Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam II. ápr.-máj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj."

Átírás

1 "Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat ahol ültek. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel... (Ap.csel 2,1-2,4/a) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele PÜNKÖSD, AMIHEZ KÖZÜNK VAN Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság Lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, aki által kiálltjuk: Abbá, Atya!. Maga Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkel arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsõüljünk. (Róm 8, 14-17) Pünkösd szent ünnepét ünnepeljük, de hát mi is az? Egyik ismerõsöm mondta, hogy kérdezték tõle, hogy mit csinál a hosszú hétvégén? Erre õ azt felelte, hogy most pünkösd van. Mire ránéztek: ja, igen, az valami egyházi ünnep. Sokaknak, kortársainknak csupán ennyi: valami egyházi ünnep, amihez nekünk igazán nincs közünk. És úgy vagyunk vele, hogy lassan-lassan eltûnnek, felszívódnak azok az évszázadokon át kialakult és áthagyományozódott népszokások is, amelyek mégis csak arról tanúskodtak, hogy az emberek azt érezték, hogy az ünnepnek köze van az életünkhöz, a mindennapjainkhoz, a munkánkhoz, a terméshez, a jövendõhöz. Ezek is egyre-másra eltûnõben vannak. Pedig pünkösdnek igazi nagy üzenete éppen az, hogy nagyon is köze van az örökkévaló Isten jelenlétének a mindennapjainkhoz. Pünkösd nem más, mint Isten jelenlétének hallhatóvá és láthatóvá tétele ebben a világban. Ezt hallottuk a felolvasott igében, az Apostolok cselekedetei könyvében: hirtelen valami hatalmas szélzúgás támad, amit nem lehet nem hallani. Megjelennek a tüzes nyelvek, a lángnyelvek, amelyeket nem lehet nem látni. Pünkösd Isten jelenlétének hallhatóvá és láthatóvá 1 IX. évfolyam II. ápr.-máj. válása ebben a világban. Hallhatóvá és láthatóvá válása a mi életünkben. Egy olyan világban, amelyikre sokszor mondjuk talán kicsit rosszallóan, hogy túlságosan elsekélyesedett, túlságosan felszínes lett, nem igazán érdeklik a mai világot az igazi, mély válaszok, nincs idejük rá. Hozzászoktatnak bennünket nap mint nap, hogy minél egyszerûbben, minél inkább, ahogy mondani szokás lebutítottan hallgassuk meg azt, hogy kinek mi a véleménye, ne is gondolkodjunk rajta. Vajon mit tudunk kezdeni ma mi a pünkösddel? Mit tudunk kezdeni az apostolnak ezzel a csodálatos reményteljes bíztatásával, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai? Talán azt gondoljuk néha, hogy könnyebb volt ott az elsõ pünkösdkor az apostoloknak, a többieknek, mert õk még olyan közel voltak Krisztus feltámadásához, olyan közel voltak azokhoz a csodálatos eseményekhez, amelyek erõt adtak nekik. Én kétlem, hogy nekik könnyebb lett volna. Kétlem. Néhány hónappal ezelõtt nagyon nagy sikert aratott, itt Debrecenben Leonardo da Vinci életmûvének sajátos bemutatását vállaló kiállítás. Bennem talán az ragadt meg a legjobban, amikor az ember bement és ott láthatta, ahogyan a modern technika segítségével megjelenik Leonardo csodálatos alkotása, az utolsó vacsora jelenete. Aztán a számítógép hirtelen elveszi a képet, ott marad az üres terem és akkor szépen sorban egyenként megjelennek az apostolok. Közben ott van a magyarázó felirat, hogy Leonardo egy-egy apostolnak az alakjával egy -egy emberi jellemet, egy-egy jellegzetes embertípust is odavarázsolt arra a vászonra. Nos, próbáljunk meg ezen a pünkösdön egy kicsit odamenni ahhoz a jeruzsálemi emeleti szobához, ahol együtt vannak a tanítványok! Próbáljunk belehallgatni abba, amit õk beszélgetnek! Azt olvassuk róluk, hogy együtt voltak mindnyájan egy akarattal és imádkoztak, de nyilván néha-néha kimentek a városba és hozták a híreket. Mert hírek akkor is voltak, ha nem is zuhogtak az emberekre olyan hatalmas mértékben, mint ma, de hozzájuk is becsordogáltak a hírek. Hát hallgassuk, mirõl beszélhettek az apostolok! Talán azt mondja Simon Péter: kint jártam a városban és most, hogy az ünnepre mindenhonnan idejöttek Jeruzsálembe az emberek, találkoztam régi ismerõsökkel Kapernaumból. Elmondták, hogy hirtelen kétszer annyi halárusító hely lett a városban, mint annak elõtte, de a vevõk csak lézengenek. Az embereknek nincsen pénzük. Erre megszólal János és azt mondja: én is kint jártam a városban. Próbáltam figyelni, még egy kicsit próbáltam hallgatózni is, hogy vajon ezek az emberek beszélnek e valamit Jézusról. Tudnak e róla

2 valamit, emlegetik - e õt? De semmit nem hallottam. Nem beszélnek róla, mintha nem is lett volna. Aztán megszólal Jakab és András és azt mondják: mi azért hallottunk valamit. Bementünk az egyik italmérésbe és ott az õrség tagjai éppen arról beszéltek nagy hangon, hogy õk igazán nem tehettek róla, olyan fáradtak voltak már a sok túlórázástól, hogy amikor kivezényelték õket oda a sírhoz, bizony elpilledtek, elaludtak. Mire felébredtek hûlt helye volt a holttestnek. Aztán, amikor arról kezdtek beszélni, hogy biztos a tanítványai voltak, akik odajöttek és ellopták, akkor jobbnak láttuk, ha mi is kereket oldunk. Aztán azt mondja Bertalan: tényleg nagyon messzi vidékrõl jönnek most az ünnepre és rossz híreket hoznak - éhínség fenyeget. Egyiptomban hatalmas aszály volt. Biztos a kenyér ára az egekbe fog menni. És a nagy birodalomban itt-ott- amott már lázadnak a szegények. Megszólal Máté is a Lévi: morognak az emberek az újabb adók miatt. Állítólag most azt találták ki, hogy azután is adót kell fizetni, ha valaki egy kis sátorral meg akarja óvni a növényeit a tûzõ naptól meg a széltõl. Bár aztán azt is hallottam, hogy ezt még õk is túlzásnak tartják. Aztán azt mondja Jakab: nagy a zûrzavar, nagy az összevisszaság. Nem egyeznek egymással a farizeusok és a szadduceusok. A nagy tanácsban csak egymás szapulásával foglalkoznak, ahelyett hogy azt tennék, ami a dolguk. Megszólal Fülöp: vajon miért nincsenek köztünk az írástudók? Emlékezzetek csak Náthánaelre, a bölcs írástudóra, aki úgy borult le a mi Mesterünk elõtt! De már õ sincs velünk. Folytatja Tamás: bizony nagyon sok a kételkedõ, a semmiben nem hívõ és a semmiben nem bízó ember. Néha magam is elgondolkodom, hogy tényleg õ volt az, aki ott állt elõttem? Igaz, ott voltak a sebek. De hát mennyi idõ eltelt már! Hol van most? Aztán jön Simon, a zélóta. Én meg azt hallottam, hogy megkettõzik mindenütt az õrséget, mert nagyon féltik az életüket, meg a vagyonukat a zavargóktól és a lázadóktól. Júdás pedig azt mondja: tudjátok, valahányszor ránézek a Római birodalom jelképeire, a birodalmi sasokra mindig arra gondolok, az jut az eszembe, mi lesz ebbõl a mi kis országunkból? Idegen szokások, a történelmünk semmibevétele, jövõtlen fiatalok, reménytelen öregek. Szerintem beszélgethettek ilyenekrõl az apostolok. És egyszer csak valami zúgás támad. Mi ez? Zúg a szél? Csontjainkba rekedt a tûz! Nem tehetjük meg, hogy itt maradjunk! Bármilyen legyen is körülöttünk a világ, bármit is mondjanak azok a hírek, melyek hozzánk is eljutnak. El kell indulni! Irány kifelé! Mozduljunk! Mozduljunk! Igen Atyánk, látunk és hallunk téged! Igen, Urunk Krisztus, látunk és hallunk téged, aki megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig! Ugye, nem is olyan távoli? Ugye, nem is olyan lehetetlen? Ugye, nem is olyan kizárt? Ez a pünkösd! Ezt tudta az apostol. Ezért írja a római gyülekezetnek: Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. Ne féljetek! Hanem a gyermekségnek a lelkét, aki által kiáltjuk: Abba, Atyánk! Aki szabadságot, kegyelmet, életet és reménységet adott nekünk. Ez a pünkösd! Ez a pünkösdnek magával ragadó, megmozdító hatalmas üzenete, amelyiknek ez az iránya. Indulj el kifelé! Magadból a szomorúságodból, a kétségeidbõl, a fásultságodból! Ne azt nézd, hogy hányan vagyunk, és hányan vannak azok, akik azt mondják: ja, az valami egyházi ünnep. Akik felszínes, rövidzárlatos válaszokat tudnak csak adni valamennyiünk nagy kérdéseire. Hanem arra, aki pünkösdkor láthatóvá, 2 hallhatóvá vált! Akik látták, akik hallották õt, azok megmozdultak, mentek, és íme a csoda. Lett gyülekezet, lett egyház! Nem azért, hogy legyen még egy szervezet. Mert nekünk, hívõ embereknek, a keresztyén egyháznak semmi más dolgunk nincs ebben a világban, csak Istent láthatóvá és hallhatóvá tenni. Hogy ráfigyeljen kicsiny és nagy, hogy õbenne bízzon a fáradt, gyászoló nyomorult ember. Hogy õrá hagyatkozzunk, mert másra nem hagyatkozhatunk. Õrá hagyatkozhatunk kicsiny és nagy kérdéseinkben, ügyeinkben, dolgainkban, mert pünkösd arról beszél, Isten mindig nagyobb és Isten mindig ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust, aki irgalmasságot cselekedett mindenekkel. Így akar velünk lenni. Vajon így volt? Vajon így történt? Vajon ilyenekrõl beszélgettek? Vajon így repítette ki õket Isten a magányból, a zártságból és a félelembõl? Én csak azt tudom mondani: így lehetett. És így lehet, ma is ezen a pünkösdön is. Legyen így! Ámen. Dr. Bölcskei Gusztáv pünkösdi igehirdetése (2008) TRIANONRÓL (MEDITÁCIÓ) Varga Laci bácsi írásával emlékezünk meg arról, hogy 2010 június 4-én lesz 90 esztendeje az igazságtalan trianoni békediktátum aláírásának. Borzalmas volt az összeomlás. Elképzelni sem lehetett, hogy egy ezeréves ország egyszeriben Csáki szalmája lehessen, melybõl mindenki annyit haraphat, amennyi jólesik neki. Hogy Kolozsvár, Kassa, Munkács, nem a miénk, semmi közünk többé hozzá. Hogy de minek soroljam? Talán már meg is szoktuk a gondolatot. Még olyan is akad, aki természetesnek tartja. De az a nemzedék?! Mintha álomból ébredt volna sokmillió ember. Hát még azok, akiknek rá kellett döbbenniük arra, hogy õk maguk is okai voltak a végzetnek. A legkülönbözõbb pártvezérek, akiknek legfontosabb gondja volt, hogy ne sikerüljön a többiek, fõleg a vezetõk akarata. Nem adunk katonát a császárnak! Miénk az ország, senki ne szóljon bele! Semmi nem számít, csak gyõzzön a mi pártunk! - aztán, mint a két kecske a keskeny hídról, mindenik egyformán beleesett a folyóba. De Isten minden józan ok ellenére szeretett minket, azért nem lett végünk. Megadta azt az erõt, hogy fel tudjunk ébredni. Hihetetlen volt az az ébredés. Képesek voltak a szüleink arra, hogy Európában páratlan módon rádöbbenjenek, milyen értelmetlen õrültség a pártokban való gondolkodás, az egymás kinyírásának bûnösen naiv gyermekjátéka. Hogy megértsék, hogy mind összetartozunk, hogy csak együtt maradhatunk élve, csak egy akarattal, közös felelõsségvállalással tudunk valamit is elérni az összeomlás romjain. És ez a tudat olyan éles volt, hogy 1956 forradalmában is hajtóerõként tudott mûködni. És húsz év után - annyi idõ alatt, amennyi ma a kommunizmus bukása óta telt el - Magyarországon magasabb volt az életszínvonal, mint a gyõztes, minket és mindenkit kiraboló szomszédainké. Hogy tudományban, mûvészetben, iparban, sportban, filmmûvészetben - soroljam még? - az elsõk közt

3 legyünk Európában. Mert minden értelmes ember undorral fogadta, ha valaki még pártba akarta invitálni. Nem kellett ehhez mást tenni, mint hogy végezze mindenki a maga dolgát, s hagyja, hogy végezze más is. Ez történt a megmaradt országrészben, mely olyan volt, mint egy széttörött tányér megmaradt fenékdarabja. És az elszakadottak? Ott látszott meg igazán a Lélek ereje. Jeruzsálem pusztulása nem volt tragikusabb, mint az ottmaradottak sorsa. Minden elveszett. Nem csak a párt szó vált értelmetlen, lenézett, csak dühösen emlegetett átokszóvá. Megszûnt minden gazdasági, kulturális, politikai szervezet. Idegen kézbe kerültek az iskolák. Huszonötöt kapott a fenekére, aki el merte énekelni a himnuszt. Egy maradt meg: az egyház. Az egyház viszont megmaradt. A papok akkor váltak lelkipásztorokká. Hihetetlen, hogy az a lelkipásztori nemzedék, mely azelõtt alig érdeklõdött a hit és az egyházépítés kérdései felõl - lásd Makkai Sándor remek rajzát a korabeli lelkészek világáról a Holttengerben - egyszerre szintén felébredtek. A lenézett paraszt testvérré, vigasztalásra váró és méltó híveinkké, kurátor, presbiter munkatárssá vált. Az elrabolt iskolák helyett alig tíz év alatt önerõbõl, adakozásból majdnem minden faluban felépült a felekezeti iskola. A lelkipásztorok bibliaórákat tartottak, egymástól tanulták, hogy is kell azt végezni. A konfirmáció életkérdésévé vált a falu népének. Hétközben szövetkezetet, népiskolát szerveztek. Az egyházak irányítása alatt az erdélyi szövetkezeti mozgalom keretében a magyar földmûvesek húsz év alatt rágazdagodtak a mindenható tajtékzó gyûlölet ellenére az országra. Magyarnak lenni akkor vált igazán felelõs méltósággá. Csak két példát említek: A gyakran ismétlõdõ parlamenti választások idején a magyar falvak útjait valamilyen ürügygyel rendszerint lezárták a román csendõrök, de a falu népe a lelkipásztor vezetésével az erdõn át vonult be a városba, hogy leadja szavazatát az egységes Magyar Pártra. A másik a diákok magatartása. Kezdve azon, hogy a kötelezõ nemzeti ünnepeken a román himnuszt iskolám, a zilahi Református Wesselényi Kollégium kórusa csakazértis úgy énekelte, hogy a szomszéd román gimnáziumot a guta ütögette az irigységtõl. De Március 15-én, amikor ünnepelni halálosan tilos volt, s a Kollégium jövõjét kockáztatta volna, a legkisebb diák is tudta a kötelességét: felöltözni ünnepi ruhába, úgy menni az órákra, hogy a táskában csak olyan könyvek legyenek, amilyen óra nem volt aznap az órarendben, s ha akadt öreg, szórakozott tanár, aki elfelejtette, hogy milyen nap van és feleltetni próbált, vigyázz állásban fogadni a kérdést, de meg nem szólalni, míg a tanár rá nem jön, hogy mekkorát hibázott. De erre ritkán került sor. Nem kellett mondani, tudta a tanár is, hogy mi aznap a kötelessége. És nem hetven, de húsz év alatt - jó számon tartani: annyi idõ alatt, amennyi mára eltelt a kommunizmus bukása óta - összeomlott Trianon. Puskalövés nélkül, teljes nemzetközi megértés hátterében, pusztán a nemzet tekintélye alapján. Mindez nem történhetett volna meg, ha nincs bennünk hit Istenben, személyes felelõsség Isten elõtt közösségünkért, a közös kereszt öntudatos vállalása mindnyájunkért. Akadnak analfabéták, akik ezt a húsz esztendõt még ma sem unták meg gyalázni. Ugyan milyen alapon? Összehasonlítva a most eltelt húsz év eredményeivel? Nem ártana végre elgondolkozni egy kicsit, nem csak szajkózni az agymosás salakjait. Így tanulta meg népünk abban az idõben az ígét: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít. És megérteni azt a különös igét a 23. zsoltárból: Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal engem. És az egész Trianon élményre mindnyájunk lelkébõl szólt az azelõtt legkozmopolitább költõnk, Dsida Jenõ Trianon után írt nagy versének, a Psalmus Hungaricus -nak refrénje: Epévé változzék a víz, mit lenyelek ha téged elfejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget! Húnyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, Népem, te szent, te kárhozott, te drága! Varga László nyugalmazott ref. lelkipásztor Marosvásárhely GYÜLEKEZETEINKBEN TÖRTÉNT SZENTLÉLEK HÉTVÉGE BALATONSZÁRSZÓN ALPHA MÓDRA februárjában elindult az Alpha kurzus a tinnyei református közösség szervezésében, lelkészeink vezetésével. Hogy mi az Alpha kurzus? Néhány mondat a leírásból: Az Alpha kurzus egy lehetõség bárki számára, hogy felfedezze a keresztény hitet. Laza, fenyegetésektõl mentes, visszafogott, barátságos és szórakoztató. Minden alkalom közös étkezéssel kezdõdik, amely jó lehetõség arra, hogy megismerjük egymást. Itt bármit kérdezhetünk, nincs túl egyszerû vagy túl ellenséges kérdés. Mindenkinek ajánlott, aki érdeklõdik a kereszténység iránt, vagy egyszerûen csak beszélgetni szeretne az élet fontos kérdéseirõl. A tinnyei kurzus a tíz hétbõl álló sorozat hatodik alkalmánál jár. Csütörtök esténként hallgatunk elõadásokat és beszélgetünk nagyon jó társaságban és hangulatban. A következõ kérdésekrõl esett szó: Kicsoda Jézus és miért halt meg? Hogyan juthatunk hitre? Miért és hogyan imádkozzunk, olvassuk a Bibliát? Hogyan vezet minket Isten? 3

4 Szombaton három elõadást is meghallgattunk, melyek fõ témája a Szentlélek volt. Beszélgettünk arról, hogy kicsoda a Szentlélek, mit tesz, és hogyan telhetünk be vele. Az esti elõadást a kurzus meghívott vendége, Jon Palmer tartotta, aki a Keresztény Család Gyülekezet jamaicai származású pásztora. Éjszakába nyúlóan hallgattuk õt, beszélgettünk és imádkoztunk vele. Komoly gondolatok és szórakoztató történetek váltogatták egymást az este folyamán, amelyeket a megszokottól egészen eltérõ formában és stílusban hallgathattunk meg tõle. Bátran állíthatom, hogy mindannyiunk számára a hétvége legmeghatározóbb része volt a vele töltött idõ. Vendégünk távozása után szerettük volna átbeszélni a hallottakat, amit hajnalig abba sem tudtunk hagyni. Vasárnap reggeli után volt alkalmunk folytatni a beszélgetést, összefoglalni a hétvégén felmerült kérdéseket, érzéseinket, gondolatainkat. Úrvacsorát véve és énekelve zártuk le balatoni napjaink tartalmi részét. A kurzus részét képezi egy hosszú hétvége, amit Balatonszárszón töltöttünk idilli környezetben. Péntek délután indult el tízfõs lelkes csapatunk Tinnyérõl. Érkezés után hamar megállapítottuk, hogy a szállás csodaszép, a személyzet barátságos, a konyha szenzációs, szóval jól leszünk tartva. A Balaton pedig egyszerûen adta önmagát, és mi bármikor megcsodálhattuk gyönyörû színeit, hullámait. Az elsõ este kiválóan megalapozta az egész hétvége hangulatát. Nagyszerû dalokat tanultunk, beszélgettünk, majd társasjátékkal szórakoztattuk magunkat. (A végeredmény 2:0 lett a fiúk csapata javára, de ez természetesen nem tükrözi a képességek valós eloszlását!) Szabó Laci, mint kommandós Mirõl szólt ez a hétvége tulajdonképpen? Elsõdlegesen az együttlétrõl, a közös gondolkodásról, programokról. (Itt említem meg a József Attila Múzeumot, melynek tárlatvezetõje érdeklõdésünket látva még néhány féltettebb dokumentumot is elõvett a fiókok mélyérõl ) A beszélgetések nyomot hagytak bennünk, a tanult dalok most is szólnak a fejünkben, a játékokon utólag is jót nevetünk. Jó volt együtt lenni. Jó volt érezni a Szentlélek jelenlétét, erejét. Most az eddigieknél még jobban várjuk a következõ csütörtököt, az újabb alkalmat, hogy együtt lehessen ez a kis közösség. Simonné Pausch Piroska 4

5 NAGYHETI ALKALMAK és XI. ANYÁK NAPI KONCERT PILISCSABÁN Konfirmandus liturgusaink a nagyhéten Karsai Balázs, a zeneiskola igazgatója átveszi az ajándék kottákat KAJAK VAGY KENU? /avagy egy bodrogi ártéri túra hiteles története/ Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok sem sodornak el. /Ézs.43:2/a/ Liturgusok a Summa Vitae-bõl Gyülekezetünkbõl több család is lelkesen készült a május elsõ hétvégéjén meghirdetett ártéri túrára. Az indulás elõtti utolsó napok az izgalom és a csomagolás jegyében teltek, megvettünk-e mindent, van-e gumicsizma, vízhatlan ruha és fõleg a legfontosabb kérdés, milyen idõjárás várható az elkövetkezendõ két napban. Számomra viszont már akkor is a legtöbb aggódást az okozta, hogy hogyan fogok én evezni, akinek víziszonya van és életében nem ült kenuban. A csapat egy része már péntek reggel elindult Sárospatakra, ahol a finom ebéd után felfedezték a Rákóczi vár szépségeit és a jó idõt kihasználva a gyerekek nagyot játszottak a vártövében lévõ játszótéren. Az elsõ este vidám hangulatban, viccelõdéssel telt el. Másnap birtokba vettük a Bodrog partján a kenukat, gyors oktatásban részesültünk Dr Torma Albert és kedves kenus társai jóvoltából. Nekem elõször félelmetes volt a billegõ, keskeny hajó, rettegtem a beborulástól, ami a késõbbiekben szerencsére nem történt meg. Végig hajókáztunk a Bodrogon, ami egy széles lassú folyó, így könnyû volt az evezés, egészen addig, amíg el nem értük az ártér bejáratát. A Bodrog ártere nagyon vadregényes és nekem, aki sem 5

6 evezni, sem kormányozni nem tudok, nehéz terepnek bizonyult, többször közelebbi ismeretségbe kerültünk a behajló faágakkal, bokrokkal. Az egyik kedves kezdõ társunk találóan megjegyezte : Mintha beültettek volna egy Forma 1-és autóba és végig kellene mennünk a Hungaroringen. Minden nehézség ellenére a fogunkat összeszorítva teljesítettük az aznapi távot, ami a kitartásunkat dícséri. A második éjszakát teljesen nomád körülmények között töltöttük. A nehézkes és sáros kikötés után sátort vertünk egy sásmezõ közepén. Némi tisztálkodás követõen (ezt bátrabbak a mocsárban tették meg), tábortüzet gyújtottunk és szalonnát sütöttünk vacsorára. A fáradság mindenkin hamar erõt vett, bebújtunk a hálózsákjainba és a tábor elcsöndesedett. A túra második napján kora reggel Jóízû ebéd-szemben a budival istentiszteletet a közös imádság és gyermekeink jókedvû énekei zárták. Azt gondolom, hogy ez a néhány perc csendesség és elmélyülés mindenkinek új erõt adott az út további részéhez, amirõl még csak nem is sejtettük milyen megpróbáltatásokat tartogat. Ezen a napon nagyon sok, számunkra ismeretlen élménnyel gazdagodhattunk, amelyek nem voltak mindig kellemesek. A hajóátemeléstõl, a sárba sülylyedésig, vízbeesésig, csizma elszakadásig mindent megtapasztalhattunk és a végén az esõ sem kímélt bennünket. Ezekért, a kellemetlenségekért - most így utólag visszagondolva - kárpótolt minket a gyönyörû táj, amelyet másként nem láthat az ember, a fejünk fölött körözõ gólyák, és a szirmaikat bontogató tavirózsák. Kárpótolt még a finom babgulyás és a házi lekváros fánk, amit Zajkodon nagyon kedves emberektõl kaptunk ebédre. Végül Tokajnál húztuk ki a hajókat koszosan, sárosan, fáradtan a Tiszából és én bizony már nagyon örültem, hogy újra szárazföldet érzek a talpam alatt. hangos békakoncertre ébredtünk, a gyors reggeli után legkedvesebb lelkészünk és sorstársunk, Áron tartott nekünk istentiszteletet. Nagyon különös volt a szabad ég alatt éppen csak napfelkete után, a harmatos fûben hallgatni Áron szavait, egészen közel érezhettük magunkhoz Istent. Az 6

7 Azt gondolom, hogy ez alatt a két nap alatt mindenkinek sok-sok élményben volt része. Számot adtunk segítõkészségünkrõl, összetartozásunkról a gyülekezeten belül, melyek még jobban megerõsödtek, kiteljesedtek és új barátságok is születtek. Ezek a közös élmények, néha viszontagságok még jobban összekovácsolták kis közösségünket. Nincs is más hátra, mint megköszönjem mindenkinek, aki segített, amikor elkeseredtem és biztatott a nehéz pillanataimban, külön köszönet a családom nevében Rényi Zsoltnak, aki átült a kenunkba és segített kijutni az ártérrõl. Köszönöm Áronnak a biztatást, a buzdítást - pedig õ is nagyon elfáradt - köszönöm Mónikának az igét, amivel itthonról tartotta bennünk az erõt. Végezetül, de nem utolsorban köszönjük Pethõ Zolinak a kiváló és mindenre kiterjedõ szervezõmunkát. Jövõre, pedig majd meglátjuk. Fehér Krisztina KÖZÖS ÜGYÜNK: A PILISCSABAI TEMPLO- MUNK ÁLLAPOTA, FELÚJÍTÁSA KIRÁNDULÁS A HOLDVILÁGÁROKNÁL Tinnyei közösségünk túlélõ túrája Jó együtt. Ezért aztán nem is bírtunk magunkkal és május közepén elmentünk a Holdvilágárokhoz. Fantasztikus napot töltöttünk együtt. Igazi sziklát másztunk, (igaz odakészített vaslétrán). Természetesen a gyerekek voltak a legkitartóbbak. A kemény munka után következett a megérdemelt pihenés: elmentünk egy gyönyörû tisztásra, ahol a szalonnasütés következett. A napot egy nagy adag fagyival zártuk. Nagyon várjuk a következõ turát!! Szedlák Marcsi 7 A Piliscsabai Presbitérium május 2-i ülésén tárgyalt a templom mûszaki állapotát, a felújítás szükségességét és egyhangú döntést hozott arról, hogy a felújítást el kell kezdeni. Az én feladatom az, hogy a már több, mint 70 éves templomunk mûszaki állapotát bemutassam. Vasárnaponként ugyan ezt mindannyian láthatjuk, de mivel a problémás részek nem a templom belsõ terét érintik, talán nem figyelünk fel rá annyira. A most következõ írásban a legsúlyosabb gondokat szeretném bemutatni. Elõzményként még emlékeztetném a Testvéreket, hogy a Presbitérium megbízásából 2004-ben, Horváth Róbert építész testvérünk irányításával elkezdõdött egy tervezési

8 munka, amely a templom átalakítással egybekötött teljes felújítására vonatkozott. Részletes felmérések és szakvélemények készültek a templom állapotáról, a legkritikusabb tetõszerkezetrõl és a toronyról. Akkor a tervezés és a megvalósítás elsõsorban anyagi lehetõségeink miatt megszakadt és bár most sincsenek megtakarított millióink (de már adósságaink sem), de az elmúlt 7 év sajnos olyan romlásokkal járt, hogy a munkákat a nagyobb károk megelõzése érdekében meg kell kezdenünk. 1. A legnagyobb problémát az elöregedett tetõ héjazat jelenti. Ez a ma már nem gyártott palafedés teljesen elmohásodott, porózussá vált sok helyen már kilyukadt. És bár a héjazat alatt van szigetelés, de a beázások már így is gyakoriak. A héjazat teljes cserére szorul. 2. Ugyancsak elkorrodálódott, elöregedett a héjazathoz kapcsolódó bádogozás, a toronyszoknya faszerkezete, az erkély szerkezete, az orom és párkány fa részek. Ezek cseréje is szükséges. Ehhez kapcsolódva jó hír, hogy a héjazat alatti tartó faszerkezet viszonylag jó állapotú, csak helyenként kell javítani, vagy megerõsíteni.. Viszont erre nézve is nagy veszélyt jelent a beázás, a gyakori nedvesség miatt a gombásodás, ami idõvel a teljes tetõszerkezet cseréjéhez vezethet. 3. A templom tájolásából és az erdõs hátsókertbõl fakad, hogy a hátsó homlokzatvakolat elnedvesedett, feltáskásodott, mállik. Ez korábban is jelentkezett, mert itt már láthatóan történt vakolat felújítás évekkel ezelõtt. Ahhoz, hogy ez ne legyen egy gyakran visszatérõ probléma, a hátsó kertbõl sajnos a fák egy részét ki kell vágni. A templom többi felületein (egy - egy folttól eltekintve) a vakolat jó minõségû, viszont a színezése már elkoszolódott, megkopott. Ezért a homlokzat felújítását is javasoljuk. 4. Az eddig felsorolt úgynevezett külsõ munkák mellett, az elmúlt 71 év nagyon viseltessé tette a templom egyéb, belsõ részeit is. Most ezeket néznénk végig. A torony belsõ földszintjén a WC és a tárolás kap helyet, csak sajnos nagyon lerobbant, rendezetlen állapot van. A WC, amelyet 1997-ben alakítottunk ki, kisebb munkákkal rendbe hozható, kulturáltabbá tehetõ. Nincs megoldva, azonban a tárolás, lepusztult a falazat, a burkolat tisztántarthatatlan simított, talán annak idején valamilyen mûgyanta bevonattal ellátott, de ma már lekopott beton, a falakon különbözõ idõkbõl származó elektromos és gépészeti vezetékek találhatók, a lépcsõ erõsen megkopott, nem tartható tisztán. Itt megyünk fel a karzatra mi is és vendégeink is és ez a kép felfelé sem lesz rendezettebb, sõt! A karzat bejáratnál olyan halom kibogozhatatlan elektromos vezeték lóg szerte szét, hogy csoda, hogy eddig nem történt komoly baj, rövidzárlat, tûz. (A gyerekek veszélyeztetésérõl nem is beszélve, akiknek idõnként itt van foglalkozásuk). A karzattól tovább, fel a kilátó erkélyre, a toronyba a lépcsõ, korlát gyakorlatilag úgynevezett szõrõs deszka, a fán semmilyen felületkezelés, védelem nincs, nem is tartható tisztán. A torony belsõ tisztasági festésére is nagyon régen került sor. A torony világítása szintén provizórikusan van megoldva még a földszinten is. (Nekem gyakran jut eszembe Gyökössy Bandi bácsinak az, az írása, amelyben arról szomorkodik, hogy milyen sok elhanyagolt, lepusztult templommal találkozik, pedig a templom az Isten háza, aminek a legszebbnek, a legápoltabbnak kellene lenni, Õ arra bíztat bennünket, hogy bátran tanuljunk az elõdeinktõl.) És a hogyan tovább: A templom felújításához a helyszíni felmérésekre alapozott tételes árajánlatok alapján közel Ft fedezet szükséges. A Presbitérium a templom állapotáról, a felújításról több alkalommal tárgyalt, legutóbb 2010.május 14-én. Elõzetesen Tóth Tamás gondnok úr tájékozódott a banki hitel felvételi lehetõségekrõl, az információk alapján egyértelmûvé vált, hogy a gyülekezetnek banki hitelfelvételre nincs lehetõsége. A Presbitérium tájékoztatta a gyülekezetet a kialakult mûszaki és pénzügyi helyzetrõl, kérte és kéri a gyülekezet tagjait, hogy a szükséges felújítási munkák A sok hiba közül egy: templomunk hátsó homlokzata fedezetéhez tegyék meg saját pénzügyi vállalásaikat. A Piliscsabai Gyülekezetünk összefogása nélkülözhetetlen istentiszteleti helyünk méltó megújulásához. Végh Marianna presbiter Templomfelújítás költségeire ADOMÁNYT fogadunk Készpénzben a templomban vagy átutalással Bankszámlaszám: CIB Bank: Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség

9 JERUZSÁLEMI POLGÁR VAGYOK egy zsidó elmélkedései A következõ írás Kocsis Bálint 11 osztályos tanuló házidolgozata, melyet hitoktatója, Kiss Éva ajánlására örömmel közlünk. Az egész ennek a názáreti Jézusnak halálával keletkezett. Fel s alá járkált zsidó területeken, sõt, Samáriában is, és csodákat tett, tanított. Ám valamiért elfogták. Az járja a szóbeszédben, hogy sokszor megszegte a törvényt. Dolgozott Szabbaton, paráznákkal és vámszedõkkel tartotta a kapcsolatot. Sõt, Isten Fiának nevezte magát. A nép vezetõi azt mondják, hogy ez nem igaz, ezért a názáreti ács egy veszélyes ember. Nem tudom, mit gondoljak, mert mégiscsak õk az Írások tudói, de ebben a Jézusban van valami különleges. Hatalma van. A nép mégis ellene fordult, és a farizeusok mellé állt. A Kovásztalan Kenyerek Ünnepe elõtti pénteken ott voltam Pilátus palotája elõtt, amikor a helytartó a népszokásnak megfelelõen egy foglyot szabadon bocsátott. Barabás és a názáreti közül választhattunk. Nagy kár. Egyik jó barátom még mindig börtönben raboskodik, mert Barabással tartott a nép szabadságáért vívott harcban. Egyébként a téren egy farizeus azt mondta, hogy ad egy ezüstpénzt annak, aki azt kiabálja, hogy Barabást engedjék szabadon. Sosem ellenkeznék az Úr szolgájával, de a pénzt nem fogadtam el. Sokan körülöttem elfogadták, és kiabálták, hogy Barabás. Így aztán a nép akaratára halálra ítélték és kivégezték a názáreti Jézust. Nem nagyon értem. Akárkit kérdezek meg, tulajdonképpen senki sem akarta a Tanító halálát. Hogy lehet, hogy a téren senki sem kiabálta Jézus nevét? És ott vannak a halála körüli különös események. A félelmetes elsötétülés, a Templomban kettéhasadt a kárpit... Harmadnapra meg feltámadt! Ez már végképp hihetetlen. A zsinagógában azt mondták, hogy nem is feltámadt, hanem a tanítványai lopták el a holttestét. Apropó tanítványok. Nagyon eltûntek, semmit sem hallani felõlük. Csak Iskariótes Júdásról, aki felakasztotta magát. Úgy tudom, nagy szerepe volt a Názáreti halálában. Sokat beszélnek az emberek errõl a kivégzésrõl. Szó mi szó, borzasztóan kegyetlen volt, a Vele együtt kivégzett bûnözõk sem szenvedtek annyit, mint Õ. Kár ezért a Jézusért, szimpatikus tanító volt. Most volt Pünkösd ünnepe. Újabb ijesztõ dolog történt. A Templom körüli téren voltunk, amikor elkezdett fújni a szél, és zúgást hallottunk. Megjelent Simon Péter, egy a tizenkettõ közül. Legalább elõkerültek a tanítványok. Beszélt a názáreti Jézusról, a Krisztusról, és az Õ feltámadásáról. Ilyen beszédet még nem hallottam. Olyan tûz volt a szavaiban, hogy nem lehetett nem hinni neki. Megtértem, megkeresztelkedtem, és csatlakoztam a gyülekezethez. Nagyon jó a közösség, sok barátom szintén csatlakozott. Viszont a zsinagógában teljesen Jézus ellen beszélnek. Most kinek higgyek? Kereszténynek lenni kezd nagyon veszélyessé válni. Istvánt megkövezték azért, mert tagja volt a gyülekezetnek! Ráadásul a minap Jakab javaslatára úgy határoztak, hogy nemcsak zsidók lehetnek keresztények. Hová lett Isten népének büszkesége? A gyülekezetben azt mondják, hogy Jézus tanítása szerint nemcsak a zsidóké az 9 igaz hit. Nem akarom elhinni. Hiszen Jézus is zsidó volt! Tanácstalan vagyok. A barátaim elkötelezettek Jézus mellett. Ha a zsinagógába megyek, az rossz? Nem jó odamenni, ahol az Úr szolgái tanítanak? A tanítványok határozottan kitartanak Mesterük mellett, a farizeusok meg határozottan üldözik õket. A nép a farizeusok mellé állt. Már senki sem keresztelkedik meg, és nem mennek át a gyülekezetbe. Igaz, a gyülekezetbõl sem tér vissza senki a zsidó vallásra. Elég jó lehet még mindig a közösség. Nem hallani felõlük semmit. A Nagytanács módszeresen üldözteti õket, ezért elrejtõzve kell találkozniuk, élniük. És itt van ez a Saul, vagy Pál, ahogy manapság hívják. Zsidó kereskedõk azt mondják, akárhova mentek, vagy vele, vagy valamelyik tanítványával találkoztak. Bejárta az egész világot, és mindenhol Jézusról tanított. Az egész életét ennek szentelte. Pedig eleinte még üldözte a keresztényeket. Érdekes. Vagy õrült, vagy tényleg van valami ebben a vallásban. Nem hiszem, hogy õrült, mert nagyon jó nevelést kapott Gamálieltõl. A Nagytanács mégis elfogta. Nem értem, miért kell üldözni a keresztényeket. Ha tényleg csak egy szekta a sok közül, akkor ez a vallás is gyorsan el fog tûnni. Ha viszont tényleg az Urat imádják és szolgálják, akkor Õellene vétenek, amikor a keresztényeket bántják. Márpedig a kereszténység nem akar eltûnni. Egyébként is, egyre több konfliktusom van a farizeusokkal. Képmutatók, és nem szimpatikus, hogy mennyire durván bánnak a keresztényekkel. Hogyan higgyek ezután nekik? Az összes igazi barátom a gyülekezet tagja maradt. Hiányoznak. És sok bajom van a zsidókkal. Egyre inkább az az érzésem, hogy a kiválasztott nép már nem kiválasztott. A keresztények lettek azok. Gondoljanak a zsidók amit akarnak! Üldözzön a Nagytanács! Nem érdekel. Én is keresztény leszek! Kocsis Bálint GYERMEKEK A TEMPLOMBAN Az alábbiakban gyülekezetünk hitoktatójának Soósné Jeckel Eszternek írását közöljük, aki vasárnaponként a gyermekeknek tart gyermeki stentiszteletet a gyülekezeti teremben. Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a Te szentidnek gyülekezetébe Lentner néninek hívták az idõs hölgyet, aki alattunk lakott gyermekkoromban Budapesten. Õ mondta nekem minden vasárnap, hogy menjek vele templomba. Fogalmam sem volt, hogy milyen is lehet a templomban, még arról sem, hogy ott mit is csinálnak, de valahogy úgy adódott, hogy egyszer elmentem vele. A szüleim sem nem pártolták, sem nem ellenezték. Így hát egy szép vasárnapon ott voltam az istentiszteleten 10 órakor. Egy mosolygós hölgy foglalkozott velünk gyerekekkel (Boros Márti néni) és érdekes történeteket mesélt. Nem hiszem hogy ebbõl az idõbõl fel tudnék idézni egy történetet is, valahogy nem maradt meg. Nem is ez fogott meg, hanem sokkal inkább a régi énekes könyvek. Szinte elvarázsoltak ezek az énekek, így a gyermek-istetisztelet legelejét és végét szerettem a leginkább. A végét különösen, mert mindig volt házi sütemény is. Sajnos viszont hiába volt az ének és a sütemény, mivel otthon nem

10 Nem voltam húsz éves, amikor megszületett elsõ gyermekünk. A gyülekezetünk elég pici gyülekezet volt, fõleg idõsebb tagokkal és pár fiatallal. Ifjú házasok csak mi voltunk. Gyermek meg talán év körüli. Így valahogy fel sem merült bennem, hogy bármi akadálya volna annak, hogy a kisbabánk ne lenne ott velünk a templomban. Pár hetes korától ott töltötte velünk az istentiszteletet. Viccesen azt szoktam mondani, hogy az anyatejjel szívta magába az Igét is. Ha úgy adódott, akkor hol a parókián istentisztelet elõtt, hol pedig istentisztelet alatt diszkréten de szopizott. Errõl rajtam és a kislányomon kívül nem igazán tudott más és valahogy úgy gondoltam, hogy az anyatej ajándék és ha ez az ára hogy csöndben legyen a gyermekem, Isten ebben biztos nem lát kivetnivalót. A gyermekünk viszont növekedett és 16 hónapos korában megszületett a kistestvére. Sok minden nem változott, csak pár hetes korától már négyen voltunk ott vasárnaponként az istentiszteleten. A pici aludt, vagy evett, nagyobbik testvére pedig a babakocsiban üldögélt, gõgicsélt, gagyarászott. Sosem kellett csitítgatnunk. Mindig volt nálunk játék, könyv, nassolni való, papír, ceruza, amivel le lehetett kötni a figyelmét. Már éppen megszoktuk volna a kialakult rendet, amikor másfél év múlva megékezett harmadik gyermekünk és pár héttel késõbb ott voltunk a templomban minden vasárnap. Az újszülött a másfél éves, a 2 és fél éves gyermek és mi. A pici aludt, evett, a másfél éves gagyarászott, játszott és a legnagyobb gyermekünk pedig el kezdte vissza mondani pontosan azt amit az istentiszteleten hallott. Ez egész pontosan úgy hangzott, mintha visszhang lenne a templomban. A lelkipásztor mondta, hogy Kegyelem néktek és békesség - békesség -, hallatszott a templomban, Istentõl a mi Atyánktól - Atyánktól, lehetett megint hallani. És ez így ment az egész Istentiszteleten. Még sem hallottunk soha egy negatív megjegyzést, vagy láttunk egy rosszalló tekintetet, sõt leginkább mosolyt csalt az idõsebb emberek arcára egyegy ilyen megnyilvánulás. Volt hogy egy egész hátsó sort elfoglaltunk mi, a mózeskosár, a babakocsik és a játékok. Ahogy a gyerekek növekedtek 3-4 éves koruk körül belenõttek a gyermek-istentiszteletbe, amit a tanév idején párhuzamosan tartottak az istentisztelettel. Egy-egy templomba való készülõdés elég hosszadalmas volt és még inkább bonyolította a dolgokat, hogy elsõ gyermekünk születésekor kiköltöztünk Piliscsabára, de továbbra is Budapestre jártunk. Autónk nem volt, így reggel felkeltünk, felöltözettük a gyerekeket, kit kenguru hordozóba, kit babakocsiba tettünk, kinek meg a kezét fogtuk és így indultunk el a távolsági buszhoz. Kb. 1 óra alatt értünk be. 10 órakor kezdõdött az istentisztelet és ha nem bent ebédeltünk, akkor körülbelül 13 órára értünk vissza. Ez téli overálos idõszakban még izgalmasabb volt. Reggel el kellett készíteni az ebédnek valót, hogy haza érkezve csak be kelljen tenni a sütõbe. Körülbelül 8 évig jártunk így be minden vasárnap a templomba. Ez alatt az idõ alatt nem emlékszem, hogy a gyerekektõl hallottam volna olyan hangot, hogy miért megyünk már megint a templomba? Miért nem csinálunk inkább ezt, vagy azt? Olyan természetességgel jöttek velünk istentiszteletre - késõbb már négyen -, mint amilyen természetességgel a levegõt vesszük. Alternatív lehetõséget mondjuk nem is kínáltunk nekik. Nevelési jó tanácsként kaptuk azt a gondolatot, hogy a szülõ élete az a képeskönyv, amit a gyermek elõször olvas. Ha a gyermekünk látja, hogy az életünk része a vasárnapi templomba járás, akkor ez neki is természetes részét képezi az életének. Lehet arra várni, hogy majd a gyermekben felébred a vágy, hogy templomba járjon, de ha nem ezt látja a szüleitõl, akkor nagy valószínûséggel benne sem fog vágygyá alakulni. Ha pedig a gyermekünkkel átléptük a templom kapuját, akkor természetes, hogy ott is úgy fog viselkedni, mint egy gyermek. / Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 1Kor 13,11/ Nem helyes tehát azt várni, hogy türelmesen, csöndesen, pisszenés nélkül végig üli az istentiszteletet, és utána haragudni rá és magunkra, ha még sem így történik, ez pedig ahhoz vezessen, hogy a következõ vasárnap az elõzõ vasárnapi kudarcunk miatt már ne is menjünk templomba. Bíztatni szeretnék tehát minden kisgyermekes szülõt, édesanyát, édesapát, hogy bátran hozzák gyermekeiket a templomba. Továbbá bíztatást kérek minden gyülekezeti tagtól istentiszteleten a kisgyermekesek számára, hogy helyük van az istentiszteleten. / Jézus azonban magához hívta õket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok õket, mert ilyeneké az Isten országa. Lk 18,16/ Soósné Jeckel Eszter ORSZÁGOS EGYHÁZI HÍREK Nemsokára indul a VII. Református Zenei Fesztivál! május 20., csütörtök 10:04 A fesztivál keretében sor kerül a református iskolák kórusainak találkozójára, valamint a koncertek és elõadások mellett lesz fáklyás menet zsoltárénekléssel. Akit érdekel a program, június 5. és 7. között látogasson el Budapesten a ferencvárosi Ráday utcába és környékére! A fesztivál programját olyan határon túli együttesek is színesítik, mint például az erdélyi TransylMania vagy a vajdasági Bakos Árpád és barátai, de jelen lesz a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa és Gyermekkórusa is. 10

11 G Y E R M E K O L D A L BIBLIAI TALÁLÓSKÉRDÉSEK 1. Árka van, és mégis úszik, ajtaja bezárva, benne ember, sok-sok állat menekvését várja. 2. Álmában a földtõl fel az égig ért, angyalok járkáltak rajta, s fenn Isten beszélt. 3. Széjjeltépték, bevérezték, pedig szép volt, tarka, apjától a viselõje ajándékba kapta. 4. Vízen ringatózott, kisfiú sírt benne, fáraóleánynak fiává lett terhe. 5. Ég, de mégsem ég el, Úr hegyénél lángol, saruját leoldja elõtte egy pásztor. 6. Földre dobva kígyó, felemelve fegyver, máskor meg kettévált elõtte a tenger. 7. Fõpap hozta vesszõ, ami kivirágzott, Isten hatalmáról tett így bizonyságot. 8. Életében nem látott kést, de mikor levágták, könnyûszerrel kötözték meg elgyengült gazdáját. 9. Dallam pendül húrjain, pásztor ajkán ének, hangja jót tesz a király meggyötört szívének. 10. Égbõl jött és égbe tért vissza hirtelen. Prófétát vitt haza, kinek sírját nem lelem. 11. Ragadozók otthona. Nem volt épp palota legfényesebb terme. Egyszer mégis a király fõembere tölthetett egy éjszakát benne. 12. Nyél nélkül egy vasdarab, mégis vízen úszik, amikor az ÚR szolgája Istenében bízik. Megfejtések: Noé bárkája, Jákób létrája, József tarka ruhája, Mózes gyékénykosara, az égõ csipkebokor, Mózes botja, Áron vesszeje, Sámson haja, Dávid lantja, tüzes harci szekér-illés, az oroszlánok verme-dániel, vízen úszó fejsze-elizeus. Merre vezetett Jézus útja? Jó rejtvényfejtést! 11

12 I M A N A P L Ó "Sohasem láttak még ilyet Izraelben." (Máté 9, 32-34) Jézus csodája egyesekbõl (farizeusok) kételkedést, gyûlöletet, másokból õszinte csodálatot, csodálkozást vált ki. Képesek vagyunk-e Isten nagyságos tetteit szemlélve az öröm hangján megszólalni, hálát adni? És hogyan cselekszünk akkor, amikor embertársaink sikereit szemléljük? "Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." (Máté 10, 29-31) Jézus elõször a kereskedõ, vagy a csupán anyagiakra tekintõ ember nézõpontját idézi: a verébnek párja egy fillér. Az ember ilyen, mindig tárggyá, megfoghatóvá, pénzben kifejezhetõvé alakítja a dolgokat. Isten másképp szemléli a világot. Õ az életet látja még a legkisebb dologban, mely kifejezhetetlenül, mérhetetlenül drága neki. Mi hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? "Aki titeket befogad, az engem fogad be Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek a kicsinyek között, mert az tanítvány: bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát." (Máté 10, 40-42) Jézus kiküldi tizenkét tanítványát, hogy hirdessék Isten országának eljövetelét. Ma ránk bízatott a mennyben értünk könyörgõ Krisztus üzenete. Többek között az, hogy embertársainkban is meg kell látnunk az ajtónkon zörgetõ Urat. " mindenki a maga nyelvén hallotta õket beszélni" (ApCsel 2,6) Az történt, hogy az emberek megértették egymást. A Szentlélek ereje abban az értelemben teremt közös nyelvet, hogy kettõ, három, vagy tömegnyi emberben ugyanaz a hit születik meg, kezd munkálkodni, de ennek kifejezõdése egészen más lesz. Akikben a Szentlélek munkálkodik, azok ráismernek egymásra és örvendeznek, mert nincsenek egyedül. Az elmúl hetekben búcsuztunk piliscsabai gyülekezetünk két nagy öregétõl, Nagybaczoni Nagy Vilmától, a templomépítõ Nagybaczoni Nagy Vilmos leányától és Koczok Zsigmondnétõl, Erzsike nénitõl. Vilma néni 89 évesen, Erzsike néni 86 évesen ment el minden élõk útján. Állandó Úrnapi és hétközi alkalmaink: Hétfõ: Istentisztelet a Szociális Otthonban utána a Nagyboldogasszony Házban Szerda: Baba-mama bibliaóra 2 hetente Csütörtök: Bibliaóra a gyülekezeti teremben Péntek: Családos bibliaóra kéthetente Vasárnap: Úrnapi istentisztelet a templomban Családos istentisztelet: Minden hónap 3. vasárnapján 10 órakor. Minden hónap elsõ csütörtök délutánján a bibliaóra után órától Nõszövetségi összejövetel a gyülekezeti teremben. Várjuk hozzászólásaikat, híreiket, cikkeiket a Talentum hasábjaira a Tálentum alapító szerkesztõjénél, Soósné Jeckel Eszternél a es, ill os telefonszámon, vagy Lukács László szerkesztõnél a címre. A Talentum ára: 200 Ft, éves elõfizetési díja: 2500 Ft Piliscsaba, Deák Ferenc u. 55. Telefon: ; , A Harangért Alapítvány számlaszáma:

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben