A LIGA Szakszervezetek által megfogalmazott követelmények az új kormányzati politikával szemben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LIGA Szakszervezetek által megfogalmazott követelmények az új kormányzati politikával szemben"

Átírás

1 A LIGA Szakszervezetek által megfogalmazott követelmények az új kormányzati politikával szemben 1. Az elmúlt évek gazdaságpolitikája elsősorban a külföldi tőke erőteljes szerepvállalására épített, mind a fejlesztési forrásokat, mind a különféle támogatásokat ennek rendelte alá. Ezzel egyidejűleg az egyébként is nyitott gazdaságunkat alapvetően exportorientálttá tette. Ennek eredményeként a magyar gazdaság erőteljes függőségbe került a globális folyamatoktól, a külföldi kereslettől, a hazai gazdaságpolitika mozgástere beszűkült. A magyar gazdaság egy alapvetően tőke intenzív gazdaság lett, mindeközben a foglalkoztatás rendkívül alacsony szinten maradt. Szükséges tehát, hogy fordulat következzen be, és a hazai adottságoknak megfelelő, fenntartható gazdaságpolitika jöjjön létre. Egyetértünk. Az eladósodásból finanszírozott fogyasztás, amire a világgazdaság az utóbbi években épült, nem csak pénzügyileg fenntarthatatlan, hanem ökológiailag is. Olyan fejlődési modellt kell választanunk és olyan célokat megfogalmaznunk, amelyek úgy lehelnek új életet a reálgazdaságba, hogy közben nem fokozzák a pénzügyi instabilitást, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás és a környezeti válság megfékezéséhez. E változtatások végeredménye nem a kapitalizmus lecserélése, hanem a harmincas évek válsága utáni intézkedésekhez hasonlóan új alapokra helyezése. Egy olyan új kapitalizmus kialakítása a feladat, melyben kisebbek az egyenlőtlenségek globálisan és társadalmakon belül egyaránt, melyben a reálgazdaság nem a pénzügyi szféra alárendeltje, melyben a munkahelyeket biztosító kis- és közepes vállalkozások ugyanúgy hozzáférnek a beruházási forrásokhoz, mint az óriásvállalatok, melyben a perifériáknak valódi esélyük nyílik a fejlődésre, és melyben a munkanélküliségre és szegénységre egy munkaintenzívebb és erőforrás-takarékosabb termelési mód kínál megoldást. A gazdaság kettészakadásának felszámolása, a munkahelyeket biztosító helyi gazdaság megerősítése az út a társadalomból kirekesztettek integrációjához is. Ideje, hogy a jobboldali radikalizmus helyett demokratikus és egyenlőségelvű választ adjunk az újkapitalizmus problémáira. Ezt kínálja az ökopolitika a zöld fordulattal. 2. A rendszerváltással együtt munkahelyek tömege szűnt meg, a struktúra váltás ugyanakkor nem biztosította ezek pótlását. A hazai foglalkoztatás rendkívül alacsony szinten stabilizálódott, különösen megoldatlan a kvalifikálatlan munkaerő munkával való ellátottsága, ezen belül kritikus egyes régiók, kistérségek foglalkoztatási helyzete. Rendkívüli méreteket öltött az illegális foglalkoztatás. Elengedhetetlen tehát a foglalkoztatás növelése, különös tekintettel a legális munkaerőpiacról kiszorulók, illetve leszakadók újraintegrálására Egyetértünk. Alapvetően egy zöld fordulatra van szükség a fejlesztéspolitikában és a gazdaságpolitikában, és ezeknek a zöld szektoroknak az erősítésével nagyon sok munkahelyet lehetne teremteni, melyek egy része képzett munkaerő. Ez az oktatáspolitikára, a kutatás-fejlesztésre is pozitív hatással lenne. Másrészt a képzetlen munkaerő számára is teremtenének munkahelyeket ezek az ágazatok, erre példa az energetika, a megújuló energiák különböző szektorai. Emellett az építőiparra is nagyobb foglalkoztatási szerep hárulna a köz- és magánépületek energiahatékonysági felújításán keresztül. Harmadik stratégiai lehetőség a fenntartható mezőgazdaság, melyben jelen van a minőségi élelmiszergyártás, zöldség- és gyümölcstermesztés, hulladékfeldolgozás. Ehhez kapcsolódóan egy fenntartható vidéki turizmusfejlesztésre is komoly hangsúlyt helyeznénk. A zöld fejlesztéspolitikai fordulat mellett csökkentenénk a gazdaság kettészakítottságát, tehát a helyi kkv-k és a multinacionális vállalatok közti különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség multikra a magyar gazdaságban, arra viszont szükség van, hogy az általuk kapott támogatások egy részét

2 a kis- és közepes vállalatok kapják meg, hogy ezzel csökkenjen a köztük lévő szakadék. A foglalkoztatáson belül a kkv-k szerepe világszerte nagy, ha javítani tudjuk ennek a szektornak a helyzetét, akkor a foglalkoztatási helyzet is javul. Emellett az általunk elképzelt 5 százalékos járulékcsökkentés is munkahelyeket teremtene, illetve ehhez kapcsolódik az adórendszer egyszerűsítése, az adónemek csökkentése, valamint a vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése. 3. Különös tekintettel az alacsony foglalkoztatásra az elmúlt időszakban a nyugdíjrendszer fenntarthatósága veszélybe került. A kormányzat a korábbi gyakorlatát követve folyamatosan ad hoc jelleggel beavatkozott a nyugdíjrendszerbe, aminek következtében az ellentmondások és feszültségek folyamatosan újrakeletkeztek. Mindeközben elmaradt a rendszer átfogó értékelés, a korábbi nyugdíjreform hatásainak elemzése. Elkerülhetetlen, hogy a közeljövőben erre sor kerüljön, ezzel egyidejűleg a korábbi változtatások (többek között a magánnyugdíj pénztárak privatizálása, a korhatás kérdése) felfüggesztésre kerüljenek. Egyetértünk. A jelenlegi nyugdíjrendszerrel több probléma is van: a legfontosabb, hogy nehezen fenntartható, folyamatosan eltérések vannak a bevételi és a kiadási oldalon. A svéd modell és a német pontrendszer előnye éppen az lenne, hogy összekötné az emberek befizetéseit a későbbi kifizetésekkel, ami a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából egy alapkritérium. Adottságnak tekintjük, hogy vannak magánnyugdíj-pénztárak, amikhez különösebben nem is kívánunk hozzányúlni, ugyanakkor szeretnénk megőrizni az állami nyugdíjbiztosítás túlsúlyát a rendszeren belül. Szeretnénk, ha a nyugdíjtörvényt csak kétharmados többséggel, sőt, lehetőség szerint összpárti konszenzussal módosítanák, mert a szabályok kiszámíthatatlan rángatása lehetetlenné teszi a hosszú távú tervezést. 4. Az elmúlt időszakban, a munka világában folyamatosan romlott a munkavállalók helyzete, a multinacionális vállalatok térnyerése, a szürke gazdaság bővülése a munkajogi szabályok változásai mind a tőkét, a munkaadókat kedvezményezték. A rugalmas foglalkoztatás igénye, majd a válság jelentősen rontotta az érdekvédelem kereteit és lehetőségeit. Erősíteni kell az egyéni és kollektív munkavállalói jogokat, és ezzel együtt fokozni kell a szakszervezeti tisztségviselők védelmi szintjét, többek között a munkáltatók által elkövetett súlyos normasértések fokozott szankcionálása által is. Egyetértünk. A globalizáció következményeként a munkavállalók kiszolgáltatottsága a munkáltatókkal szemben elfogadhatatlan méreteket ölt. Ez nem csak magyar sajátosság, a flexibilis foglalkoztatási formák terjedésével, a tőke mobilitásával valamint a munkavégzés területileg koncentrált formáinak elterjedésével a munkavállalói érdekképviseletek hatalmi pozíciója folyamatosan romlik a fejlett országok körében. A kiszolgáltatott ( prekárius ) körülmények között foglalkoztatott bevándorlók, nők és fiatalok sokkal könnyebben kizsákmányolhatóak, mint a szakszervezetbe tömörült munkásság volt évtizedekkel ezelőtt. Ezek eredményeként az élő munka aránya a nemzeti jövedelmen belül rohamosan csökken a legtöbb fejlett országban, míg a tőkejövedelmek aránya növekszik. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető az a tendencia, hogy a tőkére kivetett adók egyre inkább visszaszorulnak, helyüket a munka és a fogyasztás adóztatása veszi át. Ezt a globális tendenciát erősíti a hazai szakszervezetek hiteltelensége, ami a kádár-rendszer kooptációs stratégiájának mai napig érezhető következménye, valamint a munkahelyek alacsony száma, ami állandó versenyhelyzetet teremt a kollektív védelemmel nem rendelkező munkakeresők és munkavállalók között. Az igazságosság és a fenntarthatóság pártján álló politikai erők nem fogadhatják el ezt a helyzetet, ezért

3 olyan foglalkoztatáspolitikára van szükség, mely összhangban áll a munkavállalók védelmének új alapokra helyezésével. 5. A közteherviselés kialakult rendszere megőrizte korábbi ellentmondásait, feszültségeit, az elmúlt években végrehajtott változtatások elsősorban a tőke javát szolgálták, miközben a munkavállalók által fizetett közterhek nőttek. A legális munkát végzők hozzájárulása a közkiadások finanszírozásához aránytalanul nagy terhet jelent, miközben virágzik a fekete gazdaság. Elengedhetetlen a jelenlegi rendszer fokozatos reformja elsősorban az adóbázis szélesítésével a munkavállalókat terhelő elvonások szintjének csökkentése mellett. Egyetértünk. Fekete és szürke gazdaság helyett zöld munkahelyekre van szükség. Az élőmunkát terhelő adók és járulékok csökkentése kulcsfontosságú e tekintetben, ezért javaslunk ezermilliárdos, a munkát kedvezményező, és főleg a környezetterhelést sújtó átrendezést az adórendszerben. Az adózási morál ugyanakkor nem fog javulni addig, amíg az állampolgárok azt látják, hogy a politikai osztály tagjai a szabályokat magukra nem tartják érvényesnek. A politika megújulása nélkülözhetetlen a bizalom és a normakövetés erősítéséhez. 6. A magyar gazdaság és társadalom fogja a fekete gazdaságnak és a korrupciónak, és ez egyre inkább veszélyezteti magát a gazdaság versenyképességét is. Elfogadhatatlan, hogy a kormányzat, a politikai elit folytassa az eddigi elnéző politikáját. Ezen a területen azonnali és mélyreható intézkedéseket várunk. Egyetértünk. A korrupció visszaszorítása érdekében kidolgoztunk egy 12 pontos javaslatcsomagot, amely nemcsak a közpénzek szétlopását előzi meg, de részben a feketegazdaság elleni küzdelemben is hatékony eszköz lehet. 7. Az elmúlt időszakban formailag stabilizálódott a szociális párbeszéd intézményrendszere. Folyamatosan működtek az országos érdekegyeztetés fórumai, létrejöttek az ágazati párbeszéd bizottságok. A kormányzat ugyanakkor jelentős társadalmi-gazdasági hatással járó ügyekben (IMF) nem, vagy csak formális érdekegyeztetést folytatott. A képviseleti felhatalmazottság legitimációjának hiánya és ellentmondásai ugyanakkor gyengítették a rendszert. A szociális párbeszéd kialakult intézményrendszerének garantálásán túl tehát indokolt lenne a képviseleti rendszer új alapokra helyezése (szociális választás). A Lehet Más a Politika ökopártként egyik alapértékének tekinti a társadalmi részvételt. Fontosnak tartjuk, hogy az érintettek minél szélesebb köre vehessen részt a döntések kialakításában, legyen szó akár törvényalkotásról, akár egyedi döntésekről. A szociális párbeszéd legitimációs deficitjét mi is érzékeljük, azonban a szociális választás pontos koncepciójának ismerete nélkül erről az eszközről nem tudunk véleményt nyilvánítani. 8. A neoliberális gazdaságpolitika, továbbá az elmúlt évek megszorításai áldozatává jelentős mértékben a közszolgáltatások (egészségügy, közösségi közlekedés, oktatás, közrend-közbiztonság) váltak. Az állami kötelezettségek ellenére ezek folyamatos működőképessége is veszélybe került, de ezzel együtt a gazdaság egészének versenyképességére is kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Szükséges, hogy a közszolgáltatások forráshoz jutása fokozatosan javuljon.

4 Egyetértünk. Társadalompolitikánk középpontjában a társadalmi igazságosság egy olyan fogalma áll, amely nem csupán az alapvető anyagi javak és szolgáltatások méltányos elosztását tűzi ki célul, hanem a környezeti közjavakét és a gazdasági növekedés és modernizáció eredményeként létrejött környezeti kockázatokét is. Az elkövetkező tíz-tizenöt év kulcsfontosságú társadalompolitikai feladatának a rendszerváltás után elszabaduló anyagi és jól-léti (környezeti, egészségi, szubjektív életminőségi) egyenlőtlenségek csökkentését tekintjük. A Szahara alatti Afrika kivételével csak a mi régiónkra jellemző a mélyszegénységben és mérsékelt szegénységben élők számának és arányának erőteljes növekedése, továbbá a leszakadó társadalmi csoportok tanulási és munkaszerzési esélyeinek, egészségének és életkilátásainak drasztikus romlása. Noha ezekért a fejleményekért az eddigi kormányok csak részben tehetők felelőssé, égető szükség mutatkozik a mára elavult, a fejlesztési forrásokat szinte kizárólag gazdasági infrastruktúra-fejlesztésre fordító neoliberális-neokonzervatív társadalompolitika felülvizsgálatára. Annál is inkább, mivel egyre inkább egyértelművé válik, hogy hosszú távon azok a társadalmak bizonyulnak leginkább versenyképeseknek, amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek a fenntartható gazdasági és humán fejlődés megalapozására. Mindebből elsősorban az következik, hogy a közérdek, az alapvető emberi jogok és a közszolgáltatás fogalmainak újragondolása révén át kell alakítani az állami szerepvállalásról alkotott elképzeléseinket és stratégiánkat. Se nem kívánatos, se nem lehetséges visszatérni a második világháború utáni növekedési konszenzusra épített, a munkát túlzott járulékokkal terhelő, környezeti és egészségügyi problémákat okozó, az igazságtalanságokat nem megelőző, hanem pusztán részben orvosló jóléti államhoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyes volt szocialista országok példáját követve, le kellene mondanunk a társadalmi szolidaritás és esélykiegyenlítés, valamint a fenntarthatóság céljainak megvalósításáért viselt állami felelősségről. Az államra továbbra is a társadalmi szolidaritás alapvető biztosítékaként tekintünk. Ahelyett, hogy az állam nagyságáról vagy erejéről folytatnánk parttalan vitákat, elsősorban azoknak az eszközöknek a kidolgozására kell törekedni, amelyek a fenti célok megvalósítására leginkább alkalmasak. Az általunk javasolt társadalompolitikai stratégia az ökoszociális alapokon nyugvó piacgazdaság kiépítésére törekszik, kitüntetett figyelmet fordítva az állampolgárok képességeinek kibontakoztatására, valamint az életesélyek jelenbéli és generációk közötti igazságosabb elosztására. Homlokterében a gazdasági növekedés hajszolásának és a rendelkezésre álló fogyasztói javak bővítésének szűklátókörű programja helyett a tisztességes, a piaci szereplők társadalmi felelősségvállalásának talaján megvalósuló verseny, az egészség és az egészségügy, a tudás és az oktatásügy, az ökoszisztémák épsége és a környezetvédelem, az alapvető élelemhez és vízhez, lakáshoz és mobilitáshoz való hozzájutás, valamint a szubjektív jólét és a társadalmi megbecsülés iránti igény kielégítése ugyanúgy ott áll, mint a méltányos jövedelempolitika. A nagy ellátórendszerek és a közszolgáltatások erőltetett piacosítása helyett az állam szabályozási és intézményalkotási szerepének megerősítését, az ezt szolgáló intézmények demokratizálását, új finanszírozási formák feltárását, és a közösségi (se nem állami, se nem piaci) szolgáltatások erősítését javasoljuk. Az erőforrásokhoz hozzá nem férőket lefegyverző szociális ellátások helyett alapelvünk az állampolgár hatalommal, cselekvési lehetőséggel való felruházása. A problémák utólagos kezelése helyett azok megelőzésére koncentrálunk. Bár a nemzetállamon belül is van bőven cselekvési tér, alapelveinknek a globalizáció korában csak nemzetközi összefogással és globális kezdeményezések keretében szerezhetünk igazán érvényt, ezért alapvető fontosságú a társadalompolitikánk és a külpolitikánk közötti koherencia. 9. A rendszerváltással egyidejűleg az állam megváltozott szerepe nem tisztázódott. A liberalizmus szinte minden területen eluralkodott, ugyanakkor az állami szabályozás meggyengült és ellentmondásossá vált. A gazdasági versenyképesség

5 egyik jelentős fékje az állami túlszabályozással egyidejűleg létező szabályozási deficit, illetve a (párt)politika mindenkori rátelepedése az államigazgatásra, ami a korrupció egyik előidézője is. Az állami szerepvállalás kereteinek újrajelölése mellett a szabályozás erőteljesebbé tétele, és hatékonyságának javítása szükséges. Egyetértünk. Az államot uraló korrupciós háló felszámolása egyszerre biztosítéka az állam szabályozó funkciója megerősítésének valamint a közpénzek hatékonyabb elköltésének. Az állami hatósági rendszer sok tekintetben működésképtelen, politikai lobbik foglya és nem képes hatékonyan szolgálni az állampolgárok érdekeit. Bizonyos esetekben kirívó példa erre a vállalkozások adminisztrációs terhei az állami szabályozás túlburjánzása köti gúzsba a gazdaságot. 10. A konvergencia program és a válságkezelés jelentős áldozatvállalásra kényszerítette a közszférában dolgozókat. Megszűnt a foglalkoztatás biztonsága, a reálbérek csökkenése következtében a jövedelmek vásárlóértéke visszaesett a 2002 előtti időszakra. A közszféra munkavállalóinak helyzetét stabilizálni kell, a köz szolgálatának anyagi és erkölcsi presztízsét vissza kell állítani. Egyetértünk. Hatékony fejlesztő és szabályozó állam elképzelhetetlen megbecsült és jól képzett köztisztviselői kar nélkül, és ugyanígy, a minőségi közszolgáltatások is csak az elégedett közalkalmazottak munkája révén jöhetnek létre. Az LMP programjában stratégiai jelentőségű célként kezeljük a közoktatásban dolgozók helyzetének javítását. 11. A társadalombiztosítási rendszerek finanszírozása folyamatosan reformkényszerek alatt állt az elmúlt években. A kormányzat társadalmi konszenzus nélküli kísérletezésbe fogott a társadalmi egészségbiztosítás magánosítására. Ezzel egyidejűleg jelentős forráskivonásra került sor, az intézményrendszer működése folyamatos beavatkozást és krízismenedzselést igényel. A humán erőforrások tekintetében a teljes rendszer (az alapellátástól a kórházakig) erőforrásainak korlátaihoz érkezett. Történtek ugyan részeredmények (potyautasok kiszűrése, az alapok deficitjének lefaragása, kiemelt projektek) de a pénzügyi stabilitás tartós megteremtése mindezidáig elmaradt. Elkerülhetetlen, hogy a soron következő kormányzat a kialakult állapotokat kezelje, illetve megtalálja azt a modellt, amelyben egy korszerű és fenntartható ellátási szerkezet és színvonal jöhet létre. A 2007-es liberális egészségügyi kormányzat által erőltetett több biztosítós modellt a társadalom egyértelműen elutasította, elsősorban a kétszintű egészségügyi ellátás kialakulásának veszélye, illetve a betegek szelekciója miatt. Az Alkotmány egyértelműen rögzíti, hogy mindenkinek joga van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Az emberek többsége a kiegészítő szolgáltatások területén bevonná a magánbiztosítókat, mint az a Median 2007-es kutatásából is kiderül. Az emberek a szabad orvosválasztás és a várólisták elkerülésének lehetőségével indokolták ezt a véleményüket. Emellett az állami egészségügyi ellátásra szánt költségvetési források beszűkültek, ezért bizonyos ellátások minőségével és hozzáférhetőségével gyakran elégedetlenek az emberek. Ebben az esetben a kiegészítő szolgáltatást nyújtó magánbiztosító léte lehetőséget teremt a kívánt minőségű szolgáltatás elérésére. Az LMP tehát támogatja a magánbiztosítók bevonását az egészségügybe, de nem az alapszolgáltatások esetében, hanem olyan egészségügyi szolgáltatásoknál, ahol a szolgáltatás nehezen vagy nem elérhető, minősége nem kielégítő, vagy éppen az OEP által nem támogatott szolgáltatásról vagy termékről van szó. 12. A társadalom önszabályozása a modern társadalmak egyik célkitűzése. A demokrácia nem csak a politikai felépítmény, hanem a gazdasági erőforrások felhasználásában is követelmény. Az állami szerepvállalás mellett indokolt lenne,

6 hogy egyes elkülönült pénzügyi alapok (nyugdíj- és egészségbiztosítási alapok, Munkaerő-piaci Alap) fölötti a befizetői kontroll erősödjön, bizonyos esetekben önkormányzati irányítás jöjjön létre. Az LMP a teljes állami működést átláthatóbbá szeretné tenni, biztosítva az érdemi állampolgári részvétel lehetőségét a döntéshozatali folyamatokban. Az elkülönített állami pénzalapok fölötti állampolgári kontrollnak csak az egyik, valóban megfontolásra érdemes alternatív megoldása az önkormányzati irányítás. A részvételre való képesítés nélkül azonban ez is csak formális intézmény lehet. Ezért elsősorban az iskolai demokráciára nevelést, és ezzel párhuzamosan a helyi (önkormányzati) elosztási döntésekbe való bevonást, például a részvételi költségvetés intézményének bevezetését valósítanánk meg. 13. Hazánk az európai unió teljes jogú tagjává vált, a csatlakozással lehetőséget kapott arra, hogy a közösségi vívmányokhoz hozzájusson. Magyarország a közeljövőben lehetőséget kap a soros elnöki intézménynek köszönhetően arra is, hogy aktivitását fokozza. A hazai politikai erők viszonya sem a rövidtávú (a trojka működését illetően), sem a hosszú távú programok vonatkozásában ( EU 2020 Stratégia ) nem ismert. Elengedhetetlen, hogy mind a munkavállalókat, (beleértve a szociális párbeszéd intézményeit is) érintő, mind az uniós prioritásokat illetően aktív kormányzati politika jellemezze ezeket a kérdéseket, ugyanakkor elvárjuk az új kormánytól, hogy a szociális partnerek bevonását is biztosítsa ezekben a kérdésekben. Az Európai Uniót a benne részt vevő demokráciák hatalmas teljesítményének, megőrzendő értéknek tartjuk. Úgy látjuk, olyan esélyt ad a társadalmi igazságosságot középpontba helyező, sajátosan európai gazdasági-társadalmi berendezkedés megőrzésére, a globális problémák érdemi kezelésére és az európai népek békés együttélésének garantálására, amely az Unió nélkül nem állna rendelkezésre. Az Unió azonban fejlődése során messze került polgáraitól, átláthatatlanná és nehezen ellenőrizhetővé vált, legitimitási és demokráciadeficittel küzd. A mi felfogásunk szerint az Európai Uniónak hármas célt kellene maga elé tűznie. Egyrészt megoldást kell adnia azokra a társadalmi-igazságossági és fenntarthatósági problémákra, amelyeket a nemzetállamok a gazdasági globalizáció korában különkülön nem képesek megoldani. Másrészt tartós békét, demokratikus, az emberi jogok tiszteletét maximálisan megvalósító viszonyokat kell teremtenie a soknemzetiségű, sokféle kultúrájú Európában, a nemzetek és kultúrák együttélésében, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségekre. Harmadrészt motorja kell, hogy legyen a globális kormányzás olyan irányú fejlesztésének, ami hatékonyan szolgálja a globális igazságosságot és a bolygó ökoszisztémájának megvédését. Emellett azonban nélkülözhetetlen a demokratikus intézményrendszer fejlesztése. Áttekinthetőbbé kell tennie az Unió politikai döntéshozatali rendszerét. Ki kell terjeszteni azoknak az ügyeknek a körét, amelyekben az Unió polgárai által közvetlenül választott Európai Parlament és az Európai Tanács az együttdöntési eljárás keretében dönt. Növelni kell az Európai Parlament szerepét, erősíteni kell a kezdeményezési jogát az európai jogalkotásban is. Erősíteni kell a Parlament szerepét a nemzetközi szerződések előkészítésében, megtárgyalásában és elfogadásában, valamint a költségvetés tervezésében és elfogadásában is. Bővíteni kell az európai polgárok részvételi, beleszólási lehetőségeit. Támogatjuk az európai népszavazás intézményének bevezetését, erősítenénk az állampolgári kezdeményezés lehetőségeit. Miközben csökkentenénk a gazdasági szereplők

7 befolyását az európai döntéshozatalban, az európai szakszervezetek és civil szervezetek részvételi lehetőségeit erősítenénk. Szeretnénk, ha Magyarországon érdemi vita folyna az Unió által követendő célokról, és a konszenzusos célkijelölés után e célok elérése érdekében hatékonyan használnánk fel a soros elnökség adta lehetőségeket. Hámori Hanna sajtófőnök Lehet Más a Politika

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére + Baloldali program a szociális védelem új rendszerére 2.2 változat Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2013. január Tartalom Bevezetés... 3 I. A társadalmi körülmények és a legfőbb kihívások... 4 II. A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések

A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések 2012. október 2013. július A Magyar Szolidaritás Mozgalom (SZOLIDARITÁS) céljai: - A lehető legszélesebb társadalmi összefogással, az emberek aktív, felelősségteljes

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.március Ez

Részletesebben

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése...

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése... Magyarország Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008 2005. december Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 I. MAKROGAZDASÁGI STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLY... 8 I.1. A GAZDASÁG HELYZETE,

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Nemzeti modernizáció, összetartó közösség

Nemzeti modernizáció, összetartó közösség Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt Nemzeti modernizáció, összetartó közösség Ajánlat a demokratikus oldal programjára Tisztelt Honfitársaim! A Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltjeként a

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Új változat! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.szeptember

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 /Tervezet/ Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az államháztartás működési problémái

Az államháztartás működési problémái MUNKAFÜZET 3. Gáspár Pál Halász Anita Lepp-Gazdag Anikó Az államháztartás működési problémái 2004. május Az államháztartás működési problémái Az ban az államháztartási reformmal kapcsolatosan készülő résztanulmányokat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A Széll Kálmán Terv Alapján 2011. április TARTALOM BEVEZETŐ...3 I. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS...4 A fontosabb makrogazdasági

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

A MOST-HÍD párt programja

A MOST-HÍD párt programja A MOST-HÍD párt programja A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Európa zöld gazdasági jövőképe

Európa zöld gazdasági jövőképe Európa zöld gazdasági jövőképe Helyzetkép A Zöldek gazdasági jövőképe Az Európai Zöldek úgy vélik, hogy az emberi tevékenységnek figyelembe kellene vennie, hogy egy gazdag, ám véges, kölcsönös függőségekre

Részletesebben