Teológia. A katolicizmus története. Ószövetség és liturgia. A szakralitás mûvészete. Jean-Pierre Moisset. Georg Braulik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teológia. A katolicizmus története. Ószövetség és liturgia. A szakralitás mûvészete. Jean-Pierre Moisset. Georg Braulik."

Átírás

1 Teológia Jean-Pierre Moisset A katolicizmus története Fordította Cseke Ákos és Désfalvi-Tóth András Napjaink Teológiája Sorozat 19, o. ára: 4500 Ft, törzsvásárlói ár: 3825 Ft Jean-Pierre Moisset könyve radikális és lebilincselõ olvasmány. Nyomon követhetjük benne a katolicizmus történetét a kezdetektõl egészen 2000-ig. A szerzõ egyetlen percig sem szorítkozik a történelmi események puszta felsorolására, hanem bevezetést kínál abba a bonyolult szociális és politikai összefüggésrendszerbe is, amelyen belül ez a történelem kibontakozott. Ha néha kritikus is, soha nem felületes; s a kortárs vallástörténeti munkák újszerû látásmódját közvetíti a magyar olvasóknak. Georg Braulik Ószövetség és liturgia Fordította Bánhegyi B. Miksa, Dejcsics Konrád, Mártonffy Marcell és Schein Gábor Napjaink Teológiája Sorozat 18, o. ára: 3450 Ft, törzsvásárlói ár: 2935 Ft»Odament az Örökkévaló sorban minden nemzethez, és felajánlotta nekik a Tórát, de egyik sem akarta elfogadni. Végül odament Izrael fiaihoz. És õk anélkül, hogy megkérdezték volna, mi áll a Tórában, nyomban azt válaszolták:»mindent, amit szólt az Örökkévaló, megteszünk és meghallgatunk.«graham Howes A szakralitás mûvészete Bevezetés a mûvészet és a hit esztétikájába Fordította Máthé Andrea Napjaink Teológiája Sorozat 17, o. ára: 3950 Ft, törzsvásárlói ár: 3360 Ft A mûvészet és a vallás viszonyának vizsgálata a vallástudományok egyik leggyorsabban fejlõdõ területe. Graham Howes invenciózus könyve a vallás és a vizuális mûvészetek közötti kölcsönhatást vizsgálja a kereszténység és más vallási hagyományok területén. 1

2 Teológia Benoît Standaert Jézus terében A húsvéti hit és a vallások párbeszéde Fordította Mártonffy Marcell Napjaink Teológiája Sorozat 16, 2011, 408 o. ára: 3950 Ft, törzsvásárlói ár: 3360 Ft Egy nem mindennapi Jézus-könyvet vehet kézbe az olvasó: a szerzõ úgy mutatja be Jézust, mint az Istennel és az emberekkel való érintkezés környezetét, eleven közegét, erõterét. Az ismert szentírástudós szerint az elemzõ olvasás, az elmélyült reflexió és az ima egységében valósul meg a keresztény antropológia és teológia közös tapasztalata: a végtelen nyitottság. Ez teszi lehetõvé az ember találkozását önmaga rejtett valóságával éppúgy, mint másokkal, köztük a más vallásúakkal és a nem hívõkkel. Grace Davie A vallás szociológiája Fordította Wessely Anna Napjaink Teológiája Sorozat 15, 2010, 408 o. ára: 3950 Ft, törzsvásárlói ár: 3360 Ft A vallások újra megkerülhetetlen szereplõi a modern Európa politikai, társadalmi és kulturális életének. Európa viszonya saját keresztény gyökereihez, az iszlám és az új vallási mozgalmak jelenléte számos kérdést vet fel. Valóban szükségszerûen szekuláris-e az, ami modern, vagy lehet egyszerre modernnek és vallásosnak lenni? Miért nem képes a vallásszociológiai kézikönyvek jelentõs része adekvát módon reflektálni a modern világ vallási aktivitására? Jeremy Driscoll Ez történik a misén Fordította Szopkó Márk és Fehérváry Jákó Napjaink Teológiája Sorozat 14, 2010, 136 o. ára: 3250 Ft, törzsvásárlói ár: 2760 Ft 2 Ez a könyv nem pusztán egy újabb írás a szentmisérõl. Egyenesen a misztérium szívébe vezeti el olvasóit; egyszerûen, és ahogyan a cím ígéri: mindig a történésre irányítva figyelmünket. Kézen fog és lépésrõl lépésre kalauzol végig a rituális történéseken ahhoz az egyedülálló eseményhez, amely a szentmisén végbemegy.

3 Teológia Adalbert-G. Hamman Hogyan olvassuk az egyházatyákat? Fordította Cseke Ákos és Nagy Zsolt Napjaink Teológiája Sorozat 13, 2009, 216 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Nem szabad tehát az Atyák korát idealizálni, sem pedig azonmód áthelyezni a mai világba; a társadalom, a kultúra, a nyelv, a mentalitás, egyszóval minden megváltozott. A távolság, amely minket tõlük elválaszt, jelentõs, azonban távolról sem áthidalhatatlan. A jelen útmutató éppen ennek a távolságnak az áthidalásában igyekszik segíteni, hogy lehetõvé tegye a találkozást hitünk e veteránjaival és a felfedezést, hogy õk testvéreink és atyáink is egyben. Simon T. László Nem csak Isten evangéliumát Közelítések Pál apostol örökségéhez Napjaink Teológiája Sorozat 12, 2009, 336 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Nem Pál-életrajz, amit kézhez kap az olvasó. A jelen írás az életrajzi rekonstrukció és a Pálnál körvonalazódó teológiai reflexió rendszerezése közé sorolandó. André Gounelle François Vouga Mi van a halál után? Keresztény elgondolások a túlvilágról Fordította Jeney Éva Napjaink Teológiája Sorozat 11, 2008, 286 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Nem gondolom, hogy a halál utáni élet pihenés lenne. Nem statikus módon képzelem el az Országot [...]. Inkább úgy, mint soha véget nem érõ dinamikus folyamatot. Egy tökéletes, a régi ábrázolások paradicsomához hasonlatos világ teljes helyben maradásba és mozdulatlanságba dermedne. Nem jöhetne létre benne semmilyen lendület, semmilyen törekvés, minthogy minden adott lenne. 3

4 Teológia John J. Collins A Biblia Bábel után Történetkritika a posztmodern korban Fordította Tóta Péter Benedek Napjaink Teológiája Sorozat 10, 2008, 374 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft A bibliatudomány terén az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett változások nagyjából a posztmodernizmust tükrözik. A korábbi uralkodó paradigma felbomlott, és most»peremvidékrõl érkezõ hangok«élénk kórusa hallatszik. Larry W. Hurtado Hogyan lett Jézus Istenné a földön? A Jézus-tisztelet történeti gyökerei Fordította Bretz Annamária Napjaink Teológiája Sorozat 9, 2008, 412 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft A Jézus iránti tisztelet példátlan, olyannyira jelentõs és meghökkentõ történelmi jelenség volt, hogy megismeréséhez több erõfeszítésre van szükség, mint amennyit általában szánnak rá. Ghislain Lafont Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? Fordította Bende József és Vajda András Napjaink Teológiája Sorozat 8, 2007, 436 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Miben reménykedhetünk jelenleg az egyház, s fõleg az Evangélium jövõjét illetõen? Talán jó, hogy nem igazán tudjuk, mi vár ránk a közeljövõben, mert így még jobban átadhatjuk magunkat a reménységnek. [ ] Bármilyen legyen is a jövõ egyházi arculata, mindenképpen összetett lesz, amit ellentétek feszítenek, s ami a közelebbi és a távolabbi múlttól függ, s azoktól az emberektõl is, akiknek az egyház legfelsõ vagy legalsó szintjein kell majd cselekedniük. 4

5 Teológia Söveges Dávid Fejezetek a lelkiség történetébõl 1. Keresztény ókor, romanika, gótika Napjaink Teológiája Sorozat 6, 2007, 328 o. ára: 3550 Ft, törzsvásárlói ár: 3015 Ft A Fejezetek a lelkiség történetébõl 1993-as elsõ megjelenése eseménynek számított a magyar nyelvû teológiai könyvkiadásban. Söveges Dávid Fejezetek a lelkiség történetébõl 2. A reneszánsz humanizmustól a II. Vatikáni Zsinatot követõ változásokig Napjaink Teológiája Sorozat 7, 2007, 354 o. ára: 3550 Ft, törzsvásárlói ár: 3015 Ft Söveges Dávid könyvének újbóli közreadásával szeretnénk továbbra is elérhetõvé tenni ezt a szubjektivitásában is megkapó és iránymutató munkát. Andrea Grillo A liturgia születése a 20. században Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról Fordította Korompai Eszter Napjaink Teológiája Sorozat 5, 2006, 448 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft A kultikus tapasztalat nélkülözhetetlen közvetlenségének hiánya egyike azoknak a nagy problémáknak, amelyek a harmadik évezred egyháza elõtt állnak. 5

6 Teológia Herbert Haag Csak aki változik, marad hû önmagához A katolikus egyház alkotmányáért Fordította Karacs Ágnes Napjaink Teológiája Sorozat 4, 2006, 148 o. ára: 3450 Ft, törzsvásárlói ár: 2930 Ft Herbert Haag ( ) ebben a könyvében mindenekelõtt az egyház szervezeti felépítését, a hagyomány szerepét, a klerikusok (hierarchia) és a laikusok viszonyát, a kötelezõ papi cölibátus kérdését, a tanításhoz való jogot, az elöregedés okait, a nõk szerepét és az emberi jogok helyzetét vizsgálja a katolikus egyházban. Gánóczy Sándor Bevezetés a katolikus szentségtanba Fordította Palkó Balázs Dávid Napjaink Teológiája Sorozat 3, 2006, 312 o. ára: 3700 Ft, törzsvásárlói ár: 3145 Ft Gánóczy Sándor 1966 és 1971 között a párizsi Institut Catholique és a münsteri egyetem tanára, 1972 óta a würzburgi egyetem dogmatikaprofesszora. Az egyik legjelentõsebb Kálvin-szakértõ, aki emellett számos könyvet írt az egyháztan, a szentségtan, a szentháromságtan és a modern környezeti problémák aspektusából vizsgált teremtéstan témakörében. E könyvét több nyelvterületen tankönyvként használjuk. Frédéric Debuyst A hely szelleme a keresztény építészetben Fordította Szilágyi Klára Napjaink Teológiája Sorozat 2, 2005, 216 o. ára: 3450 Ft, törzsvásárlói ár: 2930 Ft A szerzõ a szakrális mûvészet, a liturgikus teológia, a II. Vatikáni Zsinatot megelõzõ Liturgikus Mozgalom és a modern templomépítészet egyik legjelentõsebb szakértõje, a belgiumi Saint-André de Clerlande bencés perjelség szerzetese. E mûve igazi bevezetés a szakrális építészet legalapvetõbb kérdéseibe. 6

7 Teológia Jürgen Moltmann Minden végben kezdet rejtezik Kis reménytan Fordította Gromon András Napjaink Teológiája Sorozat 1, 2005, 304 o. ára: 3750 Ft, törzsvásárlói ár: 3185 Ft Jürgen Moltmann a 20. század második felének egyik legjelentõsebb protestáns teológusa. Gazdag életmûvében fontos szerepet játszik a remény teológiai alapjainak újragondolása a 20. század kataklizmái utáni kereszténység számára, valamint az a nyitottság, amellyel a világ és a többi keresztény egyház útkereséseit kíséri. Paul Beauchamp A zsoltárok világa Fordította Vajda András 2003, 277 oldal ára: 3500 Ft, törzsvásárlói ár: 2975 Ft Paul Beauchamp ( ) jezsuita szerzetes, biblikus teológus és egzegéta a II. Vatikáni Zsinat utáni francia teológia egyik legmeghatározóbb, legeredetibb alakja. Zsoltárokról írott, ma már megkerülhetetlen alapmûnek számító könyvét is egyszerre jellemzi a tudományos alaposság és a teremtõ szabadság. A zsoltárok világa az életmû egyik igen fontos darabja, amelyet haszonnal forgathatnak azok is, akik most szeretnének belépni a Biblia e csodálatos és zegzugos könyvébe, és azok is, akik már meglévõ tudásukat vagy imatapasztalatukat akarják új fényben látni. 7

8 Filozófia Paul Ricoeur Egészen a halálig Fordította Bende József 2011, 128 oldal, ára: 2300 Ft, törzsvásárlói ár: 1955 Ft A halál valóban az élet vége abban az idõben, amely közös számomra, aki élek, és azok számára, akik majd túlélnek engem. A halálon túli élet a többiek. [ ] az élet iránti szeretet átvitele a másikra. Szeretni a másikat, aki engem túlél. [ ] A bizalom a kegyelemben. Semmi nem jár nekem. Semmit nem várok önmagam számára; semmit nem kérek; lemondtam próbálok lemondani! a követelésrõl, a követelõzésrõl. Azt mondom: Isten, azzá teszel, amivé akarsz. Talán semmivé. Elfogadom, hogy többé nem leszek. Akkor feltámad egy másik reménység, amely más, mint a továbblétezés iránti vágy. Elõkészületben Michel Henry Ön-átadás (Elõadások) Jean-Luc Marion A látható keresztezõdése 8

9 Történelem Kees Teszelszky Az ismeretlen korona Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás Fordította Trostovszky Gabriella Historia Pro Futuro sorozat, 2009, 384 oldal+16 oldal színes melléklet ára: 3700 Ft, törzsvásárlói ár: 3145 Ft A Bencés Kiadó gondozásában most egy rendkívüli kötet látott napvilágot. Mely szempontok okán nevezzük rendkívülinek Kees Teszelszky könyvét? Több okból. Egyfelõl magyar kötõdésû, de mégis holland fiatal tudósról van szó, aki független tud lenni az itthoni viszonyoktól. Ezáltal könyvét olvasva megláthatjuk, mit is jelent, mit is kellene jelenteni annak, hogy a témát szaktudományos igényességgel dolgozzuk fel. Török Csaba Somorjai Ádám Ami az emlékiratokból kimaradt VI. Pál és Mindszenty József Historia Pro Futuro sorozat, 2008, 176 o. ára: 2500 Ft, törzsvásárlói ár: 2125 Ft A Rómában élõ bencés szerzetes kötete mindenképpen hiánypótlónak minõsíthetõ. Segítségével Mindszenty József életének utolsó esztendeibe pillanthatunk mélyebben be: elsõsorban a Szentszék és a bíboros konfliktusaiba, különös tekintettel az esztergomi érseki szék betöltéséneküresedésének összetett problematikájába. Mózessy Gergely Különbéke Embermentõk és túlélõk beszélgetései a holokausztról Szerkesztette Kocsor Judit és László Klári Historia Pro Futuro sorozat, 2008, 244 o. ára: 2990 Ft, törzsvásárlói ár: 2540 Ft A 2000-ben alakult Ariadne-csoportban elsõ generációs mentõk és túlélõk találkoznak és beszélgetnek egymással rendszeresen. A kötetben embermentõk és túlélõk felelgetnek egymásnak a sötétbõl. 9

10 Történelem Jacques Ellul Iszlám és zsidó-kereszténység Fordította Bende József 2007, 132 oldal, ára: 2200 Ft, törzsvásárlói ár: 1870 Ft Amikor a magyar olvasó három évvel a francia megjelenés után és tizenhárom évvel keletkezése után kézbe veszi Jacques Ellul posztumusz mûvét, a benne foglalt gondolatok már a keresztény teológia iszlámmal kapcsolatos reflexiójának tág és meglehetõsen polarizált kontextusában nyerik el értelmüket. 10

11 Spiritualitás Anselm Grün Maria M. Robben Találd meg a magad útját! Gyermekkorunk sebeinek gyógyítása spirituális impulzusok Fordította Szabó Ferenc Miklós 2011, 264 o. ára: 2900 Ft, törzsvásárlói ár: 2465 Ft A szerzõk a szülõktõl kapott lelki sérüléseket vizsgálják négy újszövetségi történet és mesék segítségével. A bibliai gyógyulástörténetekben Jézussal mint tapasztalt terapeutával találkozhatunk, aki ma is képes minket meggyógyítani. A mesék segítségével pedig saját erõforrásainkat fedezhetjük fel. A cél az, hogy sebeinkkel kiengesztelõdve felismerjük igazi valónkat, és rátaláljunk saját életutunkra. Christian de Chergé Legyõzhetetlen remény, II. A párbeszéd embere Fordította Muraközy Nóra Várható megjelenés december Ha az utak különfélék is, a szívükben lakó öröm, amelyet a saját utunkon mindannyian átélünk, egyetlen hajlék felé vezet bennünket. Ott majd megnyílik a szemünk, s meglátjuk, hogy a kenyeret, amelyet együtt megtörünk, hányféle szeretet gyúrta. Christian de Chergé Legyõzhetetlen remény Az ima embere Fordította Muraközy Nóra 2011, 72 oldal ára: 1450 Ft, törzsvásárlói ár: 1235Ft A szerzõ az 1996-ban Algériában lemészárolt hét tibhirine-i szerzetesek egyike a közösség perjele volt. Jelen kötetünk, mely lelki végrendeletét is tartalmazza, a halála után kiadott, Bruno Chenu által válogatott írásainak elsõ tömbje, mely õt az imádság embereként mutatja be. A további két téma köré csoportosított írások két további kötetben fognak megjelenni. 11

12 Spiritualitás Abbé Pierre Testamentum Fordította Somorjai Gabi, 2011, 192 oldal ára 2500 Ft, törzsvásárlói ár: 2125 Ft Abbé Pierre húszéves kora óta feljegyezte és gondosan megõrizte gondolatait, kérdéseit. Mi ebben a könyvben gyûjtöttük össze õket: csak itt szólal meg elsõ személyben. Kilencvenéves is elmúlt, amikor e könyvet írta, mégsem veszített semmit indulatából. Soha nem szûnõ lázadni tudása miatt ez az életút valódi meghívásként hat. Abbé Pierre Istenem miért? Fordította Dr. Kakusziné Kiss Gabriella 2011, második kiadás, 90 oldal ára: 1900 Ft, törzsvásárlói ár: 1615 Ft Bár Magyarországon igen kevéssé ismert, hazájában a közvélemény-kutatások szerint Abbé Pierre ( ) hosszú évek óta a legnépszerûbb franciák élmezõnyében szerepelt. Népszerûbb volt, mint Jean-Paul Belmondo, a legendás Cousteau kapitány, vagy akár Zinedine Zidane. Az Istenem miért? rövid elmélkedések sora a keresztény hitrõl és az élet értelmérõl a szerzõ Frédéric Lenoirral folytatott beszélgetései alapján Abbé Pierre Testvériség Fordította Dr. Kakusziné Kiss Gabriella 2008, 116 oldal ára: 2200 Ft, törzsvásárlói ár: 1870 Ft Szabadság, egyenlõség, testvériség: e három szót választotta jelszavául a Francia Köztársaság. Összekapcsolásuk nagy bölcsességre vall. Sajnos a kor történelme a szabadság és az egyenlõség szakadatlan küzdelmének színpadává vált. [ ] Lényegében a jelszó harmadik eleme, a testvériség teszi lehetõvé, hogy e két, egymással oly nehezen megférõ szélsõség szabadság és egyenlõség összekapcsolódjék. 12

13 Spiritualitás Anselm Grün Mit akarok? A döntés bátorsága Fordította Gromon András 2012, 172 oldal ára: 2900 Ft, törzsvásárlói ár: 2465 Ft Mindennapi ügyekben sem könnyû dönteni, de még nehezebb olyanokban, amelyek egész életünkre kihatnak. Manapság egyre többen szenvednek a döntéshelyzetek szorításától, és attól a félelemtõl, mi lesz, ha tévednek. Anselm Grün új könyve segítséget kínál, kedvet ébreszt, hogy felfedezzük magunkban a választás képességét. Megmutatja, mi akadályoz, mi bénít meg bennünket, mi okoz szorongást bennünk, s megmutatja, hogyan vállalhatunk felelõsséget döntéseinkért. Anselm Grün Teljes élet cölibátusban Fordította Várnai Jakab Bencés Lelkiségi Sorozat 29, 112 oldal 2012, második, bõvített kiadás ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A házasságról való lemondás nem elszigeteltséghez vezet, hanem egy mély összefonódáshoz minden emberrel és az egész teremtéssel. André Louf A spirituális élet útján Fordította Somorjai Gabi Bencés Lelkiségi Sorozat 51, 2012, 72 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A spirituális fejlõdés szakaszokra bontható, s mindegyik szakaszhoz egy küszöbön át vezet az út, amely így valóságos»átkelés«,»húsvét«lesz. Ez az átkelés végül elvezet egy másik birodalomba, ahol a Lélek veszi át tõlünk a kezdeményezést, hogy egyre szorosabb egyesülésre vezessen Istennel. 13

14 Spiritualitás John, Pierre-Yves és Luc testvér Húsvét hangjai Három taizéi füzet Fordította Somorjai Gabi Bencés Lelkiségi Sorozat 50, 2011, 100 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A Roger Schütz által alapított taizéi közösség létrejötte a 20. századi kereszténység egyik legfontosabb spirituális eseménye. A Bencés Lelkiségi Sorozat 50. köteteként megjelent könyvünk három taizéi testvér (John, Pierre-Yves és Luc testvér) írását tartalmazza. Mindhárman hitünk forrásaihoz térnek vissza, hogy választ keressenek a mai ember és különösen a mai fiatalok húsvéttal kapcsolatos kérdéseire. Wunibald Müller Lélegezz bennem! A Szentlélek valósága Fordította Gromon András Bencés Lelkiségi Sorozat 49, 2010, 132 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Szentlélek sok ember számára túlságosan elvontnak tûnik ez a fogalom, tartalma pedig felmérhetetlen. A szerzõ pszichológusi tapasztalatai alapján közelít a mérhetetlenhez. Azt írja le, hogyan meríthet új erõt és szenvedélyt Isten e naponta és mindenütt megtapasztalható közelségébõl és erejébõl bárki, aki szóba áll vele. Fidelis Ruppert Anselm Grün Krisztus a testvérben A felebarát és az ellenség szeretete bencés szellemben Bencés Lelkiségi Sorozat 3, második, javított kiadás, 2010, 80 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A testvériességet mint az emberek egymás közötti horizontális kapcsolatát nemegyszer szembeállítják az embernek Istenhez fûzõdõ vertikális kapcsolatával, gyakran azt a látszatot keltve, mintha a korábbi korok keresztényei kereszténységüket elsõsorban a tiszta istenkapcsolatban látták volna. 14

15 Spiritualitás Anselm Grün Meinrad Dufner Az egészség mint lelki feladat Fordította Kun Éva Bencés Lelkiségi Sorozat 16, második, javított, bõvített kiadás, 2009, 144 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Mit üzen nekem a betegség? Mit üzen általa Isten? Milyen spirituális feladat elé állít a betegség? A betegség rákényszerít, hogy megszabaduljak önmagamról alkotott illúzióimtól, felülvizsgáljam a magamról és Istenrõl alkotott képemet, s a hamis istenképek szétzúzása után nagy alázattal a valódi és igaz Isten nyomába eredjek. Anselm Grün Az emberélet útjának felén Fordította Kun Éva Bencés Lelkiségi Sorozat 12, második, bõvített kiadás, 2009, 96 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Az élet értelmére irányuló kérdés már önmagában vallásos kérdés. Az élet fordulópontja lényegét tekintve az élet értelmének krízise, tehát vallásos krízis. Egyben rögtön magában rejti annak esélyét is, hogy életünknek új értelmet találjunk. Benoît Standaert Megbocsátás és kiengesztelõdés A pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata Fordította Bakos Gergely Bencés Lelkiségi Sorozat 48, 2008, 168 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft 2007 januárjában Benoît Standaert tartotta a pannonhalmi bencés közösség éves lelkigyakorlatát. E lelkigyakorlat elmélkedéseit gyûjtötte egybe a magyar olvasók számára. 15

16 Spiritualitás Várszegi Asztrik Közösségben Apáti tanítások Bencés Lelkiségi Sorozat 47, 2007, 248 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A kötet a bencés Regula szempontjából láttatott életbe nyújt bevezetést. Az itt szereplõ írások keletkezéstörténetének fontos része, hogy 2001 óta minden csütörtök este, amikor a pannonhalmi közösség legnagyobb része együtt van, a szerzetesek a vacsora befejeztével meghallgatják apátjuk rövid szövegmagyarázatát Szent Benedek Regulájának egy-egy kiválasztott fejezetérõl vagy részletérõl. Anselm Grün Alois Seuferling Egységben a teremtett világgal Fordította Nyiredy Maurus Bencés Lelkiségi Sorozat 46, 2007, 128 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Sokakat foglalkoztat manapság, hogy miként élhetnénk harmóniában a teremtett világgal. Anselm Grün és Alois Seuferling könyve arra a felismerésre épül, hogy ez a vágy (ahogy õk nevezik: teremtés-lelkiség) már a korai szerzetesség szövegeiben is nagyon egyértelmûen megjelenik. Anselm Grün Adj új értelmet a világnak! Fordította Németh Attila és Insperger Rita Bencés Lelkiségi Sorozat 44, 2006, 92 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Anselm Grün könyvében nem arról akarja meggyõzni az olvasót, hogy feltétlenül hinnie kell Istenben vagy az egyház tanításában, hanem inkább a keresõ emberekhez szól: meg akarja mutatni nekik, hogy új módon is lehet szemlélni a hitet. 16

17 Spiritualitás Guido Kreppold A válságok életünk fordulópontjai Fordította Mészáros Erzsébet Bencés Lelkiségi Sorozat 41, 2006, 120 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Guido Kreppold könyve arra keresi a választ, hogyan válik az embert idõszakonként megpróbáló életkrízis életet megtermékenyítõ fordulóponttá. Mert a válság nem feltétlenül szerencsétlenség; sok ember életében inkább új, gyümölcsözõ irányultság kezdetévé lett. Azon múlik, hogy egy válság a javunkra válik-e, hogy teljes mélységében szembenézünk-e egy adott helyzettel, vagy egyszerûen átadjuk magunkat a vak végzetnek. Anselm Grün Út a szabadsághoz A lelki élet mint a belsõ szabadság begyakorlása Fordította Mészáros Erzsébet Bencés Lelkiségi Sorozat 39, 2009, 3. kiadás, 144 o. ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A szabadság az emberiséget õsidõk óta izgató, vágyait kifejezõ fogalmak egyike. Lelke mélyén minden ember vágyik a szabadságra. A»szabadság«fogalmát napjainkban sokan a francia forradalom óta létezõ szabadságmozgalmakkal azonosítják, az Egyházzal azonban nem, holott a szabadság a Biblia központi kifejezése, a lelki életet pedig az õsegyház ideje óta a szabadság begyakorlásának tekintjük. Anselm Grün Életet fakasztó vezetés A vezetés elvei Szent Benedek Regulájában Fordította Gromon András Bencés Lelkiségi Sorozat 38, 2005, javított és átdolgozott, 3. kiadás, 160 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A korunkban gyakori vezetõi szemináriumokkal szemben, amelyek inkább a módszerekkel foglalkoznak, mintsem a vezetés elõfeltételeivel, a szerzõ Szent Benedek Regulájában egészen másfajta szempontokra talált. Benedek számára az a legfontosabb, hogy a vezetõ a maga személyisége révén vezessen. A vezetés célja nem a minél nagyobb nyereség, hanem az, hogy gondosan bánjunk a teremtett javakkal és az emberekkel, s így felépítsük Isten házát. 17

18 Spiritualitás Varga Mátyás Kint és bent A bencés szerzetesség tér-képe Bencés Lelkiségi Sorozat 43, 2005, 140 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A könyv szerzõje bencés szerzetesként próbálja lefordítani mindenekelõtt önmaga számára azt a hagyományt, amelyben benne él. Szeretne eljutni a legelemibb kérdésekig. Szinte minden írás alapkérdése a kint és a bent feszültsége. Miben különbözik az, ami a falakon belül történik, attól, ami odakinn van, a világban? John Main Szótól a csendig A keresztény meditáció Fordította Karacs Ágnes Bencés Lelkiségi Sorozat 42, 2005, 132 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Az elmélyült imádság Kelet és Nyugat közös tapasztalata, ám a szemlélõdéshez mindkettõ a saját hagyományát követve jut el. A szerzõ szerint a keresztény meditáció kulcsa a mantra mondása, amely által elmerülünk a csendben, s ez feltárja elménk és lelkünk végtelen szegénységét, ugyanakkor pedig rávilágít, mennyire függünk valaki mástól. Anselm Grün Meinrad Dufner Mélybõl forrásozó lelkiség Fordította Mészáros Erzsébet Bencés Lelkiségi Sorozat 20, 2005, javított és átdolgozott, 3. kiadás, 128 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A lelkiség történetében létezik magasból építkezõ, és létezik mélybõl forrásozó lelkiség. A magasból építkezõ lelkiség eszményképeknek akar megfelelni. A mélybõl forrásozó lelkiség azt jelenti, hogy Isten nemcsak a Bibliában és egyháza által szól hozzánk, hanem önmagunkon, gondolatainkon és érzelmeinken, testünkön és álmainkon, sõt sebzettségünkön és vélt gyengeségeinken keresztül is. 18

19 Spiritualitás Anselm Grün Böjt Test és lélek imája Fordította Kun Éva Bencés Lelkiségi Sorozat 5, javított és átdolgozott második kiadás, 2005, 96 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Az utóbbi években az orvostudomány és a meditációs gyakorlatok újra felfedezték a böjtöt. Anselm Grün könyve abban segít, hogy keresztényként úgy tekintsük ezt a gyakorlatot, mint hitünk és imádságunk egyik fontos kifejezési formáját. Ezért emlékeztet a szerzõ arra, hogy a böjt nem öncél, hanem a lelki aszkézis jól bevált eszköze, a testtel és lélekkel végzett imádság egyik legõsibb és legátütõbb módja. Joseph Wresinski Szegények egyháza Gilles Anouil beszélget Joseph atyával Fordította Dr. Kakusziné Kiss Gabriella 2010, 408 oldal, ára: 3280 Ft, törzsvásárlói ár: 2790 Ft Az egyházban nem tudunk egészségesen gondolkozni anélkül, hogy fel ne használnánk, amit a legszegényebbek mondanak nekünk a megalázott emberrõl, a megfeszített Krisztusról. A könyv egy katolikus pap hiteles és megrázó beszámolója a nyomor világáról. Enzo Bianchi Nem vagyunk különbek A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok Fordította Szita Bánk, Gérecz Imre, Korompai Eszter és Fehérváry Jákó 2008, 436 oldal ára: 3200 Ft, törzsvásárlói ár: 2720 Ft A könyv szerzõje, Enzo Bianchi 1943-ban született. A torinói egyetem közgazdaságtudományi karán végzett tanulmányai után, 1965-ben Boséban telepedett le egy ökumenikus monasztikus testvériség alapításának vágyával. Enzo testvér elõadásaiban és írásaiban evangéliumi radikalitással beszél a zsinat utáni szerzetesség és egyház elõtt álló utakról, lehetõségekrõl, kihívásokról. 19

20 Spiritualitás André Louf Gyengeség és kegyelem Fordította Szita Bánk 2006, javított és átdolgozott, 2. kiadás, 226 oldal ára: 2670 Ft, törzsvásárlói ár: 2270 Ft Ebben a könyvben olyan õsi szerzetesi értékekrõl olvasunk, mint az aszkézis, a csend és a spirituális kísérés. Hogyan ismerhetjük meg Isten hangját a lelkünk mélyén? Hogyan tapasztalhatjuk meg a kegyelmet, amelyet Isten szüntelenül kínál nekünk? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem válunk illúzióink áldozatává? André Louf ( ), aki 1963-tól mintegy harminc éven át volt az északfranciaországi Mont des Cats trappista közösség apátja, egész szerzetesi életének tapasztalatait osztja meg velünk. André Louf Uram, taníts meg minket imádkozni Fordította Mártonffy Marcell 2008, javított, 3. kiadás, 208 oldal ára: 2570 Ft, törzsvásárlói ár: 2185 Ft Az emberek imádságra vágynak. Az imádságról szóló teológiai munkákban nincs hiány. Vannak köztük nagyon jók is. De vajon hol találkozunk tanúságtétellel? Önmagáról senki sem beszél szívesen. Az ima forrásvidéke amúgy is olyan belsõ terület, amelyrõl ritkán esik szó. A legtöbben még le sem szálltak mélységeibe. André Louf A többi kegyelem A spirituális kísérés Fordította Somorjai Gabi 2010, 2. kiadás, 284 oldal ára: 2900 Ft, törzsvásárlói ár: 2465 Ft Ez a könyv arra az evangéliumi türelemre tanít, amely egyszerre tudatosítja saját felelõsségünket, a másik ember szabadságát, és bízik Isten Lelkének teremtõ és megújító erejében. A kísérõ segít a másik embernek, hogy túl minden sebesülésen és ellenálláson megszülessen önmaga számára, a saját valódi énje számára. 20

21 Spiritualitás Szennay András A kereszt titka Nagyheti elmélkedések 2006, 266 oldal ára: 2800 Ft, törzsvásárlói ár: 2380 Ft Azzal a bizalommal ajánlom az Olvasónak ezeket az elmélkedéseket, hogy bennük nemcsak a pannonhalmi húsvéti közösség részesei idézhetik fel emlékeiket, hanem hogy mindaz, aki olvassa, elmélkedi, újra erõt és reményt meríthet a tiszta forrásból a mindennapok kereszthordozásához. Várszegi Asztrik 21

22 Korai kereszténység Sulpicius Severus Szent Márton élete Nagy Szent Gergely pápa Szent Benedek élete 2010, 116 oldal, ára: 2490 Ft, törzsvásárlói ár: 2115 Ft A nyugati keresztény tradíció és spiritualitás két meghatározó alakjának vitája (élete) ebben a kötetben egymás mellett válik hozzáférhetõvé. Szent Benedek Regulája A Regula lelkiségének alapelemei címû tanulmánnyal Fordította Söveges Dávid 2012, második, javított kiadás, 143 oldal ára: 2490 Ft, törzsvásárlói ár: 2115 Ft Nursiai Szent Benedek ( ) fordította le a nyugati ember számára azt a szerzetesi tapasztalatot, amely a Kr. u. 4. században született az egyiptomi pusztaságban. Benedek nem elméletet ír, hanem tapasztalatot rögzít. Közben azonban nagyon ügyel arra, hogy a szabályként rögzített tapasztalatot úgy õrizze meg, hogy az soha ne veszítse el mozgékonyságát. Elõkészületben Gabriel Bunge A szerzetes Gabriel Bunge Akédia 22

23 Gyerekkönyvek Schmal Róza Varga Mátyás Kikötõ Gyerekimakönyv 2011, 52 oldal. Harmadik kiadás ára: 1250 Ft, törzsvásárlói ár: 1060 Ft Ebbe a szépen illusztrált, gazdag tartalmú kis könyvbe olyan imádságokat válogattunk, amelyek alapvetõ bevezetésként szolgálhatnak a keresztény hitgyakorlatba. A különféle alkalmakhoz, eseményekhez kapcsolódó imák mellett a könyvben rövid bevezetést olvashatunk a szentmise liturgiájába és a bûnbánat szentségébe, az egyházi év nagyobb ünnepeibe. Kis könyvünkben rövid magyarázatok is segítik a szülõket és hitoktatókat. Reméljük, hogy sok generáció lapozza majd szívesen a Kikötõ címû gyermekimakönyvet. Schmal Róza Varga Mátyás Árpád-házi Szent Margit 2011, 24 oldal, ára: 790 Ft, törzsvásárlói ár: 670 Ft Az Árpád-házi Szent Margit életét bemutató új gyerekkönyv Margit személyében olyan szentet állít elénk, aki a felebaráti szeretetben, az elesettek és betegek ápolásában különösen is idõszerû nemcsak a gyerekek, hanem a felnõttek számára is. Schmal Róza Varga Mátyás Assisi Szent Ferenc 2011, 36 oldal, ára: 790 Ft, törzsvásárlói ár: 670 Ft Kiadónk gyermekkönyvsorozatának új kötete lehetõséget ad mind a szülõknek, mind pedig a hitoktatóknak, hogy Szent Ferenc életén keresztül a szegénység nehezen megfogható társadalmi problémájáról beszéljen a gyerekeknek. 23

Teológia. A zsoltárok világa Fordította Vajda András Második kiadás, A katolicizmus története. Ószövetség és liturgia.

Teológia. A zsoltárok világa Fordította Vajda András Második kiadás, A katolicizmus története. Ószövetség és liturgia. Teológia Paul Beauchamp A zsoltárok világa Fordította Vajda András Második kiadás, ÚJ Napjaink Teológiája Sorozat 20, 2013, 288 o. ára 3450 Ft Paul Beauchamp (1924 2001) jezsuita szerzetes, biblikus teológus

Részletesebben

KOLOSTORI TERMÉKEK BOLTJA Sopron, Kolostor u. 1. A Nagyboldogasszony (Templom) mellett

KOLOSTORI TERMÉKEK BOLTJA Sopron, Kolostor u. 1. A Nagyboldogasszony (Templom) mellett KOLOSTORI TERMÉKEK BOLTJA Sopron, Kolostor u. 1. A Nagyboldogasszony (Templom) mellett A gyógyítás kezdettől fogva a monostorok fontos szolgálatai között szerepelt, hiszen Szent Benedek azt írja elő a

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

örökség és küldetés BENCÉSEK MAGYARORSZÁGON

örökség és küldetés BENCÉSEK MAGYARORSZÁGON A Magyar Bencés Kongregáció, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara tisztelettel meghívja örökség és küldetés BENCÉSEK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

TÉZISFÜZET. Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salavatore Marsili teológiájában

TÉZISFÜZET. Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salavatore Marsili teológiájában PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR TÉZISFÜZET Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salavatore Marsili teológiájában Dissertatio ad Doctoratum Készítette: Kulcsár Sándor Konzulens:

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben