(közben között gyesen)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1990 1998 (közben 1991 1996 között gyesen)"

Átírás

1 Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) GÖNCZÖL Enikő Cím(ek) 2095 Pilisszántó, Kossuth út 53. Telefonszám(ok) -- Mobil: (36-30) (ek) Állampolgárság Magyar Születési dátum Szakmai tapasztalat Időtartam tól Szakmai vezető Oktatási programcsomagok, segédletek és pedagógus-továbbképzési programok fejlesztésének irányítása, oktatással kapcsolatos szakértői munkák, kutatások és elemzések végzése. A munkáltató neve és címe Edunet Tananyag-fejlesztési Alapítvány, 1066 Budapest, Ó utca 48. A munkáltató neve és címe Oktatás, kutatás, felnőttképzés, tartalomfejlesztés Időtartam Igazgatóhelyettes Időtartam Az NFT 3.1. intézkedése keretében meginduló oktatási programfejlesztés szakmai irányítása Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Programfejlesztési Központ, 1134 Budapest, Váci út 37. Kompetenciaalapú oktatási programok fejlesztése képzési igazgató, programfejlesztő munkatárs A továbbképzési központ működésének megtervezése és elindítása. A szaktárgyakhoz kapcsolódó tanári IKT-kompetencia megalapozását célzó képzési programok kifejlesztése. Az ICT in education című, 3 éves holland-magyar fejlesztési projekt irányítása. A munkáltató neve és címe Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, Fő út. 1. Időtartam Pedagógus-továbbképzési programok fejlesztésének irányítása (közben között gyesen) Tanácsos II. Az alap- és középfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó tanügyigazgatási feladatok ellátása. Részvétel a jelenlegi pedagógus-továbbképzést megalapozó jogszabály előkészítésében, és az akkreditációs rendszer kialakításában. A munkáltató neve és címe Oktatási Minisztérium, Budapest V. Szalay u Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása, jogszabály-előkészítés Időtartam Tudományos munkatárs Kutatásokban és fejlesztő munkákban való részvétel a művészeti nevelés, a történelemtanítás, a pedagógus-továbbképzés és a szaktanácsadói rendszer kialakításának területén. A munkáltató neve és címe Országos Pedagógiai Intézet, Budapest VI. Gorkij fasor 17. A közoktatáshoz kapcsolódó tartalom- és rendszerfejlesztés oldal 1/6- Gönczöl Enikő

2 Időtartam Tanár, igazgatóhelyettes (1983-tól) Oktatás, tananyag- és taneszköz-fejlesztés a művelődéstörténet tantárgyhoz kapcsolódóan. Az akkor még kísérletinek számító nem-zenei tanszakok munkájának szakmai irányítása. Tantervfejlesztés a kísérleti festészet, szobrászat, néptánc, balett, drámajáték, bábjáték szakok számára. A munkáltató neve és címe Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola, Budapest XXII. Pentz K. u. 15. Időtartam A művészetoktatási kísérleti programok irányítása Népművelő Ifjúsági csoportok vezetése, rendezvényszervezés A munkáltató neve és címe Erzsébetvárosi Művelődési Ház, Budapest VII. Dembinszky u. 26. Művelődésszervezés Időtartam Klubvezető Művészeti csoportok működésének segítése, rendezvényszervezés A munkáltató neve és címe Jókai klub, Budapest XII. Hollós u. 5. Művelődésszervezés Időtartam Képesítés nélküli nevelő Az iskola egyik másodikos osztályának tanítása A munkáltató neve és címe Általános Iskola, Budapest VII. Hernád u. 3. Tanítás Időtartam Nyomdai ügyintéző Az intézmény különféle szóróanyagainak és műsorfüzeteinek nyomdai előkészítése A munkáltató neve és címe Fővárosi Művelődési Ház, Budapest XI. Fehérvári út 47. Kisegítő ügyintézői munka Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés szeptembertől PhD-képzés (folyamatban) Társadalom és oktatás Doktori iskola Pécsi Tudományegyetem Időtartam 2002 Végzettség / képesítés Végzettség / képesítés neve és típusa Tanfolyami tanúsítvány Időtartam A nyitott és távoktatás módszertana Szent István Egyetem, Gödöllő Közoktatási szakértői szakirányú továbbképzési oklevél Pedagógus szakirányú továbbképzési szak (tanügyigazgatás, közgazdasági alapismeretek, szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, iskolatörténet, intézményértékelés, mérésmetodika, stratégiai tervezés, a pedagógus munkája, gyermek és ifjúságvédelem, vezetéselmélet, kutatásmódszertan, szakértői munka) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba oldal 2/6- Gönczöl Enikő

3 Végzettség / képesítés neve és típusa Időtartam Történelem szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó Népművelés szak (művelődéselmélet, művelődéstörténet, vallástörténet, művészettörténet, tudomány- és technikatörténet, demográfiai statisztika, szociológia, művelődés-lélektan, művelődésszociológia, művelődéspolitika, andragógia, művelődés-gazdaságtan, vezetés- és szervezéselmélet, a közművelődés irányítása) Történelem szak (latin, történeti segédtudományok, egyetemes és magyar történet az őskortól napjainkig, a történelemtanítás módszertana) Általános tárgyak (logika, esztétika, filozófia, pszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, neveléselmélet, neveléstörténet, kommunikációelmélet, a tömegkommunikáció elmélete, etika, didaktika) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Német Angol (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Kiegészítő információk Kutatási és fejlesztési feladatokat ellátó, kreatív munkacsoportok irányítása a közoktatáshoz, a szakképzéshez, a pedagógus-továbbképzéshez és általában a felnőttképzéshez kapcsolódóan. Különböző részfeladatokon dolgozó alkotó munkacsoportok együttműködésének irányítása ugyanazokon a területeken. Magas szintű kommunikációs képesség. Konstruktív konfliktuskezelés. Jó együttműködési készség. Kreativitás, jó problémamegoldó készség. Valamilyen konkrét feladatot megvalósító projektek vezetése a humán kutatás és fejlesztés területén magyar nyelvterületen, illetve ilyen tartalmú nemzetközi projektek magyar partnereként. Képzések szervezése és vezetése elsősorban a felnőttoktatás területén 1991 óta használom alapvető munkaeszközként, napi gyakorisággal a számítógépet (elsősorban a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő, a prezentáció-készítő és a képszerkesztő programokat), valamint az internetet (kommunikációs célokra és információforrásként). Tankönyvírás, taneszköz-fejlesztés (lásd a publikációs jegyzéket) Mások által írt magyar nyelvű, az oktatáshoz vagy a humán tudományok valamelyikéhez kapcsoló szövegek alkotó, illetve nyelvi szerkesztése. Konzulens szakértői tevékenység az általam gyakorlatban művelt szakmai területeken. Tanfolyami oktatás - a következő tartalmi területeken: kompetenciaalapú oktatás, oktatási innováció, kompetencia-fejlesztő tevékenységek és feladatok tervezése, a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése, társadalomismereti oktatás, aktív állampolgárságra nevelés, művészeti nevelés. Az általam írt könyvekről és tanulmányoktól, valamint azokról a jelentősebb projektekről, amelyekben szakértőkén és/vagy irányítóként vettem részt a csatolt publikációs jegyzék és referencialista ad információkat. oldal 3/6- Gönczöl Enikő

4 oldal 4/6- Gönczöl Enikő VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Economic Knowledge and Entrepreneurial Competencies in Pre-Vocational Education in Hungary (Bognár Tiborral közösen). In: Matthias Pilz-Susanne Berger-Roy Canning (Eds): Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools, Springer VS., Wiesbaden, o. Tervszerűség és spontaneitás az óvodában (Kereszty Zsuzsával közösen), Új Pedagógiai Szemle, 2011/ o. Trendek és fordulópontok a magyarországi pedagógusok továbbképzési rendszerének működésében. In: Sági Matild (szerk.): Erők és eredők. A pedagógusok munkaerőpiaci helyzete és szakmai továbbfejlődése: nemzetközi kitekintés és hazai gyakorlat, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp o. Mire vállalkozunk? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Tani-tani, 2010/3. szám Képzési modulok digitális középiskola programjához négy témakörben (Építészet. Festészet. Állampolgári ismeretek. Szociológia) Apertus Közalapítvány Panem Kiadó, A szociális és állampolgári kompetencia térképe. Nemzeti Tankönyvkiadó Educatio Kht (kézirat) Mit kezdjünk a tévtanokkal? Magyarország szerepe a II. világháborúban Módszertani tanulmány és óravázlat. Történelemtanárok Egylete, 2010 Kerettanterv az Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztéséhez. In: Az előrehozott szakiskolai szakképzés kerettanterve, IFA-OKM, Fejezetek Budapest múltjából és jelenéből Oktatási modulok általános iskolások számára (A kontinens első földalatti vasútja. Gaudiopolisz. A Pál utcai fiúk. Mátyás esküvője. Nemzeti sírkert). Edunet Alapítvány Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány, Vezérfonal Az oktatási programcsomagok fejlesztéséhez a HEFOP programban szerzett tapasztalatok alapján, In: A kompetencia alapú pedagógiai rendszer fejlesztése és bevezetése a Nemzeti fejlesztési Terv időszakában, (szerk: Zsigovits Gabriella), Educatio Kht A mai kor kihívásaira eredményes válaszokat adni képes pedagógus-professzió legfontosabb elemei. Kutatási záró tanulmány. Kézirat, Veszprémi Egyetem, Kerettanterv a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák középiskolai fejlesztéséhez, Educatio Kht (akkreditálva) Kerettanterv a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák szakiskolai fejlesztéséhez, Educatio Kht (akkreditálva) Kerettanterv a Függöny mögött Varázsláda című programcsomag általános iskolai használatához, Educatio Kht (akkreditálva) Kerettanterv a társadalomismeret tanításához az általános iskola 1-4. évfolyamán (Az iskolaotthonos nevelés kerettantervének részeként), OM, Képességfejlesztő feladatrendszer Romsics Ignác A 20. század története című könyvéhez Kézirat, Rubicon Kiadó, p.

5 Polgár a demokráciában oktatási programcsomag évfolyamos diákok számára (modulírás és szerkesztés), Sulinova Educatio Kht Az állampolgári nevelés helyzete Magyarországon és Európában. Háttértanulmány az OKI Jelentés a közoktatásról című kötetéhez, p. A nonformális és informális úton szerzett tudás bizonyítvánnyal való elismerésének lehetőségei Magyarországon. Háttértanulmányok a LEO-SPAN kutatás keretében. Kézirat, Horváth és Dubecz Kft p. Szülői vélemények az iskola munkájáról. Egy kérdőíves vizsgálat tapasztalatai Kézirat, Piliscsaba, Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, p. Összetartó társadalom projekt. 3 db tanulói munkafüzet (szerkesztés), Az oktatási programok fejlesztése (Vass Vilmossal közösen) Új Pedagógiai Szemle, p. Webológia Az Internet felhasználása a német nyelv oktatásában. Nyelvtanároknak szóló oktató CD-ROM (projektirányítás és szerkesztés), Webológia Az Internet felhasználása az angol nyelv oktatásában. Nyelvtanároknak szóló oktató CD-ROM (projektirányítás és szerkesztés), A Internet felhasználása az angol, illetve a német nyelv oktatásában, távoktatásos formában megvalósuló pedagógus-továbbképzési program és teljes eszközrendszere (projektirányítás és szerkesztés), Innovative Didactics with ICT int eh Hungarian-Dutch Project. In: Innovative Didactics with Information and Communication Technology. Russian Hungarian Dutch Collaboration in Teacher Education (Joke Voogt and Tjeerd Plomp eds.), University of Twente, Enschede, Háttérelemzés és részletes javaslat a középiskolai történelemtanítást szolgáló új taneszköz-rendszer kifejlesztéséhez Kézirat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Én és a politika? - Állampolgári ismeretek éveseknek Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999., 2000., 2001., 2002., , 2007.m A számítógép lehetőségeinek felhasználása a szaktárgyi oktatásban - Akkreditált pedagógus-továbbképzési program, Ahány ház, annyi szokás? - Társadalmi ismeretek 12 éveseknek. Műszaki Kiadó, p. Én és a többiek. Társadalomismeret éveseknek + Tanári útmutató Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997, 1998, , 2003., 2005., Őskor. Ókori civilizációk - A befejezetlen múlt c. sorozat 1. kötete Klett Kiadó, Műszaki Kiadó, , 2005., 2006., 2007., p. Történelem középiskolásoknak I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Történelem középiskolásoknak II. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. A budapesti Keresztúri úti Általános Iskola labdarúgó tagozatának helyi közismereti programja Kézirat, Közoktatás-fejlesztési Alap, p. oldal 5/6- Gönczöl Enikő

6 Utazás és turizmus, 1-8. modul (magyar és angol nyelven). Fakultatív oktatási program a gimnáziumok utolsó két évfolyama számára. Iskolafejlesztési Alapítvány, Átdolgozás: p. Távoktatásra való adaptálás: A régi görög világ. A római birodalom. Németh László Gimnázium, p. Európa születése. Németh László Gimnázium, p. A középkori Európa. Szent Gellért Kiadó, p. Az emberiség történetének kezdetei. Az első civilizációk. Németh László Gimnázium, p. A történelem tananyagának váza Magyarországon az elmúlt száz évben OPI, p. és ELTE BTK p. Történelem tanterv a nyolcosztályos gimnáziumok számára. Németh László Gimnázium, Bp p. Otthonunk, Európa - Oktatási program szakmunkástanulók számára. Kézirat, p. Szemelvények a magyarországi iskolafelügyelet központi jogi szabályozásának dokumentumaiból, (szerk.). ÁSZI, p. A magyarországi állami iskolafelügyelet rövid története - a kezdetektől 1948-ig. OPI, p. Globális kérdések tanítása - Külföldi programok (szerk.) OPI, Kézirat, p. Szemelvények a globális kérdések tanításával kapcsolatos tapasztalatokat bemutató angol és amerikai szakirodalomból (szerk.). OPI, Kézirat, p. Perception of east and west. A Comparative Analysis of English, Duch and Hungarian High School Textbooks (társszerzőkkel). INGE - European Cultural Foundation, p. Helyzetfelmérés, problémafeltárás. A kazincbarcikai szaktanácsadói kísérlet tapasztalatairól. OPI, p. A pedagógus-továbbképzés fejlődési útjai (Szebenyi Péterrel közösen). OPI, p. A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola képző- és iparművészeti, báb, valamint néptánc tanszakának helyi tantervei (szerk.). Kézirat, p. Egy kísérlet lezárul Gondolatok az alapfokú művészetoktatásról a budafoki kísérlet elemzése kapcsán Pedagógiai Szemle, sz p. Művelődéstörténet. Tankönyv és feladatlapok a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola számára Kézirat, p. oldal 6/6- Gönczöl Enikő

Időtartam 1982. augusztus 15. - 1999. augusztus 14.

Időtartam 1982. augusztus 15. - 1999. augusztus 14. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) MÁV telep A/1. H-5741 Kétegyháza Magyarország Telefonszám(ok) 66 610-520 Mobil 20 404 50 93 Fax(ok) E-mail(ek) fgabriel@freemail.hu

Részletesebben

1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: szs@infokatedra.hu

1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: szs@infokatedra.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szalay Sándor Cím(ek) 1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: E-mail(ek) szs@infokatedra.hu

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek)

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) BÍRÓ GYULA ZOLTÁN BERETTYÓÚJFALU, TINÓDI U. 39. 4100. MAGYARORSZÁG Telefonszám(ok) 06/30 312-6206 web www.birogyula.hu E-mail(ek) birogyulameister@gmail.com

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

A CALDERONI PROGRAM. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és innovációs tervei

A CALDERONI PROGRAM. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és innovációs tervei Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Telefon: (06-1) 235 7200; Fax: (06-1) 235 7202 Calderoni Taneszköz-információs és Oktatástechnológiai Központ 1089 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név BORBÉLY TIBOR BORS Cím BAKÁTS TÉR 6. BUDAPEST MAGYARORSZÁG 1092 Telefon 06-30/480-4746, mhelyi: 303-0811 Fax Mhelyi: 303-0803 E-mail borbelytibor@lab.hu

Részletesebben

1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc

1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc Önéletrajz Név: Márta Születési hely: Budapest Születési idő: 1972. május 24. Tanulmányok: 1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus (Oklevél száma: 516./1997.) EÖTVÖS LORÁND

Részletesebben

Pályázat intézményegységvezetői. betöltésére. Készítette: Szabadi Tamás 2014.

Pályázat intézményegységvezetői. betöltésére. Készítette: Szabadi Tamás 2014. intézményegységvezetői állás betöltésére Készítette: 2014. Pályázat a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium speciális

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázat a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázó: okl. növénytermesztői szakmérnök tanár szakvizsgázó pedagógus, közoktatási vezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) KÉSZÍTETTE: VÉGH ATTILA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) KÉSZÍTETTE: VÉGH ATTILA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A "KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ" 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT A BALMAZÚJVÁROSI VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Nádasi András A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézeteként

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben