SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 166 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 166 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában"

Átírás

1

2 SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN 166 éve a katolikus hitoktatás szolgálatában

3 A Szent István Társulat hittankönyveirôl A Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, másfél évszázada meghatározó tényezôje a magyar hittankönyvkiadásnak. E hosszú idô alatt korszellemtôl és változó világnézeti áramlatoktól függetlenül mindenkor arra törekedett, hogy kateketikai kiadványaiban a hitletéteményt ôrzô egyházi Tanítóhivatal útmutatásainak és a legmagasabb minôségi elvárásoknak megfelelve, hûségesen adja tovább a katolikus tanítást az egymást követô nemzedékeknek. A harmadik évezred változásai új kihívások elé állították a Társulatot. Bár az egyházhûségre és a minôségre vonatkozó alapelvek nem változtak, a megújult didaktikai és pedagógiai irányelvek, az audiovizuális eszközök sosem tapasztalt térhódítása, a digitális technológia és az internet adta lehetôségek elterjedése átformálta, kiszélesítette a hitoktatás módszertanát, míg ezzel párhuzamosan széles körben megmaradt a hagyományos oktatási formák iránti igény is. A Szent István Társulat hittankönyvei, hittankönyv-családjai, segédkönyvei éppen ezért úgy kerültek összeállításra, hogy minden pedagógiai elvárásnak megfeleljenek, vagyis bármely módszertant magáénak valló oktató megtalálja köztük a saját és a rábízott tanulók igényeinek leginkább megfelelô kiadványokat. Boldog II. János Pál pápa így ír korunk hitoktatásáról Catechesi tradendae kezdetû apostoli buzdításában: Fogarasy Mihály, a Szent István Társulat alapítója, késôbbi nagyváradi püspök már 1842-ben, amikor a gyermekek mai értelemben vett hitoktatásáról még nem is beszélhettünk, így írt a Társulat megalapítását szorgalmazó tanulmányában a Religio és Nevelés címû folyóirat hasábjain: Oly könyvecskék kiadása és terjesztése lenne szükséges, melyek oktatva és elbeszélve, a gyermekekben a vallást szintúgy, mint erkölcsi érzést fölébreszteni, s általok a nevelés fô alapját, a szent vallást szívökbe oltani képesek. Ha valaki komolyan és vallásos lelkülettel akarja végezni a hitoktatást, az ma nehezebb és fárasztóbb feladat, mint régebben bármikor, annyira sok ellentétes erôvel kell megküzdeni. De az is igaz, hogy több vigasztalásnak és örömnek a forrása azon válaszok miatt, amelyeket a gyermekek és a fiatalok adnak a hitoktatásra. A Szent István Társulat ez utóbbit kívánva és remélve adja a katekéták és katekumenek kezébe hittankönyveit. Farkas Olivér a Szent István Társulat igazgatója

4 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK Hittankönyv-sorozat az általános és középiskolák évfolyama számára A SOROZATRÓL ÁLTALÁBAN A szervesen egymásra épülô tematika lehetôvé teszi, hogy a diákok a betûvetéstôl az érettségiig teljes körûen megismerjék a katolikus hitrendszert, ugyanakkor a ciklikusan ismétlôdô tananyag azok számára is kapcsolódási pontot teremt, akik az alap- vagy középfokú képzésnek csak egy-egy szakaszában részesülnek hittani oktatásban. Ez a hittankönyv-sorozat jelenleg az egyetlen hazánkban, amely minôségi és formai tekintetben megfelel az általános és középiskolai tankönyvekkel szemben támasztott egyházi és világi követelményrendszernek, s egyben teljesen lefedi a 12 évfolyamos alap- és középfokú oktatást. A kötetek heti kétórás tantárgyi rendszer szerint készültek, úgy, hogy a hittani ágazatok fôbb részei négyévenként ismétlôdnek (alsó tagozat, felsô tagozat, középiskola), az életkori sajátosságoknak megfelelôen bôvülô és mélyülô ismeretanyaggal. Ezt az elvet más tárgyak esetében évtizedek óta sikeresen alkalmazzák, mert a többször visszatérô tananyag tartósabban megmarad a tanulókban. Az egyes kötetek ötvözik a korszerûséget a hagyománnyal. Elôbbi a szerkesztési elvekben, a képanyagban (minden kötet színes nyomtatású) és a módszertani jellemzôkben, utóbbi a Szentírásra és A Katolikus Egyház Katekizmusára épülô tudásközpontú ismeretátadásban jut kifejezésre. A sorozathoz interaktív webfelület is tartozik (www.hittansuli.hu): tanulóknak évfolyamonként besorolt játékokkal, vetélkedôkkel, oktatófilmekkel; tanároknak minta tanmenetekkel, témazáró dolgozatokkal és különféle oktatási segédanyagokkal. A honlapról bôvebb ismertetô kiadványunk oldalán található. Az Oktatási Minisztérium a teljes sorozatot felvette a Tankönyvjegyzékbe, tehát az a mindenkori szabályozástól függôen hivatalosan is beszerezhetô és használható a közoktatási intézményekben. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Mint minden tankönyvcsalád, a Szent István Társulat jelen hittankönyvei is elôre meghatározott didaktikai és pedagógiai irányelvek szerint készültek. Mivel a hitoktatás módszertanában a közoktatás más tárgyaihoz hasonlóan egyfajta pluralizmus érvényesül, a katekéták óhatatlanul nehéz döntés elôtt állnak, amikor hittankönyvet választanak. Az alábbiakban ebben a felelôsségteljes döntésben szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy a sorozattal kapcsolatos, gyakran felmerülô kérdésekre választ adunk. 4

5 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 5 Kik használják a sorozatot? A honlap több ezer látogatója személyes adatokat is megad magáról a regisztráció során. Ezeket összevetve a más helyekrôl származó információkkal, a használók körét a következôképpen tudjuk meghatározni: Elsôsorban a nagy- és közepes nagyságú városok, községek iskoláinak diákjai; Tudásközpontú oktatást magáénak valló hitoktatók osztályai; Vallásukat a mindennapi életben is gyakorló családokból álló közösségek; Katolikus lelkiségi mozgalmak köré szervezôdô iskolák, hittancsoportok; Olyan 12 évfolyamos katolikus iskolák, ahol az igazgató fontosnak tartja a tananyag 12 éves egymásra épülését, koherenciáját. Miért kell alsó tagozatos diákoknak olyan hittani témákat és definíciókat megtanítani, melyek más sorozatokban csak felsôbb osztályokban kerülnek elô? Több évtizedes tapasztalat, hogy az alsó évfolyamokon nagyobb a gyermeklétszám, mint késôbb (mérföldkônek számít ebben az elsôáldozás). Azért tartottuk célszerûnek a hittani ismeretek teljes körét érinteni az elsô négy évfolyam során, hogy akik a továbbiakban nem részesülnek hitoktatásban, alapvetô szinten azok is átfogó képpel rendelkezzenek a katolikus hitrôl. Az alsó tagozatos diákok számára miért munkáltató tankönyv készült, miért nem külön tankönyv és munkafüzet? Ez utóbbi esetben a nagycsaládosoknál legalább a tankönyvet több gyermek is használhatná. Döntésünket hosszas mérlegelés elôzte meg, és arra jutottunk, hogy a munkáltató tankönyv öszszességében olcsóbb megoldás, ráadásul a szülôk többsége praktikusabbnak tartja, ha a gyermek minél kevesebb könyvet hord magával. Miután a modern technika lehetôvé teszi, a honlapról a feladatok, a kivágható mellékletek letölthetôk és kinyomtathatók, így a nagycsaládosokat sem éri anyagi hátrány, mert a gyermekek ezeket használhatják munkafüzetként. Miért nincs a szentségekre való felkészítés (elsôáldozás, bérmálás) integrálva a sorozatba? A sorozat elsôsorban iskolai használatra készült, a szentségi felkészítésnek pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia érvényben lévô rendelkezése szerint a templomi, plébániai hitoktatásban kell történnie. A szentségi felkészítésre szolgáló hittankönyveink a katalógus oldalán találhatók. Használhatók-e a sorozat egyes kötetei úgy is, hogy az oktató korábban más sorozatból tanította a diákokat? Elvben a hittani tárgykörök minden sorozat esetében hasonló tematikai felosztást igényelnek, tehát van átjárhatóság közöttük. Ha az órabeosztás mégsem épülne teljesen egymásra, ez néhány különórával áthidalható. Alkalmas-e az érettségi vizsgára való felkészülésre a sorozat? Igen, mivel az egyes tárgykörök megírásánál A Katolikus Egyház Katekizmusának meghatározásait vettük alapul. A középiskolai kötetek szerkesztésénél kiemelt hangsúlyt helyeztünk erre a szempontra. Ha a sorozattal kapcsolatban bármilyen kérdése fölmerül, kérjük érdeklôdjön az alábbi elérhetôségeink Szent István Társulat 1053 Budapest, Veres Pálné utca Budapest, Pf /13. mellék; ; Fax: Kindelmann Gyôzô fôszerkesztô

6 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 1. FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA BESZÉLGETÉS ISTENNEL (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Wiedermann Katalin Hittani ismereteket meglapozó bevezetés az imáról, a templomról és a szentmisérôl. A tananyag úgy került összeállításra, hogy azok a gyermekek is megismerjék hitünk alapjait, akiknél családi környezetben erre nem került még sor. Mivel az elsô félévben a gyermekek nem tudnak olvasni, fontos, hogy a feladatok megoldásában a szülôk is a segítségükre legyenek. A gyakorlati tevékenységre épülô órák (templomlátogatás, keresztút járás stb.) fontos részét képezik a tananyagnak, mivel a 6-7 éves korú gyermekekben jórészt vizuálisan rögzülnek az információk. Ezt segíti a kötet végén található színes melléklet is a kivágható és összeragasztható templom- gyóntatószék-, oltár- stb. makettekkel. A mellékletek a honlapról is letölthetôk, és tetszés szerinti nagyságban kinyomtathatók. Ugyanitt interaktív foglalkoztatásra is lehetôség nyílik: tanórába beépíthetô énekhallgatással, filmnézéssel, tesztfeladatokkal. 106 oldal + 16 oldal melléklet azonosító: IT 101 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA ISTEN SZAVA (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Olgyay Anna A hittani ismeretek kiindulópontja Isten szava, a Biblia. Ez a könyv azokkal az ó- és újszövetségi történetekkel ismerteti meg a tanulókat, amelyek a keresztény erkölcsi tanítás alapjait képezik. Mivel a 8-9 éves gyermek még igen vizuális irányultságú, Stift Z. Angelico illusztrációi által ez a hittankönyv egyben egy képes Biblia is. A bibliai történetekben ahol csak lehet, a Szentírás szövegét idézzük, hogy a gyermekek már korán megismerjék a szent szövegeket, ám a hitoktatókat arra buzdítjuk, hogy saját szavaikkal, a korosztálynak megfelelô szinten is mondják el a történeteket, s a könyv sok-sok játékos feladata által tegyék élményszerûvé elbeszélésüket. E párhuzamos ismeretanyag átadása által megvalósul a könyv egyik fô célja: serkenteni, kedvet csinálni a gyermekek számára, hogy hittanórán kívül is elôvegyék és olvassák a Szentírást. 184 oldal azonosító: IT 102 Ára: 1400 Ft 1120 Ft Rendelési szám: Gyakran felmerülô probléma: Vannak hittankönyvek, amelyek ilyen korban még nem beszélnek az ôstörténetrôl és a bûnbeesésrôl, mert a gyerek egyfelôl a mesék világába sorolná a teremtés-elbeszélést, másfelôl kialakulhat benne egy fenyítô, haragvó Isten képe, szemben a Mennyei Atya-istenképpel. Ez az állítás csupán feltételezés, melynek ellentmond a több évszázados hitoktatási gyakorlat. A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, mely korunkban a hitoktatás alapját képezi, Isten kinyilatkoztatásának elsô állomásaként a teremtést és a bûnbeesést jelöli meg (7. pont), tehát a biblikus hittannak ezzel kell kezdôdnie. 6

7 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 3. FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA A MENNYEI ATYA GYERMEKEI (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Olgyay Anna A kötet a korosztály már egyre inkább kibontakozó értelmi szintjén nyújt ismereteket az Egyházról. Az elsô leckékben rövid biblikus és történelmi kitekintéssel az Egyház születését tárgyalja, majd tisztázza a küzdô, a szenvedô és a megdicsôült Egyház fogalmát. Ezután liturgikus és szentségtani rész következik, késôbb az egyházi év ünnepeinek sorra vételével rávezeti a gyermekeket arra, hogyan válhatnak az Egyház aktív, cselekvô tagjaivá. Az utolsó fejezet a magyar és a világegyház legismertebb szentjeit mutatja be, bizonyítva, hogy a történelem során mindig voltak olyanok, akik az Egyház cselekvô tagjaiként hôsies fokon követték Krisztust s ôk példaképei lehetnek a ma élôknek. Az ilyen leckékhez tartozó feladatok konkrétan kiemelik egy-egy szent erényeit, hogy a gyerekek lássák, miben követhetik ôket. A webfelület a korosztály érdeklôdési és értelmi szintjének megfelelôen már bonyolultabb, összetettebb interaktív játékokkal, tesztekkel stb. egészíti ki a tankönyvben foglaltakat. 200 oldal azonosító: IT 103 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA ÉLET A HITBEN (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Kállai Nagy Krisztina A biblikus és a szentségtani alapvetés után sorozatunk jelen kötete a hités erkölcstanra helyezi a fô hangsúlyt. A szerzô elôször az erkölcstani fogalmakat tisztázza (bûn, kegyelem, bûnbánat, erények stb.), majd a Tízparancsolat, a Nyolc boldogság és az Egyház öt parancsa alapján megismerteti a gyermekeket a katolikus erkölcstannal. A feladatok és a munkáltató órák segítségével a hitoktató rávezetheti a diákjait arra, hogy az elmélet hogyan váltható gyakorlattá a mindennapi keresztény életben. A hittani rész a Katolikus Egyház hitvallása (Hiszekegy) alapján tisztázza hitünk fô igazságait. Ezen tárgykörök megkövetelik, hogy a tananyag definíciói A Katolikus Egyház Katekizmusának meghatározásait kövessék. Bár ez magas szintûnek tûnhet, mégis fontos, mert a tapasztalat szerint felsô tagozattól (vagy elsôáldozás után) sokan már nem részesülnek hitoktatásban, így ez az utolsó lehetôség, hogy pontosan megfogalmazva rögzüljenek bennük a késôbb, felnôttként is felidézhetô hitigazságok. 184 oldal azonosító: IT 104 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: Gyakran felmerülô kérdés: Kapcsolhatók ezek a kötetek a gyermekek elsôáldozási felkészüléséhez? Igen. A 3 4. osztály tananyaga háromnegyed részben (a konkrét elsô gyónási és elsô szentáldozási készületet leszámítva) tartalmazza a szentségi elôkészület központilag elôírt normáit. A közvetlen szentségi felkészülés az MKPK rendelkezése értelmében a plébániákon folyik. Akik az iskolában ezt a hittankönyv sorozatot használják, azoknak bôvebb lehetôségük nyílik a lelki és gyakorlati felkészülésre, hiszen a hittani alapokat már megismerték.

8 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 5. SZÉKELY JÁNOS A KÖNYVEK KÖNYVE Bevezetés a Biblia világába A sorozat célja 5. osztálytól a hittani ismeretek elmélyítése. Jelen kötet megismerteti a diákokkal a Biblia világát irodalmi, kultúrtörténeti és történelmi háttérét, ugyanakkor felfedi a bibliai elbeszélések erkölcsi és hittani vonatkozásait. Az ószövetségi történetek többnyire kissé rövidítve, a nehezebben érthetô részek kihagyásával szerepelnek benne, az újszövetségiek azonban az eredeti szentírási szöveggel. A magyarázatokat és a kapcsolódó elbeszéléseket a szerzô a hitoktatóknak szánta, hogy segítségükkel értelmezni tudják a történeteket. A leckék anyaga általában bôséges, az óraszámtól és a tanulók képességeitôl függôen bátran lehet belôle válogatni, akár kihagyni is. A leckék végén kis feladatok találhatók, melyeket a tanulóknak kell megoldaniuk. Nem nehezek, inkább érdekesek, s néha egy kis kihívást is jelentenek. Vannak olyan feladatok, melyekben szükség van a szülôk közremûködésére is. Egy-két kérdést vagy egy kisebb problémát közösen kell megoldaniuk. 190 oldal azonosító: IT 105 Ára: 1400 Ft 1120 Ft Rendelési szám: BERNOLÁK ÉVA A SZIKLÁRA ÉPÜLT EGYHÁZ Egyháztörténelem Egyháztörténelem az apostoli idôktôl napjainkig. A szerzô, miközben nyomon követi kétezer év eseményeit, bemutatja, hogy a legfényesebb és a legnehezebb idôszakokban is támadtak Krisztusnak olyan tanúi, akik életpéldájukkal igazolták: lehet és érdemes az evangélium szerint élni. Az egyháztörténelmi korszakok a világtörténelmi korszakok felosztását követik a kötetben, így a tananyag jól kiegészíti a történelem tantárgy anyagát. A leckék fô szövege bemutatja a tárgyalt kort és a nagy horderejû eseményeket, míg a szövegközi, apró betûs részek bemutatják egy-egy olyan személy (fôleg szent) életét, akik a kort alakították, vagy egy-egy kultúrtörténeti érdekességet, amely árnyaltabbá teszi az adott idôszakot. A leckék végén színes keretbe foglalva találhatók azok az események és évszámok, amelyek a tudásminimumot jelentik az egyháztörténelem ismeretében. 164 oldal azonosító: IT 106 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Gyakran ismételt kérdés: A sziklára épült Egyház címû tankönyvben miért Rendelési szám: nem kap hangsúlyosabb szerepet a modern kor egyháztörténete (pl. a 20. századi kommunista rezsimek keresztényüldözése)? A tankönyvet használó diákok a világi történelem oktatása során 6. osztályban csak az újkorig jutnak el, s ez a tankönyv a világi oktatás anyagát tudásháttérnek tekinti. A modern kor egyháztörténeti vonatkozásainak részletesebb bemutatásához az elôzôekhez hasonlóan szükség lenne a világi történelem ismeretére, ám erre a diákok csak a következô években jutnak el. Ezért érezhetô a mûben egyfajta hangsúlyeltolódás. Ezzel szemben a 10. osztályosoknak szóló Egyháztörténelem sokkal bôvebben tárgyalja a század egyháztörténelmét, hiszen a diákok ekkor már rendelkeznek a szükséges háttérismerettel. 8

9 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 7. NEMES GYÖRGY MÁCSIK MÁRIA ISTEN ÚTJÁN Dogmatika és erkölcstan Erkölcstan és dogmatika serdülô fiatalok számára. Bár e két tárgykör kissé száraznak tûnhet a diákok szemében, a szerzôk így bíztatják ôket: Egy izgalmas kiránduláson is vannak nehéz szakaszok, amikor nem tudjuk élvezni a minket körülvevô táj szépségét, csak a hegycsúcsra való biztonságos felérés a cél. E teológiai tárgykörök ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a serdülôk eljussanak a keresztény nagykorúságra. A fejezetek: Az ember Istenképisége, Isten megismerése, Válasz Isten hívására úgy vannak megírva, hogy a diákok egyfajta hitvédelmi szemléletmóddal találkozhatnak, vagyis jól megfogalmazott, egzakt, ugyanakkor logikus válaszokat kaphatnak a bennük felmerülô hitbeli kérdésekre (Mit tartunk bûnnek? Milyen a helyes vallásosság? Mit tudhatunk a végsô idôkrôl? stb.), ugyanakkor ezeket idézve felkészülten válaszolhatnak ismerôseik, barátaik kételyeire. 132 oldal azonosító: IT 107 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: GALLAY LÁSZLÓNÉ ÉLETÜNK KRISZTUS Alapvetô hittan, liturgika és szentségtan haladóknak Hogyan viszonyuljunk más vallásokhoz, felekezetekhez? Vajon változatlanul azt hisszük-e ma is, amit az elsô keresztények? Hogyan vezethetô le a katolikus liturgia és szentségtan a Bibliából? Ezeken a kérdéseken a serdülô fiatalok már el-elgondolkodnak. A könyv fô erénye, hogy soksok feladat, csoportmunka, stb. segítségével önálló véleményalkotásra készteti ôket. Megismerhetik hitünk sokszínûségét, találkozhatnak a különbözô lelkiségekkel, mozgalmakkal; a világi tantárgyak, pl. a mûvészettörténet során tanultakat összekapcsolhatják a könyvbôl megismert liturgikus jelképrendszerrel, a liturgikus cselekmények szimbolikájával, felfedezhetik az egyházi ünnepek gyökereit stb. Akik a sorozat felsô tagozatos köteteit használják, a 8. évfolyam végére teljes körûen megismerhetik a katolikus hit és a keresztény élet minden területét, s a nekik átadott tudásanyag tekintetében alkalmassá válnak a bérmálás szentségének felvételére. 186 oldal azonosító: IT 108 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: Gyakran felmerülô kérdés: Kapcsolhatók ezek a kötetek a fiatalok bérmálási felkészüléséhez? Igen. A 7 8. osztály tananyaga gyakorlatilag (a konkrét szentség-kiszolgáltatási felkészülést leszámítva) tartalmazza a szentségi elôkészület központilag elôírt normáit. A közvetlen szentségi felkészülés az MKPK rendelkezése értelmében a plébániákon folyik. Akik az iskolában ezt a hittankönyv sorozatot használják, azoknak bôvebb lehetôségük nyílik a lelki és gyakorlati felkészülésre, hiszen a hittani alapokat már megismerték. 9

10 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 9. SZÉKELY JÁNOS BIBLIAISMERET A könyv anyaga ráépül az eddigi kötetekre, különösen a Könyvek Könyve címû tankönyvre (5. osztály). Székely János püspök koncepciója, hogy a már tanult történeteken túl a diákok megismerjék a bibliai idôk (a teljes Ó- és Újszövetség) történeti összefüggéseit, a szent könyvek keletkezéstörténetét és mûfaji besorolását, emellett számos kultúr- és mûvészettörténeti érdekességgel szolgál lebilincselô, érdekfeszítô stílusban. A szerzô fontosnak tartja, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, melyek a serdülôkben felmerülhetnek a Bibliával, annak történetiségével kapcsolatban. (A régészet és a Biblia elbeszélései, az evangéliumok történeti hitelessége, az Újszövetség fordításainak hitelessége stb.) Mindez egyfajta hitvédelmi felkészítést is jelent a diákok számára. Idézet egy budapesti hitoktató levelébôl, aki a könyvet használja: Tavaly félévkor váltottam Székely püspök úr könyvére a ( ) helyett. Két hónap múlva azt vettem észre, hogy diákjaim, akik addig nem különösebben foglalkoztak a hittannal, egyre gyakrabban szólnak hozzá a tananyaghoz, óra közben fellapozzák a Bibliát amit addig gyakran otthon felejtettek ; s a csoportmunkák során egyre elmélyültebben és komolyabban dolgozzák ki a feladatokat. Ezúton köszönöm a magam és diákjaim nevében a könyvet a Szerzônek és a Kiadónak. (V. T. Zoltán) 240 oldal azonosító: IT 109 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám: NEMES GYÖRGY NEMES RITA GÔCZE IVÁN EGYHÁZTÖRTÉNELEM A könyv átfogó képet ad az Egyház kétezer éves történetérôl az apostoli kortól napjainkig. A szerzôk nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a történelmi események által bemutassák Európa keresztény gyökereit, melyet manapság sokan szeretnének figyelmen kívül hagyni. Külön említést érdemel a 20. századi rész, mely részletesen bemutatja a nácizmus és a kommunizmus egyházüldözéseit. Ez azért is fontos, mert a világi történelemkönyvek általában nem, vagy félreértelmezve tárgyalják az Egyház szerepét és tevékenységét ebben a korban. A rendkívül gazdag képanyag segítségével mintegy vizuálisan is megjelenik a tanulók elôtt az Egyház 2000 éves történelme. A bôséges tananyag a sorozat más köteteihez hasonlóan lehetôvé teszi, hogy a hittanár eldöntse, mely részeket tartja fontosnak, s mely részeket kívánja kihagyni, vagy olvasmányként feladatul adni a diákoknak. 272 oldal azonosító: IT 110 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám:

11 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 11. NEMES GYÖRGY NEMES RITA MÁCSIK MÁRIA KATOLIKUS DOGMATIKA ÉS ERKÖLCSTAN A szerzôk A Katolikus Egyház Katekizmusának felépítését és meghatározásait követik a két teológiai tárgykör kifejtése során. Természetesen a szentírási megalapozást is fontosnak tartják, a dogmatikai részben pedig tekintettel vannak a dogmatika és a liturgia kapcsolatára. Mivel a könyv bôséges tananyagot tartalmaz, a hittanár maga döntheti el, hogy mely részeket tekinti kötelezôen megtartandó törzsanyagnak, és melyeket kiegészítô olvasmánynak. Az erkölcstani rész, bár a hagyományos felépítést követi, nagy hangsúlyt helyez a mai kor problémáira, és azokra a kérdésekre, melyek a serdülô fiatalokat foglalkoztatják e tárgykörrel kapcsolatban. (A szellemi értékek az ember életében, A keresztény ember kötelességei a nemiséggel kapcsolatban, A keresztény ember felelôssége a nemzeti elkötelezettség és a közélet terén, A család az Egyház tanításában stb.) 216 oldal azonosító: IT 111 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám: PÁKOZDI ISTVÁN ILLÉSSY MÁTYÁS GALLAY LÁSZLÓNÉ LITURGIKA ÉS ALAPVETÔ HITTAN A könyv egy-egy félévben tárgyalja a két témakört. A liturgikus rész elôször bemutatja a liturgia és az ünneplés összefüggéseit, majd sorra veszi az egyházi év ünnepeinek liturgikus cselekményeit, feltárja azok gyökereit, történeti alakulásukat. Ezután a szentségek és a szentelmények liturgiáját tekinti át, megismertet a liturgikus eszközökkel és ruhákkal, a mozgás és a gesztusok jelentôségével, s a liturgikus szabályokkal. Kitekint a keleti liturgiára is, s bemutatja a római és a görögkatolikus rítus különbözôségeit. A második rész a hit tárgyát, a keresztény misztériumot tárgyalja középiskolai szinten, A Katolikus Egyház Katekizmusa alapján. Az elsô fejezet kifejti, mi a kinyilatkoztatás, majd az Apostoli hitvallás cikkelyeinek sorrendjében bemutatja keresztségi hitünket. A Katolikus Egyház tanítását szentírási részletek támasztják alá, emellett számos helyen a Tanítóhivatal dokumentumaiból, pápai enciklikák és teológiai mûvekbôl származó idézetek világítják meg a hitigazságokat, s gyakran az egyházatyák írásai teszik változatosabbá az ismeretszerzést. 208 oldal azonosító: IT 112 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám:

12 A plébániai hitoktatás tankönyvei Atemplomi, plébániai hitoktatatás nemcsak a szentségi elôkészítésre korlátozódik, hiszen számos helyen nincs lehetôség az iskolai oktatásra. Ezeken a helyeken az órabeosztástól függôen rövidítve, vagy a leckéket összevonva kiválóan használható a 12 évfolyamos tankönyvsorozatunk. Sok helyen már az óvodás korú gyermekek számára is folyik hitokatás. Bár ekkor még elsôsorban a szülôk és az oktatók elbeszélése, a szemléltetés és a játékosság módszertana az elsôdleges az ismeretek átadásában, mégis fontosnak tartottuk, hogy a korosztály sajátosságait figyelembe véve, számukra is megjelentessünk hittankönyveket. A legtöbb plébánián kulcsfontosságú szerepet tölt be az ifjúsági és felnôtt katekézis, különösen azokon a helyeken, ahol az evangelizációs tevékenység nyomán nagy a megtérôk száma. A Szent István Társulat ezt az igényt is szem elôtt tartotta hittankönyveinek kiadásakor. Ezek a könyvek alkalmasak a keresztségi felkészítésre is felnôtt katekumenek esetében. 12

13 Az óvodás korúak hitoktatása DR. EDELÉNYI ISTVÁN KATONA ISTVÁN DR. LUKÁCS ISTVÁN A MENNYEI ATYA SZERET MINKET Illusztrálta: Kis Mária A könyv 3-4 éveseknek, illetve elsô osztályosoknak szól. A gyermek érzelmi világára alapoz, nem feltételez istenélményt, de épít a kisgyermek nyitottságára, misztérium iránti fogékonyságára. Figyelembe veszi az egyházi év ünnepeit, megismerteti a szentségek közül a keresztséget (Isten családjának tagjai leszünk), az Eucharisztiát (Isten közösségbe gyûjt minket). Kiemeli a felebaráti szeretetet, de az egyéb parancsokat is (pl. ôszinteség, lopás, hûség, élet védelme) be lehet szôni a teremtés, a családi élet, stb. témakörökbe. A könyvben a korosztály sajátosságai miatt kevés a szöveg, inkább a képek dominálnak benne. 64 oldal, színes és színezhetô képekkel azonosító: IT 120 Ára: 670 Ft 536 Ft Rendelési szám: FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA ÉLÔ BESZÉLGETÉS ISTENNEL Illusztrálta: Wiedermann Katalin Az ötéves kortól használható hittankönyv alapvetô ismereteket ad az imádságról, a tempolomról, a liturgikus tárgyakról, valamint a szentmisérôl. Mindezt játékos feladatokkal, bôséges szemléltetéssel, fényképekkel, rajzokkal, kivágható mellékletekkel. 96 oldal azonosító: IT 119 Ára: 1600 Ft 1280 Ft Rendelési szám: A bôvebb szöveganyag miatt elengedhetetlen, hogy a szülôk is bekapcsolódjanak gyermekük hitre nevelésébe. Új kezdeményezés a hitoktatásban, hogy a könyvhöz CD melléklet is tartozik, melynek segítségével az imádságok, az egyházi énekek és a szentmise szövege hallás után is tanítható. 13

14 Az elsôáldozási felkészítés hittankönyvei RÉDLY ELEMÉR ELSÔÁLDOZÓK KÖNYVE I II. I. KÖTET: Megismerkedünk Jézussal II. KÖTET: Találkozásra készülünk Jézussal 112 oldal, színes képekkel azonosító: IT 121 Ára: 1050 Ft 840 Ft Rendelési szám: oldal, színes képekkel azonosító: IT 122 Ára: 1050 Ft 840 Ft Rendelési szám: Hazánkban közel három évtizede ez a legnépszerûbb elsôáldozási elôkészítô könyv. A két évre elosztott tananyag alapvetôen a Magyar Katolikus Katekizmus kérdéseire épül. A szerzô a gyerekek mindennapi helyzetéhez kötve építi fel mondanivalóját, egy-egy szentírási szakaszból kiindulva. Igyekszik felébreszteni bennük a vágyat a Jézussal való találkozásra élete, tanítása, tettei által, de a Szentírás mellett a szenthagyományt, a Hitvallás tételeit és az Egyház hívô gyakorlatát is közérthetô szinten jeleníti meg. A könyv használata feltételez bizonyos hittani ismereteket, ezért ott a legcélszerûbb a használata, ahol a gyermekek megfelô családi háttérrel rendelkeznek. A II. kötet függelékében megtalálhatók a fôbb imádságok, s mintegy vezérfonalként az elsô gyónás és az elsôáldozási szentmise menete. 14

15 Elsô gyónásra és szentáldozásra felkészítô munkafüzetek JÉZUS SZÍVE NÔVÉREK AZ ELSÔ GYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA FELKÉSZÍTÔ MUNKAFÜZET I II. Illusztrációk: Jézus Szíve Nôvérek I. kötet: 112 oldal, rajzokkal Ára: 1300 Ft 1040 Ft Rendelési szám: II. kötet: 102 oldal, rajzokkal Ára: 1300 Ft 1040 Ft Rendelési szám: A munkafüzet azt a tapasztalatot tartja szem elôtt, hogy a tanulók jelentôs része nem rendelkezik keresztény családi háttérrel, elôzetes hitbeli tudással, ezért az anyag a gyerek nyitottságára, általános ismereteire, élethelyzeteire épít. Szemlélete, emberképe, istenképe a gyermekekhez közel álló; nagy hangsúlyt helyez az imádságos lelkület kialakítására, s változatos feladatai által segít tettekre váltani a tanultakat. Az elsô kötet a Tízparancsolat, az imádság, és a bûnbeeséstôl Jézus keresztáldozatáig az elsôádozáshoz szükséges bibliai alapismereteket adja át. A II. kötet a bûnbánat szentségével és az Oltáriszentséggel foglalkozik, s ezeket a liturgia és a Szentírás segítségével világítja meg. Mindkét könyv a korosztály sajátosságainak megfelelô, színezhetô, kivágható, hajtogatható, kitölthetô foglalkozató lapokat tartalmaz. 15

16 A bérmálási felkészítés hittankönyvei FOGASSY JUDIT FELKÉSZÍTÔ A BÉRMÁLKOZÁSRA MUNKAFÜZET I II. Illusztrációk: Jézus Szíve Nôvérek I. kötet: 92 oldal, rajzokkal Ára: 740 Ft 592 Ft Rendelési szám: A két évre elosztott tananyag elsôsorban munkáltató jellegû. Komplex és konkrét szentségi felkészítés, amely tudatosan épít arra, hogy a serdülô korosztályt hitének átgondolására késztesse. A bérmálást megelôzô idôszakban egy hat alkalomból álló lelkigyakorlat, és annak kidolgozott témái is helyet kaptak a mûben. Ez a lelki elôkészület fontos állomása lehet. A függelékben a bérmaszülôkkel való kapcsolatfelvételtôl a bérmálási adatlap kitöltéséig gyakorlati tudnivalók találhatók. II. kötet: 92 oldal, rajzokkal Ára: 740 Ft 592 Ft Rendelési szám: TOMKA FERENC TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNYSÉGGEL Bérmálkozóknak és katekumeneknek A könyv segítségével a bérmálásra készülôk felnôtt módon megismerhetik és átgondolhatják a kereszténység alapvetô kérdéseit. Emellett segítség lehet katekumenek és csoportjaik, vagyis olyan felnôttek és fiatalok számára, akik most ismerkednek a kereszténységgel, és szeretnének megkeresztelkedni, illetve szeretnének egy gyerekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre jutni. A könyv jelentôs részben nemhívôkkel és keresôkkel való beszélgetésekbôl született, az ô ismereteikre épít, s az ô keresésükre szeretne választ adni. A bérmálás elôtt állók természetesen a szentség kiszolgáltatáshoz szükséges koknrét ismereteket is megszerezhetik a felkészítô fejezetekbôl (A Szentlélek ajándékai, A Szentlélek az Egyházban, A bérmálás szertartása stb.). 388 oldal azonosító: IT 124 Ára: 2050 Ft 1640 Ft Rendelési szám:

17 A felnôtt és ifjúsági katekézis hittankönyvei Hitünk és életünk A keresôk és megtérôk számára leggyakrabban ajánlott könyv az élet értelme, a boldogság keresése, és más hasonló kérdésekbôl kiindulva bevezeti a katekumeneket hitünk igazságaiba. Alapvetôen apologetikai jellegû mû, legalábbis a tekintetben, hogy minden olyan kérdésre megpróbál választ adni, ami a gondolkodó, jószándékú, de a kereszténységet még nem ismerô fiatalokban felmerülhet. 290 oldal azonosító: IT 125 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: TOMKA FERENC BIZTOS ÚT Szerelemrôl, szexualitásról értelmesen A kötet kézikönyv szeretne lenni a szerelem és a szexualitás sokak számára még ma is tabunak számító témakörében serdülô illetve ifjúsági hittanórák, lelkigyakorlatok számára. Tomka Ferenc így vall könyvérôl: 240 oldal Ára: 1900 Ft 1520 Ft Rendelési szám: Elsôsorban hívôkhöz szól, másodsorban mindenkihez. Amikor a témáról szóló elôadások során kijelentjük, hogy a hitre fogunk alapozni, a fiatalok gyakran kérik: lehetne-e úgy beszélni a szexrôl, szerelemrôl, hogy az a nem-hívôk számára is érthetô legyen? A fiatalok kérdés-feltevésének reális alapja van. Mert a vallásos szülôk, hitoktatók vagy lelkipásztorok gyakran nem»értelmesen«szólnak a szexualitással kapcsolatos témákról, inkább a vallási parancsok és tilalmak nyelvén. Könyvünk ilyen értelemben minden emberi értéket keresô fiatalhoz és felnôtthöz szól, mert rámutat a felvetett kérdések»érthetô-értelmes«voltára. Néhány fejezetcím, mely illusztrálja, hogy a könyv milyen kérdésekre kíván válaszolni: Meddig lehet elmenni? Nem túlhaladott az Egyház álláspontja? Melyek a jó és melyek a rossz házasság tulajdonságai? A GENDER ideológia és a homoszexualitás, A szexualitás lélektana stb. 17

18 Bibliák ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS Név-, tárgy-, és helymutatóval, a szöveg alá tördelt magyarázó jegyzetekkel. 684 oldal, keménytáblás, aranyozott mûbôr kötésben (10 x 15 cm) Ára: 1700 Ft 1360 Ft azonosító: IT 133 Rendelési szám: SZTENDERD BIBLIA Közepes nagyságú Biblia, mely akár egy táskában is elfér, így utazások, kórházi kezelés stb. alkalmával sem kell nélkülöznünk a Szentírást. Ebben a változatban is bôséges jegyzetanyag és színes térképmelléklet segíti az olvasót a szent szövegek tanulmányozásában oldal, aranyozott mûbôr kötésben (12 x 18 cm) Ára: 3100 Ft 2480 Ft azonosító: IT 130 Rendelési szám: CSALÁDI BIBLIA Biblia-kiadásaink közül ez a legnagyobb méretû, és a legbôségesebb jegyzetanyaggal ellátott. Nagy betûfokozattal nyomott, így az idôsebbek és a gyengébben látók számára is jól olvasható. A lábjegyzetben szereplô magyarázatokon kívül minden könyv elôtt bôséges bevezetôt olvashatunk. A mellékletben részletes név- és tárgymutató található, mely konkordanciaként is használható; valamint a liturgikus évhez kapcsolódó perikópák felsorolása. Külön említést érdemel a színes kép- és térképmelléklet, valamint a különféle táblázatok (súly- és hosszmértékek, pénzegységek stb.), melyek segítik a szent szövegek pontos értelmezését. Családi Bibliánk így egyfajta bibliai kézikönyvként is használható oldal, aranyozott mûbôr kötésben (17 x 24 cm) Ára: 5400 Ft 4320 Ft azonosító: IT 127 Rendelési szám: DIÁK BIBLIA Bibliacsaládunk legkisebb tagja a rendkívül erôs kötés, valamint az akár zsebre is tehetô mérete miatt elsôsorban a fiatalok és a gyakran úton lévôk körében vált népszerûvé. Népszerûségében nem elhanyagolható tényezô az ára sem, hiszen a puhafedeles változat révén a legolcsóbb katolikus Szentírást adhatjuk a hívek kezébe. Keménytáblás: 1424 oldal, aranyozott mûbôr kötésben (11 x 16 cm) Ára: 2600 Ft 2080 Ft Rendelési szám: azonosító: IT 129 Puhafedeles: 1424 oldal, aranyozott karton borításban (11 x 16 cm) Ára: 2100 Ft 1680 Ft Rendelési szám: azonosító: IT 128 Kétkötetes, keménytáblás, színes rajzokkal, 1160 oldal (14 x 20 cm) Ára: 5800 Ft 4640 Ft Rendelési szám: KÉPES BIBLIA 1 2. Képes Biblia (Ó- és Újszövetség) gyermekeknek. 18

19 Katekizmusok, kateketikai segédletek A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA A kötet szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvetô tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait. A katekizmusok nagy hagyományát követve négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a hitvallás), a hit szentségeirôl, a hitbôl fakadó életrôl (a parancsolatok), és végül a hívô imádságról (a Miatyánk). 864 oldal, keménytáblás, védôborítóval Ára: 3900 Ft 3120 Ft Rendelési szám: A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK KOMPENDIUMA A hagyományos, dialogizáló (kérdés felelet) formában megfogalmazott hittételek révén ez az összefoglalás különösen is alkalmas arra, hogy a hitoktatók egzakt és világos formában tárják a tanulók elé a katolikus hitigazságokat. KISKATEKIZMUS 244 oldal, puhafedeles Ára: 500 Ft Rendelési szám: MAGYAR KATEKETIKAI DIREKTÓRIUM 140 oldal, puhafedeles Ára: 1200 Ft 960 Ft Rendelési szám: Az Egyház a tagjai által hirdeti az Evangéliumot. Ahhoz, hogy mindenki minél hatékonyabban végezhesse ezt a szolgálatot, megfelelô eszközökre van szükség. A Rómában, a Klérus Kongregáció által kiadott A Katekézis Általános Direktóriuma címû dokumentum az egyetemes Egyháznak szóló általános irányelveket fogalmazta meg, ezenkívül sajátos célja volt, hogy segítse a helyi egyházak kateketikai tevékenységét, kiemelten a nemzeti kateketikai direktóriumok és a helyi katekizmusok elkészítését. A jelen dokumentum a római általános direktórium elveit alkalmazza a magyar viszonyokra. Kidolgozásában lelkipásztorok, katekéták, kateketikai-pedagógiai szakemberek és teológusok mûködtek közre, s a szöveget az egyes egyházmegyék fôpásztorainak kiegészítései és saját egyházmegyéjük helyzetére vonatkozó módosításai után véglegesítették. 19

20 A modern hitoktatás szolgálatában A Szent István Társulat 12 évfolyamos hittankönyv-sorozatához tartozó weboldal számos interaktív feladattal, játékkal, hanganyaggal segíti a tanulóknak az órán elhangzottak megértését, ismereteik bôvítését. A tanítók és tanárok tanmeneteket, dolgozatmintákat, óravázlatokat és gyakorló feladatlapokat tölthetnek le innen. NYOMTATHATÓ FELADATSOROK A gyakorló feladatsorok segítségével az ismeretek könnyedén bôvíthetôk. Az elsô négy osztály számára kinyomtatható feladatlapok készültek. OKTATÓFILMEK Az oktatófilm-sorozatban neves szakemberek elôadásait hallhatjuk a hitoktatás fontosabb témaköreihez, például: A teremtés Az evolúció A kereszténység és a vallások Korunk tévhitei, babonák Nemzeti kegyhelyeink Szentségek Magyar szentek és boldogok Utolsó ítélet, halál, feltámadás. HANGANYAGOK A közel 100 hanganyag közül válogatva népénekeket, elôadásokat, szentmise-részleteket, imádságokat és bibliai történeteket hallgathatnak meg a diákok. 20

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Találkozzunk Jézussal

Találkozzunk Jézussal EDÖCSÉNY ZITA Találkozzunk Jézussal Az elsõáldozásra és elsõ gyónásra való felkészítés Középiskolai tanár, hitoktató és mindenekelõtt három gyermek édesanyja vagyok. Pedagógusként, hitoktatóként és szülõként

Részletesebben

Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez

Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez Veszprém 2008. október 4. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 8. A konferenciát előkészítette: Trosits András

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat! Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja:

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői kézikönyv 1.0 verzó 2013 2083 Solymár, József Attila utca 26. +36/ 26 360-306 kommunikacio@feszekiskola.hu www.feszekiskola.hu

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21.

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21. Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1 Ökumenikus kapcsolatok magyarországon a krisztusban adott egységünk megélése A teológiai és keresztyén egység bizottság konzultációja 2009. október 21. Charta_2010_176x246

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke ÁKD Általános Kateketikai Direktórium (1971) BCS Boldogabb családokért Magyar püspökkari dokumentum COINCAT CONSIGLIO INTERNAZIONALE PER LA CATECHESI, La catechesi degli adulti nella

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE SZEGED 2010 Megtaláltam Rómában Krisztus szolgálatának számomra

Részletesebben

KÖZNEVELÉS KEREKES BARNABÁS ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP

KÖZNEVELÉS KEREKES BARNABÁS ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 70. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG TEHETSÉGGONDOZÁS CSÉPE VALÉRIA, CHESTER E. FINN, BONIS BONA

Részletesebben

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató Kedves Olvasók! A februári lapszámunk cikkeinek, tudósításainak összeállításakor is figyeltünk arra, hogy helyt adjunk az olyan újításokat, újdonságokat bemutató írásoknak, melyek hozzásegítik olvasóinkat

Részletesebben

www.1823.hu KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 1%-át NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM KEREKES BARNABÁS

www.1823.hu KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 1%-át NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM KEREKES BARNABÁS Û Û ÞĈ ± ± ĭ ÚJ 1823 KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 70. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS ÞĈ ó ± ± ± ± technikai száma: 1823,*$õ+!É%(ú8'É%&'8 ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK NEMZETI TEHETSÉG

Részletesebben