PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND"

Átírás

1 PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) 2014

2 Kedves Diákok! Egy katolikus egyházi intézménynek, a gödöllői premontrei szerzetesek iskolájának vagytok a tanulói. Joggal lehettek büszkék és hálásak azért, hogy ebbe az ősi iskolába járhattok. Az iskolához való tartozás azt jelenti, hogy ezzel beléptetek egy közösségbe, ahol el kell fogadnotok közös iskolai életünk működését meghatározó kereteket. Bevezető a Házirend elé Iskolánk Házirendje olvasható a következő oldalakon. Ez a dokumentum az iskolához tartozók, ezen belül elsősorban a tanulók jogait és kötelességeit határozza meg. Az itt lefektetett szabályok közösen vallott céljaink megvalósítását hivatottak elősegíteni: a diákok eredményesen tanulhassanak, kibontakozhasson tehetségük, hasznosan tölthessék el az idejüket, gazdag közösségi élet résztvevői és alakítói lehessenek, lehetőségük legyen az egyéni és együttes fejlődésre, továbbá biztosított legyen testi és lelki-szellemi biztonságuk. A Házirend megalkotói arra törekedtek, hogy az itt lefektetett szabályok összhangban legyenek mind nevelésünk keresztény szellemiségével, mind a magas színvonalú oktatás, a sikeres érettségire és egyetemi felvételre való felkészítés alapvető követelményével. Valljuk, hogy ezek az előírások akkor válhatnak élővé, és akkor segíthetnek hozzá a kitűzött célok eléréséhez, ha az iskola pedagógusai a diákok iránti szeretettel, bizalommal, elfogadással, ugyanakkor következetes elvárásokkal végzik munkájukat, valamint ha a tanulók munkája, egymáshoz és tanáraikhoz való hozzáállása is erre a szellemiségre alapul. A Házirend, összhangban az iskola pedagógiai célkitűzéseivel, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy diákok tanulmányaik végére felnőtt, hitben, emberségben, műveltségben és tudásban gazdagodott, önálló és felelős döntések meghozatalára képes, önmaguk megismerésére és az önfejlesztésre nyitott hazaszerető keresztény polgárokká válhassanak, akik képesek úgy alakítani életüket, hogy az saját kiteljesedésüket és tágabb közösségük javát egyaránt szolgálja. A Házirend segíteni kívánja annak a megtapasztalását és tudatosítását, hogy a közösségi élet akkor lehet csak igazán hatékony és sikeres, ha keretek között, szabályok szerint zajlik, és ezeket mindenki elfogadja, betartja; hogy jogainkat akkor érvényesíthetjük jó érzéssel és tiszta lelkiismerettel, ha kötelességeinket is elvégezzük; hogy igazi és komoly eredményeket és sikereket akkor érhetünk el, ha megküzdünk, áldozatosan és lelkiismeretesen és kitartóan munkálkodunk értük; hogy gyakran fontos és érdemes hosszú távú céljainkat és érdekeinket előtérbe helyezni akár a rövid távú érdekekkel szemben is; hogy kötelességeink elmulasztásával, feladataink felszínes elvégzésével, felelőtlen magatartással súlyosan árthatunk magunknak és környezetünknek. Az iskola diákjainak, tanárainak, vezetőségének alapvető érdeke és célja, hogy a hitelesen és személyesen megélt vallásosságban, a keresztény életben, vagyis Jézus Krisztus követésében való előrejutásban tanárok és diákok egymás számára jelentsenek példát. A Házirend ennek megvalósulásához jellegéből adódóan csak korlátozottan tud hozzájárulni, de egyfelől szellemisége által ki kíván fejezni egyfajta elvárást a keresztény értékrend elfogadására és követésére, másfelől kitér egyes iskolai, hitéleti események kereteire abban a reményben, hogy az ezeken való részvétel közelebb visz mindannyiunkat a keresztény örömhír és tanítás befogadásához, ezáltal hozzásegít bennünket egy teljesebb élet megéléséhez a mindennapokban. Ez fejeződik ki iskolánk jelszavában is: VIRTUTE VINCES Erénynyel győzni fogsz! Az erény állandó készség a jó akarására és megtételére. Ha éltek a lehetőséggel, egyszer majd erényes emberként értek végére itteni tanulmányaitoknak. Fogadjátok szeretettel iskolánk házirendjét! Kedves Szülők! Önöktől is kérjük, hogy olvassák el házirendünket. Fogadják el és támogassák az itt leírt elveket, hiszen nevelő-oktató munkánk csak akkor válik eredményessé, ha a gyerekek a szülőktől és tőlünk, az iskola nevelőitől is hasonló iránymutatást kapnak. Fontos, hogy erkölcsileg is támogassák az iskola keresztény-katolikus szellemiségű nevelését. 2 A premontrei atyák és az iskola tantestülete

3 Tartalomjegyzék A Házirend célja... 4 A Házirend hatálya... 4 A Házirend nyilvánossága... 4 I. A tanulók jogai és kötelességei... 4 II. Az iskola működési rendje, a tanulók munkarendje... 6 III. A tanulók magaviseletével, hitéletével kapcsolatos elvárások IV. A diákok és a szülők tájékoztatása V. A tanulók késése, mulasztása és ezek igazolása VI. A tanulók teljesítményének értékelése VII. A tanulók jutalmazása VIII. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések IX. Egyéb rendelkezések A Házirend véleményezése, elfogadása és jóváhagyása...hiba! A könyvjelző nem létezik. A Házirend hatályba lépése...hiba! A könyvjelző nem létezik.

4 A Házirend célja A Házirend célja, hogy rögzítse a magasabb jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának és végrehajtásának módját, illetve az iskola működésének a diákokat és szülőket érintő szabályait a felsőbb jogszabályok, valamint az iskola egyéb dokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program) alapján. A Házirend hatálya 1. A Házirend előírásait meg kell tartaniuk az iskolába járó tanulóknak, illetve egyes rendelkezéseit a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak, valamint az iskolába látogató vendégeknek, akik az iskola eszközeit, helyiségeit használják. 2. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A Házirend nyilvánossága 1. A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek joga és kötelessége megismerni. 2. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskola honlapján az iskola könyvtárában az iskola tanári szobájában az iskolavezetőségnél az osztályfőnököknél 4 az osztálytermekben a hirdetőtáblán az iskolai hirdetőtáblán a diákönkormányzatot segítő tanárnál a szülői egyesület elnökénél 3. A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni. Az iskola kitűzött nevelési céljainak megvalósulása érdekében az újonnan fölvett tanulók az első osztályfőnöki órán, szüleik az első szülői értekezleten aláírásukkal igazolják, hogy a házirendet megismerték, és megtartják a benne foglaltakat. 4. A Házirend előírásairól minden tanév elején az osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten. 1. A tanuló joga különösen, hogy: I. A tanulók jogai és kötelességei a) információkat kapjon az iskola működésével kapcsolatban, megismerje az iskola Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét és a Helyi Tanterv követelményeit; b) tájékozódjon a tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről, kérdéseire pedig legkésőbb tizenöt napon belül érdemi választ kapjon; c) kulturált és udvarias formában véleményt mondjon az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekről, és a megfelelő fórumokon keresztül (pl. diákönkormányzat) a diákokat érintő kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatosan javaslatot tegyen, kérdéseire pedig legkésőbb tizenöt napon belül érdemi választ kapjon; d) jogainak érdeksérelme esetén a diákönkormányzathoz forduljon, vagy kulturált formában, tényekkel alátámasztva írásban panaszt nyújtson be az igazgatónak, és legkésőbb tizenöt napon belül írásbeli érdemi választ kapjon. e) részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken; f) az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel vagy osztályfőnökkel történt előzetes egyeztetés után tanári felügyelettel, társaival vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését; g) adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; h) részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain (pl. tanórákon, korosztályának meghirdetett szakkörökön, sportkörökön, fakultációkon);

5 i) kezdeményezze diákkör, szakkör, sportkör, fakultáció létrehozását (ezek indítása létszámfüggő, melyek indításáról az igazgató dönt); j) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül, és ha a tantárgyfelosztás lehetőséget nyújt rá, megválassza a tantárgyat tanító pedagógust. k) tanulószobai ellátásban részesüljön; l) kollégiumi ellátásban részesüljön a kollégiumi férőhelyek számának és egyéb kollégiumi felvételi körülményeknek figyelembe vételével; m) személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára; n) keresztény vallását gyakorolja, a közösen szervezett imákon, hitéleti eseményeken részt vegyen; o) választó, illetve megválasztható legyen a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre; p) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön; q) saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi; A tanuló jogai gyakorlása során nem sértheti társai, tanárai és a közösség jogait. 2. A tanuló kötelessége különösen, hogy: a) ismerje és megtartsa az SZMSZ és a Házirend előírásait; b) tiszteletben tartsa a katolikus egyház előírásait, törvényeit, a más vallású személyek vallásgyakorlatát; c) részt vegyen az iskola pedagógiai programjában meghatározott iskolai hitéleti programokon; d) az iskolában és az iskolai rendezvényeken az iskola keresztény szellemiségéhez méltóan viselkedjen, magatartásával példát mutasson; e) rendszeresen iskolába járjon, és a tanórákon, a tanév elején választott fakultatív órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon pontosan megjelenjen; f) tanulmányi kötelezettségeinek rendszeres, fegyelmezett munkával képességei szerint eleget tegyen; g) képességeit a legteljesebb mértékben kibontakoztassa; h) a tanórákon figyelmesen, fegyelmezetten és aktívan vegyen részt; i) a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését, ellenőrző könyvét mindig magával hozza; j) az iskola épületét megóvja, felszerelését és az oktatás során használt eszközöket rendeltetésének megfelelően használja; a szándékosan vagy vétlenül okozott kárt azonnal jelentse; a rongálással okozott kárt (a felsőbb jogszabályok előírása szerint) megtérítse; k) saját maga és környezete tisztaságára ügyeljen, törekedjen a takarékos és környezettudatos magatartásra; l) pedagógus felügyelete, irányítása mellett közreműködjön saját környezetének (pad, osztályterem, szaktanterem, tornaterem, udvar, folyósok stb.) és az általa használt taneszközök rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában; m) óvja maga és társai testi és lelki egészségét és épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat, azonnal jelentse a magát vagy másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket. A tanulók jogainak és kötelességeinek részletes felsorolását a évi CXC. törvény 46. -a tartalmazza. 5

6 1. A tanév jeles napjai II. Az iskola működési rendje, a tanulók munkarendje szeptember október 6. október október 23. november 1,2. november november december február 25. február február-március március 6. március 15. húsvét előtt ősszel vagy tavasszal április 3. április 12. április 16. május június 4. június 6. június vége június vége Veni Sancte tanévnyitó szentmisével az aradi vértanúk ünnepe gólyaavató és gólyabál az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe megemlékezés mindenszentek és halottak napján szalagavató bál szülők bálja adventkezdő szentmise, adventi gyertyagyújtások minden héten, a karácsonyi szünet előtti utolsó nap délutánján: az iskola tanulóinak karácsonyi műsora, dolgozók karácsonya a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja farsangi bál hamvazószerda, szentmise, a nagyböjt kezdete megemlékezés Fényi Ottó atya halálának évfordulójáról az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe, népdaléneklési verseny a nagyhéten lelkigyakorlatos napok az iskola diákjainak lelkigyakorlatos napok a tanároknak Teleki Pál miniszterelnök halálának évfordulója, Teleki Pál Egyesület Kálmán hercegnek, a premontrei rend jótevőjének, a muhi csata hősének ünnepe a holokauszt áldozatainak emléknapja ballagás Nemzeti Összetartozás Napja Szent Norbertnek, a rend alapítójának és egyben az iskola névadójának is az ünnepe. Ez a nap Premontrei Gimnázium Öregdiákjai évenkénti találkozójának is a napja, ahol a jelenlegi diákok a tanárokkal és az öregdiákokkal együtt ünnepelnek. Te Deum tanévzáró érettségi bankett a SZIE kisrektori termében 2. Iskolai ünnepeken az egyenruha viselése kötelező, ennek szabályai: A lányoknak az iskola által előírt kék szoknya és fehér blúz, valamint az alsó évfolyamosoknak kék zsabó, a felsősöknek kék sál. Mindenkinek gondoskodnia kell az egyenruhához illő cipőről és testszínű vagy fehér harisnyáról. A fiúknak sötét ünneplő nadrág, fehér ing, az iskola által előírt kék nyakkendő és sötét zakó (5-10. évfolyamon sötét, egyszínű pulóver is lehet), valamint az ünneplő ruhához illő sötét cipő. Az ünneplő ruhát az első tanóra kezdetétől az utolsó tanóra végéig kell viselni. Az egyenruha hiánya osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést illetve ismétlődés esetén intőt eredményez. 3. Az iskola sportöltözete: Az iskola által előírt, az iskola nevével és címerével ellátott sárga színű póló viselése a testnevelés órákon és a sportrendezvényeken kötelező. A pólóhoz sötét színű rövidnadrágot kell viselni. 6

7 4. A tanórák csengetési rendje: 8:00 8:45 1. óra hétfőn 7:50 2. óra 8:55 9:40 3. óra 9:50 10:35 4. óra 10:50 11:35 5. óra 11:45 12:30 6. óra 12:50 13:35 7. óra 13:55 14:40 8. óra 14:50 15:35 5. A rövidített tanórák csengetési rendje: 1. óra 8:00 8:40 2. óra 8:50 9:30 3. óra 9:40 10:20 4. óra 10:30 11:10 5. óra 11:20 12:00 6. óra 12:20 13:00 7. óra 13:20 14:00 6. Az iskola területét a tanítás kezdetétől az 5. tanóra végéig igazgatósági vagy osztályfőnöki engedély nélkül nem lehet elhagyni. 7. A 14 év alatti diákok tanítási időben csak a évi CXC. törvény előírásainak megfelelő nyomtatvánnyal tartózkodhatnak az iskola területén kívül. 8. A hétfői tanítási napokon hétkezdő gondolatokat, elmélkedést hallgatnak meg a diákok az iskolarádión keresztül, ezért 7:50-kor a tanteremben illetve a szakterem előtt kell tartózkodni. 9. A tanuló köteles a tanítás kezdete előtt 10 perccel az iskolában megjelenni, és becsöngetés után a tanteremben, szakterem esetén a szakterem előtt csendben a szaktanárt várni. 10. A késés zavarja az óra menetét, az igazolatlan késés fegyelmi vétség. 11. A tanulók közösen az óra elején és végén, és minden más alkalommal Laudetur Jesus Christus! köszöntéssel üdvözlik a tanárt, aki ezt In aeternum, amen! válasszal viszonozza. 12. A tanítás az első óra elején közös imával kezdődik, az utolsó óra végén pedig közös imával fejeződik be. Ezen imádságok idegennyelv-órán az adott idegennyelvre lefordítva is mondhatók. Az első tanóra elején: Cselekedeteinket, kérünk, Urunk, sugallatoddal előzd meg és segítségeddel kísérd, hogy minden munkánk Tőled vegye kezdetét és Általad végződjék. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az utolsó tanóra végén: Hálát adunk, Neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen. 13. A tanórán tilos az evés és ivás, illetve a rágógumizás. 14. A tanulók az óraközi szünetekben az iskola osztálytermeiben, szabadon bejárható termeiben, folyosóin, jó idő esetén az iskolaudvaron tartózkodhatnak. 15. A szünetekben a folyosón tanári felügyelet működik. 16. Azok a diákok, akiknek valamilyen okból lyukasórájuk van, az iskola ebédlőjében vagy könyvtárában (illetve jó idő esetén az iskola udvarán), esetleg a büfében tartózkodhatnak ügyelve arra, hogy hangoskodással ne zavarják a tanítás menetét. 17. A tanári szobába és társalgóba, valamint a tárgyalóba, az igazgatói és igazgatóhelyettesi irodába a diákok csak tanár hívására léphetnek be. 18. Az irodákban dolgozókat csak az ajtókon kifüggesztett ügyintézési időben lehet felkeresni. 19. A tanítás után a teremtakarítás megkönnyítése érdekében a székeket a teremben kifüggesztett rend szerint a kiürített padokra kell tenni. 20. Az osztály egész heti rendjének biztosítása érdekében a diákok hetenkénti váltásban, párosával, névsorrendben haladva hetesi feladatokat látnak el. Az aktuális hetesek neve az osztályterem hirdetőtábláján olvasható. 7

8 21. A két hetes feladata: szivacsról, krétáról gondoskodnak a teremben; reggel (később szükség esetén) letörlik a táblát vizes szivaccsal; ha a tanár becsengetés után 10 perccel még nem érkezik meg, az igazgatóhelyettesi irodában szólnak; az óra elején vezénylik a köszönést, jelentik a hiányzókat; a szünetben szellőztetnek, ennek végén ellenőrzik az ablakok becsukását; meglocsolják a virágokat az osztályteremben (ha nincs virágfelelős); az utolsó óra után becsukják az ablakokat a tanteremben, és lekapcsolják a villanyt; szükség szerint lemossák a padokat, ha azokat összefirkálták a diákok; napközben összeszedik a nagyobb szemetet; csoportbontásos órák esetén a hetesi feladatokat a névsor első, jelenlévő tanulója látja el. 22. A B épület alagsorában büfé működik. A büfé működési rendje: A büfé nyitva tartása: 7:00-15:00. A büfé szolgáltatásait a diákok csak tanítási órájukon kívül vehetik igénybe. Becsöngetéskor a büfé 10 percre bezár, ekkor minden tanulónak el kell hagynia a helyiséget. Iskolai műsorok alatt a büfé zárva tart. 23. A menzai étkezés igénybevételének szabályai: A közétkeztetéshez tartozó tízórait a második és harmadik szünetben fogyaszthatják el a tanulók az ebédlőben. Az ebédlő 12:00-től 15:00-ig tart nyitva. Főétkezésekre a tanítási órák befejezése után vagy az 5. és 6. óra utáni 20 perces szünetekben van lehetőség külön beosztás szerint. Az a diák, aki a beosztás szerinti időpontban nem tudott ebédelni, vagy otthon hagyta menzakártyáját, illetve repetázni szeretne, a 7. óra után étkezhet. Az étkezés előtti és utáni ima egyénileg történik. Tilos a menza felszerelését az étkezőből kivinni. A diák a menzán köteles az alapvető higiéniai követelményeket és a kulturált közösségi viselkedés normáit betartani. Nem sértheti hangoskodással, sem más módon másoknak azt a jogát, hogy nyugodtan étkezhessenek. Amennyiben megsérti ezen jogot, fegyelmi vétséget követ el, ami szankcionálható a menzai felügyeletet ellátó tanár mérlegelése, indítványa alapján. Az a diák, aki a menzai díj befizetésének a szolgáltató által szabott határidőig nem tesz eleget, a menzai étkezésben tartozásának rendezéséig nem vehet részt. 24. Az iskola épülete tanítási időben reggel 7.30-tól este ig van nyitva. 25. A nyári szünetben szerdánként 9.00 órától óráig ügyelet működik az iskolában. Ekkor lehet a tanévzárón át nem vett bizonyítványokat átvenni, iskolalátogatási igazolást kérni, információkat kérni. 26. Az A épületben munkanapokon munkaidőben ( ig) portaszolgálat működik. 27. A B épületben tanítási időben a tanulók közül 2 fő kapuügyeletet tart 8.00-tól ig az alábbi beosztási rend szerint: A B épületi ügyeletben az osztályok (ötödiktől tizedik évfolyamig) kéthetenkénti váltásban követik egymást. A beosztást az osztályfőnök dönti el a diákok javaslatainak figyelembevételével. Az ügyeletesek hiányzását a naplóba be kell jegyezni és osztályfőnöki igazolással igazolni kell. Az ügyeletesek feladatai és a rájuk vonatkozó szabályok: 8

9 Az 1. óra elején a hiányzásjelentő lappal az egyik ügyeletes végigjárja mindkét épület minden tantermét, összegyűjti a hiányzók nevét, és leadja az iskolai menzai ügyintézőnek. A másik ügyeletes az ügyeleti helyen marad. Felügyelik a B épület bejáratát, ha vendég érkezik, helyükről felállva, udvariasan üdvözlik és útbaigazítják. Órák alatt a folyosókon és a mosdókban égve maradt villanyt leoltják, a szemetet felszedik, felseprik a lépcsőt és az előteret. Az A és B épület környékén összegyűjtik az eldobált szemetet reggel és délben. Az ügyeletesi pultot más diákok ne vegyék körbe, mert ezzel akadályozzák a közlekedést és az ügyeletesek feladatainak ellátását. Tilos elektronikus szórakoztató eszközök használata és minden olyan tevékenység, mely akadályozza a feladatok ellátását. A tanórai anyagot a következő napra pótolni kell, ügyeletességre hivatkozva mentesség a számonkérés alól nem kérhető. Témazáró dolgozat esetén az ügyeletesek osztályfőnöke helyettesről lehetőleg testnevelés óra alól felmentett tanulóval gondoskodik. 28. A diákok a szülő írásbeli kérésére tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt minden tanítási napon ig. A tanulószobai foglalkozásokon az iskola biztosítja a tanulók felügyeletét és a másnapi tanórákra való felkészülés lehetőségét. A szülők írásban kérhetik, hogy mely napokon, milyen időtartamban és milyen céllal (zenei, sport stb. különórák miatt) mentse fel az iskola a tanulót a tanulószobai foglalkozások alól. 29. Az intézményben a tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezeti formái a következők: szakkörök, korrepetálások, öntevékeny diákkörök, versenyekre felkészítő foglalkozások, nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások, sportkörök. 30. Az iskolavezetés nevelőtestület tudta nélkül tanórán kívüli foglalkozás nem szervezhető, a munkarenden kívüli programokat is be kell jelenteni az igazgatóságon. 31. A tanórán kívüli foglalkozások nem zavarhatják a tanórák lebonyolítását. 32. A tantórán kívüli foglalkozásokra a szaktanároknál a meghirdetést követően szeptember 15-ig kell jelentkezni. 33. Az ellenőrző könyv a tanulók fontos okirata, amelyet az elektronikus napló működése mellett is állandóan maguknál kell tartaniuk. A bejegyzéseket, üzeneteket a szülőkkel minden alkalommal alá kell íratni. Az ellenőrző elveszítését a diáknak azonnal jeleznie kell az osztályfőnöknek, és gondoskodnia kell annak pótlásáról az iskolatitkári irodában. 34. A szaktermek és szertárak használatának rendjét valamint a balesetvédelmi szabályokat minden tanévben az első tanórán a szaktanár kihirdeti, ennek tudomásul vételét a diákok aláírásukkal igazolják. 35. A szaktermek használatának rendje: A szaktermekbe csak tanári felügyelettel szabad bemenni és ott tartózkodni. A szertárakban csak tanári felszólításra és felügyelettel lehet tartózkodni. Az eszközöket csak a tanár utasításainak megfelelően, tanári felügyelettel és rendeltetésszerűen szabad használni. Az iskola szaktermeiből eszközöket csak a tanár utasítására szabad kivinni. A tanóra után az eszközöket a szakterembe vissza kell vinni. 9

10 Egyéb rendelkezéseket a munkaközösség-vezetők hozhatnak az iskola igazgatójának egyetértésével, melyekről a szakteremben kifüggesztett hirdetményből tájékozódhatnak az adott szakterem használói. 36. Az osztálytermekben a diákok nem működtethetnek háztartási elektromos eszközöket. 37. Az iskolai hálózat és számítógépek használatának rendjét a tanulók az első informatikai órán megismerik, és aláírásukkal igazolják az abban foglaltak tudomásul vételét. 38. A talált tárgyakat a portán vagy az iskolatitkári irodában kell leadni, és ugyanitt lehet keresni az elvesztett tárgyakat. 39. Az iskolai könyvtár használatának rendje: A könyvtári tagság az iskola minden diákja számára díjtalanul biztosított. A könyvtárhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásról tájékoztatni a könyvtárost. A könyvek állagának megóvása, a tisztaság megtartása érdekében a könyvtári helyiségekben étkezni, italt bevinni tilos. Hangoskodni, zajongani nem szabad, tekintettel kell lenni a könyvtárhasználókra. Órai foglalkozásra csengetéskor lehet elfoglalni a helyet. Ügyelni kell a tisztaságra. Egy olvasó egyszerre legfeljebb 5 kötetet kölcsönözhet. A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok kölcsönzési időtartama 30 nap, egyszeri meghosszabbítással. A részlegesen kölcsönözhető anyagok (pl. folyóiratok) kölcsönzési időtartama 2 nap. Hoszszabbítás nem kérhető. Nem kölcsönözhetők a kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák. Az elveszített vagy erősen megrongálódott könyvek árát a használónak meg kell térítenie, vagy egy ugyanolyan példánnyal pótolnia kell. A tanév végén minden kikölcsönzött dokumentumot vissza kell vinni a könyvtárba. A könyvtár használatának részletes szabályait a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 10

11 III. A tanulók magaviseletével, hitéletével kapcsolatos elvárások 1. A diákok iskolai viselkedésével, magatartásával kapcsolatban alapvető elvárás az emberi magatartásnormák és az általánosan elfogadott illemszabályok betartása. Ezen felül a diákok megnyilvánulásaiban tükröződnie kell a keresztény értékrendnek, szellemiségnek is. 2. A diákok egymással, tanáraikkal és az iskola többi dolgozójával való kapcsolattartását jellemezze a tisztelet, udvariasság. A diákokban legyen kellő figyelmesség, segítőkészség, tapintat, megbecsülés mások iránt! A felsőbb éves diákok a kisebbek számára szolgáljanak követendő példával! 3. Az iskola elvárása, hogy az osztálymiséken, az iskolai közös miséken, illetve minden más vallási, hitéleti eseményen minden diák tevékenyen vegyen részt. 4. A diákok ruházatára, hajviseletére, kinézetére az ápoltság, tisztaság és gondozottság legyen jellemző, kerülni kell a szélsőségeket: testékszer (piercing) és tetoválás nem viselhető; szélsőséges, a keresztény értékrenddel nem összeegyeztethető nézeteket valló csoportok külső jegyeinek viselése tilos; színes körömlakk és műköröm nem viselhető. 5. Az iskola folyosóin, osztálytermeiben a táskákat és egyéb tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a szabad közlekedést ne akadályozzák, és ne okozzanak balesetveszélyt. 6. A diákoknak az iskola területén fegyelmezetten kell viselkedniük, társaik és saját testi épségükre vigyázniuk kell. 7. Az egészséges életmódra vonatkozó elveket és célkitűzéseket a pedagógiai program tartalmazza. 8. Az iskola területén és rendezvényein tilos a dohányzás, valamint alkohol, drog és egyéb kábító- és bódító szerek fogyasztása, illetve az ilyen szerektől befolyásolt állapotban való megjelenés. 9. Az iskola nem vállal felelősséget azokért a tárgyakért, melyek a tanuláshoz nem szükségesek. A tanítási időben tanórán és azok között is tilos a szórakoztató elektronikus eszközök (pl. mobiltelefonok, zenelejátszó eszközök stb.) használata. Ezeket az eszközöket a tanítás ideje alatt kikapcsolt állapotban kell tartani. A fentiek megszegése esetén a diáknak felszólításra át kell adni azt a tanárnak, és a tanítási nap végén adja vissza az osztályfőnök figyelmeztetés kíséretében. 10. A diákok indokolt esetben a kijelölt helyen (igazgatói iroda előtti folyosórész, B épület alagsora) napközben telefonálhatnak. 11. A hangszereket a diákok a tanári szobában helyezhetik el a nap végéig. 12. Ha egy diák tanítási időben lesz rosszul, védőnői fogadóidőben az orvosi szobában, azon kívül a tanári szobában vagy az iskolatitkári irodában kérjen segítséget! Amennyiben szükséges, legfeljebb egy tanóra időtartamra az orvosi szobában maradhat. Ha állapota ezután nem javul, az iskola felveszi a kapcsolatot a szülőkkel a diák hazatávozását egyeztetve. 13. Az iskola területére állatot behozni tilos. 14. A tanítási időn kívül megtartott, az iskola által szervezett eseményeken (pl. sportversenyek, kirándulások, bálok stb.) az iskola vállalja a diákok felügyeletét az előzetes kiírásban meghatározott időtartamra. Emiatt az iskola megkövetelheti és a rendezvényen való részvétel feltételéül szabhatja szülői nyilatkozat leadását, melyben a szülő igazolja, hogy gyermekét a rendezvényre a megadott feltételek ismeretében engedte el. 15. Az osztálykirándulásokon való részvétel önkéntes, de nevelési szempontból kívánatos, hogy minden diák részt vegyen a kiránduláson. Mivel az osztálykirándulások tanítási időre esnek, annak a diáknak, aki a kirándulásról távol marad, a tanítási idő alatt ( között) az iskola területén foglalkozáson kell részt vennie. 11

12 16. Magatartási szabályok kirándulásokon, táborozásokon: Iskolai kiránduláson, táborozáson 20 fő tanulónként kötelezően részt vesz 1 fő nevelő (egy osztállyal minimum 2 fő nevelő). A kísérő nevelőknek a védő-óvó rendszabályok illetve házirend megtartásával kapcsolatban utasítási joga van, ennek megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után. A kirándulás, táborozás előtt a tanulókkal ismertetni kell a magatartási szabályokat. A tanár által meghatározott gyülekezési időpontban és helyen a tanuló köteles megjelenni. A csoporttól eltávozni tanári engedéllyel és általa meghatározott módon szabad. A közlekedés egy csoportban történik, az elejét tanár vezeti, a végét tanár zárja le. Tilos a lemaradás vagy a csoport megelőzése. Csak a tanár által meghatározott közlekedési eszköz, útvonal vehető igénybe. Szabadfoglalkozás csak olyan helyen engedélyezhető, ahol sem közlekedési, sem egyéb balesetveszély nem áll fenn, illetve a tanár felhívta a figyelmet ezek elkerülésére. Szálláshelyen ki kell jelölni a fiú- illetve leánytanulók elkülönített hálóhelyét. A felkelés illetve takarodó időpontját a tanár határozza meg, a pihenőidő alatt a tanuló számára szigorúan tilos a kijelölt hely elhagyása. Bármely balesetveszéllyel járó sport és egyéb foglalkozás (úszás, kerékpározás, hegymászás, stb.) csak tanári felügyelet mellett, a tanár által meghatározott módon folytatható. A kiránduláson, táborozáson meg kell tartani a tanár által közölt öltözködési, felszerelési szabályokat. Kirándulásra, táborozásra a tanár köteles magával vinni az iskola által rendelkezésére bocsátott mentőládát! A szálláshelyen meg kell jelölni az ügyeletet biztosító nevelő szobáját! Az iskolai kirándulásokon tilos a dohányzás, valamint alkohol, drog és egyéb kábító- és bódítószerek fogyasztása. Teendők baleset bekövetkeztekor: A bekövetkezett balesetet a tanuló, amennyiben azt állapota nem teszi lehetővé, akkor társa vagy társai, azonnal jelenti(k) a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár intézkedik elsősegély nyújtásáról, orvosi segély hívásáról a szülő (gondviselő) és az iskola igazgatóságának értesítéséről. 17. Az osztályterem díszítése során dekoráció nem helyezhető az osztályterem ajtajára és ablakaira, az osztályszekrények külső részére, az olajlábazatra és a farostlábazatra valamint a lámpatestekre. A főfalon csak kereszt (feszület) és óra legyen. A tanteremben Magyarország címerét is el kell helyezni. 18. Ökoiskolai minősítésünkhöz hozzátartozik a szelektív hulladékgyűjtés. A különböző szelektív gyűjtőkbe csak a megfelelő hulladék helyezhető el. 19. Az iskolában az iskola tanárain kívül más személy hirdetményt csak igazgatósági engedéllyel helyezhet el. A nem engedélyezett hirdetéseket eltávolítjuk. 20. A diákok iskolán, tanításon kívüli nyilvános (pl. internetes felületeken történő) megnyilatkozásai nem sérthetik diáktársaik, tanáraik becsületét, személyiségi jogait, valamint az iskola jó hírét. A felsoroltak bármelyikét érintő szándékosan vagy meggondolatlanságból elkövetett sértés fegyelmi vétségnek minősül. IV. A diákok és a szülők tájékoztatása 1. A tanulók az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, tudnivalókról folyamatosan tájékozódhatnak: az iskola igazgatójától az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén; a diákközgyűlésen; tanulói hirdetések alkalmával; az iskola épületeiben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan; 12

13 az iskola honlapján elhelyezett hirdetményekből folyamatosan. az osztályfőnököktől az osztályfőnöki órákon folyamatosan. 2. A tanulót a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és írásban tájékoztatják. 3. A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban a fogadóórákon, illetve írásban az elektronikus naplón keresztül folyamatosan tájékoztatják. 4. A szülők az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, tudnivalókról folyamatosan tájékozódhatnak: az iskola igazgatójától a Szülők Egyesülete választmányi ülésén; időszakosan iskolai hírlevelek formájában írásban. az osztályfőnököktől az osztályok szülői értekezletein szóban; az ellenőrző könyvön és az elektronikus naplón keresztül írásban folyamatosan. 5. A szülők az elektronikus napló gyermekükre vonatkozó részéhez az internet segítségével, egyéni felhasználónévvel és jelszóval férhetnek hozzá. A belépés technikai részleteit az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén ismertetik a szülőkkel, akik ekkor kapják meg a belépéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót. Amennyiben a szülő nem tudott részt venni a szülői értekezleten, ezeket az adatokat és a szükséges tájékoztatást az osztályfőnöktől kaphatja meg. 6. A szülői értekezletek és a tanárok fogadóóráinak időpontjairól az iskola az ellenőrző könyvön és az elektronikus naplón keresztül tájékoztatja a szülőket. Az egyéni fogadóórán való részvételt a szülő előre jelezze a nevelőnek. A fogadóestre az e-naplón keresztül jelentkezhet a szülő. 7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával vagy nevelőivel. 8. Az iskola a tanulóval kapcsolatos döntéseit jogszabályban meghatározott esetben és formában írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. V. A tanulók késése, mulasztása és ezek igazolása 1. A tanulók mulasztásaikat kötelesek igazolni, az igazolást a mulasztást követő osztályfőnöki órán kell bemutatni. Amennyiben ez nem történik meg, a mulasztás igazolatlan, határidő után igazolásra nincs lehetőség. 2. Az osztályfőnök a mulasztás igazolását az igazolás kézhezvétele után az e-naplóban rögzíti, így a szülő nyomon tudja követni gyermeke mulasztásait. 3. A mulasztások igazolásának típusai: orvosi igazolás: háziorvos vagy szakorvos által a tanuló nevére kiállított, pecséttel és aláírással ellátott hivatalos igazolás, melyen szerepelnie kell a hiányzás első és utolsó napjának. szülői igazolás: a szülő által a tanuló ellenőrzőjébe írt igazolás, mely tartalmazza a mulasztás idejét és okát. Szülői igazolással kell igazolni a családi okokból történő mulasztást és azokat a mulasztásokat, melyek nem az iskolai kötelességekhez kapcsolódnak. Szülői igazolással egy tanévben legfeljebb három nap (alkalom) igazolható. osztályfőnöki igazolás: az osztályfőnök igazolja a tanuló iskolai tevékenység vagy sportegyesülethez, zenekarhoz kapcsolódó tevékenység miatti mulasztásait. nyelvvizsga igazolás: nyelvvizsgára való felkészülés céljára a tanuló egy tanévben 4 nap időtartamra tanulmányi szabadságot kérhet (a 4 nap magában foglalja a nyelvvizsgák írásbeli és szóbeli részének napjait). A kérelmet szaktanári tájékoztatás és javaslat alapján az osztályfőnök bírálja el és tartja nyilván. igazgatói igazolás: a fentiekben megszabottnál több alkalomra, hosszabb időre az igazgató a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnökkel egyeztetve, indokolt esetben engedélyezheti az igazolást. 13

14 tanulmányi versenyek igazolása: Tanulmányi verseny(ek) döntőjére való felkészülés céljára a tanuló egy tanévben 3 nap időtartamra tanulmányi szabadságot kérhet (a 3 nap nem foglalja magába a verseny(ek) napjait). (Az igazgató a szaktanár javaslatára további tanulmányi szabadságot engedélyezhet.) A kérelmet a szaktanári tájékoztatás és javaslat alapján az osztályfőnök bírálja el és tartja nyilván. A versenyek napján való mulasztásokat a szaktanár tájékoztatása alapján az osztályfőnök igazolja. A versenyek házi fordulója napján a diákoknak a 5. tanóra végéig kell részt venniük a tanórákon, ezt követő hiányzásukat az osztályfőnök igazolja. A legalább 3 órás versenyek házi fordulójának napján a diákok egész napos hiányzása igazolt. 4. A szülő, illetve más intézmény, egyesület stb. a diák többnapos hiányzását kikérő formájában előre jelezze az osztályfőnöknek. Amennyiben a hiányzás időtartama a 3 napot nem haladja meg, a kikérőt az osztályfőnök bírálja el. Három napot meghaladó időtartamú kikérést az igazgatónak kell engedélyezésre benyújtani. Az osztályfőnök és az igazgató az engedélyt csak abban az esetben adhatja meg, ha a tanuló vállalja a tananyag és a házi feladatok pótlását a visszaérkezést követő egy héten belüli időszakban. 5. A 12. évfolyamos tanulók egy tanévben maximum 2 napot vehetnek igénybe a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napokon való részvételre. A tanulóknak a részvételről igazolást kell beszerezniük. Alacsonyabb évfolyamos diákok nyílt napokon tanítási időben nem vehetnek részt vagy legfeljebb szülői igazolással. 6. Az előrehozott érettségit a diákok tanulmányi kötelezettségeiken felül önként vállalják, ezért az erre való felkészülésüket a tanítási időn kívül kell megoldaniuk, tanórát mulasztaniuk emiatt csak szülői igazolással lehet. Az írásbeli és szóbeli vizsga napját (amennyiben a diák a vizsgát lebonyolító intézménytől igazolást hozott) az osztályfőnök igazolja. 7. A hiányzások csökkentése érdekében egy tanuló egy tanévben csak egy cserediák-kapcsolatban, külföldi vagy hazai tanulmányúton vehet részt. Ezt az osztályfőnök tartja nyilván. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. 8. Az igazolatlan hiányzás és késés fegyelmi vétség, tankötelezett tanulók esetén a tankötelezettség megszegése. Igazolatlan késés és hiányzás esetén fegyelmező intézkedések sorozatát kell indítani: Igazolatlan hiányzásért járó fegyelmező intézkedések: 1 és 2 óra igazolatlan hiányzás után osztályfőnöki figyelmeztető 3 óra igazolatlan hiányzás után osztályfőnöki intő 4 óra igazolatlan hiányzás után igazgatói figyelmeztető 5 óra igazolatlan hiányzás után igazgatói intő további igazolatlan hiányzások esetén fegyelmi tárgyalás Igazolatlan késésért járó fegyelmező intézkedések: 4 igazolatlan késés után osztályfőnöki figyelmeztető 6 igazolatlan késés után osztályfőnöki intő 8 igazolatlan késés után igazgatói figyelmeztetés 10 igazolatlan késés után igazgatói intő további igazolatlan késések esetén fegyelmi tárgyalás 9. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül, amiért a tanulót a megfelelő fegyelmi fokozatban kell részesíteni. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 10. A késés igazoltnak tekinthető amennyiben közlekedési okból történt és a diák az utazási társaságtól a jármű késéséről vagy kimaradásáról igazolást hozott, illetve ezt a tényt más, hiteles módon igazolni tudja vagy amennyiben orvosi vizsgálaton való részvétel miatt történt, és a diák orvosi igazolást hozott. amennyiben azt a szülő igazolja; erre egy tanévben maximálisan 3 alkalommal az aznapi első tanóráról való késéskor kerülhet sor. 14

15 11. Az osztályfőnök értesíti a tanköteles tanuló szüleit a tanuló első igazolatlan hiányzásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 12. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója tanköteles tanuló esetén értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat, az iskola és szükség esetén a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 13. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 14. A nem tanköteles tanulónak megszűnik a tanulói jogviszonya, amennyiben egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. 15. Amennyiben a tanuló mulasztásai a tanév során elérik a 150 órát, az osztályfőnök a szülőt írásban figyelmezteti a 250 óra elérése esetén várható következményekre. 16. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásainak együttes óraszáma a tanévben a 250 órát eléri, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető (osztályozható), kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 17. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 18. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 16. pontban meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. VI. A tanulók teljesítményének értékelése 1. Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak: röpdolgozat az adott óra vagy legfeljebb az utolsó három óra tananyagából, érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, előzetes bejelentése nem kötelező, a röpdolgozatra a tanuló egy érdemjegyet kap számonkérő dolgozat három-öt óra anyagából, érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, előzetesen be kell jelenteni legalább az előző tanórán a számonkérő dolgozatra a tanuló egyetlen érdemjegyet kap témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából jellemzően az osztály egészét érinti, 15

16 időtartama egy vagy több tanóra, ilyen dolgozatot egy tanuló egy tanítási napon legfeljebb egyet írhat előzetesen be kell jelenteni legalább egy héttel korábban a témazáró dolgozatra a tanuló egy érdemjegyet kap, amelyet azonban a félévi, illetve tanév végi osztályzat kialakításakor a többi érdemjegyhez képest nagyobb súllyal kell figyelembe venni Valamennyi dolgozatot három tanítási héten belül ki kell javítani, eredményüket a tanulókkal ismertetni kell. Abban az esetben, ha ez mégsem történik meg, a tanuló dönthet úgy, hogy a dolgozatra kapott érdemjegyet nem fogadja el. Ilyenkor azt semmisnek kell tekinteni, de a dolgozat az érintettekkel nem íratható meg újra. Az ilyen helyzetek elkerülése minden tanuló érdeke és minden szaktanár célja. 2. A félévi és tanév végi magatartás és szorgalom jegyek elbírálása A tanulók magatartásának és szorgalmának félévi és tanév végi minősítéséről az osztályfőnök dönt, figyelembe véve az osztályban tanító nevelők, az osztályban tanuló diákok véleményét és a következő irányelveket: A magatartási és szorgalmi követelmények az alapvető keresztény értékekre és keresztény erkölcsre épülnek. A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a morális tulajdonságok (becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet. A magatartáson értjük a tanuló viszonyát az iskola értékrendjéhez, társaihoz, tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz, továbbá a Házirendben rögzített viselkedési normák és íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjeit. A magatartásjegyben kifejezésre jut: a tanuló iskolába járási fegyelme (Példást csak az kaphat, akinek igazolatlan hiányzása és fegyelmi ügye nincs.) társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.); tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság, tisztelet); beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolai szervezésű rendezvényeken; a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás; óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje). A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut: a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között, vagy minden tárgyat igyekszik tanulni), a tanuló képességéhez mért teljesítménye, a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, igényessége), a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás), a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyat). A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei: az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény minősítésének eszköze, az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével minősíthető (a zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért az órákon ritkábban jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként), a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom javulásának vagy romlásának), a szorgalomjegytől amennyire lehet el kell különíteni a magatartásjegyet. (A fegyelmezettség önmagában nem példás szorgalom, a fegyelmezetlenség nem jelenti a szorgalom hiányát, illetve aki aktív, szorgalmas, nem biztos, hogy példás magatartású is.) 16

17 1. A tanulók jutalmazásának elvei VII. A tanulók jutalmazása Az iskola pedagógiai munkájának egyik legfontosabb eszköze a jutalmazás. Minden olyan tanulói teljesítményt külön elismerni, dicsérni és jutalmazni kell, amely az átlagos kötelességteljesítés szintjét meghaladja. A dicséret és jutalmazás minden nevelőnek alapvető pedagógiai feladata és kötelessége. Igen fontos, hogy a jutalmazás, dicséret megkapja a jelentőségéhez mért nyilvánosságot. A dicséreteket, jutalmakat osztály, illetve iskolai nyilvánosság előtt kell közölni: osztályfőnöki órákon, iskolagyűléseken, iskolai ünnepségeken és főleg ünnepélyes tanévzáró és tanévnyitó ünnepségeken. Kiemelten kell figyelembe venni jutalmazáskor, dicséret megadásakor: a magatartást; a jeles és kitűnő tanulmányi eredményeket; tanulmányi versenyeken az iskolai fordulóból való továbbjutást; a kulturális, honismereti, környezetvédelmi tevékenységben az iskolai körön túli teljesítményeket; a sportversenyeken a megyei, országos, iskolák közötti bajnokságokon elért eredményeket; a diákmozgalmakban, tanulóközösségekben az osztályérdekeltséget meghaladó részvételt, teljesítményt. 2. Jutalmazási formák A tanulók jutalmazásának formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói szóbeli dicséret; dicséretek ellenőrző könyvbe és naplóba való beírása (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi írásbeli dicséretek); dicséretek (szaktárgyi és általános) bizonyítványokba és törzslapba való beírása; oklevelek, könyv- és egyéb tárgy-, valamint pénzjutalmak; részvétel az iskola által szervezett külföldi, partneriskolai látogatásokon; iskolai díjak: Jó tanuló jó sportoló díj, Révay Ferenc Frigyes-díj; a végzős tanulók számára iskolai oklevél, emlékérem, Szent Norbert-díj. Az iskolai díjak odaítélésének részletes szempontjairól külön iskolai szabályzat rendelkezik. A tanév végén az osztályfőnök javaslatára általános tantestületi dicséretben részesülhet az a diák, aki kiemelkedő tanulmányi teljesítménnyel kitűnő bizonyítványt szerzett, több tantárgyból szaktárgyi dicséretet kapott, és a nevelőtestület többsége támogatja a jutalmazásnak e formáját. A félévi, illetve tanév végi eredményei alapján KITŰNŐ minősítést kap az a tanuló, akinek minden osztályzata jeles. A félévi, illetve tanév végi eredményei alapján JELES minősítést kap az a tanuló, akinek osztályzatai átlaga legalább 4,80, és nincs jó -nál rosszabb osztályzata. VIII. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 1. A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések célja, hogy a tanuló időben kapjon vétsége súlyával arányban álló figyelmeztetést, intést, és így elkerülhetők legyenek a súlyosabb következmények. A fegyelmező intézkedés tehát nem öncélú, hanem nevelési eszköz. Fegyelmező intézkedésre van szükség már kisebb magatartási hibák, fegyelmi vétségek, a házirend kevésbé súlyos megsértése esetén is, különösen pedig akkor, ha a tanuló magatartásával, viselkedésével sérti a kulturált, udvarias társadalmi magatartás szabályait, veszélyezteti vagy sérti a tanórák, szünetek, tanórán kívüli foglalkozások rendjét, a biztonságos munkavégzést, saját és társai testi és lelki-szellemi épségét. 17

18 A fegyelmezés az intézmény valamennyi nevelőjének alapvető pedagógiai feladata és kötelessége. Egyetlen olyan magatartási, viselkedési anomália sem maradhat visszautasítás nélkül, amely a rossz példa erejével hathat, illetve súlyosabb következményei lehetnek. Ugyanakkor fontos a fegyelmező intézkedés kellő tapintattal és mérlegeléssel való alkalmazása, annak megítélése, hogy kapjon-e nyilvánosságot, illetve szóbeli vagy írásos legyen-e formája. 2. A fegyelmező intézkedések írásos fokozatai és formái a következők: szaktanári figyelmeztető szaktanári intő osztályfőnöki figyelmeztető osztályfőnöki intő igazgatói figyelmeztető igazgatói intő nevelőtestületi figyelmeztető nevelőtestületi intő 3. A szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetőket és intőket nevezettek írják be a diák ellenőrzőjébe és az e-naplóba. A nevelőtestületi figyelmeztetőt és intőt a nevelőtestület döntése alapján az igazgató jegyzi be a diák ellenőrzőjébe és az e-naplóba. 4. A súlyos kötelességszegés illetve a házirend előírásainak súlyos megszegése fegyelmi eljárást von maga után, amelynek büntetési fokozatai írásbeli határozattal a következők lehetnek: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott (nem szociális) kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása; áthelyezés az iskola másik osztályába; áthelyezés másik iskolába; eltiltás az iskolában a tanév folytatásától; kizárás az iskolából. Tanköteles tanuló esetén az utolsó két fokozat rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Amennyiben ez tizenöt napon belül nem történik meg, a Kormányhivatal hét napon belül új iskolát jelöl ki a tanulónak. A fegyelmi eljárás indításának, lefolytatásának, döntéshozatalának rendjét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 5. A fegyelmező intézkedések fokozatainak megtartása nem kötelező, súlyosabb vétség esetén előző fokozat nélkül is adható a következő. Egy tanévben több azonos fokozatú fegyelmező intézkedés is kiadható. Egy fokozat elévülési időtartama egy tanév, ennek eltelte után a fokozatok elölről kezdődnek. 6. Az előírások vétkes és súlyos megszegése esetén még akkor is fegyelmező intézkedést illetve eljárást kell kezdeményezni, ha előzőleg a tanuló fegyelmező intézkedés egyetlen fokozatában sem részesült. 7. Fegyelmező intézkedésként a fokozatoktól függetlenül vissza lehet vonni a tanuló megbízását (felelősség, szertárosság, ügyeletesség stb.), kivéve, ha a megbízást választott képviselőként gyakorolja. Ebben az esetben a visszavonást a választó diákönkormányzati szervnél kezdeményezi az osztályfőnök vagy az igazgató. A megbízás egyéb esetekben külön eljárás nélkül vonható vissza, erről a szülőt az ellenőrző könyvön keresztül értesíteni kell, tudatosítva a büntetés-jelleget. 8. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a fegyelmező intézkedések kiszabásán túl a tanuló szülője a jogszabályokban előírt módon kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 18

19 IX. Egyéb rendelkezések 1. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az iskola diákjaitól nem szed tandíjat, térítési díjat. 2. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai E kérdésben a évi CXC. törvény 46. (9)-(12) pontjának előírásai érvényesek. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás és a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás megállapításának elvei és elosztásának rendje Az iskolát támogató alapítvány évente meghatározott összeget fordít a tanulók szociális támogatására szociális ösztöndíj, szociális támogatás és nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás formájában. A támogatás mértékének és sorrendiségének megállapítása során döntő szempontok: a rászorultság mértéke; tankönyvtámogatás esetén a tankönyvcsomag ára; osztálykirándulási támogatás esetén a befizetendő összeg nagysága; a rászorulók tanulmányi előmenetele; a rászorulók magatartása és hitélete. A tanév elején osztálykirándulás-támogatásra és a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra való igényüket a szülők az ellenőrzőben jelzik az osztályfőnöknek. Az osztályfőnökök az igényeket az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének továbbítják, ő pedig az igazgatónak. A támogatás megítéléséről és mértékéről az igazgató dönt. Szociális támogatásra alkalomszerűen (különösen karácsony előtt) az osztályfőnök tesz javaslatot. Ezt az osztályfőnöki munkaközösség vezetője továbbítja az iskola igazgatójának, aki dönt a támogatás megítéléséről és mértékéről. 4. Az iskolai tankönyvellátás A részletes szabályozást az SZMSZ tartalmazza a évi CCXXXII. tv., valamint a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján. Azok a tanulók, akik normatív alapon nem részesülnek tankönyvellátásban, az iskolai tartós tankönyvállományból a normatív alapon részesülők ellátása után fennmaradó készlet erejéig részesülhetnek tartós tankönyv ellátásban, figyelembe véve a család anyagi helyzetét. További lehetőség számukra, hogy június 10-ig (az újonnan felvetteknél a beiratkozáskor) jelezhetik a következő tanévre vonatkozó anyagi támogatás iránti igényüket, melyet alapítványi támogatás formájában tudunk biztosítani, figyelembe véve a tankönyvcsomagok árát. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges tankönyveket, valamint a szükséges pedagógus kézikönyveket kikölcsönözhetik a könyvtárból. A tankönyvrendelést a munkaközösségek véleményének kikérésével az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a Szülők Egyesülete véleményezze. Az igazgató ismerteti a tankönyvrendelési adatokat a fenntartóval, és beszerzi annak írásbeli egyetértő nyilatkozatát. 5. Az iskolai könyvtári tankönyvek visszahozásával kapcsolatos szabályok Azok a diákok, akik normatív alapon nem részesülnek tankönyvtámogatásban, de az iskola tartóstankönyv-raktárából részesülnek részben vagy egészben tankönyvellátásban, a könyvtári könyveket a tanév végén az utolsó osztályfőnöki órára hozzák vissza a nyilvántartási lista alapján. Az a diák, aki ezt elmulasztja, a következő tanévben nem kaphat tartós tankönyvet, minden tankönyvét ki kell fizetnie. A tartós tankönyvek elvesztése károkozásnak minősül, ezért ezek pótlására vagy kártérítésre a szülő a magasabb jogszabályokban meghatározott módon kötelezhető. 19

20 Azok a diákok, akik alanyi jogon részesülnek tankönyvtámogatásban és az iskola tartóstankönyv-raktárából részesülnek részben vagy egészben tankönyvellátásban, a könyvtári könyveket a tanév végén az utolsó osztályfőnöki órára hozzák vissza a nyilvántartási lista alapján. A tartós tankönyvek elvesztése károkozásnak minősül, ezért ezek pótlására vagy kártérítésre a szülő a magasabb jogszabályokban meghatározott módon kötelezhető. 6. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási rend A 10. évfolyam második félévében a tanulók jelentkezhetnek az emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő, a 11. és 12. évfolyamon működő fakultációs foglalkozásokra. Megadott szempontok szerint két tantárgy választható heti 2-2 órában. A tanuló a tanév során egy alkalommal a szülő és a tanuló közös kérésére, az igazgatóhoz írt írásbeli kérelem benyújtásával október 1. és 31. között módosíthatja választását. Ezen kívül az új fakultációs foglalkozásokra való belépést az igazgató engedélyezi a tanévek elején, különbözeti vizsgával, a csoportlétszámok figyelembe vételével. A kötelező informatikai oktatás befejezése után a tanulók jelentkezhetnek az ECDL vizsga 7-ből hiányzó moduljainak elvégzésére felkészítő foglalkozásokra. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A jelentkezéskor a tanuló és a szülő aláírásával igazolja, hogy a szabadon választott tanítási órára való jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 7. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje; a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a) Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a Pedagógiai Program Helyi Tanterv részének az adott tantárgy adott évfolyamára vonatkozó követelményeivel. b) Az osztályozóvizsgára való jelentkezés módja: az igazgatóhelyettesi irodában írásban, a tanuló (és kiskorú tanuló esetén a szülő) aláírásával megerősítve. c) Az osztályozóvizsgára való jelentkezés határideje: február 15. (Azok számára, akik nem tesznek előrehozott érettségi vizsgát.) Az osztályozó vizsgákat április folyamán szervezzük. d) A diákok tanulmányok alatti vizsgáinak tervezett ideje: 8. évfolyam végén 10. évfolyam végén e) A vizsgák rendjét az iskola Pedagógiai Programja a következőképpen szabályozza: 8. A nyolcadik évfolyam végén a vizsgatárgyak a következők: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika. A magyar nyelv és irodalom vizsga két részből áll: egy írásbeli magyar nyelvi és egy szóbeli irodalmi részből. Az idegen nyelv vizsgája írásban és szóban, a történelem szóban, míg a matematika írásban zajlik. 9. A tizedik évfolyamos tanulmányaik befejeztével a tanulók szintén osztályvizsgát tesznek. Ennek tárgyai: idegen nyelv (a tanuló által az iskolában tanult nyelvek bármelyike; írásbeli és szóbeli vizsga), valamint a vizsgázó diák által választott fakultációs tárgyak egyike (ha nem választott ilyet, akkor a következő tanévre meghirdetett fakultációs tárgyak közül valamelyik; szóbeli vizsga). Az emelt óraszámú biológia-kémia képzésben részt vevő tanulók az idegen nyelv mellett biológia vagy kémia tantárgyból vizsgáznak. Az egyházzenész tanulók az idegen nyelv mellett egy választott szakmai tantárgyból vizsgáznak. Mentesül a 10. évfolyamos vizsgák alól az a tanuló, aki ugyanebben az időszakban valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tesz. Vizsga nélkül jeles érdemjegyet kap az adott tantárgyból az a tanuló, aki B2 (vagy annál magasabb szintű) komplex nyelvvizsgával rendelkezik, illetve aki a vizsga évében valamely vizsgatárgy minisztérium által meghirdetett tanulmányi versenyének országos döntőjébe jutott. A vizsgajegyeket az év végi osztályzatok kialakításakor kb. 25%-os súllyal vesszük figyelembe. 20

PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND 2015. 11. 01.

PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND 2015. 11. 01. PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) 2015. 11. 01. Kedves Diákok! Egy katolikus egyházi intézménynek, a gödöllői premontrei szerzetesek

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND 2013.

PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND 2013. PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) 2013. Kedves Diákok! Egy katolikus egyházi intézménynek, a gödöllői premontrei szerzetesek

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11. OM azonosító: 035257) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről.

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. + A 2012/2013-as tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben