Teológia. A katolicizmus története. Ószövetség és liturgia. A szakralitás mûvészete. Jean-Pierre Moisset. Georg Braulik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teológia. A katolicizmus története. Ószövetség és liturgia. A szakralitás mûvészete. Jean-Pierre Moisset. Georg Braulik."

Átírás

1 Teológia Jean-Pierre Moisset A katolicizmus története Fordította Cseke Ákos és Désfalvi-Tóth András Napjaink Teológiája Sorozat 19, o. ára: 4500 Ft, törzsvásárlói ár: 3825 Ft Jean-Pierre Moisset könyve radikális és lebilincselõ olvasmány. Nyomon követhetjük benne a katolicizmus történetét a kezdetektõl egészen 2000-ig. A szerzõ egyetlen percig sem szorítkozik a történelmi események puszta felsorolására, hanem bevezetést kínál abba a bonyolult szociális és politikai összefüggésrendszerbe is, amelyen belül ez a történelem kibontakozott. Ha néha kritikus is, soha nem felületes; s a kortárs vallástörténeti munkák újszerû látásmódját közvetíti a magyar olvasóknak. Georg Braulik Ószövetség és liturgia Fordította Bánhegyi B. Miksa, Dejcsics Konrád, Mártonffy Marcell és Schein Gábor Napjaink Teológiája Sorozat 18, o. ára: 3450 Ft, törzsvásárlói ár: 2935 Ft»Odament az Örökkévaló sorban minden nemzethez, és felajánlotta nekik a Tórát, de egyik sem akarta elfogadni. Végül odament Izrael fiaihoz. És õk anélkül, hogy megkérdezték volna, mi áll a Tórában, nyomban azt válaszolták:»mindent, amit szólt az Örökkévaló, megteszünk és meghallgatunk.«graham Howes A szakralitás mûvészete Bevezetés a mûvészet és a hit esztétikájába Fordította Máthé Andrea Napjaink Teológiája Sorozat 17, o. ára: 3950 Ft, törzsvásárlói ár: 3360 Ft A mûvészet és a vallás viszonyának vizsgálata a vallástudományok egyik leggyorsabban fejlõdõ területe. Graham Howes invenciózus könyve a vallás és a vizuális mûvészetek közötti kölcsönhatást vizsgálja a kereszténység és más vallási hagyományok területén. 1

2 Teológia Benoît Standaert Jézus terében A húsvéti hit és a vallások párbeszéde Fordította Mártonffy Marcell Napjaink Teológiája Sorozat 16, 2011, 408 o. ára: 3950 Ft, törzsvásárlói ár: 3360 Ft Egy nem mindennapi Jézus-könyvet vehet kézbe az olvasó: a szerzõ úgy mutatja be Jézust, mint az Istennel és az emberekkel való érintkezés környezetét, eleven közegét, erõterét. Az ismert szentírástudós szerint az elemzõ olvasás, az elmélyült reflexió és az ima egységében valósul meg a keresztény antropológia és teológia közös tapasztalata: a végtelen nyitottság. Ez teszi lehetõvé az ember találkozását önmaga rejtett valóságával éppúgy, mint másokkal, köztük a más vallásúakkal és a nem hívõkkel. Grace Davie A vallás szociológiája Fordította Wessely Anna Napjaink Teológiája Sorozat 15, 2010, 408 o. ára: 3950 Ft, törzsvásárlói ár: 3360 Ft A vallások újra megkerülhetetlen szereplõi a modern Európa politikai, társadalmi és kulturális életének. Európa viszonya saját keresztény gyökereihez, az iszlám és az új vallási mozgalmak jelenléte számos kérdést vet fel. Valóban szükségszerûen szekuláris-e az, ami modern, vagy lehet egyszerre modernnek és vallásosnak lenni? Miért nem képes a vallásszociológiai kézikönyvek jelentõs része adekvát módon reflektálni a modern világ vallási aktivitására? Jeremy Driscoll Ez történik a misén Fordította Szopkó Márk és Fehérváry Jákó Napjaink Teológiája Sorozat 14, 2010, 136 o. ára: 3250 Ft, törzsvásárlói ár: 2760 Ft 2 Ez a könyv nem pusztán egy újabb írás a szentmisérõl. Egyenesen a misztérium szívébe vezeti el olvasóit; egyszerûen, és ahogyan a cím ígéri: mindig a történésre irányítva figyelmünket. Kézen fog és lépésrõl lépésre kalauzol végig a rituális történéseken ahhoz az egyedülálló eseményhez, amely a szentmisén végbemegy.

3 Teológia Adalbert-G. Hamman Hogyan olvassuk az egyházatyákat? Fordította Cseke Ákos és Nagy Zsolt Napjaink Teológiája Sorozat 13, 2009, 216 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Nem szabad tehát az Atyák korát idealizálni, sem pedig azonmód áthelyezni a mai világba; a társadalom, a kultúra, a nyelv, a mentalitás, egyszóval minden megváltozott. A távolság, amely minket tõlük elválaszt, jelentõs, azonban távolról sem áthidalhatatlan. A jelen útmutató éppen ennek a távolságnak az áthidalásában igyekszik segíteni, hogy lehetõvé tegye a találkozást hitünk e veteránjaival és a felfedezést, hogy õk testvéreink és atyáink is egyben. Simon T. László Nem csak Isten evangéliumát Közelítések Pál apostol örökségéhez Napjaink Teológiája Sorozat 12, 2009, 336 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Nem Pál-életrajz, amit kézhez kap az olvasó. A jelen írás az életrajzi rekonstrukció és a Pálnál körvonalazódó teológiai reflexió rendszerezése közé sorolandó. André Gounelle François Vouga Mi van a halál után? Keresztény elgondolások a túlvilágról Fordította Jeney Éva Napjaink Teológiája Sorozat 11, 2008, 286 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Nem gondolom, hogy a halál utáni élet pihenés lenne. Nem statikus módon képzelem el az Országot [...]. Inkább úgy, mint soha véget nem érõ dinamikus folyamatot. Egy tökéletes, a régi ábrázolások paradicsomához hasonlatos világ teljes helyben maradásba és mozdulatlanságba dermedne. Nem jöhetne létre benne semmilyen lendület, semmilyen törekvés, minthogy minden adott lenne. 3

4 Teológia John J. Collins A Biblia Bábel után Történetkritika a posztmodern korban Fordította Tóta Péter Benedek Napjaink Teológiája Sorozat 10, 2008, 374 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft A bibliatudomány terén az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett változások nagyjából a posztmodernizmust tükrözik. A korábbi uralkodó paradigma felbomlott, és most»peremvidékrõl érkezõ hangok«élénk kórusa hallatszik. Larry W. Hurtado Hogyan lett Jézus Istenné a földön? A Jézus-tisztelet történeti gyökerei Fordította Bretz Annamária Napjaink Teológiája Sorozat 9, 2008, 412 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft A Jézus iránti tisztelet példátlan, olyannyira jelentõs és meghökkentõ történelmi jelenség volt, hogy megismeréséhez több erõfeszítésre van szükség, mint amennyit általában szánnak rá. Ghislain Lafont Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? Fordította Bende József és Vajda András Napjaink Teológiája Sorozat 8, 2007, 436 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft Miben reménykedhetünk jelenleg az egyház, s fõleg az Evangélium jövõjét illetõen? Talán jó, hogy nem igazán tudjuk, mi vár ránk a közeljövõben, mert így még jobban átadhatjuk magunkat a reménységnek. [ ] Bármilyen legyen is a jövõ egyházi arculata, mindenképpen összetett lesz, amit ellentétek feszítenek, s ami a közelebbi és a távolabbi múlttól függ, s azoktól az emberektõl is, akiknek az egyház legfelsõ vagy legalsó szintjein kell majd cselekedniük. 4

5 Teológia Söveges Dávid Fejezetek a lelkiség történetébõl 1. Keresztény ókor, romanika, gótika Napjaink Teológiája Sorozat 6, 2007, 328 o. ára: 3550 Ft, törzsvásárlói ár: 3015 Ft A Fejezetek a lelkiség történetébõl 1993-as elsõ megjelenése eseménynek számított a magyar nyelvû teológiai könyvkiadásban. Söveges Dávid Fejezetek a lelkiség történetébõl 2. A reneszánsz humanizmustól a II. Vatikáni Zsinatot követõ változásokig Napjaink Teológiája Sorozat 7, 2007, 354 o. ára: 3550 Ft, törzsvásárlói ár: 3015 Ft Söveges Dávid könyvének újbóli közreadásával szeretnénk továbbra is elérhetõvé tenni ezt a szubjektivitásában is megkapó és iránymutató munkát. Andrea Grillo A liturgia születése a 20. században Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról Fordította Korompai Eszter Napjaink Teológiája Sorozat 5, 2006, 448 o. ára: 3850 Ft, törzsvásárlói ár: 3270 Ft A kultikus tapasztalat nélkülözhetetlen közvetlenségének hiánya egyike azoknak a nagy problémáknak, amelyek a harmadik évezred egyháza elõtt állnak. 5

6 Teológia Herbert Haag Csak aki változik, marad hû önmagához A katolikus egyház alkotmányáért Fordította Karacs Ágnes Napjaink Teológiája Sorozat 4, 2006, 148 o. ára: 3450 Ft, törzsvásárlói ár: 2930 Ft Herbert Haag ( ) ebben a könyvében mindenekelõtt az egyház szervezeti felépítését, a hagyomány szerepét, a klerikusok (hierarchia) és a laikusok viszonyát, a kötelezõ papi cölibátus kérdését, a tanításhoz való jogot, az elöregedés okait, a nõk szerepét és az emberi jogok helyzetét vizsgálja a katolikus egyházban. Gánóczy Sándor Bevezetés a katolikus szentségtanba Fordította Palkó Balázs Dávid Napjaink Teológiája Sorozat 3, 2006, 312 o. ára: 3700 Ft, törzsvásárlói ár: 3145 Ft Gánóczy Sándor 1966 és 1971 között a párizsi Institut Catholique és a münsteri egyetem tanára, 1972 óta a würzburgi egyetem dogmatikaprofesszora. Az egyik legjelentõsebb Kálvin-szakértõ, aki emellett számos könyvet írt az egyháztan, a szentségtan, a szentháromságtan és a modern környezeti problémák aspektusából vizsgált teremtéstan témakörében. E könyvét több nyelvterületen tankönyvként használjuk. Frédéric Debuyst A hely szelleme a keresztény építészetben Fordította Szilágyi Klára Napjaink Teológiája Sorozat 2, 2005, 216 o. ára: 3450 Ft, törzsvásárlói ár: 2930 Ft A szerzõ a szakrális mûvészet, a liturgikus teológia, a II. Vatikáni Zsinatot megelõzõ Liturgikus Mozgalom és a modern templomépítészet egyik legjelentõsebb szakértõje, a belgiumi Saint-André de Clerlande bencés perjelség szerzetese. E mûve igazi bevezetés a szakrális építészet legalapvetõbb kérdéseibe. 6

7 Teológia Jürgen Moltmann Minden végben kezdet rejtezik Kis reménytan Fordította Gromon András Napjaink Teológiája Sorozat 1, 2005, 304 o. ára: 3750 Ft, törzsvásárlói ár: 3185 Ft Jürgen Moltmann a 20. század második felének egyik legjelentõsebb protestáns teológusa. Gazdag életmûvében fontos szerepet játszik a remény teológiai alapjainak újragondolása a 20. század kataklizmái utáni kereszténység számára, valamint az a nyitottság, amellyel a világ és a többi keresztény egyház útkereséseit kíséri. Paul Beauchamp A zsoltárok világa Fordította Vajda András 2003, 277 oldal ára: 3500 Ft, törzsvásárlói ár: 2975 Ft Paul Beauchamp ( ) jezsuita szerzetes, biblikus teológus és egzegéta a II. Vatikáni Zsinat utáni francia teológia egyik legmeghatározóbb, legeredetibb alakja. Zsoltárokról írott, ma már megkerülhetetlen alapmûnek számító könyvét is egyszerre jellemzi a tudományos alaposság és a teremtõ szabadság. A zsoltárok világa az életmû egyik igen fontos darabja, amelyet haszonnal forgathatnak azok is, akik most szeretnének belépni a Biblia e csodálatos és zegzugos könyvébe, és azok is, akik már meglévõ tudásukat vagy imatapasztalatukat akarják új fényben látni. 7

8 Filozófia Paul Ricoeur Egészen a halálig Fordította Bende József 2011, 128 oldal, ára: 2300 Ft, törzsvásárlói ár: 1955 Ft A halál valóban az élet vége abban az idõben, amely közös számomra, aki élek, és azok számára, akik majd túlélnek engem. A halálon túli élet a többiek. [ ] az élet iránti szeretet átvitele a másikra. Szeretni a másikat, aki engem túlél. [ ] A bizalom a kegyelemben. Semmi nem jár nekem. Semmit nem várok önmagam számára; semmit nem kérek; lemondtam próbálok lemondani! a követelésrõl, a követelõzésrõl. Azt mondom: Isten, azzá teszel, amivé akarsz. Talán semmivé. Elfogadom, hogy többé nem leszek. Akkor feltámad egy másik reménység, amely más, mint a továbblétezés iránti vágy. Elõkészületben Michel Henry Ön-átadás (Elõadások) Jean-Luc Marion A látható keresztezõdése 8

9 Történelem Kees Teszelszky Az ismeretlen korona Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás Fordította Trostovszky Gabriella Historia Pro Futuro sorozat, 2009, 384 oldal+16 oldal színes melléklet ára: 3700 Ft, törzsvásárlói ár: 3145 Ft A Bencés Kiadó gondozásában most egy rendkívüli kötet látott napvilágot. Mely szempontok okán nevezzük rendkívülinek Kees Teszelszky könyvét? Több okból. Egyfelõl magyar kötõdésû, de mégis holland fiatal tudósról van szó, aki független tud lenni az itthoni viszonyoktól. Ezáltal könyvét olvasva megláthatjuk, mit is jelent, mit is kellene jelenteni annak, hogy a témát szaktudományos igényességgel dolgozzuk fel. Török Csaba Somorjai Ádám Ami az emlékiratokból kimaradt VI. Pál és Mindszenty József Historia Pro Futuro sorozat, 2008, 176 o. ára: 2500 Ft, törzsvásárlói ár: 2125 Ft A Rómában élõ bencés szerzetes kötete mindenképpen hiánypótlónak minõsíthetõ. Segítségével Mindszenty József életének utolsó esztendeibe pillanthatunk mélyebben be: elsõsorban a Szentszék és a bíboros konfliktusaiba, különös tekintettel az esztergomi érseki szék betöltéséneküresedésének összetett problematikájába. Mózessy Gergely Különbéke Embermentõk és túlélõk beszélgetései a holokausztról Szerkesztette Kocsor Judit és László Klári Historia Pro Futuro sorozat, 2008, 244 o. ára: 2990 Ft, törzsvásárlói ár: 2540 Ft A 2000-ben alakult Ariadne-csoportban elsõ generációs mentõk és túlélõk találkoznak és beszélgetnek egymással rendszeresen. A kötetben embermentõk és túlélõk felelgetnek egymásnak a sötétbõl. 9

10 Történelem Jacques Ellul Iszlám és zsidó-kereszténység Fordította Bende József 2007, 132 oldal, ára: 2200 Ft, törzsvásárlói ár: 1870 Ft Amikor a magyar olvasó három évvel a francia megjelenés után és tizenhárom évvel keletkezése után kézbe veszi Jacques Ellul posztumusz mûvét, a benne foglalt gondolatok már a keresztény teológia iszlámmal kapcsolatos reflexiójának tág és meglehetõsen polarizált kontextusában nyerik el értelmüket. 10

11 Spiritualitás Anselm Grün Maria M. Robben Találd meg a magad útját! Gyermekkorunk sebeinek gyógyítása spirituális impulzusok Fordította Szabó Ferenc Miklós 2011, 264 o. ára: 2900 Ft, törzsvásárlói ár: 2465 Ft A szerzõk a szülõktõl kapott lelki sérüléseket vizsgálják négy újszövetségi történet és mesék segítségével. A bibliai gyógyulástörténetekben Jézussal mint tapasztalt terapeutával találkozhatunk, aki ma is képes minket meggyógyítani. A mesék segítségével pedig saját erõforrásainkat fedezhetjük fel. A cél az, hogy sebeinkkel kiengesztelõdve felismerjük igazi valónkat, és rátaláljunk saját életutunkra. Christian de Chergé Legyõzhetetlen remény, II. A párbeszéd embere Fordította Muraközy Nóra Várható megjelenés december Ha az utak különfélék is, a szívükben lakó öröm, amelyet a saját utunkon mindannyian átélünk, egyetlen hajlék felé vezet bennünket. Ott majd megnyílik a szemünk, s meglátjuk, hogy a kenyeret, amelyet együtt megtörünk, hányféle szeretet gyúrta. Christian de Chergé Legyõzhetetlen remény Az ima embere Fordította Muraközy Nóra 2011, 72 oldal ára: 1450 Ft, törzsvásárlói ár: 1235Ft A szerzõ az 1996-ban Algériában lemészárolt hét tibhirine-i szerzetesek egyike a közösség perjele volt. Jelen kötetünk, mely lelki végrendeletét is tartalmazza, a halála után kiadott, Bruno Chenu által válogatott írásainak elsõ tömbje, mely õt az imádság embereként mutatja be. A további két téma köré csoportosított írások két további kötetben fognak megjelenni. 11

12 Spiritualitás Abbé Pierre Testamentum Fordította Somorjai Gabi, 2011, 192 oldal ára 2500 Ft, törzsvásárlói ár: 2125 Ft Abbé Pierre húszéves kora óta feljegyezte és gondosan megõrizte gondolatait, kérdéseit. Mi ebben a könyvben gyûjtöttük össze õket: csak itt szólal meg elsõ személyben. Kilencvenéves is elmúlt, amikor e könyvet írta, mégsem veszített semmit indulatából. Soha nem szûnõ lázadni tudása miatt ez az életút valódi meghívásként hat. Abbé Pierre Istenem miért? Fordította Dr. Kakusziné Kiss Gabriella 2011, második kiadás, 90 oldal ára: 1900 Ft, törzsvásárlói ár: 1615 Ft Bár Magyarországon igen kevéssé ismert, hazájában a közvélemény-kutatások szerint Abbé Pierre ( ) hosszú évek óta a legnépszerûbb franciák élmezõnyében szerepelt. Népszerûbb volt, mint Jean-Paul Belmondo, a legendás Cousteau kapitány, vagy akár Zinedine Zidane. Az Istenem miért? rövid elmélkedések sora a keresztény hitrõl és az élet értelmérõl a szerzõ Frédéric Lenoirral folytatott beszélgetései alapján Abbé Pierre Testvériség Fordította Dr. Kakusziné Kiss Gabriella 2008, 116 oldal ára: 2200 Ft, törzsvásárlói ár: 1870 Ft Szabadság, egyenlõség, testvériség: e három szót választotta jelszavául a Francia Köztársaság. Összekapcsolásuk nagy bölcsességre vall. Sajnos a kor történelme a szabadság és az egyenlõség szakadatlan küzdelmének színpadává vált. [ ] Lényegében a jelszó harmadik eleme, a testvériség teszi lehetõvé, hogy e két, egymással oly nehezen megférõ szélsõség szabadság és egyenlõség összekapcsolódjék. 12

13 Spiritualitás Anselm Grün Mit akarok? A döntés bátorsága Fordította Gromon András 2012, 172 oldal ára: 2900 Ft, törzsvásárlói ár: 2465 Ft Mindennapi ügyekben sem könnyû dönteni, de még nehezebb olyanokban, amelyek egész életünkre kihatnak. Manapság egyre többen szenvednek a döntéshelyzetek szorításától, és attól a félelemtõl, mi lesz, ha tévednek. Anselm Grün új könyve segítséget kínál, kedvet ébreszt, hogy felfedezzük magunkban a választás képességét. Megmutatja, mi akadályoz, mi bénít meg bennünket, mi okoz szorongást bennünk, s megmutatja, hogyan vállalhatunk felelõsséget döntéseinkért. Anselm Grün Teljes élet cölibátusban Fordította Várnai Jakab Bencés Lelkiségi Sorozat 29, 112 oldal 2012, második, bõvített kiadás ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A házasságról való lemondás nem elszigeteltséghez vezet, hanem egy mély összefonódáshoz minden emberrel és az egész teremtéssel. André Louf A spirituális élet útján Fordította Somorjai Gabi Bencés Lelkiségi Sorozat 51, 2012, 72 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A spirituális fejlõdés szakaszokra bontható, s mindegyik szakaszhoz egy küszöbön át vezet az út, amely így valóságos»átkelés«,»húsvét«lesz. Ez az átkelés végül elvezet egy másik birodalomba, ahol a Lélek veszi át tõlünk a kezdeményezést, hogy egyre szorosabb egyesülésre vezessen Istennel. 13

14 Spiritualitás John, Pierre-Yves és Luc testvér Húsvét hangjai Három taizéi füzet Fordította Somorjai Gabi Bencés Lelkiségi Sorozat 50, 2011, 100 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A Roger Schütz által alapított taizéi közösség létrejötte a 20. századi kereszténység egyik legfontosabb spirituális eseménye. A Bencés Lelkiségi Sorozat 50. köteteként megjelent könyvünk három taizéi testvér (John, Pierre-Yves és Luc testvér) írását tartalmazza. Mindhárman hitünk forrásaihoz térnek vissza, hogy választ keressenek a mai ember és különösen a mai fiatalok húsvéttal kapcsolatos kérdéseire. Wunibald Müller Lélegezz bennem! A Szentlélek valósága Fordította Gromon András Bencés Lelkiségi Sorozat 49, 2010, 132 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Szentlélek sok ember számára túlságosan elvontnak tûnik ez a fogalom, tartalma pedig felmérhetetlen. A szerzõ pszichológusi tapasztalatai alapján közelít a mérhetetlenhez. Azt írja le, hogyan meríthet új erõt és szenvedélyt Isten e naponta és mindenütt megtapasztalható közelségébõl és erejébõl bárki, aki szóba áll vele. Fidelis Ruppert Anselm Grün Krisztus a testvérben A felebarát és az ellenség szeretete bencés szellemben Bencés Lelkiségi Sorozat 3, második, javított kiadás, 2010, 80 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A testvériességet mint az emberek egymás közötti horizontális kapcsolatát nemegyszer szembeállítják az embernek Istenhez fûzõdõ vertikális kapcsolatával, gyakran azt a látszatot keltve, mintha a korábbi korok keresztényei kereszténységüket elsõsorban a tiszta istenkapcsolatban látták volna. 14

15 Spiritualitás Anselm Grün Meinrad Dufner Az egészség mint lelki feladat Fordította Kun Éva Bencés Lelkiségi Sorozat 16, második, javított, bõvített kiadás, 2009, 144 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Mit üzen nekem a betegség? Mit üzen általa Isten? Milyen spirituális feladat elé állít a betegség? A betegség rákényszerít, hogy megszabaduljak önmagamról alkotott illúzióimtól, felülvizsgáljam a magamról és Istenrõl alkotott képemet, s a hamis istenképek szétzúzása után nagy alázattal a valódi és igaz Isten nyomába eredjek. Anselm Grün Az emberélet útjának felén Fordította Kun Éva Bencés Lelkiségi Sorozat 12, második, bõvített kiadás, 2009, 96 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Az élet értelmére irányuló kérdés már önmagában vallásos kérdés. Az élet fordulópontja lényegét tekintve az élet értelmének krízise, tehát vallásos krízis. Egyben rögtön magában rejti annak esélyét is, hogy életünknek új értelmet találjunk. Benoît Standaert Megbocsátás és kiengesztelõdés A pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata Fordította Bakos Gergely Bencés Lelkiségi Sorozat 48, 2008, 168 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft 2007 januárjában Benoît Standaert tartotta a pannonhalmi bencés közösség éves lelkigyakorlatát. E lelkigyakorlat elmélkedéseit gyûjtötte egybe a magyar olvasók számára. 15

16 Spiritualitás Várszegi Asztrik Közösségben Apáti tanítások Bencés Lelkiségi Sorozat 47, 2007, 248 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A kötet a bencés Regula szempontjából láttatott életbe nyújt bevezetést. Az itt szereplõ írások keletkezéstörténetének fontos része, hogy 2001 óta minden csütörtök este, amikor a pannonhalmi közösség legnagyobb része együtt van, a szerzetesek a vacsora befejeztével meghallgatják apátjuk rövid szövegmagyarázatát Szent Benedek Regulájának egy-egy kiválasztott fejezetérõl vagy részletérõl. Anselm Grün Alois Seuferling Egységben a teremtett világgal Fordította Nyiredy Maurus Bencés Lelkiségi Sorozat 46, 2007, 128 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Sokakat foglalkoztat manapság, hogy miként élhetnénk harmóniában a teremtett világgal. Anselm Grün és Alois Seuferling könyve arra a felismerésre épül, hogy ez a vágy (ahogy õk nevezik: teremtés-lelkiség) már a korai szerzetesség szövegeiben is nagyon egyértelmûen megjelenik. Anselm Grün Adj új értelmet a világnak! Fordította Németh Attila és Insperger Rita Bencés Lelkiségi Sorozat 44, 2006, 92 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Anselm Grün könyvében nem arról akarja meggyõzni az olvasót, hogy feltétlenül hinnie kell Istenben vagy az egyház tanításában, hanem inkább a keresõ emberekhez szól: meg akarja mutatni nekik, hogy új módon is lehet szemlélni a hitet. 16

17 Spiritualitás Guido Kreppold A válságok életünk fordulópontjai Fordította Mészáros Erzsébet Bencés Lelkiségi Sorozat 41, 2006, 120 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Guido Kreppold könyve arra keresi a választ, hogyan válik az embert idõszakonként megpróbáló életkrízis életet megtermékenyítõ fordulóponttá. Mert a válság nem feltétlenül szerencsétlenség; sok ember életében inkább új, gyümölcsözõ irányultság kezdetévé lett. Azon múlik, hogy egy válság a javunkra válik-e, hogy teljes mélységében szembenézünk-e egy adott helyzettel, vagy egyszerûen átadjuk magunkat a vak végzetnek. Anselm Grün Út a szabadsághoz A lelki élet mint a belsõ szabadság begyakorlása Fordította Mészáros Erzsébet Bencés Lelkiségi Sorozat 39, 2009, 3. kiadás, 144 o. ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A szabadság az emberiséget õsidõk óta izgató, vágyait kifejezõ fogalmak egyike. Lelke mélyén minden ember vágyik a szabadságra. A»szabadság«fogalmát napjainkban sokan a francia forradalom óta létezõ szabadságmozgalmakkal azonosítják, az Egyházzal azonban nem, holott a szabadság a Biblia központi kifejezése, a lelki életet pedig az õsegyház ideje óta a szabadság begyakorlásának tekintjük. Anselm Grün Életet fakasztó vezetés A vezetés elvei Szent Benedek Regulájában Fordította Gromon András Bencés Lelkiségi Sorozat 38, 2005, javított és átdolgozott, 3. kiadás, 160 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A korunkban gyakori vezetõi szemináriumokkal szemben, amelyek inkább a módszerekkel foglalkoznak, mintsem a vezetés elõfeltételeivel, a szerzõ Szent Benedek Regulájában egészen másfajta szempontokra talált. Benedek számára az a legfontosabb, hogy a vezetõ a maga személyisége révén vezessen. A vezetés célja nem a minél nagyobb nyereség, hanem az, hogy gondosan bánjunk a teremtett javakkal és az emberekkel, s így felépítsük Isten házát. 17

18 Spiritualitás Varga Mátyás Kint és bent A bencés szerzetesség tér-képe Bencés Lelkiségi Sorozat 43, 2005, 140 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A könyv szerzõje bencés szerzetesként próbálja lefordítani mindenekelõtt önmaga számára azt a hagyományt, amelyben benne él. Szeretne eljutni a legelemibb kérdésekig. Szinte minden írás alapkérdése a kint és a bent feszültsége. Miben különbözik az, ami a falakon belül történik, attól, ami odakinn van, a világban? John Main Szótól a csendig A keresztény meditáció Fordította Karacs Ágnes Bencés Lelkiségi Sorozat 42, 2005, 132 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Az elmélyült imádság Kelet és Nyugat közös tapasztalata, ám a szemlélõdéshez mindkettõ a saját hagyományát követve jut el. A szerzõ szerint a keresztény meditáció kulcsa a mantra mondása, amely által elmerülünk a csendben, s ez feltárja elménk és lelkünk végtelen szegénységét, ugyanakkor pedig rávilágít, mennyire függünk valaki mástól. Anselm Grün Meinrad Dufner Mélybõl forrásozó lelkiség Fordította Mészáros Erzsébet Bencés Lelkiségi Sorozat 20, 2005, javított és átdolgozott, 3. kiadás, 128 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft A lelkiség történetében létezik magasból építkezõ, és létezik mélybõl forrásozó lelkiség. A magasból építkezõ lelkiség eszményképeknek akar megfelelni. A mélybõl forrásozó lelkiség azt jelenti, hogy Isten nemcsak a Bibliában és egyháza által szól hozzánk, hanem önmagunkon, gondolatainkon és érzelmeinken, testünkön és álmainkon, sõt sebzettségünkön és vélt gyengeségeinken keresztül is. 18

19 Spiritualitás Anselm Grün Böjt Test és lélek imája Fordította Kun Éva Bencés Lelkiségi Sorozat 5, javított és átdolgozott második kiadás, 2005, 96 oldal ára: 1750 Ft, törzsvásárlói ár: 1485 Ft Az utóbbi években az orvostudomány és a meditációs gyakorlatok újra felfedezték a böjtöt. Anselm Grün könyve abban segít, hogy keresztényként úgy tekintsük ezt a gyakorlatot, mint hitünk és imádságunk egyik fontos kifejezési formáját. Ezért emlékeztet a szerzõ arra, hogy a böjt nem öncél, hanem a lelki aszkézis jól bevált eszköze, a testtel és lélekkel végzett imádság egyik legõsibb és legátütõbb módja. Joseph Wresinski Szegények egyháza Gilles Anouil beszélget Joseph atyával Fordította Dr. Kakusziné Kiss Gabriella 2010, 408 oldal, ára: 3280 Ft, törzsvásárlói ár: 2790 Ft Az egyházban nem tudunk egészségesen gondolkozni anélkül, hogy fel ne használnánk, amit a legszegényebbek mondanak nekünk a megalázott emberrõl, a megfeszített Krisztusról. A könyv egy katolikus pap hiteles és megrázó beszámolója a nyomor világáról. Enzo Bianchi Nem vagyunk különbek A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok Fordította Szita Bánk, Gérecz Imre, Korompai Eszter és Fehérváry Jákó 2008, 436 oldal ára: 3200 Ft, törzsvásárlói ár: 2720 Ft A könyv szerzõje, Enzo Bianchi 1943-ban született. A torinói egyetem közgazdaságtudományi karán végzett tanulmányai után, 1965-ben Boséban telepedett le egy ökumenikus monasztikus testvériség alapításának vágyával. Enzo testvér elõadásaiban és írásaiban evangéliumi radikalitással beszél a zsinat utáni szerzetesség és egyház elõtt álló utakról, lehetõségekrõl, kihívásokról. 19

20 Spiritualitás André Louf Gyengeség és kegyelem Fordította Szita Bánk 2006, javított és átdolgozott, 2. kiadás, 226 oldal ára: 2670 Ft, törzsvásárlói ár: 2270 Ft Ebben a könyvben olyan õsi szerzetesi értékekrõl olvasunk, mint az aszkézis, a csend és a spirituális kísérés. Hogyan ismerhetjük meg Isten hangját a lelkünk mélyén? Hogyan tapasztalhatjuk meg a kegyelmet, amelyet Isten szüntelenül kínál nekünk? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem válunk illúzióink áldozatává? André Louf ( ), aki 1963-tól mintegy harminc éven át volt az északfranciaországi Mont des Cats trappista közösség apátja, egész szerzetesi életének tapasztalatait osztja meg velünk. André Louf Uram, taníts meg minket imádkozni Fordította Mártonffy Marcell 2008, javított, 3. kiadás, 208 oldal ára: 2570 Ft, törzsvásárlói ár: 2185 Ft Az emberek imádságra vágynak. Az imádságról szóló teológiai munkákban nincs hiány. Vannak köztük nagyon jók is. De vajon hol találkozunk tanúságtétellel? Önmagáról senki sem beszél szívesen. Az ima forrásvidéke amúgy is olyan belsõ terület, amelyrõl ritkán esik szó. A legtöbben még le sem szálltak mélységeibe. André Louf A többi kegyelem A spirituális kísérés Fordította Somorjai Gabi 2010, 2. kiadás, 284 oldal ára: 2900 Ft, törzsvásárlói ár: 2465 Ft Ez a könyv arra az evangéliumi türelemre tanít, amely egyszerre tudatosítja saját felelõsségünket, a másik ember szabadságát, és bízik Isten Lelkének teremtõ és megújító erejében. A kísérõ segít a másik embernek, hogy túl minden sebesülésen és ellenálláson megszülessen önmaga számára, a saját valódi énje számára. 20

21 Spiritualitás Szennay András A kereszt titka Nagyheti elmélkedések 2006, 266 oldal ára: 2800 Ft, törzsvásárlói ár: 2380 Ft Azzal a bizalommal ajánlom az Olvasónak ezeket az elmélkedéseket, hogy bennük nemcsak a pannonhalmi húsvéti közösség részesei idézhetik fel emlékeiket, hanem hogy mindaz, aki olvassa, elmélkedi, újra erõt és reményt meríthet a tiszta forrásból a mindennapok kereszthordozásához. Várszegi Asztrik 21

22 Korai kereszténység Sulpicius Severus Szent Márton élete Nagy Szent Gergely pápa Szent Benedek élete 2010, 116 oldal, ára: 2490 Ft, törzsvásárlói ár: 2115 Ft A nyugati keresztény tradíció és spiritualitás két meghatározó alakjának vitája (élete) ebben a kötetben egymás mellett válik hozzáférhetõvé. Szent Benedek Regulája A Regula lelkiségének alapelemei címû tanulmánnyal Fordította Söveges Dávid 2012, második, javított kiadás, 143 oldal ára: 2490 Ft, törzsvásárlói ár: 2115 Ft Nursiai Szent Benedek ( ) fordította le a nyugati ember számára azt a szerzetesi tapasztalatot, amely a Kr. u. 4. században született az egyiptomi pusztaságban. Benedek nem elméletet ír, hanem tapasztalatot rögzít. Közben azonban nagyon ügyel arra, hogy a szabályként rögzített tapasztalatot úgy õrizze meg, hogy az soha ne veszítse el mozgékonyságát. Elõkészületben Gabriel Bunge A szerzetes Gabriel Bunge Akédia 22

23 Gyerekkönyvek Schmal Róza Varga Mátyás Kikötõ Gyerekimakönyv 2011, 52 oldal. Harmadik kiadás ára: 1250 Ft, törzsvásárlói ár: 1060 Ft Ebbe a szépen illusztrált, gazdag tartalmú kis könyvbe olyan imádságokat válogattunk, amelyek alapvetõ bevezetésként szolgálhatnak a keresztény hitgyakorlatba. A különféle alkalmakhoz, eseményekhez kapcsolódó imák mellett a könyvben rövid bevezetést olvashatunk a szentmise liturgiájába és a bûnbánat szentségébe, az egyházi év nagyobb ünnepeibe. Kis könyvünkben rövid magyarázatok is segítik a szülõket és hitoktatókat. Reméljük, hogy sok generáció lapozza majd szívesen a Kikötõ címû gyermekimakönyvet. Schmal Róza Varga Mátyás Árpád-házi Szent Margit 2011, 24 oldal, ára: 790 Ft, törzsvásárlói ár: 670 Ft Az Árpád-házi Szent Margit életét bemutató új gyerekkönyv Margit személyében olyan szentet állít elénk, aki a felebaráti szeretetben, az elesettek és betegek ápolásában különösen is idõszerû nemcsak a gyerekek, hanem a felnõttek számára is. Schmal Róza Varga Mátyás Assisi Szent Ferenc 2011, 36 oldal, ára: 790 Ft, törzsvásárlói ár: 670 Ft Kiadónk gyermekkönyvsorozatának új kötete lehetõséget ad mind a szülõknek, mind pedig a hitoktatóknak, hogy Szent Ferenc életén keresztül a szegénység nehezen megfogható társadalmi problémájáról beszéljen a gyerekeknek. 23

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 2. szám 2008. nyár MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT A lelkigondozás mint segítõ hivatás Csáky-Pallavicini R., Ittzés A.,

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 2. szám 2007. nyár Andrea Grillo A LITURGIKUS MOZGALOM ÚJ TÖRTÉNETÉHEZ a történelem: élõ emberek, akik éppen haláluk után, és

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról.

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

VII. évfolyam 2012/2. szám

VII. évfolyam 2012/2. szám Praeconia Liturgikus szakfolyóirat Ecclesia orans VII. évfolyam 2012/2. szám Praeconia Liturgikus szakfolyóirat VII. évfolyam 2012/2. szám Laptulajdonos A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Liturgikus

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 2. szám (40. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. február AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE XVI. Benedek pápa üzenete a Béke Világnapjára (1.) Az

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Média 100 2015. tavasz

Média 100 2015. tavasz Média 100 2015. tavasz + kiadványaink A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Joseph Ratzinger:

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám 2004. ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE. Legyetek az ima emberei POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E. Cserháti Ferenc püspök

IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE. Legyetek az ima emberei POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E. Cserháti Ferenc püspök POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 11. szám (39. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. november IGAZSÁGOS TÁRSADALOM Cserháti Ferenc püspök KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE A Latin-amerikai

Részletesebben

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008.

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008. 2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2008. A kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése együttmûködésével

Részletesebben

NAGYBÖJT AZ ÁTALAKULÓ VILÁGBAN

NAGYBÖJT AZ ÁTALAKULÓ VILÁGBAN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 3. szám (39. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. március FÖLTEKINTENEK ARRA, AKIT KERESZTÜLSZÚRTAK XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete 2007-ben

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Klerikális reakció és sekrestyekereszténység

Klerikális reakció és sekrestyekereszténység országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 5. szám 2005. január 30. Hatvanad vasárnapja Ára: 164 Ft Netán hazánkban az ökumené és a felekezetek közötti együttmûködés olyannyira zavartalan, hogy már nincs

Részletesebben