LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V."

Átírás

1 LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. számára ** Jogilag nem kötelezı érvényő angol nyelvő fordítás. A holland változat az érvényes és joghatályos nyelvi verzió.

2 -1- TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1 Bevezetés Háttér és célkitőzés Háttér ERH Liberalizálás Villamosenergia kínálat és kereslet Kormánypolitika Atomenergia forgatókönyvek A kornak megfelelı új atomerımő Célkitőzések és kritériumok A helyszín megválasztása Tértervezés Egyéb telepítési szempontok A szándékolt tevékenység leírása Kiindulási pontok az atomerımőhöz Az atomerımő rövid leírása Korszerő atomerımővek Reaktormag Nukleáris üzemanyag Elhasznált nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék Biztonsági rendszerek Energia termelése és szállítása Hőtıvíz és lágyvíz termelés A szándékolt tevékenység környezeti kihatásai Bevezetés Radioaktív emisszió a szokásos üzemben Biztonság Radioaktív hulladék Üzemen kívül helyezés Szállítási kockázatok Proliferációs kockázatok...28

3 A felszíni vizekre gyakorolt hatás Természetvédelem Zaj Térbeli szempontok Építés alatt kifejtett hatás Egyéb környezeti hatás Nemzeti határokon átnyúló környezeti hatások Alternatívák Egy nulla alternatíva Kivitelezési alternatívák Környezetvédelmi szempontból legkedvezıbb alternatíva Jogszabályalkotás és döntéshozás Tervezés...39

4 -3-1 BEVEZETÉS Az Energy Resources Holding B.V. 1 (a továbbiakban: ERH) szándékában áll a késıbb megnevezendı partnerrel/partnerekkel Borssele 2 település közelében létesíteni és üzemeltetni egy legfeljebb 2500 MWE villamos teljesítményő atomerımővet. Az elıállított villamosenergia a helyi ipar és a nemzeti és nemzetközi távvezeték hálózaton keresztül más nemzetközi vevık számára kerül értékesítésre. Az erımő egy vagy több termelı egységbıl áll majd. Az erımő egy vagy két ütemben építhetı meg, az országos hálózat teljesítményétıl és a villamosenergia igénytıl függıen. Az erımőrıl további információ található a 4. fejezetben. Az esetleges félreértések céljából szeretnénk rámutatni, hogy ez az ERH terv független a Delta atomerımő létesítési szándékától 3 a jelenlegi atomerımő közelében Borssele településen. A létesítés helyszíneként Borsselét választották ki. A harmadik országos villamosenergia ellátási strukturális tervben ( Structuurschema Electriciteitsvoorziening, SEV III) megjelölt nukleáris tevékenységekre vonatkozó három terület egyike, az ú.n. kijelölt telephely ( waarborglocaties ). Röviden, e projekt terület elınyei: - Jelentıs mennyiségő energia termelése észlelhetı üvegházhatású gáz, CO2 és egyéb szennyezıanyag, mint például NOx, SO2 és por kibocsátása nélkül; - Villamos energia elıállítása alacsony szintő változó költség mellett; - Hozzájárulás a holland és az észak-nyugateurópai energiaellátás biztonságához megbízható technológia és üzemanyag diverzifikálódás alkalmazásával. Környezetvédelmi hatásvizsgálati jelentés A Környezeti Hatásvizsgálatról szóló rendelet 4 szerint egy atomerımő létesítésére és üzemeltetésére Környezetvédelmi Hatástanulmány (EIA) elkészítése kötelezı. Ez azt jelenti, hogy kötelezı az EIA eljárás (m.e.r.) és az EIA eljárás részeként Környezeti Hatásjelentést (EIR) kell készíteni a döntés meghozatalához, vagy a tevékenység végrehajtásához. Ebben az esetben az EIA eljárás az Atomenergia Törvényhez kapcsolódik ( Kernenergiewet ), de ide tartozik még az Állami Tértervezési terv ( Rijksinpassingsplan, RIP), az a térszerkezeti döntés, amely lehetıvé teszi az erımő létesítését (lásd még a 7. fejezetet) Egy további jogi személy pályázhat az Atomenergia Törvény alapján az engedélyre (engedélyekre). A Vlissingen-Kelet ipari terület, Borssele / Vlissingen önkormányzat hatáskörében. Delta részvénytulajdonos-társ ERH-val együtt az EPZ-ben. Az EPZ a jelenlegi Borssele-i atomerımővet tulajdonló és mőködtetı társaság. Lásd ac. mellékletet, kategória

5 -4- Egy Környezetvédelmi Hatástanulmány: egy közcélú dokumentum, amely ismerteti egy szándékolt tevékenység által várhatóan a környezetre gyakorolt hatásokat, és az ésszerően figyelembe veendı alternatíváikat, kölcsönös kohéziójukban szisztematikus módon, a lehetı legobjektívebben. Ezzel az értesítéssel az ERH kimutatja a szükséges eljárásokat és egy projekt MER elkészítése ennek részét képezi. Mivel egy terv-mer dokumentációra is szükség van, az eljárások és a projekt-mer, illetve az állami téralkotási terv, teljesen vagy részlegesen kombinálható. A konzultációt mindkét eljárás koordinálásáról le kell folytatni. Szükséges engedélyek Egy atomerımő megépítéséhez és üzemeltetéséhez számos engedélyre van szükség. Az Atomenergia Törvény ( Kernenergiewet, Kew), a Vízügyi Törvény ( Waterwet, Ww) és a Természetvédelmi Törvény ( Natuurbeschermingswet, Nbw) képezik a legfontosabb engedélyek alapját. Az engedélyeket határozatlan idıre kell megkérni. A 7. fejezet ezen kívül foglalkozik a számításba veendı összes szabállyal, és szakmapolitikai irányelvvel. Eljárások A projekthez kapcsolódó Környezetvédelmi Hatásjelentés, és az engedélykiadás eljárásai koordináltak. Ezeknek az eljárásoknak a diagramja a 7.1. ábrán látható. Az ERH törekedik arra, hogy az összes érintett felet megfelelı tájékoztatásban részesítse a teljes eljárás során, és így az ERH e tekintetben meghaladja a jogszabályi kötelezettségeket. Az engedélykérés államilag koordinált rendszere március 1-tıl kezdve az Engedélykérelem államilag koordinált rendszere ( Rijkscoordinatieregeling, RCR) hatályos. Ennek célja, hogy az energetikai beruházások döntéshozási eljárásait leegyszerősítse és felgyorsítsa. Egyebek között a szabályozás a nagyobb atomerımővekre is vonatkozik (>500 MWe). A gyakorlatban erre az erımőre vonatkozóan az RCR azt biztosítja, hogy a Gazdaságügyi Miniszter által, illetve nevében kell összehangoltan elkészíteni, majd bejelenteni az összes engedélyt. Ezen kívül, a jelen szabályozás gyakran állami térszervezési tervet is tartalmaz. Ez egy tértervezési határozat a kormány részérıl, amely építési övezeti besorolási tervnek tekinthetı.

6 A kezdeményezı: Energy Resources Holding B.V. P.O. Box AM 's-hertogenbosch -5- Az összes engedély koordinálását végzi: Gazdaságügyek Minisztériuma (EZ) ET/TM Igazgatóság Pf EC Hága Az NEA eljárásokra vonatkozóan a különbözı illetékes miniszterek közötti koordinációt az alábbi szervek végzik: Lakásügyi, Területtervezési és Környezeti Minisztérium (VROM) Környezetvédelmi Fıigazgatóság Kockázatpolitikai Igazgatóság / IPC 645 Pf GX Hága Illetékes hatóság Az Atomenergia Törvény szerint illetékes hatóság a következı miniszterekbıl áll: - Lakásügyi, Területtervezési és Környezeti Minisztérium (VROM); - Gazdaságügyi Minisztérium (EZ); - Szociális és Foglalkoztatási Ügyek Minisztériuma (SZW). A jelen MER eljárás esetében valószínőleg más minisztériumok is szerepet kapnak, mint például: - Közlekedési, Közmunkaügyi és Vízgazdálkodási Minisztérium (V & W) a felszíni vizekbe való bebocsátás miatt; - Mezıgazdasági, Természetvédelmi és Élelmiszerminıségi Minisztérium (LNV) a felszíni vízbe és/vagy a levegıbe való kibocsátás. Az Állami területtervezés esetében illetékes hatóság a Gazdaságügyi Miniszter (EZ) valamint a Lakásügyi, Területtervezési és Környezetvédelmi Miniszter (VROM). A Vízügyi Törvény esetében illetékes hatóság: A Közmunkaügyi és Vízgazdálkodási Fıigazgatóság, Zeeland tartomány P.O. Box KA Middelburg, Hollandia

7

8 -6- A Természetvédelmi Törvény esetében illetékes hatóság: Zeeland Tartomány P.O. Box AD Middelburg Az eljárásra, valamint a különbözı kormányszervek szerepére vonatkozó további információval kapcsolatban a jelen értesítés közzétételére hivatkozunk.

9 -7-2 HÁTTÉR ÉS CÉLKITŐZÉS 2.1 Háttér ERH Az ERH energiatermelı és kereskedelmi tevékenységekre összpontosító energetikai társaság. Korábban az ERH tevékenységei az Essent keretében folytak. Amikor az Essent-et értékesítették az RWE számára, a bíróság megtiltotta, hogy az Essent eladja az ERH-ban birtokolt érdekeltségeit, 2009-ben az ERH függetlenné vált, és jelenlegi formájában szervezıdött át. Függetlensége elnyerése óta az összes ERH részvény tulajdonosa a Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (a továbbiakban: PBE), amelyben viszont az összes részvényt az Essent korábbi közösségi részvényesei birtokolják, így a tartományok és az önkormányzatok. Egyebek között az ERH 50%-os tulajdonnal rendelkezik az EPZ-ben, és részes fél a Covenant ben, amely szabályozza a jelenlegi atomerımő folytatódó mőködését 2034-ig. A PBE feltételesen eladta ERH részvényeit RWE-nek. Az értékesítés akkor válik jogerıssé, amikor a részvényátadás lehetséges Liberalizálás A tervezett tevékenység alakulását a villamosenergia piac teljeskörő liberalizálódása keretében kell vizsgálni. Hollandia teljesítette az érintett EU irányelvet (96/92/EC), az évi Villamosenergia Törvényben (Rendeletek jegyzéke ). Ez a jogszabály ismerteti a kormány változó szerepét az energiapolitika teljes területén, az aktív résztvevı/tulajdonos szerepétıl az üzemeltetési igazgatóig. A liberalizálási jogszabály fontos jellemzıi e projektet érintıen a következık: - a villamosenergia termelés szabadsága; - a villamosenergia termelık szabad főtıanyag megválasztása; - a villamosenergia szolgáltatók szabad megválasztása, - a villamosenergia szállítás biztosítása független rendszerirányítón keresztül az országos hálózathoz biztosított szabályozott, diszkriminációmentes hozzáféréssel Villamosenergia kínálat és kereslet Folyamatosan bıvül a villamosenergia iránti kereslet. A villamosenergia országos fogyasztása több mint 30%-kal nıtt és között (lásd a 2.1. ábrát), ami azt eredményezte, hogy az éves növekedés kb. 2 % volt.

10 -8- A TenneT országos rendszerirányító a villamosítás bıvülésének következtében hosszú távon 1-3%-os növekedésre számít, az energiamegtakarítás, és az új alacsony energiájú technikák alkalmazása ellenére 5. A gazdasági válság következtében Hollandiában a fogyasztás több hónapon át csökkent 2008 szeptembere óta. Azonban a TenneT adatai 2009-re azt mutatják, hogy abban az évben a termelés változatlan szinten maradt, miközben az import csökkent és az export bıvült végén a következtetés szerint a fogyasztáscsökkenés véget ért Hollandiában 6. Az általános várakozás szerint a kereslet ismét növekedik, amint holland gazdaság további helyreállása megtörténik ábra Villamosenergia mérleg Hollandiában, (bruttó termelés, import és nemzeti fogyasztás, ideiglenes évi adatok) (forrás: CBS Statline) 7 Az új kapacitások közelmúltbeli létesítésének következtében jelenleg több mint elegendı kapacitás áll rendelkezésre a holland villamosenergia kereslet kielégítésére. Az importfüggıség éveit követıen Hollandia most önellátó a villamosenergia termelésben és az elkövetkezendı évek során növekvı exportkapacitást képes kifejleszteni. Amint az Északnyugat-európai villamosenergia piac növekvı valósággá válik, Hollandia kedvezı pozíciója energiatermelési helyszínként egyre kiemelkedıbb szerepet kap a termelık beruházási terveiben Kwaliteits- en Capaciteitsplan , TenneT, 2008 február december 21. Rapport Monitoring Leveringszekerheid , TenneT, június.

11 -9- Az még nem világos, hogy a fejlıdı exportpotenciált valójában kihasználják-e majd. Részben ez az Északnyugat-európai piacon a kínálat és kereslet alakulásától, valamint a külföldi hálózatok átviteli képességétıl függ. Az ERH ezért a Hollandiából az északnyugat-európai országokba irányuló export opcióját nyitva kívánja tartani, mivel az összes északnyugat-európai országban várható a villamosenergia fogyasztás megnövekedése. Az UCTE 8 évente 1,6%-os keresletnövekedéssel számol 2020-ig. 9 Az északnyugat-európai termelı kapacitás életkori struktúrájára figyelemmel ennek jelentıs része 2020-ra 40 éves, vagy még idısebb lesz rövid-középtávon a termelıkapacitás jelentıs része beszünteti a mőködést. Az új létesítések nagy mennyiségére van szükség Európában a 2.2. ábra szerint, és ez következményekkel bír Hollandia számára, mivel a nemzeti piacok, az összeköttetési kapacitás bıvülése miatt növekvı mértékben beintegrálódnak a nemzetközi piacba. 8 9 UCTE = Villamosenergiaszállítás Koordinációs Szövetség. UCTE éves jelentés, 2008.

12 ábra Az európai termelıkapacitás portfólió alakulása ban. (forrás: VGB PowerTech, Villamosenergia termelés. Tények és adatok 2009/2010). Ábrafeliratok Demand for new plant capacity. 1) Az erımővek tervezett üzeme az Európai Unióban jelentıs mértékben változik. Az elöregedési grafikonok csak minıségi adatokat tartalmaznak.. Új erımővi kapacitás igény elöregedés1) miatt, a portfólióban és a kereslet növekedése miatt Wind and other renew. Szél- és egyéb megújuló, 8% Coal, gas, oil Szén, gáz, olaj, 57% Nuclear Atom 17 % Hydro power Vízenergia 18 % Installed capacity in Beépített kapacitás az EU-ban Additional demand Többlet kereslet 300,000 MW until MW 2020-ig Replacement demand Helyettesítı kereslet Wind Szél Coal, gas, oil Szén, gáz, olaj Nuclear Atom Hydro power Vízenergia Az elmúlt évek során számos tervet mutattak be Hollandiában az új termelı kapacitás létrehozására. Ugyanakkor, jelenleg nem világos, hogy ezekbıl a tervezett erımővekbıl ténylegesen melyek fognak megvalósulni. Amennyiben az összes terv megvalósulna, és az összes jelenleg üzemelı erımő tovább mőködne, Hollandiában többlettermelı kapacitás jöhet létre. Gyakorlatban arra számítunk, hogy nem az összes kezdeményezés kerül kivitelezésre. Ezen túlmenıen leállítják a régebbi (kevésbé jó hatásfokú és kevésbé környezetbarát) erımőveket, vagy pedig tartalék blokkonként maradnak a rendszerben. Az elmúlt évtizedekben Hollandia nettó importra szorult, azonban földrajzi szempontból ( mindenütt rendelkezésre áll a gáz, a szénszállító hajók kikötıket találnak, hőtıvíz emelhetı ki a tengerbıl), Hollandia jól megfelel a villamosenergia exportırré válás fejlesztési terveinek.

13 -11- Mindent egybevéve, az új beruházások biztosítják azt, hogy a holland erımővek a korszerő technológiával több villamosenergiát állítanak elı. Továbbá, a CO2 gondok növekvı nyomást gyakorolnak a régebbi, rossz hatásfokú blokkokra, amelyeket korszerő, nagy villamos hatásfokú létesítményekkel kell helyettesíteni. A jelenlegi helyzetben a környezetvédelmi célkitőzések annyira ambiciózusak, hogy ezek messzire mutató intézkedéseket követelnek. Az erımővek élettartam meghosszabbítása az egyik opció, azonban a NOx, SO2 és por emisszióra vonatkozóan jelenleg hatályos, és várhatóan jövıben hatályba lépı jogszabályok annyira drasztikus intézkedéseket követelnek meg, hogy az élettartam hosszabbítás rendkívül drágává, és ezért bizonytalanná válik. Ezen túlmenıen a CO2- emisszió kereskedelem növekvı gazdasági nyomást gyakorol a régebbi, rossz hatásfokú erımővekre Kormánypolitika Európa Az Európai Bizottság az Európai Stratégia fenntartható, versenyképes és biztonságos energia számára (2006 március) címő Zöld Könyvben azt a következtetést vonja le, hogy sürgıs szükség van a befektetésre az infrastruktúra és a termelıkapacitás területén. Ezen túlmenıen növekvı a függés a korlátozott számú, és politikailag gyakran instabil országokból származó szállításoktól, ezen kívül a gázárak is növekednek. A Bizottság ezért úgy látja, hogy a következı lépéseket kell megtenni: - Idıszerő és fenntartható beruházások a kapacitásban piaci alapon; - Megfelelı, hatékony és diverzifikált energia mix megválasztása; - A klímaváltozás integrált megközelítése tovább javítva a hatásfokot, növelve a fenntartható energiaforrások használatát, és a CO2 tárolást. A Bizottság környezetpolitikája ezen túlmenıen és egyebek között a levegıtisztaságra összpontosít. Ezért minden egyes országra vonatkozóan elfogadták a Nemzeti Emissziós Határértékeket 10. Ezekben a megállapodásokban az emissziós határértékeket rendszeresen szőkítik. Több EU irányelv célja az emisszió korlátozás Maximális emisszió (tonna/év) az egyes országok számára engedélyezve, egyebek között NOx, SO2 és por tekintetében. Egyebek között az ú.n. IPPC irányelvvel, és az egyes forrásokra vonatkozó ebbıl adódó referencia dokumentumokkal, mint például villamoserımővek.

14 -12- Hollandia június 14-én a Balkenende IV kormány közzétette energiapolitikai programját. Ez a következı célkitőzést tartalmazza (fordítás): Éves 2 %-os energia megtakarítás, amellyel a fenntartható energiahányadot 20%-ra növelik 2020-ra és az üvegházhatású gázok kibocsátását, preferáltan európai összefüggésekben, 30%-ról 12 lecsökkentik 2020-ra, 1990-hez viszonyítva. A Gazdaságügyi Minisztérium Energia jelentés 2008 címő kiadványa kimondja, hogy a holland szakpolitika három fı pillérjének egyike a fosszilis energiaforrások diverzifikációjának elımozdítására összpontosít, típus, származási ország, tranzitország és a primer energiahordozó összetételben elfoglalt részarány szerint, ide értve a belföldi energiaforrások optimális felhasználását. A holland kormány az energia ágazatban tapasztalható légszennyezéssel kapcsolatban jövıképét a Tiszta és takarékos munkaprogramban fogalmazta meg 13. Ez a munkaprogram ismerteti, hogy Hollandia miként válik 2020-ra az egyik leghatékonyabb és legtisztább energiaellátással rendelkezı országgá Európában. Jelenleg a holland energiaellátás nagymértékben függ a fosszilis üzemanyagoktól, és különösen a földgáztól. Bár egyebek mellett a folyékony földgáz importjával a nem kívánatos függıség csökkenthetı, az egyoldalú üzemanyag függıséggel rendelkezı országok hosszú távon mindig sebezhetıek. Az Energieraad Átalakuló üzemanyag összetétel 14 címő tanácsadó kiadványa, valamint az Energierapport 2008 azt a következtetést vonja le, hogy az egyéb energiahordozókra való diverzifikálás fontos a megbízhatóság és a megfizethetıség szempontjából. Az urán egy olyan üzemanyag, amely hosszú távra rendelkezésre áll és bányászata stabil régióban folyik. Ezért az atomenergia részaránya jelentıs mértékben hozzájárulhat hosszú távon az energiatermelés biztonságához és megfizethetıségéhez. Ez a holland és az északnyugat-európai térségre egyaránt vonatkozik %, amennyiben a többi tagállam nem mőködik együtt a szigorú célkitőzésekben. A tiszta és takarékos munkaprogram 30%-ot vállal. (2007 szeptember) Schoon en Zuinig, 2007 szeptember. Brandstofmix in beweging, Energy Council, 2008 január.

15 Atomenergia forgatókönyvek A Holland Képviselıháznak írt levelükben 15 (a hivatalukból távozó) EZ és VROM miniszterek bemutatják, hogy a Kormány ismét egy esetlegesen releváns szakmapolitikai opciónak tekinti az atomenergiát. A levélben nem esik szó szakmai választásokról, hanem több nukleáris energia forgatókönyvet dolgoznak ki, beleértve egy olyan forgatókönyvet, amely 2020-tól egy vagy több atomerımő létesítését irányozza elı Hollandiában. Azonban, a levél szerint a következı kormánynak meg kell határoznia az atomenergia szerepét az energia összetételben. A levél fıleg a következı kormány politikai döntéshozási folyamatában a figyelem középpontjaival és az érdeklıdés elıfeltételeivel foglalkozik A kornak megfelelı új atomerımő Összhangban a kormányügynökségek politikájával, az ERH, az EPZ-ben meglévı érdekeltségen keresztül, a természetvédelem és az emissziócsökkentés ügyén tevékenykedik Hollandiában. Az ERH ezen túlmenıen közvetlenül A SET Alapban 16 birtokolt részesedésén keresztül, és elkülönült innovatív projektekkel 17, hozzájárul a környezetvédelem kérdéseihez a holland energiagazdaságban. Az ERH véleménye szerint az új nukleáris erımő melletti választása illeszkedik az európai és holland kormánykívánságokhoz, hogy energiát kisebb CO2 és más szennyezıanyag kibocsátás mellett hozzanak létre, és szélesebb körő energiamix bázissal elısegítsék az ellátás biztonságát és a megfizethetıséget. Egy új atomerımő építésével gazdaságilag megvalósítható módon jelentıs lépés tehetı e célkitőzések valóra váltásának irányába TK Fenntartható energiatechnológiai alap, lásd: A Covenant kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan.

16 Célkitőzések és kritériumok Az ERH célkitőzése, hogy legfeljebb 2500 MWe beépített kapacitású korszerő atomerımő létesüljön, és üzemeljen a kijelölt térségben, Borssele közelében. Az erımő fıként az országos hálózaton keresztül szolgáltat majd villamosenergiát a különbözı fogyasztók számára. Az ERH az alábbi kritériumok mentén dönti el a javasolt erımő és az alternatív technológiák kérdését: Környezetvédelem - Optimális biztonság (a reaktormag megolvadási gyakoriságával, az emisszió valószínőségével, és a sugárzási kockázatokkal kapcsolatban), egyebek között a holland kormány szakmapolitikájának megfelelıen; - A 4.1. szakaszban leírtaknak megfelelı egyéb környezeti követelmények. Gazdaságosság: - A lehetı legszélesebb körben megalapozott nukleáris főtıanyag csomag, garantálva a stabil költségárat (lásd a 4.5. szakaszt); - Nyereséges és versenyképes energiatermelés liberalizált piaci feltételek mellett. Engineering: - Az erımő mőszaki fejlesztése megfelelı mértékben megalapozott legyen kereskedelmi és technikai szempontból egyaránt. Ezeket a követelményeket részletesebben kifejtjük és magyarázzuk a következı fejezetekben és a MER dokumentációban.

17 -15-3 A HELYSZÍN MEGVÁLASZTÁSA 3.1 Tértervezés A villamosenergia ellátással foglalkozó Harmadik nemzeti szerkezeti terv szerint ( Structuurschema Electriciteitsvoorziening, SEV III) 18 három kijelölt területen, az ú.n. waarborglocaties helyszíneken lehet atomerımővet létesíteni. A biztosítási politika azt jelenti, hogy az ezen szakmapolitikában meghatározott helyeken nem lehet olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek lehetetlenné teszik az atomerımővek építését, vagy amelyek komoly mértékben korlátozzák annak létesítését. Ezek a kijelölt helyek a következık: a. Borssele; b. Eemshaven; c. Maasvlakte. Ezeket a telepítési helyeket egymáshoz viszonyítva értékelték az ú.n. a népsőrőség 5 km-en belül és a megelızı intézkedések és tartaléktervek lehetségesek és végrehajthatók legyenek. elnevezéső elıfeltételek alapján. A további értékelésnél több egyéb követelményt is figyelembe vettek, úgy mint biztonságos üzemeltetés (egyebek között az idıjárási kockázatok) és a környezetre gyakorolt hatás. A három kiválasztott telephellyel kapcsolatos további indoklási információ a MER dokumentációban a SEV III. szakaszban található. 3.2 Egyéb telepítési szempontok Az új erımővek számára a megfelelı szállítási teljesítménnyel rendelkezı villamosenergia hálózathoz való csatlakoztatás alapvetı fontosságú. (Lásd a 4.8. szakaszt). Egyéb követelmények szintén kulcsfontosságúak, mint például: - Felszíni víz rendelkezésre állása hőtés céljából; - Megfelelı hozzáférés és logisztika: a nukleáris üzemanyag szállítása és a kiégett nukleáris üzemanyag és a radioaktív 19 hulladék elhelyezése; - Megfelelı távolság a környezetvédelmi elıfeltételek teljesítésére (elsısorban zaj); - A környezetben a védett természeti területeken nem jelentkezhet jelentıs károsodás, illetve nem sérülhetnek egyéb érdekek Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII); Planologische kernbeslissing, 3A. rész; a Képviselıházzal folytatott vita következtében kialakult kormány álláspont. Radioaktív: Egyes anyagok azon tulajdonsága, hogy sugárzást bocsáthatnak ki, amely megváltoztathatja az anyagok tulajdonságait, például az élı szövet elpusztulhat a sugárzás hatására.

18 -16- Az ERH a különbözı telephelyek lehetıségeit értékelte és összehasonlította, majd a Borssele telephelyet választotta. A döntı szempontok a következık voltak: - Kapcsolat az ERH 50%-os részvénytulajdonában álló Borssele-i telephelyen megtalálható jelenlegi atomerımővel, így lehetıség nyílik az együttmőködésre a különbözı területeken; - Releváns társadalmi elfogadottság és igazgatási tapasztalat a régióban; - A közelben megtalálható COVRA a radioaktív hulladék tárolására; - Helyileg rendelkezésre álló földterület. Ezeket a szempontokat tovább értelmezzük a MER dokumentációban. A következı két ábrán a telephely elhelyezkedésérıl további információ látható. A kijelölt helyen a tényleges építési területet is a MER magyarázza. Ez a hely azon a területen belül található, amelyet a SEV III a Borssele telephelyként jelöl meg, és megfelelı módon le van határolva, vagy majd lehatárolható lesz ábra A kijelölt telephely elhelyezkedése Borssele-ben, Zeeland tartományban

19 ábra: Az ERH atomerımővének telepítéséhez kijelölt kikötı és ipari térség

20 -18-4 A SZÁNDÉKOLT TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 4.1 Kiindulási pontok az atomerımőhöz Az ERH véleménye szerint az új atomerımőnek elvben az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie 20 : 1 Az atomerımő bevált technológiájú legyen, és ne lehessen prototípusnak tekinteni; 2 Az atomerımővet korszerő technológiával kell megtervezni, megépíteni és üzemeltetni. A döntéshozatal felgyorsítására a lehetı legnagyobb mértékig igénybe kell venni a korszerő erımővek tanúsításával, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozásokkal rendelkezésre álló külföldi tapasztalatot; 3 Az erımő a lehetı legnagyobb mértékig alkalmazzon passzív és automatizált biztonsági rendszereket; 4 Az atomerımő legalább a holland szabályok szerint feleljen meg a mőszaki követelményeknek (ideértve az Atomenergetikai biztonsági szabályokat és rendeleteket); 5 A biztonság érdekében az alábbiakat kell garantálni: a. egy reaktormag megolvadási baleset valószínősége kisebb legyen, mint egy alkalom egymillió év alatt; b. legyenek olyan rendszerek, amelyek reaktormag megolvadási baleset esetén megakadályozzák azt, hogy a mag kikerüljön a hermetikus térbıl (például reaktormag befogó ); c. legyenek olyan rendszerek telepítve, amelyek reaktormag megolvadás után megakadályozzák a védıintézkedéseket szükségessé tevı nagy emissziók kibocsátását; d. a burkolat álljon ellen a nagy túlnyomásnak belülrıl, és repülıgép bezuhanásának kívülrıl; e. Az atomerımő hosszú reakcióidıvel rendelkezzen balesetek esetén. Ezen elıfeltételek alapján az ERH harmadik generációs reaktort részesít elınyben. Ez egy továbbfejlesztett konstrukció a második generációval összehasonlítva, amilyen például a jelenlegi erımő Borsselé-ben. Ezek a továbbfejlesztések többek között kiterjednek a reaktormag hőtésére, jelentısen csökkentve a rendkívül komoly balesetek eshetıségeit. Most áll kifejlesztés alatt a negyedik generációs reaktorcsalád, de ezeket nem lehet bevált technológiának tekinteni (lásd az 1. szakaszt), és ezek kereskedelmi forgalomban még nem állnak rendelkezésre. 20 Ezek az elıfeltételek a VROM államtitkára által 2006-ban a Holland Képviselıháznak benyújtott memorandumára épülnek.

21 Az atomerımő rövid leírása A nyomottvizes reaktorokkal rendelkezı új atomerımő felépítése elvben megegyezik a Borsseleben jelenleg mőködı atomerımővével. A 4.1. ábrán látható a nyomottvizes reaktor alapvetı ábrázolása ábra A nyomottvizes reaktor egyszerősített ábrája. Forrás: EPZ A maghasadás (az égés ) a reaktormagban játszódik le. A reaktormagot a reaktor tartályban (2) helyezik el, amely egyebek között védelmet nyújt a reaktormagból származó sugárzás ellen. Ebben a körben a nyomás olyan magas, hogy a víz nem forr fel 22. A csöveken keresztül a felmelegedett vizet a reaktorból a gızgenerátorba szivattyúzzák (3). Ez a generátor szolgál hıcserélıként: a hı egy második körbe kerül át, ahol a nyomás annyira alacsony, hogy gız keletkezik. Ez a gız hajtja meg a gızturbinát, amely a villamos generátorhoz van kapcsolva (5). Ez a generátor termeli a villamosenergiát, melynek nagyrészét a hálózatba juttatják ki. A primer körben jelentkezik a radioaktivitás (1) (3) a szekunder kör (3, 4 és 6) alig radioaktív. A kondenzátor a gızgenerátor alatt helyezkedik el. Ez egyúttal hıcserélı, amely biztosítja, hogy a gız kondenzálódik, mivel hideg csıkötegek mellett áramlik el, amelyeken keresztül a Egy forralóvizes reaktorban a reaktorból a víz közvetlenül gızzé alakul.. Ez a típus nevét errıl a magas nyomásról kapja: nyomottvizes reaktor.

22 -20- Westerschelde 23 (7) hőtıvizét szivattyúzzák. Ezt a kondenzátumot ezt követıen ismét felhasználják gız termelésére a gızgenerátorban. A felmelegedett hőtıvizet visszavezetik a Westerscheldébe. A kiégett nukleáris főtıelemeket a reaktorból áthelyezik a szokásos üzemanyag-csere folyamán a nukleáris főtıanyagtároló medencébe. Ezek az elemek ebben a medencében több évig maradnak, biztosítva azt, hogy a radioaktivitás és a bomlási hı 24 kellı mértékben lecsökkenjen. Ezután különleges konténerekben elszállítják a szaporító átalakító üzembe, vagy egy tárolóhelyre. 4.3 Korszerő atomerımővek Az elmúlt években az atomerımővi berendezés szállítók körében bizonyos fokú koncentrálódás játszódott le globális méretekben. Ezért kevés atomerımő létezik, amely megfelel az ERH és a Kormány által támasztott követelményeknek. Gyakorlatban a nyilvánvaló választás a következı szállítók között történik: - AP1000 a Westinghouse-tól, amit a közelmúltban átvett a Toshiba, teljesítmény kb MWe; - Evolutionary 25 nyomottvizes reaktor (EPR ) az Areva-tól, teljesítmény >1600 MWe; - Forralóvizes reaktor (BWR) harmadik generációs. A 4.2. és 4.3. ábrákon láthatók a nyomottvizes reaktorok elsı két típusának egyszerősített vázlatai. A maximális tervezett 2500 MWe teljesítményen belül a következı lehetıségek állnak fenn: - Egy vagy két blokk az AP1000 típusból; - Egy blokk az EPR típusból; - Egy blokk a BWR típusból. A MER keretében összehasonlítjuk ezeket a reaktorokat egymással (és amennyiben szükséges, másokkal) Valószínűlag a Sloehaven-en keresztül. A bomlási hı a radioaktív anyagok természetes bomlása során keletkezı hı. Eredetileg: Európai.

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében Bevezetı 2004. május 1-je óta a közösségi versenyjogi szabályok eljárási reformjának megfelelıen a 17/62

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben