fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA."

Átírás

1

2 fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. V, FERENC 2 SZÍNES TÉRKÉPPEL ÉS 150 KÉPPEL ELSŐ (MAGYAR) KIADÁS RÉSZVÉNYNYOMDfl NYOMÁSA...J/i" nr "~

3 MINDEN JOG FENTflRTVfl R Balatont és környékét eddig sem írásban, sem képekből nem igen ismerte afürdőzőés nyaraló-közönség. Hiányt pótló munkát véltünk végezni, midőn hosszú időn át gyűjtött adatok felhasználásával és elismert tekintélyű szakférfiak által megirt, szebbnél-szebb képekkel illusztrált műben a Balatont és annak gyönyörű vidékét megismertetjük nemcsak honfitársainkkal, hanem Európa minden művelt nemzetével. Hazafias czélt óhajtunk szolgálni a Balaton" kiadásával, mely előbb magyar-, később több nyelven is, nemcsak megismertetni, de meg is kedveltetni lesz hivatva hazánk és az idegenek ezreivel a mi örökkön hullámzó szép magyar tengerünket. Ezen vállalkozásunknál különösen Ováry Ferencz dr. orsz. képviselő, mint a Balatoni szövetség" alelnöke, Lóczy Lajos dr. CD 3 A 1*

4 egyetemi tanár, a M. Földr. Társaság Balaton- Bizottságának elnöke, Szaplonczay Manó dr. kir. tanácsos, Somogyvármegye tiszti főorvosa, Pete Márton dr. ügyvéd és Vajthó Jenő polgári iskolai tanár önzetlen közreműködése tette lehetővé eme hiányt pótló könyv megjelenését és hazafias célunk megvalósítását. Nem kíméltünk semmi fáradságot, semmi anyagi áldozatot, csakhogy e képes útmutató úgy belső tartalmával, mint csinos külső alakjával a legkényesebb igényeket is kielégítse. Finom, famentes, soha meg nem sárguló simitott, a szemet nem sértő papírra és könnyen olvasható betűkkel nyomattuk a Balaton "-t. Ha a Balaton" útmutató melynek összeállítása nem csekély nehézséggel járt, a fürdőző- és nyaraló közönség részéről méltányos fogadtatásban részesül és csak egy lépéssel is viszi előbbre a Balaton fejlesztésének munkáját, legszebb jutalmukat ebben fogják találni a kiadók. mi édes hazánk természeti kincsekben 1 1 bővelkedő szép ország. Égbe nyúló hegyek, hatalmas rónák, dombos-völgyes gyönyörű vidékek váltakoznak benne. A Dunántúlnak kétségkívül legnagyobb ékessége a mi Balatonunk. Hatalmas érték ez az áldott viz! De sok tekintetben olyan még, mint a talált kincs. Csiszolatlan. Bár sejtjük, hogy mivel rendelkezünk, ám a valódi értéket csak akkor tudjuk majd megállapítani, ha a fejlesztés munkáját befejeztük. Itt-ott már kezd kibontakozni annak a képe, hogy milyen lesz a Balaton rövid időn belül. A magyar tenger iránt való meleg érdeklődés óriási lendületet vett. Egy-egy esztendő tevékenysége is rendkívüli változásokat teremt. De még távol vagyunk attól, a hová elérni iparkodunk, hogy a melegebb a 5 cd

5 -időszak beálltával sok-sok ezere a fürdőzőknek és üdülőknek népesítse be a Balaton vidékét körös-körül. A Balatoni Szövetség megalapítói átérezték, hogy a nagyobb részben még parlagon heverő pompás kincs kiaknázására odaadóbb tevékenységet kell kifejteni. Érdekében megtenni mindazt, amit a lelkesedés, a szeretet önthet az emberek szivébe és lelkébe. Máskülönben nem halad elég gyorsan a fejlesztés munkája. És a magyarok ezerei ezután is a gazdag külföldre viszik a fürdőzés céljaira szánt milliókat. Pedig mily jól lehetne ezt fölhasználni a nemzeti közvagyonosodás ügyének szolgálatában. Elismerésünkkel találkozik, ki a Balaton fejlesztésének ügyét igaz szivvel teszi magáévá. Köszönettel adózunk aziránt, ha tapasztaljuk, hogy szóval, vagy cselekedettel segítségünkre sietnek. Kaposvári lelkes barátaink azon elhatározásáról tehát, hogy még ez év tavaszán magyar és később német és franczia nyelven ismertető könyvet adnak ki a Balatonról, nagy örömmel értesültünk. Nem szükséges bővebben vázolni azt, hogy mily fontos, ha az ily tájékoztató könyv minden arra alkalmas nyilvános helyen elhelyezésre talál, az utasok érdeklődésének a Balaton iránt való felköltése céljából. E mű megírásával és kiadásával megelőznek bennünket derék barátaink. Ugyanis a Balatoni Szövetség megalakulásától tervez már hasonló munkát, melyet egy millió példányban óhajtott volna szétosztani. A kezdet nehézségeivel és a feladatok sokaságával küzdve azonban a tervet ezideig nem sikerült megvalósítanunk. Midőn ezt az igazán hézagpótló munkát a Balatont fölkeresők sok ezrének figyelmébe ajánljuk, őszinte szivvel köszöntjük a lelkes szerzőket. Veszprém, január 30. Óvári Ferencz dr., orsz. képviselő, a Balatoni Szövetség" alelnöke. cr: 6 cn

6 Előszó. L^incsfölderitő munka, im' fogadd szerény 1 tollamból üdvözletedet! Bár énnekem a kies rónaság aranykalászszal rengő téréi nem kedvesebbek, mint a mostoha, kietlen földü, néma pusztaság: ha mindakettő mégis honi föld; ám, hogyha látom a nagy Balaton csillogó vizét, játszva ezernyi színt és változó képét tükrözve a mindig más égnek, a lelkem büszke lobogásra gyúl és hálatelten ég felé emel: köszönni, hogy ez a darab tenger éppen nekünk és éppen itt jutott. Kincs, mely kamatját bőven ontja szét, de önmagát őnem fogyasztja el. Áldás, amely a köznek létezik ingyen kinálva szerte javait. S a szemnek is, óh, mily sokat kinál. Láttam ezerszer, ámde soha olyannak,

7 mint már egyszer azelőtt. Nyugodt vizén most ezüstösen reszket a fény és az egész vizet, mintha ragyogó szárnyú pillangók miriádjai tartanák ellepve. Majd jő egy keskeny világos-zöld vonal s beletelepszik a tó közepébe, folyton terjedve a hosszvonal felé. És ekkor fölszáll az ezüstös lepkeraj: marad a zöld sáv a szürke viz közepén; a szélein kezd barnúlni a sáv és sötét övével veszi körül a zöldet. A barnán túl meg ismét aranyba játszóan fodrozik a hab. A szélen pedig valami megnevezhetetlen, leginkább sötétkéknek mondható karéj. És ez a leggyönyörűbb tükör, amelybe némán tekint bele a szélestarajú sötét Badacsony, és ős Szigligetnek árnya élesen rajzolódik le a viz szinén. Odább Tihanynak köves oldala s a kettőstornyú templom tükrözik a mozdúlatlan, nyugovó vizén. Ha aztán a viz mozogni kezd, akkor sem leirni, sem azt hiszem lefösteni azt a képet, jobban: képsorozatot, nem lehet, amit minden pillanatban változóan a nagy Balaton elibénk mutat. S mikor viharzik: féktelen dühét csodálva, félve nézheti csupán a fenségeset tagadó elme is. Zúgása olyan, mint a tengeré; a szél ha szántja óriás vizét; ölekre hányja bősz hullámait s fodrozva zúg a parti zátonyig. Ilyen a viz. S a környék, az mesés. Köröskörül a szikkadt partokat ma már a villák ezrei lepik, híva, kinálva mindazt a gyönyört, mit testnek, szívnek e szép táj és vize bőséggel adni képes. Lépjen csak be a kétkedő idegen hullámveréskor habjai közé, érezze azt a bársonyos talajt, mely simogatva vonja befelé és tudni fogja, hogy e szép vizet áldásúl adta az örök nagy Úr; azért az ember lássa meg e kincs valódi nagy értékét és vegye ki abból részét, mit neki kinálva ad a széles Balaton. Miénk a bűn, hogy eddig csak azok ismerheték ez áldásos tavat, kiket vagy a szálló hir csábszava, vagy véletlenség hozott el ide. E munka, ime, úttörő s hiszem : eredményes úttörő leszen. Ha elviszi a Balaton hirét a nagy világba és a nagy világ megért belőle bár csak annyit is hogy büszkeségünk értté nem hiú, úgy mérhetetlen hasznot tőn s ezért hálánk iránt a méltó, köteles. Kincsfölderitő munka, ím', fogadd szerény tollamból üdvözletedet! Pete Márton dr. C=1 10 CD 11

8 fi Balaton. Csak olyan jogosan mondjuk mi a Balatont magyar tengernek, mint a hogy a németek a Bóden-tavat sváb-tengernek nevezik. Közép-Európa legnagyobb tava a mienk, mert 600 km 2 -nyi területével nemcsak a Bóden-tóét (538 km. 2 ) múlja jóval fölül, hanem még a Genfi-tónál (581 km.-) is nagyobb. Az Akarattya-pusztai hires Rákóczi-szilfától, vagy a tihanyi kolostor ablakaiból akkora víztükörre esik a tenintetünk, mely a fiumei Quarnero-öbölnél is nagyobbnak látszik. Az akaratytyai lejárótól Tihanyig 20 km. a távolság és a Balatonnak ez a keleti harmada Gamásza és Füzfő-puszták között 15 km. széles. Egész hossza Akarattya és Fenék puszták között 78Vi km. Keleti harmadának szélessége 8 15 km. között váltakozik; a tihanyi félszigete n tul fekvő kétharmadán 5 10 km. a szélesség s csak egy he- 13 Q

9 lyen, Balaton-Berény és Balaton-Györök között szorul össze a tó 3 l li km.-re. Ellenben Tihany és Szántód-puszta között valóságos szorossá szűkül, mert itt csak másfél km. széles a víztükör és ebben is csak 200 méteres csatorna a hajózható ut, mely azonban a tihanyi rév közelében a tónak legmélyebb (11 m.) pontját foglalja magában. Egyebütt nincsen valami nagy mélysége: a somogyi partok közelében 4 4Vo m. vizet mérhetünk, a zalai partok alatt 3 3V-2 m Keszthely alatt 2 A h 2> métert. A tófenék sima; a zalai oldalon iszapos, Somogy felé pedig homokos. Ha a viz eltűnnék, tökéletes rónaság terülne el a Balaton helyén. A viznek átlagos mélysége 3 méter, mely minden sziget és zátony nélküli, s épen ezért a hajózásnak és a vitorlázó sportnak nagyon alkalmas. A partok felé a viz mindenütt hirtelen csökken s a széléig fokozatosan sekélyesedik. A zalai partok mentén méternyire a parttól már ellepi az embert a viz, mig a somogyi oldalon méternyire is belábolhatni benne. Hazánk dunántuli részének közepét változatosan alacsony- és középhegység foglalja el, mely a Duna Esztergom-váczi könyökéből indul ki és délnyugat felé a Zala forrásáig terjed, a hol a Mura és Rába siksága legközelebb van egymáshoz. Ennek a középhegységnek tengelyében vannak a Budapest és Esztergom közti dolomit és mészkőhegyek, a 757 m. magasságú Pilissel; továbbá a Gerecse, a Vértes és a Bakony, 700 m. fölé emelkedő erdős ormaikkal. A nagy Bakonynyal összefüggő Déli-Bakony (vagy ottani nevén Balaton-Felvidék) a kiterjedt CD 124CD CD 12) CD Hullámzó Balaton. Vihar a Balatonon. cd 15 czi

10 Berkek és bozótok. R Balaton télen. Holdvilágos éjszaka. fi Balaton télen.

11 veszprémi fensikkal szögeli a Balatonra és annak tükréből mintegy 130 m. magas meredek lépcsővel emelkedik ki. A középhegység legnyugatibb tagja a kemény dolomit-sziklából álló keszthelyi hegység. Nyugatra Keszthelytől az Egregy-vindornyai völgyben hirtelen végződik a Középhegység; Hévíz meleg forrása és tava jelzi azt a mélyen leérő hasadást, mely a hegység nyugati végét a mélységbe sülyesztette. A Balaton télen. Gőzhajók a téliállomáson, a 181=1 Mikor még a Kárpátok gyűrűjén belül az Alpoktól a szerbiai hegyekig tenger hullámzott, szigetekként emelkedtek ki abból a fölsorolt mészkő- és dolomit-hegységek. A régi tengerfenék nyomait sok helyen fölismerték a veszprémi fensikon, melyet a tenger mosása gyalult simára. Tapolcza és Sümeg közt is nagykiterjedésű sík térségek a harmadkori tenger sziklafenekének bizonyultak. A pannóniai vagy pontusi tenger vastag iszapból és homokból álló üledéket halmozott föl a szigetek körül a mai tengerszin fölötti magasságok 300 méteréig. A régibb kemény sziklához tapadó fiatalabb üledékek a tengervíz elvonulása, vagyis a tengerszínnek 300 méterrel történt viszonylagos leszállása után Győrig, keleten a Dunáig, délre a pécsi hegységig, nyugatra a stájerországi hegyekig lankásodó párkánynyal vették körül a szigeteket és alkottak ekként a Rába és Duna-Dráva közében összefüggő magaslatot. Ennek mai tagozódottságát azóta történt beszakadások, észak-déli irányú hosszú repedések, valamint a szél és a folyóviz vájó munkája okozták. Sok adat bizonyítja, hogy a Balaton medenczéje még sokáig nem volt meg a pannóniai tenger eltakarodása után sem, s a vizek a Balaton-Félvidék felől a nála nem sokkal alacsonyabb somogyi halomvidékre görgették [=> 19 2*

12 kavicsaikat. Tömérdek nyoma van a pusztai és sivatagbeli állapotnak is abból a korból, amikor azok a mélyedések támadtak, melyek a Vértest Csákvár táján, a Bakonyt Várpalota körül, a székesfejérvári Meleghegyet a Velenczei-tóban és a Balaton-Felvidéket a Balatonban délről (jobban mondva délkeletről) kisérik. Sivatagbeli törmelék bőven van ezekben a mélyedésekben. Vájjon a pannóniai tenger eltűnése után földsülyedések történtek-e a mélyedések helyén, avagy a magasabb középhegységről bóraszerüleg lerohanó északi és északnyugati szelek marták-e ki a többi mélyedéssel együtt a Balaton sikér teknőjét? erre nézve megoszolhatnak még a vélemények ; azt azonban nem lehet vitatni, hogy a Balaton mélyedése szárazföldön keletkezett és a diluvium korában telt meg először édesvízzel, melyet a Zala és a mélyedésbe folyó patakok, nem pedig a medrében fakadó források hozták bele mindenkor. Az időszakos csapadék-bőséghez képest változik napjainkban is a Balaton vize. A 18-ik század végétől 1880-ig négy szertelenül magas és három alacsony vízállásról van tudomásunk ; óta 2'30 m. volt a szélső vízállások különbsége. A diluviális Balaton s ine a mai középviznél csak mintegy 6 méterrel volt magasabb ; viszont a tó fenekén megejtett fúrások azt bizonyították, hogy valamikor 5 méterrel alacsonyabb is volt a víztükör és ismételve nem volt lefolyása a Duna felé. Nyaratszaka még most is több víz párolog el a Balatonból, mint amennyi a Sió-csatornán belőle kifolyik. A Balaton kicsiben hű személyesitője a tenger jelenségeinek. Vannak tengerjárás-, vagyis árapályszerű tüneményei, s a szélein minden időben méra 2 0 a Turalás. Turalás. c 2 1 d

13 hetők vízszin-ingadozásai. A Keszthelyen, Kenesén és Tihanynál fölállítva volt pontos vízszinmérők váltakozva, vagy egyszerre megegyező időközökben be- Rianás. következő vizemelkedést és apadást tüntettek föl automatikusan. Ellenkező végein minden órában váltakozva alászáll, vagy fölemelkedik a víz. 22 a Keszthelyen és Tihanynál minden 2 óra 23 perczben egyszerre száll alá, vagy emelkedik. Az ingadozás mértéke csendes időben 4 5 cm., ha pedig jégtakarója van a tónak, csak néhány milliméter; erős szelek idején azonban cm.-t is megüt ez a rövid periódusú vízsziningadozás. Nyilvánvaló, hogy a szél és a levegőnyomás különbsége tartja a tó tükrét folytonos ide-oda himbálódzásban. Tartós szél a vizet átnyomja a tihanyi szoroson és ott a viznek erős ide-oda folyását okozza. Néha olyan erős ott a folyás még a szél ellenében is (és a Zalának fölfelé, azaz nyugatra,) mint alacsony vízálláskor a Dunában Budapest alatt. A tartós széltől átnyomott viz utoljára szélellenében is kénytelen visszafolyni, mert bizonyos magasságon túl a viz nem emelkedhetik. A tengerjárásnak tavi hasonmását seiche"-nek nevezi a tudomány; a tengeráramlás balatoni kiadása pedig a folyás". A Balaton hullámai, melyek gyakran tengeri betegekké teszik a gőzösök utasait, szintén a széltől származnak. Ismert törvényekkel egyezően, a nem mély Balaton vizén 0'80 1'00 méter magas, egymástól csak 9 11 m. távolságban levő hullámhegyek támadnak ; ez pedig ugyancsak nagy viszonylagos magasság a tenger hullámaihoz képest, amelyek 79 m. távolságú hullámoknál csak 3'2 m. magasak. Az ilyen szaporán egymást követő kisebb hullámok sokkal kellemetlenebbül himbálják a hajót, mint a tengeren járó nagy hullámok. A Balaton hullámai még a szél lecsillapodása után is jó ideig, többé nem tarajzó, hanem sima hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel ingásban maradnak és ezek a sima hullámok, melyeket a balatoni halásznép loggóknak CD 23 CD

14 nevez, olyan messze partokig is terjednek, ahol egyáltalában nem is volt szél. Nem ritka jelenség az, hogy szélcsendes éjszakákon egyszerre csak az eolhárfa ritmusaihoz hasonló zöngéssel kezdi csapkodni a viz a partokat. A loggók játéka ez a titokteljes háborgás, tudja ezt minden halász. Az uralkodó északi szél munkája a part és a fenék alakulása is. A somogyi part egyenes vonalát és a parttal párhuzamosan elnyúló homokgátakat (turzásokat) a parttal egyközüen járó szél okozta folyás alakította. A turzásoknak legfölebb 3 m. magas, természetes töltése a déli vasút kényelmes utja ; mögötte berkek és bozótok mocsarai a tengerparti lagunákat utánozzák. Valamikor messzire nyomult a Balaton nádas rengetegeivel a somogyi halmok közé. A Nagy-Berekben és a Kis-Balatonban a mocsári élet remek képeit láthatja az ember: a Lopnormelléki és az afrikai Csad-tó körüli tájképeknek valódi hasonmásait. A déli part melletti sikér-viz homokfenékkel szolgál be méterig, azután hirtelen mélyed a fenék iszapos talaja. A sikér-szegélyen is egymástól m. távolságban elhelyezkedő vizalattl gátak emelkednek a viz szélével párhuzamosan, ezek a gerendek"; másutt a víz széléről merőlegesen homokzátonyok nyúlnak a vizbe, - - ezek a pandallók." Mindannyian a hullámjátéknak termékei. A szélárnyékban levő zalai partok alatt a köves, néhol sziklás vizszegélyről csakhamar embermagasságú vízbe lép a fürdőző. Ott a fenéken híg sár van, melybe a mérő rúd 2 3 méterre is belésüíyed; néhol több a sár, mint a víz. Páratlan színjátékával a Balaton víztükre fölül- 24 c=i múl minden más állóvizet. A holdvilágos éjszakák aranyhídját, s a loggókon tánczoló telihold képeit nem feledi el soha, aki egyszer látta! Fakutya. De talán legérdekesebb a tó télen. Kemény télen november végétől márczius végéig járható jégtakarója van ; a halásznép azt szereti, ha későn a 5

15 (deczember végén) fagy be, mert ekkor tartósabb a jégpánczél. Enyhe télen gyenge rianásos jéggel négyszer-ötször is befagy a Balaton. A téli Balaton torlódások ( turalások") és tátongó hasadások támadnak rajta, mint a sarki tenger jegén, a hőmérséklet okozta kiterjedés és összehúzódás következtében. Hideg éjszakán a jég nyöszörög és sóhajtozik, közbekozbe nagyokat pattog és durran; ilyenkor hízik" Vitorlás szán. a jegestenger képeit hozza közelünkbe. Borongós, ködös időben csak iránytűvel tanácsos a jegén járni, mert ilyenkor beláthatatlan a környéke. Hasonló jéga 26 Vadászat. mondja a balatoni nép. Nappali verőfényben, ha a napsugarak átmelegítik a hóval nem takart tiszta jeget, az kiterjed és ágyúdörrenéshez hasonló robajjal hosszú vonalakban föltorlódik, 2 3 méter magas jégtorlaszokat alkotva, melyek a zalai parton előfok- 27a

16 tói előfokig nyálnak és minden évben ugyanott fejlődnek ki. E turalások" mellett fölázik az összerepedezett jég és csakhamar 4 5 m. széles áthidalhatatlan csatornák támadnak; ezek a rianások" a turalások félelmes kísérői. A jégpánczélos Balaton megérdemli, hogy felkeresse az idegen. Olyan képek és hangulatok vannak rajta, minőket a sarkvidéki utazók irnak le. Napokig tartó zimankós ködös időben a sarkvidéki 24 óránál hosszabb meg hosszabb éjszakákban vagyunk rajta, ha pedig verőfényes az idő, a Magastátra és az Alpok meleg naptüzése hevit fel s korcsolyázás, szkijzés, csilingelő szánkák repülése hiányzik még a Balaton jegéről. A fakutya sport, a vitorlás szánka szárnyai is végiglebbennek néha a ritka teli viharok idején. Mindezek jövője még messze van tőlünk. Pedig téli tartózkodásra a Balatonnak északi partja felette alkalmas. Különösen az uralkodó északnyugati szelektől védett helyek azok. Almádi, Alsó-Örs, Balatonfüred, Szepezd, Révfülöp, Badacsonytomaj valósággal kínálkoznak téli üdülőhelyekül. A tiszta levegőt a 0 -os tóviz valamivel enyhébbé teszi a _ távolabbi környék levegőjének hőmérsékleténél. A jégsport és a halászat, a vadludakra való vadászat kínálkoznak bőséges szórakozással. A turisták sem bánják meg, ha keresztül-kasul járják (iránytűvel kezükben) a befagyott Balatont. A jég időnként meg-megnyiló tátongó hasadékai falként feltorlódó turalások és az ezek mellett felázott roskadozó jég áthidalhatatlan rianásai némi veszélylyel is izgatják a rajta járót még azután is, ha megszokta a jég durva feltorlódásait és éles roppanásait. Nem nagyobbak azonban e veszélyek a magashegyi utakénál. A közül az 1000-nyi Téli halászat. Halász kunyhók, a 200 1=1 C! 201 CD a 29 t=j

17 Régi halászat. Halászat. Mostani halászat. Halsütés.

18 * halászó ember közül, akik az arasznyi vastagságú jégen is naphosszant dolgoznak, 16 év óta tudomásom szerint egyetlen egy sem járt szerencsétlenül a Balaton jegén. A jégre azonban ne menjen senki, aki nem ismeri a természetét. Vasfejű, erős lélekjelenlétü emberek valók oda. Miként a magas hegyek vasárnapi turistái közül pusztul el a legtöbb hegymászó, a Balaton jege is minden évben az ünnepi jégenjárók közül szedi csak áldozatait. A Balaton jégi sportjához azonban még alig van némi alkalmatosság és az északi parton nincs egyetlen téli szállás sem, ahol az idegen kényelmet lelhetne. Kétségtelen azonban, hogy a táli üdülés is remek helyeket fog nemsokára a Balaton mellé varázsolni. Halász hajó javítása. Halász tanya nyáron. Derült téli napokon a délibáb tüneménye még szebbenjelentkezik itt, mint az Alföldön ; de ősszel is min'den tárgyat, hajót és fát, légtükrözés kettőztet meg. Télen sokkal élénkebb a Balaton, mint nyáron. A ritkán járó gőzös és halászhajókon kivül lakatlan és csendes a tó. Néptelennek hinnők partjait, ha a vasút füttyét nem hallanók. A magyar nem vizre termett nép, ezt a Balaton szomorúan bizonyítja; benszülött népe még úszni sem tud! Bezzeg télen, ha a jég félméterre hízott, másként van a dolog. Ilyenkor megnépesedik emberrel, szekérrel, sőt vaddal is. Százával van rajta a halász, a ki nagy hozzáértéssel, ősi gyakorlattal, a keritő-hálót naphosszat sok kilóméterre húzza a jég alatt és száz veszélylyel dacolva, néha egy fogásra métermázsa halat terít a jégre. Építőkővel megrakott társzekerek döcögnek ekkor minden irányban; valóságos országútak támadnak a keréknyomok mentén. Éjjel pedig töméntelen vadlúd szállja meg alvásra a jég hátát, CD 33 CD 3

19 Halászatanya telént a! tn sü ^ s 2 c -ro <o~ «o N C/D Bazaltok

20 talán mert a vizre szoktak, vagy pedig, mert a jég melegebb, mint künn a szántóföld, a melynek vetésen nappal seregesen legeltek. A Balaton báját, lelket üditő hangulatát partjai adjak Kozepen a bakonyi és a somogyi halmok f i kk onn T SSaguak és méterrel, legfolebb 200-al emelkednek a tó tükre fölé. Erdő koronázza őket, szőlő, szántóföld, meq ret van oldalukon és a tövükben. Keszthely közelében a Magyar Alföld egyik öble éri el a Dráva felől a Balatont es rajta keresztül Tapolczáig terjed. A ASh", AJfoldbol kiemelkedő v d,f!t* ÖblébŐ1 sümegi átmtunk hegyekre. a kis Magyar x' i Ebbe,!? f bölben és annak hegyes környezeteben emelkednek a balatoni bazalt-vulkánok köztük a hírneves Badacsony. Keletkezésük egybeesik a Balaton medenceiének alakulásával. A Keszthely és Boglár közti alacsony partokon az Alföld képeit láthatjuk S'ofok tájékán keletről is alacsony part körm'^ u!t 9 y Í halmokat. A Veszprém-vármegyei Mezofolddel a tolnamegyei Dunamellékről is föl nyúlik a Balatonig egy keskeny alföldi csík. Enyinqtól, a Mezőföld székhelyétől kezdve, az Alföld fokozatosan emelkedik a veszprémi fensik felé, mellyel eszrevetlenül összeolvad és már Lepsénynél halmossá válik. A Balaton keleti része az Alföld eme lapjába Z5?-,f-? 0 ~- 80 m - meredek P artokkal v é g S Az Alfoldrol jövet nagy meglepetés éri az embert mikor az akarattyai nagy Rákóczi-szilfától vaqy á Világos-pusztai síkságról egyszerre a remek víztükörre pillant ala, mely itt a meredek falak alatt meternyi mélységben terül el lábaink alatt. Kétségkívül ez a legszebb képe a Balatonnak o 3 6 d A magyar tengernek enyhe, derűs, pompás gyümölcsöt és páratlanul zamatos szőlőt termő vidéke és ezerféle halat tápláló vize ősidők óta kedvelt tanyája volt az embernek. Bizonyítják ezt az őstörténelmi és római emlékek és a sok középkori rom. Mindig csak békességszerető embereknek való hel-y volt ez. A Balaton mindig útjában volt a közlekedésnek és így a hadak mozgásának is. Az év téli szakában 80 kilóméter mentén, Somogy-, Veszprémés Zala-megyék között nincs semmi közlekedés. A déli part berkei és bozótjai miatt a déli vasút épitése előtt jó út nem is volt a viz mentén. Fenéken kívül római erőd (castrum) tábor nem volt a Balaton mellett ; de annál több villa, úrilak, és talán présház a zalai oldalon. Később sokáig uralkodhatott itt valami szláv nép, hiszen még a neve is a szláv Blatto" (mocsár) szóból alakult. Tihany neve is valószínűleg az orosz ticho" (csendes, szelid) vagy tichona" (hallgatag, magába vonult) szavak gyökeiből származott. Szelídebb, csöndesebb hely Tihanynál még ma, a villany és gőz korszakában sem képzelhető. Nem a kegyes bencések választották először nyugalmuk helyéül ; már jóval előttük remeték laktak a Balaton- Füreddel szemközti sziklákba vésett cellákban. Csopak és Palóznak vidékén régóta lehet már bortermelés, mert csop" és loznak" szlávul szőlő-vesszőt jelent. A Balaton mellékét már régidők óta kizárólag magyar nép lakja; a tó vizén osztozó 50 község csak egyben (Örvényesen) lakik nagyobb tömegben a németség. A Balaton melléki főnyi lakosságnak 1900-ban csak 1-2 százaléka nem volt magyar. Ez az állapot valószínűleg már a magyarság első megtelepülése óta fennáll. Keszthely az CD 37 CD

21 (T i (/) I I \ S 1 I 3 Î cu- i S. I c I 3 j n- I l/> n i 3 i -o : o! 3! r\ozsegi iakonaz. CD 156CD CD 157 CD

22 egyetlen város a tóparton ; gyönyörű fekvésével, karcsú tornyával és a remek gróf Festetich-féle palotával vetekedik akárhány tengerparti várossal, kivált ha a tóról közeledünk feléje. 30 községnek 1000-nél kevesebb lakója van és épen ezek adják a lakott helyek szelid, barátságos jellegét. A zalai parton a nyugateurópai, de különösen bakonyi szétszórt, kerítés- és kapu-nélküli házak a régi patriarkalis szokásokat tükrözik és a föltétlen közbiztonságot tanúsítják. A somogyi és veszprémi községek házai és udvarai alföldi tipusuak. Vert falakból valók a házak, nádból és napraforgószárból készültek a sövényeik. Az állattenyésztés és a sok baromfi okozta szükségletek ezek. A vizmelléki nép Somogyban is ép úgy, mint Zalában, szelid, simulékony és nyiltszivü. Az utolsó tiz év óta rohamosan épülnek a Balaton körül a fürdő- és nyaraló-telepek, meg a magán villák is, úgy hogy a somogyi partot maholnap összefüggő villasor és viruló kertek fogják övezni. A hazai fürdők Nesztora, Balaton-Füred és a 10 év alatt támadt Almádi, Siófok, Boglár, Lelle, Faluszemes, Balaton-Földvár, Fonyód és Keszthely tekintélyes nyaralóhelyek és valóságos tengeri fürdők, ahol nyaranta mind több és több városi ember keres és talál üdülést a Balaton partján. Ez a kis könyvecske, mely néhány ember önzetlen és hazafias munkáját dicséri, van hivatva a fenti fürdő és nyaraló helyek ismertetését az olvasónak Írásban és képekben bemutatni. Lóczy Lajos dr., egyetemi tanár, a M. Földr. Társaság Balaton-Bizottságának elnöke. A BRLRTONI FÜRDŐK ÉS ÜDÜLŐHELYEK LEIRÁSfi ÍRTÁK: SZftPLONCZflY MANÓ dr KiR. TANÁCSOS, SOMOGY VÁRMEGYE TISZTI FŐORVOSA ÉS VflJTHÓ JENŐ POLGÁRI ISKOLAI TANÁR 104 a a 179 a 12*

23 A Balaton partjától mintegy méter távolságra szelid lejtővel emelkedő dombon fekszik a falu. Ez a még nem régiben is sivár homokterület ma már be van fásitva s igy reggel és este tájban kitűnő játszóhelyül szolgál a gyermekek számára. A tó szélével párhuzamosan csinos külsejű Balaton-Berény. A Balaton délnyugati végén, 122 méter magasan az Adria felett, homokkal kevert agyagos dombon épült Balatonberény, a somogyi oldal egyik legkeresettebb fürdőhelye. Előttünk a szelíden hullámzó Balaton csillog. A felhőtlen ég kékjét visszatükröző vizén túlról Keszthely s a szemben fekvő gyönyörű zalai hegyek köszöntenek. A somogyi partszegély és fürdőhelyek egyik legmegbecsülhetetlenebb kincse az a remek kilátás, amit a túlsó part hegykoszoruja nyújt. Alig tudunk megválni e gyönyörű képtől, de vidám beszélgetés zaja hangzik hozzánk s mi akaratlanul is oda tekintünk, ahonnét e jókedvű zsibongás jő. Nem messze a parttól, a csendesen ringó hullámok felett fürdőkabinok légiója látszik. Egész sereg ember fürdik a hűs, erősitő, új életet adó vizben, s egytől-egyik: örege, ifja jókedvű, vidám. Fürdőházak. villák sora látszik, amelyeken túl, jól gondozott park közepén, a Hunyadi grófok egyszerű, de Ízléses nyárilaka áll. De térjünk vissza a villa-sorból s menjünk be a faluba. Az utca két oldaláról bogárhátú házak tekintgetnek ki a zöld lombok közül. Meglep a szokatlan tisztaság és rend. A jól gondozott utcát naponként többször öntözik. Árnyas CZJ 43 A

24 fák alól kitekintgető barátságos arcok fogadják az érkezőt. A község nagy része éjszak-déli irányban terül cl, de egy része a Balaton szélével párhuzamosan halad. Maga a község barátságos, minden izében magyar falu; határa termékeny áldott föld, szőlővel és gyümölcsfával beültetett, halmos, hullámos vidék. A falutól mintegy negyedóra távolságra igen szép erdő terül el. A pár évtizeddel ezelőtt még úgyszólván ismeretlen falu ma a Balaton egyik legkeresettebb fürdőhelye. Évenként állandó vendég tartózkodik itt a fürdőévadban, a kirándulók száma azonban re is felrúg. Keresett fürdőhellyé első sorban az a bársonyszerű pompás homok tette, mely a viz talaját boritja. S minthogy a viz a parthoz közel igen sekély és nagyon lassan, szinte észrevétlenül mélyül, a kis gyermekek is minden veszély nélkül fürödhetnek. Családos emberek már csak ezért is szívesen eljönnek ide. De az egyszerű vidám életmód is ide csalogatja az embereket. A városi zaj után jól esik a falu csendje. Aki akarja, háztartást is vezethet; aki meg ezzel nem akar vesződni, elég olcsón étkezhetik a vendéglőkben. A falu lakóival, ezzel a színmagyar, értelmes, jómódú, előzékeny néppel hamar megbarátkozik a fürdővendég s úgy érzi itt magát, minthogyha atyafiai, testvérei között töltené el azt a pár hetet, amit a fürdőzésre szánt. Berény, mint fürdőhely. A balatoni fürdőzésen kivül, bár ez maga is teljesen elég az elernyedt 44 idegek s az általános gyengeség gyógyítására, kiválóan alkalmas a levegő- és napfürdő alkalmazására a Balaton homokos, napfényes, pormentes partja. Mintegy 3 kilóméter távolságra van B.-Szt.-György, hol orvos és gyógyszertár van; a fürdőidény alatt azonban az orvos naponként kétszer is ellátogat Berénybe. Lakásviszonyok. A kényelemmel berendezett szállodákban, villákban és a polgárság házaiban közel 250 szoba kiadó. Berényben 4 szálloda illetve vendéglő van. A viz-parton a Magyar tenger, a falu és viz közötti területen az Armuth-telep, a faluban a Pati Lajos és Lőv-féle vendéglők. A faluban a polgárok házaiban, melyek elég kényelemmel és jól épitvék, elég jól butorozottak, mintegy 200 szobát adnak bérbe a fürdőidény alatt havi koronáért, konyhával és tűzifával együtt, sőt minden ilyen bérlakáshoz a Balatonban egy elég kényelmes fürdőkabin is jár. A szobák mind szárazak, világosak, tiszták és valamennyien ki is padlózottak. Az utcákat világítják, naponként söprik és öntözik. Élelmezési viszonyok. A községben vannak boltok, de élelmi cikekkel leginkább maga a lakosság látja el a vendégeket s amit itt nem kapnak, azt leginkább Keszthelyről szerzik be. Van mészárszék is, hol naponként igen jó minőségű hús kapható. Az árak a következők: marhahús kg.-ja 1 K 80 f, a borjúhús 2 K 40 f, disznóhús 1 K 60 f zsír 1 K 80 f, a tej literje 24 f, a vaj kg.-ja 2 K 80 f, a tejfel literje 80 f, egy darab tojás 5 fillér, a zöldség-félék olcsók. A szállodákban és vendéglőkben jól lehet 45 a

25 étkezni. Mindenikben lehet abonálni, sőt a penzió rendszer is be van vezetve napi 5 koronával. A vendéglői árak a következők: leves 16 {., marhahús f., sültek 1 K-tól felfelé, tészta 50 f kávé 40 fillér. Fürdőárak, gyógydij. A 8 napon túl tartózkodóktól 1 korona gyógydijat szednek, melyet az utak gondozására, padok beszerzésére és fásításra fordítanak. (A fürdőkabinokról a lakásviszonyokról szóló részben emlékeztünk meg.) Kirándulóhelyek, szórakozások. Berényben naponként van zene, vannak csónakok és vitorlások, melyeket mérsékelt áron lehet bérbevenni óraszám, de egész napra is. Két vasúti állomása is levén, a nagy vonatközlekedés mellett minden irányban lehet igen olcsón kirándulásokat tenni. Különösen érdekelheti azokat, akik a természet szépségeiben szeretnek gyönyörködni, a nem messze levő Kis-Balaton. Közlekedési viszonyok. A víz és a falu között van a Szobb-szt.-györgyi vasút állomása és a Déli vasút feltételes megállóhelye. A községben van postaés távirdahivatal. Balaton-Keresztur és Mária-telep. a k i S zi9li? eti öböiiei ITACAKÍ Ba! a - 0n som 9yi partjának egyik leaérde S r r ; -^en, le íks d zr k falu A F l A nspes ' Elmetszett magyar Sötétlő Szent-György he q r r ó 7 R 'H mas csonkakúpja veszek' körül, - mélazöld hullámszinít - 7 att f rben 8 maayar ten S er ^ rakott fürtök mosolynak Jő ^ ^ CD 46 CD is olya E n Ze réa a en na a 9y Da k ; ter t ;- edésü fa? Ueten P a szél, mf foven yes homokjával játszott n e m e s a túlsó Dart W M főúr áldozatkészs'égébő a tulso part tonkremenet szőlősgazdáinak vasszoro 4 7 a

26 galma folytán a becsületes munkásnak kenyeret, jólétet biztosit az egykor sivár homokterület. Ez a nagy kiterjedésű, kitűnően gondozott, jó karban tartott, gazdagon fizető szőlő: Mária-telep. Napnyugatnak a Bokros-hegy meg a keresztúri szőlők szelid lejtőjű dombja látszik. Alig 5 6 percnyi út után beérünk a faluba, Marcaliból gyalogosan, de főként kocsin és vonaton nagyon sok nép eljő ide, hogy a Balaton áldott vizében megfürödhessék. A falutól keletre s a Mária-telepi szőlőterülettől délre szinte beláthatatlan távolságig a Nagy-Berek érdekes, apró tavakkal, sással, kákával, zsombékkal boritott ingoványos mocsárvilága terül el. Egy részét gulya, csorda járja; más részéből Fürdőházak. melynek két oldalán fákkal szegélyezett széles utcája valósággal meglep bennünket. Ma még nem igen ismerik ezt a kis csendes, barátságos falut. Állandó tartózkodásra alig ember keresi fel, de rövid idő múlva egyike lesz a legkeresettebb fürdőhelyeknek, Ünnepnapkoon ugyan már most is csakúgy nyüzsög a sok fürdővendég a vizszélen. Kéthelyről, a 48 a Tájkép. tőzeget ásnak, de a legnagyobb része még ma is hozzáférhetetlen, vadvizekkel boritott vidék, mely pompás tanyája a vizi madarak megszámlálhatatlan sokaságának. Csakhogy, úgy lehet nemsokára, ezt a kis darab őstermészetet is eltörli a kultura semmit sem kimélő munkája a föld szinéről. A mocsarak vizet lecsapolják, a gyepet, zsombékot feltörik, neki vetik O 49 CD 4

27 a buja talajnak az éles ekevasat, s ahol ma a nemes kócsag meg a gém rejtőzik, s ahová csak a pakasz meg a pásztorember merészkedik, hullámzó kalásztengert, jól gondozott rétet varázsol oda az emberi munka és szorgalom. Maga Keresztúr jóval magasabban fekszik ez érdekes zsombékos területnél. Az Adria felett 120 méter magasságban, homokos agyagdomban épült s Partrészlet. nagyjában éjszak-déli irányban húzódik. Úgyszólván egyetlen utcája van. A lakosság tiszta magyar, értelmes jomodu és a vendégekkel szemben szives elózekeny. Keresztúr, mint fürdőhely. Minthogy a viztenek, mint a somogyi oldalon általában, bársonyszeru finom komokkal borított s a viz egyenletesen es lassan, melyül s majdcsaknem mindig felbaráz- <=> 50 a dálja egy-egy kis hullámverés, első sorban kitűnő fürdőhely. Napfényes partja, tiszta levegője meg kiválóan alkalmas a levegő- és napkura alkalmazására. Orvos a mintegy 5 kilóméternyi távolságban fekvő Kéthelyen lakik s ugyanott házi gyógyszertár is van. Lakásviszonyok. A Mária-telepen igen sok villa van, melyeket nemcsak a tulajdonosok laknak, hanem bérbe is adnak mérsékelt áron. A faluban elég jól épült házakban jól bútorozott szobákat adnak bérbe a polgárok. A szobák világosak, szárazak, tiszták és padlózottak. Ilyen bérbeadó szoba magában a faluban is több mint 30 van. A szobák napi ára 2 3 korona tűzifával együtt. Kereszturon szálloda nincsen, de van igen jó vendéglő. Élelmezési viszonyok. A fürdővendégek tetszésük szerint háztartást vezethetnek vagy a vendéglőben étkezhetnek igen jutányos áron. Az egyes ételek árai a következők: leves 24 f., marhahús 60 f., sült 90 f., tészta 80 f., kávé 40 f. A pensiórendszer még nincs bevezetve. Élelmi szerekkel a polgárság látja el a vendégeket s a mi itt nem kapható, azt Kéthelyről vagy Marcaliról, hova vasúton könnyű szerrel el lehet jutni, szerzik be. A faluban van mészárszék, hol a következő árak szerint mérik a húst: leveshús kg.-ja 1 K 20 f., borjúhús 1 K 60 f., disznóhús 1 K 40 f zsír 2 korona, a vaj kg.-ja 2 K 40 f., a tej literje 12 f., atejfel 80 f., a tojás darabja 5 fillér. Fürdőárak, gyógydíj. Gyógydíjat vagy zenedíjat nem kell fizetni. Fürdőházat a fürdőegyesületnél lehet bérelni akár egész hónapra, akár pedig fürdőnként. Egy fürdés ruhával együtt 50 fillér. o 51 cp

28 Kirándulóhelyek, szórakozások. A fürdőegyesület mindent elkövet a hely szépítésére és a vendégek kényelmére és szórakoztatására. A halmos, völgyes vidék, a hatalmas szőlőterület, a tó partján való sétálgatás s a közeli kiválóbb fürdőhelyek, különösen Fonyód fölkeresése változatos szórakozást nyújtanak a vendégeknek. Közlekedési viszonyok. A község és a víz közötti homokterületen van a Szobb-szt.-györgyi vasút állomása és a Déli-vasut feltételes megállóhelye. Az ország s még inkább a vármegye minden részéből könnyen lehet tehát ide jutni. A községben postahivatal is van. 52 a Balaton-Fonyód. A Balaton somogyi partján, ott, ahol a Kaposvár fonyódi vasút a Déli-vasuthoz csatlakozik, emelkedik a fonyódi hegy szelid lejtőjű, magasra felnyulakodó, alul fehérfalu házakkal, diszes nyaralókkal, feljebb szőlővel és erdővel boritött kettős csúcsa, amelynek aljában megpillantjuk a Balaton csillogó, kékes-szürke vízszinét s magunk előtt látjuk azt az isteni vidéket, amelyet az Úr talán csak azért teremtett, hogy minden időknek hirdesse az ő nagyságát. A hegy a viz felől meredek falként emelkedik; délnek, keletnek és nyugotnak meg szelíden lejt. Északi felét keleti lábától nyugati lábáig és felfelé a két hegy csúcsáig remek cser- és tölgyerdő boritja, melynek területe kerek 150 hold. A csúcsoktól délnek, keletnek és nyugotnak szép szőlőterületek vannak és e szőlőkben épült házakból áll tulajdonképen Fonyód község. A legmagasabb pont az úgynevezett Várhegy", melynek az Adriai-tenger felett 233 méter a magassága. a 5 3 n

29 Hajdan Kupa vezérnek, Somogyvármegye fejedelmi urának, később Magyar Bálintnak tulajdona volt a fonyódi vár. Sajátságos alkotású hegy ez a Várhegy!" Eredete felől még legkiválóbb tudósaink sincsenek tisztában. De alakja, egész alkotása, lávatörmeléke azt látszik bizonyítani, hogy valamikor, évezredekkel ezelőtt tűzokádó hegy volt, amely azonban kialakulása leg- Lábunknál a szelíden ringó tó vize csillog... Északkelet felől gyenge szél fújdogál s a kir kötőben csendesen pihenő yacht fehér vitorlája, mint valami mesebeli madár óriási szárnya, kezd kifeszülni, dagadozni. A parthoz az eol-hárfa ritmikus zengéséhez hasonlóan gyenge morajlással ütődik oda egy-egy hullám. S túlról, a zalai partokról felénk köszönt a Látkép. első időszakában a Pannóniai tenger eltűnése következtében megszűnt működni. Az erdő közvetlen a vasúti állomás és hajókikötő mellett kezdődik. Folytonosan fák között haladva, jól gondozott árnyas utakon érjük el a. falut és fürdőtelepet A fonyódi erdő minden 1 pontjáról és a közeli szőlőkből a maga nemében páratlan kilátás nyilik az egész Balatonra és a zalai hegyekre. CD 54 o Németh István villája. Badacsony, a karcsú Gulácsi-hegy és Szigliget, melynek tetején omladozó vár beszél arról a rég elmúlt, eltűnt időről, amikor még daliás leventék pihenték ott ki a hazáért vivott harcok után fáradalmaikat. S amig a legtisztább gyönyörűségtől szinte megmámorosodva nézzük a lábunknál nyugvó Balatont, fájó szívvel gondolunk arra, hogy hányan mennek el honfitársaink közül messze idegenbe, cd 55 CD

30 ahelyett, hogy ide jönnének gyönyörködni a magyar föld csudálatos szépségében s idehívnák még azokat is, akik ezt az országot még nem ismerik. Ez a gyönyörű tó a maga bámulatosan nagyszerű keretében s az itt élő tőzsgyökeres, tisztességtudó, józan magyar nép megérdemelné, hogy a földkerekség legtávolabbi lakói is fölkeressék, megismerjék és megszeressék Dél felé, keletnek és nyugatnak, mint valami Fonyód mint fürdő és nyaralóhely 1894-ben alapíttatott és ma már egyike a Balatonpart legnagyobb és legkeresettebb fürdőhelyeinek. Az erdő közvetlen közelében, de a szőlők között, a hegy keleti oldalán fekszik a Sándor-telep." A gróf Zichy-féle erdőben pedig éjszak és éjszaknyugatnak a Béla-telep." Márffy Emil villája. Özv. Szigethy Gy. Jánosné dr. Wollenhoffer F. G. villája. remek park, Somogyvármegye gazdag földjének egy darabja terül el lábaink alatt. Maga a páratlanul fenséges kilátás megérdemli, hogy Fonyódot és a várhegyet fölkeressük. Innen nézni a nap felkeltét és legnyugtát, bámulni a víz leírhatatlanul szép színjátékát, feledhetetlen látvány. De ezt a színjátékot leirni nem lehet... A legjobb leirás csak halvány képe a valónak. c3 56 cd És most tegyünk egy kis sétát e páratlanul szép fürdőtelepen. Alig hogy kiszállunk a vonatból, csinos külsejű nyaralók közé jutunk s azonnal látjuk, hogy a Balaton egyik legszebb, legkeresettebb fürdőhelyén vagyunk. A vasúti vendéglő mellett elhaladva, mielőtt felmennénk a szelíd lejtővel emelkedő, erdővel borított hegyoldal kanyargós, de jól gondozott útján, kerüljünk le egy-két percre a Balatonra. CD 57 CD

31 Siessünk, mert épen most köt ki a hajó A messze benyúló kikötő töltésin végig sétáivá* balról is találunk egy hatalmas, szinte félkörszerüleg hajló mólót. A két jól épített, hatalmas kövekből készült gát között pompás, csendes és mély vizű öböl van, amelyet azért készítettek, hogy a badacsonyi bazaltbánya értékes kövét idáig hajón szállítva átadhassák a forgalomnak. meredek oldalába parti fecskék ütöttek békés tanyát Árnyas fák alatt járva, lépten-nyomon jókedvű nyaralókkal találkozva, észrevétlenül jutunk fel egy kis tisztásig, ahonnét már oda láthatunk a Bélatelep gyönyörű villáihoz. Éjszaknak, a fák lombjai között összeölelkezik az égbolt a vízzel. Fönt, a hegy vállán zöldelő fák Szaplonczay Manó dr. villája. Jobbról a nagy fürdőházat és számtalan apró furdőbódét láthatunk. Bent a vizben meg egész sereg ember fürdik.. Előttünk a mosolygó víztükör csillog s a vízentül a zalai hegyek csudálatosan szép koszorúja rajzolódik bele a levegőégbe. De forduljunk vissza, induljunk neki a nagy" '»trák, töl a hegyre, amelynek néhol ugyancsak cd 53 cu Darnay Béla villája. közül barátságos nyaralók változatosnál változatosabb alakú tetői, tornyocskái tűnnek elő. Nemsokára odaérünk a falu egyetlen utcájához, de most tovább megyünk s egy-kettőre eljutunk a Béla-telep gyönyörűséges villái közé... A villasor végén van a Sirály" szálloda, amelynek helyiségeiből páratlan kilátás nyílik az alsó Balatonra. Itt kanyarodik le az út a Déli-vasút Béla-telep" a 59 a a65 5

32 megállóhelyéig, honnan a Sirály 5 perc, a Bélatelepi villák pedig 5 10 perc alatt érhetők el. Innét visszatérve kerüljünk el a faluba, melynek barátságos, tiszta házai között a kényelmesen épült Szarvas" szállót pillantjuk meg. Egy kis dülő-úton jól gondozott szőlőültetvények között haladva a Sándor-telepre érkezünk, ahol a fehér falu házikók közül több csinos villa köszönt bennünket. egyenes uton 5 perc alatt érni el az- állomást és a fürdőházakat. A falunak hegyen fekvő részéből, az erdőn keresztül igen szép és kényelmes út és lejáró vezet el a nemrégiben épült csinos kápolna mellett % Csorba Ede villája. De már újból látjuk a Balaton hullámzó,, néhol-néhol szinte haragosan zöld vizét s egy-két perc múlva megpihenhetünk a vasúti vendéglőárnyas udvarán. A vasúti állomástól s a kikötőtől jó karban tartott kocsi- és gyalogutak vezetnek Fonyód minden részéhez és a telepekhez. A Sándor-telepről és az akörül fekvő villákból 60 Tevely Béla dr. villája. a vízpartra, amelyen 10 perc alatt érünk le a fürdőházakhoz. A Béla-telepnek a hegyről három gyalogútja és egy kocsilejárója van a vízhez, illetve fürdőházakhoz. A Márffy-térről kiinduló lejárón 5 perc alatt érjük el a fürdőházat, ezt használják a lemenea 61

33 telre. A másik kettő alkalmasabb a felmenteire és a Sirály" szálloda mellett vezet el; ez utakon igen kényelmesen menve a fürdőháztól bármelyik villához perc alatt eljuthatunk. Az állomáson kényelmes bérkocsik vannak minden vonatnál, ezek a hatóság által megállapított áron szállítják az utazókat és kirándulókat Fonyód bármely pontjára. Fonyódot a remek kilátás, a tiszta, pormentes levegő, a nagyszerű erdőterület, a csend és nyugalom, a kitűnő homok, nemcsak a vízparton, hanem még fenn a hegyen is, az éltető napfény, a bársonyos és lassan mélyedő viztalaj és a pompás hullámverés, teszik egyik legkeresettebb fürdőhellyé. Tekintve a hegy és erdő nagy kiterjedését, továbbá a hegy. nyugati lábától, illetve a Béla-telepi megállóhelytől egészen a Mária-telepig elterülő remek szép fenyves erdő és homokpart területet, amely, parcellázva és már nagyrészt eladva is van, a legfejlődésképesebb helye a somogyi partnak. Fonyód máris a legkeresettebb balatoni fürdők egyike, évenként állandó fürdővendég tartózkodik itt, a kirándulók száma,pedig et is meghaladja De ha igy halad, rövid idő múlva nemcsak Magyarországban, hanem még annak határain tul is, messze földön ismeretes lesz, mint egyik legkedvesebb, páratlanul szép fekvésű fürdőhely, Fonyód, mint fürdőhely. Fonyódon a fürdés a Balaton bársonyos homokja és lassú mélyülése következtében kitűnő, de Fonyód nemcsak mint fürdőhely, hanem mint klimatikus hely is megbecsülhetetlen. A tartózkodás már május elejétől fogva egész október közepéig rendkívül kellemes itt. A fürdővendégek másságét, savó- és tejkúrát, szőlőkurát, fövény- és napfürdőt és kneipkurát is használhatnak Lakásviszonyok. A villákban és magánházakban közel 400 szoba kiadó. Négy szálloda van, u. m. a Vasúti-, Szarvas-, Hullám- és Sirály-szálloda, amelyekben együttesen Sirály szálló. 75 szoba bérelhető. Valamennyi szálló a legnagyobb kényelemmel van berendezve. A szállodai szoba-árak egy napra 2 K 40 f. és 6 K között váltakoznak s a Szarvas- és Vasuti-vendéglőkben ezenkívül még a szolgaszemélyzetnek is kell fizetni mérsékelt (30 40 fillér) dijat. A szállodákon kiviil a Béla- és Sándor-telepen, 104 a a 179 a 12* o 62

34 a faluban, szőlőkben, a vasúti állomás mellett szétszórva 71 villa van. Ugy ezekben, mint a polgárság egyszerű, de tiszta házaiban bérelhetők egy, két, esetleg több szobás lakások fél vagy egész évadra. Villákat fél idényre koronáért, egész évadra pedig koronáért lehet bérelni, nagyság, illetve szobák száma szerint. A villák valamennyien teljesen butorozottak és konyhával s a hozzátartozó dolgokkal is el van látva. A polgárok házaiban 2 3 szobás lakást konyhával koronáért lehet bérelni fél idényre ; egészre pedig koronáért, Elő- és utóévadban a lakások általában közel 50%-tel olcsóbbak. Ugy a szállodák, mint a villák és a polgárság házai a közegészségügyi követelményeknek teljesen megfelelően vannak épitve. A szobák tágasak kényelmesek és csinosan butorozottak. A szobákat és a fürdőtelepet acetilénnel és petróleummal világítják. A szállodák és villák a parttól méter távolságra vannak. Lakások bérbevétele ügyében a szállodák bérlői, valamint Fonyód község fürdő- és nyaraló egyesülete nyújtanak felvilágosítást. Élelmezési viszonyok. A fürdőhely villáiban és magánházaiban lakó vendégek maguk is vezethetnek háztartást. Élelmezési cikkeket különösen a Bélatelepi villák szerezhetnek be könnyű szerrel, amennyiben ezeket a Zichy grófok uradalma élelmezi. A többit a polgárság és a szomszédos község lakói látják el élelmiszerekkel. A faluban van- A 64 A nak kereskedések, hol minden kapható és van mészárszék is. A húsárak a következők: marhahús kg.-ja 1 K 20 f, 1 K 60 f, borjú- és disznóhús 2 K, zsir 2 K, vaj 2 K 80 f. A tej literje 20 fillér, a tejfelé 1 K. A tojás darabja 6 f. A szállodákban elég olcsón és igen jól lehet étkezni. Table d'hote és pensio-rendszer szerint is étkezkezhetik bárki napi 3 koronától feljebb. A szállodákban az ételek árai a következők : leves 16 f, marhahús 40 f, főzelék 48 í, tészták f, sültek 1 1 K 60 f, kávé fillér. Fürdőárak, gyógydij. Fürdőárak a következők : egy fürdés ruha nélkül 30 f, ruhával 60 f; kabinbérlet egy hóra 30 K, de egy kabint 2 2 család is kibérelhet Gyógy- és zenedij fejében a családfő az egész fürdőévadra 2 koronát, 15 éven felüli családtagjaiért 1 i koronát fizet. Azonban 6 koronánál többre családonkint nem terjedhet a gyógydij. Kirándulóhelyek, szórakozások. Fonyódról ugy vasúton, mint hajón és gyalogszerrel is pompás kirándulásokat lehet csinálni. Átellenben Badacsony, Szigliget s a zalai part gyönyörűbbnél gyönyörűbb partjai hívogatnak. A somogyi oldalon a közeli Mária-telep, a szomszédos fürdőhelyek s a Fonyódtól vasúton 1 óra távolságra levő s egykori apátságáról, illetőleg annak romjairól nevezetes Somogyvár érdemelnek említést. Magában Fonyód fürdőtelepen a történeti emlékezetű várhegy és várárok, továbbá a Nagyberek madárban gazdag nádasai tarthatnak számot a megtekintésre. A 65 5

35 A vendégek szórakoztatására van még gyönyörű árnyas sétálóhely az erdő utain, van kávéház, olvasóterem, jó cigány, lapdázó és tenniszező hely.. Kitü nő mulatság a halászgatás és a csónakázás. Csónakot 1 órára koronáért, egy egész napra pedig 6 koronáért lehet bérelni. Közlekedési viszonyok. Fonyódon, a hegy keleti lábánál van a Déli-vasútnak és a Kaposvárfonyódi vasútnak állomása, hol az összes nappali és éjjeli vonatok megállanak. Az állomás mellett van a nagyszabású hajókikötő. A hegy nyugati lábánál van a Déli-vasút Béla-telep" megállóhelye. Posta- és táviróhivatal kettő van. Egyik a vasúti állomáson, a másik a Sirály-szállodában. Van távbeszélő állomás is. A vasútnál, amint már emiitettük, állandóan van lent bérkocsi. Megrendelésre 2 korona, a podgyász darabja 20 fillér. Ha a kocsi nincs megrendelve, egy személy után 1 korona a fuvardíj. IS [p népszerű, tudományoi és szépirodalmi folyóirat, o A'» I o D fi legelőkelőbb kiállítású, gazdagon illusztrált magyar családi lap. Cikkeita legkiválóbb irók Írják. Tartalma'érdekes és változatos. E mellett olcsó : félévre 8 korona, negyedévre 4 korona. o o o Kiadóhivatal: Budapest, VI. Eotvös-u;ca 42. o Q Balaton-Boglár. A somogyi Balaton-part egyik legrégibb és legkeresettebb fürdő-helye. Régi, hires fürdőző-hely, ahova valamikor ősi szokás szerint kocsival, ágynemüekkel és más szükséges holmikkal jól megrakott szekerekkel ment a somogyországi ember, hogy egy-két hetet ott töltsön el s amit sem orvos, sem patika, sőt még a nemzetes asszony főzte messze földön hires eledelek s a legfölségesebb dörgicsei meg badacsonyi borok sem tudtak belőle kikúrálni, ez a titkos erejű, örökösen hullámzó, hánykolódó víz szinte csodával határos módon, egy-két hét alatt úgy meggyógyítótta, hogy öröm volt még csak rágondolni is. Fonyódtól kelet felé, alig 6 7 kilóméternyi távolságban, a lengyeltóti járás északi részén, az Adria felett 128 méter magasságban épült Boglár. A somogyi part községei közül a legszebben, legvárosiasabban épült község. Nagy kereskedelmi pont. Pompás fekvése van. A község egy része lapos, homokos talajon épült, más része pedig egy magasabb domb oldalán. Kelet felől nagy kopár hegy, a Kopasz-domb vagy Várdomb védi, melynek eredete^olyan lehet, mint a fonyódi hegyé. CD 67 CD 5* cd 66

36 Ennek a tetejéről felséges kilátást élvezhetünk bzemben a zalai hegyek remek csoportozata előtt a mosolygó ég derűjét visszatükröző hatalmas tó szelíden hullámzó tükre húzódik el szinte beláthatatlan távolságig. Egy felől Badacsony, Gulács, másfelől a melyen benyúló Tihanyi-félsziget s azon tul a Balaton keleti medencéjének a levegő-éggel összeolvadó hullamszine köti le érdeklődésünket. Nyugot fele a fonyódi hegy magasra felnyulakodó kettős kúpja latszik, amely előtt a Nagy-Berek bozótja üti meg a partot. Dél felé.szép és gazdag fensík terül el. Maga a falu barátságos házaival, szebbnélszebb nyaralóival, egyszerű templomával, szép rendben tartott, öntözött, befásított utcáival kellemesen lepi meg a vendéget. Egyszeriben otthon érzi magát nem úgy mint azok, akik messze idegenbe mennek eí udulest hajszolni, szórakozást keresni, de azt idegen eg a att idegenek között, bárhogy is szeretnék, nem tudjak megtalálni. ^ Ezek a zöld lombok alá rejtőző bogárhátú hazak, az udvaron nyiló muskátli, a beszédes falusi csend, az este-reggel meg-megkonduló harangszó, a magyar föld minden bűbáját, varázsát elénk tárják o ist JO > Amint már mondottuk, kitűnő forgalmi összekotteteseinel és egyéb sok előnyénél fogva évek óta a legkeresettebb fürdőhelyek egyike a Balaton partjain. Pár év alatt a faluban, az állomás közelében es a Balaton partján uj utcák nyiltak és épülvillákkat ~ SZebb ' kényelmesnél-kényelmesebb A nyaralók gyümölcs- és más fákkal diszlő kertek udvarok közé rejtőzködnek, hogy még kívánatosabba tegyék az itt tartózkodást. 104aa 179a 12*

37 Boglár, mint fürdőhely, A fürdés rendkívül kellemes, mert a tó vize csak lassan mélyed s a feneke finom fövény. Különösen gyenge nőknek és gyermekeknek adja vissza bámulatos gyorsan a jó a Vasúti-, Balaton- és Központi-szálló. Ezekben összesen 80 vendégszoba van. A villákban és magánházakban mintegy 300 szobát adnak bérbe. A szállodák és lakóházak építése hygiéniai szempontból teljesen megfelelő. A házak téglából épitvék s a földszinti szobákat a talaj-levegő beáramlása ellen a lakások jó alapozása s a pince óvja meg. Vasúti szálloda. Raab Lajos és Müller Károly villája. egészséget, de kiválóan hatásos a sok szellemi munkában kifáradott, megzavart idegrendszer épségének helyreállításában is. Lakásviszonyok. Van 3 szép szálloda, u. m. o 7 0 n A szobák különféle nagyságúak és kényelmesen butorozottak. 2, 3, 4 szobás lakások, szobánként egész évadra átlagosan koronáért kaphatók. A szállodákban a szobák ára egy hóra korona között váltakozik. Az elő- és utóévadban az árak 40%-al olcsóbbak. a 71 cd

38 A szállodákban acetylén világítás van bevezetve; a magánházakban petróleum és gyertya. Az utcákat petróleum-lámpákkal világítják. Bogláron az építkezési kedv oly arányokban van meg, hogy a Balatonparton a villasor már majdnem összeépült a lellei határban lévő villasorral. Mindenütt nemcsak építenek, hanem fásitanak és csinosítanak is. Az utak fával szegélyezett kőutak. Utcáit rendszeresen öntözik s általában mindent elkövetnek arra, hogy a vendég feltalálja kényelmét. Az évi állandó vendégek száma között váltakozik, a kirándulók és átutazók száma azonban ezerekre rúg. Lakások bérbevétele végett a boglári fürdőegyesület igazgatóságához lehet teljes bizalommal fordulni. Élelmezési viszonyok. Bogláron, minthogy elég jóforgalmu piaca van, a fürdővendégeknek módjukban áll otthon étkezni. Az élelmiszerek a következő árak mellett kaphatók: marhahús kg.-ja f, borjúhús f, disznóhús f, zsir 180 f, vaj 240 f, egy liter tej 24 f, a tojás darabja 6 fillér. Zöldségfélét és gyümölcsöt elég olcsón lehet venni a falu polgárságánál is. A szállodák éttermeiben az élelmezés nagyon jó. Table d' hote szerint még nem szokásos étkezni, de pensió-rendszer szerint a szállodással való megegyezés szerint bárki is étkezhetik. A szállodák éttermeiben a leves ára fillér, a marhahús f, sült f, tészta f, kávé 30 fillér. Fürdőárak, gyógytíij. pyógydij fejében a családfő után 2 korona, a családtagok és cselédek 104aa 179a 12* után pedig 1 1 korona fizetendő az egész fürdőévadra. Fürdésre temérdek deszkából készített, kényelmes fürdőkabin áll a vendégek rendelkezésére. A fürdés dija mérsékelt, legtöbbször a kabin a bérbevett szobához jár a kialkudott lakásbér fejében. Kirándulóhelyek, szórakozások. Óriási vasúti forgalmánál és gyakori hajóközlekedésénél fogva olcsón és gyorsan lehet kirándulásokat tenni minden irányban. Van kávéház, olvasóterem,lapdázóés tenniszezőhely. Naponkint szól a szállókban felváltva a jó cigányzene. A fürdővendégeknek mérsékelt áron csónakok is állanak rendelkezésre. (Óránként evezőcsónakért 80 fillér, sandolinért 1 korona fizetendő. Egész napra alku szerint bérelhető.) Vadászni és halászni is lehet. Boglár a Balatonpart legfejlődésképesebb helységei között foglal helyet, ahol érdemes volna nemcsak nyári, hanem kora tavaszi és késő őszi tartózkodásra is berendezkedni és különösen szükséges volna itt egy állandó gyermeksanatóriumot felállítani. Közlekedési viszonyok. Minthogy Boglárnak vasútja és hajóállomása is van, minden irányból könnyű szerrel meg lehet közeliteni. Van postája, távírda- és távbeszélő állomása.. Ha unatkozik, olvassa R KOR-t. 1=3 73 1=3

39 I Balaton-Lelle. Boglártól alig 3 kilométernyi távolságban, a lengyeltóti járás északi részén, az Adria felett 116 m. magasságban, finom és nagykiterjedésű homoktalajon épült község. Egyike a legrégibb Balatonparti fürdőhelyeknek. A mult évszázad második felében már mind többen és többen keresték föl, hogy egy-két jó napot vagy hetet tölthessenek el itt'ebben a barátságos, csendes kis faluban. S mikor a község és tó közötti finom homokkal borított területet a tulajdonosok, gróf Jankovich László és Szalai Imre parcellázták, egy-két esztendő alatt nagyobb szabású fürdőhellyé lett. A község maga délfelé terrászszerüleg, szelíden emelkedő talajon fekszik. Alacsony dombok, halmok közül emelkedik ki a borairól hires Kis-hegy, kedves hátteret szolgáltatva a békés falu zöldbe rejtőzködő egyszerű házainak és diszes nyaralóinak. A Balatonpart és a Déli-vasut pályateste közötti gyönyörűen befásitott homokterületen a villák kilo =3

40 to L 5J o 3 w -DJ, Ő CL O) N </i tu ra o.

41 méterekre terjedő sorozata épült nyugat felé egész Boglárig, kelet felé is messze a szépen fásitott vízpartig. A villák között emelkedik a pompásan épült és kényelemmel berendezett Balaton-szálloda, a falu elején pedig a Hattyú. A viz szélével párhuzamosan húzódó magaslaton fekszik az Erzsébet szegénygyermekek telepháza", melyben a nyári hónapokban felváltva egy-egy hónapig fiú- és leánygyermek nyer elhelyezést. A telep érdemes a megtekintésre. A nyár elején sovány, vézna, sápadtképü kis gyermekek jönnek ide s a Balaton áldott vizének s a pormentes, napfényes levegőnek edző hatása következtében pár hét alatt csodálatos változáson mennek keresztül. Bőrük megbarnul, arcuk kipirosodik, életkedvük, vidámságuk visszatér, étvágyuk meggyarapodik és testsulyuk napról-napra növekszik. Az emberszeretet e nemes munkája áldást, boldogságot ad száz meg száz családnak. Oh, vajha a mi kis tengerünk derűs, homokos partján minden községben volnának ily gyermekmenházak! Oh, vajha a szeretet igéje megteremthetné a gyermekszeretet áldozati helyeit, hogy a jövő reménységét: a gyermeket megóvhatnék a kóroktól s megedzhetnők a szervezetére leskelődő százféle nyavalya ellen! minőségű homoki bort és nagyon jó ennivaló szőlőt termelnek. Lelle a legkellemesebb, legotthoniasabb fürdőtelepek egyike, amely még nem érte el fejlődése tetopontját, de azért már is fölkeresik messzeföldről. Az allandó fürdővendégek száma között váltakozik. Különösen azért keresik fel oly szívesen, mert a viz fenekét mindenütt bársonyfinom homok boritja s minthogy a viz lassan mélyül befelé, a legkisebb gyermekek is veszély nélkül fürödhetnek itt, mint általában mindenütt a somogyi oldalon, a Balatonban. szép a szem- Lelléről a kilátás is elragadóan ben levő remek zalai hegyekre. Lelle, mint fürdőhely. Lelle elsőrangú fürdőhely, mert pompás hullámverése még fokozza a fürdő mar előbb emiitett kiváló jó tulajdonságait. Léq- és napfürdőzése is kitűnő. Lakásviszonyok. Mint már emiitettük, Lellén van két modern szálloda, igen sok villa és a polgárság jól épitett házaiban is sok szoba kiadó. Ezekben együttvéve mintegy 350 szoba áll a vendégek rendelkezesére. Kaphatni 1,2,3,4 szobás lakásokat; az árak termeszetesen igen különbözők: 140 koronától 600 koronáig egy fürdőévadra. A fürdőévad előtt és után a lakások Vs árban vehetők ki. a villák - mint a Polgárság házai kőből és téglából epitvék, minden tekintetben egészségesek vilagosak, könnyen szellőztethetők. Világításra Aueregő, petróleum és gyertya szolgálnak. Lakások bérbevétele végett a szállodásokkoz a Balaton-lellei fürdőegyesülethez, vagy a körjegyzőseghez fordulhat a közönség. CD 79 CD De nemcsak a vízparton vannak szebbnél szebb villák, hanem bent a faluban is épültek kényelmes urilakok s a polgárság házainak nagy része is úgy van épitve és berendezve, hogy bennük a fürdővendégek barátságos, kényelmes otthont találhassanak. A faluban is, de különösen a vízparti villáknál igen szép gyümölcsösöket, gyönyörűen befásitott kerteket és jól gondozott szőlőket találunk, amelyekben jócd 78 cd

42 Élelmezési viszonyok. A szállodák éttermeiben kifogástalan az ellátás. Az italok, különösen az ivóviz igen jók. Table d' hote szerint az étkezés naponkint 4 5 koronába kerül. Pensió-rendszer szerint is lehet étkezni. így egy személy étkezése 1 hónapra koronába kerül. A vendéglői árak a következők: leves fillér, marhahús 50 f, sült f, tészta f, kávé 24 fillér. Aki azonban akar, otthon is főzethet, mert élelmiszerekhez egy kis utánjárással könnyű hozzájutni. Hetivásár ugyan csak Bogláron van, de magában Lellében is a lakosság elég jól ellátja a nyaralókat élelmicikkekkel. A községben vannak üzletek, korcsma és jó mészárszék. Egy kg. marhahús ára f, a borjúhús 160 f.-től 240 f.-ig, a disznóhús 160 f.-től 200 f.-ig, a zsir napi árban kapható, a vaj kg.-ja 260 f, 1 liter tej f, 1 drb tojás 7 fill. Fürdőárak, gyógydij. Fürdő, illetőleg gyógydij fejében a családfő után 2 korona, 16 évesnél idősebb családtag után fejenként 1 korona fizetendő. 5 koronánál többet azonban senkitől sem szednek gyógydij cimén. Cseléd után nem kell fizetni gyógydíjat. A fürdőkabinok igen kényelmesek s minthogy a bérlakásokhoz kabin-használat joga is jár, ezért nem szednek külön dijat. Kirándulóhelyek, szórakozások. Lelléről, mint a szomszédos fürdőhelyekről általában, a közeli fürdőtelepek, a zalai vadregényes part s maga a Balaton nyújtanak alkalmat élvezetesebbnél élvezetesebb kirándulások rendezésére. A Balaton-szállodában van kávéház, hetenként többször játszik a fürdőtelepen a cigány, van árnyas. 80A sétálóhely, pompás szabad térség a gyermekek számára, van lapdázóhely s több villa kertjében tennispálya. Közlekedési viszonyok. Lellének van vasúti állomása, postája és távirdája. A gőzhajó-kikötő az alig negyedórai távolságban fekvő Bogláron van. Ugyanott lakik az orvos és van gyógyszertár is. F\ KOR révén lépést tarthat a tudományok haladásával. 81 t=j

43 Falu-Szemes. Egyszerű, barátságos falu, melynek békés csendjében nyugalmas otthont találhat bárki is. Pompás, bársonyos talajú viz, melynek hűs hullámai megedzik a testet, felfrissítik a vért, visszaadják az elveszett étvágyat. Napfényes, tiszta levegő, mely barnapirosra festi a város szűk és sötét szobáiban színtelenné vált arcot s kedvet ölt az elernyedt lélekbe. S ha még azt a szemet-lelket gyönyörködtető felséges kilátást is fölemlítjük, amely a viz partján tárul elénk, bemutattuk a somogyi oldal egyik legkedvesebb fürdőhelyét. Falu-Szemes a lengyeltói-járás északi részén, az Adria felett 112 méter magasságban, a viz szélétől mintegy fél kilóméternyi távolságra, emelkedett száraz homokos agyagon terül el. A falu és a tó közötti rész pompás homok, hol kitűnő játszóhelyet talál a gyerek-nép. 83 a a 179 a 12*

44 Szemes egyike a legrégibb és legkeresettebb Balaton-parti fürdőhelyeknek. A faluban már évek óta épülnek a fürdővendégek befogadására alkalmas, kényelmes polgár-házak. Pár év előtt meg gr. Hunyadi a vasúti ^ állomás melletti magas fensikot, valamint a víz szélén fekvő homokterület legnagyobb részét parcellázván, szebbnél-szebb villák sorozata épült. Falu-Szemes, mint fürdőhely. Mint a somogyi oldalon általában tapasztalhatjuk, a Balaton szélén kitűnő homok-föveny van. A víz lassan mélyül befelé, ugy, hogy a kis gyermekek is minden veszély nélkül fürödhetnek. Orvos és gyógyszertár a mintegy "7 8 kilóméter távolságra fekvő Boglár községben van. Lakásviszonyok. A faluban két szálloda van. Hableány szálloda. Villák. A magas fensik oldalán és lábainál pedig szépen fasitott területek vannak, melyek már is kellemes setahelyül szolgálnak. A vízhez és állomáshoz közel a kozseg által épitett Hableány szálloda emelkedik. Szemest már sokan keresik fel nyár évadján. Az allandó fürdővendégek száma között váltakozik. E kedves, békés falura s a jól gondozott furdótelepre szép jövő vár. 81 t=j.az egyik bent a községben, a másik pedig a Balatonhoz egészen közel épült. Ez utóbbi az előbb említett s a község által épített Hableány szálló. A két szállóhan 20 szoba áll a vendégek rendelkezésére. A villákban és a polgárság házaiban pedig 80 kiadó szobát találunk. A szobák elég tágasan bár, de mégis kényelmesen butorozottak. Egy hóra korona, 84A

45 egész fürdőidényre korona az értük fizetendő bér. A lakások bérbevétele ügyében a körjeqyző aki egyúttal a fürdőbiztosi teendőket is ellátja ad fölvilágosítást. Élelmezési viszonyok. A vendégek a szállodák ettermeiben igen jutányosán étkezhetnek f., disznóhús 160 f., zsir 160 f., vaj 200 f egy liter tej f., 1 drb tojás 4 5 fillér. Zöldség és gyümölcsfélékhez is elég olcsón lehet hozzájutni. r Gyógydíj és fürdőárak. Gyógy- es zenedijat Szemesen nem kell fizetni. A vízparton és bent a vízben egész sereg fürdőkabin emelkedik, amelyeket egy hónapra koronáért adnak bérbe. Szórakozások, kirándulások. A közeli fürdőhelyeket s a zalai part gyönyörű pontjait könnyű szerrel föl lehet keresni. Magában a fürdőtelepen és a közsegben hetenként többször van zene. Vannak lapdázó és tenniszező helyek, hol gyermekek és felnőttek egyaránt kedves és testedző szórakozást találnak. Közlekedési viszonyok. Szemesen is van a Déli-vasutnak állomása. Van továbbá a községben posta- és távirdaállomás. Hires csárda. Az eleimezes, ital, ivóvíz kifogástalan. A vendéglői a -t fn következők : 'eves 12 f, marhahús 52 f sult f, tészta f, kávé 20 fillér Aki akar, otthon is főzethet. Élelmi cikkekkel a kozsegbeli lakósok és a szomszédos községek latjak el a fürdővendégeket. A községben van vendéglő mészárszék és bolt. Az élelmiszerek árai a következők: 1 kg. marhahús f borjúhús A KOR a legszebb kiállítású magyar családi folyóirat. CD 67 CD 5* CD 66

46 Szárszó. Még nem is olyan régen hirét sem hallották ennek a békességes falunak s már keresett fürdőhely. Egy-két évvel ezelőtt alig jött ide valaki nyaralni s ma a fürdőévad idején messze földről fölkeresik azok, akik gyógyulást és pihenést keresnek. Szárszó a tabi járás éjszaki részén, az Adria felett 118 m. magasságban, emelkedett száraz agyagtalaj on épült. A község és a víz közötti terület száraz homok, amelynek a vasúti állomás melletti részét jobbra és balra is, körülbelül két holdnyi területen, szépen befásították. A vízparttal párhuzamosan emelkedő magaslaton néhány szép villa épült, de még többnek az építése is tervbe van véve. Maga a község igénytelen, egyszerű magyar falu, melynek jóravaló népe mindent elkövet, hogy a fürdővendégek otthon érezhessék magukat. Ugy a község, mint az uradalom megtesz mindent Szárszó keresetté tételére és csakugyan évről-évre emelkedik a vendégek száma úgy, hogy =3

47 a legutóbbi években között váltakozott az. itt nyaralók száma. De ha már most is keresett fürdőhely, még. inkább azzá válik, amint a Balatont legalább már egyszer idehaza, Magyarországon megismerik. Megkétszereződik, sőt pár évtized múlva sokszorosan megnövekedik a fürdővendégek száma. A Balaton Fürdőzők. homokos partján árnyas ligetek, kitűnően gondozott szőlőültetvények váltják fel egymást. Egyik nyaraló a másikat követi s mire a XX. század dereka beköszönt, a magyar tenger szépséges tükrét virágzó fürdőhelyek koszorúja övezi s ahol most talán még szabadon hordja a szél a part bársonyos fövényét, balzsamos illatot árasztó erdők, gyümölcssel megrakott fák, gazdagon termő szőlők között találhat üdülést a fürdőzők ezere s a magyar Tempe-völgy a maga áldott szépségével a földkerekség legkeresettebb, leggyönyörűbb vidéke lesz. Szárszó, mint fürdőhely. Szárszó egyike a legpompásabb fürdőhelyeknek. A víz lassan mélyül, a talajt finom homok borítja s a gyakori hullámverés edzőleg hat a testre s egészen felüdíti, megifjítja az embert. Ez a falu is egyike azoknak, amelyek kiválóan alkalmasak volnának szünidei gyermektelepek létesítésére. Lakásviszonyok. A kényelmesen berendezett nyaralókban s a község egyszerű, de tiszta és. egészséges polgárházaiban több, mint 150 szoba kiadó. A szobák jobbára tágasak, elég nagy ablakokkal ellátottak s még a legnagyobb hőségben is hűvösek. Bérelhetők 1, 2, 3, sőt 4 szobás lakások is. Egy szoba havi bére korona, egész évadra korona. Érdekes, hogy Szárszón nincs szálloda s igy mintegy megőrzője a hagyományos régi somogyországi fürdőhelyeknek. Élelmezési viszonyok. A községben van elég jó korcsma, de a fürdővendégek legszívesebben otthon főzetnek. A vendéglőben egyszerűen, magyarosan főznek s elég olcsón is étkezhetnek ott a nyaralók. A vendéglői árak a következők: leves 16 fillér, marhahús 48 fillér, sültek 1 korona, tészták fillér, kávé 24 fillér. A faluban van mészárszék is s igy húshoz s a falu népénél más élelmi cikkhez is elég könnyű szerrel lehet hozzájutni. Egy kg. marhahús 1-44 K, D91Q a 90

48 i a vesepecsenye kg.-ja 2'40 K, a borjúhús 1-90 K. a disznóhús 1-60 K, a zsir 1-80 K, a vaj 3.K, r a tej literje 16 f, egy drb tojás 5 7 fillér. Fürdő- és gyógy díj. Szárszón a [fürdővendégek nem fizetnek gyógydíjat. A víz partján sok fürdőbódé áll, melyeket a lakásadók részint díj nélkül, részint havi 4 koronáért adnak bérbe. Kirándulóhelyek, szórakozások. Szárszón'csendes, nyugalmas élet van. A gyerekek a pompás, homokterületen s a szépen gyarapodó fák 'árnyában reggeltől estig jókedvvel játszadoznak, A közeli fürdőhelyet vasúton lehet fölkeresni.. Földvár, Siófok, Tihany, Füred könnyű szerrel fölkereshetők s igy bárkinek is módjában áll szórakoztató kirándulást tenni. De maga a Balaton is. nyújt szórakozást amennyiben csónakon s néha napján vitorlás hajón is lehet kirándulásokat tenni. Közlekedési viszonyok. Szárszón a Délivasútnak van megállóhelye. Van továbbá a községben postahivatal is. Kávéházban mindenki kérje fl KOR-t* Balaton-Földvár. R bevezető részt irta : RÁKOSI JENŐ. Az immár kész és kialakult balatoni fürdőhelyek közt Balatonföldvár körülbelül a legifjabb. Tiz éve áll fenn s nemcsak egy fürdőhely minden kellékével látta el magát, hanem bizonyos jellemre tett szert és megfelő hírnévre is. E fürdőhelyet tervszerű kiszámítással, úgyszólván előre megfontolt szándékkal hasította ki alapitója néhai Széchenyi Imre gróf, kinek szobra rövid időn díszíteni fogja a fürdőhely parkját, Széchenyi Viktor gróf uradalmából. Mikor Imre gróf egy szemleutra levitte magával érdemes professzorunkat Korányi Frigyes drt, aki azután elsőnek szólott a természettudományi közlönyben e helyről mint predestinált fürdőhelyről, akkor már termetes fák alkottak itt-ott ligeteket és a leendő park ifjú csemetéi fogadták a zalai széljárást. Mert a hagyomány szerint az eszmével Széchenyi Imre grófot még a mult évszáz első felében megelőzte az uradalom CD 92 CD 93 CD

49 % Ñ V) o ra û. 104aa 179a 12*

50 egy gazdatisztje, aki azzal a kijelentéssel, hogy ebből a helyből előbb-utóbb úgyis fürdő lesz," elkezdte a terület befásitását. Ennek az előrelátó férfiúnak az emlékéről suttognak a fürdőtelepen lévő óriási kanadai nyárfák rezgő levelei. Most a telep egy megfelelő birtokrésszel együtt egy részvénytársaság kezén van, amely a fürdőhely területe köré telepitett villatulajdonosokból alakult. Földvár voltaképen puszta : tisztilakból és cselédházakból s majorból áll, a melyek azonban a telep területén tul vannak, az u. n. Fehérvári-országút által elválasztva a villáktól s a fürdőteleptől. Faluja, melylyel közvetetlen összeköttetésben volna, a telepnek nincsen s ez megóvja a fürdőhelynek bizonyos úribb és előbbkelő jellemét. A fürdőtelep kellemes domb aljában van, melynek félfelét a Balaton, mikor még szabadabban csapkodta a somogyi partokat és messze bekalandozott a szárazföldre, alkotva berkeket, alá és elmosta, miáltal mintegy lefaragottnak látszik a domb és várszerű benyomást tesz. Ettől vette ez a hely alkalmasint a nevét is. A fürdőtelep szállóival, vendéglőivel, sporttelepeivel, hivatali helyiségeivel mind e várdomb alatt van, ott terül el a domb földomlásaira felkapaszkodó park, mely lombos fákból és fenyves részekből áll. A villasorok is a laposon kezdődnek és felkapaszkodnak a várdomb tetejére, ahol egy kis tölgyesligetben a fürdőtelep kápolnája áll. A fürdő és a villák közönsége a magyar középosztályból és néhány mágnáscsaládból kerül ki. Egyetlen a maga nemében és látványosságnak is beillik a Balaton partján a földvári kiépített part, mely egy kilométernél hosszabb; ennek felsővégében a gyönyörű és kedves Balaton-klub háza és ez előtt a remek kikötő. Egészben alapja és kerete máris annak, amit a Balatonparton keresni érdemes, találni kell és csinálni kötesség: egy előkelő, modern, magyar, balatoni fürdőhelynek. Földvár, mint fürdőhely. A viz a széleken sekély, lassan mélyül befelé, a talaj bársonyszerü, finom homok. Mint fürdőhely egyike a legkiválóbbaknak. De pormentes, tiszta s a fák balzsamos illatában megfürdött levegője révén mint üdülőhely is kitűnő. Az, aki a Balaton erősitő vizén kivül levegőfürdőben is akar részesülni, keresse fel Földvárt, mert itt módjában áll a Balatonpart egyik legremekebb, napjában többször öntözött ligetében járkálgatva vágyakozását kielégíteni. Akinek szüksége van rá, svédgymnasztikával is erősítheti itt magát, mert e tekintetben is a lehető legtökéletesebb módon áll rendelkezésére a fürdőtelep e célra berendezett s a legmegbízhatóbb kezek által vezetett svédgymnastikai intézete. Balaton-Földvár telep tart állandó fürdőorvost, aki a telepen lakik és akinek kézi gyógyszertára van, de bent a községben van nyilvános gyógyszertár is. Lakásviszonyok. Földváron négy szálló van, u. m. a Kupa-vezér, Bendegúz, Zrínyi és az Athlétaszálló, amelyekben 82 nagy kényelemmel berendezett vendégszoba van. A szobaárak naponta 3 10 K között változnak. A villákban is lehet szép szobákat, egész lakosztályokat bérelni, amelyek kényelmesen és szépen 104 a a 179 a 12*

51 CO DJ o" 3 (*> m N OS (/> N_ c cr ra N ra sz 'O TJ II. Jt* s >

52 bútorozva egész idényre koronáért adatnak bérbe. A szállók és villák igen közel épültek a vízhez, ugy, hogy a parttól való távolságuk 20 métertől 200 méterig terjed. Minden épület elszigetelő réteggel, alápincézéssel, téglából épült, tehát valamennyi száraz. A szobák, bár természetszerűleg különböző mére- tek, mészárszékek és a vidéki lakosság is szállít elelmicikkeket. Maga a bérlő is, aki a teleppel együtt az uradalmat is bérli, szolgáltat élelmicikkeket. A telepen igen szép és nagyon kényelmesen épített es berendezett éttermek vannak külön épületben, ahol Bem bérlő kiváló konyhát tart, amely a legkényesebb Ízlést is kielégíti. Az árak - tekintve az ételek és italok jósáqát es a kiszolgálás kifogástalan voltát nagyoknak nem mondhatók. A leves 20 fillérbe, a hús 80 f sültek 1 K 40 f 2 K, tészták 60 f, kávé 50 fillérbe kerülnek. A telep élelmezésének kényelmesebbé és jobbá tetelere a Hangya" állított fel üzletet és mészárszékét, ahol elsőrangú és minőségű áruk kaphatók Kupa vezér?zálló. tüek, legnagyobbrészt elég tágasak s a legtöbbje még a legnagyobb hőségben is kellemesen hűs. Az egész telep vízvezetékkel van ellátva. Csatornázása mintaszerű. Az utakat és tereket villamos világítással világítják. Lakások bérbevétele ügyében az igazgatóság ad felvilágosítást. Élelmezési viszonyok. Földváron vannak üzle- 100 Ifin A 9 ^ Í ^ Í T ki ' 9 ram j a K, borjúhús K, disznóhús K, a zsír 1-70 K A tej literje 24 f, a tejfel 80 f, a turó kg.-ja 40 f' A tojás darabja 6 fillér. A telep szomszédságában van egy jó korcsma es mészárszék, de bent Kőröshegy községben is amely a telephez másfél kilométerre fekszik, kaphatok jominőségü élelmicikkek. Fürdőárak, gyógydij. Gyógy- és zenedij fejében minden felnőtt személy után naponta eves gyermekért 20, 5-10 éves gyermekért 10 cseledek utan pedig 5 fillér fizetendő. A Balatonban egy nagy közös fürdőház áll 78 kabinnal ezenkívül külön családi fürdőkabinok is vannak. A fürdő ára személyenkint 50 fillér. A lepedő 20, a ruha pedig 10 fillérbe kerül. Az egyik fürdőszolga uszástanitással is foglalkozik Kirándulóhelyek, szórakozások. Földvár min =3

53 den izében modern és előkelő fürdő s igy a fürdővendégek bőven találnak szórakozást... Mindennap van térzene. A mulatságok és kirándulások gyors egymásutánban váltják fel egymást. A bérlőnél kocsik, csónakok és jachtok kaphatók s igy a kirándulásokhoz szükséges alkalmatosságokban sincs hiány. Van számtalan tennisz-pálya, a gyermekek számára pompás játszótér, árnyas liget, fákkal, cserjékkel szegett sétahely. Időnként lövészeti és másfajta sportversenyek, vadászat és halászat teszik élénkebbé, sőt néhanapján ugyancsak érdekessé az ott tartózkodást. Földvárról remek kilátás van a szemben fekvő Tihanyi-félszigetre és a zalai hegyekre s ez már maga is elég szórakozást nyújt azoknak, kik szeretnek és tudnak gyönyörködni a természet szépségeiben. Közlekedési viszonyok. A Déli-vasut állomása magában a parkban van ; ott van a gőzhajó kikötő is. Van postája, távirda és távbeszélő állomása. F\ KOR gazdagon van illusztrálva 1021=1 Balaton-Szántód. Balatonföldvártól alig egy ugrásnyira a Tihanyifélszigettel szemben fekszik. Kicsi major, a bencések tulajdona. Mafmég nem is jöhet fürdőszámba, mert alig van egy-két kiadó szoba az egész majorban, illetőleg a vasúti állomás mellett épült vendégfogadóban. Pedig ez a hely nagyon is megérdemelné, hogy fürdőteleppé, üdülőhellyé varázsolják. A víz lassan, egyenletesen mélyül s a finom homok, mint a Balaton déli oldalán általában, kellemessé teszi a fürdést. A tó gyakran hullámzik,, s a viz felszínén nyugat-keleti irányban majdcsaknem állandóan tapasztalható itt egy kis gyenge áramlás. De vájjon mi okozza ezt az érdekes tüneményt? Ha egy futó pillantást vetünk a térképre, látjuk, hogy a Balaton itt a legkeskenyebb, mert a tóba mélyen benyúló Tihanyi-félsziget a vizet alig másfél kilóméternyire szűkíti össze. Ezáltal tagolódik a Balaton két egyenlőtlen részre, t. i. a kisebb a 200 1=1 C! 201 CD

54 keleti, és a nagyobb nyugati medencére, amelyek közül az utóbbiba jóval több patak és árok vize folyik, mint a keletibe, amelyből meg éppen ellenkezőleg a Sió-csatorna visz el jókora mennyiségű vizet. Az igy keletkezett hiányt pótolja az áramlás, mely a nyugati medence bőségesebb vizét áthajtja a keletibe. De nevezetes még a szántódi rév is, s azért, akinek alkalma telik rá, ne mulassza el megtekinteni. Ősi idők óta bonyolítja itt le a két part közötti közlekedést az a komp, amelyet négy markos révészlegény hajt át egyik oldalról a másikra. Vásárok, bucsuk idejében ugyancsak van ám dolga a révészgazdának, mert ilyenkor igen sok nép jár át a vizén Somogyból Zalába, vagy megfordítva. De nyáron át amúgy is nagy a közlekedés, mert a somogyi oldalon nyaraló fürdővendégek Tihanyt ezúton keresik fel leggyakrabban. Tiszta, pormentes levegője, gyönyörű vidéke s a fővároshoz való közelsége miatt előbb-utóbb is keresett fürdőteleppé válik s ahol ma ezüstfehér szárnyú sirályok találnak békés menedéket, zsibongó élet zaja veri fel a csendet s hirdeti, hogy értékes itt minden talpalatnyi föld, mert azzá teszi ez a páratlanul szép tó, amelynek áldott vize meggyógyitja a beteget, megedzi a gyengét s megfiatalítja, uj életre kelti a munkában kifáradt, eltörődött ember testét, lelkét. A KOR negyedévre csak 4 korona. 104 a Balaton-Zamárdi. Somogyvármegye utolsó, vagy ha ugy tetszik, legelső fürdőhelyére értünk.. Az a változatos csodásan gazdag kép, mely a túlsó partról mosolyog felénk, elkisért idáig is A lágyan ringó habokon túl kéklő hegyek koszorúja ölelkezik össze az éggel. A viz fölött fehér szárnyú madár lebeg, az égboltozaton apró bárányfelhők úsznak. Tihany felé, de talán inkább Fürednek nagy füstfelhőket eregetve tart a gőzhajó Valaki fehér kendővel integet felénk. Kék ég, mosolygó hullámtenger; egyenletes, ritmikus zsongás halk zenéje, a parton legelésző nyáj méla kolomphangja, távoli harangszó, s minden, ami előttünk van, s ami hozzánk szól, arról beszél,' hogy nincs a magyar föld e tájánál szebb, kedvesebb széles e világon! Zamárdi a tabi járás északi részén, az Adria felett 137 méter magas agyagos fensikon terül el. A fensik és a viz közötti terület száraz homok, amelyet csak pár év óta kezdenek befásitani. A község a tó szélétől mintegy 300 lépésnyi távolságra van. a 179 a 12*

55 Zamárdi csak a legújabb időben lett fürdőhellyé. Azelőtt a Déli vasútnak sem volt itt megállóhelye, de pár év óta szinte rohamosan kezd fejlődni s egy-két esztendő múlva a legkeresettebb fürdőhelyek egyike lesz, mert fejlődését misem akadályozza. Az állandó fürdővendégek száma között változik, de ez a szám nemsok idő alatt bizonyosan megkétszereződik. Zamárdi, mint fürdőhely. A viz a széleken igen sekély és azért messze be kell menni, hogy az ember kedve szerint megfürödhessék, de éppen ezért még a legkisebb gyermekek számára is kiválóan alkalmas fürdőhely. Levegője, napfénye páratlan s mindez záloga e fürdőhely jövendő nagyságának. Lakásviszonyok. Zamárdiban szálló vagy vendégfogadó nincs, de a polgárság nádfedeles, egyszerű házaiban s az agyagos part szőllőtelepein épült nyaralókban közel szoba kiadó. A szobák elég tágasak, szárazak, hűvösek és egyszerűen bár, de kényelmesen butorozottak. Egy vagy két szobás lakások havi koronáért bérelhetők. A lakások bérbevétele ügyében a körjegyző és a tanitó adnak bárkinek fölvilágosítást. Élelmezési viszonyok. Minthogy a községben sem vendégfogadó, sem valamire való korcsma nincs, ahol vagy ahonnét a fürdővendégek étkezhetnének, a nyaralók kénytelenek otthon főzni. A faluban van mészárszék és élelmiszerekkel maga a lakosság látja el a vendégeket. A húsárak a következők : leveshús 1 K 20 f-től 1 K 80 f-ig, borjúhús 1 K 60 f-től 2 K-ig, disznóhús ugyan- 104 a a 179 a 12* annyi. A zsir kg.-ja 2 K-tól 2 K 40 f-ig, a vajé 2 K. 40 f. A tej literje f, a tojás darab a 4 5 fillér. Zamárdi, amint láthatjuk, elég olcsó fürdőhely s különösen azoknak ajánlhatjuk, akik nem mulatni, hanem pihenni akarnak a Balatonon. Gyógydij és fürdőárak. Zamárdiban qyóqvdijat nem kell fizetni. Fürdőkabinokról a lakásadó gazdák gondoskodnak havi koronáért. Szórakozások és kirándulóhelyek. Magában a faluban s annak határában a Balatont s a községhez alig egy negyed órányi távolságban fekvő erdőt leszamitva, szórakozás nem igen kínálkozik minthogy azonban Siófok és Földvár között fekszik könnyen lehet kirándulásokat tenni nemcsak ezekre' hanem a szántódi réven át Tihanyba és Siófokról hajóval Balatonfüredre. Csónakok különben méltányos árért Zamárdiban is állanak a fürdővendégek rendelkezésére Közlekedési viszonyok. Zamárdinak van postaja es vasúti állomása. F\ KOR tartalma érdekes és változatos. (=3107 a

56 Siófok. A sebesen járó gőzös szinte repül velünk Napkelet felé tartunk. A Balatonba mélyen benyúló íihanyi-felszíget hires kettős tornyú templomával messze elmarad nyugaton. A magyar tenger keleti, szélesebb medencéje csillog előttünk... Fehér vitorlás, karcsú hajó úszik a fenséges hullámszin zöldeskék hátán A parthoz csapódó fehér habok fölött merész szárnyalással keringenek, szállnak, hajszolják egymást a halaszcsérek..., Verőfényes melegével, a nyári nap izzó tizének ragyogó pompájával borul rá a felhőtlen levegőég a csendesen pihenő tóra. Túlról a Déli-Bakony változatos alakú, kékbevesző hegyei gyönyörködnek a szépseges kepben. Csendes morajlással ütődik oda egy fáradt hullám a parthoz. Elmerülve szemléljük a táj megkapó képeit s hallgatjuk beszédes csendjét, zsongó némaságát s cd 109 o

57 míg tekintetünk szinte megmámorosodva pihen a kékesszürke hullámtengeren, egyszerre csak árnyas fák zöld lombja von kárpitot elénk... Ott vagyunk a siófoki erdő balzsamot lehelő fenyői között. Már a Sió-csatorna vashidján robogunk keresztül s még alig ocsudunk fel meglepetésünkből, Siófokra, a Balaton egyik legmodernebb fürdőhelyére értünk... ielep múltjáról a következőket irja : Siófokon már azelőtt is volt fürdő, s a vasút meg a tó partja között elterülő homokos térségen már a hetvenes években építettek idegen vendégek számára hat csinos emeletes villát. Jelentőségre azonban csak néhány év óta tett szert; 1891-ik évben megalakult a Siófoki Balaton-fürdő" Részvénytársaság, mely Sió-csatorna. Zenetér. Minthogyha valami igézetes álom vált volna valóra, a kellő közepébe jutottunk egy pazar kényelemmel berendezett, pompás nyaralókkal diszitett, árnyas utakkal, jól gondozott parkkal ékeskedő, valóban még a legkényesebb izlést is kielégítő fürdőhelynek. A balatoni fürdőhelyek egyik kiválóan érdemes ismertetője, Bolemann István, e gyönyörű fürdőo 110 a nagy tőkével rendelkezve, a vasút és a Balaton között 60 hold kopár területet örök áron megvett, azt nagy költséggel feltöltette, csatornázta, parkozta! vízvezetékkel ellátta s azután gyönyörű, a kényelem minden kívánalmainak megfelelő európai értelemben vett modern fürdőtelepet létesített." íme : másfél évtized lelkes munkája a semmiből mit tudott teremteni! Ma virágzó, országszerte LILA

58 hires fürdőhely, pár év múlva talán az egész világon emlegetik nevét. De szálljunk ki a vonatból s ismerkedjünk meg közelebbről e fürdőhellyel. A vasúttól dél-felé árnyas fákkal szegett út vezet el a gyönyörű villák s a Sió-csatorna partjához közel épült Fogas szálló és vendéglő mellett. kitűnően gondozott park terül el, melynek homokos, finom kaviccsal borított útain jókedvű, vidám apróságok játszadoznak, megmulattatva kedves bohóságaikkal az arra járókelőket. Egy helyütt meg nagyobb szabad térséghez érünk, ez a kerékpárosok iskolája, mondhatnók bátran, hogy valóságos eldorádója, Csengő gyermekhang üde zsivaja, kacagása, lármája hallszik. Partrészlet. Ezek háta mögött a népes község tisztán tartott, barátságos külsejű, egyszerű házakból álló utcáit láthatjuk. De kerüljünk el a Balaton-part mentén létesített nyaralók és árnyas liget-zerü park felé. A vasút mentén az előbb emiitett szállókkal és villákkal szemben csinos, minden izökben modern villák kettős sora húzódik zöldelő fák, árnyas lugasok, nyiló virágok oázisában. A kettős villasor mögött gyönyörűen fejlődött, í=112c3 Korzó. Lapdáznak, kergetődznek, élvezik a nyár örömeit s ez istenáldotta vidék minden mulatságából bőségesen kiveszik a részüket. A ligettől keletre és északnak ujabb villákat és még a legnagyobb kényelemhez szokott fürdővendégeket is kielégítő szállodákat találunk. A hullám és Sió szállók lapos-fedelű tetejükkel sajátságos külsőt kölcsönöznek a fürdőtelep e részének. 113

59 Mintha valahol a Földközi-tenger partján volnánk.. Melegen tűz alá a nyári nap heve. A fehér ruhás, könnyű öltözetű vendégek nyüzsgő sokasaga a nyiladozó rózsák, az elevenen K ő elet elhitetik velünk egy-két pillanatra, hogy valami ay vilagfurdőben vagyunk. Ott állunk a Balaton-parton. A korzón" elegáns nep hullámzik föl s alá. A fürdőház csinos s bizony ugyancsak megnyúlt épületéhez csapatok ban sietnek az emberek. ^apaiok S itt reng, hullámzik előttünk a Balaton versenyek idejében kifelé. Egy-két napra szokatlanul megnépesedik ilyenkor Siófok. Előkelő közönség sereglik össze messze földről. Egy kis időre a sportkedvelő világnak Siófok a középpontja. De térjünk vissza a fürdőtelepre. JobbY;kéz felől gyönyörű szőlők zöldje mosolyog felénk. Barátságos présházak, csinos nyaralók tekintgetnek le SSfen 0 í éksé96 amdyben megfürdik ' a levegőég felhőtlen kepe, es visszatükröződik az izzó nao P világosságot árasztó, tüzes korongja. torkolatóna r k dő a ház R Ó!, n T yusat feié a Sió-csatorna torko atanak a Balatonba messze benyúló töltését lathatjuk. Nevezetes ez a csatorna régi idők ó a Ezen at folyik ki a Balaton fölösleges vize Két' Sor Se foa nev r zete, ssé, az nban v-ban 624 teszi s ezáltal ^ * CSat rnát ^józhatóvá 3 ma9yar tensert a SZŐke S Í össze ' Du -val A Sió-csatorna partja mellett, a kikötőhöz közel 0 A csatorna csatorna túlsó f l partján ^ } a ^ halászati ^ társaság telepét S egy 'S azan nagy kiterjedésű fenyőerdőt t a S Felseges sétahely kínálkozik itt azoknak akik szeretnek a fenyvesek balzsamos levegőjében Jkálm A fak ombja alól a Balatonra látunk. Felettünk ket s y rta S rí Ö ', d Ie K Velei SUS gnak -odáiato 6 egé ket s nngatjak alomba álmodozó lelkünket Az erdő és a vasút között vezet el az út a lóversenytér felé. Hej, mennyi nép siet ezen a lócz> 114 czj Parkrészlet. hozzánk s hívogatnak, hogy pihenjünk meg egy kis időre. Siófok a legmodernebb és leghíresebb fürdőhelyek egyike. Évenként fürdővendég keresi fel. Haladását, fejlődését semmi sem gátolja, sőt miden körülmény előmozdítja s így, tekintve a fővároshoz való közelségét (alig 2 órányi távolságra), virágzása, jövője biztosítva van. a 115 a 8*

60 c ra -Q >(0 c o "ra V) u Ó (75 (0 ju N CO '(U ra a. Siófok, mint fürdőhely. A víz bársonyfinomságu homoktalaja, lassú mélyülése, majdcsaknem állandó hullámverése kitűnő fürdőhellyé teszi Siófokot. A veszprémi oldal ez a része tehát e tekintetben teljesen megegyezik a somogyi oldallal. De nemcsak mint fürdőhely, hanem mint klimatikus hely is megbecsülhetetlen. Állandó napfénye, pormentes tiszta levegője, a Balaton felől áramló gyakori hűs szellő, a part finom homokja különösen gyenge nők és kevésvérű, beteges gyermekek számára teszi kiválóan hatásos üdülőhellyé Siófokot. De rendkívül hatásos az itt tartózkodás mindazokra nézve, akik az egész esztendei fárasztó, idegölő munka következtében elgyengültek, kimerültek, idegesekké, kedvetlenekké lettek. Nagymértékben emelik Siófoknak, mint gyógyítóhelynek értékét azok a gyógymódok, amelyeket részben a fürdő-társaság, részben pedig egyesek vezettek be. Másságot, savó- és tejkúrát, szénsavfürdőket és Kneipp-kurát is alkalmazhat az, akinek erre szüksége van. A balatoni fürdő, a tiszta levegő, a finom homokban való játszás, az ingyen kínálkozó napfürdő sok beteg gyermek halvány arcát festette pirosra és sok gyenge nőnek adta vissza erejét, egészségét Lakásviszonyok. A szállodákban, villákban és magánházakban több mint 600 szoba kiadó. Öt szálloda van, u. m.: a Sió-, Hullám-, Központi-, Fogas- és Balaton- (zsidókonyha), amelyekben közel 200 szoba bérelhető. A szállodai szoba-árak hetenként koronába kerülnek, az elő- és utóidényben 40%-al olcsóbb. A magánlakházakban szobás lakások kaphatók egész évad.-a kor.-ért. CD 117 A

61 Ugy a szállodák, mint a nyaralók épitése egészségi tekintetekben teljesen megfelelő. Berendezésük kényelmes és még a legvagyonosabb és legelőkelőbb közönség részére is teljesen alkalmas. Téglából, kőből épültek. A szobák elég tágasak, magasak, kényelmesen butorozottak, hűvösek, könnyen szellőztethetők és világosak. A fürdőtelepet villannyal világítják s valóban gyönyörű látvány este a már messziről is a tündéri fényben uszó Balaton-part. A szállodák a parthoz igen közel épültek s a villákkal együtt alig méter távolságra vannak a Balatontól. Lakások bérbevétele ügyében a tulajdonosokhoz, megbízottakhoz és a főbérlőséghez fordulhatunk, akik készségesen adnak felvilágosítást. Élelmezési viszonyok. A szállodák és vendéglők éttermeiben kitűnően lehet étkezni. A kiszolgálás pontos. A szállodákban a pensió-rendszer is be van vezetve s a napi étkezés dija ily módon számítva 9 10 korona. A szállodai árak különben a következők : leves fillér, marhahús fillér, sült 1 2 korona, tészta 60 fillér, kávé 40 fillér. Látjuk tehát, hogy az a nagy drágaság, amit Siófokról költöttek, nem való. Aki akarja, otthon is főzethet. Élelmi cikkeket fáradság nélkül lehet beszerezni. Egy kg. marhahús 1 korona 40 fillérbe kerül; a borjúhús kg-ja 1 korona 60 fillér, a disznóhúsé ugyanannyi, a zsíré 2 korona, a vajé 2 korona 40 fillér; a tej literje 20 fillér, egy darab tojás 6 fillér. Fürdőárak, gyógydíj. Gyógy- és zenedij fejé- 104 a ben egész fürdőévadra felnőttek után 18 korona, gyermekek és cselédek után pedig 9 korona fizetendő a fürdőtelepen, a faluban 12 kor. és 6 kor. A közös fürdőházban, mely messze bent áll a Balatonban, 200 fürdőkabin van. Egy személy után fürdőért és ruháért 90 fillért kell fizetni. Gyermekek fele annyiért használhatják a fürdőházat. Adnak ki bérletjegyeket is, rendszerint 20 fürdésre s igy sokkal jutányosabb, mert 4 koronába kerül a felnőtteknek, a gyermekeknek meg fél annyiba. A közös nagy fürdőházon kivül még egész sereg kisebb fürdőház is épült egyes családok, jobbára villatulajdonosok részére. A fürdőházak és kabinok tágasak, kényelmesek, tiszták. A közös fürdőház egyik oldalán a nők, a másikon a férfiak fürödnek, amint ez a Balaton mentén már szinte meggyökeresedett szokás. A fürdőigazgatóság különösen nagy súlyt helyez a gyermekek testi nevelésére. E célból a legnagyobb áldozattól sem riadva vissza sporttelepet létesített, amelynek vezetésére Fodor Károly műegyetemi vivómestert sikerült megnyernie, akinek országszerte elismert szakavatott vezetése alatt nemcsak a vivásban nyer a fürdő fiatalsága kitűnő oktatást, hanem tornatermében a gyermektornázás s a szabadtéri játékok minden nemét nagy kedvvel és eredménnyel gyakorolják. A lovaglás, kocsikázás és céllövészet is a gyermekek testi erőinek kifejlesztését és edzését célozzák s mindezt a legmegbízhatóbb kezek vezetésére és Fodor mester igazgatására bízta a fürdőtelep igazgatósága, hogy a gyermekek és ifjak testi edzése minden tekintetben modern és kiváló lehessen. a 179 a 12*

62 Kirándulóhelyek, szórakozások. Siófokon á furdovendeg bőségesen válogathat a szórakozások sokfele nemében. Maga a fürdőtelep 20 holdas jól gondozott erdejével, fél kilóméternél jóval hosszab korf ^val honnét a földkerekség egyik legremekebb kilatasaban gyönyörködhetünk, árnyas útaival lapdazo tenniszező helyeivel elegendő szórakozást nyújt. S ha ehhez hozzávesszük azt a tengernyi változatosságot, amit a szinte pezsgő társadalmi élet nyújt; ha rágondolunk arra a szines, előkelő, jókedvű emberaradatra, amely Siófok kitűnően gondozott utam hullámzik fel s alá, egyszeribe tudjuk, hoqy itt unatkozni nem lehet. ' A zenepavilonban délelőtt, délután szól a fülbemászó muzsika; színielőadások, evezősport lóversenyek gyors egymásutánban váltják fel egymást hogy minden napnak meglegyen a maga érdekes mulatsaga, időtöltése. Hát még a kirándulások gazdag változatossága! A túlsó part szépséges helyei, társas kirándulások vitorlás hajók versenye mily sok mulatságot szorakozast kínálnak. Köz, el Siófokhoz, a ságvári erdőben érdekes barlang latható, amelyek azonban inkább barlanqszeru üregek, mesterségesen vájt gunyhók, hol a hagyományok szerint a tatárjárás idején talál menedeket a közeli vidék bujdosó népe. Elfér benne vagy i 400 ember. Az u. n Berevárból meg felséges kilátás nyilik a Balatonra. (E barlangi lakások megtekintésében a rogas szálló tulajdonosa szívesen nyújt segédkezet.) _ Akinek meg a lelke fogékony a természet szépségé!.rant, annak maga a Balaton és úgy leo 1201=1 köti a figyelmét, hogy eszébe sem jut más mulatságot keresni. Csendes alkonyat idején, amikor már az éjszaka fekete palástja borul rá az esti szürköletre s ködbe veszik a Tihanyi-félsziget előbb még vöröses-lila szinbert égő hegyháta, igézetesen szép a pihenő tó. A hold el-elbujik az aranyszegélyű felhők közé, hogy azután végig csókolja halvány sugaraival a reszkető, szelíden hullámzó felületet... Azt hihetnéd, hogy a hullámverés szelíden zsongó morajlásába titokzatos ének foszlányait hozza a susogó szél... S elhallgatnád órák hosszáig a pihenő Balaton hullámverésének altató dalát, hogyha eszedbe nem jutna, hogy későre jár az idő s jó lesz hazatérni. Közlekedési viszonyok. Siófoknak van vasúti állomása, gőzhajó kikötője s igy minden irányból a legkönnyebben megközelithető s innét is legkényelmesebben föl lehet keresni a Balaton bármelyik pontját. Postája, távirdája, távbeszélő-állomása s mindene van, ami egy modern, virágzó fürdőtelepen az élet kényelmessé, kellemessé teheti. Kisaszondi János siófoki uri és női fodrászterméből női fésüléshez külön fodrásznö kívánatra házhoz is eljár. 121A (Lásd hirdetést).

63 Balaton-Világos. Egy-két évvel ezelőtt még hirét sem hallottuk s ma egyike a legkedveltebb veszprémmegyei fürdőhelyeknek. A Balaton keleti partszegélyén, ott, ahol az a magas hepe-hupás dombhát húzódik, amely a Balatont a Velencei-tótól választja el s az az érdekes partalakulat kezdődik, amely oly sajátságosan érdekessé teszi a Balaton keleti medencéjének partjait, teremtődött meg ez a kedves kis fürdőtelep. Sajátságosan formálódott itt ki a viz keretét alkotó part. A hullámzó habok homokos sík föld keskeny szegélyét sodorják s méterrel odább már a magas párkányozó domb agyagfalai emelkednek. Maga a fürdőtelep tulajdonképen két részből áll. A villák egyik sora fent épült a magaslaton, ahonnét páratlanul szép a Balaton... Távol, napnyugatnak, az éjszaka ködéből rózsaszínű párázattal rajzolódik ki a Tihanyi-félsziget hatalmas hegyháta, lábunknál meg a lilaszinü palásttal letakart tó vize zúgja, mormolja örökös, soha meg nem szűnő altató dalát. A telep másik része a tó szélén levő keskeny sikságon épült. Ennél kényelmesebb fürdőhely bajosan akad messze földön. A fürdővendég végigsétál a kertjén s egyszeriben ott van a tónál. A tereket és utakat meg a nyaralók kertjét, udvarát platán-, juhar-, nyir-, fenyőfák ültetésével igyekeznek még kedvesebbé, szebbé tenni. Fürdőévad idején különösen az enyingiek jönnek ide, de azért az ország távolabbi vidékeiről is sokan keresikfel. A fürdővendégek száma ra rug. Világos, mint fürdőhely. A világosi part s a viz talaja iszapmentes, pompás homok. A viz sohasem pihen... A legtöbbször gyenge redők barázdálódnak a tükrén, de néha, mikor az északi szél felkavarja, harsogó hullámok ostromolják a partot. Éppen ez a hullámverés az egyik legfőbb tényezője a balatoni fürdőzés edző hatásának. Ezért keresik fel a Balatont messze földről, hogy gyógyulást találjanak itt ebben a verőfényes kis paradicsomban. Lakásviszonyok. Világoson két szálló van, az egyiket egész demokratikusan felsőnek, a másikat alsónak nevezik. A szállók és a nyaralók a viztől méter távolságra épültek. Egytől-egyig teljesen modern, egészséges, tágas, kényelmesen berendezett épület. Összesen szoba kiadó. Vannak szobás lakások, amelyek megegyezés szerint igen jutányos árban bérelhetők akár egész évadra, akár rövidebb időre. Lakások bérbevétele ügyében a fürdőigazgatóság nyújt felvilágosítást. 104 A a 179 a 12*

64 Élelmezési viszonyok. A szállókban, illetőleg azok éttermeiben jó magyar konyha áll a vendégek rendelkezésére. A kiszolgálás gondos. Az árak mérsékeltek. k leves f, a hús f, sült f, tészta f, kávé 40 fillér. Aki akar, akár table d' hote, akár pensiórendszer szerint is étkezhetik. Otthon is főzethet bárki, mert élelmi cikkekhez könnyű szerrel és igen jutányos áron lehet hozzájutni Egy kg. marhahús 1 K 30 f, borjúhús 1 K 60 f, disznóhús 1 K 56 f, zsir 2 K, vaj 2 K 40 f, egy liter tej 20 f, egy drb tojás 3 4 fillér. Fürdőárak, gyógydíj. Gyógy- és zenedíjat ez idő szerint még nem szednek. A modern igényeknek megfelelő fürdőházakban egy fürdő 20 fillérbe, a ruha és a lepedő meg külön-külön 10 fillérbe kerül. Kirándulóhelyek, szórakozások. A fürdővendégek szórakoztatásáról az igazgatóság kellőképen gondoskodik. Van kávéház, olvasóterem, lapdázó és tennisező hely, tekepálya, szépen fejlődő árnyas liget. Kirándulóhelyekül a szomszédos fürdőhelyek; Siófok, Földvár, Tihany, Füred, Almádi kínálkoznak. Közlekedési viszonyok. Van vasúti állomása, postája, távirda- és távbeszélő-állomása. CD 124 CD ftliga. Fejlődő, ma még csak pár nyaralóból álló fürdőtelep, amelynek azonban nagy jövője van. Legközelebb fekszik a fővároshoz. Ahogy Lepsényt elhagyja a vonat, egy-két pillanatra már feltűnik a Balaton kékeszöld hullámszine, de Aligánál egyszerre a maga teljes pompájában bontakozik ki a magyar tenger képe. Látjuk a szelíden hullámzó vizet, a keretét alkotó gyönyörű vidéket... Fehér vitorlás hajók, apró csónakok köszöntik az utazót. Aligát azonban első sorban a bámulatosan nagyszerű szakadékos agyagos part teszi neve etessé, amely itt a legteljesebb változatosságában, legvadregényesebb, legmegkapóbb formájában emelkedik méter magasságra. CD 12) CD

65 Aligától nem messze, az Akarattya-pusztai hires szilfa tekint alá a felséges viztengerre. A hagyományok szerint a mohácsi vész után következő szomorú időkben (1532.) itt tartottak Kenese. Rákóczi szálloda. tanácskozást az ország urai. Rákóczi fájának meg azért nevezik, mert a nép hite azt tartja róla, hogy alatta pihent meg a nagy fejedelem Bercsényivel, hűséges társával együtt. A Balatonpart egyik legnépesebb, legnagyobb községe. Mint fürdőhely ez sem tekinthet vissza régi múltra. Két évtizeddel ezelőtt még idegen fürdővendégek csak nagy elvétve keresték fel s ma már több százra megy azoknak száma, akik itt töltik el a nyarat, hogy megerősödve, meggyógyulva térhessenek vissza otthonukba. Különösen gyönyörű vidéke miatt jönnek el ide igen sokan. A víz szélén helyenként sötétzöld nádas zizeg, susog. A magas, messze fehérlő part mögött jól gondozott szőlőkkel beültetett szelid lejtőjű dombok aljában épült Kenese. Festőnek való hely ez s midazoknak, akik gyönyörködni tudnak a természet szépségeiben. Kenese, mint fürdőhely. Itt már a part mentén s a víz szélének talajáról elmarad az a bársonyos homok, amely Berényből majdcsaknem egész idáig oly kellemessé teszi a tóban való fürdést. De a pompás víz, az áldott napfény s a tiszta levegő kitűnő fürdőteleppé, illetőleg üdülőhellyé teszik Kenesét. a 200 1=1 C! 201 CD

66 Lakásviszonyok. Kenese község szállóiban és jómódú polgárainak egyszerű, tiszta és elég kényelmesen berendezett házaiban közel 200 kiadó szoba áll a fürdővendégek rendelkezésére. A szobák ára éppen nem nagy. Egész évadra korona. Egy hónapra meg korona a fizetendő bérösszeg. Élelmezési viszonyok. A szállók és vendég- Látkép. Fő-utca. lők éttermeiben magyaros módon főznek s a vendégek kiszolgálása kifogástalan. Az árak a következők: leves f, hús f, sült fillér, tészta f. kávé fillér. Aki akar, otthon is főzethet, mert élelmi czikkekhez igazán olcsón lehet hozzájutni. Fürdőárak gyógydij. A vendégcsaládok a fürdőtelep költségeinek fedezéséhez 4 8 korona cj 128 cd Partrészlet.

67 illetékkel járulnak hozzá, de ezt már a lakás árába, betudják s így e cimen eddig még nem kellett külön fizetni. A part mentén sok fürdőkabin látható. Egy hónapra 4 6 koronáért használhatják a fürdővendégek s igy e tekintetben is igen olcsó hely Kenese. Kirándulóhelyek, szórakozások. Keneséről, minthogy van gőzhajó állomása, a Balaton bármely partja fölkereshető. De maga a község is elég szórakozást nyújt. Közel 30 holdas árnyas ligetében még a legnagyobb hőség idején is hűs pihenőhelyet találhat az ember. Közlekedési viszonyok. Van gőzhajó állomása, posta- és táviróhivatala s a legközelebbi jövőben már vasút is vezet ide. a 130 a Balaton-Almádi. Zöldelő borággal borított lankás hegyoldal árnyas fái közül barátságosan integetnek a hajón közeledő felé a veszprémmegyei balatonpart egyik legkedvesebb fürdőtelepének, Almádinak csinos villái és házikói. A Balaton legészakibb pontján, a szárazföldbe messze benyúló öböl mellett, jól védett helyen fekszik Almádi. Köröskörül szelid lejtőjű dombok tartóztatják fel az észak felől jövő s a somogyi oldalon néhanapján ugyancsak gorombán kellemetlen levegőáramlást s így, minthogy a tó felől meg éppen a legnagyobb melegben is érezhető a hűs, még a fák leveleit is alig-alig ringató szellő, éghajlata kiválóan enyhe és kellemes. Ahogy a partra szállunk, jól gondozott uton járva kedves árnyas parkba jutunk, melyben zenepavillon és cukrászda áll, ahonnét befásitott utakon, szőlő- és gyümölcsöskertek között juthatunk fel a szép nyaralókkal, barátságos lakóházakkal ékeskedő kis községbe. Rendszeres utcának még ugyan hirea 131a 9*

68 hamva sincsen, mert az egész Almádi csak névleg falu, valójában pedig nem más, mint egy viruló szőlőhegy, évről-évre mindjobban gyarapodó nyaraidhely, amelyet máris sokan keresnek fel az ország legtávolabb vidékeiről, különösen pedig a közeli Veszprémet nem számitva, --a fővárosból. S aki ide jön, nem csalódik. A városi élet Cu OJ ro Kikötő részlet. zaja után jóleső pihenést nyuji a léleknek a szokatlan csend, zavartalan, tiszta nyugalom. A pormentes levegő, s a fürdőtől északnak elterülő erdők balzsamos, árnyas helyei egészen felüdítik, megifjitják az embert. Akit a fárasztó testi vagy lelki munka kimerített, idegessé tett, aki nem tud örömöt találni, bár talán keresve hajszolja, jöjjön el ide s meg- CD 132 CD CD 123 CD

69 találja nyugalmát s visszaszerzi testi és lelki erőinek épségét, rugalmasságát. Mert itt nemcsak a Balaton hűs vize adja vissza erejét, hanem a fürdőtelep agilis igazgatósága gondoskodik arról is, hogy a messze idegenben már oly nagy használatnak örvendő más egyéb természetes gyógymódok is rendelkezésére állhassanak a közönségnek. van a színházul és táncteremül is szolgáló légfürdő gyógyterme. A gyógyteremtől s a Hattyu-vendéglőtől délre és északra megint kedves sétálóhelyekre, árnyas parkokba jutunk. Nem messze innét, a zöld lombok alól fehér fedelű apró házikók köszöntgetnek felénk. Levegős-sátrak állnak az erdő aljában. Ezekben meg Hattyú" vendéglő. Zsák-féle vendéglő. A Balatontól* a Zsák-féle vendéglő felé vezető útról balra a rét szélén csinos épület, gyógyház emelkedik. Előtte a nap bizonyos óráiban egész sereg mezitlábos ember sürög-forog. Ez a kedves, földszintes hajlék a Kneipp-féle öntözőház. Az előtte sétáló, szaladgáló csoport Kneipp apó híveinek lelkes serege. Innen árnyas diófasorok között az almádíi fürdő r.-t. vendéglőjéhez jutunk, mely mellett azok tanyáznak, akik a levegőben való fürdésnek tulajdonítanak csudálatos gyógyító erőt. Éjjel-nappal ott tartózkodnak ők az enyhe, tiszta levegőben, mert hiszen a levegős-sátrak megannyi kényelmes kis szobák, amelyeknek dél-délkelet felőli oldalán fa-rács van fal helyett s így éjjel-nappal szabadon áramolhat be a levegő a sátor belsejébe. Aki ezt megszokja, annak teste úgy megedződik a különféle 159 a 158 a

70 légváltoz ísok iránt, hogy nem igen kell tartania náthától, meghűléstől. Kerüljünk el innét a csinos külsejü községházig, melynek emelete szállodának van berendezve. A merre járunk-kelünk, egyik nyaraló a másikat éri. Az utakon vidám, derült kedélyű fürdővendégekkel találkozunk, a kik lehető kényelmesen öltöz- ó NI </> c o ra CÛ Óvári Ferenc dr. Tulipán nyaralója" ködve, fényűzést mellőzve, gondtalanul, jó kedvvel térnek vissza a Balatonról. Nincs itt cifrálkodás, hivalkodó fényűzés. Mindenki otthon érezheti magát s öltözködhetik úgy, a hogyan a kedve tartja. És mégis, vagy talán épen azért, pompás élet van itt. Nem lesz talán érdektelen, hogyha az elmúlt 1=136 CD CD 137 CD

71 év fürdő-évadjában rendezett mulatságok, kirándulások jegyzékét közöljük: Julius hónapban ismerkedési estély; kirándulás a Malom-völgybe ; tombola-estély tánccal; halászlé-estély; Margit-bál; gőzhajós kirándulás Balaton-Fö.ldvárra; gyermek-bál; műkedvelői előadás ; augusztus hónapban tennisz- és úszóversenyek; tombola-estély; gőzhajós kirándulás Badacsonyba; műkedvelői előadás ; gyermek-bál ; tombola-estély tánccal ; fogolyvacsora ; augusztus végén bucsuestély. A naponkénti fürdés a Balaton hűs, erősítő vizében, a nap- és légfürdő, a Kneipp-kura, a fürdőtelep kőalappal biró, kavicsozott, homokos utain, árnyas sétahelyein való járkálás, a teljesen pormentes levegőben való tartózkodás, a családias, kedves társadalmi élet a Balaton egyik legkedvesebb fürdőhelyévé avatják Almádit. Mint fürdő- és nyaralóhely, nem tekinthet vissza hosszú múltra ben alapították, hogy a philloxera által kipusztított szőlők miatt elszegényedett lakosain segítsenek s azóta bámulatos gyorsasággal épül, fejlődik. Almádi, mint fürdőhely. A balatoni fürdőzésen kivül a következő gyógyítás-módokat vezette be a fürdőigazgatóság: massage, szőlőkura, légfürdők, napfürdők, villanyos fürdők, szénsavfürdők, Kneipp- és Rikli-kura. Lakásviszonyok. A nagy kényelemmel berendezett szállodákban, villákban és magánházakban közel 300 szoba kiadó. A szállodák neve a következő: az almádi-i fürdő r. t. vezetése alatt álló bérház, uj bérház, légsátortelep és községház, továbbá a Zsák-szálloda és ó Í2 12 ra > O T=> 138 C=3

72 Balaton-szálloda. Valamennyi a legnagyobb kényelemmel van berendezve, kúttal ellátva. A szobák ára egy napra a fürdőévad derekán 1 koronától 5 koronáig váltakozik ; elő- és utóidényben 50%-kal olcsóbbak. A villákban és magánházakban szobás lakások bérelhetők havi koronáért. Úgy a szállodák, mint a magánházak a közegészségügyi követelményeknek teljesen megfelelően, vörös kőből, vagy téglából épitvék ; a szobák tágasak, kényelmesen, csinosan butorozottak. A földszinti szobákat a talaj-levegő beáramlása ellen szénsalak védi. A fürdőtelepet és a szobákat villannyal világítják. A szállodák és villák a Balaton-partjától lépés távolságban vannak. Lakások bérbevétele ügyében a fürdőigazgatóság nyújt felvilágosítást. Élelmezési viszonyok. A fürdőtelep villáiban és magánházakban lakó vendégek maguk is vezethetnek háztartást. Élelmezési cikkeket a magyar gazdák vásárcsarnok szövetkezete által a községházban felállított üzletben könnyű szerrel lehet beszerezni. A szállodák éttermeiben elég olcsón és igen jól lehet étkezni. Pensió-rendszer szerint is lehet étkezni s így egy hónapra egy személy étkezése 72 koronába kerül. A szállodák ételeinek árai a következők: leves f, főtt marhahús f, sült K, tészta 60 fillér. Az ételek árait különben a részvénytársaság szabja meg és a fürdőigazgatóság által aláirt jegyzékben közli évadról-évadra a közönséggel. a 140 a Fürdőárak, gyógydij. Gyógy- és zenedij fejében egy személyért 1 korona fizetendő hetenként.. Hat héten túl nem fizetnek gyógy- és zenedijat. Fürdőárak : 20 darabonként váltva : egy fürdés 24 fillér, amúgy személyenként 30 fillér, ruha nélkül. Ruhával, cipő és kalappal kétszer annyi fizetendő. A fürdőházak és kabinok elég nagyok, tágasak, s igy kényelmesek. A kabinok száma 160. Kirándulóhelyek, szórakozások. Almádi változatos, nem egy helyütt igazán gyönyörű határában és környékén több olyan hely van, a hová érdemes kirándulni. Ilyen helyek a festői szép malom-völgy és és vödörvölgy; a 8 kilóméter hosszú Lujza-sétány. Az Óvári kilátó, honnan 5 megyébe lehet ellátni, a szomszédos alsóőrsi magaslat, a szentkir.-szabadjai Szt. István király által épitett templom. A kirándulásokra csoportokba verődve, gyalog, csónakon vagy hajóval megy a jókedvű vendégsereg. A vitorlás hajó egész napra 16, fél napra 10, két órára 6 koronába kerül. A csónak vagy sandolin dija óránként 80, illetőleg 60 fillér. A vendégek szórakoztatására van 2 kávéház, 2 olvasóterem, 12 tagból álló zenekar, 3 lawntennisz-, kuglizó- és egy lapdázó-hely s még más játszóhelyek. Kitűnő mulatság a halászgatás, amelyre azonban külön engedélyt kell váltani. Közlekedési viszonyok. Almádinak ma még nincs vasútja, de az évadra már meglesz. A vasút építésére vonatkozó törvényjavaslat már be van nyújtva. Budapestről közvetlen kocsiban juthat a fővárosi vendég; Szombathely és Győr felől pedig ugyancsak közvetlen kocsiban Veszprémen át. a 141a

73 Az épülő vasút vonala a Balalatonhoz vezető vasúti hálózat térképén" látható, mely e mű végéhez van csatolva. Ezen vasút a veszprémmegyei Tapolcáról indul ki s Székesfehérvártól délre eső Szabad- Batthyánnál csatlakozik a Déli vaspályához. Ma a fürdőtelep legjobban hajóval közelíthető meg. A főváros felől közeledők Siófokon szállhatnak hajóra. Legközelebbi vasúti állomása Veszprém, amely Almáditól 12 kilóméternyire fekszik. Egy fiakker 8 koronába kerül. Almádinak van posta-állomása, távirdája és interurbán telefonja, állami népiskolája. Utcáit és utait most nevezte el és látta el diszes táblákkal és házszámokkal. A szórakoztatásról és a fürdőhely szépítéséről gondoskodó Almádi kör télen-nyáron át fenntartja az összeköttetést a nyaralók és nyaralótulajdonosok között köteles könyvtára is van e körnek, mely a nyaralók rendelkezésére áll, ugyanitt 25 napi és több heti lap. t=i 142 MIsó-Őrs. Almádiból a Balaton széléhez közel, erdők és szőlőhegyek aljában, pompás köves út vezet a zalamegyei partvidék egyik rohamosan fejlődő fürdőtelepéhez, Alsó-Őrshöz. Ma még ezen járnak, ki gyalog, ki kocsiszerrel, de nem sok idő múlva már ezen az oldalon is vasút robog végig s a zakatoló, füstokádó gépek egyszeribe megteremtik majd itt is azt a mozgalmas, változatos életet, amely a túlsó partot pár évtized alatt oly hatalmas arányokban gyarapította s tette országszerte híressé, keresetté. Az Adria felett 117 m. magasságban, közvetlenül a tó partja mellett épült a fürdőtelep, mig a falu alig egy kilométernyi távolságban erdővel és szőlőkkel borított hegyek koszorújában fekszik. Csendes, nyugalmas otthont igér már az első pillanatban ez a kedves kis falu, illetőleg fürdőtelep. Nincs fényűzés, hivalkodó pompa... Egyszerűen, szerényen élnek itt az emberek s ép azért valami 1 cd i

74 barátságos, otthonias hangulat ejti rabul az embert, úgy, hogy alig tud tőle megválni. Alsó-Őrs, mint fürdőhely. A part homokos, a viz talaja azonban már iszapos, de azért alig várja az ember, hogy beletemetkezhessék a hűs habokba. Enyhe klimája, gyógyító vize, tiszta levegője, áldott napfénye keresett üdülő- és fürdőhellyé teszi rövid pár év leforgása alatt s ha az épülőfélben levő vasútat átadják a forgalomnak, a ma még alig főnyi fürdővendégek száma megtízszereződik. Lakásviszonyok. Alsó-Őrsön szálló nincs. A községben ugyan van vendégfogadó, de ebben csak pár szoba bérelhető s igy a vendégeknek magánházakban kell elhelyezkedniük. E tekintetben közel 20 nyaraló áll a vendégek rendelkezésére. A kiadó szobák száma A nyaralók a fürdőévad idejére (juliustól szeptemberig), teljesen bútorozva és konyhafelszereléssel koronáért bérelhetők. A^ villák szárazak, vörös kőből épitvék. A szobák elég tágasak, egészségesek, világosak. Lakások bérbevétele végett a villatulajonosokhoz: Mihálovics Tivadar (Győr) és Sebők Soma (Veszprém) urakhoz fordulhat a közönség. Élelmezési viszonyok. A vendégek a falu vendégfogadójában is étkezhetnek ugyan, de rendszerint otthon főzetnek, mert élelmi cikkekhez elég jutányosán és könnyen juthatnak hozzá. Az élelmezéshez szükségesek az alább közölt árakkal kaphatók: egy kg. marhahús 1 K 40 f, borjúhús 1 K 80 f.-től 2 K-ig, disznóhús 1 K 60 f.-től 1 K 80 f.-ig, zsir 1 K 80 f.-től 2 K-ig, vaj 2 K 80 f.-től 3 K 20 f.-ig ; a tej literje 20 f, egy darab tojás 5 7 fillér. C3 144 Fürdőárak, gyógydij. Gyógydijat a fürdővendégek nem fizetnek. A fürdőkabinok használata fejében egy fürdésért 20 fillért, a ruháért pedig 10 fillért kell fizetni. A kabinok részben kőből, részben meg deszkából készültek s elég tágasak és kényelmesek. Kirándulóhelyek, szórakozások. A fürdőtelep lapdázó és tenniszező helyeivel, gyönyörű vidékének festői szépségű tájaival s a közelben levő és könnyű szerrel fölkereshető Felső-Őrs megtekintésre méltó Árpád-kori ősrégi templomával elég változatos szórakozást nyújtanak. Vannak jól gondozott tekepályák; bérelhetők csónakok, vitorlások, úgy, hogy itt unatkozni nem lehet. Közlekedési viszonyok. Alsó-Őrs ma még legkönnyebben hajóval közelíthető meg, mert fürdőévad idején rendes hajóállomás. Legközelebbi vasúti állomása Veszprém, ahonnét kocsin 1 órára van. A főváros felől jövők Siófoknál szállhatnak hajóra. Van postája; legközelebbi távíró-állomása Almádi. a 145 a 10

75 Alsó-Örstől Balaton-Füredig. Lovas, Paloznak, Kövesd, Csopak, flrács. Hanyatlófélben a nap... A tó felől friss szél lengedez s űzi el a juliusi délután izzó forróságát Használjuk fel a kellemes időt s induljunk el Füred felé, csak úgy az apostolok módjára, gyalogosan... Öt óra felé jár az idő, de azért nem kell sietnünk. Hét órára vagy legkésőbb nyolcra Füreden leszünk. Szokatlan dolog ugyan nálunk a mai világban ily módon utazni, de azért ne rettenjünk vissza. A földkerekség más országaiban háromszor ekkora úttól sem riadnak vissza az emberek, mert szeretik a^ természetet s tudják, hogy nincs nagyobb gyönyörűség annál, mint nem kötve senkihez és semmihez szabadon barangolni be messze földet s látni, tanulni, gyönyörködni és élvezni a természetet a maga nagyszerű valójában, ezernyi változatosságában. Amerre megyünk, zöldelő borág, sötétlő erdők, n *

76 kéklő hegyek kisérik lépteinket, bal kéz felől meg a Balaton játsza felületének sokféle színváltozásait s hallatja hullámainak titokzatosan zúgó zenéjét. Csendes, barátságos falvak bogárhátú házai tünedeznek elő a fák árnyas lombjai alól. Ma még apró kis faluk, holnap már, úgy lehet, virágzó fürdőtelepek... Ahol most alacsony, szalmafödeles házak állanak, pár év múlva változatosnál-változatosabb alakú, cifrábbnál-cifrább villák sora köszönt s hirdeti, hogy ezt a szép vidéket is belekapcsolta az élet lüktető áradatába a gőz és a gép hatalmas ereje. A legelső község, ahova érünk, Lovas. Alig egy negyedóra járásra fekszik Alsó-Őrstől. A Szent- Kereszt-hegye, az Atya-hegy meg az Öreg-hegy övezik körül s adnak gyönyörű keretet a csinosan épült falunak. E hegyek között vadregényes völgyeket találunk. E völgyek egyikében fakad a Király-kútja nevű forrás, melynek tiszta, üditő vizéből csillapította szomját a monda szerint Szent István, a magyarok első királya. De most nem kereshetjük fel, mert sietős az utunk. Paloznak felé tartunk, ahová csakhamar oda is érünk. A falut jól gondozott szőlőterület határolja. A szőlőhegyeken túl a 318 méter magasra emelkedő Csákány-hegyet látjuk. Paloznak jóval közelebb épült a Balatonhoz, mint Lovas, azért a lovasiak is rendszerint ide járnak fürödni. Igazi fürdőéletről azonban alig lehet szó, mert egy-két fürdőbódé jelzi még csak a leendő fürdőtelep helyét. A Kis-hegy aljában vezet tovább utunk s már CD 148 CD Játjuk Kövesd község bogárhátú házait. Rövid félóra múlva már ott is vagyunk. Felséges kilátás nyílik innét a Balatonra... Tihany alatt már sötétkék a viz szine, de másutt még a nap fénye csillogtatja rajta sugarait. A somogyi oldal magas partjai vöröses-sárga szinben égnek... Lóczy Lajos dr. vhlája. Két kis öböl csendes vize közé nyúlik itt be a part. Valamikor, mint e mű bevezető általános részében olvashatjuk, a rómaiak idejében hires bortermelőhely volt ez a vidék. Még ma is kerülnek elő a föld alól római korbeli régiségek. Kövesddel úgyszólván egészen összeépült Csopak, tudományos életünk egyik legkiválóbb egyéniségének, Lóczy Lajos dr.-nak kedves pihenőhelye. 149 a a 179 a 12*

77 .. E, faiu határában igen sok vadregényes, gyönyörű részlet van, amelyek közül a Nosztori völgy a legkiválóbb.^ Aki erre jár, el ne felejtse fölkeresni Valami sajatsagosan megkapó ez a völgyszakadék Orak hosszáig elbarangolhat itt az, aki tud gyönyörködni a természet szépségeiben Olyan jó volna most is oda' mennünk de nincs ra érkezésünk. Arács felé iparkodunk. A szólóhegyek egyszerű présházai közül egy-egy mar kiválik, kimagasodik... Egyik-másik már való S f- n J»í a! Ó u TÍSZta S r ' ho & Valami nagyobb szabasu fürdőhelyhez közeledünk.... Egy-két év múlva ugyan már Kövesd, Csopak es Aracs is megannyi virágzó fürdő- és nyaralóteleppe lesznek, de már ma is számottevők, mert a füredi vendegek közül sokan laknak Arácson s a másik kettőnek is van elég nyaraló vendége Arács még szeretet-házáról is nevezetes hoz érünk 9. 6Ste JÓ ^ ' " ' V lna már e9yszer Cél " Halk zenge akkordjait hozza felénk a szél Közeledünk Füredhez... Már látjuk a villák ' és szállok kimagasló tetőit... Vidám fürdővendégek gondtalan csoportjaival találkozunk... Sötét fenv 3 ves köszönt... Balaton-Füreden Megpihenhetünk. vagyunk. Célhoz értünk cn 153 cd Balaton-Füred. A magyar föld verőfényes ege borul rá a látszólag szinte mozdulatlanul pihenő víztükörre... Kelet felé a napsugarak játszi sokasága fürdik a hatalmas tó vizszinében, nyugat felé meg a Tihanyi-félsziget rajzolódik bele a nyári nap izzó egébe. Füred felé tartunk s percről-perce mindszebben és jobban bontakozik ki előttünk a leghíresebb magyar fürdő képe. Ahogy közeledünk a parthoz, könnyű szárnyú vitorlás hajók egész raja fogad. Gyenge szél kerekedik északkelet felől, a fehér vitorlák feszülnek, dagadoznak... Ugy látszik, egymást űzi, hajtja a sok karcsu-testü hajó. Versenyre indultak... Az alig-alig ringó vízfelületbe tajtékzó habot szánt valamennyi, amint végig szeli a zöld hullámokat. Tovalebbentek, mintha óriási pillangók tarka a 152 a i

78 serege suhant volna el mellettünk lassú szárnyalással. Nemsokára ott leszünk a kikötőben... Jobb kéz felől a fürdőház érdekes csoportozatot alkotó épülete mellett megyünk el, balról a Stefánia-yacht-egyesület pompás kényelemmel berendezett háza mosolyog le a Balatonra. Arács felett a Péter- meg a Tamás-hegy, a falufelé az Öreg- meg a László-hegy emelkedik s teszi kedvessé a táj képét, hangulatát.' IHH^í} c aj Q : N 0 -C >, c aj «í > o Szélcsendben. Előttünk a zöldelő fák közül gyönyörű villák, kényelmes szállók megkapó sokasága tekint felénk. A parton nevetgélő, jókedvű közönség hullámzik. Várják a hajót. A háttérben a Bakony déli-ágának változatos hegykoszorúja köszönt. Csopak-felé a Csákány-hegy, a 152 a Megállt a hajó. Egy-kettőre kint vagyunk a parton s belevegyülünk a zsibongó sokaságba... S a jókedvű áradat magával sodor bennünket a pompás park felséges zöldje felé. cn 153 cd

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

A BALATON LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG I R T A

A BALATON LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG I R T A A MAGYAR KINCSESTÁRA, # SZEMLE 114. SZ. A BALATON I R T A LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG MD0EH ÍZÉBEJi ÚJ gondolatot valósít meg az a kis könyvtár, melyet a Magyar Szemle Társaság bocsát

Részletesebben

Cholnoky Jenő BALATON. Budapest, Franklin 1936. TARTALOM

Cholnoky Jenő BALATON. Budapest, Franklin 1936. TARTALOM Cholnoky Jenő BALATON Budapest, Franklin 1936. TARTALOM BEVEZETÉS ELSŐ FEJEZET. Mekkora a Balaton? MÁSODIK FEJEZET. A Balaton eredete. HARMADIK FEJEZET. Balaton környékének kövei. NEGYEDIK FEJEZET. A balatoni

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények KONZERVÁLT ÚTIPOR KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények 2006 Megjelent a blablabla Kft gondozásában Komáromi József Szerkesztette: Komáromi József A borítót tervezte:

Részletesebben

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ.

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. BORSZÉK GYÓGYÁSZATI ÉS NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. A fokút" látképérel és egy térképpel. A közlött 10 kulön

Részletesebben

Széles a Balaton vize...? 170 év a tó történetéből, ahogy az újságok megírták

Széles a Balaton vize...? 170 év a tó történetéből, ahogy az újságok megírták Széles a Balaton vize...? 170 év a tó történetéből, ahogy az újságok megírták Városi Könyvtár Siófok 2003 A kiadvány a Balaton Fejlesztési Tanács és Siófok Város Önkormányzata támogatásával jött létre.

Részletesebben

ÉSZAK-AMERIKAI UTAM VONALA,

ÉSZAK-AMERIKAI UTAM VONALA, NÉPSZERŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI ELŐADÁSOK GYŰJTEMÉNYE. VI. KÖTET 41. FÜZET Dr SZABÓ JÓZSEF, ÉSZAK-AMERIKAI UTAM VONALA, TERMÉSZETI, ETNOGRÁFIAI ÉS KULTÚRAI VISZONYOK, KÉT ELŐADÁS. Tartatott a Természettudományi

Részletesebben

Kedves Hölgyek és Urak, drága Barátaim, Piacosok!

Kedves Hölgyek és Urak, drága Barátaim, Piacosok! h e t i l a p h ö l g y e k n e k uraink szebb mindennapjaiért I V. évf o l ya m 5. s z á m A l a p í t ó f ő s z e r k e s z t ő : H a r m a t h y I l d i k ó Kedves Hölgyek és Urak, drága Barátaim, Piacosok!

Részletesebben

Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!...

Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!... Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!... ÍRTA: NAGY PÉTER REMENYIK SÁNDOR BEVEZETŐ SORAIVAL. TÓTH ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ RAJZAIVAL. LUDWIG VOGGENREITER VERLAG MAGYAR OSZTÁLY BERLIN 1926. Ε könyvben előforduló rajzok részint

Részletesebben

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet Szállási Sándor közgazda TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet (1935) Néprajzi Múzeum: EA 4521 Az Interneten: http://www.szallasi.hu/tiszazug/ TISZASAS NAGYKÖZSÉG SZOCIOGRÁFIÁJA A KÖZSÉG FEKVÉSE ÉS ÁTTEKINTÉSE

Részletesebben

HETEDIK FEJEZET. New-South-Wales.

HETEDIK FEJEZET. New-South-Wales. HETEDIK FEJEZET. New-South-Wales. Eddig a kényelmes postahajók fedélzetéről, az elsőrangú szállodák terraszáról vagy a gyorsvonat elegáns különszakaszából szemléltük és figyeltük az ausztráliai életet.

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

dél-balaton TájeGyséG

dél-balaton TájeGyséG dél-balaton TájeGyséG Könyvünkben e kifejezés alatt vontuk össze a tó déli partvidékén fekvő, természeti és kultúrtörténeti értékekben gazdag, részben turistautakkal is érintett helyszíneket. Jobb híján

Részletesebben

Műemlék, templom. Tourinform-iroda. Vitorláskikötő Hajóállomás. Sétarepülés Kilátó. Gyógyfürdő. Repülőtér. Múzeum. Kastély Vár. Komp.

Műemlék, templom. Tourinform-iroda. Vitorláskikötő Hajóállomás. Sétarepülés Kilátó. Gyógyfürdő. Repülőtér. Múzeum. Kastély Vár. Komp. Kastély Vár Múzeum Műemlék, templom Rom Gyógyfürdő Vitorláskikötő Hajóállomás Komp Repülőtér Sétarepülés Kilátó Tourinform-iroda Erdő Szőlő Badacsonyi borvidék Balatonfüred-Csopaki borvidék Balatonfelvidéki

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT. Annavigalmi emlékül X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 25. 2010.

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT. Annavigalmi emlékül X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 25. 2010. FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 25. 2010. Annavigalmi emlékül FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 2. sz. 2010. július 1 Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: dr. ÁCS

Részletesebben

LENGYELTÓTI JÁNOS. Mozsgó múltjából

LENGYELTÓTI JÁNOS. Mozsgó múltjából LENGYELTÓTI JÁNOS Mozsgó múltjából Kiadja: Mozsgó Község Önkormányzata Felelõs kiadó: Ölbei Mihály polgármester Összeállította: PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVA, VARGA ZOLTÁN Borítóterv: GYÕRI ZSUZSI Kötetterv és

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 > A Balaton és környéke b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 Hat borvidék ezernyi íze / 23 A múlt nyomában / 28 A régió követei / 33 Programajánló

Részletesebben

KONZERVÁLT ÚTIPOR FÉNYKÉPEK

KONZERVÁLT ÚTIPOR FÉNYKÉPEK KONZERVÁLT ÚTIPOR FÉNYKÉPEK 337 Konzervált útipor A Lillafüredi-tó környéke biztosít programot jó néhány órára, ebbe még bele sem fér a közeli három barlang megtekintése. Micsoda gyönyörû látvány! A kialudt

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 30. 2012.

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 30. 2012. FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 30. 2012. Csebi Pogány István: Hölgy napernyővel a füredi kikötőben (A kép magántulajdonban van) Csebi Pogány István: Présház a szőlőhegyen

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. Haller László dr. felvétele. TARTALOM:

A TERMESZÉT SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. Haller László dr. felvétele. TARTALOM: A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, XIV., ÁLLATKERT TELEFON: 220-400 SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA

Részletesebben

Három elveszett város

Három elveszett város Három elveszett város Lawrence Durrel A történelem szerepe kicsi, de nagyon fontos ebben a könyvben: valahogy egy bizonyos reneszánszkori képre emiékeztet, amelynek előterét egy barnás homályba boruló

Részletesebben

Sári László A HIMALÁJA ARCA. Minden, mi létezõ, képzeletben létezik csak

Sári László A HIMALÁJA ARCA. Minden, mi létezõ, képzeletben létezik csak Sári László A HIMALÁJA ARCA Minden, mi létezõ, képzeletben létezik csak A fedélen a Szvajambhúnáth-sztúpa tornya Kathmanduban A kötetben idézett versek a szerzõ fordításai A rajzokat Vinkovics Judit válogatta

Részletesebben

*) La simple vapeur d'eau en óbullition est l'agent du mouvement pvodigietix, que nulle autre íorca connue ne pourraít prod«ire". Meroier.

*) La simple vapeur d'eau en óbullition est l'agent du mouvement pvodigietix, que nulle autre íorca connue ne pourraít prod«ire. Meroier. - 60 - Iparkodtam Erdély földjének kifejlődósi ós átalakulási történetét, az eddig ismert adatok nyomán, a lehetőségig hiven és átnezetesen vázolni; Erdély földtani szerkezetének részletes ós teljes átkutatása

Részletesebben

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 5-6. évfolyam számára

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 5-6. évfolyam számára 100 év BALATONFÜREDEN Múzeumpedagógiai segédfüzet a 5-6. évfolyam számára TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0003 azonosító számú projekt FÜRED A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÍSZE elnevezésű program részére Balatonfüred, 2012-2013.

Részletesebben

Kémer. Újra Kémerről

Kémer. Újra Kémerről 0 Újra Kémerről Megyeszéli földrajzi helyzete - elszigeteltsége - alapján azt hinné az ember, hogy Kémeren - a szilágysági hepehupák végén megáll(t) a világ. Aki azonban odafigyelt az utóbbi két évtized

Részletesebben

A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA

A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA HEVESI ATTILA (Miskolci Egyetem, Bányamémöki Kar, Földraj z-kömyezettani Tanszék) A címbéli idézet Véber Károlytól való,

Részletesebben

A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében

A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében NOKY 1918, р. 187), ami 113 m A. f. magas. Bulla Béla pontosabb vizsgálatai 116 m A. f. magasságban jelölik meg a Balaton

Részletesebben

Balaton. MInden élménnyel több leszel

Balaton. MInden élménnyel több leszel Balaton MInden élménnyel több leszel Füredi sétány Tihanyi látkép a Belső-tó partjáról Beköszöntő EGÉSZ ÉVBEN BALATON! A Balaton mindenkinek mást és mást jelent, de az bizonyos, hogy mindenkinek jelent

Részletesebben