Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet"

Átírás

1 Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLAT OKTATÁSI SEGÉDLET... 1 A BEJELENTKEZÉS SZABÁLYAI... 2 Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz?... 2 A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye... 4 ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐK... 5 Az uniós vámjog és magyarországi alkalmazása Nemzetközi ÁFA elszámolás A közösségi adószám Közösségen belüli termékbeszerzés Adómentes Közösségen belüli beszerzés Közösségen belüli adómentes értékesítés Háromszögügylet Vagyonáthelyezés Távolsági értékesítés Szolgáltatásnyújtások Egyes különleges Közösségen belüli szolgáltatások teljesítési helye Bevallás, összesítő nyilatkozat Termékimport Termékexport...46 ÁLTALÁNYADÓZÁS Az adó alapja Az adó mértéke Nyilvántartás Egyéb tudnivalók A tételes átalányadózás TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK Társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Baleseti járulék EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK Egészségügyi hozzájárulás A tételes egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Innovációs járulék Energiaadó Termékdíj Kulturális járulék Környezetterhelési díj JÁTÉKADÓ MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ ADÓZÁSA A mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek a következők: Bevételek A jövedelem meghatározása... 73

2 -2- A mezőgazdasági kistermelő átalányadózása Adóelőleg-fizetés Adóbevallás a személyi jövedelemadóról Az általános forgalmi adó kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalók EVA I. Bejelentkezés és az azzal kapcsolatos nyilatkozatok II. Az adóalanyiság választásának feltételei III. Áttérési szabályok IV. Az eva alapja, mértéke, bevallása és megfizetése V. Bizonylatolás...90 VI. Járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség VII. Nyilvántartási kötelezettség VIII. Az adóalanyiság megszűnése A bejelentkezés szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Ennek meghatározása érdekében az adózót bejelentési kötelezettség terheli. Az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató adózó a székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott körzetközponti jegyzőhöz intézett vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét. Amennyiben az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásához cégbírósági bejegyzés szükséges, az adózó a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem benyújtásával kezdeményezi az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezését. Azok az adózók, akik vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés nélkül folytathatnak adóköteles bevételszerű tevékenységet, ennek megkezdése előtt az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon írásban teljesítik bejelentkezési kötelezettségüket. A bejelentkezéssel egyidejűleg kezdeményezheti az adózó a közösségi adószáma megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Unió tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot folytat. A vállalkozói igazolványhoz, illetve cégbírósági bejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózók a vállalkozói igazolvány kézhezvételétől, illetőleg a cégbírósághoz teljesített bejelentkezéstől számított 15 napon belül - további adatok vonatkozásában - adatbejelentést teljesítenek közvetlenül az állami adóhatósághoz. A bejelentendő adatok közé tartozik a könyvvezetés módja, az iratok őrzésének helye, ha az nem azonos az adózó székhelyével, telephelyével, a jogelőd adóazonosító száma, a tulajdonosok, vezető tisztségviselők, a képviselő, a könyvvizsgáló adóazonosító száma, a magánszemély levelezési címe, ha az nem azonos székhelyével, telephelyével, a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja. Ez utóbbi adat tekintetében kizárólag a számviteli törvényben meghatározott, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetőleg az anyavállalat meghatározott tevékenységet végző leányvállalata tehet bejelentést. A bankszámla nyitásra kötelezett adózó - eltérő rendelkezés hiányában - adószámának közlésétől számított 15 napon belül jelenti be az adóhatósághoz az elsőként megnyitott belföldi pénzforgalmi bankszámláját.

3 -3- Az adóazonosító jellel még nem rendelkező magánszemélyt is terheli bejelentkezési kötelezettség, ugyanis az adóazonosító jelet az adóhatóság képezi. Javasolható, hogy a jövedelem megszerzése előtt kezdeményezze a magánszemély az adóazonosító jel megképzését és az adókártya kiadását, ugyanis ennek hiányában a kifizető, vagy a munkáltató mindaddig megtagadja a kifizetést, amíg adóazonosító jelét a magánszemély nem közli. Az adóhatósághoz való bejelentkezés (változás bejelentés) minden esetben írásban történik az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által rendszeresített és a kereskedelmi forgalomban (nyomtatvány szakboltokban) beszerezhető nyomtatványokon. Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. E rendelkezésből következően az adózónak a tevékenysége megkezdése előtt kell eleget tennie bejelentkezési kötelezettségének. A vállalkozói igazolványhoz, illetve a cégbejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózó az okmányirodához, illetőleg a cégbírósághoz nyújtja be azon adatokat tartalmazó bejelentkezési nyomtatványát, amely a vállalkozói igazolvány kiváltásán, a cégbejegyzésen túl az adószám meghatározásához is szükségesek. Ennek keretében - többek között - az adózónak nyilatkoznia kell, hogy az általános forgalmi adó vonatkozásában alanyi mentességet választ, tárgyi mentes tevékenységet folytat, vagy valamely különleges adómegállapítási módot választ, figyelemmel az általa folytatandó tevékenységre és az áfa tv. szabályaira, továbbá az egyéni vállalkozó arról is köteles nyilatkozni, hogy választja-e az átalányadózást. Az adózó adatait a cégjegyzékszámmal és az okmányiroda által meghatározott nyilvántartási számmal együtt a cégbíróság, illetve az okmányiroda az állami adóhatósághoz továbbítja számítástechnikai úton az adószám kialakítása végett. Az állami adóhatóság haladéktalanul köteles az adószámot az okmányirodával, illetőleg a cégbírósággal közölni, illetve amenynyiben az adószám megállapításának törvényi akadálya van, erről kell értesítenie a cégbíróságot vagy az okmányirodát. Előfordulhat, hogy a magánszemély az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásának kezdeményezésekor még nem rendelkezik adóazonosító jellel, aminek meghatározása az adószámmal egyidejűleg történik az okmányiroda által az adóhatósághoz továbbított adatok alapján. Az adószámot, az adóazonosító jelet az állami adóhatóság köteles közölni az okmányirodával. Nincs azonban akadálya annak, hogy az adóazonosító jelről a magánszemélyt közvetlenül is tájékoztassa az adóhatóság. A cégbírósági bejegyzéshez, illetőleg vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató adózó közvetlenül az adóhatósághoz nyújtja be a bejelentkezésre rendszeresített formanyomtatványt, az adóhatóság ennek alapján veszi az adózót nyilvántartásba és állapít meg részére adószámot. Az adózót ezt követően az adóhatóság az adószámon tartja nyilván és az adóhatóság felé intézett beadványokon erre kell hivatkoznia. Bejelentkezési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik, vagy azzal rendelkeznie kellene, és akinek nincs sem saját jogú, sem pedig származékos biztosítási jogviszonya és ebből eredően sajátságos járulékfizetési kötelezettsége keletkezik. A bejelentést a fizetési kötelezettség keletkezésétől, illetőleg annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell az állami adóhatósághoz megtenni. Fontos tudni, hogy a vállalkozási tevékenységet folytató adózónak - folyamatos működése során is - minden, a korábban bejelentett adatokban történő változást ennek bekövetkeztétől számított 15 napon belül az erre rendszeresített adatmódosító lapon be kell jelenteni. Változásként jelentheti be a már működő adózó közösségi adószám megállapítása iránti igényét. Közösségi adószámmal nem rendelkező adózó közösségi adószámának

4 -4- megállapításának érdekében az állami adóhatóságnál előzetesen bejelenti, hogy az Európai Közösség tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Ugyancsak adatváltozásként jelenti be az adózó, ha az Európai Közösség tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszűntette. A közösségi adószám megállapítására, illetőleg "visszaadására" év közben is lehetőség van. Vállalkozói igazolványhoz, illetőleg cégbírósági bejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózó azokat a változásokat köteles közvetlenül az adóhatósághoz bejelenteni, amelyekről az okmányiroda, illetőleg a cégbíróság nem tájékoztatja az adóhatóságot. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha nem végez általános forgalmiadó-köteles tevékenységet, és nem rendelkezik adóazonosító számmal, a jövedelemadó-köteles bevételének megszerzése előtt adóazonosító jelének közlése végett az e célra szolgáló nyomtatványon bejelenteni természetes azonosító adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét és lakóhelyét) az állami adóhatósághoz. A bejelentést követően adóazonosító jelet állapít meg az adóhatóság, amit adóigazolvány kiadásával közöl az állampolgárral. Az adóigazolványt köteles a polgár megőrizni és annak adatait - felhívásra - a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett megismerhetővé tenni az adóhatóság, valamint az adózással kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett (pl. munkáltató, kifizető) szerv számára. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye A bejelentkezési kötelezettség megsértésének általános következménye a mulasztási bírság kiszabása. Az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki: a) ha az adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, b) bejelentkezési kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, továbbá c) ha vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet bejelentkezési kötelezettség teljesítése nélkül folytat. A bejelentkezés, változásbejelentés késedelmes, hibás, vagy hiányos teljesítése esetén kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén (ide értve az egyéni vállalkozót is) 100 ezer forintig, más adózónál 200 ezer forintig terjedhet. A bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság határidő kitűzésével hívja fel teljesítésre az adózót. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő kitűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kontár tevékenységet végző személyekkel szemben a mulasztási bírságról szóló határozatot kihirdetés útján közlik, tehát nem postai úton kézbesítik, és a határozat a közlés időpontjától kezdve attól függetlenül végrehajtható, hogy ellene jelentettek-e fellebbezést. (A mulasztási bírság kiszabása mellett azonban az adóhatóságnak joga van arra is, hogy a kontár tevékenység eszközét, az árukészletet, a bírság összegének a mértékéig biztosítékul lefoglalja.) Amennyiben az adóköteles jövedelmet szerző magánszemély adóazonosító jelét nem tudja közölni a munkáltatóval, illetve a kifizetővel, az a kifizetést megtagadja az adóazonosító jel közléséig. Az adókedvezmény, adómentesség, támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadását ugyancsak megtagadja az adatszolgáltatásra kötelezett szerv az adóazonosító jel közléséig.

5 -5- Adófizetési határidők 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizetőnek az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig kell megfizetnie. b) A magánszemélynek, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőleget, az egyéni vállalkozónak, valamint a mezőgazdasági őstermelőnek az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. c) Az átalányadózást választó adózónak az átalányadó előleget a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie. B) Személyi jövedelemadó a) A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, a jövedelemadót az adóévet követő év március 20-áig kell megfizetnie (első ízben a évi jövedelemmel összefüggésben április 20-án). b) A vállalkozási tevékenységet folytató, vagy általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélynek a jövedelemadót az adóévet követő év február 15-éig kell megfizetnie. c) A munkáltatónak az év végi elszámoláskor az általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie. Ha az elszámolásból adódóan az adóvisszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont adó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a fenti időponttól visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésre álljon. d) A kifizetőnek az általa levont jövedelemadót (például a kisösszegű kifizetésből) a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie. 2. Általános forgalmi adó A) Az adózó az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét ha havonta tesz adóbevallást, - a tágyhót követő hó 20-áig;

6 ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő hó 20-áig; ha évente tesz adóbevallást, az adóévet követő év február 15-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. B) A havonkénti bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tágyhót követő hó 5-én, illetőleg 20-án számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó évközben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti, vagy a havonkénti kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást az adóév végéig különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni. 3. A fogyasztási adó A) A fogyasztási adó előlege Az adózó a nettó fogyasztási adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-ig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. B) A fogyasztási adó Az adózó a fogyasztási adó előlegének és megállapított nettó fogyasztási adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. 4. Társasági adó és osztalékadó (A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók adófizetési határidőbeli eltéréseit a 14. pont tartalmazza.) A) Társasági adó előlege - Az adózónak, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, - abban az esetben, ha az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesítenie. Az adóév utolsó havi, negyedévi előlegét az adóév december hó 20-áig kell teljesíteni.

7 -7- Az adóelőleget a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december hó 20-áig ki kell egészítenie. Az előlegkiegészítési kötelezettség nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió Ft-ot. B) Társasági adó Az adózónak a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét, az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelnie. C) Osztalékadó a) A kifizetőnek az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig kell megfizetnie. b) A belföldi illetőségű osztalékban részesülő, a kifizető által tőle levont osztalékadót az adóévet követő év május 31-étől igényelheti vissza. 5. A külföldi személyek egyes jövedelmeinek adózására, az adófizetés esedékességére vonatkozó különös szabályok A külföldi illetőségű magánszemély, a külföldi szervezet és a külföldi illetőségű osztalékban részesülő (a továbbiakban a külföldi személy) a törvény szerint adó-, adóelőleg levonási kötelezettség alá eső kifizetőtől származó, belföldön végzett tevékenységből, illetve a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó jövedelmére, így különösen a kamatra, előadói, művészeti és sporttevékenységekért, bemutatókért, kiállításokért járó díjra, jogdíjra és osztalékra (a továbbiakban: adóköteles bevételre) a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni: A) A külföldi személy adóköteles bevétele után a kifizetőnek a kifizetett összegből a levont adót, (személyi jövedelemadót, társasági adót, osztalékadót) a kifizetést követő hó 12-éig kell megfizetnie. Nem kell az adót levonni és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön, és a külföldi személy illetőségét igazolja. Amennyiben a külföldi személytől levont adó mértéke magasabb, mint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alapján alkalmazható adómérték, akkor a külföldi személy az illetősége szerinti ország adóhatóságától származó - illetőségét igazoló - okirat, illetőleg a kifizető igazolása benyújtásával az APEH Észak-budapesti Igazgatóságánál adóvisszatérítési igényt terjeszthet elő. B) Ha a kifizetőt nem terhelte adólevonási kötelezettség, vagy a külföldi személy adóköteles jövedelmét nem kifizetőtől szerezte, a jövedelem megszerzésétől számított 30 napon belül a külföldi személyt adóbevallási kötelezettség terheli, melyet az APEH Észak-budapesti

8 -8- Igazgatóságához kell benyújtania. Ezzel egyidejűleg az adót is meg kell fizetnie. Ez esetben a külföldi személy az adómegállapítás során figyelembe veheti a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alapján a rá vonatkozó adómértéket. 6. Járulékok A) Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék a) a munkáltatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, b) a kifizetőnek az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó 12-éig, c) az egyéni vállalkozónak [az évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.) 4. b) pontja szerinti] a járulékot a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. B) Társadalombiztosítási járulék a) a munkáltatónak és a kifizetőnek a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, b) az egyéni vállalkozónak (a Tbj. 4. b) pontja szerinti) a járulékot negyedévenként a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. C) Baleseti járulék a) a társas vállalkozásnak a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, b) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékot negyedévenként a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. 7. Munkaadói járulék, és munkavállalói járulék A munkaadó a munkaadói járulékot és a levont munkavállalói járulékot az elszámolt hónapot követő hó 20-áig köteles befizetni. 8. Játékadó Az adózó - a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével - a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig fizeti meg. A játékautomata adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg. 9. Rehabilitációs hozzájárulás

9 -9- A rehabilitációs hozzájárulás jogszabályban előírt módon számított előlegét az I-III. negyedévben a negyedévet követő 20-áig kell megfizetni. A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő év február 15-éig kell megfizetni. 10. Egészségügyi hozzájárulás A kifizetőnek, munkáltatónak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig kell megfizetni. A tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésre kötelezettnek a tárgyhót követő hónap 12-éig kell megfizetni. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a hozzájárulást a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 35 százalékos adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után évente, az osztalékalap megállapítása évének február 15. napjáig fizeti meg. 11. Kulturális járulék A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett negyedévenként a negyedévet követő hó 20-áig fizeti meg. 12. Egyszerűsített vállalkozói adó Az adóalany az adóév első három negyedévére előleget fizet a negyedévet követő hó 12. napjáig. Az előleg és a tényleges kötelezettség közötti különbözetet a bevallás benyújtására előírt időpontig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A bevallás határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság esetében az adóévet követő év február 15., a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adózók esetében az adóévet követő év május 30. Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 45 napon belül kell benyújtani. Ez az időtartam a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetében a megszűnést követő 150 nap. 13. Szakképzési hozzájárulás

10 -10- A gyakorlati képzést nem szervező hozzájárulásra kötelezettnek az első félévet követő hó 20-áig kell hozzájárulás előleget fizetni. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 15-éig kell megfizetni. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak a tárgyévi szakképzési hozzájárulás alapjának a tárgyévet követő évben május 31-éig bekövetkezett - a tárgyévről készült éves adóbevallásában figyelembe nem vett - változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetének összegét a tárgyévet követő május 31-éig kell bevallani és befizetni. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig fizetik meg a szakképzési hozzájárulást. Az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az egyszerűsített vállalkozói adó megfizetésére előírt határidőig kell befizetni. 14. A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók adófizetési határidőbeli eltérései A) Társasági adó előlege Az adózó társasági adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig egészíti ki. B) Társasági adó Az adózó a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. C) Osztalékadó Az osztalékban részesülő adózó a kifizető által a tőle levont osztalékadót az adóév utolsó napját követő 150. naptól igényelheti vissza. 15. Környezetterhelési díj A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. A csatornamű szolgáltató a negyedévi díjelőleget a következő negyedév utolsó napjáig fizeti meg. A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az előleg alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.

11 -11- Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg. 16. Számlaszámok Az adóhatóságnál nyilvántartott kötelezettségeket adónként a következő számlára kell befizetni: Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Fogyasztási adó Társasági adó és osztalékadó Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Játékadó Rehabilitációs hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kulturális járulék Szakképzési hozzájárulás Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulék II. Adóbevallási határidők 1. A havi és évközi bevallásra kötelezettek a) Az adózónak valamennyi adóról - az általános forgalmi adó és a társasági adó (adóelőleg) kivételével -, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított, elszámolandó általános fogalmi adója, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg vagy magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege - a 10 millió forintot elérte, havonta - a 4 millió forintot elérte, negyedévenként kell bevallást tennie. b) Az a) pont szerint kell bevallást tennie annak az adózónak is, amely az adóévet megelőző

12 -12- második év utolsó napját követően szervezeti változással (átalakulással, kiválással, szétválással, egyesüléssel, beolvadással) jött létre és az a szervezet, amelyből átalakult, kivált vagy szétválás útján létrejött, illetve, amellyel egyesült vagy amelybe beolvadt, a szervezeti változást megelőzően az adóévet megelőző második évben az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelt. 2. A havi és évközi (negyedéves) bevallás határidői a) A havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, b) az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtani. 3. Az általános forgalmi adó bevallása, és határidői Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig, az éves adómegállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 15-éig nyújtja be adóbevallását. Ha az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 39. (2) bekezdésében és 60. (2) bekezdésében előírt kötelezettséget az adóév utolsó adóbevallási időszakáról szóló bevallásában nem teljesítette, ezt önellenőrzési pótlékmentesen az adóévet követő év február 15-éig elvégzett önellenőrzéssel korrigálhatja. Az adózó, ha az idegenfogalmi tevékenysége utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 66. (1) bekezdése szerint előkalkuláció alapján teljesíti, azt az árrés megállapításához szükséges adat kézhezvételének időpontját követő első adóbevallás benyújtására előírt időpontig, de legfeljebb az adóévet követő év június 30-áig pótlékmentesen önellenőrizheti. 4. Az éves adóbevallás a) A havi, illetőleg évközi adóbevallásra nem kötelezett adózónak - a b-d) pontokban foglalt kivétellel - adónként az adóévet követő február 15-éig, b) a magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, az adóévet követő év március 20-áig, (első ízben a évi jövedelemmel összefüggésben április 20-ig) c) a társasági adóról, az osztalékadóról, az adóévet követő év május 31-éig d) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak a társasági és az osztalékadóról, valamint a 2001-ben kezdődő adóévben keletkezett turisztikai hozzájárulásról, az adóév utolsó napját követő 150 napig kell bevallást tenniük.

13 Az adóbevallás benyújtására vonatkozó különös rendelkezések A munkáltatónak az Art. 30. szerint levont vagy visszafizetett jövedelemadó különbözetről - ha havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban, - ha negyedévenként tesz bevallást, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban, - ha évente tesz bevallást, az adóévet követő év június 20-áig kell bevallást tennie. 6. Külföldi személy adóköteles jövedelmének bevallása A külföldi személy adóköteles bevétele után a társasági adót és az osztalékadót a kifizetőnek a társasági adóbevallásában, amennyiben társasági adóbevallási kötelezettsége nincs, külön nyomtatványon az adóévet követő év május 31-éig kell bevallania. A kifizetőt, ha nem terhelte adólevonási kötelezettség, vagy a külföldi személy belföldön adóköteles jövedelmét nem kifizetőtől szerezte, a külföldi személynek a jövedelem megszerzésétől számított 30 napon belül adóbevallást kell tennie. 7. A költségvetési támogatás bevallása a) A költségvetési támogatást a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell megállapítani. b) Az adózó a feltétel teljesítéséhez kötött költségvetési támogatást az a) ponttól eltérően a támogatást megállapító jogszabály rendelkezései szerint állapíthatja meg. A feltétel teljesítésének igazolását az igényléshez mellékelni kell. c) Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tizenöt naponkénti) igénybevételét engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő hó 20. napjáig bevallást kell tennie. Az uniós vámjog és magyarországi alkalmazása Az unió vámjogi szabályozásának legfontosabb jogforrása a Tanács október 12-i, 2913/92/EGK (HL L 302. szám, 1992.X.19.) számú rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról. Mint ahogyan a nevéből is kitűnik, ez a jogforrás kódex-szerűen fogja össze a vámjog és vámeljárás szabályainak alapvető rendszerét, keretszabályokat alkotva. A kódex keretszabályainak részteles végrehajtására a Bizottság július 2-i, 2454/93/EGK (HL L 25. szám, 1993.X.11.) számú rendelete adja meg a végrehajtási szabályozást. E két alapvető jogforrás mellett számos kapcsolódó szabályt állapítanak meg a Tanács és a Bizottság rendeletei, egyes esetekben határozatai. (A jogforrások elérhetők a : címen.) A kódexben összefoglalt egységes szabályok közül, jelen esetben a vámeljárások uniós és hazai szabályozása közötti hasonlóságot vagy különbséget mutatjuk be. A Vámkódex három fő részre tagolható, melynek első, bevezető része foglalkozik az általános rendelkezésekkel, a második rész a vámeljárásokat határozza meg és a harmadik rész ismét

14 -14- általános szabályokat tartalmaz. A továbbiakban egy-egy részterület kiemelésével ismertetjük a különbségeket. Az áruk vámjogi helyzete Az unió vámterületén lévő áruknak vámjogi helyzetük van, amely lehet közösségi vagy nem közösségi helyzet. A hazai szabályozás vámjogi státuszként ismeri ezt a helyzetet, mely szerint belföldi árut vagy vámárut különböztet meg. Az egyes vámjogi helyezetek (közösségi vagy nem közösségi) meghatározása hasonló a jelenlegi szabályozáshoz. Az áru vámjogi rendeltetése: A vámterületen kívülről behozott áruk vámjogi helyzetét igazolni kell és attól függően, hogy igazolt-e a közösségi helyezet vagy sem, vámjogi rendeletetést kell számukra kijelölni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy az unió tagállamainak elhelyezkedése, földrajzi körülményei, számos esetben úgy alakulnak, hogy az egyik tagországból egy másik tagországba szállított áru egy harmadik (nem tagország) állam területén halad keresztül. Ezekben az esetekben igen fontos a közösségi helyzet igazolása, hiszen ennek hiányában az árunak vámjogi rendeltetést kell kijelölni. Az áru vámjogi rendeltetését a vám elé állítás után - az átmeneti megőrzés határidején belül - kell kijelölni. A vámjogi rendeltetés meghatározásának kötelezettsége az ügyfelet terheli. A vámjogi rendeltetés meghatározása megtörténhet, az áru: - vámeljárás alá vonásával, - vámszabadterületre vagy vámszabad raktárba történő bevitelével, - Közösség területéről történő kivitelével, - megsemmisítésével, - felajánlásával az állam javára. Vámeljárások A vámjogi rendeltetés meghatározásának egyik leggyakoribb módja az áru valamely vámeljárás alá vonása. A vámeljárások az unió vámkódexében 8 önálló vámeljárásban kerültek meghatározásra a hazai 10 vámeljárással szemben. A nyolc vámeljárás tartalmában nagyban megegyezik a hazai megfelelőjével, melyeket az alábbi táblázatban hasonlítunk össze: sorszám Unió vámkódexében Nemzeti vámkódexben 1. szabad forgalomba helyezés belföldi forgalom számára történő vámkezelés 2. árutovábbítás árutovábbítás 3. vámraktározás vámraktározás 4. aktív feldolgozás aktív feldolgozás 5. feldolgozás vámfelügyelet alatt vámfelügyelet melletti feldolgozás 6. ideiglenes behozatal ideiglenes behozatal 7. passzív feldolgozás passzív feldolgozás 8. kivitel kivitel

15 ideiglenes kivitel 10. vámszabad területi be- ill. kitárolás (dőlt betűvel a gazdasági vámeljárások) Egyes vámeljárásoknál csupán a megnevezés szóhasználata eltérő, míg az ideiglenes kivitel önálló vámeljárásként jelenik meg a hazai szabályozásban az unió vámkódexében pedig a kiviteli vámeljárás alatt található. A vámszabad területre történő bevitel nem önálló vámeljárás az unióban, hanem a vámjogi rendeltetés - vámeljárásokon kívüli - meghatározásának egyik módja. 1. Szabad forgalomba helyezés A szabad forgalomba helyezés célja, hogy a nem közösségi áru elnyerje a közösségi áru vámjogi státuszát. Nagyon fontos, hogy a közösségi státuszt ne keverjük össze az áru közösségi származásának helyzetével, mivel a két forgalom ugyan hasonló, de nem azonos a tartalmuk és szerepük, továbbá a szabályrendszerük. Egy szabad forgalomba helyezett áru önmagától a szabad forgalomba helyezéstől nem nyeri el a közösségi származást, de ha azt a közösségben elegendő mértékben megmunkálják, akkor akár elnyerheti a közösségi származó helyzetet is. A harmadik országból behozott nem közösségi áru szabad forgalomba helyezése együtt jár a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásával és a vámteher megfizetésével. A vámkódex nem határozza meg a vámeljárás mozzanatait, mint ahogyan ezt megismerhetjük a hazai szabályozásból, de valójában mindazon mozzanatokat kell végrehajtania a vámhivatalnak a vámeljárás lefolytatása során, amelyek a hazai szabályozásból ismertek (vámvizsgálat, vámfizetési kötelezettség megállapítása, vámteher kiszabása, közlése, beszedése, a vámáru kiadása). A szabad forgalomba helyezés vámeljárás keretében lehetőséget ad arra is a vámkódex, hogy ha egy szállítmány különböző vámtarifaszámok alá tartozó árukból áll, és a felszámítható behozatali vámokkal aránytalan munkaterheléssel és költséggel járna az áruk önálló besorolása, úgy - a vámhivatal beleegyezésével - a legmagasabb vámtételű áru besorolásával adjon árunyilatkozatot a vámkezelést kérő. A nemzeti jogban engedélyjegyes eljárás alatt megismert speciális eljárást is hasonlóan gyakoroljuk, mint ahogyan azt az unió vámkódexe leírja, csupán az unióban végfelhasználás fogalom alatt ismerhetjük meg a részletszabályokat. A szabad forgalomba helyezett áru elveszti közösségi státuszát és visszanyeri nem közösségi státuszát, ha az árunyilatkozatot érvénytelenítik (visszavonják a határozatot), vagy az áruk mentesülnek a fizetési kötelezettség alól vagy visszatérítésre (visszafizetésre) kerülnek a behozatali vámok vám-visszatérítéses aktív feldolgozás keretében, vagy külföldi tértiáru esetében, vagy az árut exportálják vagy újraexportálják.

16 -16- A szabad forgalomba helyezés során kell alkalmazni a legtöbb kereskedelempolitikai intézkedést. A kereskedelempolitikai intézkedések alatt a közös kereskedelempolitika részeként, az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó Közösségi rendelkezések formájában létrehozott nem tarifális intézkedéseket, úgymint felügyeleti vagy piacvédelmi intézkedések, mennyiségi korlátozások vagy kvóták, valamint behozatali vagy kiviteli tilalmakat kell érteni. A tarifális intézkedéseket az Európai Közösség Vámtarifája (TARIC) foglalja magába. A TARIC rendszer egy olyan dinamikus adatbázis, amely a nómenklaturán túl magába foglalja az összes tarifális intézkedést napra készen. Mivel az unió autonóm és szerződéses szabadkereskedelmi megállapodásainak közel 87 ország a részese és számos ország részére biztosít tarifális kedvezményeket (vámkontingensek vagy plafonok keretében stb.), továbbá szinte kivétel nélkül alkalmazza a piacvédelmi szabályokat is (értékkiegyenlítő és antidömping vámok, behozatali átalányértékek, stb.), így rendkívül bonyolult és papíron, napra készen szinte követhetetlen az unió használati vámtarifája. A számos jogszabály egységes és jogszerű alkalmazása érdekében alkotta meg a Bizottság 1987-ben a TARIC rendszert, melyet mi is alkalmazni forgunk a csatlakozás pillanatától kezdve. Ahhoz, hogy a fizetendő vámterhet megállapíthassuk egy harmadik országból behozott áru után, ismernünk kell az áru vámtarifaszámát és TARIC számát (első nyolc számjegy Kombinált Nómenklatúra kód, a számjegy a TARIC szám), a származási országot, az árunyilatkozat elfogadásának tervezett időpontját, és ekkor kérdezhetjük le a TARIC rendszerből a szóba jöhető vámokat, kedvezményeket. A nemzeti adók (úgymint ÁFA vagy jövedéki adó) mértéke is a nemzeti TARIC alkalmazásban lesz elhelyezve, melyet a testület honlapján fog közzétenni napra készen. A Bizottság is publikálja Interneten a TARIC adatokat, melyen természetesen a nemzeti adók mértéke nem található meg. Fentiek következtében az unió közvetlen bevételeként fizetendő vám kiszámításánál a hatályos szabályok a vámok szinte valamennyi formáját (érték-, mérték-, vegyes vám, maximum- és minimum értékek, átalányértékekhez kötődő vámok, küszöbértékhez kötődő vámok, mezőgazdasági összetevőkre kivetett vámok, stb.) alkalmazzák. 2. Árutovábbítás Az Európai Unióban (EU) az árutovábbítások végrehajtásakor az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: a Tanács 2913/92/EGK rendeletének (Közösségi Vámkódex) Cikkei, a Bizottság 2454/93 (EGK) rendeletének (Közösségi Vámkódex végrehajtási utasítás) Cikkei és a Közösségi Vámkódex végrehajtási utasításának 37., 44/a Mellékletei Az EU-ban az alábbi árutovábbítások működnek: Közösségi árutovábbítási eljárás TIR Egyezmény ATA Egyezmény (Módosított) Rajnai Hajózási Egyezmény 9. Cikk Észak-atlanti Szerződés Szerződő Felei között, a haderőik státuszáról szóló

17 -17- Egyezmény Postai árutovábbítás Az EU-ben Tranzitegyezmény szerinti árutovábbítást nem lehet végrehajtani. Ugyanis a Tranzitegyezmény 1. (2) bekezdése szerint a Tranzitegyezmény keretében az EU-n belül lebonyolított áruszállítások úgy minősülnek, mintha közösségi árutovábbítási eljárásban bonyolódtak volna le. Tehát a közösségi árutovábbítási eljárás és a Tranzitegyezmény szerinti árutovábbítási eljárás szabályai - majdnem - ugyanazok. Az EU szabályai szerint az árutovábbítási eljárás lehet külső és belső árutovábbítási eljárás. A külső árutovábbítási eljárás az EU vámterületén belül egy adott pontról egy másikra történő szállítást tesz lehetővé az alábbi áruk tekintetében: a) nem közösségi áruknál, b) olyan közösségi áruknál, amelyek kivitelével kapcsolatban Bizottsági intézkedés van érvényben. Külső árutovábbítási eljárás végrehajtása történhet: a) közösségi külső árutovábbítási eljárás keretében EV-vel, b)tir igazolvánnyal, feltéve ha a szállítás - az EU-n kívül kezdődött vagy fejeződik be, vagy - olyan szállítmánnyal kapcsolatos, amelyeket az EU vámterületén rakodnak ki, és amelyek más országokban kirakandó árukkal együtt szállítanak, - az EU két pontja között, harmadik országon keresztül történik, c) ATA igazolvánnyal (kék szelvénnyel), d) Rajnai Rakományjegyzékkel, e) 302 okmánnyal, f) postai forgalomban. A belső árutovábbítási eljárás az EU egyik pontjáról egy másik pontjára közösségi árunak valamely harmadik országon keresztül történő szállítását teszi lehetővé. A belső árutovábbítási eljárás végrehajtása történhet: g) közösségi belső árutovábbítási eljárás keretében EV-vel, h) TIR igazolvánnyal, i) ATA igazolvánnyal (kék szelvénnyel), j) Rajnai Rakományjegyzékkel, k) 302 okmánnyal, l) postai forgalomban. Az közösségi árutovábbítási eljárás jellemzői

18 -18- a) Az árutovábbítás EV okmány ( példányok) felhasználásával történik, b) Résztvevő vámhivatalok: indító, átléptető, rendeltetési, c) A főkötelezettnek biztosítékot kell nyújtania az indító vámhivatalban, amely az egész árutovábbítási eljárásra érvényes, d) A rendeltetési vámhivatal visszaigazolást küld az indító vámhivatalnak. A közösségi árutovábbítási eljárás okmánya az Egységes Vámárunyilatkozat, amely azonos a 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben kihirdetett okmánnyal. A közösségi árutovábbítási eljárás keretében az alábbi biztosítékokat lehet nyújtani: a) Egyedi biztosíték - készpénz, - bankgarancia, - TC32 Egyedi garanciajegy b) Összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség - TC31 Kezességvállalási tanúsítvány - TC33 Tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről A közösségi árutovábbítási eljárás keretében az alábbi egyszerűsítésekre van lehetőség: a) Összkezesség, vagy biztosítéknyújtás alóli mentesség b) Különleges rakományjegyzék használata c) Különleges zárak alkalmazása d) Előírt szállítási útvonal alóli mentesség e) Engedélyezett feladó státusz f) Engedélyezett címzett státusz g) Meghatározott szállítási módokhoz kapcsolódó - áruszállítás vasúton vagy konténerben, - áruszállítás légi úton - áruszállítás tengeri úton - áruszállítás csővezetéken. Az EU vezetésével a Tranzitegyezményben résztvevő országok közreműködésével folyik az Új Számítógépesített Árutovábbítási Eljárás (NCTS) kiépítése. A rendszer keretében a közösségi árutovábbítási eljárások és a Tranzitegyezmény szerinti árutovábbítási eljárások közül a közúti forgalomban végrehajtott árutovábbítási eljárások kerülnek számítógéppel támogatásra. Az NCTS rendszerhez Magyarország május 21-én csatlakozik, július 1-től pedig valamennyi magyar vámhivatal alkalmazza. A Tranzitegyezmény szerinti és a közösségi árutovábbítási eljárás végrehajtását segítendően nemzetközi kézikönyv készült, amely az alábbi helyen megtalálható más, a közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazása szempontjából hasznos információk mellett: 3. Vámraktározás Az Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamat részeként 2000-ben megkezdődött a

19 -19- nemzeti vámjogszabályok teljes mértékű harmonizációja. Első lépcsőként a július 1-jén hatályba lépő évi XXXII. törvénnyel kerültek új uniós vámjogszabályok beépítésre a Vámtörvénybe. A évi módosítás a vámraktározás tekintetében csak az engedélyezés formájában, a tevékenységi biztosíték számításában és a raktári nyilvántartások vezetésében hozott jelentősebb változást. A második lépcsőben a Kormány 2140/2000. (VI. 23.) számú határozata meghatározta a december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó jogharmonizációs programot. A évben végrehajtott módosítás alapvetően a gazdasági vámeljárások - ezen belül is a vámraktározás vámeljárás - további összehangolására koncentrált. A gazdasági vámeljárások közül 2001-ig a vámraktározással, vámraktárakkal kapcsolatos szabályozás teljes körű átvétele volt függőben. Ennek oka az volt, hogy a Közösség jogszabályi felülvizsgálata érintette ezt a területet és a várható egyszerűsítések reményében nem látszott célszerűnek átvenni a vámraktártípusok és működtetésük viszonylag bonyolult rendszerét. Tekintettel azonban arra, hogy a Közösség várt módosításai a vámraktártípusok vonatkozásában nem születtek meg, a Vámtörvényt módosító évi LXXIV. törvény a vonatkozó Közösségi szabályozás teljes átvételét tartalmazta a vámraktárak tekintetében. Mindezek figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy egyes - kifejezetten az uniós csatlakozásunkat követően alkalmazható - szabályok kivételével, a jelenlegi nemzeti szabályozás megegyezik az unió Vámkódexének és végrehajtási rendeletének rendelkezéseivel. Raktártípusok: Típus Jellegzetesség "A" "B" "C" "D" "E" "F" a vámraktár üzemeltetője felelőssége alatt álló közvámraktár; a beraktározók felelősségével működő közvámraktár; magánvámraktár, ahol a vámraktár üzemeltetője és a beraktározó ugyanaz a szervezet, de nem szükségszerűen az áruk tulajdonosa; magánvámraktár, ahol a vámraktár üzemeltetője és a beraktározó ugyanaz a szervezet, de nem szükségszerűen az áruk tulajdonosa és a vámraktározási vámeljárást lezáró szabad forgalomba helyezés vámeljárás helyi vámkezelés egyszerűsített eljárásban történik; magánvámraktár, ahol a vámraktár üzemeltetője és a beraktározó ugyanaz a szervezet, de nem szükségszerűen az áruk tulajdonosa és ahol az áru vámraktározási eljárás alá helyezhető anélkül, hogy azt egy vámraktárrá minősített ingatlanra vagy más meghatározott területre betárolnák; vámhivatal által üzemeltetett közvámraktár A vámraktári engedély kiadását minden esetben a Bizottsági rendelet 67. számú mellékletében található - megfelelően kitöltött - formanyomtatvány benyújtásával kell kérni. Engedély csak a Közösség területén letelepedett személy részére adható, ha igazolja, hogy a raktározásra gazdasági szempontból szükség van. A vámhatóság a vámraktár üzemeltetéséhez vámbiztosíték nyújtását is megkövetelheti. Ennek mértéke mindig tagállami szinten kerül meghatározásra. A tevékenységi engedély kiadásának feltétele - fő szabályként - az, hogy a kérelmező az engedélyezési eljárás során már olyan (a B és az F típusú vámraktár kivételével)

20 -20- készletnyilvántartást tudjon felmutatni, mely a vámraktározási vámeljárás alá vont áruk adatait tartalmazza. A készletnyilvántartás vezetéséért a raktár üzemeltetője a felelős. "F" típusú vámraktárban az üzemeltető vámhivatal készletnyilvántartás helyett vámnyilvántartást vezet. "B" típusú vámraktárban készletnyilvántartás helyett a felügyelő vámhivatal, a vámraktározás vámeljárás bejelentésére vonatkozó vámárunyilatkozatot kezeli raktárnyilvántartásként. A vámraktározási vámeljárás időtartama alapszabályként nincs korlátozva. Kivételes esetekben azonban a vámhatóság megállapíthat raktározási határidőt, amelyen belül a beraktározónak kérnie kell a további vámeljárás alá vonást. A közös agrárpolitika hatálya alá tartozó, kivitelre szánt közösségi árukra külön határidők állapíthatók meg a bizottsági eljárásnak megfelelően. A nem közösségi helyzetű árun állapotmegóvó műveleteket, valamint külalakja, eladhatósága javítását célzó, illetve a forgalomba hozatala előkészítésére szolgáló szokásos kezeléseket végezhetnek. Ha erre a közös piaci rendtartás zökkenőmentes működése érdekében szükség van, a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában egyes szokásos kezelési módok kizárhatók. Az ilyen szokásos kezelési módok listáját a bizottsági eljárásnak megfelelően állítják össze. Ha a körülmények indokolják, a vámraktározás vámeljárás alá vont áru ideiglenesen három hónapot meg nem haladó időtartamra elvihető a vámraktárból. Ez az időtartam indokolt esetben meghosszabbítható. 4. Aktív feldolgozás Az aktív feldolgozás, a feldolgozást végző részére - közvetlenül vagy közvetetten - rendelkezésre bocsátott importáruval végzett bármilyen feldolgozást jelent, amelyet egy harmadik országban letelepedett megbízó számára rendelkezései szerint végeznek el, általában a feldolgozási költségek megfizetése ellenében. Az aktív feldolgozási eljárás lehetővé teszi, hogy az alábbi árukat a közösség vámterületén egy vagy több feldolgozási műveletnek vessék alá: a) a közösség vámterületéről végtermékként újrakivitelre szánt nem-közösségi árut, anélkül hogy az ilyen áru behozatali vámköteles vagy kereskedelempolitikai intézkedések hatálya alá tartozó lenne (felfüggesztő rendszer); b) szabad forgalomba bocsátott árut, az ilyen áruért felszámítható behozatali vámok visszatérítésével (visszafizetésével) vagy fizetés alóli mentesítéssel, ha azt a Közösség vámterületéről exportálták végtermék formájában (vám-visszatérítési rendszer). Feldolgozási műveletek: - az áru megmunkálása, ideértve az összeállítását vagy összeszerelését, vagy pedig más áruba történő beszerelését; - az áru feldolgozása; - az áru javítása, ideértve a helyreállítását és a rendbehozatalát is, valamint; - a bizottsági eljárásnak megfelelően meghatározott bizonyos olyan áru használata,

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben