A család egykor és ma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A család egykor és ma"

Átírás

1 A család egykor és ma

2 SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 43. MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT A VALLÁSKUTATÁS KÖNYVEI 11. SZERKESZTI/REDIGIT: BARNA GÁBOR AZ ORSZÁGOS-RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM ZSIDÓ VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORTJA

3 A CSALÁD EGYKOR ÉS MA GYÖNGYÖSSY Orsolya közreműködésével szerkesztette BARNA Gábor és KISS Endre SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport Szeged Budapest, 2014

4 Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap, az OTKA Nk kutatási programja és a Devotio Hungarorum Alapítvány (Szeged) támogatásával. A borítón: Demeter István: Solve calceamentum tuum (Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak) Szerzők és szerkesztők Minden jog fenntartva! ISSN (SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR) ISSN (VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI) ISBN Tördelés: Kádas Gabriella Nyomdai kivitelezés: Goldpress Nyomda Kft.

5 TARTALOMJEGYZÉK Ajánló szavak... 7 CSALÁDKÉP A SZENTÍRÁSBAN Fényes Balázs: Segítő-társ Szécsi József: Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei Staller Tamás: Kérdések a zsidó genealógiáról CSALÁDTÖRTÉNET, A CSALÁD TÖRTÉNETE G. Tóth Péter: Zákányok. Egy szegedi patrícius család története a középkori magyar állam széthullásának időszakában Hrotkó Larissza: Családi státuszok a T nach és a talmudi irodalom alapján Kárpáti Judit: A zajdi imamátus árvarendeletének hatása a jemeni zsidók családszerkezetére Háberman Zoltán: A középkori kehila és a család Schőner Alfréd: Az újrasarjadzó zsidó élet a feszültségek forrásává is vált A zsidó család a 21. század elején Magyarországon A VÁLTOZÓ CSALÁDKÉP, FÉRFI ÉS NŐI SZEREPEK A CSALÁDBAN ÉS A TÁRSADALMI ÉLETBEN Kiss Endre: Szélsőséges relativitás, parttalan komplexitás (Elméleti meggondolások a családról) Fenyves Katalin: A 19. század végének zsidó családjai Magyarországon Örsi Julianna: A család összetartásának és védelmi mechanizmusának szerepe a helyi társadalomban Szendrei Eszter: A nukleáris- és a törzscsalád viszonyának alakulása a rendszerváltás után Báti Anikó: Családi kapcsolatok és ismeretátadás. A főzés tudományának átadása/átvétele a családban és azon kívül Barna Gábor: Vallási társulatok és a család az Élő Rózsafüzér Társulat példáján NEVELÉS, CSALÁDMINTÁK Komoly Judit: A család Bodosi-Kocsis Nóra: Olvasatok a férfi és női szerepekről két magyar vaisnava közösségben. Széljegyzetek egy inkulturációval foglalkozó kutatás margójára Gyertyános Éva: Szent hitves: család és életszentség viszonya Árpád-házi Szent Erzsébet életrajzaiban

6 Frauhammer Krisztina: Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján Glässer Norbert: Az opera tündérei vagy a sábesz angyalai? Nosztalgikus vagy normatív vidéki zsidó élet képe a budapesti magyar nyelvű orthodox sajtóban Kolumbán Zsuzsánna: Székely asszony, székely család. Családi szerepek és azok változásai az Udvarhelyi Református Egyházmegye 19. századi válóperes iratainak tükrében CSALÁDJOG, IDENTITÁSOK Lehotay Veronika: Szabadságjog-megvonó intézkedések a családjog területén a Horthy-korszak második felében Marsó Judit: A család egykor és ma. A születésszabályozás etikai, gazdasági és társadalmi kérdései Miklós Péter: Az identitásszerveződés kérdései a magyar zsidó polgárcsaládokban. Esettanulmányok a huszadik század első feléből Kunt Gergely: Idén L. Lucy mellett ülök az iskolában avagy a szocializációs közegek hatása Szenes Anna személyiségfejlődésére Zima András: A zsidóságért és a zsidó gyermekekért. Zsidó nemzeti családmodell a budapesti cionista sajtóban a 20. század első felében Gergely Anna: Lovasberénytől a világhírnévig. A Feleki család története Oláh János: Az angyalok Az Engel család felemelkedése, nagysága és

7 AJÁNLÓ SZAVAK A család az első kis közösség, melybe emberként beleszületünk. Értékrendünket, erkölcsi normáinkat, világfelfogásunkat, egész kultúránkat meghatározza és befolyásolja a gyermekkorban kapott minta. A család azonban nem csak minta, hanem felnevelő és őriző közeg, menedék, gazdasági és fogyasztói közösség, s legfőképpen az élet továbbadója ha (jól) működik évet a Katolikus Egyház a családok évének nyilvánította. Ezen is felbuzdulva, a Bálint Sándor Valláskutató Intézet, az OR-ZSE Zsidó Vallási Kultúrakutató Csoportjával együtt közös konferenciát szervezett Budapest december én, hogy több tudomány szempontjából áttekintsék ezt a nagyon összetett, az emberi életet alapvetően meghatározó és befolyásoló intézményt. Előadásokat vártunk a társadalmi szerepekről, a családi munkamegosztásról, a nemek és generációk, szülők és gyermekek egymás közötti viszonyáról a falusi/paraszti társadalomban, valamint a 19. századi urbanizált, városi közösségek keretében. Adatokat vártunk a hagyományos szerepkörök és viszonyok átalakulásáról a 20. században, a családok, nemzetségek, rokonság vonatkozásába. Kíváncsiak voltunk, milyen az anya-, apa- és gyermekkép az irodalomban, egyáltalán a művészetekben. Sokat elárulnak egy család, rokonság életéről, a családi szerepekről az önéletrajzi visszaemlékezések. Szerettük volna megismerni, mit ír a Szentírás a családról, milyen szent családrajzok ismerhetők meg a Bibliából. Miként alakultak a zsidó, illetve a keresztény házassági stratégiák, családalapítások, és szocializációs minták a modernizáció által megnyitott társadalmi felemelkedés és integrálódás fényében. Szerettük volna jobban megismerni, milyen szerepet játszik a vallás a házasság, a család intézményének alakulásában, a gyermeknevelésben, az öregedés, az elmúlás problematikájában. S hogy ezeket hogyan ábrázolja a képzőművészet, az irodalom, a folklór, milyen a sajtó, a film (változó) családképe. Az elmúlt századokban gyökeresen megváltozott a házasságjogi és családjogi törvénykezés, a házasságkötések törvényi szabályozása. A család és családtagok szerepe az értékrend őrzésében és átadásában alapvetően más lett. Többgenerációs családok ma már ritkábban élnek együtt, a kiscsaládok dominálnak. Ennek megfelelően változó a nevelési és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) és a család kapcsolata, viszonya. A 19. század új nemzeti mozgalmai is felvázolták a következő nemzedékek és az őket kibocsátó ideális család vízióját. Erre az időszakra tehető a nőkép, a női szerepek átalakulásának kezdete is. Napjaink csökkenő gyermekszaporulatában fontos kérdés a születésszabályozás, s ennek minden etikai, gazdasági, társadalmi kérdése. Újszerűek a családi, rokonsági összetartozást erősítő rítusok, ünnepek, rokonsági találkozók. Mellettük megvannak még régi családi ünnepek is. Vizsgálódásra érdemesek az új technikai eszközök a családi kötelékek, kapcsolatok akár virtuális fenntartásá- 7

8 ban. Családi legendáriumok, családtörténetek, családi fényképalbumok és szerepük. Örömmel láttuk, nagy volt az érdeklődés konferenciánk témája iránt. A kötetben huszonhét tanulmányt közlünk. Az írások megmutatják a Szentírás családképét, foglalkoznak általában a család történelmi szerepével, a változó családképpel, nevelési és családmintákkal Kiss Endre Barna Gábor 8

9 CSALÁDKÉP A SZENTÍRÁSBAN

10

11 FÉNYES Balázs SEGÍTŐ TÁRS A midrás szerint az Ö-való azért teremtette a világot, hogy a Sechina az I-teni Jelenlét lakhelyen legyen. Csakhogy Odom horison, az Első Ember vétke miatt a Sechina visszahúzódott az első Mennyországba, Enos nemzedékének vétkei miatt a másodikba, a vízözön nemzedékének vétkei miatt a harmadikba, a Bábeli Torony és az azt követő szétszóratás nemzedékének vétkei miatt a negyedikbe, az Avrohom idejében élő egyiptomiak gonoszsága miatt az ötödikbe, Szdom és a környező városok vétkei miatt a hatodikba, a Mose rabénu idejében élő egyiptomiak gonoszsága miatt a Sechina viszszahúzódott a hetedik Mennyországba. Mindazonáltal hét cadik visszahozta a Sechinát ebbe a világba. Avrohom a hatodik Mennyországba, Jicchok az ötödikbe, Jákov a negyedikbe, Lévi a harmadikba, Kehosz a másodikba, Amrom az elsőbe. Végül - amikor Mose rabénu felállította a Pusztai Frigysátort, a Miskánt - a Sechina ismét leszállt a földre. 1 Bár a Sechina a Miskánon nyugodott, az Ö-való Dicsősége onnan szétsugárzott az egész világra. 2 A Tóra szerint, az Ö-való a hatodik napon teremtette az embert. 3 Felmerül a kérdés, hogy miért csak a hatodik napon került sor az ember teremtésére, hiszen a Teremtés célja valójában az Ö-valót szolgáló ember megteremtése volt. A probléma még bonyolultabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy egy midrás szerint, az Ö-való mindjárt a Teremtés kezdetén megteremtette az Első Embert, 4 de csak a hatodik napon fújt bele lelket. 5 A Talmudban érdekes választ találunk kérdésünkre. Eszerint az Ö-való azért csak a hatodik napon teremtette az embert (illetve fújt bele lelket), hogy az eretnekek ne mondhassák: több uralom van az égben vagyis hogy az ember mintegy társa lett volna az Ö-valónak a Teremtés művében. 6 Ily módon viszont, a hatodik napon teremtett ember uralkodhat az összes teremtményen: 1 Berésisz Rabba 19:7; Peszikta derav Kahana 1:2. 2 Uo. 2:2. 3 Berésisz 1: Csak utalok a közismert tényre, hogy a Szent Szövegben nem szerepel az európai Biblia-fordításokban meghonosodott Ádám név. A héber szöveg szerint az Ö-való megteremtette az Embert. A héber ádám szó nem tulajdonnév, egyszerűen a föld porából teremtett embert jelenti. 5 Jalkut Simoni Berésisz bszanhedrin 38a. Jalkut Simoni

12 Fényes Balázs És tőletek való félelem s rettegés legyen a föld minden állatján és az ég minden madarán, mindenen, a mi mozog a földön és mind a tenger halain: kezetekbe adattak. 7 A midrás szerint ugyanezért nem teremthette az Ö-való az első napon az angyalokat sem, nehogy azt mondhassa valaki, társai voltak a Teremtés művében. 8 Tehát az angyalok egy részét a második, a többit pedig az ötödik napon teremtette. 9 Egy másik midrási hely megpróbálja másfelől megközelíteni a problémát. Eretnekek megkérdezték Rabbi Szimlájt, hogyan kell értelmezni a következő poszuqot: És mondta I-ten: Alkossunk embert? 10 Olvasd csak, ami utána áll, válaszolta: nem az van írva, hogy És istenek teremtettek (vajivrou többes szám) embert, hanem az hogy És I-ten teremtette 11 (vajivro egyes szám). És Rabbi Szimláj hozzátette: Minden olyan helyen ahol [a Tóra látszólag] támpontot nyújt az eretnekeknek, ugyanott megtalálható a cáfolatuk is. 12 Ezek szerint, a szent szöveg bár látszólag lehetőséget nyújt az eretnek értelmezés számára, egyrészt ezt azonnal megcáfolja a nyelvtan a második poszuqban szereplő egyes számú igealak révén, másrészt az első poszuq többes számú alakjával viselkedési modellt tanít: az Ö-való szerénységét mutatja, Aki a Teremtés előtt mintegy konzultált a mennyei Bész Din angyali tagjaival. 13 A probléma több más összefüggésben is megjelenik a rabbinikus irodalomban. A héberül Targum Sivimnek [ a Hetvenek által fordított ] nevezett Septuaginta keletkezését elbeszélve, a Talmud több helyen is megemlíti, hogy a fordítás során több apró, főleg nyelvtani jellegű változtatást eszközöltek a szövegen. 14 Tették ezt azért, hogy a görögök által félreérthető-félremagyarázható szövegrészeket egyértelművé tegyék. Ezek között elsőként sorolja fel a Talmud a Tóra első három szava sorrendjének megváltoztatását: Berésisz boro Elokim helyett 7 Berésisz 9:2; Bamidbor Rabba 12:4. A bibliai idézetek fordításai az úgynevezett IMIT-Bibliából valók. Teljes kétnyelvű (héber-magyar) Biblia két kötetben. Változatlan utánnyomás. Budapest: Makkabi Kiadói Kft A talmudi, illetve a rabbinikus irodalomból vett egyéb idézetek saját fordításaim. 8 Midrás Tehilim Buber 24:4. 9 Berésisz Rabba 3:8. 10 Berésisz 1: Ibid. 1: Berésisz Rabba 8:9. 13 RÁSI Berésisz 1:26-hoz. 14 bmegila 9a, Maszechesz Szoferim 1:7. Valójában, a Talmudi történet szerint, 72 Bölcs készítette a fordítást PTOLEMAIOSZ II Philadelphosz (i. e ) számára. A Septuaginta keletkezésének történetét az úgynevezett Ariszteasz-levél ismertette meg a világgal, amit viszont a zsidó világ nem ismert egészen a reneszánszig. Csak érdekességként említem meg, hogy ugyancsak a Talmud idézett helye szerint a tiltott állatok felsorolásából kihagyták az arneveszt ( nyúl ; Vájikró 11:6; Devorim 14:7) mert a görög fordítást megrendelő Ptolemaiosz feleségének neve nyulat jelentett, és nehogy a király azt mondhassa, a zsidók gúnyt űznek belőle. Csupán részletkérdés, hogy a midrás (Vájikró Rabba 13:5) ugyanezt Ptolemaiosz anyjával kapcsolatban mondja, míg a Soncino Talmudfordítás kommentárja szerint (ad loc.) apjának neve jelentett görögül nyulat. Meg kell továbbá említeni azt a különös tényt, hogy a Talmudban felsorolt változtatások nem szerepelnek a Septuaginta mai szövegében. 12

13 Segítő társ Elokim boro berésisz. 15 RÁSI, a tizenegyedik századi nagy Tóra- és Talmud-kommentátor kifejti, hogy erre ismét csak az eretnekek miatt volt szükség, nehogy ezek félreértelmezzék a szent szöveget és arra a következtetésre jussanak, hogy több uralom van a világ felett és az első (berésisz) teremtette a másodikat (Elokim). Hasonlóképpen megváltoztatták az Első Ember teremtésével kapcsolatos szövegrészt: Násze Odom becalménu kidmuszénu [ Alkossunk embert, képünkre, hasonlatosságunk szerint ] helyett Esze odom becelem uvádmusz [ Alkotni fogok embert, képmásra és hasonlatosságra ]. Itt nyilvánvalóan a királyi többest változtatták egyes számra, nehogy az I-tennév többes számú alakjával együtt ismét félreértelmezhető legyen a szent szöveg. A Szináj-hegyi kinyilatkoztatás kapcsán azt olvassuk a Tórában, hogy amikor az Ö-való leszállt a hegy tetejére, előbb felhívta Magához Mose rabénut, majd leküldte. 16 A midrás szerint erre azért volt szükség, hogy amikor elhangzik az első parancsolat, amikor az Ö-való úgymond bemutatkozik ( Én vagyok az Ö-való, a te I-tened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgák házából ), 17 senki se álljon Mellette, senki ne mondhassa, hogy valójában Mose rabénu beszélt a hegy tetejéről a néphez. 18 Meglepő módon, a rabbinikus irodalomban a fentieknek ellentmondani látszó kijelentésekkel is találkozunk. A Tóra kiemelt fontosságot tulajdonít a bírák igazságos ítélkezésének: Bírákat és tisztviselőket tégy magadnak mind a kapuidban hogy ítéljék a népet igaz ítélettel Igazságot, igazságot kövess. 19 A Talmud szerint, ha egy bíró az igazság szerint hoz igazságos ítéletet, az Írás olybá veszi, mintha az Ö-való társává vált volna a Teremtés művében. 20 A rabbinikus hermeneutika egyik gyakran alkalmazott szabálya az ún. gzéra sovo szerint, ha egy bizonyos kifejezés két különböző szövegösszefüggésben fordul elő a Szentírásban, akkor az egyik helyről következtetni lehet a másikra. Itt a reggel és este szavak egymás melletti két előfordulására történik utalás az alábbi két verssorban: Volt pedig másnap, leült Mózes törvényt tenni a nép között; és ott állott a nép Mózes mellett reggeltől estig, 21 illetve És lett este és lett reggel: egy nap Berésisz 1:1. 16 Semosz 19: Ibid. 20:2. 18 Semosz Rabba 28:3; Pirké derabbi Eliézer Devorim 16: bsabbosz 10a. 21 Semosz 18: Berésisz 1:5. 13

14 Fényes Balázs Ugyancsak a Talmud szerint, aki imádkozik pénteken este és recitálja a Vájchulu kezdetű tórai szakaszt, azt az Írás szintén olybá veszi, mintha az Ö-való társává vált volna a Teremtés művében. 23 A Teremtéstörténetet lezáró szakaszról van természetesen szó: Így befejeztetett az ég és a föld és minden seregük. 24 Itt azonban más hermeneutikai eljárással találkozunk: az ugyancsak a Szináj hegyről származó al tikré következtetési módszerrel. Ennek lényege, hogy valamely szó masszoretikus olvasatának megváltoztatásával a mondatnak a szószerintitől eltérő értelmezését nyerhetjük. Jelen esetben a vájchulu [befejeztetett] helyett vájchallu [befejezték] olvasattal nyert többes számot úgy értelmezhetjük, hogy az Ö-való és a szakaszt recitáló egyén. A midrás szerint, aki megfelelően megtartja a Tórában elrendelt ünnepeket, azt az Írás olybá veszi, mintha társa lenne az Ö-valónak a Teremtés művében. 25 Ismét a gzéro sovo nevű hermeneutikai eljárás kerül alkalmazásra. A Teremtés kapcsán az áll: azon a napon, melyen alkotta [tkp. csinálta - ászosz] az Ö-való I-ten a földet és az eget. 26 A tórai ünnepeken bemutatandó áldozatok felsorolásánál 27 minden alkalommal a mutassatok be [vehikravtem] kifejezés áll, egyedül Ros hasonló kapcsán szerepel a csináljatok [vaasziszem] szó. 28 Az eltérő szóhasználat oka, hogy az Ö-való tisré hónap elsején, Ros hasonókor teremtette a világot. A látszólagos ellentmondást könnyű feloldani. Az első két esetben, a Teremtés, illetve a Kinyilatkoztatás kapcsán döntő fontosságú volt egyértelművé tenni, hogy az Ö-való (Egy)maga teremtette a világot és Ő maga nyilatkoztatta ki parancsolatait a Szináj-hegyen a zsidó népnek. A második két esetben viszont arról van szó, hogy ha egy Bíró az Ö-való által kinyilatkoztatott igazságos törvények alapján igazságosan ítél (hiszen, a Talmud szerint, az Ö-való pecsétje igazság), 29 továbbá ha valaki a Vájchulu szakasz recitálásával tanúságot tesz a Teremtés művéről, illetve a Teremtés évfordulóján bemutatja az erre (és Ábrahám ugyanezen a napon bemutatott áldozatára) emlékeztető áldozatot, ezzel mintegy részesévé válik a Teremtés művének. A közismert talmudi történet szerint Hillél azt tanította, hogy a teljes Tóra foglalata a Szeresd felebarátodat parancsa: ami gyűlöletes neked, ne tedd másnak a többi csak ennek a magyarázata bsabbosz 119b. 24 Berésisz 2: Midrás Lekach Tov Pinchasz 136b. 26 Berésisz 2:4. 27 Bamidbor dik fejezet. 28 Uo. 29:2. 29 bsabbosz 55a; bjoma 69b; bszanhedrin 64a. 30 Vájikró 19:18; bsabbosz 31a.

15 Segítő társ A midrás szerint a két Kőtábla közül az első az Ö-valót, míg a második a Bné Jiszroelt szimbolizálja. Ennek megfelelően, az első Kőtáblán az Ö-való és az emberek viszonyát szabályozó első öt parancsolat szerepel, míg a másodikon az emberek egymás közötti viszonyaival kapcsolatos további öt található. 31 A megtérés szabályainak ismertetése kapcsán a RAMBAM (R. Mose ben Majmún, ) kifejti, hogy a Szentély fennállása idején az oltáron bemutatott áldozatok szereztek engesztelést a parancsolatok megszegőinek, ha azok bűnbánattal megtértek. A Szentély pusztulása után egyedül a bűnbánatos megtérés (tesuvo) révén lehet az Ö-valót Jom kippurkor, az Engesztelés napján kiengesztelni. 32 Ezen a napon bocsátotta meg az Ö-való az Egyiptomból kivonuló népnek az aranyborjú vétkét, ezért ezt a napot kijelölte az elkövetkező nemzedékek számára: ha bűnbánatos megtéréssel fordulnak hozzá, megbocsátja vétkeiket. 33 Sőt éppen azért nem akadályozta meg a népet az Aranyborjúval való vétkezésben, mert meg akarta mutatni az elkövetkező nemzedékeknek, hogy még ilyen hatalmas bűnre is lehetséges a bűnbánatos megtérés. 34 A RAMBAM azonban hozzáfűzi, hogy a Jom kippur csak az Ö-valóval szemben elkövetett bűnökre szerez megtérés után automatikusan engesztelést. Az embertársak ellen elkövetett vétkekre csak akkor segít, ha az illető előbb kiengesztelte felebarátját, azaz bocsánatot kért tőle. 35 Természetesen a Szeresd felebarátodat parancsolata az ember feleségére is vonatkozik. Ahogy Malachi próféta mondja: ő társnőd és szövetséges feleséged. 36 Ezért mondják a Bölcsek, hogy az ember szeresse a feleségét mint saját magát, és tisztelje jobban mint saját magát. 37 A Tóra szerint, az Ö-való azért teremtette az első nőt, mert látta, Nem jó, hogy egyedül legyen az ember. 38 Ezért, úgymond az Ö-való, alkotok számára segítőt, hozzá valót. 39 A héber kifejezés ezer kenegdo nagyon nehezen lefordítható szójátékot rejt, amit a fordítások általában nem adnak vissza. Az úgynevezett IMIT-Biblia fenti fordítása mellett álljon itt néhány további változat. 31 Semosz Rabba 41:7. 32 RAMBAM Misné Tóra Hilchos Tesuvo 1:3. 33 Midrás Tanchuma Buber Ki Sziszo MAHARSA baz 4-hez. 35 RAMBAM Misné Tóra Hilchos Tesuvo 2:9. 36 Malachi 2: bjevamosz 62b. 38 Berésisz 2: Ibid. Kiemelés tőlem. 15

16 Fényes Balázs Az 1973-ban kiadott úgynevezett Új katolikus Biblia-fordítás kettéválasztja a poszuqot így 2:18-ból az új 2:19-be kerül a szövegrész: Alkotok neki segítőtársat, aki hasonló hozzá. 40 A Károli-féle protestáns Biblia-fordítás ismét más megoldást kínál: szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. 41 Az ARTSCROLL-TaNaCh modern angol fordítása inkább a Károliéhoz áll közelebb: I will make him a helper corresponding to him, ami magyarul megint csak azt jelenti, hogy neki megfelelő segítő. 42 A probléma abban áll, hogy a héber keneged szó valóban fordítható hozzávalónak, hozzáillőnek vagy akár megfelelőnek, de egyúttal azt is jelenti, hogy ellenére, vele szemben. Ezt a Bölcsek úgy értelmezték, hogy Ha [a férfi] érdemes rá, [az asszony] segítője lesz, ha nem, ellene tesz. 43 Végül arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy miért mondta az Ö-való, Nem jó, hogy egyedül legyen az ember. 44 A midrás szerint, itt ismét arról van szó, hogy ne mondhassa senki, két uralom van a világon: az Ö-való egyedül uralkodik a fenti világban, az ember pedig egyedül uralkodik a földön. Ezért határozta el az Ö-való, hogy társat teremt az Első Embernek. 45 Irodalom ARTSCROLL TANACH 2011 [1996, 1998] Ed. R. Nosson Scherman. The Stone Edition. New York: Mesorah Publications. BIBLIA, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás Budapest: Szt. István Társulat. SZENT BIBLIA, azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. Budapest: Brit és Külföldi Biblia-Társulat. 40 BIBLIA SZENT BIBLIA ArtScroll TANACH. Ed. R. Nosson SCHERMAN. The Stone Edition. New York: Mesorah Publications, 1996, 1998, 2011, 5. o. 43 bjevamosz 63a. 44 Berésisz 2: Pirké derabbi Eliézer 12. Vö. Berésisz Rabba 21:5; RÁSI Berésisz 3:22-höz. 16

17 Segítő társ FÉNYES, Balázs EZER KENEGDO A HELP AGAINST HIM As the teleological postulate of the entire Creation was the Creation of man, the question could be raised: why did the E-ternal create humans only on the sixth day. According to the Talmud, this was so that heretics should not stand up and say He had an associate in His work of Creation. 46 In the same way, when translating the Torah into Greek (the Septuaginth), the Rabbis changed several places in the Holy text, again in order to avoid heretical misinterpretations. 47 And also in the same way, at Mount Sinai, the E-ternal called Moshe to ascend the mountain, but -before uttering the first commandment- He sent him back down: no one should be there when He utters the words I am the Lord your G-d. 48 On the other hand, when a judge passes a righteous judgement, he is considered by the Holy Writ as if he became a partner of the E-ternal in His work of Creation. 49 In the same way, when someone is praying Friday night and is reciting the paragraph beginning with the word Vaychulu (Bereshis 2:1-3), is also considered as if he became a partner of the E-ternal in His work of Creation. 50 And the same is said in the Talmud for someone who precisely observes the Festivals ordered by the Torah. 51 After having created the first human being, and seeing that it is not good that man be alone (Ber. 2:18), the E-ternal made him a partner, a helper. However, the Torah speaks about a helper against him (ezer kenegdo). According to Talmudic interpretation this means that If he was worthy she is a help to him; if he was not worthy she is against him bsanhedrin 38a. 47 bmegilah 9a, Maseches Soferim 1:7. 48 Shemos 19:20-24; 20:2; Shemos Rabbah 28:3; Pirkay derabbi Eliezer bshabbos 10a. 50 bshabbos 119b. 51 Midrash Lekach Tov Pinchas 136b. 52 byevamos 63a. Rendering by the Soncino Talmud. 17

18 SZÉCSI József ÚJSZÖVETSÉGI TEOLÓGIAI KÉPZETEK ÉLETFORMA-KÖVETKEZMÉNYEI 1 Az apokaliptikáról Az apokaliptika eredete nem tisztázott. Klasszikus korként a i. e. III. sz. és i. u. III. sz. közötti időt szokták megjelölni, de az eredeteket visszavezetjük a i. e. VI. sz. végére, illetve az V. sz. elejére. Némelyek a bölcsességirodalom hatásában látják, hogy az ószövetségi prófétaság apokaliptikává változott, mások a kor perzsa hatását vélik ebben felismerni. Vannak, akik papi körökből eredeztetik az apokaliptikát, de elképzelhető az is, hogy az fogsági és közvetlen a fogság utáni próféták sajátos helyzete, az Isten szavába vetett hit krízise hozta meg a változást. A qumráni gyülekezet volt az, amelyik a i.e. II. században e kor apokaliptikája örökösének tartotta magát. IV. Antiokhosz Epiphanész 2 idején az üldözések miatt igen erős volt a vágy Isten ígéreteinek beteljesülése után. Nem voltak próféták, így megkísérelték, hogy a bibliai tanítást a maguk korát, mint a dicsőséges jövő bevezető szakaszát értelmezzék. E törekvés a Tánáchban is helyet kapott. 3 Az ún. pszeudonimitáshoz gyakran kapcsolódik az apokaliptikában a vaticinium ex eventu jelensége, az utólagos történetmagyarázás, amely a történelembe beavatkozó Isten hitének hiányára utal. Az apokaliptikus szerző utólag kívánja meggyőzni olvasóit, hogy a történelem eseményei Isten akaratából történtek, éspedig azáltal, hogy kozmikus összefüggésbe állítva előre megjósolhatónak tartotta azokat. 4 Az eszkatológiáról Az eszkatológia szó a görög eszkhatosz, végső, utolsó, a logosz pedig beszéd, gondolat, tan szavakból tevődik össze, és az egyes vallásoknak a végső dolgokkal kapcsolatos tanításait jelenti, a jelen világkorszak lezáródásával és az azt követő, más jellegű világkorszak kialakulásával kapcsolatos nézetek és tanok összességét. Az eszkatológia és apokaliptika szavakat olykor azonos értelemben használják, bár a két fogalom elkülöníthető egymástól. Az apokaliptika a közeli 1 Elhangzott az Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem Zsidó Vallási Kultúrakutató Csoportja és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola SZTE Bálint Sándor Valláskutató Intézete A család egykor és ma c. konferenciáján április 25. Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem, 1084 Budapest, Bérkocsis u I. e Izajás 24,27; Ezékiel 38,39; Zakariás 9,14; Joel bizonyos részei Dániel 8. fej.

19 Újszövetségi teológiai képzetek életforma-következményei időben bekövetkezni gondolt világvégével kapcsolatos elgondolásokkal, kifejezetten az arra vonatkozó számítgatásokkal foglalkozik, és benne a végváradalom sokkal intenzívebben jut kifejezésre, mint az eszkatológiában. Az eszkatológikus idő nemcsak az ítélet és a szenvedés katasztrofális időszaka, hanem egyúttal üdvkorszak is, amelynek során megjelenik a szabadító, a megváltó, aki véghezviszi az új teremtést. Teremtés-újjáteremtés, ősidő-végidő összetartozó, egymást feltételező fogalmak. Az ősidők eseményei megismétlődnek, a káoszból egy új világrend alakul ki. Ez számos vallás felfogása szerint nem egyszeri, hanem periodikusan megismétlődik. Ez a gondolat mindenekelőtt a kultuszban jut kifejezésre, amelyet általában eszkatológikus meghatározottságúnak tekinthetünk. Isten az embernek jelen bűnei és vétkei miatt tökéletlenné, zűrzavarossá vált világkorszaknak véget vet és egy egészen új világkorszakot kezd el. Ezen eseményekkel az emberiség történelme végső céljához érkezik el. A parúziáról A parúzia (jelentése: eljövetel, megérkezés) az izraeli végváradalomnak nem egy egységes képzete, hanem a különböző prófétai és apokaliptikus iratokban többféle motívummal találkozunk. A parúzia a Sepuagintában mindössze négy alkalommal fordul elő, 5 profán értelemben. Az Újszövetségben elsősorban Pál használja vallási jelentésben: Krisztus újraeljövetelére vonatkoztatva, sőt esetleg az Antikrisztus eljövetelének kifejezésére is. Az evangélisták közül csak Máténál találkozunk a fogalommal, és Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának leírásakor (Máté 21,1 11) az ún. királyi parúziához igazodhat. 2Péter (1,16; 3,4.12), Jakab (5,7 kk.) és 1János (2,28) normál vallási értelemben használja a parúzia fogalmát. A Mennyek Királyságáról Az Isten Királysága (Bászilejá tu Theu), illetve a vele azonos jelentéstartalmú Mennyek Királysága (Baszilejá tón Uranón) kifejezés, vagyis a Málchut Sámmájim Jézus igehirdetésének középpontjában álló formula, és Isten világ és ember feletti uralmának valóságát, jelenlétét és eljövetelének ígéretét jelenti. A Menynyek Királysága kifejezés tehát nem lokális-geografikus értelmű, hanem Isten uralkodásának folyamatát, eseményét jelenti. Ebben a formában már kifejezetten újszövetségi fogalomként érthető, megértéséhez elengedhetetlen az tánáchi és intertestamentális háttér ismerete. Az Isten királyi uralmával kapcsolatos aspektusok a zsidó eszkatológiában és apokaliptikában széles skálát mutatnak, de mindegyik abban éri el tetőfokát, hogy a jelen nyomorúságokkal és megpróbáltatásokkal teljes aiónját fel fogja váltani Isten örök uralkodásának korszaka. Az, hogy ilyen körülmények között 5 Nehemiás 2,6, Judit 10,18; 2Makkabeus 8,12;15,21. 19

20 Szécsi József mit kell tenni, hogyan kell élni, arra nézve különböző válaszok alakultak ki. A zelóták az Isten ellenségei elleni fegyveres harccal vélték siettetni az új korszak bekövetkezését. Az apokaliptikusok számára az a döntő, hogy megfigyeljék és számon tartsák a végidők jeleit, és türelmesen várják annak bekövetkezését. A farizeus-rabbinusi teológia számára alapvető fontosságú volt az, hogy a Törvény minél hűségesebb megtartásával fejezzék ki igenlésüket Isten királyi uralmával kapcsolatban. Az apokaliptikában Isten Királyságának az emberekkel szemben igényeket támasztó jellege kapott döntő hangsúlyt. A Világosság Fiai és a Sötétség Fiai egyaránt megtalálhatóak a világban, az hogy ki hova tartozik, szabad döntés eredménye. Ennek a magatartásformának a történetteológiai megalapozása szerint Isten, mint a világ teremtője, egyúttal annak királya is, az ember azonban ezt a királyi uralmat elutasította. Isten királysága nem az adott jelenben, hanem egy végső ítéletet követően, eszkatológikus eseményként fog bekövetkezni. Isten Királyságának bekövetkezése egy egészen új történeti, és kozmikus szituációt fog jelenteni, amely az abban részesülők mindenekelőtt Izráel számára az üdvösséget jelenti. Az Isten Királysága Jézus számára is eszkatológikus töltésű fogalom volt. Az ő számára is azt jelentette, hogy Isten akarata történik, és hogy az mindenki számára az üdvösséget jelenti. Jézus tanításával kapcsolatban megállapítható, hogy a bibliai írásokhoz, illetve más zsidó irányzatokhoz, értelmezésekhez kapcsolódik, de nem közvetlenül és kizárólagosan. Dániel könyvének kivételével 6 a zsidó apokaliptika általunk ismert anyagának egyetlen helye sem szerepel a szinoptikus tradícióban. Jézus Isten Királyságának eljöveteléről nemcsak, mint a jövőben bekövetkezendő eseményről, hanem mint a jelenben felismerhető valóságról szól. Jézus egy határozott jövő idejű eszkatológiát képviselt: Isten uralkodása és ítélete a legszorosabb közelségbe került - ugyanakkor határozottan csak a jövőben fog megvalósulni. Ez az üzenet érintkezik a zsidó környezet eszkatológikus várakozásával, ugyanakkor el is különül attól. A közeli várakozás gondolata közös az apokaliptikusokkal mint amilyenek pl. az esszénusoknál. Jézusnál Isten Királysága már megjelent a világban ugyanakkor ez még nem azonos mégsem az eljövendővel. A Máté 13,1kk példázatai kimondják, hogy az Isten országa nem látványosan jön el, hanem rejtett módon, egy magvető emberi cselekedete által. Nem lehet az emberi teljesítmény eszközeivel elérni, csak megtalálni lehet. A példá- 6 Máté 24,15 (15) Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen aki olvassa, értse meg! (Dániel 9,27; 11,31; 12,11), (16) akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, (17) aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, (18) és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. (19) Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! (20) Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. (21) Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. (Dániel 12,1) (22) Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. 20

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) agape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára. alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) angyalok: Isten udvartartásának

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

JACOB ALLERHAND A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁTÓL A TALMUD LEZÁRÁSÁIG BIBLIAI BEVEZETÉSSEL FORDÍTOTTA: LICHTMANN TAMÁS KALEF

JACOB ALLERHAND A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁTÓL A TALMUD LEZÁRÁSÁIG BIBLIAI BEVEZETÉSSEL FORDÍTOTTA: LICHTMANN TAMÁS KALEF JACOB ALLERHAND A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁTÓL A TALMUD LEZÁRÁSÁIG BIBLIAI BEVEZETÉSSEL FORDÍTOTTA: LICHTMANN TAMÁS KALEF MIOK BUDAPEST, 1988 Tartalomjegyzék Előszó (dr. Schőner A

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

A kód, az Ószövetség

A kód, az Ószövetség A kód, az Ószövetség - a Jelenések könyvének hermeneutikája - A biblikus kutatók hosszú vitákba bonyolódnak a Jelenések könyvének értelmezésekkor, hogy apokaliptikus írás-e, vagy prófécia. A könyv próféciának

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben