855. szám május 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "855. szám 2011. május 1."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 855. szám május 1. Isteni Irgalmasság vasárnapja Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban ApCsel 2,42-47 Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott. Az ősegyház életének első napjairól a Lukács által írt Apostolok Cselekedetei c. könyv tudósít. Ebben a könyvben a figyelmes olvasó felfedezheti, hogy egyes szövegekben a szerző a mi kifejezést használja, azaz többes szám első személyben beszél, más szövegekben pedig Pál és a munkatársai megnevezést, vagyis az ők szót, mint többes szám harmadik személyt alkalmazza. Az angol nyelvű szerzők többsége (Hengel: Csel 66) a mi szakaszok teljes tárgyi hűségéhez ragaszkodik (16,10-17, 20, , 21,1-18; 27,1-28,16), amely szerintük eredetileg Lukács útinaplója lehetett, aki Pál útitársaként lejegyezte az eseményeket. A német kutatók Pál levelei és az ApCsel adatainak ütközése alapján kételkednek az adatszerű

2 2. FELSŐVÁROS május 1. hitelességben. Az első személyben írt események forrásai is lehetnek hitelesek. Az ApCsel szerzője biztosan nem ismerte Pál leveleit, ami gyűjteményszerűen csak 70 után létezett és 100 körül terjedhetett el, tehát művét hamarabb kellett megírnia. Ez a leírás igen élénk és egy templomhoz hű, jámbor, Krisztus-követő csoportot mutat be, amelyet már igen korán a kenyértörés szertartásának megtartása jellemez. Ebben az igen összetartó közösségben számos csoda is történik. A 44vers mintha vagyonközösségre utalna, amelynek problémájával Ananiás és Szafira esetében Lukács külön is foglalkozik. Amellett, hogy eljártak a templomba, a kenyértörés szertartását házanként végezték. Zsidó-keresztény csoportról van tehát szó, amelyben még a zsinagógai közösséggel nem éleződött ki az ellentét. Olyannyira nem, hogy a jeruzsálemiek kedvelték őket, ami igen szokatlan egy új vallási szekció tagjaival kapcsolatban. Ez nem azonos a vallási vezetők szimpátiájával, akik erősen gyanakodtak erre a nagyon is összetartó csoportra. A későbbiekben látjuk, hogy meg akarták félemlíteni őket. Sajnos más forrásokból nem tudjuk igazolni az első keresztények páratlan szolidaritását, bátorságát, közös ima iránti igényét. A jeruzsálemi ősegyház kívül állók által tisztelt helyzete 70 után megváltozik, a zsidó háború és az azzal kapcsolatos politikai események közben. Ez a leírás semmit sem tud a későbbi feszültségekről, ami azt jelzi, hogy Lukács nem csak eseményeket rögzít, hanem a közösség és a város lakóinak hangulatáról is hűségesen tudósít. A keresztény közösség soha sem csak szervezet, hanem olyan lelki közösség, amelyben a hit különböző intenzitású. Ameddig a hit öröme járja át a tagok többségét, ez segít abban, hogy feloldja a belső konfliktusokat és a személyi különbségeket összehangolja. A közösség tagjai elsősorban Istenre figyelnek és megfeledkeznek önmagukról. Amint ez az áldott pillanat elmúlik, felerősödnek a belső konfliktusok és előtérbe kerülnek a szervezeti és tanbeli viták, valamint a személyes ellentétek. Ezek fogják kikényszeríteni az egyház-szervezetet és közösségi szabályzatokat. Itt még ilyenről nem tudunk. A nagy élmény a feltámadt Krisztus, s az eufórikus boldogság alapja, hogy szeretetben egymásra találtak a tagok. Sajnálatos, hogy hamarosan a szaporodó közösségben a kulturális és vallási előítéletek meg fognak szaporodni, ami miatt a közösség többet foglalkozik a problémáival, mint a küldetésével. Ez a folyamat sok esetben megismétlődik az egyház történetében, de az igazán értékes pillanat az, amíg a húsvét közösségi élmény, missziós motívum lesz. B. Gy.

3 2011. május 1. FELSŐVÁROS 3. SZERELEM, HÁZASSÁG, CSALÁD 24. Aranyszájú Szent János homíliája: A házasulók gondjai V. Hogyan mutathatod ki szeretetedet? Mondd meg neki, hogy sok más közül választhattál volna, gazdagabbat, előkelőbbet, de nem tetted. Őt, életét, báját, szerénységét, okosságát szeretted meg. Aztán rögtön indulj neki életfelfogásod nyilvánításához és hosszasan juss el a pénz megvetéséhez. Ha egyszerre kezded ezt a gondolatkört, nem érsz célt. Ha azonban élsz a körülményekkel, teljesül szándékod. Egyébként azt a látszatot kelted, hogy kifogásnak emlegeted és azért, mert tulajdonképpen fukar, kellemetlen és zsémbes vagy. Hogyha alkalmas módon az ő gondolatát folytatod, még örül is neki. Mondd neki tehát (újra el kell kezdenem a mondatot), hogy gazdagabban is nősülhettél volna, mégsem tetted. Nem vaktában, nem meggondolatlanul, hanem arra neveltek, hogy a gazdagság nem kincs, hanem megvetni való. Rablók is, rossz nők is, sírrablók is megszerezhetik. Folytasd: Azért nem tettem úgy, mert eljutottam a te lelked szépségéhez, melyet minden kincsnél többre becsülök. Okos és nemes kislány, aki istenfélelemben nevelkedett, az egész világgal felér. Ezért örülök neked és szeretlek. Lelkemnél is többre becsüllek. A jelen élet nem érték. Azon könyörgök, és imádkozom, azért teszek mindent, hogy a másvilágon is teljes bizonyossággal együtt lehessünk. Ez az idő rövid és mulandó. Ha azonban méltók leszünk arra, hogy ezt Isten tetszése szerint éljük át, akkor Krisztussal és egymással is nagyobb boldogságban töltjük a másikat. Szerelmedet mindennél többre becsülöm. Semmi sem zavar és nehezedik rám úgy, mint az a gondolat, hogy valaha el kell válnunk. És ha mindenemet el is kell vesztenem, ha szegényebb leszek mindenkinél, ha a legnagyobb veszélyt is kell vállalnom, ha bármit is kell szenvednem, mindent eltűrök és elviselek, míg te szeretsz. Addig vágyom gyermekek után, míg te nagyon szeretsz. Neked is így kell érezned. Gondolj az apostol szavaira: Isten is így akarja, hogy az érzéseink

4 4. FELSŐVÁROS május 1. egyek legyenek. Hallgasd meg az Írást:,,Ezért az ember elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és ketten lesznek egy test'' (Ef 5,31). Semmi se okozzon köztünk féltékenységet. Se vagyon, se szolgahad, se külső siker. Nekem mindennél többet érsz. Nem gondolod, hogy minden aranynál, minden kincsnél jobban esik az ilyen beszéd feleségednek? Ne félj, hogy talán elhidegül tőled szerelme. Valld be, hogy szereted őt. (Folytatjuk) Nemzetközi családi lelkigyakorlat 3. Hívlak és várlak téged Uram! A szombati nap záró miséjét a rendház kápolnájában tartottuk. Különleges élményt jelentett résztvevők számára. Felért egy lelki újjászületéssel. Az oltár előtt meggyújthatta mindenki azt a mécsest, amelynek elhelyezésekor kimondott ima által Jézusnak ajándékozhatta életét. Harmadik nap témája, az esti mise folytatása volt. Az oltár előtti elhatározásunk olyan, mint egy újszülött - hangzott el az előadás kezdetén. Nem hagyhatjuk éhezni. Ne oltsátok ki a Lelket (Tessz 5,19). Táplálni kell, többek között az imával. Kiálts hozzám és meghallgatlak; nagy és megfoghatatlan titkokat akarok rád bízni, amelyekről még nem tudsz semmit. (Jer 33,3) Az életünket egy kerékpár kerékkel szemléltette Jurek, aki ezt így magyarázta: A tengely, amely a kereket összetartja és a középpontja Jézus Krisztus. Négy küllőt képzeljünk el, amelyek közül kettő függőleges, az ima és Isten igéje. Két horizontális küllő egyike a közösség a másik a szolgálat. Ez tartja össze az abroncsot, amely a keresztény élet. Az imának nagyon nagy jelentősége van életünkben, de mégis nehezen találjuk meg azt a 15 percet, amit erre kellene szánnunk. Jézus is félrevonult imádkozni. Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. (Mk 1,35) Az ima Isten jelenlétében való tartózkodás. Velünk van, él bennünk és szól hozzánk. A szolgálatot sem kell mellőznünk az életünkből. Jézus ebben is példát mutat nekünk. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: "Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!" Jézus így válaszolt: "Most

5 2011. május 1. FELSŐVÁROS 5. még nem érted, amit teszek, de később majd megérted." Péter tovább tiltakozott: "Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!" "Ha nem moslak meg - felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem." (Jn 13,4-8) A magánélet és Isten szolgálata nem választható külön. A szakmai munkánk is szolgálat, amely Isten dicsőségére válhat. A közösség, amely Krisztusban testvérek csoportja, nem baráti szálak, érzések vagy hobbi alapján jön létre. Az együttléteket az ima és a Szentírás olvasása töltheti ki. Ilyenkor a Szentlélek munkálkodik a csoporton belül. Lehetővé válik egymás teljes elfogadása, amitől a csoport egy jól működő családra emlékeztethet. Ilyen közösségek fénnyé válhatnak a mai világ sötétségben. Milyen jó lenne ilyen fényt látni a felsővárosi Plébánián is! Köszönjük a lengyel testvéreinknek, hogy lángra lobbantották szívünket. Gyertek el máskor is, és ne hagyjátok kialudni ezt a lángot! Berta Árpád SCHEFFLER JÁNOS VÉRTANÚ PÜSPÖKRŐL 11. Scheffler püspök egyházmegyéje lelki megújulásának elősegítését egy akkor kiteljesedő mozgalomtól, az Actio Catholica-tól is várta. A Katolikus Akció be akarta vonni a világi híveket a papság apostoli munkájába. A mozgalom Svájcból indult a XIX. század végén és rövid idő alatt "végigsöpört" Európán. Magyarországon 1932-ben alakult meg hivatalosan. A magyar Katolikus Akciót a püspöki kar irányította, az országos elnök akkoriban Serédi Jusztinián hercegprímás volt. János püspök a jól megszervezett mozgalomban óriási erőt látott, ezért püspöksége első esztendejétől fogva bekapcsolta egyházmegyéjét a Katolikus Akció vérkeringésébe ben az Actio Catholica a család és a nemzet fölemelését tűzte zászlajára. Ennek hatására Scheffler János püspök körlevélben bíztatja papjait és híveit, hogy a családok imádkozzanak közösen minden este és hogy a házassági évfordulókat közös szentáldozással ünnepeljék meg. Szorgalmazta a családokért végzett engesztelő szentségimádások bevezetését és azt, hogy az egyházközségekben a családok ajánlják fel magukat Jézus Szentséges Szívének. (folytatjuk)

6 6. FELSŐVÁROS május 1. Gyereksarok A TE DOLGOD! Mint hitoktató, az iskolában gyakran tapasztaltam, hogy sok gyerek furcsán viselkedik. Ha a folyosón papír szemetet lát, nyugodtan elmegy mellette. Nem az én dolgom mások után rendet tenni! gondolja magában. Ha netán a mosdóban folyik a víz a csapból, nem zárja el, mert így vélekedik: Nem én hagytam nyitva a csapot. Hogyan gondolkodik majd az ilyen gyerek nagyobb korában? Lehet, hogy nyugodtan összefirkálja a szép házak frissen festett falát. Nem az én házam! mondja magában és nem érdekli, hogy tönkreteszi mások tulajdonát, fáradságos munkáját. És hogyan gondolkodik majd felnőtt korában? Félek, hogy így: Mi közöm van nekem mások bajához? Nem az én feladatom másokat gondjaikban megsegíteni! Nagyon szomorú, ha valaki így cselekszik. Egy régi mesében olvastam, hogy a király a palotája előtt lévő útra egy nagy követ hengeríttetett. Ablakából figyelte az arra járókat, hogy mit tesznek. Bizony, akik arra haladtak, mind kikerülték az akadályt. Egyiküknek sem jutott eszébe a követ az útból eltávolítani. Nem az én dolgom gondolták. Végül a király egybehívta a népet és a követ a szemük láttára ő maga hengerítette el. Volt nagy álmélkodás, mert a kő alá egy zsák arany volt elrejtve. Aki megtette volna azt, hogy félregurítja az útból az akadályt, övé lett volna a drága kincs. A bölcs uralkodó így tanította népét arra, hogy mások érdekében érdemes jót cselekedni. Nekünk, keresztényeknek ebben is Jézustól kell példát vennünk. Mi lett volna, ha Ő is így gondolkodik: Semmi közöm a betegekhez, én egészséges vagyok. Mit törődöm a bűnösökkel, ez az ő bajuk! Akkor nem gyógyította volna meg őket, nem bocsátott volna meg a bűnösöknek, sőt nem is váltott volna meg bennünket. Ám Jézus másként gondolkodott. Egész földi életében a Mennyei Atya akaratát kereste és az emberekért fáradozott, hogy velünk jót tegyen. Ezért a te dolgod, hogy éber figyelemmel segíts ott, ahol másoknak szüksége lehet rád! (S. I.)

7 2011. május 1. FELSŐVÁROS 7. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: ApCsel 4,23-31 Jn 3,1-8 Kedd: 1Kor 15,1-8 Jn 14,6-14 Szerda: ApCsel 5,17-26 Jn 3,16-21 Csütörtök: ApCsel 5,27-33 Jn 3,31-36 Péntek: ApCsel 5,34-42 Jn 6,1-15 Szombat: ApCsel 6,1-7 Jn 6,16-21 Vasárnap: ApCsel 2, Pét 1,17-21 Lk 24,13-35 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: máj ,30: A görög katolikus egyház félórája máj. 3. és 5. 13,30: A katolikus egyház félórája Bartók Rádió: máj ,05: Jubilate Deo - egyházi zene Televízió: M 1: máj ,25: Kastélyok és kúriák máj. 8. 9,00: Katolikus krónika; 14,35: Természetfilm M 2: máj ,01: Így szól az Úr, Katolikus krónika DUNA TV: máj ,20: Vannak vidékek; 15,15: Univerzum máj ,20: Talpalatnyi zöld; 15,55: Teleki Sámuel útján máj ,55 és máj ,05: Isten kezében máj. 7. 6,20 és máj. 8. 7,10: Élő egyház máj ,00-18,00: Európa-nap DUNA II.: máj ,30: Isten szeme előtt máj. 3, 5, 6. 11,00: Isten kezében; 15,50: A legnagyobb székely máj ,00: Élő egyház máj ,45: Virágzó Magyarország máj ,30: Megmaradni - görög katolikusok máj ,10-17,30: Természetfilmek máj ,15: Moldvai népi imádságok; 15,20-17,30: Természetfilmek; 20,55: Csángó vagyok! PAX TV: máj ,10: Katolikus hittan; máj ,30: Hegyi patak máj ,00-18,00: Természetfilmek máj ,30: Nemzeti parkjaink

8 8. FELSŐVÁROS május 1. Halottaink Horváth Imréné Csavajda Julianna élt 96 évet Csánk Józsefné Szekeres Mária élt 94 évet Széll Dezső élt 72 évet Nyugodjanak békében! Híreink A mai vasárnap délután ¾-5-kor az Isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. Utána Szűz Mária litániát, majd a zsolozsmát végezzük. Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Május hónapban minden este 17,40-kor Szűz Mária litániát mondunk. Szerdán délután 5 órakor Biblia óra. Az Egyházzenei Hetek keretében szerdán este 7 órai kezdettel a Király- König Péter Zeneiskola vonószenekara ad hangversenyt templomunkban. Csütörtökön délután 3 órakor Szent Pió imacsoport. A héten első péntek, igény szerint beteglátogatást végzünk. A jövő vasárnap délután fél 5-kor tartja a Rózsafüzér társulat titokcseréjét. Egynapos zarándoklat indul május 14-én, szombaton a nyírbátori minorita templom fölszentelési ünnepére. Indulás kora hajnalban különbusszal. Ezen a héten várjuk a hívek jelentkezését, mert csak elegendő utas esetén tudjuk a buszt megrendelni. Kevesebb jelentkező esetén 2-3 autóval megyünk, ami jóval csekélyebb útiköltséget jelent, kb forintot. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy adóbevallásuk elkészítésénél az egyik 1%-ot adják a katolikus egyház javára. A másik 1%-kal templomunk felújítását támogathatják, ha a Szent Miklós Alapítvány javára rendelkeznek. Alapítványunk adószáma: Rendelkező nyilatkozatok az újságos asztalon találhatók. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával vagy adományával hozzájárult a húsvéti szertartások szebbé tételéhez, méltó megünnepléséhez! Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T:

9

871. szám 2011. november 6.

871. szám 2011. november 6. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 871. szám 2011. november 6. Évközi 32. vasárnap A bölcsesség ragyogó Bölcs 6,13-17 A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik,

Részletesebben

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 1. szám 2011. január ÖKUMENIKUS IMAHÉT - JANUÁR 16-23. Paul Wattson (1863 1940), anglikán pap 1908. január 18 25. közötti imanyolcadra

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Újévi köszöntő

REMÉNYSÉG. Újévi köszöntő Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Apostolok 2:28 A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2011. február 8. évfolyam 1. szám Az óra üzen Csend van. Csak

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

877. szám 2011. december 18.

877. szám 2011. december 18. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 877. szám 2011. december 18. Advent 4. vasárnapja "Veled van az Úr" 2Sám 7,1-5 Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben