Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet"

Átírás

1 Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLAT OKTATÁSI SEGÉDLET... 1 A BEJELENTKEZÉS SZABÁLYAI... 2 Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz?... 2 A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye... 4 ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐK... 5 Az uniós vámjog és magyarországi alkalmazása Nemzetközi ÁFA elszámolás A közösségi adószám Közösségen belüli termékbeszerzés Adómentes Közösségen belüli beszerzés Közösségen belüli adómentes értékesítés Háromszögügylet Vagyonáthelyezés Távolsági értékesítés Szolgáltatásnyújtások Egyes különleges Közösségen belüli szolgáltatások teljesítési helye Bevallás, összesítő nyilatkozat Termékimport Termékexport...46 ÁLTALÁNYADÓZÁS Az adó alapja Az adó mértéke Nyilvántartás Egyéb tudnivalók A tételes átalányadózás TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK Társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Baleseti járulék EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK Egészségügyi hozzájárulás A tételes egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Innovációs járulék Energiaadó Termékdíj Kulturális járulék Környezetterhelési díj JÁTÉKADÓ MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ ADÓZÁSA A mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek a következők: Bevételek A jövedelem meghatározása... 73

2 -2- A mezőgazdasági kistermelő átalányadózása Adóelőleg-fizetés Adóbevallás a személyi jövedelemadóról Az általános forgalmi adó kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalók EVA I. Bejelentkezés és az azzal kapcsolatos nyilatkozatok II. Az adóalanyiság választásának feltételei III. Áttérési szabályok IV. Az eva alapja, mértéke, bevallása és megfizetése V. Bizonylatolás...90 VI. Járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség VII. Nyilvántartási kötelezettség VIII. Az adóalanyiság megszűnése A bejelentkezés szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Ennek meghatározása érdekében az adózót bejelentési kötelezettség terheli. Az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató adózó a székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott körzetközponti jegyzőhöz intézett vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét. Amennyiben az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásához cégbírósági bejegyzés szükséges, az adózó a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem benyújtásával kezdeményezi az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezését. Azok az adózók, akik vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés nélkül folytathatnak adóköteles bevételszerű tevékenységet, ennek megkezdése előtt az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon írásban teljesítik bejelentkezési kötelezettségüket. A bejelentkezéssel egyidejűleg kezdeményezheti az adózó a közösségi adószáma megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Unió tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot folytat. A vállalkozói igazolványhoz, illetve cégbírósági bejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózók a vállalkozói igazolvány kézhezvételétől, illetőleg a cégbírósághoz teljesített bejelentkezéstől számított 15 napon belül - további adatok vonatkozásában - adatbejelentést teljesítenek közvetlenül az állami adóhatósághoz. A bejelentendő adatok közé tartozik a könyvvezetés módja, az iratok őrzésének helye, ha az nem azonos az adózó székhelyével, telephelyével, a jogelőd adóazonosító száma, a tulajdonosok, vezető tisztségviselők, a képviselő, a könyvvizsgáló adóazonosító száma, a magánszemély levelezési címe, ha az nem azonos székhelyével, telephelyével, a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja. Ez utóbbi adat tekintetében kizárólag a számviteli törvényben meghatározott, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetőleg az anyavállalat meghatározott tevékenységet végző leányvállalata tehet bejelentést. A bankszámla nyitásra kötelezett adózó - eltérő rendelkezés hiányában - adószámának közlésétől számított 15 napon belül jelenti be az adóhatósághoz az elsőként megnyitott belföldi pénzforgalmi bankszámláját.

3 -3- Az adóazonosító jellel még nem rendelkező magánszemélyt is terheli bejelentkezési kötelezettség, ugyanis az adóazonosító jelet az adóhatóság képezi. Javasolható, hogy a jövedelem megszerzése előtt kezdeményezze a magánszemély az adóazonosító jel megképzését és az adókártya kiadását, ugyanis ennek hiányában a kifizető, vagy a munkáltató mindaddig megtagadja a kifizetést, amíg adóazonosító jelét a magánszemély nem közli. Az adóhatósághoz való bejelentkezés (változás bejelentés) minden esetben írásban történik az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által rendszeresített és a kereskedelmi forgalomban (nyomtatvány szakboltokban) beszerezhető nyomtatványokon. Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. E rendelkezésből következően az adózónak a tevékenysége megkezdése előtt kell eleget tennie bejelentkezési kötelezettségének. A vállalkozói igazolványhoz, illetve a cégbejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózó az okmányirodához, illetőleg a cégbírósághoz nyújtja be azon adatokat tartalmazó bejelentkezési nyomtatványát, amely a vállalkozói igazolvány kiváltásán, a cégbejegyzésen túl az adószám meghatározásához is szükségesek. Ennek keretében - többek között - az adózónak nyilatkoznia kell, hogy az általános forgalmi adó vonatkozásában alanyi mentességet választ, tárgyi mentes tevékenységet folytat, vagy valamely különleges adómegállapítási módot választ, figyelemmel az általa folytatandó tevékenységre és az áfa tv. szabályaira, továbbá az egyéni vállalkozó arról is köteles nyilatkozni, hogy választja-e az átalányadózást. Az adózó adatait a cégjegyzékszámmal és az okmányiroda által meghatározott nyilvántartási számmal együtt a cégbíróság, illetve az okmányiroda az állami adóhatósághoz továbbítja számítástechnikai úton az adószám kialakítása végett. Az állami adóhatóság haladéktalanul köteles az adószámot az okmányirodával, illetőleg a cégbírósággal közölni, illetve amenynyiben az adószám megállapításának törvényi akadálya van, erről kell értesítenie a cégbíróságot vagy az okmányirodát. Előfordulhat, hogy a magánszemély az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásának kezdeményezésekor még nem rendelkezik adóazonosító jellel, aminek meghatározása az adószámmal egyidejűleg történik az okmányiroda által az adóhatósághoz továbbított adatok alapján. Az adószámot, az adóazonosító jelet az állami adóhatóság köteles közölni az okmányirodával. Nincs azonban akadálya annak, hogy az adóazonosító jelről a magánszemélyt közvetlenül is tájékoztassa az adóhatóság. A cégbírósági bejegyzéshez, illetőleg vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató adózó közvetlenül az adóhatósághoz nyújtja be a bejelentkezésre rendszeresített formanyomtatványt, az adóhatóság ennek alapján veszi az adózót nyilvántartásba és állapít meg részére adószámot. Az adózót ezt követően az adóhatóság az adószámon tartja nyilván és az adóhatóság felé intézett beadványokon erre kell hivatkoznia. Bejelentkezési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik, vagy azzal rendelkeznie kellene, és akinek nincs sem saját jogú, sem pedig származékos biztosítási jogviszonya és ebből eredően sajátságos járulékfizetési kötelezettsége keletkezik. A bejelentést a fizetési kötelezettség keletkezésétől, illetőleg annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell az állami adóhatósághoz megtenni. Fontos tudni, hogy a vállalkozási tevékenységet folytató adózónak - folyamatos működése során is - minden, a korábban bejelentett adatokban történő változást ennek bekövetkeztétől számított 15 napon belül az erre rendszeresített adatmódosító lapon be kell jelenteni. Változásként jelentheti be a már működő adózó közösségi adószám megállapítása iránti igényét. Közösségi adószámmal nem rendelkező adózó közösségi adószámának

4 -4- megállapításának érdekében az állami adóhatóságnál előzetesen bejelenti, hogy az Európai Közösség tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Ugyancsak adatváltozásként jelenti be az adózó, ha az Európai Közösség tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszűntette. A közösségi adószám megállapítására, illetőleg "visszaadására" év közben is lehetőség van. Vállalkozói igazolványhoz, illetőleg cégbírósági bejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózó azokat a változásokat köteles közvetlenül az adóhatósághoz bejelenteni, amelyekről az okmányiroda, illetőleg a cégbíróság nem tájékoztatja az adóhatóságot. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha nem végez általános forgalmiadó-köteles tevékenységet, és nem rendelkezik adóazonosító számmal, a jövedelemadó-köteles bevételének megszerzése előtt adóazonosító jelének közlése végett az e célra szolgáló nyomtatványon bejelenteni természetes azonosító adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét és lakóhelyét) az állami adóhatósághoz. A bejelentést követően adóazonosító jelet állapít meg az adóhatóság, amit adóigazolvány kiadásával közöl az állampolgárral. Az adóigazolványt köteles a polgár megőrizni és annak adatait - felhívásra - a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett megismerhetővé tenni az adóhatóság, valamint az adózással kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett (pl. munkáltató, kifizető) szerv számára. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye A bejelentkezési kötelezettség megsértésének általános következménye a mulasztási bírság kiszabása. Az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki: a) ha az adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, b) bejelentkezési kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, továbbá c) ha vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet bejelentkezési kötelezettség teljesítése nélkül folytat. A bejelentkezés, változásbejelentés késedelmes, hibás, vagy hiányos teljesítése esetén kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén (ide értve az egyéni vállalkozót is) 100 ezer forintig, más adózónál 200 ezer forintig terjedhet. A bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság határidő kitűzésével hívja fel teljesítésre az adózót. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő kitűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kontár tevékenységet végző személyekkel szemben a mulasztási bírságról szóló határozatot kihirdetés útján közlik, tehát nem postai úton kézbesítik, és a határozat a közlés időpontjától kezdve attól függetlenül végrehajtható, hogy ellene jelentettek-e fellebbezést. (A mulasztási bírság kiszabása mellett azonban az adóhatóságnak joga van arra is, hogy a kontár tevékenység eszközét, az árukészletet, a bírság összegének a mértékéig biztosítékul lefoglalja.) Amennyiben az adóköteles jövedelmet szerző magánszemély adóazonosító jelét nem tudja közölni a munkáltatóval, illetve a kifizetővel, az a kifizetést megtagadja az adóazonosító jel közléséig. Az adókedvezmény, adómentesség, támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadását ugyancsak megtagadja az adatszolgáltatásra kötelezett szerv az adóazonosító jel közléséig.

5 -5- Adófizetési határidők 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizetőnek az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig kell megfizetnie. b) A magánszemélynek, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőleget, az egyéni vállalkozónak, valamint a mezőgazdasági őstermelőnek az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. c) Az átalányadózást választó adózónak az átalányadó előleget a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie. B) Személyi jövedelemadó a) A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, a jövedelemadót az adóévet követő év március 20-áig kell megfizetnie (első ízben a évi jövedelemmel összefüggésben április 20-án). b) A vállalkozási tevékenységet folytató, vagy általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélynek a jövedelemadót az adóévet követő év február 15-éig kell megfizetnie. c) A munkáltatónak az év végi elszámoláskor az általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie. Ha az elszámolásból adódóan az adóvisszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont adó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a fenti időponttól visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésre álljon. d) A kifizetőnek az általa levont jövedelemadót (például a kisösszegű kifizetésből) a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie. 2. Általános forgalmi adó A) Az adózó az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét ha havonta tesz adóbevallást, - a tágyhót követő hó 20-áig;

6 ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő hó 20-áig; ha évente tesz adóbevallást, az adóévet követő év február 15-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. B) A havonkénti bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tágyhót követő hó 5-én, illetőleg 20-án számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó évközben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti, vagy a havonkénti kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást az adóév végéig különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni. 3. A fogyasztási adó A) A fogyasztási adó előlege Az adózó a nettó fogyasztási adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-ig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. B) A fogyasztási adó Az adózó a fogyasztási adó előlegének és megállapított nettó fogyasztási adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. 4. Társasági adó és osztalékadó (A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók adófizetési határidőbeli eltéréseit a 14. pont tartalmazza.) A) Társasági adó előlege - Az adózónak, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, - abban az esetben, ha az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesítenie. Az adóév utolsó havi, negyedévi előlegét az adóév december hó 20-áig kell teljesíteni.

7 -7- Az adóelőleget a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december hó 20-áig ki kell egészítenie. Az előlegkiegészítési kötelezettség nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió Ft-ot. B) Társasági adó Az adózónak a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét, az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelnie. C) Osztalékadó a) A kifizetőnek az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig kell megfizetnie. b) A belföldi illetőségű osztalékban részesülő, a kifizető által tőle levont osztalékadót az adóévet követő év május 31-étől igényelheti vissza. 5. A külföldi személyek egyes jövedelmeinek adózására, az adófizetés esedékességére vonatkozó különös szabályok A külföldi illetőségű magánszemély, a külföldi szervezet és a külföldi illetőségű osztalékban részesülő (a továbbiakban a külföldi személy) a törvény szerint adó-, adóelőleg levonási kötelezettség alá eső kifizetőtől származó, belföldön végzett tevékenységből, illetve a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó jövedelmére, így különösen a kamatra, előadói, művészeti és sporttevékenységekért, bemutatókért, kiállításokért járó díjra, jogdíjra és osztalékra (a továbbiakban: adóköteles bevételre) a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni: A) A külföldi személy adóköteles bevétele után a kifizetőnek a kifizetett összegből a levont adót, (személyi jövedelemadót, társasági adót, osztalékadót) a kifizetést követő hó 12-éig kell megfizetnie. Nem kell az adót levonni és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön, és a külföldi személy illetőségét igazolja. Amennyiben a külföldi személytől levont adó mértéke magasabb, mint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alapján alkalmazható adómérték, akkor a külföldi személy az illetősége szerinti ország adóhatóságától származó - illetőségét igazoló - okirat, illetőleg a kifizető igazolása benyújtásával az APEH Észak-budapesti Igazgatóságánál adóvisszatérítési igényt terjeszthet elő. B) Ha a kifizetőt nem terhelte adólevonási kötelezettség, vagy a külföldi személy adóköteles jövedelmét nem kifizetőtől szerezte, a jövedelem megszerzésétől számított 30 napon belül a külföldi személyt adóbevallási kötelezettség terheli, melyet az APEH Észak-budapesti

8 -8- Igazgatóságához kell benyújtania. Ezzel egyidejűleg az adót is meg kell fizetnie. Ez esetben a külföldi személy az adómegállapítás során figyelembe veheti a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alapján a rá vonatkozó adómértéket. 6. Járulékok A) Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék a) a munkáltatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, b) a kifizetőnek az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó 12-éig, c) az egyéni vállalkozónak [az évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.) 4. b) pontja szerinti] a járulékot a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. B) Társadalombiztosítási járulék a) a munkáltatónak és a kifizetőnek a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, b) az egyéni vállalkozónak (a Tbj. 4. b) pontja szerinti) a járulékot negyedévenként a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. C) Baleseti járulék a) a társas vállalkozásnak a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, b) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékot negyedévenként a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie. 7. Munkaadói járulék, és munkavállalói járulék A munkaadó a munkaadói járulékot és a levont munkavállalói járulékot az elszámolt hónapot követő hó 20-áig köteles befizetni. 8. Játékadó Az adózó - a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével - a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig fizeti meg. A játékautomata adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg. 9. Rehabilitációs hozzájárulás

9 -9- A rehabilitációs hozzájárulás jogszabályban előírt módon számított előlegét az I-III. negyedévben a negyedévet követő 20-áig kell megfizetni. A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő év február 15-éig kell megfizetni. 10. Egészségügyi hozzájárulás A kifizetőnek, munkáltatónak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig kell megfizetni. A tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésre kötelezettnek a tárgyhót követő hónap 12-éig kell megfizetni. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a hozzájárulást a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 35 százalékos adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után évente, az osztalékalap megállapítása évének február 15. napjáig fizeti meg. 11. Kulturális járulék A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett negyedévenként a negyedévet követő hó 20-áig fizeti meg. 12. Egyszerűsített vállalkozói adó Az adóalany az adóév első három negyedévére előleget fizet a negyedévet követő hó 12. napjáig. Az előleg és a tényleges kötelezettség közötti különbözetet a bevallás benyújtására előírt időpontig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A bevallás határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság esetében az adóévet követő év február 15., a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adózók esetében az adóévet követő év május 30. Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 45 napon belül kell benyújtani. Ez az időtartam a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetében a megszűnést követő 150 nap. 13. Szakképzési hozzájárulás

10 -10- A gyakorlati képzést nem szervező hozzájárulásra kötelezettnek az első félévet követő hó 20-áig kell hozzájárulás előleget fizetni. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 15-éig kell megfizetni. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak a tárgyévi szakképzési hozzájárulás alapjának a tárgyévet követő évben május 31-éig bekövetkezett - a tárgyévről készült éves adóbevallásában figyelembe nem vett - változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetének összegét a tárgyévet követő május 31-éig kell bevallani és befizetni. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig fizetik meg a szakképzési hozzájárulást. Az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az egyszerűsített vállalkozói adó megfizetésére előírt határidőig kell befizetni. 14. A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók adófizetési határidőbeli eltérései A) Társasági adó előlege Az adózó társasági adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig egészíti ki. B) Társasági adó Az adózó a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. C) Osztalékadó Az osztalékban részesülő adózó a kifizető által a tőle levont osztalékadót az adóév utolsó napját követő 150. naptól igényelheti vissza. 15. Környezetterhelési díj A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. A csatornamű szolgáltató a negyedévi díjelőleget a következő negyedév utolsó napjáig fizeti meg. A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az előleg alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.

11 -11- Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg. 16. Számlaszámok Az adóhatóságnál nyilvántartott kötelezettségeket adónként a következő számlára kell befizetni: Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Fogyasztási adó Társasági adó és osztalékadó Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Játékadó Rehabilitációs hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kulturális járulék Szakképzési hozzájárulás Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulék II. Adóbevallási határidők 1. A havi és évközi bevallásra kötelezettek a) Az adózónak valamennyi adóról - az általános forgalmi adó és a társasági adó (adóelőleg) kivételével -, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított, elszámolandó általános fogalmi adója, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg vagy magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege - a 10 millió forintot elérte, havonta - a 4 millió forintot elérte, negyedévenként kell bevallást tennie. b) Az a) pont szerint kell bevallást tennie annak az adózónak is, amely az adóévet megelőző

12 -12- második év utolsó napját követően szervezeti változással (átalakulással, kiválással, szétválással, egyesüléssel, beolvadással) jött létre és az a szervezet, amelyből átalakult, kivált vagy szétválás útján létrejött, illetve, amellyel egyesült vagy amelybe beolvadt, a szervezeti változást megelőzően az adóévet megelőző második évben az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelt. 2. A havi és évközi (negyedéves) bevallás határidői a) A havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, b) az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtani. 3. Az általános forgalmi adó bevallása, és határidői Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig, az éves adómegállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 15-éig nyújtja be adóbevallását. Ha az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 39. (2) bekezdésében és 60. (2) bekezdésében előírt kötelezettséget az adóév utolsó adóbevallási időszakáról szóló bevallásában nem teljesítette, ezt önellenőrzési pótlékmentesen az adóévet követő év február 15-éig elvégzett önellenőrzéssel korrigálhatja. Az adózó, ha az idegenfogalmi tevékenysége utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 66. (1) bekezdése szerint előkalkuláció alapján teljesíti, azt az árrés megállapításához szükséges adat kézhezvételének időpontját követő első adóbevallás benyújtására előírt időpontig, de legfeljebb az adóévet követő év június 30-áig pótlékmentesen önellenőrizheti. 4. Az éves adóbevallás a) A havi, illetőleg évközi adóbevallásra nem kötelezett adózónak - a b-d) pontokban foglalt kivétellel - adónként az adóévet követő február 15-éig, b) a magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, az adóévet követő év március 20-áig, (első ízben a évi jövedelemmel összefüggésben április 20-ig) c) a társasági adóról, az osztalékadóról, az adóévet követő év május 31-éig d) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak a társasági és az osztalékadóról, valamint a 2001-ben kezdődő adóévben keletkezett turisztikai hozzájárulásról, az adóév utolsó napját követő 150 napig kell bevallást tenniük.

13 Az adóbevallás benyújtására vonatkozó különös rendelkezések A munkáltatónak az Art. 30. szerint levont vagy visszafizetett jövedelemadó különbözetről - ha havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban, - ha negyedévenként tesz bevallást, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban, - ha évente tesz bevallást, az adóévet követő év június 20-áig kell bevallást tennie. 6. Külföldi személy adóköteles jövedelmének bevallása A külföldi személy adóköteles bevétele után a társasági adót és az osztalékadót a kifizetőnek a társasági adóbevallásában, amennyiben társasági adóbevallási kötelezettsége nincs, külön nyomtatványon az adóévet követő év május 31-éig kell bevallania. A kifizetőt, ha nem terhelte adólevonási kötelezettség, vagy a külföldi személy belföldön adóköteles jövedelmét nem kifizetőtől szerezte, a külföldi személynek a jövedelem megszerzésétől számított 30 napon belül adóbevallást kell tennie. 7. A költségvetési támogatás bevallása a) A költségvetési támogatást a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell megállapítani. b) Az adózó a feltétel teljesítéséhez kötött költségvetési támogatást az a) ponttól eltérően a támogatást megállapító jogszabály rendelkezései szerint állapíthatja meg. A feltétel teljesítésének igazolását az igényléshez mellékelni kell. c) Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tizenöt naponkénti) igénybevételét engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő hó 20. napjáig bevallást kell tennie. Az uniós vámjog és magyarországi alkalmazása Az unió vámjogi szabályozásának legfontosabb jogforrása a Tanács október 12-i, 2913/92/EGK (HL L 302. szám, 1992.X.19.) számú rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról. Mint ahogyan a nevéből is kitűnik, ez a jogforrás kódex-szerűen fogja össze a vámjog és vámeljárás szabályainak alapvető rendszerét, keretszabályokat alkotva. A kódex keretszabályainak részteles végrehajtására a Bizottság július 2-i, 2454/93/EGK (HL L 25. szám, 1993.X.11.) számú rendelete adja meg a végrehajtási szabályozást. E két alapvető jogforrás mellett számos kapcsolódó szabályt állapítanak meg a Tanács és a Bizottság rendeletei, egyes esetekben határozatai. (A jogforrások elérhetők a : címen.) A kódexben összefoglalt egységes szabályok közül, jelen esetben a vámeljárások uniós és hazai szabályozása közötti hasonlóságot vagy különbséget mutatjuk be. A Vámkódex három fő részre tagolható, melynek első, bevezető része foglalkozik az általános rendelkezésekkel, a második rész a vámeljárásokat határozza meg és a harmadik rész ismét

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben