A család egykor és ma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A család egykor és ma"

Átírás

1 A család egykor és ma

2 SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 43. MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT A VALLÁSKUTATÁS KÖNYVEI 11. SZERKESZTI/REDIGIT: BARNA GÁBOR AZ ORSZÁGOS-RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM ZSIDÓ VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORTJA

3 A CSALÁD EGYKOR ÉS MA GYÖNGYÖSSY Orsolya közreműködésével szerkesztette BARNA Gábor és KISS Endre SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport Szeged Budapest, 2014

4 Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap, az OTKA Nk kutatási programja és a Devotio Hungarorum Alapítvány (Szeged) támogatásával. A borítón: Demeter István: Solve calceamentum tuum (Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak) Szerzők és szerkesztők Minden jog fenntartva! ISSN (SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR) ISSN (VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI) ISBN Tördelés: Kádas Gabriella Nyomdai kivitelezés: Goldpress Nyomda Kft.

5 TARTALOMJEGYZÉK Ajánló szavak... 7 CSALÁDKÉP A SZENTÍRÁSBAN Fényes Balázs: Segítő-társ Szécsi József: Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei Staller Tamás: Kérdések a zsidó genealógiáról CSALÁDTÖRTÉNET, A CSALÁD TÖRTÉNETE G. Tóth Péter: Zákányok. Egy szegedi patrícius család története a középkori magyar állam széthullásának időszakában Hrotkó Larissza: Családi státuszok a T nach és a talmudi irodalom alapján Kárpáti Judit: A zajdi imamátus árvarendeletének hatása a jemeni zsidók családszerkezetére Háberman Zoltán: A középkori kehila és a család Schőner Alfréd: Az újrasarjadzó zsidó élet a feszültségek forrásává is vált A zsidó család a 21. század elején Magyarországon A VÁLTOZÓ CSALÁDKÉP, FÉRFI ÉS NŐI SZEREPEK A CSALÁDBAN ÉS A TÁRSADALMI ÉLETBEN Kiss Endre: Szélsőséges relativitás, parttalan komplexitás (Elméleti meggondolások a családról) Fenyves Katalin: A 19. század végének zsidó családjai Magyarországon Örsi Julianna: A család összetartásának és védelmi mechanizmusának szerepe a helyi társadalomban Szendrei Eszter: A nukleáris- és a törzscsalád viszonyának alakulása a rendszerváltás után Báti Anikó: Családi kapcsolatok és ismeretátadás. A főzés tudományának átadása/átvétele a családban és azon kívül Barna Gábor: Vallási társulatok és a család az Élő Rózsafüzér Társulat példáján NEVELÉS, CSALÁDMINTÁK Komoly Judit: A család Bodosi-Kocsis Nóra: Olvasatok a férfi és női szerepekről két magyar vaisnava közösségben. Széljegyzetek egy inkulturációval foglalkozó kutatás margójára Gyertyános Éva: Szent hitves: család és életszentség viszonya Árpád-házi Szent Erzsébet életrajzaiban

6 Frauhammer Krisztina: Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján Glässer Norbert: Az opera tündérei vagy a sábesz angyalai? Nosztalgikus vagy normatív vidéki zsidó élet képe a budapesti magyar nyelvű orthodox sajtóban Kolumbán Zsuzsánna: Székely asszony, székely család. Családi szerepek és azok változásai az Udvarhelyi Református Egyházmegye 19. századi válóperes iratainak tükrében CSALÁDJOG, IDENTITÁSOK Lehotay Veronika: Szabadságjog-megvonó intézkedések a családjog területén a Horthy-korszak második felében Marsó Judit: A család egykor és ma. A születésszabályozás etikai, gazdasági és társadalmi kérdései Miklós Péter: Az identitásszerveződés kérdései a magyar zsidó polgárcsaládokban. Esettanulmányok a huszadik század első feléből Kunt Gergely: Idén L. Lucy mellett ülök az iskolában avagy a szocializációs közegek hatása Szenes Anna személyiségfejlődésére Zima András: A zsidóságért és a zsidó gyermekekért. Zsidó nemzeti családmodell a budapesti cionista sajtóban a 20. század első felében Gergely Anna: Lovasberénytől a világhírnévig. A Feleki család története Oláh János: Az angyalok Az Engel család felemelkedése, nagysága és

7 AJÁNLÓ SZAVAK A család az első kis közösség, melybe emberként beleszületünk. Értékrendünket, erkölcsi normáinkat, világfelfogásunkat, egész kultúránkat meghatározza és befolyásolja a gyermekkorban kapott minta. A család azonban nem csak minta, hanem felnevelő és őriző közeg, menedék, gazdasági és fogyasztói közösség, s legfőképpen az élet továbbadója ha (jól) működik évet a Katolikus Egyház a családok évének nyilvánította. Ezen is felbuzdulva, a Bálint Sándor Valláskutató Intézet, az OR-ZSE Zsidó Vallási Kultúrakutató Csoportjával együtt közös konferenciát szervezett Budapest december én, hogy több tudomány szempontjából áttekintsék ezt a nagyon összetett, az emberi életet alapvetően meghatározó és befolyásoló intézményt. Előadásokat vártunk a társadalmi szerepekről, a családi munkamegosztásról, a nemek és generációk, szülők és gyermekek egymás közötti viszonyáról a falusi/paraszti társadalomban, valamint a 19. századi urbanizált, városi közösségek keretében. Adatokat vártunk a hagyományos szerepkörök és viszonyok átalakulásáról a 20. században, a családok, nemzetségek, rokonság vonatkozásába. Kíváncsiak voltunk, milyen az anya-, apa- és gyermekkép az irodalomban, egyáltalán a művészetekben. Sokat elárulnak egy család, rokonság életéről, a családi szerepekről az önéletrajzi visszaemlékezések. Szerettük volna megismerni, mit ír a Szentírás a családról, milyen szent családrajzok ismerhetők meg a Bibliából. Miként alakultak a zsidó, illetve a keresztény házassági stratégiák, családalapítások, és szocializációs minták a modernizáció által megnyitott társadalmi felemelkedés és integrálódás fényében. Szerettük volna jobban megismerni, milyen szerepet játszik a vallás a házasság, a család intézményének alakulásában, a gyermeknevelésben, az öregedés, az elmúlás problematikájában. S hogy ezeket hogyan ábrázolja a képzőművészet, az irodalom, a folklór, milyen a sajtó, a film (változó) családképe. Az elmúlt századokban gyökeresen megváltozott a házasságjogi és családjogi törvénykezés, a házasságkötések törvényi szabályozása. A család és családtagok szerepe az értékrend őrzésében és átadásában alapvetően más lett. Többgenerációs családok ma már ritkábban élnek együtt, a kiscsaládok dominálnak. Ennek megfelelően változó a nevelési és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) és a család kapcsolata, viszonya. A 19. század új nemzeti mozgalmai is felvázolták a következő nemzedékek és az őket kibocsátó ideális család vízióját. Erre az időszakra tehető a nőkép, a női szerepek átalakulásának kezdete is. Napjaink csökkenő gyermekszaporulatában fontos kérdés a születésszabályozás, s ennek minden etikai, gazdasági, társadalmi kérdése. Újszerűek a családi, rokonsági összetartozást erősítő rítusok, ünnepek, rokonsági találkozók. Mellettük megvannak még régi családi ünnepek is. Vizsgálódásra érdemesek az új technikai eszközök a családi kötelékek, kapcsolatok akár virtuális fenntartásá- 7

8 ban. Családi legendáriumok, családtörténetek, családi fényképalbumok és szerepük. Örömmel láttuk, nagy volt az érdeklődés konferenciánk témája iránt. A kötetben huszonhét tanulmányt közlünk. Az írások megmutatják a Szentírás családképét, foglalkoznak általában a család történelmi szerepével, a változó családképpel, nevelési és családmintákkal Kiss Endre Barna Gábor 8

9 CSALÁDKÉP A SZENTÍRÁSBAN

10

11 FÉNYES Balázs SEGÍTŐ TÁRS A midrás szerint az Ö-való azért teremtette a világot, hogy a Sechina az I-teni Jelenlét lakhelyen legyen. Csakhogy Odom horison, az Első Ember vétke miatt a Sechina visszahúzódott az első Mennyországba, Enos nemzedékének vétkei miatt a másodikba, a vízözön nemzedékének vétkei miatt a harmadikba, a Bábeli Torony és az azt követő szétszóratás nemzedékének vétkei miatt a negyedikbe, az Avrohom idejében élő egyiptomiak gonoszsága miatt az ötödikbe, Szdom és a környező városok vétkei miatt a hatodikba, a Mose rabénu idejében élő egyiptomiak gonoszsága miatt a Sechina viszszahúzódott a hetedik Mennyországba. Mindazonáltal hét cadik visszahozta a Sechinát ebbe a világba. Avrohom a hatodik Mennyországba, Jicchok az ötödikbe, Jákov a negyedikbe, Lévi a harmadikba, Kehosz a másodikba, Amrom az elsőbe. Végül - amikor Mose rabénu felállította a Pusztai Frigysátort, a Miskánt - a Sechina ismét leszállt a földre. 1 Bár a Sechina a Miskánon nyugodott, az Ö-való Dicsősége onnan szétsugárzott az egész világra. 2 A Tóra szerint, az Ö-való a hatodik napon teremtette az embert. 3 Felmerül a kérdés, hogy miért csak a hatodik napon került sor az ember teremtésére, hiszen a Teremtés célja valójában az Ö-valót szolgáló ember megteremtése volt. A probléma még bonyolultabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy egy midrás szerint, az Ö-való mindjárt a Teremtés kezdetén megteremtette az Első Embert, 4 de csak a hatodik napon fújt bele lelket. 5 A Talmudban érdekes választ találunk kérdésünkre. Eszerint az Ö-való azért csak a hatodik napon teremtette az embert (illetve fújt bele lelket), hogy az eretnekek ne mondhassák: több uralom van az égben vagyis hogy az ember mintegy társa lett volna az Ö-valónak a Teremtés művében. 6 Ily módon viszont, a hatodik napon teremtett ember uralkodhat az összes teremtményen: 1 Berésisz Rabba 19:7; Peszikta derav Kahana 1:2. 2 Uo. 2:2. 3 Berésisz 1: Csak utalok a közismert tényre, hogy a Szent Szövegben nem szerepel az európai Biblia-fordításokban meghonosodott Ádám név. A héber szöveg szerint az Ö-való megteremtette az Embert. A héber ádám szó nem tulajdonnév, egyszerűen a föld porából teremtett embert jelenti. 5 Jalkut Simoni Berésisz bszanhedrin 38a. Jalkut Simoni

12 Fényes Balázs És tőletek való félelem s rettegés legyen a föld minden állatján és az ég minden madarán, mindenen, a mi mozog a földön és mind a tenger halain: kezetekbe adattak. 7 A midrás szerint ugyanezért nem teremthette az Ö-való az első napon az angyalokat sem, nehogy azt mondhassa valaki, társai voltak a Teremtés művében. 8 Tehát az angyalok egy részét a második, a többit pedig az ötödik napon teremtette. 9 Egy másik midrási hely megpróbálja másfelől megközelíteni a problémát. Eretnekek megkérdezték Rabbi Szimlájt, hogyan kell értelmezni a következő poszuqot: És mondta I-ten: Alkossunk embert? 10 Olvasd csak, ami utána áll, válaszolta: nem az van írva, hogy És istenek teremtettek (vajivrou többes szám) embert, hanem az hogy És I-ten teremtette 11 (vajivro egyes szám). És Rabbi Szimláj hozzátette: Minden olyan helyen ahol [a Tóra látszólag] támpontot nyújt az eretnekeknek, ugyanott megtalálható a cáfolatuk is. 12 Ezek szerint, a szent szöveg bár látszólag lehetőséget nyújt az eretnek értelmezés számára, egyrészt ezt azonnal megcáfolja a nyelvtan a második poszuqban szereplő egyes számú igealak révén, másrészt az első poszuq többes számú alakjával viselkedési modellt tanít: az Ö-való szerénységét mutatja, Aki a Teremtés előtt mintegy konzultált a mennyei Bész Din angyali tagjaival. 13 A probléma több más összefüggésben is megjelenik a rabbinikus irodalomban. A héberül Targum Sivimnek [ a Hetvenek által fordított ] nevezett Septuaginta keletkezését elbeszélve, a Talmud több helyen is megemlíti, hogy a fordítás során több apró, főleg nyelvtani jellegű változtatást eszközöltek a szövegen. 14 Tették ezt azért, hogy a görögök által félreérthető-félremagyarázható szövegrészeket egyértelművé tegyék. Ezek között elsőként sorolja fel a Talmud a Tóra első három szava sorrendjének megváltoztatását: Berésisz boro Elokim helyett 7 Berésisz 9:2; Bamidbor Rabba 12:4. A bibliai idézetek fordításai az úgynevezett IMIT-Bibliából valók. Teljes kétnyelvű (héber-magyar) Biblia két kötetben. Változatlan utánnyomás. Budapest: Makkabi Kiadói Kft A talmudi, illetve a rabbinikus irodalomból vett egyéb idézetek saját fordításaim. 8 Midrás Tehilim Buber 24:4. 9 Berésisz Rabba 3:8. 10 Berésisz 1: Ibid. 1: Berésisz Rabba 8:9. 13 RÁSI Berésisz 1:26-hoz. 14 bmegila 9a, Maszechesz Szoferim 1:7. Valójában, a Talmudi történet szerint, 72 Bölcs készítette a fordítást PTOLEMAIOSZ II Philadelphosz (i. e ) számára. A Septuaginta keletkezésének történetét az úgynevezett Ariszteasz-levél ismertette meg a világgal, amit viszont a zsidó világ nem ismert egészen a reneszánszig. Csak érdekességként említem meg, hogy ugyancsak a Talmud idézett helye szerint a tiltott állatok felsorolásából kihagyták az arneveszt ( nyúl ; Vájikró 11:6; Devorim 14:7) mert a görög fordítást megrendelő Ptolemaiosz feleségének neve nyulat jelentett, és nehogy a király azt mondhassa, a zsidók gúnyt űznek belőle. Csupán részletkérdés, hogy a midrás (Vájikró Rabba 13:5) ugyanezt Ptolemaiosz anyjával kapcsolatban mondja, míg a Soncino Talmudfordítás kommentárja szerint (ad loc.) apjának neve jelentett görögül nyulat. Meg kell továbbá említeni azt a különös tényt, hogy a Talmudban felsorolt változtatások nem szerepelnek a Septuaginta mai szövegében. 12

13 Segítő társ Elokim boro berésisz. 15 RÁSI, a tizenegyedik századi nagy Tóra- és Talmud-kommentátor kifejti, hogy erre ismét csak az eretnekek miatt volt szükség, nehogy ezek félreértelmezzék a szent szöveget és arra a következtetésre jussanak, hogy több uralom van a világ felett és az első (berésisz) teremtette a másodikat (Elokim). Hasonlóképpen megváltoztatták az Első Ember teremtésével kapcsolatos szövegrészt: Násze Odom becalménu kidmuszénu [ Alkossunk embert, képünkre, hasonlatosságunk szerint ] helyett Esze odom becelem uvádmusz [ Alkotni fogok embert, képmásra és hasonlatosságra ]. Itt nyilvánvalóan a királyi többest változtatták egyes számra, nehogy az I-tennév többes számú alakjával együtt ismét félreértelmezhető legyen a szent szöveg. A Szináj-hegyi kinyilatkoztatás kapcsán azt olvassuk a Tórában, hogy amikor az Ö-való leszállt a hegy tetejére, előbb felhívta Magához Mose rabénut, majd leküldte. 16 A midrás szerint erre azért volt szükség, hogy amikor elhangzik az első parancsolat, amikor az Ö-való úgymond bemutatkozik ( Én vagyok az Ö-való, a te I-tened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgák házából ), 17 senki se álljon Mellette, senki ne mondhassa, hogy valójában Mose rabénu beszélt a hegy tetejéről a néphez. 18 Meglepő módon, a rabbinikus irodalomban a fentieknek ellentmondani látszó kijelentésekkel is találkozunk. A Tóra kiemelt fontosságot tulajdonít a bírák igazságos ítélkezésének: Bírákat és tisztviselőket tégy magadnak mind a kapuidban hogy ítéljék a népet igaz ítélettel Igazságot, igazságot kövess. 19 A Talmud szerint, ha egy bíró az igazság szerint hoz igazságos ítéletet, az Írás olybá veszi, mintha az Ö-való társává vált volna a Teremtés művében. 20 A rabbinikus hermeneutika egyik gyakran alkalmazott szabálya az ún. gzéra sovo szerint, ha egy bizonyos kifejezés két különböző szövegösszefüggésben fordul elő a Szentírásban, akkor az egyik helyről következtetni lehet a másikra. Itt a reggel és este szavak egymás melletti két előfordulására történik utalás az alábbi két verssorban: Volt pedig másnap, leült Mózes törvényt tenni a nép között; és ott állott a nép Mózes mellett reggeltől estig, 21 illetve És lett este és lett reggel: egy nap Berésisz 1:1. 16 Semosz 19: Ibid. 20:2. 18 Semosz Rabba 28:3; Pirké derabbi Eliézer Devorim 16: bsabbosz 10a. 21 Semosz 18: Berésisz 1:5. 13

14 Fényes Balázs Ugyancsak a Talmud szerint, aki imádkozik pénteken este és recitálja a Vájchulu kezdetű tórai szakaszt, azt az Írás szintén olybá veszi, mintha az Ö-való társává vált volna a Teremtés művében. 23 A Teremtéstörténetet lezáró szakaszról van természetesen szó: Így befejeztetett az ég és a föld és minden seregük. 24 Itt azonban más hermeneutikai eljárással találkozunk: az ugyancsak a Szináj hegyről származó al tikré következtetési módszerrel. Ennek lényege, hogy valamely szó masszoretikus olvasatának megváltoztatásával a mondatnak a szószerintitől eltérő értelmezését nyerhetjük. Jelen esetben a vájchulu [befejeztetett] helyett vájchallu [befejezték] olvasattal nyert többes számot úgy értelmezhetjük, hogy az Ö-való és a szakaszt recitáló egyén. A midrás szerint, aki megfelelően megtartja a Tórában elrendelt ünnepeket, azt az Írás olybá veszi, mintha társa lenne az Ö-valónak a Teremtés művében. 25 Ismét a gzéro sovo nevű hermeneutikai eljárás kerül alkalmazásra. A Teremtés kapcsán az áll: azon a napon, melyen alkotta [tkp. csinálta - ászosz] az Ö-való I-ten a földet és az eget. 26 A tórai ünnepeken bemutatandó áldozatok felsorolásánál 27 minden alkalommal a mutassatok be [vehikravtem] kifejezés áll, egyedül Ros hasonló kapcsán szerepel a csináljatok [vaasziszem] szó. 28 Az eltérő szóhasználat oka, hogy az Ö-való tisré hónap elsején, Ros hasonókor teremtette a világot. A látszólagos ellentmondást könnyű feloldani. Az első két esetben, a Teremtés, illetve a Kinyilatkoztatás kapcsán döntő fontosságú volt egyértelművé tenni, hogy az Ö-való (Egy)maga teremtette a világot és Ő maga nyilatkoztatta ki parancsolatait a Szináj-hegyen a zsidó népnek. A második két esetben viszont arról van szó, hogy ha egy Bíró az Ö-való által kinyilatkoztatott igazságos törvények alapján igazságosan ítél (hiszen, a Talmud szerint, az Ö-való pecsétje igazság), 29 továbbá ha valaki a Vájchulu szakasz recitálásával tanúságot tesz a Teremtés művéről, illetve a Teremtés évfordulóján bemutatja az erre (és Ábrahám ugyanezen a napon bemutatott áldozatára) emlékeztető áldozatot, ezzel mintegy részesévé válik a Teremtés művének. A közismert talmudi történet szerint Hillél azt tanította, hogy a teljes Tóra foglalata a Szeresd felebarátodat parancsa: ami gyűlöletes neked, ne tedd másnak a többi csak ennek a magyarázata bsabbosz 119b. 24 Berésisz 2: Midrás Lekach Tov Pinchasz 136b. 26 Berésisz 2:4. 27 Bamidbor dik fejezet. 28 Uo. 29:2. 29 bsabbosz 55a; bjoma 69b; bszanhedrin 64a. 30 Vájikró 19:18; bsabbosz 31a.

15 Segítő társ A midrás szerint a két Kőtábla közül az első az Ö-valót, míg a második a Bné Jiszroelt szimbolizálja. Ennek megfelelően, az első Kőtáblán az Ö-való és az emberek viszonyát szabályozó első öt parancsolat szerepel, míg a másodikon az emberek egymás közötti viszonyaival kapcsolatos további öt található. 31 A megtérés szabályainak ismertetése kapcsán a RAMBAM (R. Mose ben Majmún, ) kifejti, hogy a Szentély fennállása idején az oltáron bemutatott áldozatok szereztek engesztelést a parancsolatok megszegőinek, ha azok bűnbánattal megtértek. A Szentély pusztulása után egyedül a bűnbánatos megtérés (tesuvo) révén lehet az Ö-valót Jom kippurkor, az Engesztelés napján kiengesztelni. 32 Ezen a napon bocsátotta meg az Ö-való az Egyiptomból kivonuló népnek az aranyborjú vétkét, ezért ezt a napot kijelölte az elkövetkező nemzedékek számára: ha bűnbánatos megtéréssel fordulnak hozzá, megbocsátja vétkeiket. 33 Sőt éppen azért nem akadályozta meg a népet az Aranyborjúval való vétkezésben, mert meg akarta mutatni az elkövetkező nemzedékeknek, hogy még ilyen hatalmas bűnre is lehetséges a bűnbánatos megtérés. 34 A RAMBAM azonban hozzáfűzi, hogy a Jom kippur csak az Ö-valóval szemben elkövetett bűnökre szerez megtérés után automatikusan engesztelést. Az embertársak ellen elkövetett vétkekre csak akkor segít, ha az illető előbb kiengesztelte felebarátját, azaz bocsánatot kért tőle. 35 Természetesen a Szeresd felebarátodat parancsolata az ember feleségére is vonatkozik. Ahogy Malachi próféta mondja: ő társnőd és szövetséges feleséged. 36 Ezért mondják a Bölcsek, hogy az ember szeresse a feleségét mint saját magát, és tisztelje jobban mint saját magát. 37 A Tóra szerint, az Ö-való azért teremtette az első nőt, mert látta, Nem jó, hogy egyedül legyen az ember. 38 Ezért, úgymond az Ö-való, alkotok számára segítőt, hozzá valót. 39 A héber kifejezés ezer kenegdo nagyon nehezen lefordítható szójátékot rejt, amit a fordítások általában nem adnak vissza. Az úgynevezett IMIT-Biblia fenti fordítása mellett álljon itt néhány további változat. 31 Semosz Rabba 41:7. 32 RAMBAM Misné Tóra Hilchos Tesuvo 1:3. 33 Midrás Tanchuma Buber Ki Sziszo MAHARSA baz 4-hez. 35 RAMBAM Misné Tóra Hilchos Tesuvo 2:9. 36 Malachi 2: bjevamosz 62b. 38 Berésisz 2: Ibid. Kiemelés tőlem. 15

16 Fényes Balázs Az 1973-ban kiadott úgynevezett Új katolikus Biblia-fordítás kettéválasztja a poszuqot így 2:18-ból az új 2:19-be kerül a szövegrész: Alkotok neki segítőtársat, aki hasonló hozzá. 40 A Károli-féle protestáns Biblia-fordítás ismét más megoldást kínál: szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. 41 Az ARTSCROLL-TaNaCh modern angol fordítása inkább a Károliéhoz áll közelebb: I will make him a helper corresponding to him, ami magyarul megint csak azt jelenti, hogy neki megfelelő segítő. 42 A probléma abban áll, hogy a héber keneged szó valóban fordítható hozzávalónak, hozzáillőnek vagy akár megfelelőnek, de egyúttal azt is jelenti, hogy ellenére, vele szemben. Ezt a Bölcsek úgy értelmezték, hogy Ha [a férfi] érdemes rá, [az asszony] segítője lesz, ha nem, ellene tesz. 43 Végül arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy miért mondta az Ö-való, Nem jó, hogy egyedül legyen az ember. 44 A midrás szerint, itt ismét arról van szó, hogy ne mondhassa senki, két uralom van a világon: az Ö-való egyedül uralkodik a fenti világban, az ember pedig egyedül uralkodik a földön. Ezért határozta el az Ö-való, hogy társat teremt az Első Embernek. 45 Irodalom ARTSCROLL TANACH 2011 [1996, 1998] Ed. R. Nosson Scherman. The Stone Edition. New York: Mesorah Publications. BIBLIA, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás Budapest: Szt. István Társulat. SZENT BIBLIA, azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. Budapest: Brit és Külföldi Biblia-Társulat. 40 BIBLIA SZENT BIBLIA ArtScroll TANACH. Ed. R. Nosson SCHERMAN. The Stone Edition. New York: Mesorah Publications, 1996, 1998, 2011, 5. o. 43 bjevamosz 63a. 44 Berésisz 2: Pirké derabbi Eliézer 12. Vö. Berésisz Rabba 21:5; RÁSI Berésisz 3:22-höz. 16

17 Segítő társ FÉNYES, Balázs EZER KENEGDO A HELP AGAINST HIM As the teleological postulate of the entire Creation was the Creation of man, the question could be raised: why did the E-ternal create humans only on the sixth day. According to the Talmud, this was so that heretics should not stand up and say He had an associate in His work of Creation. 46 In the same way, when translating the Torah into Greek (the Septuaginth), the Rabbis changed several places in the Holy text, again in order to avoid heretical misinterpretations. 47 And also in the same way, at Mount Sinai, the E-ternal called Moshe to ascend the mountain, but -before uttering the first commandment- He sent him back down: no one should be there when He utters the words I am the Lord your G-d. 48 On the other hand, when a judge passes a righteous judgement, he is considered by the Holy Writ as if he became a partner of the E-ternal in His work of Creation. 49 In the same way, when someone is praying Friday night and is reciting the paragraph beginning with the word Vaychulu (Bereshis 2:1-3), is also considered as if he became a partner of the E-ternal in His work of Creation. 50 And the same is said in the Talmud for someone who precisely observes the Festivals ordered by the Torah. 51 After having created the first human being, and seeing that it is not good that man be alone (Ber. 2:18), the E-ternal made him a partner, a helper. However, the Torah speaks about a helper against him (ezer kenegdo). According to Talmudic interpretation this means that If he was worthy she is a help to him; if he was not worthy she is against him bsanhedrin 38a. 47 bmegilah 9a, Maseches Soferim 1:7. 48 Shemos 19:20-24; 20:2; Shemos Rabbah 28:3; Pirkay derabbi Eliezer bshabbos 10a. 50 bshabbos 119b. 51 Midrash Lekach Tov Pinchas 136b. 52 byevamos 63a. Rendering by the Soncino Talmud. 17

18 SZÉCSI József ÚJSZÖVETSÉGI TEOLÓGIAI KÉPZETEK ÉLETFORMA-KÖVETKEZMÉNYEI 1 Az apokaliptikáról Az apokaliptika eredete nem tisztázott. Klasszikus korként a i. e. III. sz. és i. u. III. sz. közötti időt szokták megjelölni, de az eredeteket visszavezetjük a i. e. VI. sz. végére, illetve az V. sz. elejére. Némelyek a bölcsességirodalom hatásában látják, hogy az ószövetségi prófétaság apokaliptikává változott, mások a kor perzsa hatását vélik ebben felismerni. Vannak, akik papi körökből eredeztetik az apokaliptikát, de elképzelhető az is, hogy az fogsági és közvetlen a fogság utáni próféták sajátos helyzete, az Isten szavába vetett hit krízise hozta meg a változást. A qumráni gyülekezet volt az, amelyik a i.e. II. században e kor apokaliptikája örökösének tartotta magát. IV. Antiokhosz Epiphanész 2 idején az üldözések miatt igen erős volt a vágy Isten ígéreteinek beteljesülése után. Nem voltak próféták, így megkísérelték, hogy a bibliai tanítást a maguk korát, mint a dicsőséges jövő bevezető szakaszát értelmezzék. E törekvés a Tánáchban is helyet kapott. 3 Az ún. pszeudonimitáshoz gyakran kapcsolódik az apokaliptikában a vaticinium ex eventu jelensége, az utólagos történetmagyarázás, amely a történelembe beavatkozó Isten hitének hiányára utal. Az apokaliptikus szerző utólag kívánja meggyőzni olvasóit, hogy a történelem eseményei Isten akaratából történtek, éspedig azáltal, hogy kozmikus összefüggésbe állítva előre megjósolhatónak tartotta azokat. 4 Az eszkatológiáról Az eszkatológia szó a görög eszkhatosz, végső, utolsó, a logosz pedig beszéd, gondolat, tan szavakból tevődik össze, és az egyes vallásoknak a végső dolgokkal kapcsolatos tanításait jelenti, a jelen világkorszak lezáródásával és az azt követő, más jellegű világkorszak kialakulásával kapcsolatos nézetek és tanok összességét. Az eszkatológia és apokaliptika szavakat olykor azonos értelemben használják, bár a két fogalom elkülöníthető egymástól. Az apokaliptika a közeli 1 Elhangzott az Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem Zsidó Vallási Kultúrakutató Csoportja és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola SZTE Bálint Sándor Valláskutató Intézete A család egykor és ma c. konferenciáján április 25. Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem, 1084 Budapest, Bérkocsis u I. e Izajás 24,27; Ezékiel 38,39; Zakariás 9,14; Joel bizonyos részei Dániel 8. fej.

19 Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei időben bekövetkezni gondolt világvégével kapcsolatos elgondolásokkal, kifejezetten az arra vonatkozó számítgatásokkal foglalkozik, és benne a végváradalom sokkal intenzívebben jut kifejezésre, mint az eszkatológiában. Az eszkatológikus idő nemcsak az ítélet és a szenvedés katasztrofális időszaka, hanem egyúttal üdvkorszak is, amelynek során megjelenik a szabadító, a megváltó, aki véghezviszi az új teremtést. Teremtés-újjáteremtés, ősidő-végidő összetartozó, egymást feltételező fogalmak. Az ősidők eseményei megismétlődnek, a káoszból egy új világrend alakul ki. Ez számos vallás felfogása szerint nem egyszeri, hanem periodikusan megismétlődik. Ez a gondolat mindenekelőtt a kultuszban jut kifejezésre, amelyet általában eszkatológikus meghatározottságúnak tekinthetünk. Isten az embernek jelen bűnei és vétkei miatt tökéletlenné, zűrzavarossá vált világkorszaknak véget vet és egy egészen új világkorszakot kezd el. Ezen eseményekkel az emberiség történelme végső céljához érkezik el. A parúziáról A parúzia (jelentése: eljövetel, megérkezés) az izraeli végváradalomnak nem egy egységes képzete, hanem a különböző prófétai és apokaliptikus iratokban többféle motívummal találkozunk. A parúzia a Sepuagintában mindössze négy alkalommal fordul elő, 5 profán értelemben. Az Újszövetségben elsősorban Pál használja vallási jelentésben: Krisztus újraeljövetelére vonatkoztatva, sőt esetleg az Antikrisztus eljövetelének kifejezésére is. Az evangélisták közül csak Máténál találkozunk a fogalommal, és Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának leírásakor (Máté 21,1 11) az ún. királyi parúziához igazodhat. 2Péter (1,16; 3,4.12), Jakab (5,7 kk.) és 1János (2,28) normál vallási értelemben használja a parúzia fogalmát. A Mennyek Királyságáról Az Isten Királysága (Bászilejá tu Theu), illetve a vele azonos jelentéstartalmú Mennyek Királysága (Baszilejá tón Uranón) kifejezés, vagyis a Málchut Sámmájim Jézus igehirdetésének középpontjában álló formula, és Isten világ és ember feletti uralmának valóságát, jelenlétét és eljövetelének ígéretét jelenti. A Menynyek Királysága kifejezés tehát nem lokális-geografikus értelmű, hanem Isten uralkodásának folyamatát, eseményét jelenti. Ebben a formában már kifejezetten újszövetségi fogalomként érthető, megértéséhez elengedhetetlen az tánáchi és intertestamentális háttér ismerete. Az Isten királyi uralmával kapcsolatos aspektusok a zsidó eszkatológiában és apokaliptikában széles skálát mutatnak, de mindegyik abban éri el tetőfokát, hogy a jelen nyomorúságokkal és megpróbáltatásokkal teljes aiónját fel fogja váltani Isten örök uralkodásának korszaka. Az, hogy ilyen körülmények között 5 Nehemiás 2,6, Judit 10,18; 2Makkabeus 8,12;15,21. 19

20 Szécsi József mit kell tenni, hogyan kell élni, arra nézve különböző válaszok alakultak ki. A zelóták az Isten ellenségei elleni fegyveres harccal vélték siettetni az új korszak bekövetkezését. Az apokaliptikusok számára az a döntő, hogy megfigyeljék és számon tartsák a végidők jeleit, és türelmesen várják annak bekövetkezését. A farizeus-rabbinusi teológia számára alapvető fontosságú volt az, hogy a Törvény minél hűségesebb megtartásával fejezzék ki igenlésüket Isten királyi uralmával kapcsolatban. Az apokaliptikában Isten Királyságának az emberekkel szemben igényeket támasztó jellege kapott döntő hangsúlyt. A Világosság Fiai és a Sötétség Fiai egyaránt megtalálhatóak a világban, az hogy ki hova tartozik, szabad döntés eredménye. Ennek a magatartásformának a történetteológiai megalapozása szerint Isten, mint a világ teremtője, egyúttal annak királya is, az ember azonban ezt a királyi uralmat elutasította. Isten királysága nem az adott jelenben, hanem egy végső ítéletet követően, eszkatológikus eseményként fog bekövetkezni. Isten Királyságának bekövetkezése egy egészen új történeti, és kozmikus szituációt fog jelenteni, amely az abban részesülők mindenekelőtt Izráel számára az üdvösséget jelenti. Az Isten Királysága Jézus számára is eszkatológikus töltésű fogalom volt. Az ő számára is azt jelentette, hogy Isten akarata történik, és hogy az mindenki számára az üdvösséget jelenti. Jézus tanításával kapcsolatban megállapítható, hogy a bibliai írásokhoz, illetve más zsidó irányzatokhoz, értelmezésekhez kapcsolódik, de nem közvetlenül és kizárólagosan. Dániel könyvének kivételével 6 a zsidó apokaliptika általunk ismert anyagának egyetlen helye sem szerepel a szinoptikus tradícióban. Jézus Isten Királyságának eljöveteléről nemcsak, mint a jövőben bekövetkezendő eseményről, hanem mint a jelenben felismerhető valóságról szól. Jézus egy határozott jövő idejű eszkatológiát képviselt: Isten uralkodása és ítélete a legszorosabb közelségbe került - ugyanakkor határozottan csak a jövőben fog megvalósulni. Ez az üzenet érintkezik a zsidó környezet eszkatológikus várakozásával, ugyanakkor el is különül attól. A közeli várakozás gondolata közös az apokaliptikusokkal mint amilyenek pl. az esszénusoknál. Jézusnál Isten Királysága már megjelent a világban ugyanakkor ez még nem azonos mégsem az eljövendővel. A Máté 13,1kk példázatai kimondják, hogy az Isten országa nem látványosan jön el, hanem rejtett módon, egy magvető emberi cselekedete által. Nem lehet az emberi teljesítmény eszközeivel elérni, csak megtalálni lehet. A példá- 6 Máté 24,15 (15) Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen aki olvassa, értse meg! (Dániel 9,27; 11,31; 12,11), (16) akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, (17) aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, (18) és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. (19) Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! (20) Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. (21) Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. (Dániel 12,1) (22) Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. 20

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Kiadja az Apostoli Episzkopális Egyház Magyarországi Főegyházmegyéje

Kiadja az Apostoli Episzkopális Egyház Magyarországi Főegyházmegyéje Széles Tamás 2015 Kiadja az Apostoli Episzkopális Egyház Magyarországi Főegyházmegyéje Minden jog fenntartva! Bármilyen másolás, sokszorosítás, a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött. Apostoli

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest 2012 3 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó

Részletesebben

Qumráni szövegek pártütô angyalok A rossz eredete a közösség világképében

Qumráni szövegek pártütô angyalok A rossz eredete a közösség világképében Tanulmányok Tamási Balázs (1975) a PPKE történelem hebraisztika szakán végzett, jelenleg az egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe a qumráni közösség irodalma, ezen

Részletesebben

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS 1 DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Varga Norbert Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013. 2 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

A zsidó nép történelme

A zsidó nép történelme Jamie Cowen messiáshívő rabbi A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében II. 30 RÓMA VASMARKÁBAN HERÓDES I.e. 90-80 tájékára a Hasmoneus család, amelynek tagjai korábban tiszta és jó célokért

Részletesebben

Szerkesztő: SzécSi JózSef

Szerkesztő: SzécSi JózSef Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2013 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2012 megjelenését:

Részletesebben

JÉZUS SZAVAI (BORINAK ÉS RÉKÁNAK) Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk a zsidó-keresztény Istenről vallott felfogásunkat. A személyes Isten képe korhoz kötött, egy olyan kultúrát képvisel, amelyet most

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

Csendes percek. A Gyermek

Csendes percek. A Gyermek Ajánlás Ajánlás Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk, és megelégedett egy istállóval.

Részletesebben

A házasság és a család

A házasság és a család A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport konferenciája A házasság

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2

Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2 Tartalom A Bibliakritika jelentősége... 2 A tudományról... 2 Alsó és magas kritika... 2 Szöveghagyományozás... 3 Az írás változásai... 6 Erasmus... 10 A bibliakritikai szemlélet... 12 Szövegkritika és

Részletesebben

Háberman Zoltán ISBN 978-615-5494-02-4. Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd

Háberman Zoltán ISBN 978-615-5494-02-4. Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd Háberman Zoltán és társadalometika צדקה ISBN 978-615-5494-02-4 Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd Az én dalomhoz nem arany hangvilla csendít hangot, s urak inthetnek, céltalan, nem ihletnek

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008.

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008. 2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2008. A kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése együttmûködésével

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat 5. szám 2005. január

konzervatív pedagógiai folyóirat 5. szám 2005. január konzervatív pedagógiai folyóirat 5. szám 2005. január A kereszténykeresztyén pedagógia Konzervatív pedagógiai folyóirat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar folyóirata 5. szám, 2005.

Részletesebben

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4.

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. SZAKDOLGOZAT Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELÕK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Rendszeres teológiai Tanszék 2 Témavezetõ tanár: Almási Mihály Tartalomjegyzék Elıszó...8

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE, ÚJ FOLYAM, 5. SZÁM

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE, ÚJ FOLYAM, 5. SZÁM MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE, ÚJ FOLYAM, 5. SZÁM MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE Új folyam 5. szám Szerkeszti LICHTMANN TAMÁS Budapest 2009 MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE Új folyam 5. szám Szerkeszti LICHTMANN TAMÁS Budapest 2009 Kiadja

Részletesebben