Kardos Barbara * A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kardos Barbara * A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREI"

Átírás

1 Kardos Barbara * A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Kutatási témám aktualitását a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban megindult, a idıszakra vonatkozó kis- és középvállalkozás-fejlesztésére irányuló stratégiai lépések adják, melyek fı célja ezen vállalkozások versenyképességének javítása. Megítélésem szerint megfelelıen strukturált pénzügyi-számviteli apparátusra épülı vezetıi információs rendszer költséghatékonyan biztosíthatná a döntés-elıkészítést; a döntések hatékonysága pedig javíthatja ezen vállalkozások versenyképességét. Magyarország gazdasági életében fontos szerepet töltenek be a kis- és középvállalkozások a mőködı társas vállalkozások több mint 99%-át adják; de az alkalmazottaknak mindössze 75%-át foglalkoztatják, a GDP-nek mindössze 50%-át termelik; a legtöbbjük a tercier szektorban mőködik. Tevékenységüket magas munkaerı- és alacsony tıkeigény jellemzi. Bár számosságukat tekintve elsöprı a kis- és közép vállalkozások aránya, de jövedelemtermelés, árbevétel, foglalkoztatás tekintetében részesedésük jelentısen alacsonyabb. Nemzetközi összehasonlításban a hazai kis- és középvállalkozások tevékenységének jövedelmezısége jelentısen elmarad az EU-tagországok átlagától. Kis- és középvállalkozások fogalomkörébe tartózó vállalatok körét jogszabály határozza meg, mely az Európai Unióhoz történt csatlakozással jelentısen növelte az árbevétel és mérlegfıösszeg határra vonatkozó elıírásokat. A létszám kategóriák összehangolása, már a csatlakozási tárgyalások megkezdésekor megtörtént, azonban az eltérı gazdasági színvonal és fejlıdés, meg persze a támogatási rendszer optimalizálása érdekében a hazai jogszabályokban jóval alacsonyabb határok szerepeltek, például az árbevétel tekintetében 700 millió forintos kisvállalati határ a csatlakozást követıen 2,5 milliárd forintra emelkedett. Kis- és középvállalkozások behatárolásának 3 korlátja van: foglalkoztatottak létszáma (249 fı), árbevétel (50 millió euró (250 Ft/EUR árfolyammal: 12,5 milliárd forint)), vagy mérlegfıösszeg (43 millió euró (250 Ft/EUR árfolyammal: 10,75 milliárd forint), állami vagy önkormányzati részesedés aránya (25 százalékot nem haladja meg). A statisztikai adatok elemzése során a mőködı vállalkozások adataiból indultam ki, mőködı vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást statisztikai szempontból, ha az év folyamán volt árbevétele, vagy foglalkoztatottja. Gazdálkodási formák szerint a mőködı vállalkozások köre tartalmazza a jogi személyiségő és jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokat és a vállalkozói igazolványnyal rendelkezı egyéni vállalkozókat. Mivel kutatási területem alapvetıen a számviteli adatszolgáltatási lehetıségekre irányul a vizsgált sokaságból kiemeltem a vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozókat, így fenti megoszlások a társas vállalkozások halmazán kerültek meghatározásra. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Számvitel Intézeti Tanszék, fıiskolai tanársegéd. 25

2 1. táblázat Társas vállalkozások létszámkategóriái (2004) Létszámkategória Vállalkozások száma Megoszlás Kumulált megoszlás 0 fı ,25% 2,25% 1fı ,52% 67,78% 2 fı ,04% 80,82% 3-4 fı ,68% 89,50% 5-9 fı ,59% 95,09% fı ,57% 97,65% fı ,50% 99,16% fı ,71% 99,87% 250 fı és felette 946 0,13% 100,00% Vállalkozás összesen ,00% 1. ábra Társas vállalkozások létszámkategóriáinak megoszlása Kis- és középvállalkozások kategória behatárolásánál a hazai gyakorlatban a létszám jelenti a szők keresztmetszetet, ez alapján a társas vállalkozások 95,09%-a mikro vállalkozás kategóriába tartozik; a kisvállalkozások aránya 4,07%, és mindössze 0,71% a középvállalkozások aránya. Indokoltnak látom az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján a kutatási terület szőkítését a könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozókra, ami 100 millió forintos árbevételi alsó határt jelent; ez összhangban van vélhetıen a vállalkozási tevékenység kellı bonyolultságával, mint kritériummal és biztosítja a releváns információkat a kutatás során. A kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenysége a környezeti változásokra reagálva, mindinkább diverzifikálódik; esetükben még nem beszélhetünk divizionális egységekrıl, de a piaci igények kielégítése, a jövedelmezıség maximalizálása, az életben maradás, a fejlıdés érdekében újabb tevékenységi körök kerülnek felvételre. A 20. század elején a növekvı vállalatméret, a diverzifikáció vezetett a divizionális szervezetek létrehozásához, így a felelısség elvő vezetıi számvitel kialakulásához - a teljesítménykontroll érdekében felelısségi és elszámolási egységek épültek ki. A felelısségi elv lényege, hogy a vezetı hatás-, 26

3 döntés- és felelısségköre egybeessen, ennek érvényesüléséhez szükséges (de nem elégséges) feltétele, hogy a vezetı idıben hozzáférjen a döntései meghozatalához elengedhetetlen információkhoz. Amíg a szervezet kicsi, könnyen átlátható a vezetı egyedül végzi az összes vezetési funkciót, a tevékenység diverzifikációjával, a környezett bonyolultabbá válik, az azonos irányban és intenzitással nehezíti a vezetési feladatokat, így azokat ellátásához segítségre lehet szükség. A számvitellel, mint információ szolgáltató eszközzel ( a segítség ) kapcsolatos elvárás a vezetıség felıl, mindinkább tolódik a döntés elıkészítés irányába. PAULINE WEETMAN megfogalmazásában a számvitel egy társaságról szóló pénzügyi információk meghatározása, mérése és szolgáltatása annak érdekében, hogy ezen információk felhasználói megalapozott döntéseket hozhassanak, amennyiben a belsı felhasználók megalapozott döntéseihez szükséges információkról van szó, úgy vezetıi számvitelrıl beszélünk. A számvitel, mint információ szolgáltatási eszköz történelme egészes az ıskorig visszavezethetı, különbözı vélemények szerint a barlangrajzok is melyek a vadászaton résztvevıket és zsákmányaikat ábrázolják már tekinthetık számviteli feljegyzéseknek, melyek a zsákmány elosztásánál szolgáltattak információt a résztvevık aktivitásáról. Az információ elvárások teljesítéséhez az egyszeres, pénzforgalmi szemlélető számvitel helyett, melynek célja pusztán a bevételek és kiadások különbözeteként történı eredmény meghatározás, a négy számlasoron történı, teljesítés (üzemgazdasági) szemlélető kettıs könyvvezetés nyer teret. Ez inkább szolgálja az információ igények kielégítését. A külsı információ igények kielégítését a Számviteli törvény által szabályozott pénzügyi számvitel biztosítja; a tulajdonosoknak a befektetési döntések meghozatalához; az adóhatóságnak az adóalapok megállapításához; függetlenül a vállalkozási tevékenység sajátosságaitól. Természetesen speciális tevékenységek esetén (non-profit, hitelintézeti) az általános elıírásoktól eltérı, azokat kiegészítı, az elszámolási és beszámolási rendszert részleteiben szabályozó kormányrendeletekkel egészül ki a szabályozók köre. A belsı információ igények kielégítése érdekében minden gazdálkodó a vállalkozási tevékenységének sajátosságainak figyelembevételével, saját maga által kiépített rendszerben (tehát adott idıtávon, adott szervezeti struktúrában) szervezheti az információszolgáltatását, ez a vezetıi számvitel területe. Véleményem szerint mőködhet a vállalkozás a törvényi minimum elıírásoknak megfelelı elszámolási és beszámoló rendszerrel, de hosszú távon kizárt fennmaradása megfelelıen szervezett vezetıi számviteli rendszer nélkül. A hazai szakirodalom, átvéve a nemzetközi gyakorlatot a 90-es évektıl a számvitelt ketté bontja: pénzügyi számvitel (financial accounting) és vezetıi számvitel (management accounting) területekre. A két részterület megkülönböztetése alapvetıen céljuk szerint történik; míg a pénzügyi számvitel a beszámolót felhasználó külsı érintettek részre nyújt információt, a vezetıi számviteli rendszer akkor optimális, ha a vezetıket idıben, megfelelıen részletezett, releváns információkkal látja el a döntések meghozatalához. Vannak, akik nem ismerik el a vezetıi számvitelt önálló részterületként, a számvitelt egészben, egységként kezelik. Mások (vezetık, gyakorlati szakemberek) egyenesen megkérdıjelezik a (pénzügyi) számvitel hitelességét, mondván, hogy mivel a hazai gyakorlatban a számviteli elszámolások alapján történik az adóalapok meghatározása is, a számviteli információk nem tekinthetık hitelesnek. A trükkök és csalások halmaza a piacgazdaság fejlıdésével szőkül; részben a gazdálkodók racionalitásának, részben a szigorodó szankcióknak köszönhetıen. A számvitelben az elszámolások során alkalmazandó bizonylati elv érvényesítésére törvényi elıírás van, mely szerint: minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági mőveletek (események) folyamatát tükrözı összes bizonylat adatait a könyvviteli 27

4 nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerő az a bizonylat, amely az adott gazdasági mőveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı és a más jogszabályban elıírt adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet hiba esetén elıírásszerően javítottak. Véleményem szerint a bizonylati elv és fegyelem érvényesülése mellett a kettıs könyvvitel önmagában zárt, önmagát többszörösen ellenırzı rendszere biztosíték a hiteles információkhoz. Míg a vállalkozáson kívülre történı információszolgáltatás rendszerének (mérlegbeszámoló) kialakítása, illetve a hozamok érdekében tett felhasználások, költségek mérése a német üzemgazdasági iskoláknak (WALTER LE COUTRE és FRIEDRICH SCHAR, EUGEN SCHMALENBACH) köszönhetı, a könyvelésbıl származó adatok koordinációs és kontroll célokra való felhasználása a tömegtermeléssel és értékesítéssel foglalkozó amerikai nagyüzemekben (textilgyárak, vasúti társaságok) kezdte meg fejlıdését. A felelısség elvő vezetıi számvitel a divizonális szervezeteket mőködtetı nagyvállalati környezetben alakult ki a teljesítmény kontroll érdekében. A vezetıi számvitel fontos jellemvonásai: rugalmas kerettervezési rendszer, jelentéskészítés, várható érték számítás, eltérés elemzés, piaci alapon nyugvó belsı árképzés és elszámolás, ösztönzési rendszer. A vezetıi számvitel szerepe kiterjed a figyelem számviteli információkra való irányítására, a hatékony döntéshozatal érdekében; az eredmény számbevételére, mely a döntések hatékonyságának megítélését segíti; a problémák megoldásában való segítségnyújtásra, ha a döntéshozatal eredményei nem az elvártnak megfelelıen alakulnak. A vezetéselmélet klasszikus irányzatának egyik jeles képviselıje HENRY FAYOL a vezetési tevékenységet részfunkciók egészeként tekintette, melyek: tervezés, szervezés, közvetlen irányítás, koordinálás és ellenırzés. ROBERT N. ANTHONY által a 60-as években kidolgozott elméleti keretnek alapja a tervezés és ellenırzés vezetési funkcióként történı értelmezése; management control az a folyamat, amely által a vezetık biztosítják az erıforrások eredményes és hatékony elosztását és felhasználását a szervezet céljainak elérése érdekében. Tekintve, hogy a tervezés és ellenırzés a szervezeti mőködés minden szintjén megvalósul a kezdetben csak operatív szinten értelmezett vezetıi számvitel/controlling a 80-as évektıl mindinkább teret nyer a stratégia kialakításában. Míg az operatív szinten alkalmazott módszerek köre jelentıs múlttal rendelkezik, a stratégiai szint eszköztára kialakulóban van. Az operatív szintre jellemzı fedezeti elvre épülı költségszámítási rendszereket sok kritika éri, mivel figyelmen kívül hagyják a hosszú távú jövedelemtermelı képességet. Stratégiai szinten megjelent az értéklánc szemlélet, mely szerint a jövedelmezıséget nem elszámoló egységenként, hanem a teljes értéklánc szem elıtt tartásával kell vizsgálni; az életciklus irányultság, mely alapján egy termék, vagy tevékenység jövedelmezıségérıl (megkezdésérıl, folytatásáról, megszüntetésérıl) annak teljes életciklusa alatt felmerülı összes bevétel és költség különbözetének megállapításával lehet döntést hozni a hosszú távú fennmaradás érdekében. Természetesen ezen stratégiai döntések során nem szabad csak a számviteli értelemben vett költségekre koncentrálni, számításba kell venni a választott alternatíva miatt meg nem valósuló beruházások, befektetések elmaradt hasznát. A stratégiai szemlélet kialakulásával párhuzamosan megvalósulóban van a költségelszámolások rendszerének átalakítása, a költség-okozók felülvizsgálata, hogy az igen nagy hányadot képviselı közvetett költségek, értékesítési, igazgatási és egyéb általános költségek felosztása minél inkább költségokozás szempontjából a valóságot közelítsék. A tevékenység alapú költségszámítás alkalmazásával pontosabban követhetı a kalkulációs egységekhez kapcsolódó ráfordítások, ezáltal a döntéshozatal pontosabb információkkal segíthetı. 28

5 A profittervezés és -ellenırzés ciklusának állomásai PAULINE WEETMAN nyomán a 2. ábrán látható módon szemléltethetık. 2. ábra A profittervezés és -ellenırzés ciklusának állomásai 1 A ciklus a teljesítményméréssel indul, ami a vezetıi számvitel eredmény-számbavételi mozzanata; a jövıbeni környezet vizsgálata során a gazdasági elemzés technikáit használja; a célok kialakításához a vezetıi számvitelnek számviteli információkat kell szolgáltatnia; bár a stratégia kialakítása maga vezetıi feladat, elvárásként jelenik meg a részletes költségvetés igénye, mely segíti a stratégia átültetését a mőködési tervekbe. A tervek megvalósítását követıen a könyvelı feladata az eredmények mérése, elvárásokkal való összehasonlítása. A nemzetközi gyakorlatban a vezetıi számvitel és a controlling sokszor szinonimaként használt kategória; ettıl eltér a hazai megközelítés, mely szerint a controllingnak része a vezetıi számvitel, mely alapvetıen a költségek tervezésével, elszámolásával, illetve az önköltség meghatározásával foglalkozik, míg a controlling funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenırzés és az információ ellátás összehangolása. A vezetı számvitel feladata tehát a controlling eszközeként a döntések meghozatalához szükséges információk szolgáltatása, vagyis a döntés-elıkészítés. A döntés-elıkészítés célja az üzleti folyamatok javítása, a pontos, aktuális információk elengedhetetlenül szükségesek a környezeti változásokra történı reagáláshoz. A legjobb döntések meghozatalához a döntéshozóknak éppen annyira szükségük van a múltbeli adatok megfelelıen strukturált elemzésére, mint a kreatív gondolkodásra. Simon által meghatározott korlátozott tudatosság megjelenhet a döntéshozók által felkutatni elmulasztott kulcsfontosságú információk formájában, melybıl adódó tévedés valószínősége csökkenthetı vezetıi információs rendszerrel, melynek része a vezetıi számviteli információszolgáltatás. Az információkkal szemben megfogalmazott, a döntéshozatali folyamatot segítı elvárásokat a következık szerint szolgálhatják a számviteli információk: Relevancia: funkciók és költségek összevetésével, a tevékenység értékelemzésével javítható a költségtudatosság. Érthetıség: számvitel, mint információ szolgáltató eszköz, megfigyel mér és feljegyez, az elıírt és azon belül az igényelt adat struktúrában. Megbízhatóság: az elszámolások alapjául szolgáló bizonylati elv és fegyelem biztosítja. Objektivitás: az objektivitást a gazdasági események megtörténtének tényszerősége biztosítja. 1 Forrás: Pauline Weetman: Management Accounting (An Introduction). 29

6 Idıszerőség: bár a számvitel feladata a múltbeli események vagyonra, eredményre gyakorolt hatásának nyilvántartása, a múltbeli adatok, eltérés-elemzések a jövıre vonatkozó következtetések alapját biztosítják. Összehasonlíthatóság: a teljesítmény adatokat idırıl-idıre közös nevezıre kell hozni, mind idıbeli viszonylatban, mind üzletági vagy termék viszonylatban. Teljesség: a már megtörtént gazdasági események teljes halmazának leképezése megtörténik a számvitelben, ez a Számviteli törvényben is nevesített alapelv, mely általánosságban vonatkozik minden információszolgáltatásra. Az észlelt (számviteli adatszolgáltatásban elıállított) információk felhasználását az értékelemzés, mint analizáló-szintetizáló, döntés-elıkészítı eljárás biztosíthatja; illetve az értékelemzés eszközeként használt team munka hozzájárul a szervezet tájékozottságához. A döntések két csoportba sorolhatók; a programozott döntések meghozatala jól strukturált problémákra jelentenek megoldást, új problémahelyzet esetén nem programozott döntésrıl beszélünk, az utóbbiak jellemzıen stratégiai jellegő problémák, az elıbbiek taktikai jellegőek. A SIMON-i Aha! élmény - mely megfelelı tudás (információ) alappal lehetséges - a rosszul strukturált, nem rutin jellegő, általában fontos döntések esetében fordul elı; ilyen döntési helyzetekben a probléma meghatározásakor feltételezéseket kell alkalmazni, így a döntések szubjektív jellegőek, intuitív módon is adódhatnak. Kutatási területként alapvetıen a gazdaságban a számosság tekintetében hatalmasnak mondható KKV szektort jelöltem meg bár a téma körülhatárolása még folyamatban van, az eddigi rendelkezésre álló információk alapján az alsó árbevételi határ mellett indokolt az integrált vállalatirányítási rendszereket mőködtetı, jellemzıen nagyobb mérető vállalkozások kiemelése a mintából, hiszen mőködésükre jellemzı, hogy a pénzügyi számviteli információkon túl rendelkeznek igényeiknek megfelelıen kialakított vezetıi számvitellel is. Döntéshozatali szerepek közül (RAPID módszer) egy kis-, illetve középvállalatnál a könyvelı, számviteli munkatárs feladata alapvetıen az input győjtés és szolgáltatás. (R)ecommend = javaslattevı = funkcionális terület vezetıje, ügyvezetı, igazgató, igazgatóság (A)gree = beleegyezı = ügyvezetı, igazgató, igazgatóság (P)erform = végrehajtó = funkcionális terület beosztottja, vezetıje (I)nput = input győjtı és szolgáltató = számviteli munkatársak, funkcionális terület vezetıje, könyvelıiroda (D)ecide = döntéshozó = ügyvezetı, igazgató, igazgatóság A controlling-controller (vezetıi könyvelı) klasszikus definíciója szerint a controller maga nem hoz döntést; feladata a vezetıi döntések meghozatalához szükséges információk szolgáltatása, tanácsadás; tehát ı maga döntést támogat; továbbá feladata meggyızni a döntéshozót a gazdasági szempontok elıtérbe helyezésének szükségességérıl és a szolgáltatott információk validitásáról. A mikro és kisvállalkozások jellemzıen nem rendelkeznek korszerő információs technológiával, mint például egy controlling modullal bıvített integrált vállalatirányítási rendszer. Így, ezen vállalkozások esetében a leginkább költség-hatékony és ezáltal mindenki számára elfogadható megoldás lehet a pénzügyi-számviteli rendszer információ-szolgáltatásának vezetıi szempontok szerinti átalakítása, kibıvítése. Empirikus vizsgálatokat kívánok továbbá eszközölni arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásokban kialakult és megkövesedett elszámolások, folyamatok, probléma megoldások milyen mértékben befolyásolják, gátolják a hatékony információszolgáltatást. 30

7 IRODALOMJEGYZÉK BARTÓK NAGY ANDRÁS: Vezetıi számvitel; Saldo, Gazdasági és közlekedési Minisztérium: Éves jelentés: Kis és középvállalkozások helyzete éves jelentés. Horvát&Partners: Controlling, Út egy hatékony controlling-rendszerhez; KJK-KERSZÖV MILES, LAWRENS D.: Értékelemzés; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, WEETMAN, PAULINE: A vezetıi számvitel alapjai; PSZF, évi C. sz. törvény a számvitelrıl. 31

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN LAÁB ÁGNES VEZETİI SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Oktatási segédlet Törölt: a BME GT 35M005 tárgyhoz Szakmai lektor: Karai Éva Nyelvi lektor, szerkesztı: Bárány Mónika BUDAPEST, 2009. Tartalom BEVEZETÉS...

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve Budapest, 2010. Szerzık: A Leitner+Leitner Audit Kft. szerzıi munkacsoportja: Bevezetés: Siklós

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 Filyó Janka Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 TM 35.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet: Belsı ellenırzési Konferencia az egészségügyi intézmények munkatársai részére Balatonalmádi, 2009. január 28. Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon Kerényi Máté Fülöp 2009. március KOLCHIS Kft. 2 59 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, A TÉMA AKTUALITÁSA... 4 2. TUDOMÁNYOS HÁTTÉR... 6 2.1. ARM

Részletesebben

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalkozáselmélet és gyakorlat akkreditált Ph.D. Program Programvezetı: Dr. Nagy Aladár, a közgazdaságtudomány doktora HERNÁDI LÁSZLÓ ÜZLETI TERVEZÉS ÉS KONTROLLING A KISVÁLLALATOKNÁL

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MERRE TOVÁBB KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK? STRATÉGIAI LEHETİSÉGEK A VÁLLALKOZÁSÁTADÁS FOLYAMATÁBAN. Ph.D.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MERRE TOVÁBB KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK? STRATÉGIAI LEHETİSÉGEK A VÁLLALKOZÁSÁTADÁS FOLYAMATÁBAN. Ph.D. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MERRE TOVÁBB KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK? STRATÉGIAI LEHETİSÉGEK A VÁLLALKOZÁSÁTADÁS FOLYAMATÁBAN Ph.D. ÉRTEKEZÉS BÁLINT ANDRÁS BUDAPEST, 2006 BÁLINT ANDRÁS MERRE TOVÁBB KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK?

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben