Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága KO /2012. Jegyzőkönyv Készült: június 14. napján órakor az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság nyilvános üléséről a Központi Leánykollégium Klub szobájában (3525 Miskolc, Palóczy u. 1. sz.). Jelen vannak: 6 fő: Molnár Péter elnök, Szabó Sándor alelnök, Benczés Miklós bizottsági tag, Fedor Vilmos bizottsági tag, Mellik Béla bizottsági tag, Pakusza Zoltán bizottsági tag. Bizottsági ülésről távol van: Egyed Zsoltné bizottsági tag, Váraljai Zoltán bizottsági tag, Veres Gábor bizottsági tag. Tanácskozási joggal jelen vannak: Humán Főosztály részéről: Jegyzői Kabinet részéről: Közoktatási és Sport Osztály részéről: Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály részéről: Egészségügyi és Szociális Osztály részéről: Vagyongazdálkodási, Számviteli és Kontrolling Osztály részéről: Papp Zsolt főosztályvezető Dr. Buda Zsuzsanna Kovács Attiláné jegyzőkönyvvezető Kákóczki András osztályvezető Koczurné Bencs Ilona Benedek Piroska jegyzőkönyvvezető Hudákné Becse Ildikó Heinemanné Borbély Mária Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida Észak-Magyarországi Ingatlanfejlesztő Kft. Részéről: Dr. Ortó György KKDSZ Miskolc Városi Alapsz. Részéről: Pedagógus Szakszervezet részéről: Csóka Edit Csabalik Zsuzsanna Baranyiné Jászfalvi Marianna 1

2 Molnár Péter: Megnyitja a bizottsági ülést, köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 9 főből 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjének oly módon történő megváltoztatására, hogy a kiküldött sorrendet hogy a 3 órakor kezdődő másik ülésre odaérjenek az előterjesztők - az alábbiak szerint módosítsák: a zárt ülés napirendjeit az ülés végén tárgyalják, a meghívó szerinti 4., Javaslat a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására című előterjesztést, majd a 7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszútávú tervének jóváhagyására c. napirendet vegyék előre, és a többi napirend a kiküldött meghívó szerint következzen. Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról. A nyilvános ülés napirendjét a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatja. NAPIREND: 1. Javaslat a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. (A Közgyűlés 1. napirendi pontja) 2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, közép-és hosszú távú tervének jóváhagyására. (A Közgyűlés 8. napirendi pontja) 3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (A Közgyűlés 4. napirendi pontja) 4. Javaslat az Önkormányzat II. félévi munkatervének megállapítására. (A Közgyűlés 5. napirendi pontja) 5. Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére. (A Közgyűlés 13. napirendi pontja) 6. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok meghatározásáról szóló közgyűlési határozatok módosítására. (A Közgyűlés 14. napirendi pontja) 7. Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására. (A Közgyűlés 15. napirendi pontja) 8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált Szakképző Központ rendszer átalakítás elvi lehetőségének megvizsgálására. (A Közgyűlés 16. napirendi pontja) 2

3 9. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás feladatellátási koncepciójának, valamint a nevelési-oktatási intézményeiben megvalósítható helytörténeti oktatás koncepciójának kidolgozására. (A Közgyűlés 17. napirendi pontja) 10. Javaslat a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására. (A Közgyűlés 18. napirendi pontja) 11. Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására. (A Közgyűlés 19. napirendi pontja) 12. Javaslat a Miskolc-Avasi Református Egyházközséggel közművelődési közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére, a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan használatba adására. (A Közgyűlés 20. napirendi pontja) 13. Egyebek: Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Egyed Zsoltné bizottsági tag megérkezett az ülésre órakor, így a Bizottság létszáma 7 főre emelkedett. 1.)Javaslat a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban Osztályvezető úrnak van-e kiegészítése, pontosítása. Kákóczki András: Hangsúlyozza, hogy a évi elavult rendelet aktualizálása vált szükségessé, kiemeli az új kulturális gazdasági társaságok létrejöttét, a támogatási kör változásait, és hogy ezek a változások együttesen eredményezték a rendelet módosítását. Molnár Péter: Kéri a bizottsági tagokat tegyék fel kérdéseiket, jelezzék észrevételeiket. Fedor Vilmos: Észrevétele szerint nyilvánvalóan átalakult a kulturális intézményhálózat, de kiemeli, hogy a közművelődési feladatellátás kötelező önkormányzati feladat, törvényi kötelezettség. A 80-as évektől változnak a közművelődési színterek, de hangsúlyozza a feladatellátás fontosságát. Kiegészítést javasol az új rendelet 5 (1) ac) pontjaként beilleszteni a finanszírozási formák kiegészítésére, hogy a város költségvetése magánvállalkozást is támogathasson. Más városok példája szerint, Békéscsabán a Kolbászfesztivál, Debrecenben a Virágkarnevál a magáncégek fesztiváljai is élveznek önkormányzati támogatást. Miskolcon is meg kellene adni az esélyét 3

4 ennek a finanszírozási módnak. Nem kívánja nevesíteni az eseményt, de az elvi lehetőség megadását szükségesnek tartja annak ellenére, hogy a rendelet következő pontja, a feladatfinanszírozás ba) pontja engedi a kiemelt rendezvények támogatását. E kiegészítés birtokában még mindig dönthet a városvezetés, hogy támogat-e egy projektet, vagy sem. Kákóczki András: Nem látja akadályát, hogy ac) pontként a javaslat bekerüljön. Kéri a módosítás mikéntjét pontosítani, hogy bizottsági vagy előterjesztői módosító indítványt fogalmazzanak-e meg. Molnár Péter: Kéri Fedor képviselő urat, hogy amennyiben javasolja a rendelet kiegészítését, a jegyzőkönyv számára fogalmazza meg a módosító javaslatot, és erről szavazzon a Bizottság. Fedor Vilmos: Kéri, hogy Osztályvezető úrral még egyeztethessen ebben az ügyben, és az előterjesztő bonyolítsa a módosítást, ha szükséges. Molnár Péter: Lezárja a módosító indítvány kérdését, és kéri Osztályvezető urat, Képviselő urat egyeztessenek ebben a témában. Váraljai Zoltán bizottsági tag megérkezett az ülésre órakor, így a Bizotttság létszáma 8 főre emelkedett. Csóka Edit: A KKDSZ képviseletében kérdezi, hogy ki készített hatásvizsgálatot a rendelet megalkotásával kapcsolatban, és hogy hol lehet ebbe beletekinteni. Jelzi, hogy nem egyértelmű számára a feladatok finanszírozása, és a finanszírozás arányossága. Problémaként tájékoztat arról, hogy a közművelődési feladatellátás fontossága ellenére 4 olyan település van az országban, ahol nem ¾ évre van tervezve a támogatás. Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a város lefedettsége közművelődési színtér szempontjából nem megfelelő. Jelzi, hogy nem szerencsés a rendeletben az, hogy a feladatok megfogalmazását konkrétan tartalmazza, de a finanszírozást nem. Kákóczki András: Válasza szerint a rendeletnek nem feladata, hogy a támogatásnak akár a keretösszegeit is meghatározza, ezt minden évben a város költségvetése tartalmazza. A megalakult nonprofit kft-k finanszírozását folyamatosan figyelemmel kísérik, valószínű, hogy ezek esetében módosításra lesz szükség. Fedor Vilmos: Kifejezi azt a kérését, hogy szerencsés lenne megismerni a városvezetés koncepcióját, hogy mit képviselnek a város kulturális tevékenységével kapcsolatban. Korábban is többször felvetette, azt a javaslatot, hogy Alpolgármester úr tájékoztassa a szakmai bizottságot a kultúra terén kialakított álláspontról. Látva a közoktatás terén az összezilált állapotot, félő, hogy a kulturális területen is ez várható. A rendeletnek majd ehhez is kell igazodni. Továbbra is kéri, hogy azok a politikusok, akik a várost képviselik, tájékoztassák a felelős szakbizottságot a koncepciójukról. Molnár Péter: Kérdezi a bizottságot, van-e további kérdés, hozzászólás a napirenddel 4

5 kapcsolatban? Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. A Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatot. 2.) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú tervének jóváhagyására. (A Közgyűlés 8. napirendi pontja) Heinemanné Borbély Mária: Röviden összefoglalja a vagyonrendeletet. Nincs a városnak vagyongazdálkodási koncepciója. A városvezetés célja volt egy komlex vagyongazdálkodási koncepció kidolgozása egy rövid - és hosszú távú terv kidolgozása.tájékoztatás ad a vagyoni helyzetről.(forgalomképes, törzsvagyon stb). Fő célkitűzés: Olyan ingatlan portfólió kialakítása, amely Miskolc Megyei Jogú Város érdekeit leghatékonyabban szolgálja. A legfontosabb elemei: ingatlankarrier-tervezés, stratégiai ingatlanok, egyedi a város számára előnyös projekt megvalósítása esetén értékesíthető ingatlanok, a stratégiai ingatlanok körén kívül eső olyan ingatlanok, melyek - a város érdekeit szolgálják, értékesítésre javasolt ingatlanok, portfólió tisztítás, átalakítás, optimalizálás. A koncepció akciótervet is tartalmaz. A képviselőknek is jó lenne tudni, hogy a körzetükben mi a helyzet a vagyonnal kapcsolatban januártól érvényes törvényre építve mutatja be a hosszú távú tervet. Molnár Péter: Engem az oktatás érdekelt az óvoda, és az iskola, és a Térségi Integrált Szakképző Központ. Heinemanné Borbély Mária: Térségi Integrált Szakképző Központ kizárta magát a pályázat miatt. Molnár Péter: Igen beszéltünk ezzel kapcsolatban. Megköszöni az anyag elkészítését a Vagyongazdálkodási Osztálynak, régi hiányosság került pótlásra. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. Szabó Sándor elhagyta a termet. 3.) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (A Közgyűlés 4. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri a Bizottsági tagok hozzászólását. Hozzászólás nincs. Technikai és jogszabályi vonatkozása van az anyagnak. A Bizottság 4 ige szavazattal,, 3 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot. Benczés Miklós elhagyta a termet. 4.) Javaslat az Önkormányzat II. félévi munkatervének megállapítására. (A Közgyűlés 5. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri az előterjesztő hozzászólását. 5

6 Buda Zsuzsanna: Előadja, hogy, szerinte ennél csak több anyag lesz. Hozzászólás nincs. Molnár Péter: Javasolja a Bizottságnak, a napirend elfogadását. Benczés Miklós elhagyta a termet. A Bizottság 7 igen, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. 5.) Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére. (A Közgyűlés 13. napirendi pontja) Papp Zsolt: Ha szükséges az anyagot összefoglalja. A KDNP, a JOBBIK, MSZP frakció nem kéri az összefoglalást. Molnár Péter: Köszöni az Osztály részéről az átlátható jól szerkeztett táblázatot, korrekt anyagnak tartja az előterjesztést. Kéri a Főosztályvezető tájékoztatását, hogy az emberek elhelyezése hol tart. Papp Zsolt: A Debreczeni Márton Szakképzővel és a Baross Gábor Szakközépiskolával történt egyeztetés a technikai dolgozók elhelyezésének ügyében. Jelenleg 1 fő elhelyezése kérdéses. Molnár Péter: Kéri a Bizottságot, hogy szavazannak. A Bizottság 5 ige szavazattal, 3 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot 6.) Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok meghatározásáról szóló közgyűlési határozatok módosítására. (A Közgyűlés 14. napirendi pontja) Molnár Péter :Kéri a Bizottságot a hozzászólásukat tegyék meg. Papp Zsolt: Második körös az előterjesztés a beíratkozás után korrigáltuk a csoportok és osztályok számát. Egyed Zsoltné: Nagyon hiányolom az Osztályvezető Asszony jelenlétét, hiszen a körzetek újra gondolására az egyház részére átadott intézmények miatt is szükség van. Papp Zsolt: Folyamatos a körzet kialakítása. Két gócpont van a Belváros és a Külvárosi Iskolák. A Közoktatási Osztály dolgozik a körzeteken az Informatikai osztály bevonásával. Pakusza Zoltán: A táblázatban a Diósgyőr - Vasgyári Szakképző 1 fő esetében ez technikai dolgozót vagy ifjúságvédelmi felelőst jelent. Papp Zsolt: Ez 1 fő konyhai létszámot jelent. Csabalik Zsuzsanna: A Központi Kollégium költözésével kapcsolatban jelezték, hogy érettségiző gyermeket nem hagynak tanulni. A csoportlétszám csökkenés jelent-e létszám elvételét a Karacs Kollégiumtól. Fedor Vilmos: A Központi Kollégium dolgozói őt is megkeresték a problémával, illetve érdeklődik az épület további sorsáról. Benczés Miklós: Köszöni a Közoktatási Osztálynak, hogy a dolgozókat elhelyezik, és kéri hogy csak pontos információra alapozzák a bizottsági tagok az észrevételeket. Csabalik Zsuzsanna: A gyerekek alól kiszedik a széket, asztalt. A kollégiumban lakó de még érettségiző gyermekek részére biztosított a nyugodt felkészülés? 6

7 Pakusza Zoltán: Kéri a kollégiumi ügy kivizsgálását. Papp Zsolt: A kiköltözés a üres szinteket jelenti. A bizottság is nyugodt körülmények között tud itt ülésezni. Június 25-e után 2 gyerek marad a kollégiumban, számukra egy szinten való elhelyezés biztosított. A kollégium dolgozóinak elhelyezése biztosított. Ezzel kapcsolatban nyilatkozni kellett. Természetesen megint áttekintjük a dolgozók elhelyezését. Ma délelőtt egyeztetés történt az elhelyezésükkel kapcsolatban szintén. Pontos információ a Közgyűlési döntés után lesz, amikor aláírják a szerződésüket. Az előterjesztésben lévő csoportcsökkentés nem jelenti minden esetben létszám elvételét. Fedor Vilmos: Érdeklődik az épület további sorsáról. Papp Zsolt: A MIK Zrt -hez kerül, további információnk nincs. Pakusza Zoltán: Ügyrendi javaslat, kerüljön, az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptemberi ülésére a Központi Kollégium hogyan, milyen körülmények között, milyen határidővel történt a kiköltözés kivizsgálásról szóló jelentés melyet Főosztályvezető kivizsgáltat. Az ügyrendi javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. Benczés Miklós elhagyta a termet. Molnár Péter: Kéri a bizottságot a határozati javaslatról szavazannak A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 1 pont szerinti határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 2 pont szerinti határozati javaslatot. 7.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására. (A Közgyűlés 15. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri a hozzászólást a bizottság részéről. Hozzászólás nincs Hosszú egyenkénti szavazás szükséges: 1.Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 2.Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 3.Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 4.Bartók Béla ZeneművészetiSzakközépiskolaAlapítókiratánakmódosítása 5.Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Alapító Okiratának módosítása 6.Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 7.Debreczeni Márton Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 8.Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 9. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása 10.Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 11.Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 12.Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 13.Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 14.Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 15.Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 7

8 16.Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium Alapító Okiratának módosítása 17. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása 18. Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 19.Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Alapító Okiratának módosítása 20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása 21.Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása 22.Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 23.Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának módosítása 24.Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása 25.Diósgyőri Óvoda Alapító Okiratának módosítása 26.Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása 27.Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 1-27 határozati javaslatot. Molnár Péter: Ügyrendi javaslat a Javaslat a közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadására előrevétele, a Városüzemeltetés most tárgyalja ezért szükséges. Szeretné jelezni hogy valami nem működik jól ezzel kapcsolatban. A Bizottság 7 igen, támogatja az anyag előrevételét. Benczés Miklós elhagyta a termet. Molnár Péter: Kéri a hozzászólást a bizottság részéről. Hozzászólás nincs. A Bizottság 6 igen, 1 ne szavattal,, 1 tartózkodással támogatja határozati javaslatot 8.) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált Szakképző Központ rendszer átalakítás elvi lehetőségének megvizsgálására. (A Közgyűlés 16. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri a hozzászólást a bizottság részéről. Papp Zsolt: Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását a jogszabály egyértelműsíti, az egy központtal való kialakítás lehetőségét. Ez elvi hozzájárulást jelent. További hozzájárulás nincs. A Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot. 9.)Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás feladatellátási koncepciójának, valamint a nevelési-oktatási intézményeiben megvalósítható helytörténeti oktatás koncepciójának kidolgozására. Molnár Péter: Kéri az előterjesztés képviselőjét, hogy amennyiben kíván kiegészítést tenni, tegye meg azt. Papp Zsolt: Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy elvi alapot kívánnak teremteni ahhoz a 8

9 koncepcióhoz, ami az állami átvétel után üzemeltetőként a városra hárul. Kerekasztal megbeszélésen pozitív volt a tervekhez a hozzáállás, és megfogalmazódott az a vélemény, hogy szerencsés, ha az átalakulás időszakában tervek születnek arról, hogyan képzelik el a jövőt a művészetoktatás területén. Hasonlóan koncepcionális állásfoglalásról van szó a helytörténeti oktatás esetében. Ha Miskolc nem lesz fenntartó az iskolák esetében, a folyamat elindításához szükséges az elvi állásfoglalás. Pakusza Zoltán: Kérdezi, hogy miért került egy előterjesztésbe ez a két terület. Papp Zsolt: Válasza szerint a Jegyzői Kabinet kérése volt a két előterjesztés összevonása, de a határozati javaslatban két külön pontban szerepel a két téma. Fedor Vilmos: Támogatja az elképzelést a helytörténeti oktatással kapcsolatban, fontosnak tartja a város megismertetését a tanuló ifjúsággal, de felhívja a figyelmet arra, hogy mindezt csak érdekes formában lehet eredményesen folytatni, éppen ezért alapos előkészítést igényel. Molnár Péter: Kérdezi a bizottságot, van-e további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a témát lezárja, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 10.) Javaslat a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban? Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, felmerülő kérdésekre válaszol. Molnár Péter: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottság részéről? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, lezárja a napirendet, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 11.) Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban. Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, felmerülő kérdésekre válaszol. Molnár Péter: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottság 9

10 részéről? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, lezárja a napirendet, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 12.) Javaslat a Miskolc-Avasi Református Egyházközséggel közművelődési közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére, a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan használatba adására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban. Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, felmerülő kérdésekre válaszol. Molnár Péter: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottság részéről? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, lezárja a napirendet, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. Elnök úr kor zárt ülést rendel el, majd utána a nyilvános ülés az egyebek napirenddel folytatódik kor. 13.) Egyebek: Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Benczés Miklós: Javasolja egy olyan pályázat kiírását honlap létrehozását, mely térképpel bemutatná Miskolc város kulturális lehetőségeit, tájékoztató pontok megjelölésével Molnár Péter:Az ötletet jónak tartja kéri a javaslattevőt, hogy az iskolák bevonásával és az Informatikai Osztály segítségével kezdjen hozzá a kidolgozáshoz. Fedor Vilmos: Felveti azt a problémát, hogy a szakmai bizottság nem vesz részt a kulturális gazdasági társaságok üzleti tervének megvitatásában. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jelenleg tárgyalja ezt a témát. Javasolja, hogy összevont bizottsági ülés keretében történjen az üzleti tervek elfogadása. Molnár Péter: Elmondja, hogy a szakmai osztállyal már folyt egyeztetés a témában, de az átalakulást követően az idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy a bizottság véleményezését is beiktassák. Benedek Piroska: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a fenti javaslat gyakorlati megvalósításához az önkormányzati SZMSZ módosítása esetén a Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály tervez benyújtani módosítást, hogy a szakbizottságnak a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság döntése előtt lehetősége legyen meghallgatásra és véleményezésre a következő évtől. Szerencsés, ha ezt az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata megerősíti. Molnár Péter: Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy az önkormányzati SZMSZ módosítása esetén az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezze minden évben a kulturális gazdasági társaságok üzleti tervét és beszámolóját, és ehhez rendkívüli ülésen hallgassa meg az ügyvezetőket a témában. 10

11 A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 25/2012. (VI. 14.) Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Határozat Tárgy: A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásáról című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása esetén ahhoz a módosításhoz, hogy a kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervét a szakbizottság véleményezze a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jóváhagyása előtt. Felelős: Határidő: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke értelemszerűen, az SZMSZ módosításakor Fedor Vilmos: Tájékoztatja a Bizottságot a városi vetélkedő sikeréről, kiemeli a segítőkész intézményeket, szervezeteket. Megköszöni a Bizottság támogatását, pozitív hozzáállását. Kéri továbbá, hogy fontolja meg a Bizottság a város 2 nagy fesztiváljának a jobb megismerését. Szeretné, ha a szakbizottság tagjai közvetlenül tájékoztatást kapnának az Operafesztivál és a Téli Fesztivál munkájáról, terveiről, hogy ne csak áttételesen, hallomásból vagy a médiából értesüljenek a fejleményekről. A létrehozott értékek szem előtt tartása céljából javasolja a politikai hártya lebontását. Kiemeli a két fesztivál jelentőségét a város megítélése szempontjából. Molnár Péter: Javasolja, hogy egyeztessenek időpontot egy rendkívüli bizottsági ülésre, ahol megismerhetik a fesztiválok eredményeit, terveit. A Téli Fesztivál bemutatására június 27-e, szerda tűnik alkalmasnak a bizottsági tagok számára. Az Operafesztivált egy őszi időpontra egyeztetik. Kéri Fedor képviselő urat, szervezze meg ezeket a találkozásokat. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 11

12 26/2012. (VI. 14.) Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Határozat Miskolc Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: Tárgy: A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.( III.16) rendelet pontjában foglaltakat figyelembe véve a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja. Felelős: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Sport Osztály Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály Határidő: azonnal A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 27/2012. (VI. 14.) Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Határozat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje módosításának jóváhagyására tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: Tárgy: A Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje módosításának jóváhagyása 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. ( III.16) rendelet pontjában foglaltakat figyelembe véve a Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és működési Szabályzata, Házirendje módosítását jóváhagyja. Felelős: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Sport Osztály Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály 12

13 Határidő: azonnal Molnár Péter elnök felhívja a figyelmet a hétfőn tartandó rendkívüli ülésre. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 10 perckor. k. m. f. Molnár Péter a bizottság elnöke Kovács Attiláné jegyzőkönyvvezető Benedek Piroska jegyzőkönyvvezető 13

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE XV-22.050-15/2011. JEGYZŐKÖNYV

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE XV-22.050-15/2011. JEGYZŐKÖNYV MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE XV-22.050-15/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 15-én, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termébe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE V-13.031/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 14-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 14-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IV-22.050-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 14-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Benczés Miklós, Földesi Norbert (igazoltan távol), Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Benczés Miklós, Földesi Norbert (igazoltan távol), Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IX-4234-16/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 22. napján 09.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. május 20-án tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében

Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. május 20-án tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében Iktatószám: 1876-6/2008. Jegyzőkönyv Készült az Oktatási Bizottság 2008. május 20-án tartott nyílt üléséről a Városháza I. sz. Tanácskozó termében Jelen vannak: elnök Láng András tag Gálfi Antal tag Csákvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben