A vallások bemutatkozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vallások bemutatkozása"

Átírás

1 A vallások bemutatkozása I. Zsidóság 1. Isten választotta ki népe közül Ávrahámot, akivel szövetségre lépett. Ő adta a zsidóság vallási és társadalmi életét szabályozó törvényeket. Ő választotta ki a Templom helyét, szabta meg a szertartási életet, jelölte ki a papokat. Ő alakítja a zsidóság történelmét. Isten nevei: vagyok, aki vagyok, atyáid istene, Ávrahám, Izsák, Jákov istene, aki kihoztalak téged Egyiptomból ; JHVH (kiolvasva: Ádonáj vagy HáSém), Örökkévaló; Elohim (jelentése: Isten). 2. A teremtés után a paradicsomból kiűzetéssel kezdődik el a történelem, amelynek további nagy állomása Ávrahám kiválasztása és a szövetségkötés. A zsidóság történetének következő kiemelkedő alakja Mózes, aki kihozta a kétszáz évnyi fogság után a népet Egyiptomból, a Szinajon átadta nekik Isten törvényeit, a Tórát, és megújította Isten és a nép közötti szövetséget. Ő vezette el a népet Kánaán földjére, amely otthonná lett számukra. A zsidóság első királya Saul volt. Dávid volt az, aki egyesíti és megerősíti az országot. Salamon építette föl az Első Templomot és bölcsességének híre bejárta a világot. A nép későbbi történetében az asszír és a babilóniai fogság hozott komoly törést, mivel a politikai és társadalmi kiszolgáltatottság mellett a vallás gyakorlása is veszélybe került. 70-ben a rómaiak lerombolták a Második Templomot is Jeruzsálemben, így azóta szünetel az istentisztelet áldozati része. Ettől számítjuk a szétszóratás idejét, amelynek majd az eljövendő világ, a megváltás vet véget. A száműzetésben az isteni törvények, a háláchá nyújt útmutatást a zsidóknak világszerte. A zsidók szellemi vezetői a rabbik. 200 körül Rabbi Jehuda ha- Nászi megszerkesztette a Misnát, a szóbeli hagyományokat hat könyvben: egy összefoglaló művet, amelyet pár száz évvel később a Jeruzsálemi és Babiloni Talmud követett, amelyekben a szóbeli tant gyűjtötték össze. Időközben a zsidó világon belül két nagy csoport alakult ki: az áskenáz, amelyhez főként Kelet- és Közép-Európa zsidósága tartozott, valamint és a szefárd, amelyet a déleurópai és észak-afrikai zsidó közösségek alkottak. A XVI. században Rabbi Josef Karo megalkotta a Sulchán Áruchot, a Terített Asztal című törvénykódexet, amely Rabbi Mose Isserles kiegészítéseivel az egész zsidó világ törvénykönyvévé vált. A XVIII. századtól kezdve az addig többé-kevésbé egységes zsidóságból különböző irányzatok alakultak ki. Az ortodox hagyomány mellett megjelentek a haszidok, majd ezt követően a fölvilágosodás hatására a reformközösségek (Magyarországon a neológia) és a konzervatívok. 3. Az isteni kinyilatkoztatás könyvei: a Tóra, a Próféták (Neviim) és az Iratok (Ketuvim), melyek együttesét tartalmazza a Biblia (héber rövidítéssel: TáNáKh). A Szóbeli Hagyomány a Biblia lezárása utáni rabbinikus irodalmat fogalja magába: legfontosabb részei a Misna, a Jeruzsálemi és Babiloni Talmud, a midrásgyűjtemények (a bibliai szöveghez fűzött magyarázatok), de ide tartoznak a későbbi bölcsek (gáonim, risonim, ahronim) által írt jogi, erkölcsi és szövegértelmezési írások is. A Szóbeli Hagyomány isteni eredetű, tehát tekintélye a szináji kinyilatkoztatásra támaszkodik, így az Írott Tan és magyarázata egyidősek, a Szóbeli Tan pedig a mai napig nem zárult le. 4. Az Örökkévaló a Teruma hetiszakaszban negyven napon és negyven éjen át sorolta Mózesnek, hogy pontosan milyen hajlékot kíván. Ez lett a Sátorszentély, amelyet követően az Örökkévalónak kétszer volt állandó lakhelye Jeruzsálemben, de mindkettőt lerombolták. A Második Szentély pusztulása után az istentiszteleti élet zsinagógákba helyeződött át. A közösségi istentisztelet alapfeltétele tíz zsidó férfi (minjen) jelenléte. Kötött időkben kötött imádságok hangoznak el. Egy zsidó férfinak hagyományosan napi három kötött imát kell elmondania (reggel, délután és este), ezen felül pedig legalább száz áldást. Heti háromszor kell Tórát olvasni (hétfőn, csütörtökön és szombaton), amelyhez szükséges a zsinagógai közösség. A férfiaknak hagyományosan több a vallási kötelességük (micve), így nagyobb szerep is jut nekik az istentiszteleti életben. A nők hagyományosan a háttérbe szorulnak és passzív résztvevőként lehetnek részesei a közösség eseményeinek. Az imákat természetesen mondhatják a férfiakkal, de Tórához csak férfi mehet föl, valamint előimádkozó és kántor is csak férfi lehet: ők vezetik a szertartást (amelyben a rabbinak nem kell, hogy hangsúlyos szerep jusson). Az imádságot tehát az ő vezetésükkel mindenki együtt mondja és énekli, hagyományosan hangszer nélkül, hiszen főleg ünnepnapokon nem lehet azokat használni. De a hazai neológ gyakorlatban van példa orgonára és kórusra is. De vannak olyan zsidó irányzatok is, amelyek a nők szerepének tekintetében egyenlőségi gyakorlatot követnek. 5. Az ünnepek az azt megelőző estén kezdődnek, és naplementéig tartanak. Heti vagy havi körforgásban két ünnep ismétlődik: Szombat/Sábát/Sábesz: A pihenés ünnepnapja, mert a teremtés hetedik napján Isten megpihent. E naphoz különleges szabályok, tilalmak és kötelességek kapcsolódnak: nem szabad munkát végezni; pihenni kell, enni és tanulni. A családdal és a zsinagógai közösséggel is összeköti az embert. Szombat délelőtt van a hét legünnepibb pillanata: a Tóra (a teljes hetiszakasz) fölolvasása. Ezen mindenki részt vehet, sőt kötelesség is. Újhold (Ros Chodes): a hónap első napja. Hagyományosan női ünnep, ami például azt jelenti, hogy a nők e napon végeznek nehezebb munkát. Éves körforgásban ismétlődő ünnepek a következők: Újév (Ros Hásáná, 2 nap): az ember teremtésére emlékeztet, s az Örökkévalóval kötött szövetség megújítása, a világ létezésére s újjáteremtésére. Ezzel veszi kezdetét a 10 bűnbánó nap, melynek betetőzése az Engesztelőnap (Jom Kipur), melyhez 25 óra böjt és bűnbánat kapcsolódik. Sátoros ünnep (Szukkot): ennek legvégén a Tóra örömünnepe (Szimchát Tóra) áll. Ekkor fejeződik be és kezdődik újra a hetiszakaszokra osztott Tóra olvasásának éves rendje. Fényünnep (Hanuka, 8 nap): a Makkabeusok görögök fölötti győzelmére (i. e. 165), a szentély megtisztítására s újraavatására, valamint a 8 napon át égő mécses csodájára emlékezik. Fák újéve (Tu bisvát): a Szentélybe vitt első áldozat emlékére kötött rendű vacsora (széder) kapcsolódik hozzá, hagyományosan izraeli termésekkel, sok gyümölccsel és zöldséggel. Purim (ádár 14. napja): a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. Peszách: nyolcnapos ünnep Izrael gyermekeinek az egyiptomi rabság utáni kivonulása emlékére. Előestéje kötött rendű (széder), amelynek középpontjában a hagyomány átadása áll. Hetek ünnepe (Sávuot, sziván 6 7.): megemlékezés a Szinaj-hegyi Tóra-adásról s az első gyümölcsök áldozatáról, melyet a korai aratásért hálaadásként ajánlottak föl Jeruzsálemben. Három gyászhét és Tisá beáv (áv 9.): az év legszomorúbb napja e böjt- és gyásznap, amely egyszerre emlékeztet az Első Jeruzsálemi Templom lerombolására (i. e. 586) és a Második Templom megsemmisülésére (70). Ez nemcsak a vallásra mért súlyos csapást, hanem az első és a második zsidó állam megszűnését is jelentette, és a zsidók kiűzetését saját országukból. 6. Az öltözködési szokások eltérőek. Az istentiszteleteken minden férfinak fedett fővel kell megjelenni, ez jelentheti a hagyományos kipát (sábeszdeklit) vagy kalapot, a férjezett nőknek pedig kendővel kell befedni fejüket. Ez az ortodoxiában akár a hajtól teljes megválásig és a paróka használatáig is vezethet. Egy hagyományosabb közösségben a nőnek illik térd alá, de nem bokáig érő szoknyában megjelennie, és olyan felsőrészt fölvennie, amelyből nem látszik ki a kulcscsontja. A férfiaknak az imához kötelező viselet az imalepel (tálesz, talit). Ennek rojtjait cicesznek (cicit) hívják, és ezek segítenek az imádságra figyelésben. A férfiaknak kötelességük az imádsághoz tfilint kötni, amely egy kóser állat bőréből készült doboz, benne tórai idézetekkel pergamentekercsen. Bizonyos állatok (disznó, nyúl, ló, teve) s az elhullott vagy széttépett állatok evése tiltott. Egy négylábú állat kóser, ha párosujjú patás, kérődzik s nem zsiráf. Vannak tiltott halak, a vér is tiltott. Csak képzett, hivatásos mészáros (metsző, sakter), éles késsel, s egyetlen mozdulattal vághatja le az állatot. Az állat nem szenvedhet, a vérnek pedig el kell távoznia a húsából. A tejes ételeket el kell különíteni a zsírosoktól (húsok): az ilyen edényeket s eszközöket külön kell kezelni.

2 II. Kereszténység 1. A zsidóság legnagyobb alakja Mózes, a kereszténység pedig e vallásból nőtt ki. A keresztény vallás a názáreti Jézus Krisztus életéhez kötődik, aki az első század első felében tanító zsidó rabbi volt. A vallás tulajdonképpeni megalapítójának sokan egyik tanítványát, Szent Pál apostolt tartják, aki maga is zsidó rabbi volt. A keresztény Egyház első vezetőségét a Pállal kiegészült tizenkét apostol alkotta, valamennyien zsidók. Jézus Krisztust a keresztények a zsidóság által is várt Megváltóként tisztelik, Akinek (második) eljövetelére zsidóság, kereszténység és iszlám egyaránt várakozással tekint. Jézus Krisztus életében számos csodát tett, tanított, betegeket gyógyított, kivégzése után pedig föltámadt, megjelent a tanítványainak, majd a mennybe ment. A kereszténység hitvallása szerint Jézus Krisztus az egyetlen Isten három személyének egyike az Atyával és a Szentlélekkel együtt; teljesen ember és teljesen Isten, Akiben e két természet egységet alkot. A kereszténységen belül a protestantizmus (és az evangélikusság) létrejötte LUTHER Márton német ágostonos szerzetespap egyházmegújító munkásságához kapcsolódik ban született Eislebenben. A teológia doktorává avatták Wittenbergben, amely város egyetemén tanított október 31-én hirdette ki 95 tételét, amelyek az Egyház megújítását célozták a visszaélések megszüntetésével és a szentírási alaptanításokhoz visszatérés sürgetésével ben a wormsi birodalmi gyűlés kiközösítette, ezért elmenekült, de visszatért Wittenbergbe, hogy békét teremtsen a szélsőséges hitújítók és a fontolva haladók között. Házasságra lépett Katharina von Borával, akitől hét gyermeke született ben jelent meg a fordításában a Szentírás német nyelven ban halt meg Eislebenben. A másik fontos hitújító KÁLVIN János, aki 1509-ben született a francia Noyonban. A keresztény vallás rendszere című korszakalkotó művét 1536-ban jelentette meg. Ezen évtől kezdve a svájci Genfben szolgált lelkészként, ahol megújította a keresztény életet és egyházfegyelmet. Itt is halt meg 1564-ben. 2. Az Ószövetségben leírt zsidó történelem eseményei a kereszténységnek is sajátjai. A keresztény történelmi események kezdetét az Újszövetség írja le, Jézus Krisztustól egészen az első közösségek életéig, kitekintéssel a jövőben bekövetkező végső napokra is. A kereszténység ágakra és felekezetekre szakadása három nagy lendületben történt: az ötödik században az orientális ortodox és a tizenegyedik században a keleti ortodox vonal vált el a nyugati kereszténységtől, a tizenhatodik században pedig a protestáns és a római katolikus ágak váltak el egymástól. A tizenkilencedik század végétől az ökumenikus mozgalom igyekszik a keresztény Egyház látható egységét újra megteremteni. Az Egyház történetét legjobban talán az egyetemes zsinatok jelzik, amelyek közül az első hetet az orientális ortodoxon kívül mindenki elfogadja. A római katolikus felekezet nagy megújulását a Második Vatikáni Zsinat jelentette az 1960-as években. Az evangélikus ökumené szempontjából fontos esemény a Lutheránus Világszövetség (LWF) 1947-es, lundi megalapítása, valamint az 1999-es evangélikus római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulásról. A református ökumené jelentős szervezete az 1875-re visszamenő történetű, és 2010-ben új nevet kapott Református Egyházak Világközössége (WCRC). Az evangélikusok Magyarország legtöbb településén megtalálhatók, általában kisebbségi helyzetben. Az országosan három nagy egyházkerületbe (püspökségbe) szerveződő Magyarországi Evangélikus Egyháznak (MEE) jelenleg mintegy háromszázezer hitvalló tagja van. Sok evangélikus hívő él Békés és Nógrád megyében és Nyíregyháza környékén. Történelmileg az evangélikusság a magyar hagyományok mellett jelentős szlovák és német gyökerekkel is rendelkezik, ezért a magyar mellett számos helyen mindmáig e nyelveken is tartanak istentiszteleteket. A Magyar Református Egyház (MRE) az egyetlen presbiteri szervezetű egyház a világon, amelynek püspökei vannak. Hazánkban jelenleg mintegy kétmillió tagja van, de élnek magyar reformátusok Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is. 3. A zsidóság héberül (és részben görögül) fönnmaradt szent könyveit a keresztények Ószövetségnek nevezik és magukénak is vallják. A protestáns Ószövetség kicsit rövidebb, mint a többi ágé, mert a csak görögül fönnmaradt szövegek nem tartoznak bele, egy első századi zsidó döntés nyomán. A keresztény Szentírás, vagyis a Biblia másik nagy része az Újszövetség, amely nagyrészt szintén zsidó szereplőkről szól, és zsidók is írták, de görögül. Az Újszövetség Jézus Krisztus életét és Örömhírét négy szempontból mutatja be, az Ősegyház életét pedig az Apostolok Cselekedetei, továbbá Szent Pál és mások levelei tárják elénk. A könyv az utolsó napok jelenéseinek leírásával zárul. A Szentírást a keresztények Istentől sugalmazottnak tartják, teológiai tanításait pedig tévedhetetlennek. A római katolikus felekezet tanítása szerint elsősorban a Szenthagyomány segít és igazít el a Szentírás értelmezésében. A római katolikusok számára az Ószövetség és az Újszövetség könyvein kívül másodlagos értelemben fontosak és eligazító jellegűek még az egyetemes zsinatok dogmatikai jelentőségű döntései és a római pápák megnyilatkozásai. Az evangélikusok számára szintén másodlagos értelemben fontosak még a hitvallási iratok, amelyek közül is kiemelkedik az Ágostai Hitvallás. Hasonlóképpen, a reformátusok legfontosabb hitvallási iratai a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás. E szövegekben a protestáns tanítás különböző főbb hitcikkelyei találhatók, amelyek alaposan körvonalazzák az evangélikus és a református hangsúlyokat a kereszténységen, valamint a protestantizmuson belül. 4. A kereszténység mindenképpen nagyon sokat merített a zsidóság istentiszteleti életéből, például az imádságok formái, az istentiszteleti rendek alapjai, vagy a szentírás-magyarázat gyakorlata terén. Az istentisztelet maga két részből áll. Az első részeket tartozó elemeket az igehirdetés fogja össze, s itt a hangsúly a Bibliai szövegek, vagyis Isten Igéje mai megszólaltatására, magyarázatára és tanítására esik. A másik rész az Eukarisztia (Úrvacsora) köré szerveződik, amelyet Jézus Krisztus a kivégzése előtti estéjén elköltött utolsó vacsoráján alapított. Ebben csak megkeresztelt hívek részesülhetnek. E szentség központi eleme a személyes találkozás az élő és jelenvaló Jézus Krisztussal és a Benne hívők közösségével, a gyülekezettel, kenyér és bor közös elfogyasztása révén. Fölidézzük és ünnepeljük, hogy Jézus Krisztust a halál sem tartotta vissza, hogy az emberek és a világ iránti szeretetének végső bizonyságát adja. A hét ünnepnapja a vasárnap. A protestánsok kettő, a többi felekezet pedig hét szentséget ünnepel, amelyek megszentelik az emberi élet fordulópontjait: ezek a keresztség és Eukarisztia; a bérmálás (konfirmáció), a házasság, a papi rend, a bűnbocsánat és a betegek kenete. A szerzetesrendek terjesztették el a zsolozsmázás (a zsoltárok közös imádkozása) és a rózsafüzér mondásának szokását. Az istentisztelet ünneplésének vezetője rendesen a püspök és a pap, kivételesen pedig a diakónus. Az evangélikus istentiszteleti élet Magyarországon egyaránt magában foglalja az alsó- és a magasegyházi hagyományokat. Találkozhatunk énekelt és kórussal kísért gregorián ihletettségű misékkel, illetve egyszerűbb fölépítésű, kevés énekkel és válaszolgatós résszel rendelkező liturgiákkal. A református istentisztelet jellemzői az egyszerűség, a világosság, a lényegretörés és a hirdetett ige elsőbbsége. 5. Számos keresztény ünnepnek van ószövetségi, zsidó előzménye. A legfőbb keresztény ünnepek az egyházi év folyamán a következők: a karácsonyi ünnepkörben a Karácsony (december 25.) Jézus Krisztus születésének napja, a kereszténység második legnagyobb ünnepe; a Vízkereszt (január 6.) pedig Jézus Krisztus megkeresztelkedésének napja; a húsvéti ünnepkörben a Nagycsütörtök az Eukarisztia (Úrvacsora) alapításának napja; a Nagypéntek Jézus Krisztus keresztre feszítésének és halálának napja; a Húsvét pedig Jézus Krisztus föltámadásának napja, a kereszténység legnagyobb ünnepe;

3 az évközi idő részeként ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelének napját (Húsvét után negyven nappal); valamint a Pünkösdöt (Húsvét után ötven nappal), a Szentlélek eljövetelének napját. A Karácsonyt az Advent (eljövetel), a Húsvét ünnepét pedig a negyvennapos Nagyböjt előzi meg. További római katolikus és ortodox ünnepek kötődnek Szűz Mária és más szentek személyéhez. A protestánsok ezenkívül közösen ünneplik október 31-én a reformáció emlékünnepét, hiszen mindannyian e napot tartják a hitújítás kezdetének, LUTHER Márton 1517-es hitújító föllépése nyomán. 6. A római katolikus és az evangélikus egyházban a hívők számára nincs semmilyen kötelező vagy jellegzetessé vált öltözködési, illetve étkezési szokás: általában az adott ország kultúrájának bevett szokásait követik. A római katolikus pap (lelkész) viselhet albát (vagyis földig érő fehér ruhát) és stólát (vagyis az egyházi év színeit követő sálat) a liturgikus alkalmakon, a szentmiséken pedig szintén az egyházi év színeit követő miseruhát. A papi civil általában egy kollárét (papi gallért) jelent, illetve reverenda (hosszú fekete papi köpeny) is viselhető. Az egyes női és férfi szerzetesrendeknek saját megkülönböztető rendi viseletük van. Az evangélikus lelkész az istentiszteleti alkalmon szintén viselhet albát és stólát; vagy éppen luther-kabátot (földig érő fekete talárt) is, függően a saját és a gyülekezet hagyományaitól és ízlésétől. A református lelkész palástban tartja az istentiszteletet. Az étkezés tekintetében a Húsvét ünnepét megelőző negyvennapos böjtölés a római katolikusoknak ajánlott, böjti időszakban péntekenként pedig kötelező. Az ortodoxok ezenkívül szerdánként is böjtölnek. A protestánsok számára a böjtölés idejét és módját is a különböző egyéni és közösségi szokások, hagyományok és a lelkiség (avagy kegyesség) szabja meg. A böjt általában a hús kerülését jelenti. III. Iszlám 1. Az iszlám alapítója Mohamed próféta (arabul Muhammad), aki a hatodik században született az arábiai Mekkában, i. sz. 570 körül. Apját (Abdullah) még születése előtt, édesanyját (Ámina) ötéves korában vesztette el. Árvaként nőtt fel, előbb nagyapja, majd annak halála után nagybátyja (Abú Tálib) gondoskodott a gyermek Mohamedről, aki ifjú korában pásztorkodással, majd kereskedéssel foglalkozott. Huszonöt évesen feleségül vette az özvegy Khadídzsát, aki ekkor negyven éves volt. Hat gyermeke született tőle, két fiú és négy leány. Egyszerű arab embernek számított, nemzetsége körében mégis közkedvelt, tisztelettel övezett személy volt őszintesége, megbízhatósága és becsületessége miatt. Mohamed próféta nem tanult meg írni-olvasni, saját nyelvén kívül más nyelven nem beszélt, akárcsak az akkori arabok túlnyomó része. Családjának élt, és szabadidejében szeretett elvonulni, elmélkedni a világ dolgain; minden évben egy időre felköltözött a mekkai Hirá-barlangba, ahol kereste a vallási megtisztulást és így próbált közeledni Istenhez. Küldetése egy ilyen elmélkedés során, meglepetésszerűen vette kezdetét i. sz. 610-ben, negyvenéves korában. Gábriel angyal huszonhárom éven át, részletekben hozta el neki a Koránt, egészen Mohamed 632-ben bekövetkezett haláláig. 2. Az iszlám vallás 610-ben vette kezdetét. Mohamed próféta három éven át titokban, majd 613-tól nyilvánosan végezte a hit hirdetését. A mekkai pogányok üldözni kezdték a muszlimokat, akiknek többsége 615-ben elmenekült Etiópiába. 619 és 622 között gazdasági blokád alá helyezték a próféta klánját. A sok nélkülözés és hányattatás következtében a próféta elvesztette feleségét, Khadídzsát, illetve Abú Tálibot, egyetlen védelmezőjét a Kurejs törzs vezetőinek tanácsában. A mekkai pogányok ugyan föloldották a blokádot, ám ezután merényletet kíséreltek meg a próféta ellen, amely elől azonban sikerült megmenekülnie. Mohamed próféta 622-ben vándorolt Medina városába (hidzsra). Ott mecsetet épített, valamint testvériséget hirdetett a mekkai és a medinai muszlimok között. Megalkotta a Medinai Alkotmányt, amely szabályozta Medina különböző törzseinek és vallási közösségeinek viszonyát egymáshoz. A mekkai pogányok azonban Mohamed próféta és társai nyomába eredtek, hogy döntő csapást mérjenek rájuk. A muszlimok 623 és 628 között több alkalommal is harcoltak a mekkaiak ellen. 628-ban a próféta tíz évre szóló tűzszünetet kötött a mekkaiakkal (Hudaybiai szerződés), amely alatt lehetőség nyílt az arab törzsek megnyerésére. A próféta küldötteket menesztett a bizánci, a perzsa és az egyiptomi helytartókhoz. Az iszlám ezen időszakban egész Arábiában elterjedt. 630-ban Mohamed próféta meghódította Mekkát. Összetörte a bálványokat, megtisztítva a Kába-szentélyt a többistenhittől. A próféta ekkor megkegyelmezett mekkai ellenségeinek, eltörölve ezzel a megtorlást és vérbosszút. 3. Az iszlám szent könyve a Korán (arabul Qur án), amelynek jelentése: olvasmány. Arab nyelven lett kinyilatkoztatva és rögzítve. 114 szúrából (fejezetből), azon belül pedig 6236 ájából (versből) áll. A Koránt megőrizte az emberi szív, és a lapok, amelyekre lejegyezték 1400 éve változatlanok. Évente több millió példány készül belőle a muszlim világban. A Korán idézeteivel a mecsetek falait szokás díszíteni. A minden évben megrendezett mekkai zarándoklat alkalmával aranyszínű cérnával varrják rá a Korán részleteit a mekkai Kába-szentélyt borító fekete bársonyszerű lepelre. A Korán dallamos olvasása fennhangon, vagyis a recitálás rendkívüli jelentőséget hordoz

4 vallási és társadalmi szempontból is mind a mai napig. A muszlimok a Korán recitálásával az életükkel járó fontos eseményeket teszik rangosabbá, ünnepélyesebbé, vagy éppen elviselhetőbbé, legyen szó gyermekáldásról, születésről, házasságról, ünnepsorozatról, vagy esetleg halálesetről, temetésről. A Koránt sok millióan tudják kívülről, háfizoknak hívják őket, és vannak közöttük egészen fiatal gyermekek is. 4. A muszlimok életében a legfontosabb istentiszteleti formák az imádkozás, a böjt és a zarándoklat, amelyeknek lényege a lelki megtisztulás. A muszlimok naponta ötször imádkoznak, Mekka felé fordulva. Az imádkozás test és lélek együttes imája. Az imádság olyan, mint egy ház előtt csörgedező patak. Úgy mossa le bűneinket, ahogyan patak a szennyeződést. Három föltétele a test, a ruha és a hely tisztasága. A közösen végzett imádság jobb, mint az egyénileg végzett, mert erősíti a hitet és a közösséget. Az iszlám imahely neve mecset vagy dzsámi. A Ramadán-havi böjt időtartama 29 vagy 30 nap, a hold állásától függően. E hónapban a muszlimok hajnalhasadtától amikor meg lehet különböztetni a fehér cérnát a feketétől egészen napnyugtáig böjtölnek. Ez nem csak lemondást jelent az evésről és ivásról, hanem a tartózkodást is a házasélettől, a dohányzástól, a csúnya beszédtől és a haragtól. A muszlimoknak életükben egyszer el kell zarándokolniuk Mekkába, ahol a Kába-szentély áll, és ahová minden muszlim vágyódik, bárhol is éljen a Földön, hiszen e szentély felé fordulnak napjában ötször. A világ minden tájáról érkeznek a muszlimok, hogy elvégezzék a zarándoklati szertartásokat, és körbejárják a Kábát, amelyet Ábrahám próféta alapított. A zarándoklat olyan, mint egy hatalmas nemzetközi ünnep, amely emlékezteti a hívőket az egységre és egyenlőségre, valamint a föltámadás napjára is. 5. A muszlim vallási ünnepek nyilvántartására szolgáló naptár tizenkét holdhónapból áll, és a napévnél rövidebb: 354 vagy 355 napra oszlik. Kezdete a Mohamed próféta Mekkából Medinába kivándorlásától (hidzsra), 622-től kezdődő holdév. Ezen ünnepek a napévhez kötődő naptár szerint csúszó ünnepek, így a holdév és a napév eltérő hossza miatt bármelyik évszakra eshetnek. Az Eid al-fitr a böjt megtörésének ünnepe Savvál hónap 1 3 között. Az iszlám két nagy ünnepének egyike, mely a Ramadán-havi böjt végén három napig tart. Az Eid al-adhá az áldozás ünnepe Dhúl-hidzsa között. A két nagy muszlim ünnep közül a második. A mekkai zarándoklat végén a zarándokok áldozati állatot vásárolnak és levágják. Az áldozati állat húsának egészét vagy nagyobbik részét a szegények között osztják szét. 6. Az iszlámban a nők és a férfiak öltözete egyszerű és mértéktartó. A muszlim ember nem öltözködik kihívóan, és alapvetően nem kell követnie egy adott ország nép viseletét. Mohamed Próféta azt mondta, hogy Allah szép és szereti a szépséget. Ezért az iszlámban megengedetett a szép és csinos öltözet viselése. A föltétel csupán az, hogy kerüljük a pazarlást, a ruházat alapján könnyen meg lehessen különböztetni a két nemet, a ruházat fedje a szemérmet, és ne legyen se áttetsző, se túlságosan feszes. A férfi szemérme az iszlám vallás szerint köldöktől térdig terjed, a nő szemérme pedig szinte az egész teste, kivéve az arc, a kézfej és a lábfej. A muszlim nők számára az iszlám előírja a fejkendő viselését, amellyel a nő tisztességét hangsúlyozza és megvédi a zaklatástól. Az étkezési szokások az iszlámban egyszerűek: minden fogyasztható, ami egészséges és tápláló, és amitől az ember természeténél fogva nem undorodik. Ez azt jelenti, hogy a zöldségek, gyümölcsök, a növényi ételek és a tejalapú ételek mind fogyaszthatók. A húsfélékből a sertéshús az egyedüli kivétel, amelyet az iszlám egészségtelennek tekint. Azon ételek is tilalmasak, amelyek csak részben tartalmaznak sertéshúst vagy sertészsírt. A muszlimok nem ihatnak alkoholt tartalmazó italokat sem, illetve azon ételek sem ehetik meg, amelyeknek az egyik összetevője alkohol. Amennyire lehet, kerülni kell az alkoholt tartalmazó gyógyszereket is. IV. A bahá í vallás 1. A bábí-bahá í vallás és hit 1844-ben született Iránban. Alapítója a Báb (Kapu) volt, Aki egy új vallást hozott a világba, és azt tanította, hogy el fog jönni egy Nálánál sokkal nagyobb vallásalapító. A Bábot tanításai miatt 1850-ben kivégezték. A bahá í vallás alapítója, Bahá u lláh, perzsa nemesi családból származott ben született Teheránban, Mírzá Husszein Alí néven ben csatlakozott a bábí valláshoz, amely a síita iszlám messianisztikus várakozását teljesítette be ben bebörtönözték. Ettől kezdve egész életében megpróbáltatásoknak volt kitéve és száműzetésben élt. Először Bagdadban töltött tíz évet ( ), ahol újjászervezte az üldöztetés miatt megtört közösséget. Eztuán Isztambulban (1863) és Edirnében ( ) élt, ahol elkezdte a tanításai kifejtését és rendszerbe foglalását. Edirnéből intézte üzeneteit Európa és a Közel-Kelet jelentős uralkodóihoz ban a perzsa kormány nyomására a szentföldi Akkóba száműzték tovább, ahol először a börtönben, majd a városban, végül pedig a város környékén élt. Itt hunyt el 1892-ben. Sírja Akkó mellett, a Bahjí nevű udvarházban található. 2. Bahá u lláh 1853-ban, a börtönben kapta meg az isteni üzenetet, hogy Ő az, Akiről a Báb beszélt ban jelentette be hivatalosan is küldetését a hívőknek, ettől kezdve nevezzük a vallást bahá í hitnek. Bahá u lláh halála után a bahá í közösséget legidősebb fia, Abdu l-bahá vezette ( ), Akit a bahá iok példaképüknek tekintenek. Abdu l-bahá két nagy nyugati utazást tett, és 1913-ban Magyarországra is ellátogatott. Halálakor a közösség vezetését unokájára, Shoghi Effendire ruházta ( ). A bahá í közösség az Ő idejében vert gyökeret a világ számos részén. Shoghi Effendi halála után került először megválasztásra (1963) a Bahá u lláh és Abdu l- Bahá írásaiban már előrevetített testület, az Igazság Egyetemes Háza, a közösség jelenlegi vezetője, amelynek kilenc tagját ötévente választják. 3. A vallás fő szent könyvei a következők: Bahá u lláh: Rejtett szavak (1856): aforizmatömörségű tanítások Istenről, Isten és ember kapcsolatáról, valamint ember és ember viszonyáról. Bahá u lláh: A bizonyosság könyve (Kitáb-i-Iqán, 1857): a bahá í hit egyik legfontosabb tanításának, a folytatólagosan fejlődő kinyilatkoztatásnak a kifejtése. Isten egyetlen, nincs más és más istene a vallásoknak. Isten egy adott fejlődési úton vezeti az emberiséget, amelynek állomásai az egyes világvallások. Isten vallásalapítókat küld a világba. Az Ő tanításaikra épül föl egy csodálatos vallás, majd kultúra. Mikor a vallás kifárad, Isten az istenhitet megújítandó elküldi a következő vallásalapítót. Bahá u lláh iszlám és keresztény példákon keresztül mutatja be a tanítást. Bahá u lláh: A legszentebb könyv (Kitáb-i-Aqdas, 1872): Ez a bahá í hit törvénykönyve, amely szabályozza az istentisztelet módját, és meghatározza az emberek közötti kapcsolatok kereteit. Abdu l-bahá: Megválaszolt kérdések: Gyűjteményes kötet, amelyben Abdu l-bahá a nyugatról Hozzá látogatott zarándokok kérdéseire válaszol rengeteg kérdéskörben. 4. Ami az istentiszteleti életet illeti, a bahá í hitben nincsen papság. A közösséget helyi és országos szinten évente választott kilenctagú testületek (Helyi és Országos Szellemi Tanácsok) vezetik. A hívek a bahá í naptár tizenkilenc hónapjának első napján, a Tizenkilenc Napi Ünnepen találkoznak. Az Ünnepnek három része van: imádság és szent szövegek olvasása, a közösség ügyeinek megtanácskozása, valamint a társasági rész. A bahá í közösség találkozik a Szent Napokon is.

5 A hívek gyakran tartanak otthonaikban imatalálkozót, ahol bahá í és egyéb imákat mondanak barátaikkal és ismerőseikkel. A közösség emellett gyermek, serdülő és ifjúsági osztályokat ajánl a bahá í és nem-bahá í fiatalságnak. A felnőtteknek tanulókör-sorozatokat szervez, amelyek főként lelki kérdésekkel foglalkoznak. A részvétel mindenki előtt nyitott. 5. Az ünnepek a következő Szent Napok: Naw-Rúz (március 21.): a bahá í újév; Ridván (ejtsd: Rezván)-ünnep (április 21. május 2.): Bahá u lláh küldetésének bejelentése, a három ünnepnap április 21., április 29., és május 2.; a Báb küldetésének bejelentése (május 23.); Bahá u lláh mennybemenetele (május 29.); a Báb vértanúsága (július 9.); a Báb születésnapja (október 20.); Bahá u lláh születésnapja (november 12.). 6. A bahá í hitben nincsen szabályozva az öltözködés és a viselet. A hívőknek csak arra kell odafigyelniük, hogy a ruházatuk tiszta legyen. Bahá u lláh az alkoholfogyasztás kivételével teljesen föloldotta a korábbi vallásokban meglévő étkezési tilalmakat, ugyanakkor a leghatározottabban megtiltotta bármiféle kábítószer fogyasztását. A tizenöt és hetven év közötti bahá í hívők bizonyos mentességek mellett minden év március 2. és 20. között napkeltétől egészen napnyugtáig teljes böjtöt tartanak, vagyis nem esznek és nem isznak. A böjt a valódi lényegét tekintve lelki természetű: a hívők igyekeznek a világtól teljesen elfordulni, és lelkileg is minél jobban megtisztulni. A testi böjt ennek csak egy külső megnyilvánulása. V. Krisna-tudat 1. A Krisna-hívők szerint Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Eredeti, (örök, tudással és boldogsággal teli) transzcendentális alakjában kékesfekete bőrű, elbűvölő, fuvolázó fiúként mindig lelkivilágbeli lakhelyén tartózkodik. Személyes kiterjedésein és energiáin keresztül azonban egyszerre mindenhol jelen van, és mindenről tud. A Krisna név arra utal, hogy Ő mindenki számára vonzó; Ő a legfölsőbb élőlény, Aki minden más dolog forrása, Neki Magának azonban nincs más eredete; Ő az anyagi és a lelki világ, minden energia és tudás oka; Belőle származik minden egyes lélek is. A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét (ISKCON) Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda ( ) alapította 1966-ban. E világvallás célja az, hogy Srí Csaitanja Maháprabhu tanításai az egész világon elterjedhessenek. Sríla Prabhupáda tehát nem egy új vallást alapított, hanem egy olyan világméretű szervezetet hozott létre, mely a világ minden részén lehetőséget nyújt az embereknek a vaisnava bölcselet megismerésére és az ezen alapuló vallásos életmód gyakorlására. 2. Történelmileg a Krisna-tudat az i.e körül keletkezett hinduizmus gyökereire támaszkodik. A hinduizmus e szentként tisztelt iratai, a védikus írások lejegyzésére egyes elemzők szerint körülbelül ötezer éve került sor. A Krisna-tudat a hinduizmus része, mely egy gyűjtőfogalom, India azon több ezer éves vallásait foglalja magában, amelyek a védikus irodalmon (India ősi szanszkrit nyelvű szentírásain) alapulnak. A vaisnavizmus, vagyis a Visnu-, illetve Krisna-hit a hinduizmus legősibb, legismertebb és legelterjedtebb irányzata. A vallás korszerűsége abban áll, hogy Isten szolgálatában és a védikus tudás bemutatása során a hívek a nyugati világ eszközeit és lehetőségeit is alkalmazzák. A Krisna-hívők bölcseletükben, elveikben és az életmódot meghatározó alapvető szabályok tekintetében teljes mértékben az ősi vaisnava hagyományt képviselik nyugaton és Indiában egyaránt. 3. A Krisna-tudat szent könyveinek a védikus szentírásokat tekintik. A véda szanszkrit szó, jelentése: tudás, tudomány. A hagyomány szerint a védikus tudás, örök igazság lévén, a világegyetem keletkezésével egy időben jött létre. A védikus írások mantráit, verseit Brahmá, az első teremtett félisten mondta ki először hangosan. Ezután a tudás mesterről tanítványra szállt alá, hallás útján. Később (mintegy ötezer évvel ezelőtt) Sríla Vjászadéva a könnyebb érthetőség érdekében részekre osztotta, lejegyezte és magyarázatokkal látta el e tudásgyűjteményt. 4. Az istentiszteletek között a legfőbb vallási gyakorlat a szent nevek, a mahá-mantra éneklése: Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré. Krisna neveinek éneklése megtisztítja a tudatot az anyagi szennyeződésektől, és lelki boldogságot eredményez. Krisna neveit ismételhetjük egyedül (japa), másokkal közösen énekelve (bhadzsana), és közösen táncolva (kírtana). A szent név éneklésének végső célja az önzetlen, tiszta istenszeretet elérése. A dzsapázáshoz egy 108 golyóból álló imafüzért, a japa-láncot használnak, amelyet a dzsapa-zsákban tartanak, amelynek alakja egy nyíló lótuszra hasonlít. Az avatott hívek számára napi tizenhat kör dzsapázás kötelező. A Krisna-templomok oltárán egy képet vagy szobrot (múrti) láthatunk, amely Krisnát vagy valamelyik inkarnációját ábrázolja. A hívők mindennap istentiszteletet mutatnak be e múrtiformáknak: ételt ajánlanak Nekik, fölöltöztetik Őket, a szertartások során pedig füstölőt, lángot, vizet és virágokat ajánlanak föl Nekik.

6 Isten a hiteles módon elkészített múrti-formáin keresztül elfogadja és viszonozza hívei szeretetét, ily módon segítve őket a fejlődésben a lelki életben. A Krisna-templomok oltárán leggyakrabban Srí Csaitanja és Srí Nitjánanda, vagy Srí Krisna, és örök társa, Srímatí Rádhárání formái láthatók. A két legfontosabb szent hely a Delhitől nyolcvan kilométerre délre fekvő Vrindávana (Krisna gyermekkorának helyszíne) és a Nyugat-Bengáliában található Máyápur (Srí Csaitanja szülőhelye). Ezek mellett minden olyan hely vagy templom szentnek számít, ahol szent emberek élnek, és Istent szolgálják. Ezek látogatása is lelki cselekedetnek, odaadó szolgálatnak minősül. 5. A Krisna-hívők ünnepei több osztályba sorolhatóak. Vannak, amelyek Krisna vagy Krisna valamely inkarnációjának megjelenési napjai e világban; mások a Krisna-hívő szentek megjelenési (születési) és eltávozási napjai; némelyek valamely vallásilag jelentős történelmi esemény ünnepei; és végül van a saját lelki tanítónk (guru) születésnapja. A Krisna-hívők holdnaptárat használnak, ezért az egyes ünnepek évente más időpontra esnek a Gergely-naptár szerint. Mivel nagyon sok ilyen ünnep van, csak a legfontosabbak soroljuk itt föl: Gaura Purnima: Krisna legutóbbi inkarnációjának, Csaitanja Maháprabhunak a megjelenési napja; Ráma Navami: az Úr Rámacsandra megjelenési napja, aki Krisna egy korábbi inkarnációja; Nriszimha Csaturdászi: az Úr félig oroszlán és félig ember megjelenési formájának dicsőséges győzelme egy gonosz démon fölött; Srí Krisna Dzsanmasztami: Krisna megjelenési napja e világban; Govardhana Pudzsa: Krisna fölemelte Indiában a Govardhana-hegyet, és hét napig tartotta; Vjásza Pudzsa: az avatott hívők a lelki tanítójuk születésnapját ünneplik. 6. Az öltözködési hagyomány szerint a nők tarka színű szárit hordanak, és az ő esetükben általában nincs jelentősége a színeknek és a mintáknak. A teljes nőtlenségben élő férfiak sáfrányszínű, a házasok és a házasulandók pedig fehér színű ruhát viselnek. A férfiaknál a fej kopaszsága a lemondásra utal a világi élvezetekről és ragaszkodásokról, a tarkón meghagyott hajtincs pedig az egyistenhit jelképe. A homlokon lévő jel neve tilaka, melyet a hívők minden zuhanyzás után a felsőtest további tizenegy pontjára is fölfestenek. A homlok közepén húzódó két függőleges vonal Krisna lábnyomát jelképezi, az orron húzódó levélforma pedig a szent tulaszí növény levelét. A tilaka valamely szent hely vagy folyó földjéből, agyagából készül, és fölfestésekor az Úr megfelelő neveit szokás ismételni. A test díszítése szent jelekkel arra is utal, hogy testük a szívükben is jelen lévő Úr temploma, melyet az Ő szolgálatára kell használniuk. A házas hölgyek homlokának közepén egy piros színű pötty is látható, amely a férjezettségüket jelöli. A védikus vallásbölcselet szerint a tisztaság, a lemondás, az igazmondás és a kegyesség a vallás négy egyetemes alapelve. Ezek következetes alkalmazása a vallási gyakorlatok végzésével együtt biztosítja az ember lelki fölemelkedését, elutasításuk pedig erkölcsi és lelki hanyatláshoz vezet. Az étkezés tekintetében is Krisna-hívők négy erkölcsi szabály követését tartják különösen fontosnak: a húsevés beszüntetése könyörületesség az állatok iránt, ugyanakkor fejleszti a képességet az együttérzésre; a tartózkodás a kábító- és mámorítószerektől a lemondásnak és a mértékletes életmódnak kedvez; a korlátozatlan nemi élet elkerülése biztosítja a belső tisztaságot; a szerencsejátékok és a pénzügyi üzelmek elkerülése pedig abban segít az embernek, hogy igazmondó és becsületes maradjon. A vallás egyik fő alapelve tehát az erőszakmentesség, mert nem lehet hatékony vallásos életet élni, ha az ember erőszakot követ el más élőlények ellen, vagy ha elfogyasztásuk által bűnrészessé válik ezen erőszakos cselekedetben. Hitük szerint az állatok is lelkek, Isten gyermekei, és az embernek nincs joga elvenni az életüket pusztán azért, hogy kielégítse telhetetlen nyelve vágyait. A vaisnava írások a vegetáriánus ételek (zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, olajos magvak, cukor és tejtermékek) fogyasztását írják elő az ember számára. VI. Brahma Kumaris 1. A Brahma Kumaris Világ Szellemi Egyetem megalapítója, Lekraj Kripilani, 1876-ban született Hyderabadban. Édesapja iskolaigazgató volt, ő pedig ékszerkereskedő lett. Öt gyermek édesapjaként a társadalom tiszteletreméltó gazdag tagja volt. Dada Lekraj a hatvanadik évét betöltve vált igazán tevékennyé, és attól kezdve Brahma Baba néven vált ismertté szerte a világban. Egész életét Isten szolgálatának szentelte. Hitt az emberek eredendő jóságában és a világ átalakulásában, és egy új, erőszakmentes, bűntelen világ létrejöttében. Élete és az általa közvetített tanítások mintaértékűek az összes követő előtt ben, kilencvenhárom éves korában hagyta el a testét. Madhubanban a Béke Tornya őrzi maradványainak emlékét. 2. A Brahma Kumaris 1936-ban alakult Hyderabadban, ahonnét egy évvel később Karacsiba költöztek, majd 1950-ben Abu-hegyre. Jelenleg a világi székhelye Madhubanban van (a város nevének jelentése: a méz erdeje), Radzsasztán állam Aravali-hegységében, ahol eszmányi a környezet a szemlélődésre és az elmélkedésre. A madhubani épületegységhez ma már két másik épülettömb is tartozik; az Akadémia egy jobb világért, amelyet Gyan Sarovar (a Tudás Tava) néven ismernek, és Santivan (a Béke Erdeje), amely a hegy lábánál helyezkedik el. Indiában 1952-től kezdték el oktatni a rádzsa-jógát Bombayben és Delhiben. Ma már alig van olyan város Indiában, ahol ne lenne Brahma Kumaris Központ. Európai székhelye 1972-től Londonban van. A Brahma Kumaris alapelveit, megalakulása óta, a világ 112 országában, mintegy nyolcezer központban követik. 3. A Brahma Kumaris tanításai Murli néven, és angol nyelven jutnak el naprakészen a világ minden országába, ahol saját nyelvre lefordítva olvassák föl és beszélik meg minden nap, a világ összes központjában. 4. Az istentiszteleti élet hajnali négy órakor negyvenöt perces egyéni elmélkedéssel (meditációval) indul, amelynek célja, hogy az Istennel való személyes kapcsolat megteremtése által erőt vegyünk az egész nap eseményeihez. Minden reggel hat órakor az összes központban félórás közös elmélkedés van, és utána egyórás tanulás. Minden harmadik vasárnap este közös világbéke-elmélkedés van, amelyen bárki részt vehet. A reggeli alkalmak látogatásához egy előzetes tanfolyam elvégzése szükséges. 5. A legfőbb öt ünnep a következő: Brahma tökéletessé válása, Siva születése (Shívjayanti), Holi, Rakhi (tisztasági fogadalom), Dívali (a fények ünnepe). 6. Az öltözködés rendszerint egyszerű: fehér vagy visszafogottan színes ruhák, az indiai nőknek pedig fehér szári. Az étkezési szokásokra a növényevő (vegetáriánus) táplálkozás jellemző, valamint hogy az ételeket Istenre emlékezésben főzzük és fogyasztjuk, a fogyasztás előtt mindig fölajánlva azokat Istennek. Teljesen mellőzük az összes húsféleség, a hagyma, a fokhagyma, a tojás, az alkohol és a kábítószerek fogyasztását. A tanárok számára mindezeken kívül fontos előírás még a házasságon kívül élés (a cölibátus) betartása is.

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége által leggyakrabban használt szimbólumok

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége által leggyakrabban használt szimbólumok 1 A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége által leggyakrabban használt szimbólumok Tartalom 1. VISNU ÉS KRISNA ATTRIBÚTUMAI 2. ISTENFORMÁK (MÚRTIK) 3. VISELET, VALLÁSI KELLÉKEK 4. KÉZJELEK 5. MANTRÁK

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Schola Catholica Kamarakórus

Schola Catholica Kamarakórus SÁROGÁRD VÁROSI KATOLIKUS KÓRUS Schola Catholica Kamarakórus Alapszabályzat Írta kórus vezetősége 2009.05.20. napján. Az alapszabály pontokban összefoglalja a tagok és a vezetőség feladatát, jogait, a

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Avatások rendszere. Bevezetés. A. Első avatás. I. A Tanácsadó rendszer. II. Az avatásra való felkészülés

Avatások rendszere. Bevezetés. A. Első avatás. I. A Tanácsadó rendszer. II. Az avatásra való felkészülés Avatások rendszere A javaslatot a VT 1/2011.09.02. sz. határozatával fogadta el, majd a VT131009/3 és a VT150408/2 határozatával módosította. Bevezetés 1. A GBC testület meghatározta az ISKCON avatásai

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus SZKC 208_06 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Karácsony

Új Szöveges dokumentum. Karácsony Karácsony Feldíszített karácsonyfa, a karácsony ünnepének legmeghatározóbb szimbóluma.a karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus születésére emlékeznek. Időpontja a nyugati kereszténységben

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben