A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3."

Átírás

1 VIII. évfolyam 2. szám március A közmeghallgatás és a testületi ülés anyagának nagy terjedelmére tekintettel külön kiadványban fogjuk tájékoztatni a lakosságot az ott elhangzott információkról. Balázsolás Gyönyörő néphagyományt elevenített fel ismét a 4. osztály, a Balázsolást. Mősorukat elıadták az iskolában, ellátogattak a Polgármesteri Hivatalba, az Óvodába, a Gondozási Központba, valamint február 17-én nagy sikerrel felléptek az Ópusztaszeri Templomban is. Felkészítıjük: Klézli Tünde Farsang Február 8-án rendeztük meg a hagyományos farsangi rendezvényünket a Faluházban. A 4. osztály népi farsangi csúfolódókkal nyitotta meg a mulatságot, majd az 1., 2., 3., 5., 6. osztály mutatta be jelmezes produkcióját. Az SZMK jóvoltából minden osztály finom tortát kapott szerepléséért. A büfét a 8. osztályosok és szüleik szervezték. Tombolával és diszkóval fejezıdött be az este. Köszönjük a gyerekek és a felkészítıik munkáját! március 15. Március 14-én, csütörtökön 10 órától március 15-e alkalmából ünnepi megemlékezést tartunk a Faluházban. A mősort a 7. osztály adja elı. Mindenkit szeretettel várunk! Nyílt hét az iskolában! március ig nyílt hetet tartunk az iskolában. Egész héten bármilyen órát lehet látogatni akár délelıtt, akár délután. Szeretettel várunk minden szülıt és minden érdeklıdıt. A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

2 VIII. évfolyam 2. szám március tól - 27-ig. Nyuszi projekt lesz az óvodánkban tól 20-ig. Nyílt délelıttöt tartunk minden csoportban, melyre szeretettel várjuk a Kedves Szülıket án Nyuszi látogatóba megyünk a gyerekekkel én Sport délelıttöt, sport vetélkedıt tartunk a gyerekeknek án 8 órától közös mise a gyerekekkel és a szülıkkel a Templomban, majd kézmőves foglalkozás lesz a gyerekeknek én Tavaszi fesztivált szervezünk az óvodás gyerekeknek a néphagyomány jegyében, vendégül látva a Tömörkényi és Ópusztaszeri nagycsoportos óvodásokat is. Ezen a napon délig lesz óvoda én pénteken továbbképzés miatt nem lesz óvoda én Tojás napot tartunk, ahol minden foglalkozás és tevékenység a tojásról szól án A sonka és tojásfızést minden gyerek megnézhet Piroska mamánál. Ezen a napon a nagycsoportosok Ópusztaszerre utaznak az Emlékparkba, ahol a Víz világnapja alkalmából vetélkedıt tartunk. A Tömörkényi és Ópusztaszeri nagycsoportos óvodásokkal közös foglalkozásokat szerveznek az óvónénik én 9 órától közös mise a szülıkkel és gyerekekkel a Templomban. A hagyományos húsvéti reggelit elfogyasztjuk a gyerekekkel, ezután a szülık közösen elkészíthetik a húsvéti tojást és a közös tojásfát. Ezen a napon 10 órától fogjuk kiosztani a Szakvéleményeket a nagycsoportban, ahol a részvétel a szülıknek kötelezı. A projekt befejezéseként közösen a szülıkkel, gyerekekkel tojásfát állítunk. Romhányi Erikának köszönjük az adományt ig. az óvoda ügyeletet tart az óvoda zárva. Nyitás Pinjung Emilné Igazgató helyettes

3 VIII. évfolyam 2. szám március A Gondozási Központ február 6-án Farsangi mulatságot szervezett az İszirózsa Népdalkörrel közösen. Az ellátottjaink ünnephez kapcsolódó versekkel és mondókákkal készültek, amelyeket felolvastak. Csöröge fánkot sütöttünk az alkalomra. Beszélgettek a régi farsangi szokásokról, majd az alkalomhoz illı dalokat énekeltek. Nagyon jó hangulatban telt a délelıtt, mindenki jól érezte magát. Köszönjük Barna Ferencné segítségét a sütésben. A Gondozási Központban február 07-én Antal Imre plébánossal közös beszélgetı és imakört tartottunk, ahol mindennapi gondjainkat és örömünket megbeszéltük. A plébános felajánlotta, hogy meglátogatja ellátottjainkat, s aki igényli, házszentelıt tart. A beszélgetés végén közösen imádkoztunk. A Gondozási Központ február 14-én Farsangi mulatságot szervezett a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulóival. Táncos, énekes mulatsággal kedveskedtek az idıs ellátottjainknak. Régi népi hagyományokat elevenítettek fel és adtak elı a Balázsolás jegyében. Kovács Krisztián intézményvezetı

4 VIII. évfolyam 2. szám március 2013 Elkezdıdött a Komplex telep program Baks Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TÁMOP /1-es, Komplex telep pályázati felhíváson. A pályázati program megvalósításában két konzorciumi partner segítségével hajtunk végre elsısorban társadalmi felzárkóztatást segítı intézkedéseket. Konzorciumi partnerünk a Türr István Képzı és Kutató Intézet, illetve a SZITI Kulturális és Mentálhigienés Egyesület. Az elnyert támogatás összege Ft, amely összeg a konzorciumi partnerek között oszlik meg feladatik arányában. A programban országosan 21 település nyert támogatást, ahol elmondható, hogy a Dél-Alföldi Régió egyetlen nyertes pályázata a baksi projekt A program címe: "A jövınek dolgozunk" komplex környezet és életminıség fejlesztési program Baks Mária telepen, azonosító száma: TÁMOP / Közremőködı Szervezetként az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft segíti a megvalósítást. A program 28 hónapon keresztül biztosít szolgáltatásokat a településen élık számára. A tervezés idıszakában elkészült egy ún. Közösségi Beavatkozási Terv, amely meghatározza azokat az irányokat, amelyek mentén haladnunk kell, illetve a legfontosabb beavatkozásokat, amelyek segítik, hogy a kitőzött céljainkat elérhessük. A program legfontosabb elemei: Szociális szolgáltatások fejlesztése: Csillagpont és Csillagház kialakítása, szociális munkások alkalmazása Csillagház késıbbi programjai: Játszóház, Háló klub - informatikai kompetenciák fejlesztése, Kreatív klub, Vállalkozók köre, Munkakeresık klubja, családi napok Munkaerıpiaci programok megvalósítása: Elsı lépés pilot program, Munkaeredés családi szövetségben program, munkaerıpiaci tanácsadás és szolgáltatások Kora gyermekkori beavatkozások: MESÉD program, óvodai és iskolai programok, SNI prevenciós tanácsadás, Oktatási szolgáltatások fejlesztése: SNI képzés a pedagógusok részére, Iskolai képességfejlesztı programok, Jó gyakorlatok győjtése Egészségügyi programelemek: életmód napok, szőrıprogramok lebonyolítása, drog prevenciós programelemek, helyi egészségterv kidolgozása, Felnıttképzések: Építıipari ismeretek, NOSZA települési szolgáltató, digitális írástudás számítástechnikai alapismeretek, Védelmi célú erdısávok energiaerdık telepítıje, fenntartója, Napenergia hasznosító szerelısegéd, Önkéntes szociális ápoló és gondozó Helyi szolgáltatások fejlesztése: konflikuskezelı tréning, mediátor képzés, szakmaközi munkacsoport mőködtetése A megvalósítás elsı lépéseként megkezdıdött a kötelezı elemként szereplı Csillagház kialakítása a volt pártház épületében. Ez a ház lesz a késıbbiekben a projekt megvalósítási helyszíne, itt található majd a projektiroda, illetve itt zajlik majd a tervezett programok nagy része. Elsı megvalósítandó képzésünk az építıipari alapismereteket biztosító akkreditált felnıttképzés lesz. Ezzel kapcsolatban én tartottunk tájékoztató fórumot a Mária telepen, a Közösségi Házban. Ismertettük, hogy a program keretein belül milyen intézkedéseket fogunk végrehajtani, illetve az elsı képzés programja is bemutatásra került. Nagy érdeklıdés kísérte elsı tájékoztatónkat és a képzésbe is som jelentkezıt regisztráltunk. Jelenleg a képzésben résztvevık kiválasztása zajlik, majd március 1-ével megkezdıdik a konkrét oktatási program is. A résztvevık elsısorban gyakorlati ismereteket kapnak, és részt vesznek a Csillagház építésében. A késıbbiekben megvalósuló konkrét programokról és idıpontokról a Baksi Hírmondó hasábjain keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.

5 VIII. évfolyam 2. szám március Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület hírei: Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a án megrendezett Falufarsang nagy sikeréhez kreatív ötleteikkel, anyagi támogatásukkal, munkájukkal és fellépésükkel hozzájárultak. Köszönjük annak a közel 400 felnıttnek és gyereknek, akik kilátogattak ezen a kellemes tavaszi szombat délutánon, és nem csináltak mást, csak jól érezték magukat a rendezvényünkön, és megcsodálhatták községünk tehetséges gyermekeit, fiataljait és bátor, vállalkozó kedvő nyugdíjasait. A mősorok végén a nagyböjti idıszakhoz méltón a gazdag babgulyás helyett, ízletes, zöldségekben bıvelkedı bableves, fánk és citromos tea várta a kilátogató vendégeket. Köszönetet mondunk: A Képviselı-testület - támogató tagjainak: Dr. Orosz Évának, Kecskeméti Józsefnének, Lépné Soós Anitának, Kovács Gábornak, és nem utolsósorban polgármesterünknek, Búza Zsoltnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az Ö.N.O. dolgozóinak, a Családi Napközi munkatársainak, a Polgárırök Helyi Szervezetének, és Huszkáné Zsemberi Évának. Az intézményvezetınknek Somogyiné Utasy Ibolya igazgatónınknek, az Óvoda középsı csoportjának a Ficánkáknak, az Általános Iskola és a 6. osztályos gyermekeinek és osztályfınökeiknek, és az ıket segítı szülıknek, az iskolai énekkarnak, az óvodai dolgozóknak, a Hip-Hop tánccsoportnak és vezetıjének Cimber Anikónak, a Cinege néptánccsoportnak és vezetıjének Baloghné Váradi Brigittának, a Subás Zenekarnak. A sokoldalú - segítı, támogató és fellépı Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének, és az İszirózsa Népdalkörnek, akik név szerint a következık voltak: Kecskeméti Józsefné csoportvezetı és családja, Antal Mihályné, Tóth Istvánné, Elekes Istvánné, Donka József, Donka Józsefné, Péntek Imréné, Jópeti Istvánné, Dóka Ferencné, Gémes Imola, Juhász Lászlóné, Berkó Szilveszterné, Sebık Jánosné, Ördög Györgyné, Tábit Istvánné, Búza Antalné. Köszönjük még a támogatást Sebık Istvánnénak, Harmath Mihálynénak, Kócsó Mihálynak és feleségének, Cimberné Maszlag Anikónak, Búza Antalnak, Csépe Istvánnak, Tóth Lászlónak, a helyi COOP-os bolt dolgozóinak, az Aranykosár Zöldség és Gyümölcskereskedésnek, Magony Tamásnak és feleségének, az iskola pályázati forrásának, az ERFE BT-nek, a kitőnı szakácsoknak és segédeiknek, Zsemberi Jánosnak, Búza Csabának és a konyhai szolgálat mellett fellépı Tóth Józsefnek, Kócsó Ákosnak, Kacsinta Tamásnak, és az egyesületünk tagjainak. Dobos Péter egyesületi elnök

6 VIII. évfolyam 2. szám március A Baksi Gazdakör hírei március 1-én került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Gazdafórum. Hagyományos, hiszen évek óta sor kerül erre a rendezvényre,de ugyanakkor rendhagyó, mert most elsı alkalommal volt az est házigazdája az újjáalakult Baksi Gazdakör. A fórumon a gazdálkodók, ıstermelık, vállalkozók tájékoztatást kaptak: aktuális agrárinformációkról, a 2013 évi járulék - és adóügyekrıl, a 2013 évi mezıgazdasági pályázatokról, az ıstermelıi igazolványokkal,a területalapú támogatással,az agrárkörnyezet gazdálkodással, a kárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalókról, az újjáalakult Agrárkamaráról, valamint egyéb, a gazdálkodókat érintı teendıkrıl. Vendégeink voltak: Pestuka Gabriella Schultz József Futó Tamás Kispál Ferenc Csókásiné Dr. Király Anikó Krizsán Péter Bartók Norbert NAV Délalföldi Regionális Adóigazgatóság osztályvezetıje MVH Csongrád Megyei Kirendeltség osztályvezetıje Csongrád Megyei Kormányhivatal FM Igazgatóság igazgatója Csongrád Megyei Gazdakörök elnöke Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat elnöke Onozó Agro KFT ügyvezetıje Altoterra KFT képviselıje Szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és közvetlen, teljes körő, hiteles tájékoztatást nyújtottak minden, a gazdálkodókat érintı témában. Örömmel számolhatok be az est sikerérıl, a finom vacsoráról, a jó hangulatról, arról a példátlan összefogásról, amit a gazdák, mint már oly sokszor most is bizonyítottak, hiszen a közel nyolcvan résztvevı gazdálkodó szívvel lélekkel, idejüket és pénzüket nem sajnálva nyújtottak önzetlen segítséget. Támogatóink: Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság képviselıi: Olajos Sándor,Kovács János/Subás/,ifj Pinjung Emil, ERFE-BT, Mihályné Erzsike, Elhard Istvánné, Balogh István, Baloghné Farkas Nóra, Berkó Attila, Boda Mihály, Boros János, Czimberné Maszlag Anikó, Csépe István, Dékány Józsefné /Ilona/, Dóka Klára, Faragó B Sándor, Elekes Ferenc, Fülöp Zoltán, Fátyolné Ménesi Ildikó, Gémes Jenı, ifj Gémes Jenı, Gémes Jenci, Gémes Sándorné, Gémes Béla, Gémes József, Jenei Andrásné, Jópeti Istvánné, Kovács Istvánné, Kovács Józsefné, Kocsis László, Lantos László, Mihályné, Mihály Menyhért, Mihály István, Oláh István, Pardi Bálint, Pardi Bálintné, Pappné Kulcsár Edit, Papp Zoltán, Papp Ferencné, Ragasits Attila, Sági Ferenc, Sági Ferencné, Süli István, Tóth László, Tóth János, Tóth István, Tóth Istvánné, Tóth János, Tábit Pálné, Tábit Tibor, Varga János, Varga Jánosné, Zsóri Péter, Zsóri Péterné. Köszönöm a Baksi Gazdakör minden tagjának, és minden támogatónknak,hogy adományaikkal hozzájárultak az est sikeréhez! Kívánok minden gazdálkodónak jó egészséget, kegyes idıjárást, bı termést! Tisztelettel: Mihályné Tóth Margit a Baksi Gazdakör elnöke

7 VIII. évfolyam 2. szám március A szülık és a gyerekek nevében köszönünk minden jellegő támogatást a IV. Baksi Vıfély- és Zenésztalálkozó létrejöttében való segítségnyútjásában: Kecskeméti Józsefné és családja, Klézli Tünde, Czombos István és családja, Huszkáné Zsemberi Éva és családja, Pók Imréné, Kapornai István és családja, Simon Noémi és Szommer Petra - a csoport fodrászai, Kócsó Mihály és családja, Nagy Sándor és családja, Búza Zsolt és családja, Misztik Mőhely- Búza Csaba és neje, Mihályné Tóth Margit, Pinjung Emilné, Herpai Mihály, İrangyal Patika, Darabos Pékség, Szalainé Tari Erika, Biczók Mihályné, Somogyi András, Somogyi Mária, Somogyiné Utasy Ibolya, Utasy Kálmán és neje, Mihály Ferencné Irénke, Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület, Kulturális Egyesület, ERFE Bt.- Mihályné Erzsike, Kutasi László és neje, Sebık Imre és családja, Jenei András és családja, Jenei Andrásné Rózsika, Mihály Mária, Bernáth János és családja, Ormándi Ferenc és családja, Dobosné Kócsó Tímea, Tóth László és családja, Kovács János-zenész, Cimberné Maszlag Anikó, Kutasi Andrea, Tóth Mariann, Tóth József és Tóthné Kispál Ágnes, Marácziné Faddi Julianna, Papné Bánfi Renáta, Héjjas-Hegedős Andrea, Molnár Szilvia, Balogh Lajosné, Ormándi Ferencné-Piroska mama, Bánfi Pálné, Balog Zolika és szülei, Szombathelyi Sándor és családja, Veres-Bozsó Erzsébet, Cseppentı Rita, Pálinkóné Herpai Zuszsanna, Bárkainé Bánfi Mária, Csépe István, Barna István, Kapornai Istvánné, Gémesi Edit és fia, Kovács Krisztián és a Gondozási Központ dolgozói és tagjai, Kátai- Benedek Zsolt, Kovács Lóránt és családja, Sebık Mónika, Szabados Dóra és szülei, Apróné Molnár Erika, Búzáné Huszka Ildikó, Túri Ildikó, Mihály Dániel és neje, Rostás Erika, Szlávev Tamás és neje, Antal Nándor és Pálinkó Erika, Szlávev Szilárd, Buri Tibor és neje, Laczkó Mária, Rostás Brigitta, Papp Mihály és Túri Zsuzsanna, Mártonné Julika, Elhardné Emike, Sebık Zoli, Udvardi Sándor és neje, Nagy Mihály, Bánfi István, Horváth István, Kocsisné Tamás Mária, Keresztúriné Fekete Irénke, Fekete Jánosné, Ördögh Györgyné Veronka-keszkenık hímzése, Country Food Húsüzem-Szeged-Nagy Tibor, Kovács Sándor és családja, Tábith István, Szommer Zoltán A bevétel összegét karaktercipıkre, viseletekre és utazási költségekre fordítjuk a tavaszi verseny szezonban. Baloghné Váradi Brigitta Cinege Néptánccsoport A Baksi Kulturális Egyesület nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az Idısek Karácsonyi Ünnepségén fellépésükkel, csodálatos mősorszámaikkal meghitt ünnepi hangulatot teremtettek, és felejthetetlen élményt nyújtottak községünk idıs lakosai számára. Köszönjük: Klézli Tünde tanárnınek és a 4. osztályos gyerekeknek, Baloghné Váradi Brigittának és a Cinege néptánc csoport tagjainak, Tóthné Kispál Ágnes tanárnınek és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola énekkarának, a Múzsa Mővészeti Iskola zenetagozatos növendékeinek, Cimber Anikónak és a Hipp-hopp csoport tagjainak, Deák Ferencnének és a Citerazenekar és népdalkör tagjainak, Lıdy Daniellának és Lıdy Dánielnek, Riba Lászlónak és a Poén színtársulat tagjainak. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és anyagi támogatásával hozzájárult az est sikeréhez. A fellépı gyerekek ajándékát a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Integrált Pedagógiai Rendszer pályázati alap biztosította. Ezúton mondunk köszönetet Somogyiné Utasy Ibolya igazgatóasszonynak, Tóthné Kispál Ágnes tanárnınek, Tóth Mariann tanárnınek az ehhez nyújtott segítségükért: Köszönjük további támogatóinknak: Baks Község Önkormányzata, Baksi Polgárır és Vagyonvédelmi Egyesület, a Közösségi Ház dolgozói: Cimberné Maszlag Anikó, Balogh Józsefné, Kócsó Ákos, Holchíd Kft,Dékány Józsefné, Délács Kft, Tisza Vendéglı- Kovács Sándor és családja, ERFE Bt.-Mihály Ferencné, Darabos Péktár Baks- Darabos Gábor, Aranykosár Zöldségüzlet Szlávev Szilárd és neje,boda Mihály, Bali Lajos, Boros János, Tóth István, Tóth Istvánné, Tóth Viola, Tóth Mariann, Mihályné Tóth Margit, Jópeti Istvánné, Korom Ferencné(Gyöngyi), Baloghné Farkas Nóra, Balogh Istvánné, Tábith Tibor, Kovács Józsefné, Jeneiné Vidács Mária, Kapornai Istvánné(Veronka) Gyergyádesz Jánosné, Ragasits Attila, Fátyolné Ménesi Ildikó, Dóka Klára, Elhard Istvánné, Biczók László, Magony Tamás és neje, Váriné Péntek Zsuzsanna, Fülöp Zoltánné, Papp Zoltánné, Kacsinta Tamás A Baksi Kulturális Egyesület nevében Mihályné Tóth Margit az egyesület elnöke

8 VIII. évfolyam 2. szám március Köszönetnyilvánítás Lévai Vilmos 4. osztályos tanuló részére adománygyőjtést szerveztünk azzal a céllal, hogy a kórházban tartózkodásának idejét megkönnyítsük. Az összegyőjtött pénzbıl a kisfiú kérésére - telefont vásároltunk. Köszönetet szeretnénk ezért mondani az alábbiakban felsorolt személyeknek. Köszönjük, hogy példamutató összefogásukkal sikerült örömet szerezni e nehéz helyzetben lévı kisfiúnak. Sconto Team (100 forintos bolt), Ferenczikné Incike, Szlávev Szilárd és Tündi, Harmathné Angi, Cimberné Maszlag Anikó, Rózsavölgyi Ibi, Csurár Szandra, Abdul Rahimné-Mária, Nagy Dávid, Somodi Roland, Antal Imre plébános, Konkoly Gyuláné, Pappné Kulcsár Edit, Csurár Natasa és családja, Péntek Imréné, Papp Andrea, Papp Ferencné Vera néni, Bárkai Mihályné, Mártonné Kecskeméti Szilvia, Kátainé Tábith Éva, Ajtai Attila, Huszka Martin, Rózsavölgyi Ibike, Márton Zoltán, Tóth Margit, Bárdosné Buri Ildikó, Búzáné Huszka Ildikó, Klézli Tünde, SZMK-s szülık és a 4. osztály tanulói. Elmélkedések, imádságok, keresztény gondolatok Idén február 13-ra esett a Nagyböjti idıszak kezdete, a Hamvazószerda. Nagy öröm volt ez nekünk a baksi hívek számára, hogy ezen az egyházi fıünnepen a Baksi Jézus Szíve Templomban ismét nagyon sokan voltak. Nagyböjt kezdetére való tekintettel indítom el ezt az új rovatot, amelyben elmélkedéseket, imádságokat, keresztény gondolatokat osztok majd meg minden alkalommal a kedves olvasókkal at egyházunkban a Hit Évének választották, így különösen aktuális a keresztény ember számára, hogy hitbeli elmélkedéseket, imádságokat, osszon meg embertársaival. Kérem azokat a baksi híveket, akik kedvet éreznek ebbe a rovatba írni, keressenek fel, hogy az ı gondolataikat is közölni tudjuk. Köszönöm. Dobos Péter hitoktató Nagyböjt a Hit Évében - Gyulay Endre nyug. megyéspüspök úr gondolatai a Nagyböjt kezdetén: Valakit bilincselve visznek gályarabnak, azt mondják tolvaj. Valakit visznek kivégezni, azt mondják többeket meggyilkolt. Valakit kereszthalálra ítéltek, viszi a keresztjét, azt mondják, káromkodott, királlyá tette magát, lázít. Ha érdekel igazán a látott, hallott eset, utána kell járnom, mi is az igazság? Az elsı személy Victor Hugo regényében egy kenyeret lopott, mert éhezett gyermeke, de annyi pénze se volt, hogy megvegye a kenyeret, és enni adjon gyermekének. A második férfi megbosszulni akarta sérelmét, megölte azt, aki megsértette, de annak ártatlan feleségét is, két kicsiny gyermekét is. A harmadik neve Jézus Krisztus. Vádlói akartak megszabadulni tıle. A fıpap és tanácsa halálra ítélte, a római helytartó nehezen, de állását féltve elfogadta, jóváhagyta a kereszthalál büntetést. Az elsınél látva az okot, sajnálkozom. A másodiknál jónak ítélem a döntést. És a harmadiknál? Nem kellene utánanéznem az igazi oknak? Hogy helyeseljem, vagy elítéljem a döntésüket? Hogy esetleg rájöjjek, nekem is részem van e halálos ítéletben? Nem kellene pontos ismereteket szereznem Róla, életérıl, tanításáról, csodáiról? A meghirdetett Hit évében is negyven nap van e szentidıben, tíz tíz nap jut egy egy evangélium elolvasására, megértésére, átélésére. Ezt megtéve világos lesz, ki İ? Mért jött? Mit tett értünk, sıt értem? Megértem, hogy bőneimmel én is ott voltam Pilátus ítélıszéke elıtt, ott voltam a kereszthalálánál. Talán a hit évében megértem İt, szeretetét irántam és irántunk. Megsejtem, hogy mit kell tennem, hogy kell İt és a többieket, akikért meghalt, szeretnem! Bőnbánatom, szentgyónásom, igaz megtérésem jele lesz, hogy megértettem a fönti kettı mellett, utánajárva a harmadiknak esetét. Talán még arra is rászánom magamat, és keresek idıt is rá, hogy felfedezésemet, hitemet apostoli lélekkel és Krisztus iránti szeretetbıl másokkal is megbeszélem. Csak negyven nap! Használjuk fel méltó módon! Ámen.

9 VIII. évfolyam 2. szám március Kedves lakótársaim! Kedves olvasó! Ismét be kell nyújtanunk adóbevallásunkat, amelyekben rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1%-ról. A Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület nevében kérem, hogy jövıre is támogassák civil szervezetünket, és ajánlják adóik 1%-át egyesületünk számára! A befolyó bevételekbıl 2013-ban is támogatni szeretnénk, az immár tíz éve mőködı, és sikerekben gazdag helyi néptáncos csoportot, és a hagyományosnak mondható faluszintő programjainkkal, az Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal karöltve, (Falufarsang, Vakáció-kupa, Tökfesztivál, Falukarácsony) továbbra is színvonalas rendezvényekre várjuk a baksi lakosokat. Együttmőködési megállapodást kötöttünk a helyi iskolával és óvodával, ezzel támogatva az oda járó gyerekeinket is. Kérjük, támogassanak minket, hogy továbbra is Baksért, a közösségért tegyük a dolgunkat, lakóhelyünk és a benne élık javára! Köszönjük! Adószám: Dobos Péter egyesületi elnök Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület Baksi Kulturális Egyesület Kérjük, hogy ajánlja fel adója 1%-át, hogy még több támogatást nyújthassunk! Adószámunk: Köszönettel: Mihályné Tóth Margit Baksi Kulturális Egyesület elnöke KÖSZÖNET Baks Községi Önkormányzat ezúton mond köszönetet Herpai Mihálynak és ifj. Zsemberi Jánosnak a 4 tonnát meghaladó élelmiszersegély szállítmány Szigetszentmiklósról Baksra történı ingyenes leszállításáért. Baks Községi Önkormányzat nevében Búza Zsolt polgármester Születések: Filipovics Anita Patrícia Filipovics András- Vincze Anita Csurár Roland Csurár Roland - Rostás Mária Alexandra Király Olivér József Király Ferenc- Jónás Mónika Ajtai Valentinó Zsolt Rostás Zsolt Ajtai Szilvia Hajagos Tícián Kornél Hajagos Norbert Szentesi Tünde Rostás Sándor Kolompár Sándor Rostás Alexandra Szirony Erik Szirony Csaba- Kolompár Cecília Halálozás: Joó János (1942) Kun János(1923) Vidács Istvánné (1934) Olaszki Ferencné (1934) Antal Zoltán (1961) Csehó Józsefné (1928) Mély fájdalommal emlékezünk drága jó édesapánk Guth József halálának 14. éves évfordulójára. Felesége, fia: József, lánya Zsuzsanna, menye: Eszter, négy unokája: Szabolcs, Gábor, Helga és Zoltán, valamint unokamenyei: Edina és Judit, 3 dédunokája: Noémi, Milán, Gellért, akit ı már nem láthatott soha. El nem múló fájdalommal és szeretettel, míg élünk az emléked a szívünkben örökké élni fog Drága jó Édesapánk.

10 VIII. évfolyam 2. szám március ONOZO AGRO Kft. Vevőtalálkozót tartottunk Bakson az általunk üzemeltetett Iparcikk bolt vásárlói részére én. A megjelent termelők szakmailag értékes előadásokat hallhattak, melyekből hasznos információkat gyűjthettek. Vacsorával és tombolahúzással zártuk a találkozót. A képen Pinjung Emil MVH Csongrád Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltség vezetője előadását tartja. ONOZO AGRO Kft. MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER, AGROFÓLIA KIS- és NAGYKERESKEDELEM Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy Március 1-től Baks Iparcikk bolt nyitva tartása Hétfő Péntek: Szombat, Vasárnap: ZÁRVA Díjmentes Növényvédelmi szaktanácsadás és I. kategóriás növényvédő szerek vásárlási lehetősége! hétfőnként 8 és 10 óra között az üzletben TASI JÓZSEF növényvédelmi szakmérnök közreműködésével tel.:70/ Folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk régi és új vásárlóinkat! tel.:62/ Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Kócsó Ákos Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: TISZAPRESS Nyomda Készült: 800 példányban HU ISSN (Nyomtatott)/(Print) HU ISSN (Online)

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését.

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. VII. évfolyam 10. szám 2012. december A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. Ezen az ülésen megtárgyalták az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, a 2012. III. negyedéves

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése szárzúzót traktorral és pótkocsival Baks Községért Emlékérmet dr.

Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése szárzúzót traktorral és pótkocsival Baks Községért Emlékérmet dr. VII. évfolyam 6. szám 2012. augusztus A képviselı-testület július 3-i rendkívüli ülésén döntött a XVII. Baksi Falunapok alkalmából odaítélt díjakról, valamint a Telenor Magyarország Zrt-vel fennálló glóbusz

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

foglalkozás jellege Ifkovicsné Karasz Ildikó felzárkóztató hétfő 6. óra 51. felzárkóztató hétfő 6. 51.

foglalkozás jellege Ifkovicsné Karasz Ildikó felzárkóztató hétfő 6. óra 51. felzárkóztató hétfő 6. 51. 12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 2013/2014. tanév Név foglalkozás jellege A hét időpont hely foglalkozás jellege B hét időpont Ifkovicsné Karasz Ildikó hétfő 6. 51.

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Felsős nyílt órák időpontjai

Felsős nyílt órák időpontjai Felsős nyílt órák időpontjai Május 11. Hétfő 1. óra irodalom Faragó Ágnes 1. óra rajz Jobbágyné Vörös Ibolya 2. óra ének Frányó Judit 3. óra természetismeret Kis-Pál Gabriella 5. óra testnevelés Onozó

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Tanulmányi terület: 01-4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben