Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása"

Átírás

1 Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/3. szám Tartalom: EMVA Energiaültetvények támogatása 2. oldal EMVA Gazdaságátadás támogatása 5. oldal AKG Szankciók 10. oldal Gazdálkodói kérdések és válaszok 10. oldal A talajvizsgálatokon alapuló trágyázás jelentõsége, a vizsgálati eredmények értelmezése II. A tápanyagellátás tervezése 11. oldal Precíziós vetés a maximális nyereség érdekében 16. oldal Tejtermelõk által igénybe vehetõ átmeneti állami támogatás 20. oldal A családi gazdálkodók által igénybe vehetõ átmeneti állami támogatásról 21. oldal Hamarosan megkezdi mûködését az Euro-Öko Farm Csoport biztosítási alkuszcége 22. oldal Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai EMVA elõleg elszámolás március 31 ig meghosszabbítva EMVA kifizetési kérelem benyújtási idõszakok: Állattartó telepek korszerûsítése március Kertészet korszerûsítése, kertészeti gépbeszerzés, erdészeti gépbeszerzés, növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése (szárítók), mezõgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP), III. tengely vidékfejlesztés (Turisztika, mikrovállalkozás, falufejlesztés, vidéki örökség), öntözésfejlesztés április Támogatási kérelem beadási idõszakok: Gazdaságátadás támogatása március Energiaültetvények telepítése március Ültetvénytelepítés (várhatóan) április 15. május 15. LEADER márc. ápr. Kérelem készítési igényeiket, kérjük jelezzék a e mail címen! Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon megújult szolgáltatásokkal és bõvebb információval kívánjuk Partnereink igényeit még magasabb színvonalon kielégíteni! Részletes információkért látogassák meg a honlapunkat! SZHSZ hírszolgáltatásunk is újabb elemmel bõvült! Minden hét utolsó munkanapján közöljük az aktuális heti, földügyekkel kapcsolatos kifüggesztésekkel érintett települések listáját. Amennyiben a kifüggesztésekkel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, írjanak a e mail címre! 1

2 EMVA évelõ, lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások Támogatási kérelmek benyújtása: március A támogatás célja a mezõgazdasági területeken lágyszárú, évelõ, újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább 5 évig energetikai alapanyag termelésre fenntartható energianövények telepítése. Az alábbi fajokból történõ lágyszárú energiaültetvények mezõgazdasági területeken történõ telepítéséhez vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe: Sorszám latin név Kultúra megnevezése 1. Agropyron és Elytrigia nemzetség, kivéve a védett, õshonos típus és Elytrigia repens magyar név (tájékoztatás) Energiafû, kivéve közönséges tarackbúza és védett típus 2. Miscanthus nemzetség Kínai nád, elefántfû, japán díszfû 3. Sida Hermaphrodita L. Rusby Amerikai bársonymályva Igénybe vehetõ maximális támogatás (Ft/ha) Minimális tõszám (tõ/ha) Produkció, terjeszkedés H T VT N I N H átlagos terméshozam (t/ha/év); T teljes termõre fordulás éve a telepítést követõen; VT vegetatív úton történõ terjeszkedés, I igen, N nem. Támogatás igénybevételére jogosult: A mezõgazdasági termelõ, ha a beruházással érintett mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ lezárt teljes naptári évben megfelel a fentieknek. A legkisebb támogatható parcella nagysága minimum 1 hektár. Nem vehetõ igénybe támogatás: Olyan területen történõ telepítéshez, amelyre a kérelem benyújtását megelõzõ öt éven belül az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap, illetve az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv társfinanszírozásában a) fás szárú energiaültetvény telepítési támogatást, vagy b) évelõ, lágy szárú energiaültetvény telepítési támogatást, vagy c) ültetvénytelepítési támogatást, vagy d) erdõtelepítési támogatást igényeltek. Nem vehetõ továbbá igénybe támogatás védett természeti területeken, illetve Natura 2000 területeken történõ telepítéshez. 2

3 A támogatás igénybevételének feltételei: A támogatási kérelemben megjelölt területekre az ügyfél rendelkezzen az ügyfél saját nevére szóló, agrárvagy kertészmérnök végzettséggel rendelkezõ szakember által készített és aláírt telepítési tervvel, amely tartalmazza legalább: a) az alkalmazott faj, fajta meghatározását, annak termõhelyi kritériumait; b) a termõhely legfontosabb paramétereit és a telepítési terv készítõjének a termõhelyi megfelelésre vonatkozó nyilatkozatát; c) a tervezett sor és tõtávot, illetve hektáronkénti tõszámot; d) az alkalmazott technológia rövid leírását, a betakarítás tervezett gyakoriságát, az ültetvény fenntartására, mûvelésre vonatkozó agrotechnológiai leírást; e) az ültetvény felszámolását követõen a lágy szárú energianövény kultúra maradéktalan eltávolításához, illetve a terület mezõgazdasági mûvelésre történõ újbóli hasznosításához szükséges intézkedések meghatározását. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a megtermelt lágy szárú energianövény teljes mennyiségére a termõre fordulástól számított legalább öt évre vonatkozó elõszerzõdéssel, szerzõdéssel, illetve nyilatkozzon annak saját célú felhasználásáról. Az elõszerzõdésnek, szerzõdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: a) szerzõdõ felek azonosító adatait, az ügyfél regisztrációs számát; b) a biomassza magyar, vagy tudományos megnevezését; c) az átadási helyet, az átadás tervezett idõpontját (év, hónap), továbbá mennyiségét (t); d) a szerzõdés idõtartamát. Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt összes ültetvény vonatkozásában: a) a támogatási határozat közlésétõl számított 12 hónapon belül a beruházást befejezni; b) a kultúra spontán továbbterjedését megakadályozni, vegetatív úton terjedõ kultúrák esetében az ültetvényt évente körbetárcsázni, vagy körbeszántani; c) telepítési naplót vezetni, amely tartalmazza legalább: ca) az elvégzett gépi és agrotechnológiai mûveleteket, azok elvégzésének idõpontját, cb) a kijuttatott kemikáliák és talajerõ visszapótlásra felhasznált anyagok megnevezését, dózisát, a kijuttatás idõpontját; d) energiafû esetében fémzárolt vetõmagot, nádfélék esetén kórokozóktól mentes szaporítóanyagot felhasználni; f) legalább a telepítésétõl számított öt évig az ültetvényt fenntartani, termõképességét megõrizni; g) a telepítést, a kultúrállapotban tartást úgy megvalósítani, hogy a területen a kultúra minimális tõszáma meghaladja a fenti táblázatban meghatározott mértéket; h) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelezõ képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt; i) vázrajzot csatolni. A mûvelet legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének január 1 jétõl az ügyfél saját felelõsségére megkezdhetõ. A támogatás mértéke: A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelõ forintösszeg lehet. A támogatás mértéke: a) a beruházás összes elszámolható kiadásának 40% a; b) fiatal mezõgazdasági termelõ esetében vagy kedvezõtlen adottságú területen történõ telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 50% a; c) fiatal mezõgazdasági termelõ és kedvezõtlen adottságú területen történõ telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 60% a; A támogatás összege táblánként nem haladhatja meg a fenti táblázatban szereplõ, kultúránként meghatározott hektáronkénti fajlagos összeget. 3

4 Elszámolható kiadásnak minõsül az ültetvénnyel kapcsolatban felmerült: terület elõkészítés, tápanyag utánpótlás, szaporítóanyag beszerzés és tárolás, telepítés, egyéb elszámolható kiadások (Több táblára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.) kerítés, térburkolat kialakítás. Az pontjai szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20% át. Az elszámolható kiadáson belül meghatározott kiadási arányokat mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a mezõgazdasági õstermelõi igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, az energiaültetvények határvonalait ábrázoló MePAR rendelet szerinti egyedi blokktérképeket; a megtermelt lágy szárú energianövény értékesítésére vonatkozóan elõszerzõdést, illetve szerzõdést, vagy saját felhasználásra vonatkozó nyilatkozatot; a telepítési terv meglétére vonatkozó nyilatkozatot, valamint a telepítési terv készítõjének a termõhelyi megfelelésre vonatkozó nyilatkozatát és a telepítési terv készítõjének végzettségét igazoló okirat másolatát. plusz pontszerzéshez meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat: TCS tagság igazolás Felvásárlási szerzõdés, vagy saját felhasználás esetén nyilatkozat Szakértõi engedéllyel rendelkezõ talajtani szakértõ igazolása Az ültetvény hozzájárul a talajszerkezet javításához, illetve erózió, defláció, vagy belvíz elleni védekezéshez Cigány önkormányzat támogató nyilatkozata a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén szöveges üzleti tervet. Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Jogkövetkezmények Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a telepítési kötelezettségének nem tett eleget, akkor köteles az érintett táblák területével arányosan a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik. Ha az ügyfél az elõzõ oldalon leírt címen felsorolt kötelezettségét megszegi, akkor az érintett táblák területével arányosan köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik. Ha az ügyfél a képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20% kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követõ 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt idõszak elsõ napját megelõzõ 30. nap között nem volt képzés. Ha az illetékes hatóság az ültetvény felszámolását az ügyfél hibájából elrendeli, akkor az ügyfél köteles a felszámolást elrendelõ határozatban megjelölt ültetvény felszámolással érintett területével arányos összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. Amennyiben az ügyfél a saját felhasználást biztosító berendezést az ültetvény elsõ letermelésének idõpontjáig nem helyezi üzembe, akkor köteles a már felvett támogatási összeg 50% át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik. Ha az ügyfél induló vállalkozásként a beruházás befejezését követõ elsõ teljes évben nem felel meg a 4 EUME feltételnek, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik. 4 Nagy Balázs

5 EMVA Mezõgazdasági termelõk gazdaságátadása Az idén ismét kiírásra került a 2007 ben már megismert gazdaságátadás támogatása jogcím. A más néven korai nyugdíjnak nevezett támogatási forma részleteit olvashatják cikkünkben. A támogatás célja a mezõgazdasági termelõ tevékenységet végzõk korösszetételének a fiatal mezõgazdasági termelõk támogatásával összehangolt javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerû koncentrálódásának elõsegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése. Jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe: aki mezõgazdasági termelõ tevékenységet végez, és a TEÁOR08 szerinti tevékenységet végzõ egyéni vállalkozó, vagy mezõgazdasági õstermelõ aki az átadó gazdálkodó munkavállalója. A támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott saját jogú nyugdíjban nem részesül, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70. életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig. A támogatás nem ruházható át kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében. Az átadó gazdálkodó által igénybe vehetõ támogatás legkisebb összege havonta a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér 25% a, legmagasabb összege a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér 200% a, de legfeljebb évi eurónak megfelelõ forintösszeg. Az átadó gazdálkodó által igénybe vehetõ támogatás összegét az átruházott földterület, illetve állatállomány alapján, az SFH táblázatból számított üzemméret (EUME) szerint kell megállapítani. A támogatás egy hónapra vetített alapösszege 1 EUME érték esetén a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér összegének 25% a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér összegének 10% ával növelni kell az elõzõ bekezdésben megállapított összeghatárra tekintettel. Az üzemméret számításánál az átadó gazdaságából figyelembe vehetõ: az a saját tulajdonú termõföld, amelyre az átadó a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két évben terület alapú támogatást kapott, valamint amelyek a kifizetési kérelem benyújtásáig átkerülnek az átvevõ tulajdonába és használatába; az az állatállomány, amely a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó gazdálkodó tulajdonában van, amely a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevõ tulajdonába átkerül, de a kifizetési kérelemben figyelembe vett állatlétszámból számított EUME érték nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtásakor meglévõ állatlétszámból számított EUME értéket, és amelyre vonatkozóan az átadó a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben elõírt, 5

6 a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben elõírt, a juh, kecskefajokra vonatkozóan a juh és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben elõírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. A támogatási összeg alapját képezõ, átadásra került földterületekre vonatkozó EUME értéket a területalapú támogatásban meghatározott idõszak hasznosítási típusa alapján, a két év hasznosítási típusának területe szerint súlyozott átlagával kell megállapítani. A támogatási összeg alapját képezõ, átadásra került állatállományra vonatkozó EUME érték a támogatási kérelemben megadott állatlétszám alapján kalkulált, és a kifizetési kérelemben jelölt, átadásra került állatlétszám alapján számolt alacsonyabb EUME érték. Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehetõ támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megilletõ összeg 50% a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelõ forintösszeg. Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérõ megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlõ arányban kerül felosztásra. Amennyiben egy mezõgazdasági üzemet több átadó ruház át, a támogatás összértéke az egyetlen átadó részére nyújtott összegre korlátozódik. Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás idõpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt; nem részesül sajátjogú nyugellátásban; a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ tíz év során mezõgazdasági tevékenységet folytatott, és azt a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ öt éven keresztül õstermelõként vagy egyéni vállalkozóként fõtevékenységként végezte; a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár földterületen gazdálkodik; a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lévõ termõföldet kivéve az önellátásra szolgáló földterületet a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevõre per és igénymentesen átruházza, továbbá a haszonbérletet végleg megszünteti; a kifizetési kérelem benyújtásáig átadja a csatolt mellékletben meghatározott önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt; legkésõbb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mezõgazdasági termelõ tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását; a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden az önellátásra történõ termelés kivételével üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezõgazdasági tevékenységgel; az önellátásra történõ termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem vesz igénybe további támogatást; az átadandó gazdaság eléri vagy meghaladja az 1 EUME értéket. A saját tulajdonú termõföld átadása után akkor igényelhetõ támogatás, ha a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor legalább két éve az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadásra kerülõ földrészletnek. Ez a szabály nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részaránykiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. 6

7 Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás idõpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt; nem részesül saját jogú nyugellátásban; a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 5 év során munkaidejének legalább a felét mezõgazdasági munkával töltötte segítõ családtagként vagy mezõgazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában; az elõzõ pontban meghatározott idõtartam alatt megszakítás nélkül biztosított volt a társadalombiztosítás rendszerében; a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy az üzleti célú mezõgazdasági tevékenységgel és a mezõgazdasági munkavállalással. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot egy olyan természetes személy vegye át, aki egyéni vállalkozóként fõtevékenységet végez vagy kíván végezni, és ezt legkésõbb a kifizetési kérelemhez csatolt egyéni vállalkozói igazolványának hiteles másolatával igazolja, az átadás idõpontjában még nem tölti be a 40. életévét, olyan iskolai végzettséggel rendelkezik, amely szerepel a 2009 es fiatal gazda rendeletben az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg. Ha a támogatást igénybe vevõ kedvezményezett az e rendeletben a reá vonatkozóan meghatározott támogatási feltételeket ideértve a támogatás kifizetését követõ idõszakra vállalt kötelezettségét is nem tartja be, akkor az igénybe vett támogatás jogosulatlan része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és ezen jogcím szerinti további támogatási jogosultsága megszûnik. Megtartható állategység összesen: 8 ÁE tetszõleges állatfajonkénti eloszlásban, de legfeljebb Állatfaj Megtartható állategység Szarvasmarha 3 Bivaly 3 Juh 3 Kecske 3 Sertés 3 Tojótyúk 1 Egyéb baromfi 1 Nyúl 1 Megtartható 4 méhcsalád, a lófélék korlátozás nélkül megtarthatók. 1 db nyúl 0,02 ÁE nek felel meg. 7

8 Értékelési szempont megnevezése SZAKMAI SZEMPONTOK Az átadandó gazdaság mérete és életképessége Az átvevõ a fiatal mezõgazdasági termelõ elindításához nyújtott támogatásban részesül Részösszesen maximum: HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK Az átadó betöltött életkora az átadás idõpontjában Az átvevõ betöltött életkora az átadás idõpontjában Az átvevõ nõ Az átvevõ roma Termelõi szervezeti tagság az átvevõ tagsága Az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon benyújtott elismert termelõi csoport, zöldség gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet által kiadott igazolást arról, hogy az átvevõ a csoport tagja. Az átvevõ végzettsége A 113/2009. (VIII. 29.) FVMrendelet 2 4. számú mellékleteiben meghatározott felsõfokú agrár végzettség. Csatolni kell a felsõfokú oktatási intézményben szerzett oklevél, diploma hiteles másolatát Részösszesen maximum: Összesen maximum: Értékelés módja (Ellenõrzés módja) Átadandó birtokméret: 5 EUME és 5 EUME felett 4 4,99 EUME között 3 3,99 EUME között 2 2,99 EUME között 1 1,99 EUME között 60 és 60 év felett 59 év 58 év 57 év év 30 éves vagy fiatalabb év 35 és 35 év feletti Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám 15 pont 12 pont 9 pont 6 pont 2 pont 15 pont 30 pont 10 pont 8 pont 6 pont 4 pont 2 pont 10 pont 8 pont 6 pont 3 pont 3 pont 4 pont 10 pont 40 pont 70 pont 8

9 A gazdaságot átadó mezõgazdasági termelõre vonatkozóan Az átadó a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 10 év során folytatott mezõgazdasági termelõ tevékenységének igazolására szolgáló dokumentumok az alábbiak: egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, amely tartalmazza a TEÁOR08 szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási tevékenységet, õstermelõi igazolvány hiteles másolata, értékesítési betétlapokkal együtt, a Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal területi szerve által a falugazdász a tevékenysége során szerzett információja alapján a kérelmezõ mezõgazdasági termelõ tevékenység folytatásáról kiadott hatósági bizonyítványa, munkavállalóként végzett mezõgazdasági termelõ tevékenység igazolása munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerzõdés másolatával és egyéb dokumentummal, illetve adott évre vonatkozó Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI lap) másolata A gazdaságot átadó munkavállalójára vonatkozóan Igazolás, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ öt év során munkaidejének legalább a felét mezõgazdasági munkával, az átadó gazdálkodó gazdaságában töltötte: a kérelem benyújtását megelõzõ öt évre vonatkozó NYENYI lap másolata, illetve mezõgazdasági termelõ tevékenység igazolása munkakör megjelölését is tartalmazómunkaszerzõdés másolatával és egyéb dokumentummal A gazdaságot átvevõ természetes személyre vonatkozóan végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata A támogatási kérelmet március 1. és március 31. között lehet benyújtani. Amennyiben érdeklõdnek a támogatási lehetõség iránt, kérjük jelezzék azt pályázati csoportunknak a e mail címen, vagy a 06 96/ as telefonszámon. Nagy Balázs 9

10 AKG Szankciók Elindult az Agrár környezetgazdálkodási program, folynak a területfelmérések. Sokan azonban nem tudják, hogy az egyes célprogramokban elõírt követelmények be nem tartását szankciókkal súlythatja az unió. A szankciók szintje, idõbelisége és mértéke kölünbözõ lehet, ezt szemlélteti az alábbi táblázat: Szankció Szankció szintje Szankció idõbelisége Szankció mértéke S0 nem releváns adott évre vonatkozó figyelmeztetõ levél S1 3 % S2 15 % S3 kötelezettségvállalással adott évre vonatkozó 30 % S4 érintett egybefüggõ terület 60 % S5 100 % S6 teljes támogatási idõszakra vonatkozó S7 kizárás, jogosulatlan igénybevétel 3 % S8 15 % S9 adott évre vonatkozó 30 % célprogram S10 60 % S % S12 teljes támogatási idõszakra vonatkozó S13 S14 intézkedés teljes támogatási idõszakra vonatkozó kizárás, jogosulatlan igénybevétel adott évre vonatkozó kizárás kizárás, jogosulatlan igénybevétel A teljes AKG programra vonatkozó szankciók részletezését az innen letölthetõ mellékletben olvashatják. Gazdálkodói kérdések és válaszok Mennyi a maximálisan kijuttatható N hatóanyag nitrátérzékeny és nem nitrátérzékeny területeken? Nitrátérzékeny területeken a maximális N hatóanyag szervestrágyázás esetén 170 kg/ha, a mûtrágya hatóanyagot növényfajok szerint az 59/2008 FVM rendelet tartalmazza. Ennek összértéke határozza meg a maximális mennyiséget. Nem nitrátérzékeny területeken nincs meghatározva a kijuttatható N hatóanyag mennyisége. Fiatal gazda támogatás esetén van e szankció, ha az elsõ évben nem tartom be a támogatási kérelemben vállalt pénzügyi tervet? Nincs, a pénzügyi tervben 4. és 5. évre vállaltak minimálisan 75 % át kell betartani. Fiatal gazda támogatást kaptam. A határozat fellebbezés miatt csúszott, így az elsõ évem 2009 lett 2008 helyett. A kérdésem, hogy a vállalt üzemméret is csúszik 1 évet vagy azt kell teljesíteni, ami a támogatási kérelemben szerepel? A vállalt üzemméret emiatt sajnos nem csúszik, így teljesíteni kell a támogatási kérelemben megadott üzemméretet az adott évre. 10

11 A talajvizsgálatokon alapuló trágyázás jelentõsége, a vizsgálati eredmények értelmezése III. A tápanyagellátás tervezése Termesztett növényeink trágyaigényének, a kijuttatandó tápelemek mennyiségének meghatározása a talajvizsgálatokon, a talaj felvehetõ (oldható) tápanyagtartalmának meghatározásán, a talajvizsgálati eredmények értelmezésén és a növények tápanyagigényének ismeretén alapuló meglehetõsen bonyolult folyamat. Bonyolultságát elsõsorban az adja, hogy az egyes tényezõk rendkívül összetett kölcsönhatásban állnak egymással és ezen kölcsönhatásokat meglehetõsen nehéz beépíteni a számítási módszerekbe. Mindezen nehézségekkel együtt rendelkezünk olyan tápanyag számítási módszerekkel, amelyek segítségével meg tudjuk határozni termesztett növényeink trágyaigényét. A talajvizsgálati eredmények alapján így hatékony és környezetkímélõ tápanyag gazdálkodást folytathatunk, melynek bekerülési költsége többszörösen megtérül. A kijuttatandó mûtrágyamennyiség meghatározásánál két alapvetõ összefüggést kell szem elõtt tartanunk. Ezek közül az egyik Liebig minimum törvénye ( ), a másik pedig a csökkenõ határhozam elve. A kijuttatandó tápanyagmennyiség kiszámításához a talaj tápanyag szolgáltató képességének ismerete mellett elengedhetetlen a növény adott terméssel kivont tápelem szükségletének ismerete is. A terméssel a talajból kivont tápanyagmennyiséget annak ellenére, hogy a különbözõ tápelemek koncentrációját a növény genetikailag meghatározott tulajdonságain túl a környezeti tényezõk is igen jelentõs mértékben befolyásolják, a növények fajlagos hatóanyag igényével írhatjuk le ( ). A fajlagos hatóanyag igényt a várható termés mennyiségével (t ha 1 ) beszorozva az állomány 1 hektárra vonatkoztatott tápelem igényét kapjuk. Növény Igény kg t 1 Nitrogén Foszfor Kálium Õszi búza Õszi árpa Tavaszi árpa Kukorica Napraforgó Repce Cukorrépa Silókukorica Mák Tarlórépa

12 A tápanyagellátás tervezése során ezt a növény által a talajból kivont tápanyagmennyiséget vetjük össze a talaj laboratóriumi vizsgálatokkal meghatározott tápanyag szolgáltató képességével. A talajok tápanyag szolgáltató képességét számos tényezõ befolyásolja. A genetikai talajtípus a talaj szerkezetén keresztül alapjaiban meghatározza a talaj víz levegõ és hõ gazdálkodását, illetve ezeken keresztül annak mikrobiológiai aktivitását. A talajok mikrobiológiai tevékenysége pedig a tápanyag feltáródási folyamatok szabályozása által tölt be jelentõs szerepet a talaj tápanyag gazdálkodásában. A genetikai talajtípusokat a (1979) a talajtermékenységet kialakító, a növénytermesztést és a tápanyag érvényesülését befolyásoló tényezõk figyelembe vételével 6 szántóföldi termõhelyi kategóriába soroljuk. Az egyes szántóföldi termõhelyeket és fontosabb jellemzõiket a mutatja be. Szántóföldi termõhely Jellemzõ tulajdonságai I. Csernozjom talajok Mély termõréteg, jó hõ, víz és levegõgazdálkodás II. Barna erdõtalajok Jó tápanyag, víz, levegõ és hõ gazdálkodás III. Kötött réti és glejes erdõtalajok Jó tápanyagkészlet, gyenge tápanyag szolgáltató képesség. Nagy víztartó képesség, kevés CaCO3 IV. Homok és laza talajok Könnyû mechanikai összetétel, kevés kolloid, kedvezõtlen vízgazdálkodás, kis víztartó képesség V. Szikes talajok Szántóföldi mûvelés alatt állnak, kedvezõtlen fizikai és kémiai tulajdonságok, rossz tápanyag hasznosító képesség, rossz vízgazdálkodás VI. Sekély termõrétegû, vagy erõsen erodált lejtõs talajok 50 cm nél vékonyabb termõrétegû talajok. Tárolt víztartalmuk csekély Mivel a különbözõ szántóföldi termõhelyekhez tartozó tápanyag ellátottsági kategóriák sok esetben jelentõs különbséget mutatnak, a szántóföldi termõhely ismerete a talaj tápanyag szolgáltató képességének meghatározásánál elengedhetetlen. A talaj tápanyag szolgáltató képességének, valamint a termesztett növény tápanyagigényének ismerete alapján nyílik módunk a kijuttatandó mûtrágya hatóanyag mennyiség meghatározására. A gyakorlatban számos módszer és modell áll rendelkezésünkre a konkrét adagok minél pontosabban történõ meghatározására. Ezek közül az 1980 as években használt, mára már emelt dózisaival átgondolásra intõ MÉM NAK, a rendszerváltás utáni idõktõl kezdõdõen folyamatosan fejlesztett költségkímélõ MTA TAKI MTA GKI, a Talajerõ KKT, illetve az Agrofil Kft. által alkalmazott rendszerek emelhetõk ki. A MÉM NAK és az újabb, költségtakarékos rendszerek közötti különbség lényegében az, hogy míg a MÉM NAK a növények tápanyagigényének kielégítése mellett a talaj tápanyagtõkéjének gyors emelését célozza meg, addig az újabbak az elmúlt idõszak kutatási eredményei alapján többnyire kisebb mûtrágyaadagok kijuttatásával kívánják biztosítani a gazdaságos termésszintek elérését. A két rendszer közötti különbséget a mutatja be. A két rendszer különbségei alapján hazai körülmények között a gazdálkodók többségének anyagi helyzetét is figyelembe véve a talaj tápelem készletének feltöltése helyett a növények tápelem igényének kielégítésére kell törekednünk. Erre az újabb rendszerek kiválóan alkalmasak. A rendszerek célja a növény N igényének minél pontosabban történõ kielégítése mellett a talajok foszfor és kálium szolgáltató képességének a megõrzése. A kijuttatandó tápanyag mennyiségek nem a maximális termést, hanem a legnagyobb nettó jövedelmet elérõ termésszint elérését célozzák meg. 12

13 Intenzív tápanyagellátás (MÉM NAK Kék füzet) Maximális termésszintre való törekvés A talaj trágyázása a cél Jó igen jó talaj P,K ellátottság elérése, majd fenntartása a cél Gyors talaj P,K feltöltés Minden évben P,K trágyázás Hosszú távon fenntartható, környezetkímélõ trágyázási rendszer irányelvei Gazdaságos termésszintre való törekvés A növény trágyázása a cél Közepes talaj P,K ellátottság elérése, majd fenn A12tartása a cél Lassú talaj P,K feltöltés A vetésforgó P,K trágyázása (periodikus P,K trágyázás, GATE KI Kompolt) P,K trágyázás minden talaj P,K ellátottsági szinten P,K trágyázás csak közepes és annál gyengébb talaj P,K ellátottsági szinteken Nagyobb talaj tápelem ellátottsági határértékek Kisebb talaj tápelem ellátottsági határértékek Egységes talaj tápelem ellátottsági határértékek Növénycsoporttól függõ talaj tápelem ellátottsági határértékek Nagyobb fajlagos tápelem tartalmak Kisebb fajlagos tápelem tartalmak A tervezett termésszinttõl független fajlagos tápelem tartalmak A tervezett termésszinttõl függõ fajlagos tápelem tartalmak A kijuttatandó mûtrágya mennyiségének meghatározásánál tartsuk szem elõtt, hogy az új tudományos eredmények alapján nem törvényszerû a három makro tápelem (N,P, K) azonos évben történõ kijuttatása az állomány alá! A kijuttatandó hatóanyag mennyiségének meghatározása mellett a megfelelõ mûtrágyaforma megválasztása is alapvetõ jelentõséggel bír a tápanyagellátás tervezése során. Környezetvédelmi szempontból is jelentõs annak az ismerete, hogy a különbözõ hatóanyag formák hatásmechanizmusa, kimosódási veszteségei nagy eltéréseket mutatnak. A mûtrágyák oldékonysága, savanyító hatása, kísérõelemei így alapjaiban meghatározzák azok alkalmazásának feltételeit az egyes kultúrák különbözõ fenológiai szakaszaiban. A mûtrágya forma megválasztásánál a hatóanyag tartalom, valamint az ár viszonya mellett a szórásegyenletesség szempontjából fontos kiszerelésre, valamint a különbözõ mûtrágyák keverhetõségére is figyeljünk oda! Az összetett mûtrágyák helyett használjunk inkább egy hatóanyagú mûtrágyákat, mivel segítségükkel könnyebben biztosíthatjuk termesztett növényeink arányos tápanyagellátását. A mûtrágyaforma megválasztásánál a következõ fontosabb ismereteket tartsuk szem elõtt: Alaptrágyának inkább NH 4+ iont tartalmazó mûtrágyákat használjunk Savanyú talajokon a lúgosan ható mûtrágyák alkalmazását helyezzük elõtérbe Meszes, bázikus területeken a savanyúan ható mûtrágyaféleségek használata lehet a célravezetõ (a különbözõ kémhatású talajokra javasolt mûtrágyaformákat a mutatja be) A nitrogéntrágyát megosztva juttassuk ki a növényállomány alá A foszfor, valamint a kálium trágyákat õsszel, alaptrágyázáskor dolgozzuk a talajba A nitrogéntrágyát kijuttatás után lehetõleg azonnal, sekélyen dolgozzuk be a talajba Fejtrágyának NE használjunk karbamidot! Répa alá kálisó; szõlõ, burgonya alá kálium szulfát formájában pótoljuk a káliumot A foszfor, valamint a kálium pótlására a vegetációs idõben jól oldódó, komplex mûtrágyákat alkalmazzunk 13

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mez gazdasági termel k gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeir l A mez gazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 1 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek

Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Támogatási lehetõségek az EMVA programhoz kapcsolódóan Az idei évben jelentõs változások történnek a fejlesztési támogatásokban.

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015. április-május 2015/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015... 1 2. Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai... 4 3. Szőlő szerkezetátalakítás... 6 4.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció:

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció: Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció:

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció: A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmezőrendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmezőrendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 05. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására Pályázat

Részletesebben

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco.

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco. Csoport Hírlevél 2014/4. szám április Megoldásokat szállítunk Az aktuális tartalomból: Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban (Részletek az 5. oldalon.) A legjobb befektetés

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben