Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.kvvm.hu http://www.met.hu Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot?"

Átírás

1 Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot?

2 Elôszó Az utóbbi tizedben az érdeklôdés középpontjába került légköri ózonról 1993-ban már megjelentettünk egy rövid kiadványt Veszélyben az ózonpajzs címmel. A 9-es ek legelején a sztratoszférikus ózon csökkenése látványos méreteket öltött, így a probléma tárgyalása mindenképpen idôszerû volt. Az azóta eltelt majdnem egy tizedben a témával foglalkozó szakemberek egyre több új információt tártak fel, a politikusok nemzetközi egyezményekkel igyekeznek gátat vetni a helyzet további romlásának, a közvélemény pedig az egyre hathatósabb tömegtájékoztatáson keresztül lassan megtanul együtt élni az ózoncsökkenés káros hatásaival. Mindezek hatására idôszerûvé vált - fôleg a pozitív változásokra koncentrálva - a helyzet újbóli áttekintése. Ennek érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezte a 93-as kiadvány folytatását, Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot címmel. A kiadvány elkészítésel a KvVM az Országos Meteorológiai Szolgálatot, illetve annak szakembereit bízta meg, akik a kiadványt a MTA-SE Biofizikai Kutatócsoportjával, illetve a KvVM nemzetközi együttmûködés területén jártas tanácsadójával együttmûködve állították össze. Reméljük, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget tudunk nyújtani mindazok számára, akiket érdekel egyrészt az ózoncsökkenés problémája, másrészt az elmúlt, közel egy tizedben bekövetkezett változások megismerése. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési programja már hosszú ek óta tartalmazza a sztratoszférikus ózon, illetve az UV-B sugárzás erôsségének mérését. Hazánkban az OMSZ az egyetlen olyan szervezet, amely egyrészt hosszú idôre visszamenôleg rendelkezik ilyen jellegû mérési adatsorokkal, másrészt szakemberei megfelelô hátteret biztosítanak a jelenségek és folyamatok értelmezéséhez. Ezek után természetes, hogy örömmel tettünk eleget a KvVM felkérésének. A korábbi, 1993-as kiadvány elkészítése úttörô jellegû volt a maga idejében, ám az akkori terjedelmi megszorítás nem tette lehetôvé átfogó kép kialakítását az ózonproblémáról. A jelen kiadványban azonban lehetôség nyílik ennek a problémának a teljes körû, részletesebb bemutatására is. Ennek érdekében a kiadvány elsô fejezetében egyféle kérdés-felelet formájában megpróbáltuk összegyûjteni a szakembereket és a közvéleményt egyaránt érdeklô azon legfontosabb témaköröket, melyeken keresztül betekintést nyerhetünk a sztratoszférikus ózoncsökkenés problémájába. Ezt az általános képalkotáson túl azért tartottuk fontosnak, mert megítélésünk szerint csak a probléma pontos ismerete esetén kereshetjük a választ arra a kérdésre, hogy Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot?. Ez alkotja logikailag a kiadvány második részét. A harmadik részben bemutatjuk a nemzetközi egyezmények, valamint a szakmai együttmûködések területén a helyzet javítását célzó intézkedéseket. A negyedik fejezetben részletezzük az UV-B sugárzás biológiai hatásait, amely talán a közvéleményt leginkább érintô probléma. E fejezetben szólunk a tömegtájékoztatáson keresztül megjelenô, a lakosság pontosabb informálását szolgáló tevékenységrôl. Rakics Róbert Környezetvédelemért felelôs helyettes államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Dr. Mersich Iván Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke Szerzôk: Nagy Zoltán, Országos Meteorológiai Szolgálat Tóth Zoltán, Országos Meteorológiai Szolgálat Dr. Bérces Attila, MTA-SE Biofizikai Kutatócsoport Dobó László, KvVM szaktanácsadó Lektorálta: Tóth Róbert, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Készítette: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Országos Meteorológiai Szolgálat 22-ben Javított, második kiadás 23. ISBN: Felelôs kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3 1 Kérdések és válaszok Hogyan keletkezik a légköri ózon, és mi a jelentôsége? Az ózon-molekulát három oxigén-atom alkotja, amely a légkörben természetes módon a napsugárzás hatására keletkezik a levegô oxigénjébôl, ún. fotokémiai reakciókkal. E folyamatok olyan reakciók, amelyek a napsugárzás nagy energiájú ún. extrém-ultraibolya részének hatására mennek végbe. Az ózongáz a légkörben a gázok egy milliomod részénél is kisebb mennyiségben van jelen, de jelentôsége az élô rendszerekre a káros ultraibolya sugárzás elnyelése következtében óriási. A légkörben lefelé haladva egyre több oxigén áll rendelkezésre az ózon képzôdéséhez, így az ózon nagyobb koncentrációban lesz jelen az alsóbb légrétegekben. Ugyanakkor viszont a sugárzás energiája részben az ózongyártás -nak, részben más folyamatokban való részvételének köszönhetôen lefelé haladva gyengül, ezért egy bizonyos magasságnál lejjebb már nem tud lejutni belôle számottevô mennyiség. Ennek köszönhetôen a légkörben lô ózon túlnyomó része a 1 és 5 km közötti magasságban található. Legnagyobb koncentrációban a 15 és 25 km-es magasságok között van jelen, ezt a részt szokták ózonpajzsnak, vagy ózonrétegnek nevezni. A troposzférában, vagyis a légkör alsó kb. 1 km-es rétegében az összes ózonnak csupán kb. 1%-a található. Ezáltal az ózon végül is a földfelszíntôl a légkör külsô határáig mindenütt megtalálható. Az elôbbiekben elmondottak jól nyomon követhetôk az 1/1. ábrán. magasság (km) 1/1 ábra LÉGKÖRI ÓZON szmog ózon ózonmennyiség, nyomás (mpa) sztratoszférikus ózon (az ózonréteg) troposzférikus ózon A napsugárzás az ózon bomlásában is szerepet játszik: így keletkezés és bomlás a Föld életében ezredeken-milliókon át egyensúlyban volt. Az ózont keletkezési helyérôl a légáramlatok messze elsodorják, így a légkörben az egyenlítôtôl a pólusokig mindenütt jelen van. A teljes ózonmennyiség mértékegysége a Dobson Egység, jele: DU (a kifejezés angol változatából: Dobson Unit). Egy DU annak az Abszorpciós együttható cm -1 1/2. ábra AZ ÓZON ABSZORPCIÓS EGYÜTTHATÓJÁNAK VÁLTOZÁSA A HULLÁMHOSSZAL ,8,6,4,2,8,6,4, Hullámhossz, Å ózonrétegnek a vastagságát jelenti századmilliméterekben, amely a földfelszíni mérési pont fölött kialakulna, ha a légoszlopban lô összes ózon hômérséklete és nyomása a földfelszíni értéket venné fel. Ez azt jelenti, hogy, ha az ózontartalom pl. 3 DU, akkor az összes ózon egy 3 milliméter vastag réteget képezne a felszínen. A légköri ózon fontos szerepe a földi élet szempontjából az, hogy kiszûri a napból érkezô biológiailag aktív ultraibolya sugárzás mintegy 9 százalékát, megvédve ezáltal a bioszférát az életveszélyes sugárzástól, valamint sugárzáselnyelô képességel fontos szerepet játszik a Föld éghajlatának kialakításában. A Föld felszínére leérkezô kis mennyiségû UV-B sugárzáshoz az élôlények többsége alkalmazkodott. A légköri ózon mennyiség 1 százalékos csökkenésének hatására a földfelszínre érkezô UV-B sugárzás kb. 1,2 százalékkal növekszik (enyhe napmagasság függéssel). Az 1/2. ábrán az ózon abszorpciós (elnyelési) együtthatójának a sugárzás hullámhosszától való függése látható, vagyis az, hogy az ózon adott hullámhosszúságú sugárzást milyen mértékben nyel el. Jól láthatjuk, hogy az ózon elnyelése kiugróan nagy az UV-B tartományon, és rohamosan csökken 3 és 32 nm között. A 32 nm-nél hosszabb hullámhosszúságú sugárzásokat már alig abszorbeálja. Milyen az ózon földrajzi eloszlása? Az ózon keletkezési mechanizmusának ismeretében nyilvánvaló, hogy a legtöbb ózon a Föld azon területei fölött képzôdik, ahol a legnagyobb a beérkezô sugárzás mennyisége, azaz az Egyenlítô környékén. Az 1/3. ábrán látható a teljes ózontartalom i menete a különbözô földrajzi szélességeken. Az ábra hosszú idôtartamra számított átlagértékek alapján készült, tehát egy általános jellemzô képet ad az ózontartalom területi eloszlásáról. Az ábráról leolvasható, hogy a legkevesebb ózon pont az Egyenlítô fölött található azaz ott, ahol a legtöbb képzôdik, miközben mennyisége észak felé haladva növekszik. 1

4 1/3. ábra AZ ÓZONTARTALOM ÁTLAGOS ÉVI MENETE KÜLÖNBÖZÔ FÖLDRAJZI SZÉLESSÉGEKEN (KHRGIAN, 1973) ϕ 5 Ez az elsôre meglepô jelenség egyrészt azzal magyarázható, hogy az ózonbontó kémiai reakciók lén fotokémiai reakciók, tehát napsugárzás hatására mennek végbe hatékonysága a pólus felé haladva csökken a beesô sugárzás gyengülése miatt, másrészt a jelenség magyarázata a sztratoszféra áramlási viszonyaiban keresendô. Ezen okok rejtôznek az ábrán jól megfigyelhetô átlagos i menetben, amely szerint egy adott földrajzi szélességen ôsszel mérjük a legalacsonyabb, és tavasszal a legmagasabb ózonértékeket. Ez az es menet alig érzékelhetô az egyenlítô vidékén, de egyre kifejezettebb, ahogy a Pólus felé haladunk Változatlan volt-e a Föld légkörének ózontartalma az ózonprobléma megjelenése elôtt? A földfelszín egy adott pontja fölötti teljes ózontartalomban kisebbnagyobb változások (felváltva növekedések, csökkenések) korábban is jelentkeztek, de ezek a változások csak idôleges, és nem túl nagy mértékû változások voltak, amelyek természetesen ma is jelen vannak. Mivel a sztratoszféra áramlásai erôteljesen meghatározzák a légkör ózontartalmát, olykor egyik napról a másikra jelentôsen változhat az ózon mennyisége egy adott hely (fôleg magasabb szélességek) fölött. Extrém esetben akár a 25 3%-ot is elérheti a változás mértéke. Meg kell még ismerkednünk két olyan tényezôvel, melyek hosszabb távon befolyásolják a légkör ózontartalmát. Naptevékenység A Napból érkezô UV sugárzás nem mindig egyforma intenzitással éri a földgolyót, mivel a Nap aktivitása nem teljesen egyenletes. A 11 es napfoltciklus során, amely a Nap aktivitásának 11 es periódusával van kapcsolatban, a Nap foltokkal való borítottsága erôsen változik. Mivel a napfoltok a fotoszféránál kb. 1 fokkal alacsonyabb hômérsékletû területek, a foltok száma befolyással van a Napból kilépô ultraibolya sugárzás erôsségére. Mivel a Nap extrém UV sugárzása hatására képzôdik az ózon, így intenzitásának változása nyilvánvalóan befolyással van az ózontartalomra. Ezért egy 11 körüli periodikusság jelentkezik az ózon mennyiségében. Kvázi-kétes oszcilláció Ez a jelenség az Egyenlítô vidékén tapasztalható a sztratoszférában. A levegô áramlásának iránya 2 2,5 ig keleti, majd nyugatira fordul, majd ismét vissza. Mivel a Föld ózongenerátora a trópusi vidékeken található, a tropikus sztratoszféra áramlási viszonyai nagy mértékben meghatározzák a mérsékelt területek ózontartalmát. A Föld minden részén egyformán jelentkezik az ózonréteg vékonyodása? Általánosan elmondhatjuk, hogy minél inkább távolodunk az Egyenlítôtôl, az ózonréteg vékonyodása annál erôsebben jelentkezik. A mérések szerint nincs kimutatható ózoncsökkenés az egyenlítôi területeken, a közepes szélességeken a jelenség már egyértelmûen kimutatható, míg a legkifejezettebb a poláris területeken ezen belül is az Antarktisz felett. A fenti jellegzetességbôl adódóan az ózonréteg csökkenését a szakirodalomban alapvetôen három kérdéskör köré csoportosítva tárgyalják: az elsô és leginkább ismert jelenség az Antarktisz területén jelentkezô ún. ózonlyuk, az Északi-sark területén jelentkezô és a közepes szélességeken megfigyelhetô ózoncsökkenés. Az említett jelenségek általában lényegesen különböznek egymástól az ózoncsökkenés mértékét tekintve, illetve abban a tekintetben, hogy a pólusokon megfigyelhetô csökkenés általában az egy adott idôszakára jellemzô, míg a közepes szélességek esetén ez többnyire egész re jellemzô. Mit takar az ózonlyuk elnevezés? Jelentheti-e ez a légkör ózontartalmának teljes hiányát? Az utóbbi tizedekben jelentkezô sztratoszférikus ózoncsökkenés legmarkánsabb és leginkább ismert megjelenési formája az antarktiszi területeken megfigyelhetô csökkenés. A jelenséget a 8-as ek elején fedezték fel és fôleg a 9-es ek elejétôl vált igen kifejezetté. Az ózonréteg elvékonyodása az említett területeken egyértelmûen csupán az egy jól meghatározott idôszakára korlátozódik, amely a szeptembertôl november közepéig tartó pár hónapos idôtartam. Ez az ottani tél végi, illetve tavaszi idôszakot jelenti. magasság (km) 1/4. ábra AZ ÓZONMENNYISÉGÉNEK FÜGGÔLEGES ELOSZLÁSA (SYOWA, ANTARKTISZ) Referencia idôszak okt. Ózoncsökkenés idôszaka okt ózonmennyiség nyomás (mpa) 2

5 A jelenség pontosabb megismeréséhez nézzük az 1/4. ábrát, mely az ózon mennyiségének magasság szerinti változását mutatja a normális, illetve az ózoncsökkenéses idôszakban. Szembetûnô, hogy a csökkenés leginkább a légkör maximális ózontartalmú rétegeit érinti, és esetenként elôfordult, hogy rövid idôre e rétegek ózontartalma gyakorlatilag nullára csökkent. Annak nyomon követésére, hogy kifejlett állapotában mekkora területeket érint az ózonlyuk, lássuk az 1/5. ábrát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy közvetlen összefüggés mutatkozik az antarktiszi területek felett a magas légkör hômérséklete, illetve az ózoncsökkenés erôssége között. Nagyon alacsony hômérsékletek akkor jelentkezhetnek az említett területeken, amikor a poláris éjszaka idôszakában kialakuló ún. hideg légörvény erôsen konzerválja magát, meggátolva ezzel mindenféle külsô irányból érkezô hatást. Ez a speciális meteorológiai körülmény alapvetô fontosságú tényezôje a jelenség kialakulásának. 1/5. ábra AZ ANTARKTISZI ÓZONLYUK KITERJEDÉSE MÛHOLDAS MÉRÉSEK ALAPJÁN DU Hasonló a helyzet az Északi-sark körüli területeken is? Az elmúlt tizedben az arktikus területeken is jelentôsebb ózoncsökkenést figyeltek meg a januártól márciusig terjedô téli, tavasz kezdeti idôszakban. Egy ilyen helyzetet láthatunk az 1/6. ábrán. Lényeges különbség azonban, hogy ezekben az esetekben a hiány mértéke jellemzôen 2-25% volt, amely lényegesen kisebb, mint az antarktiszi területek felett jelentkezô csökkenés. Mivel magyarázható ez a különbség? Említettük, hogy az erôteljes ózoncsökkenéshez speciális meteorológiai feltételek szükségesek, melyek stabil és igen hideg légtömeg kialakulásához vezetnek a poláris területeken. Ez így van az északi poláris vidékeken is, ám összehasonlítva a déli és az északi pólus földrajzi térképét, alapvetô különbséget láthatunk a szárazföldek, illetve óceánok elhelyezkedésében. Az Antarktisz gyakorlatilag egy egybefüggô sziget a déli óceánok zavartalan víztömegében, míg az arktiszi területeken a szárazföldek és tengerek elhelyezkedése közel sem ilyen szimmetrikus. Ez az alapvetô oka annak, hogy az arktikus területeken nem alakul ki olyan stabil, elszigetelt hideg légörvény, mint az antarktiszi területeken, kedvezôtlenebb feltételeket teremtve ezzel az ózoncsökkentô kémiai folyamatok beindulásának. Az arktiszi területek feletti ózoncsökkenés már a mi szélességünkön is közvetlen hatással jelentkezhet. Fôleg a 9-es ek elejétôl a 1/6. ábra AZ ÓZON MENNYISÉGÉNEK TERÜLETI ELOSZLÁSA AZ ÉSZAKI FÉLTEKÉN ( óra, GOME) DU > <15 téli, illetve kora tavaszi idôszakban az északi hemiszféra 6 7. szélességi körei mentén olyan epizódszerû ózonhiányos helyzetek alakultak ki, melynek hatására Magyarország felett is pár napos idôskálán számottevô ózoncsökkenést tapasztaltunk. A következô 1/7. ábrán egy ilyen helyzetet láthatunk. Milyen mértékû ózoncsökkenés figyelhetô meg a közepes földrajzi szélességeken, illetve Magyarország felett? Az ózonproblémának az emberiségre vonatkozó legfontosabb vetülete az, hogy az északi félteke közepes szélességein a csökkenés milyen mértékû, hiszen ez az a földrajzi régió, ahol a Föld lakosságának azon jelentôs hányada él, akiket a bôrtípusuk alapján komolyabban érinthet a jelenség. Ahogy korábban már említettük, az egyenlítôi területek felett nem tapasztaltak kimutatható ózoncsökkenést, másrészt az ott élô emberek bôrtípusa nagyobb természetes védelmet biztosít. Az északi félteke közepes szélességei felett jelentkezô ózoncsökkenés egyik jellegzetessége a poláris területek felett megfigyelhetôvel összevetve az, hogy az elôforduló hiányok mértéke jóval kisebb, így leginkább csak több tizedes mérési adatsorok elemzésel válik egyértelmûvé. A másik jellegzetessége, hogy legerôsebben a téli, kora tavaszi idôszakban figyelhetô meg, míg a nyári idôszakban a csökkenés 1/7. ábra ÓZONHIÁNY (%),

6 nem olyan erôs (bár hatását tekintve a nyári idôszak a legjelentôsebb). Haladva a magasabb földrajzi szélességek felé a csökkenés mértéke is nagyobbá válik. A következô 1/8a. 1/8c. ábrákon az elmúlt tizedekben jelentkezô ózoncsökkenést követhetjük nyomon az északi félteke három nagy kontinentális területén, úgy, hogy a teljes területekre számított es átlagoknak a soki átlagtól való százalékos eltéréseit tüntettük fel (mivel a folyamat idôbeli kifejlôdése 1993-ig volt igazán erôteljes, és azóta nem volt olyan erôs az effektus, az ábrán 1993-ig találhatjuk meg az es eltéréseket). Mi okozza az ózonréteg vékonyodását? A több tizedes tudományos kutatások eredményeként egyértelmûen bizonyítottnak látszik, hogy a sztratoszférikus ózoncsökkenésben meghatározó szerepe van az emberiség tevékenysége által a Föld légkörébe kerülô ózonkárosító kémiai anyagoknak, melyek a magas légkörbe jutva, speciális meteorológiai körülmények létrejötte esetén válnak igazán aktívvá. Melyek a legismertebb ózonkárosító kémiai anyagok? eltérés (%) eltérés (%) eltérés (%) 1/8a. ábra AZ ÓZONTARTALOM CSÖKKENÉSE HÁROM NAGY KONTINENTÁLIS TERÜLET FELETT 15 1 ÉSZAK-AMERIKA ek 1/8b. ábra 15 1 EURÓPA ek 1/8c. ábra 15 1 SZIBÉRIA ek 1/9. ábra mesterséges eredetû A SZTRATOSZFÉRÁBA KERÜLÔ KLÓR LEGJELENTÔSEBB FORRÁSAI A 9-ES ÉVEKBEN természetes források Az ózonkárosító kémiai anyagok általában klór, fluor, bróm, szén és a hidrogén kombinációjából álló különféle vegyületek, melyeket közös nen halogénezett szénhidrogéneknek neveznek. A csak klórt, fluort és szenet tartalmazó vegyületek a klór-fluor-karbonok, melyeket többnyire az elhíresült CFC rövidítéssel jelölnek. A CFC-k, a szén-tetraklorid, és a metil-kloroform az egyik legfontosabb csoportja a mesterséges eredetû ózonkárosító anyagoknak, melyeket leggyakrabban hûtôszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, spray-k hajtógázaként, elektronikai alkatrészek tisztító anyagaként használnak. A másik fontos csoportja a mesterséges halogénezett szénhidrogéneknek a halonok, melyek szénbôl, brómból, fluorból és klórból álló vegyületek, melyeket általában tûzoltó anyagokban találhatunk. Megemlítjük, hogy klór tartalmú anyagok természetes úton is kerülhetnek a légkörbe, ám ezek zömmel vízben oldódó anyagok, így a légkörbôl történô kimosódásuk miatt nem képesek elérni a sztratoszférát. 1/9. ábra Hogyan kerülnek a halogénezett szénhidrogének a sztratoszférába (hiszen nehezebbek, mint a levegô)? Ismeretes, hogy a halogénezett szénhidrogének sokkal nehezebbek, mint a levegô, ám ennek ellenére a légkörben végzett ballonos, repülôs és mûholdas mérések egyértelmûen bizonyítják jelenlétüket a légkör felsôbb rétegeiben. Ezt alapjában ve az okozza, hogy a légköri mozgások gyorsabb átkeverést okoznak az ott található kémiai anyagok számára, mint a súlykülönbségükbôl adódó elkülönülés. Az említett átkeveredés azonban fôleg az atmoszféra felsôbb rétegeiben nem túl gyors, így több is eltelhet, mire az ózonkárosító anyagok a felszíntôl a felsô légkörbe kerülnek. Ez a hosszabb idô a halogénezett szénhidrogének számára nem okoz gondot, mivel vízben oldhatatlanok és az atmoszféra alsóbb rétegeiben kémiailag általában semlegesek. Ebben az eredeti formában az ózonréteg számára sem okoznának problémát. A légkörben felfelé haladva azonban jelentôs változás következik be a napsugárzás spektrális összetételében. A légkör nagyobb magasságaiban, olyan rövidebb hullámhosszúságú és ezáltal nagyobb energiájú sugárzás jelenik meg, amely elôbb vagy utóbb, az ózonkárosító anyag fajtájától is függôen roncsolni kezdi azt. E folyamat hatására a 4

7 halogénezett szénhidrogének elveszítik kémiai stabilitásukat, ami lehetôvé teszi a reakcióképes klór, illetve bróm felszabadulását, melyek már agresszív ózonkárosító anyagok. A következô ábra a szén-tetrafluorid (CF 4 ), illetve a CFC-11 magasság szerinti eloszlását mutatja. Az elsô vegyület kb. 5 km magasságig megôrzi semlegességét, míg a CFC-11 kb. 15 km magasságban bomlani kezd, lehetôvé te az atomos klór felszabadulását, amely, mint már említettük, agresszív ózonkárosító anyag. A magasság szerinti koncentráció változása jól szemlélteti az említett stabilitási különbséget. (1/1. ábra) Meg kell jegyeznünk, hogy az említett anyagok kb. 9%-ának kibocsátásáért Európa, Észak-Amerika, Japán, illetve Oroszország a felelôs, mely országok az északi hemiszféra közepes szélességein helyezkednek el. Az általuk kibocsátott ózonkárosító anyagoknak az antarktiszi régió felsôbb légrétegeiben történô megjelenéséért az atmoszféra említett függôleges átkeveredése, illetve a nagy földi légkörzés a felelôs. magasság (km) 1/1. ábra A CFC-11 ÉS A CF 4 ELOSZLÁSA CFC-II CF 4,1,1 1, 1, 1 1 koncentráció (ppt) Mi az ózonroncsoló folyamatok pontos mechanizmusa? sztratoszféra troposzféra Ahogy az elôzô részben láttuk, a sztratoszférikus ózon csökkenéséért alapvetôen a légkörbe jutó mesterséges eredetû halogénezett szénhidrogének a felelôsek, mely vegyületekbôl kiszabaduló klór és bróm a fô bûnös az ózon roncsolásáért. Az a felismerés, hogy az említett anyagok agresszív ózonkárosító anyagok, eredetileg laboratóriumokban végzett kísérletek eredményeibôl vált világossá. Ugyancsak ezek a kísérletek igazolták, hogy az atomos klór és az ózon reakciójából létrejövô klór-monoxid (ez egyben az ózon bomlását jelenti) olyan láncreakció folyamatot indít el, amely folyamatosan újra termeli a roncsoló Cl-t. Bróm esetén e láncreakció lényegében azonos módon megy végbe. Az igazi kérdés ezek után az, hogy hasonló reakciók játszódnak-e le a valóságban is? Mivel az ózoncsökkenés az antarktiszi területek felett jelentkezik a legerôsebben, ezért logikusan tételezhetjük fel, hogy az ózoncsökkentést kiváltó folyamatok itt tanulmányozhatók a legtisztábban. Az elmúlt ekben végzett ballonos, mûholdas, repülôgépes, illetve felszíni mérések eredményei egyrészt megerôsítették a laboratóriumi vizsgálatok fôbb eredményeit (a Cl és a Br roncsoló hatása, a ClO és BrO láncreakciója), másrészt tisztázták a valóságos körülmények között lejátszódó ózoncsökkentô folyamatok fôbb lépéseit. Az említett folyamat fôbb lépései a következôk: A magas légkörbe feljutó CFC-k és a halon a nap erôsödô ultraibolya sugárzása hatására instabillá válnak, melyek után az említett vegyületekbôl reakcióképes klór, illetve bróm szabadul fel, melyek az ózon közremûködésel részben klór, illetve brómmonoxiddá alakulnak. Normális körülmények között e reakcióképes anyagok a légkör gázaival (nitrogén-dioxid, metán) olyan kémiai folyamatokban vesznek részt, melyek vegyileg semleges ún. rezervoár vagy csapda vegyületekbe viszik ôket, ami után már különösebb problémát nem okoznak. Ilyen csapda vegyületek, például a klór-nitrát (ClONO 2 ) és a sósav (HCl) összetételû klórrezervoárok. Az antarktiszi területek felett azonban a poláris éjszaka több hónapos idôszaka alatt speciális körülmények alakulnak ki, amely során a sztratoszférában extrém alacsony hômérsékletek alakulnak ki. Ez az állapot az említett területeken kívül igen ritkán fordul elô. 8 C alatti hômérsékletek esetén megjelennek az ún. sztratoszférikus felhôk. Ezek a felhôk olyan kémiai reakciókat indítanak be, amelyek során a rezervoár vegyületekbôl atomos klór (bróm) szabadul fel, beindítva ezzel a korábban már említett láncreakciószerû ózonpusztító folyamatokat. E folyamatok beindulásához szükséges a napsugárzás megjelenése, amibôl következik, hogy az antarktiszi területeken miért szeptember az ózonlyuk megjelenésének a kezdete. Ezek után a fejezet elsô mondata, miszerint a légkörbe mesterséges úton kerülô CFC-k és a halonok felelôsek a magas légköri ózon mennyiségének csökkenéséért, árnyaltabb megfogalmazást igényel. Láttuk ugyanis, hogy az ózonbontó folyamatok beindulásához extrém alacsony hômérséklet, illetve az ehhez köthetô sztratoszférikus felhôk megjelenése szükséges. Vajon az antarktiszi területeken a 9-es ekben miért fordultak elô nagyobb számban ilyen extrém alacsony hômérsékletek? Nos ez két irányból is közelíthetô. Mivel az ózon erôsen elnyeli a napsugárzás UV-C és UV-B tartományát, ezen elnyelés hômérséklet-emelkedést okoz a sztratoszféra ózont tartalmazó rétegeiben. Ebbôl következik, hogy amennyiben csökken az ózon koncentrációja, csökken az adott réteg hômérséklete is. Ez természetesen egyfajta pozitív visszacsatolást jelenthet, hiszen a csökkenô hômérsékletek esetén nagyobb a valószínûsége a sztratoszférikus felhôk megjelenésének, ami viszont láttuk, hogy alapvetô fontosságú a hatékony ózonbontó folyamatok beindításához. Ám elképzelhetô az is, hogy az emberiség egyéb környezetszennyezô tevékenysége miatt a CO 2 és más üvegház hatású gázok koncentrációjának növekedésébôl adódóan a nagy földi légkörzésben változások léptek fel. Ennek hatására a trópusi területekrôl csökken a pólusok felé irányuló energia- és inpulzus-szállító folyamatok hatékonysága (ehhez kapcsolódóan az ózon-szállító folyamatok hatékonysága is), másrészt módosulhatnak a troposzféra, illetve a sztratoszféra között meglô kicserélôdési folyamatok is. E folyamatok komoly szerepet kaphatnak az elôzôekben említett kémiai folyamatok beindításánál. 5

8 Természetesen az egész valószínûleg nem sokat ér abban az esetben, ha a légkörben bár rezervoár formájában, nincs felhalmozódva az emberiség által a légkörbe juttatott CFC-k és a halonok olyan mennyisége, amelyekbôl aztán a szabad klór és a bróm kiszabadulva ózoncsökkenést okoz. Hogy az említett folyamatok mindegyike szerepet kap-e az ózon károsításában, az biztosnak vehetô, ám annak eldöntése, hogy ezek közül melyik, milyen súllyal szerepel, nos ez még egyértelmûen nem tekinthetô tisztázottnak. Befolyásolják-e az ózontartalmat a vulkánkitörések? A vulkánkitörések általában nem befolyásolják az ózontartalmat. Azonban nagyon ritkán elôfordulhatnak olyan erôs vulkánkitörések, amelyek után hónapokra (vagy maximálisan akár 1 2 re) észrevehetôen csökken a légkör ózontartalma. Akkor történik ilyen, amikor a vulkáni anyag egy kitörés után rendkívül magasra, egészen az alsó sztratoszférába, 2-25 km magasságba is feljut. A maximális ózontartalmú réteg fölött lebegô vulkáni por két módon is csökkentheti az ózontartalmat: 1. Jelentôs mennyiséget visszaver a beérkezô extrém UV sugárzásból, amely az ózont állítja elô. 2. A vulkáni részecskék elôsegítik az ózoncsökkentésben jelentôs szerepet játszó sztratoszférikus felhôk kialakulását. A megfigyelések, és a modellszámítások eredményei azt mutatják, hogy az 1. pontban említett ok szinte kimutathatatlan csökkenést okoz, és a 2. is csak az ember által a légkörbe juttatott anyagokból származó klórral kölcsönhatásban okoz kimutatható csökkenést. Ilyen vulkánkitörések voltak a következôk: Mt. Agung (1963), Mt. Fuego (1974), El Chichón (1982), Mt. Pinatubo (1991). Az utóbbi három hatása látható mind az 1/11. ábrán, mind a budapesti (2/14. ábra), mind a nagy kontinentális területek feletti ózontrendet bemutató ábrán (1/8a-c.). A környezô ekhez képest jelentôs negatív anomália 1975-ben a Mt. Fuego, 1983-ban az El Chichón hatása, az as pedig a Pinatubo-kitörés következménye. Az ilyen vulkánkitörések miatti ózoncsökkenés idôtartama attól függ, mekkora a klórtartalmú vegyületek, és részecskék légköri koncentrációja. Mivel a vulkáni részecskék egy és 5 közötti idôszak alatt kerülnek ki a sztratoszférából, az okozott ózoncsökkenés csak idôleges. 1/11. ábra A LEGJELENTÔSEBB VULKÁNKITÖRÉSEK ÉS A NAPCIKLUS HATÁSA A GLOBÁLIS ÓZONTRENDRE 4 teljes ózon (6 S 6 N) relatív napfoltszám soki átlag 2 1 vulkánkitörések napciklus Okozhat-e az ózonpusztulás éghajlatváltozást? Az ózonpusztulás többféle módon áll kapcsolatban a klímaváltozással, de nem sorolható a fô okozók közé. A légköri ózon két módon gyakorol hatást a Föld hômérlegére. Egyrészt elnyeli a Napból érkezô ultraibolya sugárzás egy részét, amely által fûti a sztratoszférát. Másrészt elnyeli a földfelszín által kibocsátott infravörös sugárzás egy részét, tulajdonképpen lezárva ezáltal a hô útját, hogy kijusson a troposzférából. Ezért az ózonkoncentráció-változás klímára gyakorolt hatása változik a földfelszíntôl számított magassággal. A legnagyobb ózoncsökkenés, amelyet az alsó sztratoszférában figyeltek meg, és amelynek okai az emberi tevékenység által odakerült klór- és brómtartalmú gázok, hûtô hatást gyakorol a földfelszínre. Ugyanakkor a troposzférában megfigyelt, a felszíni szennyezô gázok okozta ózonnövekedés melegíti a földfelszínt, ily módon hozzájárulva az üvegházhatáshoz. 1/12. ábra KÜLÖNBÖZÔ LÉGKÖRI GÁZOK RELATÍV JELENTÔSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN hûlés CO 2 CH 4 NO CFC S troposzférikus ózon melegedés sztratoszférikus ózon Nagyon nehéz pontosan kiszámítani e két ózonváltozásnak a hatását. Az 1/12. ábráról különbözô gázok koncentráció változásának a klímaváltozáshoz való hozzájárulása olvasható le. Az oszlopok üres része a légkör magasabb tartományaira gyakorolt hatást jelzi, a besötétített pedig az alsó tartományokra gyakorolt hatást. Van egy további tényezô, amely közvetve összekapcsolja az ózonpusztulást az éghajlat-változással, méghozzá az, hogy sok gáz, azok közül, amelyek ózoncsökkenést okoznak, maga is hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Ezen üvegházgázok, ugyanis elnyelik a földfelszín által kibocsátott infravörös sugárzás egy részét, és ezáltal fûtik a földfelszínt. Ugyanakkor a földi éghajlat változása is kihatással van az ózonréteg viselkedésére, mert az ózont befolyásolja a meteorológiai viszonyok és a légkör összetételének változása, amely viszont épp a klímaváltozás eredménye lehet. A klímaváltozás hatására a sztratoszféra valószínûleg hûlni fog, ami által hosszabb idôszakra megôrzôdnek azok a viszonyok, amelyek elôsegítik a klór okozta ózonpusztulást az alsó sztratoszférában. Jelenleg nagyon nehéz megbecsülni ennek a hûlésnek a mértékét, és ezáltal azt is, mikorra fog helyreállni a normális ózonkoncentráció

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai

A klímaváltozás hatásai TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (KOVÁSZ) A klímaváltozás hatásai tanulmány A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 azonosítószámú Kockázatok és válaszok a

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz 29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK, METEOROLÓGUS

Részletesebben

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 -

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 - A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hőtés-, valamint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk, törekvések a káros hatások megszüntetésére A gödöllıi Szent István Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Jövő időben. Nemzeti Éghajlatváltozási 2008-2025

Jövő időben. Nemzeti Éghajlatváltozási 2008-2025 Jövő időben Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 Bevezetés 9 1. A stratégia kidolgozásának keretei 11 1.1. Az éghajlat-változás tudományos magyarázata 12

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2010 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2010 Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából a Fõvárosi Levegõtisztaság-védelmi

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Alapította: Szentmártoni Béla. Szerkeszti: Juhász Tibor A környezetvédelmi anyagot Réti Mónika állította össze

Alapította: Szentmártoni Béla. Szerkeszti: Juhász Tibor A környezetvédelmi anyagot Réti Mónika állította össze XXVIII. évfolyam, 3. szám 1998. november A L B I R E O Alapította: Szentmártoni Béla Szerkeszti: Juhász Tibor A környezetvédelmi anyagot Réti Mónika állította össze ALBIREO AMATÕRCSILLAGÁSZ KLUB Zalaegerszeg,

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése*

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* BEVEZETÔ Az IPCC 13. ülésén (Maldív-szigetek, 1997. szeptember 22. és 25 28.) elfogadott, illetve késôbbi határozatainak megfelelôen az alábbi döntéseket

Részletesebben

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia Partnerség az éghajlatért Szemléletformálási Terv szakpolitikai

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás NB10_01_bel.qxd 2010.02.15 12:22 du. Page 67 A HÓNAP TÉMÁJA 67 Horváth Levente Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentõs mértékû megváltozását

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest, 2014 1 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden

Részletesebben

Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek

Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Távérzékelési Osztály 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. Budapest, 2009. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

57. évfolyam 2012. 1. szám

57. évfolyam 2012. 1. szám 57. évfolyam 2012. 1. szám 57. évfolyam 2012. 1. szám Felelős szerkesztő: Dunkel Zoltán a szerkesztőbizottság elnöke Szerkesztőbizottság: Bartholy Judit Bihari Zita olvasó szerkesztő Haszpra László Hunkár

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben