~VT1:J JiWllLl' Í. ~li(qiof. g lgl VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter. Tisztelt Képviselő Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~VT1:J JiWllLl' Í. ~li(qiof. g lgl VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter. Tisztelt Képviselő Úr!"

Átírás

1 FROM VM PTKF Parlamenti oszt CFri)Oc-t :23/5T. 8 :23/No P ~VT1:J JiWllLl' Í ~li(qiof g lgl VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Lrkezett : 2011 OKT 0 7 DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Baráth Zsolt ta r országgyú7ési képviselő részére Ügyiratszám : PTKF/2396-4/2011. Jobbik Országgyúlési Képviselőcsoportja Országgyú7és Irodaháza BUDAPES T Széchenyi rkp Tisztelt Képviselő Úr! A Házszabály 91. -a alapján K számon hozzám benyújtott, Tervezi-e a Kormány a mezőgazdasági termelés fellendítését az országban? című írásbel i kérdésére a következő választ adom. Megítélésem szerint az körüli magyar mez őgazdasági termelés nem hasonlítható össze a piaci viszonyokra alapozott jelenlegi termelési viszonyokkal. A nem piaci alapú kereskedelem körülményei között teljesen más tartalmú gazdálkodá s folyt Magyarországon. A megtermelt felesleg komoly költségvetési forrást lekötve hatalmas exporttámogatással került a KGST piacra. A rendszerváltást követ ő években, az eladósodás fékezését célzó és a piacgazdaságr a való áttérést szolgáló lépések komoly törést okoztak az agrárpotenciál lehet őségeinek kihasználásában. A régi kereskedelmi csatornák a fizet őképes kereslet hiánya miatt leépültek, az élelmiszeripar jelentős része külföldiek kezébe jutott a privatizáció során. Így járt a cukoripar is, aminek máig ható következménye, hogy az önellátottság i szintünk ebből a termékből a hazai szükséglet alig 30%-át fedezi. Az új Kormány szakít ezzel az önfeladó magatartással. Véleményünk szerint a piaci zavarok kezelésére hivatott EU-s eszközrendszer nem nyújt megfelel ő garanciát, nem képez elég erős biztonsági hálót a széls őséges áringadozások kivédésére : Az 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: (06 1) Fax : (06 1)

2 FROM VM PTKF Par 1 amerit i oszt CFr i >Oct : 24lST. S :23N P 2 intervenciós rendszerek további felszámolása helyett inkább azok meger ősítésére lenne szükség. Más területeken is változást kell elérni. Nevezetesen a közvetlen piac i eszközökön túl a harmadik piaci beszállítókkal szemben is változtatni kell az eddigi hozzáálláson. Újra kell gondolni a védelmi korlátok gyors leépítésének politikáját. A magyar mezőgazdaság termékeinek hazai piaci pozícióját erősítő lépésekre van szükség. Elsősorban a helyi piacok élénkítésére, fejlesztésére koncentrálunk. Célunk, hogy az ország minél nagyobb mértékben önellátó legyen a hazai termelés ű termékekből. A termelés és felvásárlás finanszírozási hátterének biztosítása érdekében számos hitel - és garanciavállalási programot indítottunk az MFB-vel közösen a kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek bevonásával. Miért nem láthatja el az ország saját magát? Magyarország élelmiszer-önellátás ának lehetősége adott. A Vidékfejlesztési Minisztérium egyik fő célja éppen ennek megvalósítása. Magyarország kedvez ő ökológiai adottságai megfelel ő termelés i módszerek alkalmazása esetén lehet ővé teszik kiváló min őségű és az ország igényeit meghaladó mennyiségű élelmiszer gazdaságos el őállítását. Az ország jelenleg is mintegy 120%-os önellátásra képes az alapvet ő élelmiszerekbő l. Ez a szint tovább növelhet ő, ami a globális élelmiszerigény folyamatos emelkedésével komol y nemzetgazdasági el őnyt jelenthet Magyarország számára. Agrárgazdaságunk alapvet ő feladata a hazai élelmiszerkereslet honi termelés ű termékekb ől, versenyképes árakon és min őségben történő kielégítése, a nemzetköz i összehasonlításban is kiváló ökológiai potenciálunk fenntartható módon való, minél eredményesebb hasznosítása és ennek révén a termékeink iránt mutatkozó külpiac i kereslet magas hozzáadott értékű termékekkel történ ő kielégítése. Célunk a z agrárgazdaság nemzetgazdasági külkereskedelmi mérleghez való pozitív hozzájárulás i szintjének megőrzése, permanens kereskedelmi többletek biztosítása, a makrogazdasági egyensúly pozitív irányú befolyásolása és ezáltal is az agrár é s élelmiszergazdaság foglalkoztatási készségének javítása, a mez őgazdaság jövedelemtermel ő képességének javítása, a piacorientált fejlesztések valamennyi termelői csoportosulásra való kiterjesztése. A célok megvalósítása érdekében az új agrárpolitika valamennyi piaci szerepl ő közreműködésére számít. Erősíteni kívánja a családi gazdaságokat, egyben fontosnak tartja a versenyképes alapanyag termelésre szakosodott nagyüzemek termelésének fenntartását is. Számol a mezőgazdasági alapanyagokra épül ő feldolgozóipar nyújtotta hozzáadott érték növekedésre, a hozzáadott érték növekedésben megtestesül ő magyar munka minél magasabb szintű kül- és belpiaci értékesülésével Budapest, Kossuth fajos tér 11. Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

3 FKOM VM PTKF Par 1 ament i oszt ffr i >Oct : 25/ST. 8 :23/No P 3 A Kormányzat minden lépése a mezőgazdaság talpra állítására irányul, ezekb ől az állattenyésztést érint ő legfontosabb intézkedéseket említem meg. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben a tavalyinál jóval nagyobb támogatást biztosít az állattenyésztési ágazatoknak, összesen 47 milliárd Ft-ot. A nemzeti finanszírozási formák különböz ő módon járulnak hozzá a termékek versenyképességének növeléséhez és az egyes termékpályák hatékonyab b működéséhez. A második felében kényszer ű módon leállított, állattenyésztéshez kapcsolódó jogcímekre állatbetegségek megelőzése, állati hulla elszállítása az el őző kormányzat messze a valós igények alá tervezte a forrásokat. Ezeket a évi költségvetésben úgy biztosította a kormányzat, hogy a évi igényeket visszamenőleg is kifizette. Elindult a 15 Mrd Ft-os MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, melyb ől 10 Mrd Ft-ot célzottan az állattenyésztés használhat fel. A hitel 1-50 millió Ft között igényelhető, legfeljebb 3 éves futamidővel, egy év türelmi id ővel, és a kamata jelenlegi, számítások szerint 6,5% körül alakul szeptemberét ől érhető el az Agrár Széchenyi Kártya, amely millió Ft közötti hitellehet őséget biztosít, 2% pontos kamattámogatással. A Vidékfejlesztési Minisztérium döntött az állattartó telepek korszerűsítése címme l kiírt pályázat III. ütemének forrásáról. Ennek keretében 46,2 milliárd forin t odaítélésről határozott, melynek eredményeképpen a harmadik ütemben 33 8 beruházási helyen indulhatnak meg a fejlesztések. A helyi termelés ösztönzése érdekében egyértelműbbé és átláthatóbbá tettük a vágópontokra vonatkozó élelmiszerbiztonsági szabályokat. A rendelet felemeli a vágóponton levágható állatok számát és megduplázza a beszállítási távolságot. A vágópontokon éves átlagban hetente legfeljebb 100 darab sertést, juhot, kecskét, 2 0 darab szarvasmarhát, és évente legfeljebb darab baromfifélét lehet levágni, a beszállítási távolság pedig az eddigi 50 kilométerr ől 100 kilométerre növekszik. A vágópontoknak is meg kell felelniük az EU jogszabályoknak, azonban bizonyos a rendeletben részletezett élelmiszer-higiéniai előírásoknál könnyítéseke t alkalmazhatnak. Az állattenyésztési ágazatok sikeréhez nagyban hozzájárulnak az élelmisze r feldolgozók, a megkülönböztetett min őséget előállító cégek hosszú távon is sikeresek lehetnek, és egyre bővülnek exportlehet őségeik. A magyar fogyasztókat és egyben a magyar termékek versenyképességét is segíti egyebek mellett a másodlago s élelmiszervizsgálat bevezetése vagy az Élelmiszerkönyv emelt szint ű el őírásainak kidolgozása. A VM szeretné a Nemzeti Földalapban rejlő lehetőségeket is kihasználni az állattartá s támogatásának érdekében Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon : (061) Fax; (06 1)

4 FROM VM PTKF Par 1 a.neny i oszt ffr i )Ott : 2B/ST. 8 : 23/Mo P 4 A korábbi termelési gyakorlatban jól bevált húslisztek ismételt gyakorlati alkalmazását a takarmányozásban a magyar agrárkormányzat támogatja. Az Európai Bizottság meghirdetette azt a programot, melynek keretében lehet ővé tenné a nem kérődző állati eredetű takarmányok keresztetetését. A program lehet őséget biztosít arra, hogy az olcsóbb saját fehérjeforrással a takarmányozás költségein csökkentsük, ahogy azt töb b évtizeden át tettük a korlátozások bevezetése előtt. A magyar termelés szempontjából jelentős, hogy a program mielőbb elinduljon. Ön is említi, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében számos tanya áll romokban. A helyzet javítása érdekében hirdettük meg Tanyafejlesztési programunkat. A 81/2011. (VIII.11.) VM rendelet tartalmazza a Tanyafejlesztési Program el őirányzat keretében nyújtott támogatások részletes feltételeit. A programra fordítható 930 millió forint összesen 206 településen vehető igénybe, a támogatás mértéke települési és térség i fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90%-a, míg tanyagazdaságo k fejlesztésénél 75%-a. El őleget is lehet igényelni, amely a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet. A pályázatokat a Vidékfejlesztési, Képzési é s Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) bírálja el legfeljebb 60 napos elbírálási id ővel és a támogatott pályázókkal 30 napon belül szerződést is köt. Legfontosabb pályázati célok a rossz állapotú utak felújítása, az ehhez szüksége s gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának el ősegítése, állatállomány kialakítása, bővítése, térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása, vet őmag és gyümölcsfa beszerzése, a tanyák energiaellátásának és ivóvízellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszerűsítése. Jövőképünkhöz az is hozzátartozik, hogy a kenyér- és takarmánygabona termeszté s színvonalának megőrzése mellett javítandónak tartjuk a takarmánybázis miné l eredményesebb hasznosítására alkalmas állattenyésztési struktúra kialakítását. Számolunk az abrak- és tömegtakarmány fogyasztó ágazatok, kül- és belpiac i igényekhez igazodó fejlesztésével, az intenzív tartási körülményeket igényl ő, szarvasmarha-, sertés-, baromfitartás specializációjának fennmaradásával, a juhágaza t piaci igények szerinti fejlesztésével, valamint a kisállattenyésztés jelenleginé l lényegesen magasabb színvonalra történő emelésével, az ebben rejlő hozzáadott érték növelési és foglalkoztatás-b ővítési lehetőségek kiaknázásával. Fejlesztendőnek tartjuk a ma kihasználatlan rét-, legel őre alapozott, extenzív állattartást a juhágazat és a húsmarhatartás fejlesztését, az ebben mutatkozó külpiac i kereslet minél eredményesebb kiaknázását, a stressz-mentes, természet-közeli tartási módokban rejlő lehet őségek újraélesztését, a legel ővagyon hasznosítására alapozott állattenyésztés meghonosítását, melyhez az őshonos állatok tartását preferálja. Az intenzív, specializált tartási módok kapcsán valamennyi világfajta és hazai honosítás ú változataik genetikai állományát hasznosítva számítunk a tenyésztő szervezetek faj tafenntartó munkájára és a nemesítési munka eredményes folytatására Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon : (06 1) Fax : (06 1)

5 FROM VM PTKF Par 1 amer.t i oszt <Fr i )Oct : 27/ST. 8:2I o P 5 A most készül ő, komoly állományfejlesztést célul tűző sertéságazati stratégiát má s állattenyésztési ágazatok ágazati stratégiáinak kidolgozása is követi. Az ágazati intézkedési tervekben a versenyképességi szempontoktól a fontos technológia i fejlesztésektől kezdve az integrációt erősítő, az önkormányzati korlátozó intézkedések módosításának kezdeményezéséig, a piaci lehet őségek felkutatásáig, a marketing eszközök alkalmazásáig valamennyi eszközt fel kívánjuk használni a magyar terméke k hazai piacra jutásának javítása érdekében. A kisállattartás vidéki hálózatainak újraélesztésével munkát, vonzer őt és perspektívát kínálva a fiatalabb generációknak pótlólagos jövedelemszerzési lehetőségeket kínálunk a falvak népességének. A lokális piacok újraélesztésével, infrastrukturális hátterük kialakításával, a helyi termékek iránti kereslet gerjesztésével élénkíteni kívánjuk a lokális gazdaságot, a helyi termékekre épül ő élelmiszer feldolgozást. A munka-intenzív kultúrák termelési szerkezeten belüli térnyerésének preferálásáva l javítani kívánjuk a mezőgazdaság munkaerő lekötő és jövedelemtermelő képességét. A termelési szerkezet ilyen értelmű változtatáshoz nélkülözhetetlen infrastruktúra fejlesztésekhez igénybe vesszük az EU KAP kínálta, a zöldség és gyümölcságaza t fejlesztését preferáló forrásokat. Lényeges elmozdulást kívánunk elérni az öntözési rendszerek fejlesztésében, az öntözött kultúrák térnyerésének elősegítésében, a víztakarékos öntözési módok elterjesztésében, a Magyarországon átfolyó édesvize k minél ésszerűbb hasznosításában, a termál és geotermikus vizek hőenergiájának hajtatásos zöldségtermesztésben való hasznosításában. A zöldség és gyümölcstermesztés termelési szerkezeten belüli térnyerésének el ősegítésével jelentős munkaerő lekötő képesség javulást várunk a 2020-ra kialakuló, adottságainkat é s lehetőségeinket jobban kihasználó agrárgazdaságtól. A megújuló energiaforrások agrárgazdaság forrásai kapcsán a mezőgazdaság i melléktermékek hasznosításának el őtérbe helyezésére törekszünk, minél kisebb terhe t róva a növénytermesztés főtermékeire. Preferáljuk a lokális energiarendszerek fejlesztését, a kiskapacitású, helyi termékek hasznosítására épül ő energiarendszere k fejlesztését. A biogazdálkodás fejlesztését a piac diktálta követelményekhez igazítjuk, egyensúly t kívánva teremteni a hazai és külpiaci igények változása között. A magyar mezőgazdasági termelés és élelmiszeripar hazai és nemzetközi piacoko n maradásának feltétele a versenyképesség és folyamatos megújulás, az innováció. A globális élelmiszertermelési folyamatok, az európai közös piac kihívásai, a z értékesítési csatornák átalakulása és a fogyasztói szokások változása versenyképe s termékeket és hatékony piacra jutási megoldásokat követel meg. A jövedelmező termelés a termel ők beszerzési, hitelezési és értékesítési összefogásának erősítését, a termelés és feldolgozás vertikális integrációját, a koncentrált élelmiszerkereskedelemmel szembeni egységes fellépést, az áralkuban val ó pozícióerősítést kívánja. A jövedelemelszívás minimalizálására törekv ő új agrármodell, azaz a termel ők közös beszerző és értékesítő szervezete járulhatnak 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: (06 1) Fax: (06 1)

6 FROM VM PTKF Par1amemti oszt (Fri7Oct :2B,ST. 8 :29'No P 6 hozzá tevékeny módon a termelők alkupozíciójának erősödéséhez. A termelői integrációk kialakulását állami eszközökkel is segítjük. A jövő agrárgazdasága tehát erős termelői szervez ődésekre, együttműködő termékpályákra, kistérségi, régiós, illetve országos szinten szervez ődő beszerz ő-, értékesítő szervezetekre, új együttműködési formákra épül. Erős érdekérvényesítés i képességek birtokában fejl ődő, foglalkoztatási készségében er ősödő, gazdasági aktivitásában élénkül ő, a hazai piacon er ős pozíciókat épít ő, az élelmiszeriparral és a kereskedelmi csatornákkal arányos jövedelemosztozkodásra képes agrárgazdasá g kialakítását ösztönözzük. Célunk, hogy nőjön a lokális, a kistérségi és regionáli s értékesítés szerepe. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy Miért nem látja el az ország saját magát?, a hiteles tájékoztatás érdekében megemlítem, hogy a fizetőképes kereslet kielégítés e mellett a magyar agrárgazdaság kivitele május 1-e óta, a 2009-es válság sújtott a évet leszámítva folyamatosan n őtt. A csatlakozás el őtti szinthez képest már a 2008-as évben dupla nagyságrend ű agrárkivitelt értünk el, s őt az egyenleg, a külkereskedelmi mérlegtöbblet is meghaladta a 2,1 milliárd eurós szintet, mellyel a nemzetgazdasági szaldó mintegy 40%-át biztosítottuk. A 2011-es év újabb többletek kialakulását vetít i előre. Az év közepén mintegy 22%-kal b ővülő agrárexport mellett 18%-ot meghaladó szaldónövekedés mellett kereskedtünk a mez őgazdasági és élelmiszeripari termékeinkkel. Az elmondottak nyomon követhetők a KSH honlapján elérhet ő külkereskedelmi információkból. A 2010 évi folyamatokról részletesebbe n tájékozódhat a benyújtás alatt lévő Jelentés az agrárgazdaság 2010 évi helyzetér ől szóló anyagból. A nyáron megkezdte munkáját a cukorgyárak privatizációját vizsgáló bizottság. A 1 6 tagú bizottság a jöv őben hetente ülésezik és 180 napon belül jelentést készít többe k között arról, hogy â a cukoripar privatizációja során milyen mulasztások történtek, milye n privatizációs döntések, megállapodások születtek, azokhoz kapcsolódóan az új tulajdonosok felé milyen kikötések kapcsolódtak, betartották-e azokat, â ki, mikor, és hogyan ellenőrizte az új tulajdonosok által vállalt kötelezettségek betartását, â milyen jogszabályi felhatalmazás, irányelvek és szakmai szempontok alapjá n születtek döntések a cukoripari privatizáció folyamatáról, â milyen okra vezethet ő vissza, hogy az elidegenített üzemek jellemz ő en külföldi tulajdonba kerültek. Országgy űlési képvisel ői munkájához sok sikert kívánok! Budapest október " Üdvözlettele\ j ; > t \~Stite s I M~; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon 6 i S 301 :4100 F

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA MOSONMAGYARÓVÁR 2004. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető:

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

A 2011. évi agrártámogatási rendszer

A 2011. évi agrártámogatási rendszer A 2011. évi agrári rendszer Az agrár- és vidékfejlesztési okra 2011. évben 590 Mrd Ft áll rendelkezésre, beleértve a nemzeti finanszírozású-, az EU társfinanszírozással működő-, valamint az EU által közvetlenül

Részletesebben

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013)

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/4. 95-115. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 4: 95-148 KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' Kulcsszavak: (Perspectives in Rural

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

A sertéságazat helyzete és a kibontakozás lehetséges irányai Magyarországon 2011.

A sertéságazat helyzete és a kibontakozás lehetséges irányai Magyarországon 2011. A sertéságazat helyzete és a kibontakozás lehetséges irányai Magyarországon Készítette A Sertés Lobbi 2011. 1 Tartalomjegyzék Sertés ágazat helyzete, jelentősége, működési zavarainak indokai 4 Az ágazat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007. november 06. Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért Bevezető Mint ahogy azt Bíró Nagy András

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet 2006. december Tartalom Bevezetés 4 1. Helyzetelemzés, fő jellemzők, trendek 4 2. A kis-

Részletesebben