultunk, beszélgettünk, majd társasjátékkal szórakoztattuk magunkat. (A végeredmény 2:0 lett a fiúk csapata javára, de ez természetesen nem tükrözi a képességek valós eloszlását!) Szabó Laci, mint kommandós Mirõl szólt ez a hétvége tulajdonképpen? Elsõdlegesen az együttlétrõl, a közös gondolkodásról, programokról. (Itt említem meg a József Attila Múzeumot, melynek tárlatvezetõje érdeklõdésünket látva még néhány féltettebb dokumentumot is elõvett a fiókok mélyérõl ) A beszélgetések nyomot hagytak bennünk, a tanult dalok most is szólnak a fejünkben, a játékokon utólag is jót nevetünk. Jó volt együtt lenni. Jó volt érezni a Szentlélek jelenlétét, erejét. Most az eddigieknél még jobban várjuk a következõ csütörtököt, az újabb alkalmat, hogy együtt lehessen ez a kis közösség. Simonné Pausch Piroska 4

5 NAGYHETI ALKALMAK és XI. ANYÁK NAPI KONCERT PILISCSABÁN Konfirmandus liturgusaink a nagyhéten Karsai Balázs, a zeneiskola igazgatója átveszi az ajándék kottákat KAJAK VAGY KENU? /avagy egy bodrogi ártéri túra hiteles története/ Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok sem sodornak el. /Ézs.43:2/a/ Liturgusok a Summa Vitae-bõl Gyülekezetünkbõl több család is lelkesen készült a május elsõ hétvégéjén meghirdetett ártéri túrára. Az indulás elõtti utolsó napok az izgalom és a csomagolás jegyében teltek, megvettünk-e mindent, van-e gumicsizma, vízhatlan ruha és fõleg a legfontosabb kérdés, milyen idõjárás várható az elkövetkezendõ két napban. Számomra viszont már akkor is a legtöbb aggódást az okozta, hogy hogyan fogok én evezni, akinek víziszonya van és életében nem ült kenuban. A csapat egy része már péntek reggel elindult Sárospatakra, ahol a finom ebéd után felfedezték a Rákóczi vár szépségeit és a jó idõt kihasználva a gyerekek nagyot játszottak a vártövében lévõ játszótéren. Az elsõ este vidám hangulatban, viccelõdéssel telt el. Másnap birtokba vettük a Bodrog partján a kenukat, gyors oktatásban részesültünk Dr Torma Albert és kedves kenus társai jóvoltából. Nekem elõször félelmetes volt a billegõ, keskeny hajó, rettegtem a beborulástól, ami a késõbbiekben szerencsére nem történt meg. Végig hajókáztunk a Bodrogon, ami egy széles lassú folyó, így könnyû volt az evezés, egészen addig, amíg el nem értük az ártér bejáratát. A Bodrog ártere nagyon vadregényes és nekem, aki sem 5

6 evezni, sem kormányozni nem tudok, nehéz terepnek bizonyult, többször közelebbi ismeretségbe kerültünk a behajló faágakkal, bokrokkal. Az egyik kedves kezdõ társunk találóan megjegyezte : Mintha beültettek volna egy Forma 1-és autóba és végig kellene mennünk a Hungaroringen. Minden nehézség ellenére a fogunkat összeszorítva teljesítettük az aznapi távot, ami a kitartásunkat dícséri. A második éjszakát teljesen nomád körülmények között töltöttük. A nehézkes és sáros kikötés után sátort vertünk egy sásmezõ közepén. Némi tisztálkodás követõen (ezt bátrabbak a mocsárban tették meg), tábortüzet gyújtottunk és szalonnát sütöttünk vacsorára. A fáradság mindenkin hamar erõt vett, bebújtunk a hálózsákjainba és a tábor elcsöndesedett. A túra második napján kora reggel Jóízû ebéd-szemben a budival istentiszteletet a közös imádság és gyermekeink jókedvû énekei zárták. Azt gondolom, hogy ez a néhány perc csendesség és elmélyülés mindenkinek új erõt adott az út további részéhez, amirõl még csak nem is sejtettük milyen megpróbáltatásokat tartogat. Ezen a napon nagyon sok, számunkra ismeretlen élménnyel gazdagodhattunk, amelyek nem voltak mindig kellemesek. A hajóátemeléstõl, a sárba sülylyedésig, vízbeesésig, csizma elszakadásig mindent megtapasztalhattunk és a végén az esõ sem kímélt bennünket. Ezekért, a kellemetlenségekért - most így utólag visszagondolva - kárpótolt minket a gyönyörû táj, amelyet másként nem láthat az ember, a fejünk fölött körözõ gólyák, és a szirmaikat bontogató tavirózsák. Kárpótolt még a finom babgulyás és a házi lekváros fánk, amit Zajkodon nagyon kedves emberektõl kaptunk ebédre. Végül Tokajnál húztuk ki a hajókat koszosan, sárosan, fáradtan a Tiszából és én bizony már nagyon örültem, hogy újra szárazföldet érzek a talpam alatt. hangos békakoncertre ébredtünk, a gyors reggeli után legkedvesebb lelkészünk és sorstársunk, Áron tartott nekünk istentiszteletet. Nagyon különös volt a szabad ég alatt éppen csak napfelkete után, a harmatos fûben hallgatni Áron szavait, egészen közel érezhettük magunkhoz Istent. Az 6

7 Azt gondolom, hogy ez alatt a két nap alatt mindenkinek sok-sok élményben volt része. Számot adtunk segítõkészségünkrõl, összetartozásunkról a gyülekezeten belül, melyek még jobban megerõsödtek, kiteljesedtek és új barátságok is születtek. Ezek a közös élmények, néha viszontagságok még jobban összekovácsolták kis közösségünket. Nincs is más hátra, mint megköszönjem mindenkinek, aki segített, amikor elkeseredtem és biztatott a nehéz pillanataimban, külön köszönet a családom nevében Rényi Zsoltnak, aki átült a kenunkba és segített kijutni az ártérrõl. Köszönöm Áronnak a biztatást, a buzdítást - pedig õ is nagyon elfáradt - köszönöm Mónikának az igét, amivel itthonról tartotta bennünk az erõt. Végezetül, de nem utolsorban köszönjük Pethõ Zolinak a kiváló és mindenre kiterjedõ szervezõmunkát. Jövõre, pedig majd meglátjuk. Fehér Krisztina KÖZÖS ÜGYÜNK: A PILISCSABAI TEMPLO- MUNK ÁLLAPOTA, FELÚJÍTÁSA KIRÁNDULÁS A HOLDVILÁGÁROKNÁL Tinnyei közösségünk túlélõ túrája Jó együtt. Ezért aztán nem is bírtunk magunkkal és május közepén elmentünk a Holdvilágárokhoz. Fantasztikus napot töltöttünk együtt. Igazi sziklát másztunk, (igaz odakészített vaslétrán). Természetesen a gyerekek voltak a legkitartóbbak. A kemény munka után következett a megérdemelt pihenés: elmentünk egy gyönyörû tisztásra, ahol a szalonnasütés következett. A napot egy nagy adag fagyival zártuk. Nagyon várjuk a következõ turát!! Szedlák Marcsi 7 A Piliscsabai Presbitérium május 2-i ülésén tárgyalt a templom mûszaki állapotát, a felújítás szükségességét és egyhangú döntést hozott arról, hogy a felújítást el kell kezdeni. Az én feladatom az, hogy a már több, mint 70 éves templomunk mûszaki állapotát bemutassam. Vasárnaponként ugyan ezt mindannyian láthatjuk, de mivel a problémás részek nem a templom belsõ terét érintik, talán nem figyelünk fel rá annyira. A most következõ írásban a legsúlyosabb gondokat szeretném bemutatni. Elõzményként még emlékeztetném a Testvéreket, hogy a Presbitérium megbízásából 2004-ben, Horváth Róbert építész testvérünk irányításával elkezdõdött egy tervezési

8 munka, amely a templom átalakítással egybekötött teljes felújítására vonatkozott. Részletes felmérések és szakvélemények készültek a templom állapotáról, a legkritikusabb tetõszerkezetrõl és a toronyról. Akkor a tervezés és a megvalósítás elsõsorban anyagi lehetõségeink miatt megszakadt és bár most sincsenek megtakarított millióink (de már adósságaink sem), de az elmúlt 7 év sajnos olyan romlásokkal járt, hogy a munkákat a nagyobb károk megelõzése érdekében meg kell kezdenünk. 1. A legnagyobb problémát az elöregedett tetõ héjazat jelenti. Ez a ma már nem gyártott palafedés teljesen elmohásodott, porózussá vált sok helyen már kilyukadt. És bár a héjazat alatt van szigetelés, de a beázások már így is gyakoriak. A héjazat teljes cserére szorul. 2. Ugyancsak elkorrodálódott, elöregedett a héjazathoz kapcsolódó bádogozás, a toronyszoknya faszerkezete, az erkély szerkezete, az orom és párkány fa részek. Ezek cseréje is szükséges. Ehhez kapcsolódva jó hír, hogy a héjazat alatti tartó faszerkezet viszonylag jó állapotú, csak helyenként kell javítani, vagy megerõsíteni.. Viszont erre nézve is nagy veszélyt jelent a beázás, a gyakori nedvesség miatt a gombásodás, ami idõvel a teljes tetõszerkezet cseréjéhez vezethet. 3. A templom tájolásából és az erdõs hátsókertbõl fakad, hogy a hátsó homlokzatvakolat elnedvesedett, feltáskásodott, mállik. Ez korábban is jelentkezett, mert itt már láthatóan történt vakolat felújítás évekkel ezelõtt. Ahhoz, hogy ez ne legyen egy gyakran visszatérõ probléma, a hátsó kertbõl sajnos a fák egy részét ki kell vágni. A templom többi felületein (egy - egy folttól eltekintve) a vakolat jó minõségû, viszont a színezése már elkoszolódott, megkopott. Ezért a homlokzat felújítását is javasoljuk. 4. Az eddig felsorolt úgynevezett külsõ munkák mellett, az elmúlt 71 év nagyon viseltessé tette a templom egyéb, belsõ részeit is. Most ezeket néznénk végig. A torony belsõ földszintjén a WC és a tárolás kap helyet, csak sajnos nagyon lerobbant, rendezetlen állapot van. A WC, amelyet 1997-ben alakítottunk ki, kisebb munkákkal rendbe hozható, kulturáltabbá tehetõ. Nincs megoldva, azonban a tárolás, lepusztult a falazat, a burkolat tisztántarthatatlan simított, talán annak idején valamilyen mûgyanta bevonattal ellátott, de ma már lekopott beton, a falakon különbözõ idõkbõl származó elektromos és gépészeti vezetékek találhatók, a lépcsõ erõsen megkopott, nem tartható tisztán. Itt megyünk fel a karzatra mi is és vendégeink is és ez a kép felfelé sem lesz rendezettebb, sõt! A karzat bejáratnál olyan halom kibogozhatatlan elektromos vezeték lóg szerte szét, hogy csoda, hogy eddig nem történt komoly baj, rövidzárlat, tûz. (A gyerekek veszélyeztetésérõl nem is beszélve, akiknek idõnként itt van foglalkozásuk). A karzattól tovább, fel a kilátó erkélyre, a toronyba a lépcsõ, korlát gyakorlatilag úgynevezett szõrõs deszka, a fán semmilyen felületkezelés, védelem nincs, nem is tartható tisztán. A torony belsõ tisztasági festésére is nagyon régen került sor. A torony világítása szintén provizórikusan van megoldva még a földszinten is. (Nekem gyakran jut eszembe Gyökössy Bandi bácsinak az, az írása, amelyben arról szomorkodik, hogy milyen sok elhanyagolt, lepusztult templommal találkozik, pedig a templom az Isten háza, aminek a legszebbnek, a legápoltabbnak kellene lenni, Õ arra bíztat bennünket, hogy bátran tanuljunk az elõdeinktõl.) És a hogyan tovább: A templom felújításához a helyszíni felmérésekre alapozott tételes árajánlatok alapján közel Ft fedezet szükséges. A Presbitérium a templom állapotáról, a felújításról több alkalommal tárgyalt, legutóbb 2010.május 14-én. Elõzetesen Tóth Tamás gondnok úr tájékozódott a banki hitel felvételi lehetõségekrõl, az információk alapján egyértelmûvé vált, hogy a gyülekezetnek banki hitelfelvételre nincs lehetõsége. A Presbitérium tájékoztatta a gyülekezetet a kialakult mûszaki és pénzügyi helyzetrõl, kérte és kéri a gyülekezet tagjait, hogy a szükséges felújítási munkák A sok hiba közül egy: templomunk hátsó homlokzata fedezetéhez tegyék meg saját pénzügyi vállalásaikat. A Piliscsabai Gyülekezetünk összefogása nélkülözhetetlen istentiszteleti helyünk méltó megújulásához. Végh Marianna presbiter Templomfelújítás költségeire ADOMÁNYT fogadunk Készpénzben a templomban vagy átutalással Bankszámlaszám: CIB Bank: Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség

9 JERUZSÁLEMI POLGÁR VAGYOK egy zsidó elmélkedései A következõ írás Kocsis Bálint 11 osztályos tanuló házidolgozata, melyet hitoktatója, Kiss Éva ajánlására örömmel közlünk. Az egész ennek a názáreti Jézusnak halálával keletkezett. Fel s alá járkált zsidó területeken, sõt, Samáriában is, és csodákat tett, tanított. Ám valamiért elfogták. Az járja a szóbeszédben, hogy sokszor megszegte a törvényt. Dolgozott Szabbaton, paráznákkal és vámszedõkkel tartotta a kapcsolatot. Sõt, Isten Fiának nevezte magát. A nép vezetõi azt mondják, hogy ez nem igaz, ezért a názáreti ács egy veszélyes ember. Nem tudom, mit gondoljak, mert mégiscsak õk az Írások tudói, de ebben a Jézusban van valami különleges. Hatalma van. A nép mégis ellene fordult, és a farizeusok mellé állt. A Kovásztalan Kenyerek Ünnepe elõtti pénteken ott voltam Pilátus palotája elõtt, amikor a helytartó a népszokásnak megfelelõen egy foglyot szabadon bocsátott. Barabás és a názáreti közül választhattunk. Nagy kár. Egyik jó barátom még mindig börtönben raboskodik, mert Barabással tartott a nép szabadságáért vívott harcban. Egyébként a téren egy farizeus azt mondta, hogy ad egy ezüstpénzt annak, aki azt kiabálja, hogy Barabást engedjék szabadon. Sosem ellenkeznék az Úr szolgájával, de a pénzt nem fogadtam el. Sokan körülöttem elfogadták, és kiabálták, hogy Barabás. Így aztán a nép akaratára halálra ítélték és kivégezték a názáreti Jézust. Nem nagyon értem. Akárkit kérdezek meg, tulajdonképpen senki sem akarta a Tanító halálát. Hogy lehet, hogy a téren senki sem kiabálta Jézus nevét? És ott vannak a halála körüli különös események. A félelmetes elsötétülés, a Templomban kettéhasadt a kárpit... Harmadnapra meg feltámadt! Ez már végképp hihetetlen. A zsinagógában azt mondták, hogy nem is feltámadt, hanem a tanítványai lopták el a holttestét. Apropó tanítványok. Nagyon eltûntek, semmit sem hallani felõlük. Csak Iskariótes Júdásról, aki felakasztotta magát. Úgy tudom, nagy szerepe volt a Názáreti halálában. Sokat beszélnek az emberek errõl a kivégzésrõl. Szó mi szó, borzasztóan kegyetlen volt, a Vele együtt kivégzett bûnözõk sem szenvedtek annyit, mint Õ. Kár ezért a Jézusért, szimpatikus tanító volt. Most volt Pünkösd ünnepe. Újabb ijesztõ dolog történt. A Templom körüli téren voltunk, amikor elkezdett fújni a szél, és zúgást hallottunk. Megjelent Simon Péter, egy a tizenkettõ közül. Legalább elõkerültek a tanítványok. Beszélt a názáreti Jézusról, a Krisztusról, és az Õ feltámadásáról. Ilyen beszédet még nem hallottam. Olyan tûz volt a szavaiban, hogy nem lehetett nem hinni neki. Megtértem, megkeresztelkedtem, és csatlakoztam a gyülekezethez. Nagyon jó a közösség, sok barátom szintén csatlakozott. Viszont a zsinagógában teljesen Jézus ellen beszélnek. Most kinek higgyek? Kereszténynek lenni kezd nagyon veszélyessé válni. Istvánt megkövezték azért, mert tagja volt a gyülekezetnek! Ráadásul a minap Jakab javaslatára úgy határoztak, hogy nemcsak zsidók lehetnek keresztények. Hová lett Isten népének büszkesége? A gyülekezetben azt mondják, hogy Jézus tanítása szerint nemcsak a zsidóké az 9 igaz hit. Nem akarom elhinni. Hiszen Jézus is zsidó volt! Tanácstalan vagyok. A barátaim elkötelezettek Jézus mellett. Ha a zsinagógába megyek, az rossz? Nem jó odamenni, ahol az Úr szolgái tanítanak? A tanítványok határozottan kitartanak Mesterük mellett, a farizeusok meg határozottan üldözik õket. A nép a farizeusok mellé állt. Már senki sem keresztelkedik meg, és nem mennek át a gyülekezetbe. Igaz, a gyülekezetbõl sem tér vissza senki a zsidó vallásra. Elég jó lehet még mindig a közösség. Nem hallani felõlük semmit. A Nagytanács módszeresen üldözteti õket, ezért elrejtõzve kell találkozniuk, élniük. És itt van ez a Saul, vagy Pál, ahogy manapság hívják. Zsidó kereskedõk azt mondják, akárhova mentek, vagy vele, vagy valamelyik tanítványával találkoztak. Bejárta az egész világot, és mindenhol Jézusról tanított. Az egész életét ennek szentelte. Pedig eleinte még üldözte a keresztényeket. Érdekes. Vagy õrült, vagy tényleg van valami ebben a vallásban. Nem hiszem, hogy õrült, mert nagyon jó nevelést kapott Gamálieltõl. A Nagytanács mégis elfogta. Nem értem, miért kell üldözni a keresztényeket. Ha tényleg csak egy szekta a sok közül, akkor ez a vallás is gyorsan el fog tûnni. Ha viszont tényleg az Urat imádják és szolgálják, akkor Õellene vétenek, amikor a keresztényeket bántják. Márpedig a kereszténység nem akar eltûnni. Egyébként is, egyre több konfliktusom van a farizeusokkal. Képmutatók, és nem szimpatikus, hogy mennyire durván bánnak a keresztényekkel. Hogyan higgyek ezután nekik? Az összes igazi barátom a gyülekezet tagja maradt. Hiányoznak. És sok bajom van a zsidókkal. Egyre inkább az az érzésem, hogy a kiválasztott nép már nem kiválasztott. A keresztények lettek azok. Gondoljanak a zsidók amit akarnak! Üldözzön a Nagytanács! Nem érdekel. Én is keresztény leszek! Kocsis Bálint GYERMEKEK A TEMPLOMBAN Az alábbiakban gyülekezetünk hitoktatójának Soósné Jeckel Eszternek írását közöljük, aki vasárnaponként a gyermekeknek tart gyermeki stentiszteletet a gyülekezeti teremben. Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a Te szentidnek gyülekezetébe Lentner néninek hívták az idõs hölgyet, aki alattunk lakott gyermekkoromban Budapesten. Õ mondta nekem minden vasárnap, hogy menjek vele templomba. Fogalmam sem volt, hogy milyen is lehet a templomban, még arról sem, hogy ott mit is csinálnak, de valahogy úgy adódott, hogy egyszer elmentem vele. A szüleim sem nem pártolták, sem nem ellenezték. Így hát egy szép vasárnapon ott voltam az istentiszteleten 10 órakor. Egy mosolygós hölgy foglalkozott velünk gyerekekkel (Boros Márti néni) és érdekes történeteket mesélt. Nem hiszem hogy ebbõl az idõbõl fel tudnék idézni egy történetet is, valahogy nem maradt meg. Nem is ez fogott meg, hanem sokkal inkább a régi énekes könyvek. Szinte elvarázsoltak ezek az énekek, így a gyermek-istetisztelet legelejét és végét szerettem a leginkább. A végét különösen, mert mindig volt házi sütemény is. Sajnos viszont hiába volt az ének és a sütemény, mivel otthon nem

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. III. nyár

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. III. nyár "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére... (1 Rom 1.16) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele IX. évfolyam - 2010. III. nyár Pál

Részletesebben

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. I. tél

TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. I. tél "...legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december www.fasor.hu Újfolyam 41. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december Mert egy gyermek születik, nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ô vállán lészen, és hívják nevét:

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! www.fasor.hu Újfolyam 38. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! MAGVETÉS Babits Mihály CSILLAG UTÁN Ülök életunt szobámban,

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Mondtam volna, hogy vásárlással ünnepeljétek születésem napját?

Evangélikus hírlevél. Mondtam volna, hogy vásárlással ünnepeljétek születésem napját? Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL A három fa története A reformáció szellemében Gondolatok az újévre Gyülekezetünk legkedvesebb

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség ÁLLANDÓ HETI és HAVI GYÜLEKEZETI ALKALMAI: Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor. Istentisztelet gyermekeknek: minden vasárnap 10.00 órakor. Ifjúsági

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Szeretet. Akorai gyermekkorban, sõt már az anyaméhben

Szeretet. Akorai gyermekkorban, sõt már az anyaméhben Szeretet 2013. JÚNIUS 6. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Éneklõ és zenélõ gyermekkor Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben