SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 166 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 166 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában"

Átírás

1

2 SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN 166 éve a katolikus hitoktatás szolgálatában

3 A Szent István Társulat hittankönyveirôl A Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, másfél évszázada meghatározó tényezôje a magyar hittankönyvkiadásnak. E hosszú idô alatt korszellemtôl és változó világnézeti áramlatoktól függetlenül mindenkor arra törekedett, hogy kateketikai kiadványaiban a hitletéteményt ôrzô egyházi Tanítóhivatal útmutatásainak és a legmagasabb minôségi elvárásoknak megfelelve, hûségesen adja tovább a katolikus tanítást az egymást követô nemzedékeknek. A harmadik évezred változásai új kihívások elé állították a Társulatot. Bár az egyházhûségre és a minôségre vonatkozó alapelvek nem változtak, a megújult didaktikai és pedagógiai irányelvek, az audiovizuális eszközök sosem tapasztalt térhódítása, a digitális technológia és az internet adta lehetôségek elterjedése átformálta, kiszélesítette a hitoktatás módszertanát, míg ezzel párhuzamosan széles körben megmaradt a hagyományos oktatási formák iránti igény is. A Szent István Társulat hittankönyvei, hittankönyv-családjai, segédkönyvei éppen ezért úgy kerültek összeállításra, hogy minden pedagógiai elvárásnak megfeleljenek, vagyis bármely módszertant magáénak valló oktató megtalálja köztük a saját és a rábízott tanulók igényeinek leginkább megfelelô kiadványokat. Boldog II. János Pál pápa így ír korunk hitoktatásáról Catechesi tradendae kezdetû apostoli buzdításában: Fogarasy Mihály, a Szent István Társulat alapítója, késôbbi nagyváradi püspök már 1842-ben, amikor a gyermekek mai értelemben vett hitoktatásáról még nem is beszélhettünk, így írt a Társulat megalapítását szorgalmazó tanulmányában a Religio és Nevelés címû folyóirat hasábjain: Oly könyvecskék kiadása és terjesztése lenne szükséges, melyek oktatva és elbeszélve, a gyermekekben a vallást szintúgy, mint erkölcsi érzést fölébreszteni, s általok a nevelés fô alapját, a szent vallást szívökbe oltani képesek. Ha valaki komolyan és vallásos lelkülettel akarja végezni a hitoktatást, az ma nehezebb és fárasztóbb feladat, mint régebben bármikor, annyira sok ellentétes erôvel kell megküzdeni. De az is igaz, hogy több vigasztalásnak és örömnek a forrása azon válaszok miatt, amelyeket a gyermekek és a fiatalok adnak a hitoktatásra. A Szent István Társulat ez utóbbit kívánva és remélve adja a katekéták és katekumenek kezébe hittankönyveit. Farkas Olivér a Szent István Társulat igazgatója

4 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK Hittankönyv-sorozat az általános és középiskolák évfolyama számára A SOROZATRÓL ÁLTALÁBAN A szervesen egymásra épülô tematika lehetôvé teszi, hogy a diákok a betûvetéstôl az érettségiig teljes körûen megismerjék a katolikus hitrendszert, ugyanakkor a ciklikusan ismétlôdô tananyag azok számára is kapcsolódási pontot teremt, akik az alap- vagy középfokú képzésnek csak egy-egy szakaszában részesülnek hittani oktatásban. Ez a hittankönyv-sorozat jelenleg az egyetlen hazánkban, amely minôségi és formai tekintetben megfelel az általános és középiskolai tankönyvekkel szemben támasztott egyházi és világi követelményrendszernek, s egyben teljesen lefedi a 12 évfolyamos alap- és középfokú oktatást. A kötetek heti kétórás tantárgyi rendszer szerint készültek, úgy, hogy a hittani ágazatok fôbb részei négyévenként ismétlôdnek (alsó tagozat, felsô tagozat, középiskola), az életkori sajátosságoknak megfelelôen bôvülô és mélyülô ismeretanyaggal. Ezt az elvet más tárgyak esetében évtizedek óta sikeresen alkalmazzák, mert a többször visszatérô tananyag tartósabban megmarad a tanulókban. Az egyes kötetek ötvözik a korszerûséget a hagyománnyal. Elôbbi a szerkesztési elvekben, a képanyagban (minden kötet színes nyomtatású) és a módszertani jellemzôkben, utóbbi a Szentírásra és A Katolikus Egyház Katekizmusára épülô tudásközpontú ismeretátadásban jut kifejezésre. A sorozathoz interaktív webfelület is tartozik (www.hittansuli.hu): tanulóknak évfolyamonként besorolt játékokkal, vetélkedôkkel, oktatófilmekkel; tanároknak minta tanmenetekkel, témazáró dolgozatokkal és különféle oktatási segédanyagokkal. A honlapról bôvebb ismertetô kiadványunk oldalán található. Az Oktatási Minisztérium a teljes sorozatot felvette a Tankönyvjegyzékbe, tehát az a mindenkori szabályozástól függôen hivatalosan is beszerezhetô és használható a közoktatási intézményekben. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Mint minden tankönyvcsalád, a Szent István Társulat jelen hittankönyvei is elôre meghatározott didaktikai és pedagógiai irányelvek szerint készültek. Mivel a hitoktatás módszertanában a közoktatás más tárgyaihoz hasonlóan egyfajta pluralizmus érvényesül, a katekéták óhatatlanul nehéz döntés elôtt állnak, amikor hittankönyvet választanak. Az alábbiakban ebben a felelôsségteljes döntésben szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy a sorozattal kapcsolatos, gyakran felmerülô kérdésekre választ adunk. 4

5 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 5 Kik használják a sorozatot? A honlap több ezer látogatója személyes adatokat is megad magáról a regisztráció során. Ezeket összevetve a más helyekrôl származó információkkal, a használók körét a következôképpen tudjuk meghatározni: Elsôsorban a nagy- és közepes nagyságú városok, községek iskoláinak diákjai; Tudásközpontú oktatást magáénak valló hitoktatók osztályai; Vallásukat a mindennapi életben is gyakorló családokból álló közösségek; Katolikus lelkiségi mozgalmak köré szervezôdô iskolák, hittancsoportok; Olyan 12 évfolyamos katolikus iskolák, ahol az igazgató fontosnak tartja a tananyag 12 éves egymásra épülését, koherenciáját. Miért kell alsó tagozatos diákoknak olyan hittani témákat és definíciókat megtanítani, melyek más sorozatokban csak felsôbb osztályokban kerülnek elô? Több évtizedes tapasztalat, hogy az alsó évfolyamokon nagyobb a gyermeklétszám, mint késôbb (mérföldkônek számít ebben az elsôáldozás). Azért tartottuk célszerûnek a hittani ismeretek teljes körét érinteni az elsô négy évfolyam során, hogy akik a továbbiakban nem részesülnek hitoktatásban, alapvetô szinten azok is átfogó képpel rendelkezzenek a katolikus hitrôl. Az alsó tagozatos diákok számára miért munkáltató tankönyv készült, miért nem külön tankönyv és munkafüzet? Ez utóbbi esetben a nagycsaládosoknál legalább a tankönyvet több gyermek is használhatná. Döntésünket hosszas mérlegelés elôzte meg, és arra jutottunk, hogy a munkáltató tankönyv öszszességében olcsóbb megoldás, ráadásul a szülôk többsége praktikusabbnak tartja, ha a gyermek minél kevesebb könyvet hord magával. Miután a modern technika lehetôvé teszi, a honlapról a feladatok, a kivágható mellékletek letölthetôk és kinyomtathatók, így a nagycsaládosokat sem éri anyagi hátrány, mert a gyermekek ezeket használhatják munkafüzetként. Miért nincs a szentségekre való felkészítés (elsôáldozás, bérmálás) integrálva a sorozatba? A sorozat elsôsorban iskolai használatra készült, a szentségi felkészítésnek pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia érvényben lévô rendelkezése szerint a templomi, plébániai hitoktatásban kell történnie. A szentségi felkészítésre szolgáló hittankönyveink a katalógus oldalán találhatók. Használhatók-e a sorozat egyes kötetei úgy is, hogy az oktató korábban más sorozatból tanította a diákokat? Elvben a hittani tárgykörök minden sorozat esetében hasonló tematikai felosztást igényelnek, tehát van átjárhatóság közöttük. Ha az órabeosztás mégsem épülne teljesen egymásra, ez néhány különórával áthidalható. Alkalmas-e az érettségi vizsgára való felkészülésre a sorozat? Igen, mivel az egyes tárgykörök megírásánál A Katolikus Egyház Katekizmusának meghatározásait vettük alapul. A középiskolai kötetek szerkesztésénél kiemelt hangsúlyt helyeztünk erre a szempontra. Ha a sorozattal kapcsolatban bármilyen kérdése fölmerül, kérjük érdeklôdjön az alábbi elérhetôségeink Szent István Társulat 1053 Budapest, Veres Pálné utca Budapest, Pf /13. mellék; ; Fax: Kindelmann Gyôzô fôszerkesztô

6 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 1. FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA BESZÉLGETÉS ISTENNEL (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Wiedermann Katalin Hittani ismereteket meglapozó bevezetés az imáról, a templomról és a szentmisérôl. A tananyag úgy került összeállításra, hogy azok a gyermekek is megismerjék hitünk alapjait, akiknél családi környezetben erre nem került még sor. Mivel az elsô félévben a gyermekek nem tudnak olvasni, fontos, hogy a feladatok megoldásában a szülôk is a segítségükre legyenek. A gyakorlati tevékenységre épülô órák (templomlátogatás, keresztút járás stb.) fontos részét képezik a tananyagnak, mivel a 6-7 éves korú gyermekekben jórészt vizuálisan rögzülnek az információk. Ezt segíti a kötet végén található színes melléklet is a kivágható és összeragasztható templom- gyóntatószék-, oltár- stb. makettekkel. A mellékletek a honlapról is letölthetôk, és tetszés szerinti nagyságban kinyomtathatók. Ugyanitt interaktív foglalkoztatásra is lehetôség nyílik: tanórába beépíthetô énekhallgatással, filmnézéssel, tesztfeladatokkal. 106 oldal + 16 oldal melléklet azonosító: IT 101 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA ISTEN SZAVA (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Olgyay Anna A hittani ismeretek kiindulópontja Isten szava, a Biblia. Ez a könyv azokkal az ó- és újszövetségi történetekkel ismerteti meg a tanulókat, amelyek a keresztény erkölcsi tanítás alapjait képezik. Mivel a 8-9 éves gyermek még igen vizuális irányultságú, Stift Z. Angelico illusztrációi által ez a hittankönyv egyben egy képes Biblia is. A bibliai történetekben ahol csak lehet, a Szentírás szövegét idézzük, hogy a gyermekek már korán megismerjék a szent szövegeket, ám a hitoktatókat arra buzdítjuk, hogy saját szavaikkal, a korosztálynak megfelelô szinten is mondják el a történeteket, s a könyv sok-sok játékos feladata által tegyék élményszerûvé elbeszélésüket. E párhuzamos ismeretanyag átadása által megvalósul a könyv egyik fô célja: serkenteni, kedvet csinálni a gyermekek számára, hogy hittanórán kívül is elôvegyék és olvassák a Szentírást. 184 oldal azonosító: IT 102 Ára: 1400 Ft 1120 Ft Rendelési szám: Gyakran felmerülô probléma: Vannak hittankönyvek, amelyek ilyen korban még nem beszélnek az ôstörténetrôl és a bûnbeesésrôl, mert a gyerek egyfelôl a mesék világába sorolná a teremtés-elbeszélést, másfelôl kialakulhat benne egy fenyítô, haragvó Isten képe, szemben a Mennyei Atya-istenképpel. Ez az állítás csupán feltételezés, melynek ellentmond a több évszázados hitoktatási gyakorlat. A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, mely korunkban a hitoktatás alapját képezi, Isten kinyilatkoztatásának elsô állomásaként a teremtést és a bûnbeesést jelöli meg (7. pont), tehát a biblikus hittannak ezzel kell kezdôdnie. 6

7 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 3. FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA A MENNYEI ATYA GYERMEKEI (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Olgyay Anna A kötet a korosztály már egyre inkább kibontakozó értelmi szintjén nyújt ismereteket az Egyházról. Az elsô leckékben rövid biblikus és történelmi kitekintéssel az Egyház születését tárgyalja, majd tisztázza a küzdô, a szenvedô és a megdicsôült Egyház fogalmát. Ezután liturgikus és szentségtani rész következik, késôbb az egyházi év ünnepeinek sorra vételével rávezeti a gyermekeket arra, hogyan válhatnak az Egyház aktív, cselekvô tagjaivá. Az utolsó fejezet a magyar és a világegyház legismertebb szentjeit mutatja be, bizonyítva, hogy a történelem során mindig voltak olyanok, akik az Egyház cselekvô tagjaiként hôsies fokon követték Krisztust s ôk példaképei lehetnek a ma élôknek. Az ilyen leckékhez tartozó feladatok konkrétan kiemelik egy-egy szent erényeit, hogy a gyerekek lássák, miben követhetik ôket. A webfelület a korosztály érdeklôdési és értelmi szintjének megfelelôen már bonyolultabb, összetettebb interaktív játékokkal, tesztekkel stb. egészíti ki a tankönyvben foglaltakat. 200 oldal azonosító: IT 103 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA ÉLET A HITBEN (Tankönyv és munkafüzet) Illusztrálta: Kállai Nagy Krisztina A biblikus és a szentségtani alapvetés után sorozatunk jelen kötete a hités erkölcstanra helyezi a fô hangsúlyt. A szerzô elôször az erkölcstani fogalmakat tisztázza (bûn, kegyelem, bûnbánat, erények stb.), majd a Tízparancsolat, a Nyolc boldogság és az Egyház öt parancsa alapján megismerteti a gyermekeket a katolikus erkölcstannal. A feladatok és a munkáltató órák segítségével a hitoktató rávezetheti a diákjait arra, hogy az elmélet hogyan váltható gyakorlattá a mindennapi keresztény életben. A hittani rész a Katolikus Egyház hitvallása (Hiszekegy) alapján tisztázza hitünk fô igazságait. Ezen tárgykörök megkövetelik, hogy a tananyag definíciói A Katolikus Egyház Katekizmusának meghatározásait kövessék. Bár ez magas szintûnek tûnhet, mégis fontos, mert a tapasztalat szerint felsô tagozattól (vagy elsôáldozás után) sokan már nem részesülnek hitoktatásban, így ez az utolsó lehetôség, hogy pontosan megfogalmazva rögzüljenek bennük a késôbb, felnôttként is felidézhetô hitigazságok. 184 oldal azonosító: IT 104 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: Gyakran felmerülô kérdés: Kapcsolhatók ezek a kötetek a gyermekek elsôáldozási felkészüléséhez? Igen. A 3 4. osztály tananyaga háromnegyed részben (a konkrét elsô gyónási és elsô szentáldozási készületet leszámítva) tartalmazza a szentségi elôkészület központilag elôírt normáit. A közvetlen szentségi felkészülés az MKPK rendelkezése értelmében a plébániákon folyik. Akik az iskolában ezt a hittankönyv sorozatot használják, azoknak bôvebb lehetôségük nyílik a lelki és gyakorlati felkészülésre, hiszen a hittani alapokat már megismerték.

8 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 5. SZÉKELY JÁNOS A KÖNYVEK KÖNYVE Bevezetés a Biblia világába A sorozat célja 5. osztálytól a hittani ismeretek elmélyítése. Jelen kötet megismerteti a diákokkal a Biblia világát irodalmi, kultúrtörténeti és történelmi háttérét, ugyanakkor felfedi a bibliai elbeszélések erkölcsi és hittani vonatkozásait. Az ószövetségi történetek többnyire kissé rövidítve, a nehezebben érthetô részek kihagyásával szerepelnek benne, az újszövetségiek azonban az eredeti szentírási szöveggel. A magyarázatokat és a kapcsolódó elbeszéléseket a szerzô a hitoktatóknak szánta, hogy segítségükkel értelmezni tudják a történeteket. A leckék anyaga általában bôséges, az óraszámtól és a tanulók képességeitôl függôen bátran lehet belôle válogatni, akár kihagyni is. A leckék végén kis feladatok találhatók, melyeket a tanulóknak kell megoldaniuk. Nem nehezek, inkább érdekesek, s néha egy kis kihívást is jelentenek. Vannak olyan feladatok, melyekben szükség van a szülôk közremûködésére is. Egy-két kérdést vagy egy kisebb problémát közösen kell megoldaniuk. 190 oldal azonosító: IT 105 Ára: 1400 Ft 1120 Ft Rendelési szám: BERNOLÁK ÉVA A SZIKLÁRA ÉPÜLT EGYHÁZ Egyháztörténelem Egyháztörténelem az apostoli idôktôl napjainkig. A szerzô, miközben nyomon követi kétezer év eseményeit, bemutatja, hogy a legfényesebb és a legnehezebb idôszakokban is támadtak Krisztusnak olyan tanúi, akik életpéldájukkal igazolták: lehet és érdemes az evangélium szerint élni. Az egyháztörténelmi korszakok a világtörténelmi korszakok felosztását követik a kötetben, így a tananyag jól kiegészíti a történelem tantárgy anyagát. A leckék fô szövege bemutatja a tárgyalt kort és a nagy horderejû eseményeket, míg a szövegközi, apró betûs részek bemutatják egy-egy olyan személy (fôleg szent) életét, akik a kort alakították, vagy egy-egy kultúrtörténeti érdekességet, amely árnyaltabbá teszi az adott idôszakot. A leckék végén színes keretbe foglalva találhatók azok az események és évszámok, amelyek a tudásminimumot jelentik az egyháztörténelem ismeretében. 164 oldal azonosító: IT 106 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Gyakran ismételt kérdés: A sziklára épült Egyház címû tankönyvben miért Rendelési szám: nem kap hangsúlyosabb szerepet a modern kor egyháztörténete (pl. a 20. századi kommunista rezsimek keresztényüldözése)? A tankönyvet használó diákok a világi történelem oktatása során 6. osztályban csak az újkorig jutnak el, s ez a tankönyv a világi oktatás anyagát tudásháttérnek tekinti. A modern kor egyháztörténeti vonatkozásainak részletesebb bemutatásához az elôzôekhez hasonlóan szükség lenne a világi történelem ismeretére, ám erre a diákok csak a következô években jutnak el. Ezért érezhetô a mûben egyfajta hangsúlyeltolódás. Ezzel szemben a 10. osztályosoknak szóló Egyháztörténelem sokkal bôvebben tárgyalja a század egyháztörténelmét, hiszen a diákok ekkor már rendelkeznek a szükséges háttérismerettel. 8

9 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 7. NEMES GYÖRGY MÁCSIK MÁRIA ISTEN ÚTJÁN Dogmatika és erkölcstan Erkölcstan és dogmatika serdülô fiatalok számára. Bár e két tárgykör kissé száraznak tûnhet a diákok szemében, a szerzôk így bíztatják ôket: Egy izgalmas kiránduláson is vannak nehéz szakaszok, amikor nem tudjuk élvezni a minket körülvevô táj szépségét, csak a hegycsúcsra való biztonságos felérés a cél. E teológiai tárgykörök ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a serdülôk eljussanak a keresztény nagykorúságra. A fejezetek: Az ember Istenképisége, Isten megismerése, Válasz Isten hívására úgy vannak megírva, hogy a diákok egyfajta hitvédelmi szemléletmóddal találkozhatnak, vagyis jól megfogalmazott, egzakt, ugyanakkor logikus válaszokat kaphatnak a bennük felmerülô hitbeli kérdésekre (Mit tartunk bûnnek? Milyen a helyes vallásosság? Mit tudhatunk a végsô idôkrôl? stb.), ugyanakkor ezeket idézve felkészülten válaszolhatnak ismerôseik, barátaik kételyeire. 132 oldal azonosító: IT 107 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: GALLAY LÁSZLÓNÉ ÉLETÜNK KRISZTUS Alapvetô hittan, liturgika és szentségtan haladóknak Hogyan viszonyuljunk más vallásokhoz, felekezetekhez? Vajon változatlanul azt hisszük-e ma is, amit az elsô keresztények? Hogyan vezethetô le a katolikus liturgia és szentségtan a Bibliából? Ezeken a kérdéseken a serdülô fiatalok már el-elgondolkodnak. A könyv fô erénye, hogy soksok feladat, csoportmunka, stb. segítségével önálló véleményalkotásra készteti ôket. Megismerhetik hitünk sokszínûségét, találkozhatnak a különbözô lelkiségekkel, mozgalmakkal; a világi tantárgyak, pl. a mûvészettörténet során tanultakat összekapcsolhatják a könyvbôl megismert liturgikus jelképrendszerrel, a liturgikus cselekmények szimbolikájával, felfedezhetik az egyházi ünnepek gyökereit stb. Akik a sorozat felsô tagozatos köteteit használják, a 8. évfolyam végére teljes körûen megismerhetik a katolikus hit és a keresztény élet minden területét, s a nekik átadott tudásanyag tekintetében alkalmassá válnak a bérmálás szentségének felvételére. 186 oldal azonosító: IT 108 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: Gyakran felmerülô kérdés: Kapcsolhatók ezek a kötetek a fiatalok bérmálási felkészüléséhez? Igen. A 7 8. osztály tananyaga gyakorlatilag (a konkrét szentség-kiszolgáltatási felkészülést leszámítva) tartalmazza a szentségi elôkészület központilag elôírt normáit. A közvetlen szentségi felkészülés az MKPK rendelkezése értelmében a plébániákon folyik. Akik az iskolában ezt a hittankönyv sorozatot használják, azoknak bôvebb lehetôségük nyílik a lelki és gyakorlati felkészülésre, hiszen a hittani alapokat már megismerték. 9

10 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 9. SZÉKELY JÁNOS BIBLIAISMERET A könyv anyaga ráépül az eddigi kötetekre, különösen a Könyvek Könyve címû tankönyvre (5. osztály). Székely János püspök koncepciója, hogy a már tanult történeteken túl a diákok megismerjék a bibliai idôk (a teljes Ó- és Újszövetség) történeti összefüggéseit, a szent könyvek keletkezéstörténetét és mûfaji besorolását, emellett számos kultúr- és mûvészettörténeti érdekességgel szolgál lebilincselô, érdekfeszítô stílusban. A szerzô fontosnak tartja, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, melyek a serdülôkben felmerülhetnek a Bibliával, annak történetiségével kapcsolatban. (A régészet és a Biblia elbeszélései, az evangéliumok történeti hitelessége, az Újszövetség fordításainak hitelessége stb.) Mindez egyfajta hitvédelmi felkészítést is jelent a diákok számára. Idézet egy budapesti hitoktató levelébôl, aki a könyvet használja: Tavaly félévkor váltottam Székely püspök úr könyvére a ( ) helyett. Két hónap múlva azt vettem észre, hogy diákjaim, akik addig nem különösebben foglalkoztak a hittannal, egyre gyakrabban szólnak hozzá a tananyaghoz, óra közben fellapozzák a Bibliát amit addig gyakran otthon felejtettek ; s a csoportmunkák során egyre elmélyültebben és komolyabban dolgozzák ki a feladatokat. Ezúton köszönöm a magam és diákjaim nevében a könyvet a Szerzônek és a Kiadónak. (V. T. Zoltán) 240 oldal azonosító: IT 109 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám: NEMES GYÖRGY NEMES RITA GÔCZE IVÁN EGYHÁZTÖRTÉNELEM A könyv átfogó képet ad az Egyház kétezer éves történetérôl az apostoli kortól napjainkig. A szerzôk nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a történelmi események által bemutassák Európa keresztény gyökereit, melyet manapság sokan szeretnének figyelmen kívül hagyni. Külön említést érdemel a 20. századi rész, mely részletesen bemutatja a nácizmus és a kommunizmus egyházüldözéseit. Ez azért is fontos, mert a világi történelemkönyvek általában nem, vagy félreértelmezve tárgyalják az Egyház szerepét és tevékenységét ebben a korban. A rendkívül gazdag képanyag segítségével mintegy vizuálisan is megjelenik a tanulók elôtt az Egyház 2000 éves történelme. A bôséges tananyag a sorozat más köteteihez hasonlóan lehetôvé teszi, hogy a hittanár eldöntse, mely részeket tartja fontosnak, s mely részeket kívánja kihagyni, vagy olvasmányként feladatul adni a diákoknak. 272 oldal azonosító: IT 110 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám:

11 HIVATALOS TANKÖNYVLISTÁN SZEREPLÔ TANKÖNYVEK 11. NEMES GYÖRGY NEMES RITA MÁCSIK MÁRIA KATOLIKUS DOGMATIKA ÉS ERKÖLCSTAN A szerzôk A Katolikus Egyház Katekizmusának felépítését és meghatározásait követik a két teológiai tárgykör kifejtése során. Természetesen a szentírási megalapozást is fontosnak tartják, a dogmatikai részben pedig tekintettel vannak a dogmatika és a liturgia kapcsolatára. Mivel a könyv bôséges tananyagot tartalmaz, a hittanár maga döntheti el, hogy mely részeket tekinti kötelezôen megtartandó törzsanyagnak, és melyeket kiegészítô olvasmánynak. Az erkölcstani rész, bár a hagyományos felépítést követi, nagy hangsúlyt helyez a mai kor problémáira, és azokra a kérdésekre, melyek a serdülô fiatalokat foglalkoztatják e tárgykörrel kapcsolatban. (A szellemi értékek az ember életében, A keresztény ember kötelességei a nemiséggel kapcsolatban, A keresztény ember felelôssége a nemzeti elkötelezettség és a közélet terén, A család az Egyház tanításában stb.) 216 oldal azonosító: IT 111 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám: PÁKOZDI ISTVÁN ILLÉSSY MÁTYÁS GALLAY LÁSZLÓNÉ LITURGIKA ÉS ALAPVETÔ HITTAN A könyv egy-egy félévben tárgyalja a két témakört. A liturgikus rész elôször bemutatja a liturgia és az ünneplés összefüggéseit, majd sorra veszi az egyházi év ünnepeinek liturgikus cselekményeit, feltárja azok gyökereit, történeti alakulásukat. Ezután a szentségek és a szentelmények liturgiáját tekinti át, megismertet a liturgikus eszközökkel és ruhákkal, a mozgás és a gesztusok jelentôségével, s a liturgikus szabályokkal. Kitekint a keleti liturgiára is, s bemutatja a római és a görögkatolikus rítus különbözôségeit. A második rész a hit tárgyát, a keresztény misztériumot tárgyalja középiskolai szinten, A Katolikus Egyház Katekizmusa alapján. Az elsô fejezet kifejti, mi a kinyilatkoztatás, majd az Apostoli hitvallás cikkelyeinek sorrendjében bemutatja keresztségi hitünket. A Katolikus Egyház tanítását szentírási részletek támasztják alá, emellett számos helyen a Tanítóhivatal dokumentumaiból, pápai enciklikák és teológiai mûvekbôl származó idézetek világítják meg a hitigazságokat, s gyakran az egyházatyák írásai teszik változatosabbá az ismeretszerzést. 208 oldal azonosító: IT 112 Ára: 1750 Ft 1400 Ft Rendelési szám:

12 A plébániai hitoktatás tankönyvei Atemplomi, plébániai hitoktatatás nemcsak a szentségi elôkészítésre korlátozódik, hiszen számos helyen nincs lehetôség az iskolai oktatásra. Ezeken a helyeken az órabeosztástól függôen rövidítve, vagy a leckéket összevonva kiválóan használható a 12 évfolyamos tankönyvsorozatunk. Sok helyen már az óvodás korú gyermekek számára is folyik hitokatás. Bár ekkor még elsôsorban a szülôk és az oktatók elbeszélése, a szemléltetés és a játékosság módszertana az elsôdleges az ismeretek átadásában, mégis fontosnak tartottuk, hogy a korosztály sajátosságait figyelembe véve, számukra is megjelentessünk hittankönyveket. A legtöbb plébánián kulcsfontosságú szerepet tölt be az ifjúsági és felnôtt katekézis, különösen azokon a helyeken, ahol az evangelizációs tevékenység nyomán nagy a megtérôk száma. A Szent István Társulat ezt az igényt is szem elôtt tartotta hittankönyveinek kiadásakor. Ezek a könyvek alkalmasak a keresztségi felkészítésre is felnôtt katekumenek esetében. 12

13 Az óvodás korúak hitoktatása DR. EDELÉNYI ISTVÁN KATONA ISTVÁN DR. LUKÁCS ISTVÁN A MENNYEI ATYA SZERET MINKET Illusztrálta: Kis Mária A könyv 3-4 éveseknek, illetve elsô osztályosoknak szól. A gyermek érzelmi világára alapoz, nem feltételez istenélményt, de épít a kisgyermek nyitottságára, misztérium iránti fogékonyságára. Figyelembe veszi az egyházi év ünnepeit, megismerteti a szentségek közül a keresztséget (Isten családjának tagjai leszünk), az Eucharisztiát (Isten közösségbe gyûjt minket). Kiemeli a felebaráti szeretetet, de az egyéb parancsokat is (pl. ôszinteség, lopás, hûség, élet védelme) be lehet szôni a teremtés, a családi élet, stb. témakörökbe. A könyvben a korosztály sajátosságai miatt kevés a szöveg, inkább a képek dominálnak benne. 64 oldal, színes és színezhetô képekkel azonosító: IT 120 Ára: 670 Ft 536 Ft Rendelési szám: FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA ÉLÔ BESZÉLGETÉS ISTENNEL Illusztrálta: Wiedermann Katalin Az ötéves kortól használható hittankönyv alapvetô ismereteket ad az imádságról, a tempolomról, a liturgikus tárgyakról, valamint a szentmisérôl. Mindezt játékos feladatokkal, bôséges szemléltetéssel, fényképekkel, rajzokkal, kivágható mellékletekkel. 96 oldal azonosító: IT 119 Ára: 1600 Ft 1280 Ft Rendelési szám: A bôvebb szöveganyag miatt elengedhetetlen, hogy a szülôk is bekapcsolódjanak gyermekük hitre nevelésébe. Új kezdeményezés a hitoktatásban, hogy a könyvhöz CD melléklet is tartozik, melynek segítségével az imádságok, az egyházi énekek és a szentmise szövege hallás után is tanítható. 13

14 Az elsôáldozási felkészítés hittankönyvei RÉDLY ELEMÉR ELSÔÁLDOZÓK KÖNYVE I II. I. KÖTET: Megismerkedünk Jézussal II. KÖTET: Találkozásra készülünk Jézussal 112 oldal, színes képekkel azonosító: IT 121 Ára: 1050 Ft 840 Ft Rendelési szám: oldal, színes képekkel azonosító: IT 122 Ára: 1050 Ft 840 Ft Rendelési szám: Hazánkban közel három évtizede ez a legnépszerûbb elsôáldozási elôkészítô könyv. A két évre elosztott tananyag alapvetôen a Magyar Katolikus Katekizmus kérdéseire épül. A szerzô a gyerekek mindennapi helyzetéhez kötve építi fel mondanivalóját, egy-egy szentírási szakaszból kiindulva. Igyekszik felébreszteni bennük a vágyat a Jézussal való találkozásra élete, tanítása, tettei által, de a Szentírás mellett a szenthagyományt, a Hitvallás tételeit és az Egyház hívô gyakorlatát is közérthetô szinten jeleníti meg. A könyv használata feltételez bizonyos hittani ismereteket, ezért ott a legcélszerûbb a használata, ahol a gyermekek megfelô családi háttérrel rendelkeznek. A II. kötet függelékében megtalálhatók a fôbb imádságok, s mintegy vezérfonalként az elsô gyónás és az elsôáldozási szentmise menete. 14

15 Elsô gyónásra és szentáldozásra felkészítô munkafüzetek JÉZUS SZÍVE NÔVÉREK AZ ELSÔ GYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA FELKÉSZÍTÔ MUNKAFÜZET I II. Illusztrációk: Jézus Szíve Nôvérek I. kötet: 112 oldal, rajzokkal Ára: 1300 Ft 1040 Ft Rendelési szám: II. kötet: 102 oldal, rajzokkal Ára: 1300 Ft 1040 Ft Rendelési szám: A munkafüzet azt a tapasztalatot tartja szem elôtt, hogy a tanulók jelentôs része nem rendelkezik keresztény családi háttérrel, elôzetes hitbeli tudással, ezért az anyag a gyerek nyitottságára, általános ismereteire, élethelyzeteire épít. Szemlélete, emberképe, istenképe a gyermekekhez közel álló; nagy hangsúlyt helyez az imádságos lelkület kialakítására, s változatos feladatai által segít tettekre váltani a tanultakat. Az elsô kötet a Tízparancsolat, az imádság, és a bûnbeeséstôl Jézus keresztáldozatáig az elsôádozáshoz szükséges bibliai alapismereteket adja át. A II. kötet a bûnbánat szentségével és az Oltáriszentséggel foglalkozik, s ezeket a liturgia és a Szentírás segítségével világítja meg. Mindkét könyv a korosztály sajátosságainak megfelelô, színezhetô, kivágható, hajtogatható, kitölthetô foglalkozató lapokat tartalmaz. 15

16 A bérmálási felkészítés hittankönyvei FOGASSY JUDIT FELKÉSZÍTÔ A BÉRMÁLKOZÁSRA MUNKAFÜZET I II. Illusztrációk: Jézus Szíve Nôvérek I. kötet: 92 oldal, rajzokkal Ára: 740 Ft 592 Ft Rendelési szám: A két évre elosztott tananyag elsôsorban munkáltató jellegû. Komplex és konkrét szentségi felkészítés, amely tudatosan épít arra, hogy a serdülô korosztályt hitének átgondolására késztesse. A bérmálást megelôzô idôszakban egy hat alkalomból álló lelkigyakorlat, és annak kidolgozott témái is helyet kaptak a mûben. Ez a lelki elôkészület fontos állomása lehet. A függelékben a bérmaszülôkkel való kapcsolatfelvételtôl a bérmálási adatlap kitöltéséig gyakorlati tudnivalók találhatók. II. kötet: 92 oldal, rajzokkal Ára: 740 Ft 592 Ft Rendelési szám: TOMKA FERENC TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNYSÉGGEL Bérmálkozóknak és katekumeneknek A könyv segítségével a bérmálásra készülôk felnôtt módon megismerhetik és átgondolhatják a kereszténység alapvetô kérdéseit. Emellett segítség lehet katekumenek és csoportjaik, vagyis olyan felnôttek és fiatalok számára, akik most ismerkednek a kereszténységgel, és szeretnének megkeresztelkedni, illetve szeretnének egy gyerekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre jutni. A könyv jelentôs részben nemhívôkkel és keresôkkel való beszélgetésekbôl született, az ô ismereteikre épít, s az ô keresésükre szeretne választ adni. A bérmálás elôtt állók természetesen a szentség kiszolgáltatáshoz szükséges koknrét ismereteket is megszerezhetik a felkészítô fejezetekbôl (A Szentlélek ajándékai, A Szentlélek az Egyházban, A bérmálás szertartása stb.). 388 oldal azonosító: IT 124 Ára: 2050 Ft 1640 Ft Rendelési szám:

17 A felnôtt és ifjúsági katekézis hittankönyvei Hitünk és életünk A keresôk és megtérôk számára leggyakrabban ajánlott könyv az élet értelme, a boldogság keresése, és más hasonló kérdésekbôl kiindulva bevezeti a katekumeneket hitünk igazságaiba. Alapvetôen apologetikai jellegû mû, legalábbis a tekintetben, hogy minden olyan kérdésre megpróbál választ adni, ami a gondolkodó, jószándékú, de a kereszténységet még nem ismerô fiatalokban felmerülhet. 290 oldal azonosító: IT 125 Ára: 1350 Ft 1080 Ft Rendelési szám: TOMKA FERENC BIZTOS ÚT Szerelemrôl, szexualitásról értelmesen A kötet kézikönyv szeretne lenni a szerelem és a szexualitás sokak számára még ma is tabunak számító témakörében serdülô illetve ifjúsági hittanórák, lelkigyakorlatok számára. Tomka Ferenc így vall könyvérôl: 240 oldal Ára: 1900 Ft 1520 Ft Rendelési szám: Elsôsorban hívôkhöz szól, másodsorban mindenkihez. Amikor a témáról szóló elôadások során kijelentjük, hogy a hitre fogunk alapozni, a fiatalok gyakran kérik: lehetne-e úgy beszélni a szexrôl, szerelemrôl, hogy az a nem-hívôk számára is érthetô legyen? A fiatalok kérdés-feltevésének reális alapja van. Mert a vallásos szülôk, hitoktatók vagy lelkipásztorok gyakran nem»értelmesen«szólnak a szexualitással kapcsolatos témákról, inkább a vallási parancsok és tilalmak nyelvén. Könyvünk ilyen értelemben minden emberi értéket keresô fiatalhoz és felnôtthöz szól, mert rámutat a felvetett kérdések»érthetô-értelmes«voltára. Néhány fejezetcím, mely illusztrálja, hogy a könyv milyen kérdésekre kíván válaszolni: Meddig lehet elmenni? Nem túlhaladott az Egyház álláspontja? Melyek a jó és melyek a rossz házasság tulajdonságai? A GENDER ideológia és a homoszexualitás, A szexualitás lélektana stb. 17

18 Bibliák ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS Név-, tárgy-, és helymutatóval, a szöveg alá tördelt magyarázó jegyzetekkel. 684 oldal, keménytáblás, aranyozott mûbôr kötésben (10 x 15 cm) Ára: 1700 Ft 1360 Ft azonosító: IT 133 Rendelési szám: SZTENDERD BIBLIA Közepes nagyságú Biblia, mely akár egy táskában is elfér, így utazások, kórházi kezelés stb. alkalmával sem kell nélkülöznünk a Szentírást. Ebben a változatban is bôséges jegyzetanyag és színes térképmelléklet segíti az olvasót a szent szövegek tanulmányozásában oldal, aranyozott mûbôr kötésben (12 x 18 cm) Ára: 3100 Ft 2480 Ft azonosító: IT 130 Rendelési szám: CSALÁDI BIBLIA Biblia-kiadásaink közül ez a legnagyobb méretû, és a legbôségesebb jegyzetanyaggal ellátott. Nagy betûfokozattal nyomott, így az idôsebbek és a gyengébben látók számára is jól olvasható. A lábjegyzetben szereplô magyarázatokon kívül minden könyv elôtt bôséges bevezetôt olvashatunk. A mellékletben részletes név- és tárgymutató található, mely konkordanciaként is használható; valamint a liturgikus évhez kapcsolódó perikópák felsorolása. Külön említést érdemel a színes kép- és térképmelléklet, valamint a különféle táblázatok (súly- és hosszmértékek, pénzegységek stb.), melyek segítik a szent szövegek pontos értelmezését. Családi Bibliánk így egyfajta bibliai kézikönyvként is használható oldal, aranyozott mûbôr kötésben (17 x 24 cm) Ára: 5400 Ft 4320 Ft azonosító: IT 127 Rendelési szám: DIÁK BIBLIA Bibliacsaládunk legkisebb tagja a rendkívül erôs kötés, valamint az akár zsebre is tehetô mérete miatt elsôsorban a fiatalok és a gyakran úton lévôk körében vált népszerûvé. Népszerûségében nem elhanyagolható tényezô az ára sem, hiszen a puhafedeles változat révén a legolcsóbb katolikus Szentírást adhatjuk a hívek kezébe. Keménytáblás: 1424 oldal, aranyozott mûbôr kötésben (11 x 16 cm) Ára: 2600 Ft 2080 Ft Rendelési szám: azonosító: IT 129 Puhafedeles: 1424 oldal, aranyozott karton borításban (11 x 16 cm) Ára: 2100 Ft 1680 Ft Rendelési szám: azonosító: IT 128 Kétkötetes, keménytáblás, színes rajzokkal, 1160 oldal (14 x 20 cm) Ára: 5800 Ft 4640 Ft Rendelési szám: KÉPES BIBLIA 1 2. Képes Biblia (Ó- és Újszövetség) gyermekeknek. 18

19 Katekizmusok, kateketikai segédletek A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA A kötet szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvetô tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait. A katekizmusok nagy hagyományát követve négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a hitvallás), a hit szentségeirôl, a hitbôl fakadó életrôl (a parancsolatok), és végül a hívô imádságról (a Miatyánk). 864 oldal, keménytáblás, védôborítóval Ára: 3900 Ft 3120 Ft Rendelési szám: A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK KOMPENDIUMA A hagyományos, dialogizáló (kérdés felelet) formában megfogalmazott hittételek révén ez az összefoglalás különösen is alkalmas arra, hogy a hitoktatók egzakt és világos formában tárják a tanulók elé a katolikus hitigazságokat. KISKATEKIZMUS 244 oldal, puhafedeles Ára: 500 Ft Rendelési szám: MAGYAR KATEKETIKAI DIREKTÓRIUM 140 oldal, puhafedeles Ára: 1200 Ft 960 Ft Rendelési szám: Az Egyház a tagjai által hirdeti az Evangéliumot. Ahhoz, hogy mindenki minél hatékonyabban végezhesse ezt a szolgálatot, megfelelô eszközökre van szükség. A Rómában, a Klérus Kongregáció által kiadott A Katekézis Általános Direktóriuma címû dokumentum az egyetemes Egyháznak szóló általános irányelveket fogalmazta meg, ezenkívül sajátos célja volt, hogy segítse a helyi egyházak kateketikai tevékenységét, kiemelten a nemzeti kateketikai direktóriumok és a helyi katekizmusok elkészítését. A jelen dokumentum a római általános direktórium elveit alkalmazza a magyar viszonyokra. Kidolgozásában lelkipásztorok, katekéták, kateketikai-pedagógiai szakemberek és teológusok mûködtek közre, s a szöveget az egyes egyházmegyék fôpásztorainak kiegészítései és saját egyházmegyéjük helyzetére vonatkozó módosításai után véglegesítették. 19

20 A modern hitoktatás szolgálatában A Szent István Társulat 12 évfolyamos hittankönyv-sorozatához tartozó weboldal számos interaktív feladattal, játékkal, hanganyaggal segíti a tanulóknak az órán elhangzottak megértését, ismereteik bôvítését. A tanítók és tanárok tanmeneteket, dolgozatmintákat, óravázlatokat és gyakorló feladatlapokat tölthetnek le innen. NYOMTATHATÓ FELADATSOROK A gyakorló feladatsorok segítségével az ismeretek könnyedén bôvíthetôk. Az elsô négy osztály számára kinyomtatható feladatlapok készültek. OKTATÓFILMEK Az oktatófilm-sorozatban neves szakemberek elôadásait hallhatjuk a hitoktatás fontosabb témaköreihez, például: A teremtés Az evolúció A kereszténység és a vallások Korunk tévhitei, babonák Nemzeti kegyhelyeink Szentségek Magyar szentek és boldogok Utolsó ítélet, halál, feltámadás. HANGANYAGOK A közel 100 hanganyag közül válogatva népénekeket, elôadásokat, szentmise-részleteket, imádságokat és bibliai történeteket hallgathatnak meg a diákok. 20

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 164 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 164 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN 164 éve a katolikus hitoktatás szolgálatában A Szent István Társulat hittankönyveirôl A Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék

Részletesebben

ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA

ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TANKÖNYVI SEGÉDANYAGAI ÉS TANÁRI SEGÉDKÖNYVEI (1 12. ) A Szent István Társulat tankönyvkiadói tevékenysége közel 150 éve, az Eötvösféle népoktatási törvény

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Hittanoktatás a múzeumban

Hittanoktatás a múzeumban Hittanoktatás a múzeumban Problémák Kevés iskolás csoport jut el a múzeumba. Anyagi helyzet. Nincs kidolgozott oktatási program az egyes kiállításokhoz. Kevés a tanári segédanyag. Fő feladat: kultúraközvetítés

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2012. 3-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolastortenelemtankonyvei-04-03-12/

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Varázslatos gyakorlófüzet

Varázslatos gyakorlófüzet Bemutatkoznak a Varázslatos V á l t ggy k lófü gyakorlófüzet óf t sorozat tagjai 1 Bemutatkoznak a Varázslatos kompetenciaalapú gyakorlósoro KIKNEK AJÁNLJUK A KIADVÁNYAINKAT? akik játékos feladatokon keresztül

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait?

Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait? Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait? Mint minden angol nyelvtanárnak, biztosan az Ön célja is az, hogy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során alapvetően a magyar nyelvből és matematikából

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH)

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat! FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) A GFKH célja, hogy a 9-12. osztályosok egy háromfordulós, szellemet és lelket pezsdítő

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA TARTALOM Előszó I. Tantárgytörténet és tantárgyi modellek Vázlat a mozgókép és médiaoktatás magyarországi történetéről A mozgókép

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben