A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3."

Átírás

1 VIII. évfolyam 2. szám március A közmeghallgatás és a testületi ülés anyagának nagy terjedelmére tekintettel külön kiadványban fogjuk tájékoztatni a lakosságot az ott elhangzott információkról. Balázsolás Gyönyörő néphagyományt elevenített fel ismét a 4. osztály, a Balázsolást. Mősorukat elıadták az iskolában, ellátogattak a Polgármesteri Hivatalba, az Óvodába, a Gondozási Központba, valamint február 17-én nagy sikerrel felléptek az Ópusztaszeri Templomban is. Felkészítıjük: Klézli Tünde Farsang Február 8-án rendeztük meg a hagyományos farsangi rendezvényünket a Faluházban. A 4. osztály népi farsangi csúfolódókkal nyitotta meg a mulatságot, majd az 1., 2., 3., 5., 6. osztály mutatta be jelmezes produkcióját. Az SZMK jóvoltából minden osztály finom tortát kapott szerepléséért. A büfét a 8. osztályosok és szüleik szervezték. Tombolával és diszkóval fejezıdött be az este. Köszönjük a gyerekek és a felkészítıik munkáját! március 15. Március 14-én, csütörtökön 10 órától március 15-e alkalmából ünnepi megemlékezést tartunk a Faluházban. A mősort a 7. osztály adja elı. Mindenkit szeretettel várunk! Nyílt hét az iskolában! március ig nyílt hetet tartunk az iskolában. Egész héten bármilyen órát lehet látogatni akár délelıtt, akár délután. Szeretettel várunk minden szülıt és minden érdeklıdıt. A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

2 VIII. évfolyam 2. szám március tól - 27-ig. Nyuszi projekt lesz az óvodánkban tól 20-ig. Nyílt délelıttöt tartunk minden csoportban, melyre szeretettel várjuk a Kedves Szülıket án Nyuszi látogatóba megyünk a gyerekekkel én Sport délelıttöt, sport vetélkedıt tartunk a gyerekeknek án 8 órától közös mise a gyerekekkel és a szülıkkel a Templomban, majd kézmőves foglalkozás lesz a gyerekeknek én Tavaszi fesztivált szervezünk az óvodás gyerekeknek a néphagyomány jegyében, vendégül látva a Tömörkényi és Ópusztaszeri nagycsoportos óvodásokat is. Ezen a napon délig lesz óvoda én pénteken továbbképzés miatt nem lesz óvoda én Tojás napot tartunk, ahol minden foglalkozás és tevékenység a tojásról szól án A sonka és tojásfızést minden gyerek megnézhet Piroska mamánál. Ezen a napon a nagycsoportosok Ópusztaszerre utaznak az Emlékparkba, ahol a Víz világnapja alkalmából vetélkedıt tartunk. A Tömörkényi és Ópusztaszeri nagycsoportos óvodásokkal közös foglalkozásokat szerveznek az óvónénik én 9 órától közös mise a szülıkkel és gyerekekkel a Templomban. A hagyományos húsvéti reggelit elfogyasztjuk a gyerekekkel, ezután a szülık közösen elkészíthetik a húsvéti tojást és a közös tojásfát. Ezen a napon 10 órától fogjuk kiosztani a Szakvéleményeket a nagycsoportban, ahol a részvétel a szülıknek kötelezı. A projekt befejezéseként közösen a szülıkkel, gyerekekkel tojásfát állítunk. Romhányi Erikának köszönjük az adományt ig. az óvoda ügyeletet tart az óvoda zárva. Nyitás Pinjung Emilné Igazgató helyettes

3 VIII. évfolyam 2. szám március A Gondozási Központ február 6-án Farsangi mulatságot szervezett az İszirózsa Népdalkörrel közösen. Az ellátottjaink ünnephez kapcsolódó versekkel és mondókákkal készültek, amelyeket felolvastak. Csöröge fánkot sütöttünk az alkalomra. Beszélgettek a régi farsangi szokásokról, majd az alkalomhoz illı dalokat énekeltek. Nagyon jó hangulatban telt a délelıtt, mindenki jól érezte magát. Köszönjük Barna Ferencné segítségét a sütésben. A Gondozási Központban február 07-én Antal Imre plébánossal közös beszélgetı és imakört tartottunk, ahol mindennapi gondjainkat és örömünket megbeszéltük. A plébános felajánlotta, hogy meglátogatja ellátottjainkat, s aki igényli, házszentelıt tart. A beszélgetés végén közösen imádkoztunk. A Gondozási Központ február 14-én Farsangi mulatságot szervezett a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulóival. Táncos, énekes mulatsággal kedveskedtek az idıs ellátottjainknak. Régi népi hagyományokat elevenítettek fel és adtak elı a Balázsolás jegyében. Kovács Krisztián intézményvezetı

4 VIII. évfolyam 2. szám március 2013 Elkezdıdött a Komplex telep program Baks Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TÁMOP /1-es, Komplex telep pályázati felhíváson. A pályázati program megvalósításában két konzorciumi partner segítségével hajtunk végre elsısorban társadalmi felzárkóztatást segítı intézkedéseket. Konzorciumi partnerünk a Türr István Képzı és Kutató Intézet, illetve a SZITI Kulturális és Mentálhigienés Egyesület. Az elnyert támogatás összege Ft, amely összeg a konzorciumi partnerek között oszlik meg feladatik arányában. A programban országosan 21 település nyert támogatást, ahol elmondható, hogy a Dél-Alföldi Régió egyetlen nyertes pályázata a baksi projekt A program címe: "A jövınek dolgozunk" komplex környezet és életminıség fejlesztési program Baks Mária telepen, azonosító száma: TÁMOP / Közremőködı Szervezetként az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft segíti a megvalósítást. A program 28 hónapon keresztül biztosít szolgáltatásokat a településen élık számára. A tervezés idıszakában elkészült egy ún. Közösségi Beavatkozási Terv, amely meghatározza azokat az irányokat, amelyek mentén haladnunk kell, illetve a legfontosabb beavatkozásokat, amelyek segítik, hogy a kitőzött céljainkat elérhessük. A program legfontosabb elemei: Szociális szolgáltatások fejlesztése: Csillagpont és Csillagház kialakítása, szociális munkások alkalmazása Csillagház késıbbi programjai: Játszóház, Háló klub - informatikai kompetenciák fejlesztése, Kreatív klub, Vállalkozók köre, Munkakeresık klubja, családi napok Munkaerıpiaci programok megvalósítása: Elsı lépés pilot program, Munkaeredés családi szövetségben program, munkaerıpiaci tanácsadás és szolgáltatások Kora gyermekkori beavatkozások: MESÉD program, óvodai és iskolai programok, SNI prevenciós tanácsadás, Oktatási szolgáltatások fejlesztése: SNI képzés a pedagógusok részére, Iskolai képességfejlesztı programok, Jó gyakorlatok győjtése Egészségügyi programelemek: életmód napok, szőrıprogramok lebonyolítása, drog prevenciós programelemek, helyi egészségterv kidolgozása, Felnıttképzések: Építıipari ismeretek, NOSZA települési szolgáltató, digitális írástudás számítástechnikai alapismeretek, Védelmi célú erdısávok energiaerdık telepítıje, fenntartója, Napenergia hasznosító szerelısegéd, Önkéntes szociális ápoló és gondozó Helyi szolgáltatások fejlesztése: konflikuskezelı tréning, mediátor képzés, szakmaközi munkacsoport mőködtetése A megvalósítás elsı lépéseként megkezdıdött a kötelezı elemként szereplı Csillagház kialakítása a volt pártház épületében. Ez a ház lesz a késıbbiekben a projekt megvalósítási helyszíne, itt található majd a projektiroda, illetve itt zajlik majd a tervezett programok nagy része. Elsı megvalósítandó képzésünk az építıipari alapismereteket biztosító akkreditált felnıttképzés lesz. Ezzel kapcsolatban én tartottunk tájékoztató fórumot a Mária telepen, a Közösségi Házban. Ismertettük, hogy a program keretein belül milyen intézkedéseket fogunk végrehajtani, illetve az elsı képzés programja is bemutatásra került. Nagy érdeklıdés kísérte elsı tájékoztatónkat és a képzésbe is som jelentkezıt regisztráltunk. Jelenleg a képzésben résztvevık kiválasztása zajlik, majd március 1-ével megkezdıdik a konkrét oktatási program is. A résztvevık elsısorban gyakorlati ismereteket kapnak, és részt vesznek a Csillagház építésében. A késıbbiekben megvalósuló konkrét programokról és idıpontokról a Baksi Hírmondó hasábjain keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.

5 VIII. évfolyam 2. szám március Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület hírei: Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a án megrendezett Falufarsang nagy sikeréhez kreatív ötleteikkel, anyagi támogatásukkal, munkájukkal és fellépésükkel hozzájárultak. Köszönjük annak a közel 400 felnıttnek és gyereknek, akik kilátogattak ezen a kellemes tavaszi szombat délutánon, és nem csináltak mást, csak jól érezték magukat a rendezvényünkön, és megcsodálhatták községünk tehetséges gyermekeit, fiataljait és bátor, vállalkozó kedvő nyugdíjasait. A mősorok végén a nagyböjti idıszakhoz méltón a gazdag babgulyás helyett, ízletes, zöldségekben bıvelkedı bableves, fánk és citromos tea várta a kilátogató vendégeket. Köszönetet mondunk: A Képviselı-testület - támogató tagjainak: Dr. Orosz Évának, Kecskeméti Józsefnének, Lépné Soós Anitának, Kovács Gábornak, és nem utolsósorban polgármesterünknek, Búza Zsoltnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az Ö.N.O. dolgozóinak, a Családi Napközi munkatársainak, a Polgárırök Helyi Szervezetének, és Huszkáné Zsemberi Évának. Az intézményvezetınknek Somogyiné Utasy Ibolya igazgatónınknek, az Óvoda középsı csoportjának a Ficánkáknak, az Általános Iskola és a 6. osztályos gyermekeinek és osztályfınökeiknek, és az ıket segítı szülıknek, az iskolai énekkarnak, az óvodai dolgozóknak, a Hip-Hop tánccsoportnak és vezetıjének Cimber Anikónak, a Cinege néptánccsoportnak és vezetıjének Baloghné Váradi Brigittának, a Subás Zenekarnak. A sokoldalú - segítı, támogató és fellépı Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének, és az İszirózsa Népdalkörnek, akik név szerint a következık voltak: Kecskeméti Józsefné csoportvezetı és családja, Antal Mihályné, Tóth Istvánné, Elekes Istvánné, Donka József, Donka Józsefné, Péntek Imréné, Jópeti Istvánné, Dóka Ferencné, Gémes Imola, Juhász Lászlóné, Berkó Szilveszterné, Sebık Jánosné, Ördög Györgyné, Tábit Istvánné, Búza Antalné. Köszönjük még a támogatást Sebık Istvánnénak, Harmath Mihálynénak, Kócsó Mihálynak és feleségének, Cimberné Maszlag Anikónak, Búza Antalnak, Csépe Istvánnak, Tóth Lászlónak, a helyi COOP-os bolt dolgozóinak, az Aranykosár Zöldség és Gyümölcskereskedésnek, Magony Tamásnak és feleségének, az iskola pályázati forrásának, az ERFE BT-nek, a kitőnı szakácsoknak és segédeiknek, Zsemberi Jánosnak, Búza Csabának és a konyhai szolgálat mellett fellépı Tóth Józsefnek, Kócsó Ákosnak, Kacsinta Tamásnak, és az egyesületünk tagjainak. Dobos Péter egyesületi elnök

6 VIII. évfolyam 2. szám március A Baksi Gazdakör hírei március 1-én került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Gazdafórum. Hagyományos, hiszen évek óta sor kerül erre a rendezvényre,de ugyanakkor rendhagyó, mert most elsı alkalommal volt az est házigazdája az újjáalakult Baksi Gazdakör. A fórumon a gazdálkodók, ıstermelık, vállalkozók tájékoztatást kaptak: aktuális agrárinformációkról, a 2013 évi járulék - és adóügyekrıl, a 2013 évi mezıgazdasági pályázatokról, az ıstermelıi igazolványokkal,a területalapú támogatással,az agrárkörnyezet gazdálkodással, a kárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalókról, az újjáalakult Agrárkamaráról, valamint egyéb, a gazdálkodókat érintı teendıkrıl. Vendégeink voltak: Pestuka Gabriella Schultz József Futó Tamás Kispál Ferenc Csókásiné Dr. Király Anikó Krizsán Péter Bartók Norbert NAV Délalföldi Regionális Adóigazgatóság osztályvezetıje MVH Csongrád Megyei Kirendeltség osztályvezetıje Csongrád Megyei Kormányhivatal FM Igazgatóság igazgatója Csongrád Megyei Gazdakörök elnöke Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat elnöke Onozó Agro KFT ügyvezetıje Altoterra KFT képviselıje Szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és közvetlen, teljes körő, hiteles tájékoztatást nyújtottak minden, a gazdálkodókat érintı témában. Örömmel számolhatok be az est sikerérıl, a finom vacsoráról, a jó hangulatról, arról a példátlan összefogásról, amit a gazdák, mint már oly sokszor most is bizonyítottak, hiszen a közel nyolcvan résztvevı gazdálkodó szívvel lélekkel, idejüket és pénzüket nem sajnálva nyújtottak önzetlen segítséget. Támogatóink: Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság képviselıi: Olajos Sándor,Kovács János/Subás/,ifj Pinjung Emil, ERFE-BT, Mihályné Erzsike, Elhard Istvánné, Balogh István, Baloghné Farkas Nóra, Berkó Attila, Boda Mihály, Boros János, Czimberné Maszlag Anikó, Csépe István, Dékány Józsefné /Ilona/, Dóka Klára, Faragó B Sándor, Elekes Ferenc, Fülöp Zoltán, Fátyolné Ménesi Ildikó, Gémes Jenı, ifj Gémes Jenı, Gémes Jenci, Gémes Sándorné, Gémes Béla, Gémes József, Jenei Andrásné, Jópeti Istvánné, Kovács Istvánné, Kovács Józsefné, Kocsis László, Lantos László, Mihályné, Mihály Menyhért, Mihály István, Oláh István, Pardi Bálint, Pardi Bálintné, Pappné Kulcsár Edit, Papp Zoltán, Papp Ferencné, Ragasits Attila, Sági Ferenc, Sági Ferencné, Süli István, Tóth László, Tóth János, Tóth István, Tóth Istvánné, Tóth János, Tábit Pálné, Tábit Tibor, Varga János, Varga Jánosné, Zsóri Péter, Zsóri Péterné. Köszönöm a Baksi Gazdakör minden tagjának, és minden támogatónknak,hogy adományaikkal hozzájárultak az est sikeréhez! Kívánok minden gazdálkodónak jó egészséget, kegyes idıjárást, bı termést! Tisztelettel: Mihályné Tóth Margit a Baksi Gazdakör elnöke

7 VIII. évfolyam 2. szám március A szülık és a gyerekek nevében köszönünk minden jellegő támogatást a IV. Baksi Vıfély- és Zenésztalálkozó létrejöttében való segítségnyútjásában: Kecskeméti Józsefné és családja, Klézli Tünde, Czombos István és családja, Huszkáné Zsemberi Éva és családja, Pók Imréné, Kapornai István és családja, Simon Noémi és Szommer Petra - a csoport fodrászai, Kócsó Mihály és családja, Nagy Sándor és családja, Búza Zsolt és családja, Misztik Mőhely- Búza Csaba és neje, Mihályné Tóth Margit, Pinjung Emilné, Herpai Mihály, İrangyal Patika, Darabos Pékség, Szalainé Tari Erika, Biczók Mihályné, Somogyi András, Somogyi Mária, Somogyiné Utasy Ibolya, Utasy Kálmán és neje, Mihály Ferencné Irénke, Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület, Kulturális Egyesület, ERFE Bt.- Mihályné Erzsike, Kutasi László és neje, Sebık Imre és családja, Jenei András és családja, Jenei Andrásné Rózsika, Mihály Mária, Bernáth János és családja, Ormándi Ferenc és családja, Dobosné Kócsó Tímea, Tóth László és családja, Kovács János-zenész, Cimberné Maszlag Anikó, Kutasi Andrea, Tóth Mariann, Tóth József és Tóthné Kispál Ágnes, Marácziné Faddi Julianna, Papné Bánfi Renáta, Héjjas-Hegedős Andrea, Molnár Szilvia, Balogh Lajosné, Ormándi Ferencné-Piroska mama, Bánfi Pálné, Balog Zolika és szülei, Szombathelyi Sándor és családja, Veres-Bozsó Erzsébet, Cseppentı Rita, Pálinkóné Herpai Zuszsanna, Bárkainé Bánfi Mária, Csépe István, Barna István, Kapornai Istvánné, Gémesi Edit és fia, Kovács Krisztián és a Gondozási Központ dolgozói és tagjai, Kátai- Benedek Zsolt, Kovács Lóránt és családja, Sebık Mónika, Szabados Dóra és szülei, Apróné Molnár Erika, Búzáné Huszka Ildikó, Túri Ildikó, Mihály Dániel és neje, Rostás Erika, Szlávev Tamás és neje, Antal Nándor és Pálinkó Erika, Szlávev Szilárd, Buri Tibor és neje, Laczkó Mária, Rostás Brigitta, Papp Mihály és Túri Zsuzsanna, Mártonné Julika, Elhardné Emike, Sebık Zoli, Udvardi Sándor és neje, Nagy Mihály, Bánfi István, Horváth István, Kocsisné Tamás Mária, Keresztúriné Fekete Irénke, Fekete Jánosné, Ördögh Györgyné Veronka-keszkenık hímzése, Country Food Húsüzem-Szeged-Nagy Tibor, Kovács Sándor és családja, Tábith István, Szommer Zoltán A bevétel összegét karaktercipıkre, viseletekre és utazási költségekre fordítjuk a tavaszi verseny szezonban. Baloghné Váradi Brigitta Cinege Néptánccsoport A Baksi Kulturális Egyesület nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az Idısek Karácsonyi Ünnepségén fellépésükkel, csodálatos mősorszámaikkal meghitt ünnepi hangulatot teremtettek, és felejthetetlen élményt nyújtottak községünk idıs lakosai számára. Köszönjük: Klézli Tünde tanárnınek és a 4. osztályos gyerekeknek, Baloghné Váradi Brigittának és a Cinege néptánc csoport tagjainak, Tóthné Kispál Ágnes tanárnınek és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola énekkarának, a Múzsa Mővészeti Iskola zenetagozatos növendékeinek, Cimber Anikónak és a Hipp-hopp csoport tagjainak, Deák Ferencnének és a Citerazenekar és népdalkör tagjainak, Lıdy Daniellának és Lıdy Dánielnek, Riba Lászlónak és a Poén színtársulat tagjainak. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és anyagi támogatásával hozzájárult az est sikeréhez. A fellépı gyerekek ajándékát a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Integrált Pedagógiai Rendszer pályázati alap biztosította. Ezúton mondunk köszönetet Somogyiné Utasy Ibolya igazgatóasszonynak, Tóthné Kispál Ágnes tanárnınek, Tóth Mariann tanárnınek az ehhez nyújtott segítségükért: Köszönjük további támogatóinknak: Baks Község Önkormányzata, Baksi Polgárır és Vagyonvédelmi Egyesület, a Közösségi Ház dolgozói: Cimberné Maszlag Anikó, Balogh Józsefné, Kócsó Ákos, Holchíd Kft,Dékány Józsefné, Délács Kft, Tisza Vendéglı- Kovács Sándor és családja, ERFE Bt.-Mihály Ferencné, Darabos Péktár Baks- Darabos Gábor, Aranykosár Zöldségüzlet Szlávev Szilárd és neje,boda Mihály, Bali Lajos, Boros János, Tóth István, Tóth Istvánné, Tóth Viola, Tóth Mariann, Mihályné Tóth Margit, Jópeti Istvánné, Korom Ferencné(Gyöngyi), Baloghné Farkas Nóra, Balogh Istvánné, Tábith Tibor, Kovács Józsefné, Jeneiné Vidács Mária, Kapornai Istvánné(Veronka) Gyergyádesz Jánosné, Ragasits Attila, Fátyolné Ménesi Ildikó, Dóka Klára, Elhard Istvánné, Biczók László, Magony Tamás és neje, Váriné Péntek Zsuzsanna, Fülöp Zoltánné, Papp Zoltánné, Kacsinta Tamás A Baksi Kulturális Egyesület nevében Mihályné Tóth Margit az egyesület elnöke

8 VIII. évfolyam 2. szám március Köszönetnyilvánítás Lévai Vilmos 4. osztályos tanuló részére adománygyőjtést szerveztünk azzal a céllal, hogy a kórházban tartózkodásának idejét megkönnyítsük. Az összegyőjtött pénzbıl a kisfiú kérésére - telefont vásároltunk. Köszönetet szeretnénk ezért mondani az alábbiakban felsorolt személyeknek. Köszönjük, hogy példamutató összefogásukkal sikerült örömet szerezni e nehéz helyzetben lévı kisfiúnak. Sconto Team (100 forintos bolt), Ferenczikné Incike, Szlávev Szilárd és Tündi, Harmathné Angi, Cimberné Maszlag Anikó, Rózsavölgyi Ibi, Csurár Szandra, Abdul Rahimné-Mária, Nagy Dávid, Somodi Roland, Antal Imre plébános, Konkoly Gyuláné, Pappné Kulcsár Edit, Csurár Natasa és családja, Péntek Imréné, Papp Andrea, Papp Ferencné Vera néni, Bárkai Mihályné, Mártonné Kecskeméti Szilvia, Kátainé Tábith Éva, Ajtai Attila, Huszka Martin, Rózsavölgyi Ibike, Márton Zoltán, Tóth Margit, Bárdosné Buri Ildikó, Búzáné Huszka Ildikó, Klézli Tünde, SZMK-s szülık és a 4. osztály tanulói. Elmélkedések, imádságok, keresztény gondolatok Idén február 13-ra esett a Nagyböjti idıszak kezdete, a Hamvazószerda. Nagy öröm volt ez nekünk a baksi hívek számára, hogy ezen az egyházi fıünnepen a Baksi Jézus Szíve Templomban ismét nagyon sokan voltak. Nagyböjt kezdetére való tekintettel indítom el ezt az új rovatot, amelyben elmélkedéseket, imádságokat, keresztény gondolatokat osztok majd meg minden alkalommal a kedves olvasókkal at egyházunkban a Hit Évének választották, így különösen aktuális a keresztény ember számára, hogy hitbeli elmélkedéseket, imádságokat, osszon meg embertársaival. Kérem azokat a baksi híveket, akik kedvet éreznek ebbe a rovatba írni, keressenek fel, hogy az ı gondolataikat is közölni tudjuk. Köszönöm. Dobos Péter hitoktató Nagyböjt a Hit Évében - Gyulay Endre nyug. megyéspüspök úr gondolatai a Nagyböjt kezdetén: Valakit bilincselve visznek gályarabnak, azt mondják tolvaj. Valakit visznek kivégezni, azt mondják többeket meggyilkolt. Valakit kereszthalálra ítéltek, viszi a keresztjét, azt mondják, káromkodott, királlyá tette magát, lázít. Ha érdekel igazán a látott, hallott eset, utána kell járnom, mi is az igazság? Az elsı személy Victor Hugo regényében egy kenyeret lopott, mert éhezett gyermeke, de annyi pénze se volt, hogy megvegye a kenyeret, és enni adjon gyermekének. A második férfi megbosszulni akarta sérelmét, megölte azt, aki megsértette, de annak ártatlan feleségét is, két kicsiny gyermekét is. A harmadik neve Jézus Krisztus. Vádlói akartak megszabadulni tıle. A fıpap és tanácsa halálra ítélte, a római helytartó nehezen, de állását féltve elfogadta, jóváhagyta a kereszthalál büntetést. Az elsınél látva az okot, sajnálkozom. A másodiknál jónak ítélem a döntést. És a harmadiknál? Nem kellene utánanéznem az igazi oknak? Hogy helyeseljem, vagy elítéljem a döntésüket? Hogy esetleg rájöjjek, nekem is részem van e halálos ítéletben? Nem kellene pontos ismereteket szereznem Róla, életérıl, tanításáról, csodáiról? A meghirdetett Hit évében is negyven nap van e szentidıben, tíz tíz nap jut egy egy evangélium elolvasására, megértésére, átélésére. Ezt megtéve világos lesz, ki İ? Mért jött? Mit tett értünk, sıt értem? Megértem, hogy bőneimmel én is ott voltam Pilátus ítélıszéke elıtt, ott voltam a kereszthalálánál. Talán a hit évében megértem İt, szeretetét irántam és irántunk. Megsejtem, hogy mit kell tennem, hogy kell İt és a többieket, akikért meghalt, szeretnem! Bőnbánatom, szentgyónásom, igaz megtérésem jele lesz, hogy megértettem a fönti kettı mellett, utánajárva a harmadiknak esetét. Talán még arra is rászánom magamat, és keresek idıt is rá, hogy felfedezésemet, hitemet apostoli lélekkel és Krisztus iránti szeretetbıl másokkal is megbeszélem. Csak negyven nap! Használjuk fel méltó módon! Ámen.

9 VIII. évfolyam 2. szám március Kedves lakótársaim! Kedves olvasó! Ismét be kell nyújtanunk adóbevallásunkat, amelyekben rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1%-ról. A Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület nevében kérem, hogy jövıre is támogassák civil szervezetünket, és ajánlják adóik 1%-át egyesületünk számára! A befolyó bevételekbıl 2013-ban is támogatni szeretnénk, az immár tíz éve mőködı, és sikerekben gazdag helyi néptáncos csoportot, és a hagyományosnak mondható faluszintő programjainkkal, az Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal karöltve, (Falufarsang, Vakáció-kupa, Tökfesztivál, Falukarácsony) továbbra is színvonalas rendezvényekre várjuk a baksi lakosokat. Együttmőködési megállapodást kötöttünk a helyi iskolával és óvodával, ezzel támogatva az oda járó gyerekeinket is. Kérjük, támogassanak minket, hogy továbbra is Baksért, a közösségért tegyük a dolgunkat, lakóhelyünk és a benne élık javára! Köszönjük! Adószám: Dobos Péter egyesületi elnök Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület Baksi Kulturális Egyesület Kérjük, hogy ajánlja fel adója 1%-át, hogy még több támogatást nyújthassunk! Adószámunk: Köszönettel: Mihályné Tóth Margit Baksi Kulturális Egyesület elnöke KÖSZÖNET Baks Községi Önkormányzat ezúton mond köszönetet Herpai Mihálynak és ifj. Zsemberi Jánosnak a 4 tonnát meghaladó élelmiszersegély szállítmány Szigetszentmiklósról Baksra történı ingyenes leszállításáért. Baks Községi Önkormányzat nevében Búza Zsolt polgármester Születések: Filipovics Anita Patrícia Filipovics András- Vincze Anita Csurár Roland Csurár Roland - Rostás Mária Alexandra Király Olivér József Király Ferenc- Jónás Mónika Ajtai Valentinó Zsolt Rostás Zsolt Ajtai Szilvia Hajagos Tícián Kornél Hajagos Norbert Szentesi Tünde Rostás Sándor Kolompár Sándor Rostás Alexandra Szirony Erik Szirony Csaba- Kolompár Cecília Halálozás: Joó János (1942) Kun János(1923) Vidács Istvánné (1934) Olaszki Ferencné (1934) Antal Zoltán (1961) Csehó Józsefné (1928) Mély fájdalommal emlékezünk drága jó édesapánk Guth József halálának 14. éves évfordulójára. Felesége, fia: József, lánya Zsuzsanna, menye: Eszter, négy unokája: Szabolcs, Gábor, Helga és Zoltán, valamint unokamenyei: Edina és Judit, 3 dédunokája: Noémi, Milán, Gellért, akit ı már nem láthatott soha. El nem múló fájdalommal és szeretettel, míg élünk az emléked a szívünkben örökké élni fog Drága jó Édesapánk.

10 VIII. évfolyam 2. szám március ONOZO AGRO Kft. Vevőtalálkozót tartottunk Bakson az általunk üzemeltetett Iparcikk bolt vásárlói részére én. A megjelent termelők szakmailag értékes előadásokat hallhattak, melyekből hasznos információkat gyűjthettek. Vacsorával és tombolahúzással zártuk a találkozót. A képen Pinjung Emil MVH Csongrád Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltség vezetője előadását tartja. ONOZO AGRO Kft. MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER, AGROFÓLIA KIS- és NAGYKERESKEDELEM Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy Március 1-től Baks Iparcikk bolt nyitva tartása Hétfő Péntek: Szombat, Vasárnap: ZÁRVA Díjmentes Növényvédelmi szaktanácsadás és I. kategóriás növényvédő szerek vásárlási lehetősége! hétfőnként 8 és 10 óra között az üzletben TASI JÓZSEF növényvédelmi szakmérnök közreműködésével tel.:70/ Folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk régi és új vásárlóinkat! tel.:62/ Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Kócsó Ákos Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: TISZAPRESS Nyomda Készült: 800 példányban HU ISSN (Nyomtatott)/(Print) HU ISSN (Online)

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését.

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. VII. évfolyam 10. szám 2012. december A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. Ezen az ülésen megtárgyalták az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, a 2012. III. negyedéves

Részletesebben

Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember

Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember VII. évfolyam 7. szám 2012. szeptember A képviselı-testület augusztus 29-én tartotta soros testületi ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl, a meghozott határozatokról.

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ

GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Idén is nagyon jó helyre került a díj (16. oldal) Ára: 99Ft FONTOS ÁTADNI GYERMEKEINKNEK A TÖRTÉNELMET (5.OLDAL) TULIPÁNNAL

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácaiak!

Tisztelt Csanádapácaiak! Tisztelt Csanádapácaiak! Az eltelt 2 hónap eseményeiről tájékoztatom Önöket. Elsősorban azokról a témákról, amelyek nagy visszhangot váltottak ki a lakosság körében: Körjegyzőség: Csanádapáca és Pusztaföldvár

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

XVI. Szőregi Rózsaünnep

XVI. Szőregi Rózsaünnep 2014. július hónap VI. évfolyam 6. szám ASzőregi Részönkormányzat és a Tömörkény István Művelődési Ház alkalmi kiadványa XVI. Szőregi Rózsaünnep Az idei már a tizenhatodik alkalom, hogy megemlékeztek a

Részletesebben

MÁRCIUS 15. A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente

MÁRCIUS 15. A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente MÁRCIUS 15. 1848 a gyökeres változások, a lázadozás és küzdelem éve. Egy gondolat rezgi át az egész kontinenst: ez az állapot tovább nem tartható. Nincs

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

közterületeink, a község összképe, ha minden egyes lakosunk tesz érte és

közterületeink, a község összképe, ha minden egyes lakosunk tesz érte és Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 1956. október 23-ra emlékeztek a 8. osztályosok 30-szoros véradó: Kupeczki Zoltán Fotók: Kovács Sándor KÖSZÖNTÖM CSÉPA KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT! Külön

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben